หรือคุณหมายถึง %seßion%?
Search result for

*session*

(362 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: session, -session-
Possible hiragana form: *せっしおん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
session[N] การประชุม, See also: การร่วมประชุม, Syn. assembly, concourse, gathering
session[N] เวลาในการประชุม, See also: ระยะการประชุม, สมัยประชุม
session[N] ภาคการศึกษา
obsession[N] ความหลงใหล, Syn. infatuation
obsession[N] การครอบงำจิตใจ, See also: การฝังแน่นอยู่ในจิตใจ, Syn. preoccupation
possession[N] ความเป็นเจ้าของ, Syn. ownership, rights, proprietary
possession[N] สิ่งที่ครอบครองอยู่, See also: ทรัพย์สมบัติหรือดินแดนที่ครอบครอง, Syn. personal property, real estate
possession[N] การครอบงำ, See also: การควบคุม
possession[N] การครองบอล (กีฬา)
jam session[N] การแสดงดนตรีร่วมกันโดยไม่ได้ฝึกซ้อมมาก่อน
obsessional[ADJ] อย่างหลงใหล
possessions[N] ทรัพย์สมบัติ
bull session[SL] การพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป
repossession[N] การครอบครองทรัพย์สิน
self-possession[N] การควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ, See also: การควบคุมสติได้, Syn. self-control, temperance, unexcitability
quarter sessions[N] ศาลท้องถิ่น, See also: ศาลอังกฤษ, เปิดพิจารณาคดีทุกฤดูกาล, ศาลท้องถิ่นของอเมริกาบางรัฐ
Possession is nine points of the law[IDM] ในการโต้เถียงเพื่อใช้ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิ่งของคนที่อยู่ตรงนั้น หรือใช้สิ่งของนั้นอยู่แล้วมักคือคนมีโอกาสได้รับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bull sessionn. การอภิปรายกลุ่ม
joint sessionn. การประชุมร่วมกันของสมาชิกจากสองสภา
obsession(อับเซส'เชิน) n. การครอบงำจิตใจ,ความคิดครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ,การทำให้ทุกข์ใจหรือลำบาก., Syn. preoccupation
possession(พะเซส'เชิน) n. การมี,การครอบครอง,การเข้ายึดเอา,ความเป็นเจ้าของ,สิ่งที่ครองครอง,การควบคุม,การครอบงำความคิด,ความคิด,ที่ดินในครอบครอง,อาณานิคม
session(เซส'เชิน) n. การนั่งประชุม,สมัยประชุม,ระยะการประชุม,ภาคการศึกษา, See also: sessional adj., Syn. sitting,period,term

English-Thai: Nontri Dictionary
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม
prepossession(n) ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว,การหมกมุ่น
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น
session(n) สมัยประชุม,การประชุม,ภาคการศึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possession, adverse; possession, hostileการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, chose inทรัพย์ในครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, civilการมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, constructiveสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, derivativeการครอบครองโดยรับสิทธิจากผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, hostile; possession, adverseการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, nakedการครอบครองโดยไม่มีสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, naturalการครอบครองโดยสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, openการครอบครองโดยเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceable possessionการครอบครองโดยสงบ [ดู quiet possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precarious possessionสิทธิครอบครองที่ไม่แน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possessionการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession of housebreaking implementsการนำเครื่องมือเพื่อลักทรัพย์เข้าไปในเคหสถาน (ของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession vaut titre (Fr.)การครอบครองก็เสมือนกับมีกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, actualการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, peaceableการครอบครองโดยสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, pedal; pedal possessionการครอบครองโดยเข้าทำประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, scramblingการแย่งการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, vacantการปล่อยว่างการครอบครอง, ทรัพย์ปลอดพันธะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plenary sessionการประชุมเต็มคณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plenary sessionการประชุมใหญ่, การประชุมเต็มสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedal possession; possession, pedalการครอบครองโดยเข้าทำประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lame duck sessionสมัยประชุมสภาที่มีสมาชิกไม่ได้รับเลือกตั้งซ้ำ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recovery of possession๑. การแสวงคืนครองทรัพย์ (ปพพ.)๒. การเอาคืนซึ่งการครอบครอง (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repossessionการกลับเข้าครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
split session; session, splitการแยกประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sessionสมัยประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sessionสมัยประชุม, ช่วงการประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sessionช่วงเวลาสื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
session, biennialสมัยประชุมทุกสองปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret session; session, secretการประชุมลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scrambling possessionการแย่งการครองครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special session; session, extraordinary; session, specialสมัยประชุมวิสามัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
special sessionสมัยประชุมวิสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sessional committeeคณะกรรมาธิการเฉพาะสมัยประชุม (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, executiveการประชุมสภาในเรื่องของฝ่ายบริหาร, การประชุมเป็นการภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, extraordinary; session, special; special sessionสมัยประชุมวิสามัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, jointการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, lame duckสมัยประชุมสภาที่มีสมาชิกไม่ได้รับเลือกตั้งซ้ำ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, ordinaryสมัยประชุมสามัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, plenaryการประชุมเต็มคณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, secret; secret sessionการประชุมลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, short; short sessionสมัยประชุมก่อนสิ้นวาระ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, special; session, extraordinary; special sessionสมัยประชุมวิสามัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, split; split sessionการแยกประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
short session; session, shortสมัยประชุมก่อนสิ้นวาระ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
open possessionการครอบครองโดยเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary sessionสมัยประชุมสามัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordinary sessionสมัยประชุมสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trading sessionรอบการซื้อขาย
ช่วงเวลานับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขายจนกระทั่งหยุดการซื้อขาย 1 รอบ ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบการซื้อขายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.30 น. และรอบการซื้อขายช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14.30 น. - 16.30 น. [ตลาดทุน]
Sessionรอบการซื้อขาย
ช่วงเวลานับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขายจนกระทั่งหยุดการซื้อขาย 1 รอบ ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบการซื้อขายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.30 น. และรอบการซื้อขายช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14.30 น. - 16.30 น. [ตลาดทุน]
Adverse possessionการครอบครองปรปักษ์ [TU Subject Heading]
Demoniae possessionการถูกผีเข้า [TU Subject Heading]
Possession (Law)การครอบครอง (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
ASEAN Post Ministerial Conferences 10+1 Session with a Dialogue Partnerการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจาเป็น รายประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ของคู่เจรจา (PMC) ในลักษณะของการแยกหารือในประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างสิบประเทศสมาชิกอา เซียนกับแต่ละคู่เจรจา [การทูต]
ASEAN Post Ministerial Conferences 10+10 Sessionการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจาทั้ง หมด เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ของคู่เจรจา (PMC) ในลักษณะของการหารือร่วมกันทั้งหมดระหว่างสิบประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศ คู่เจรจาในประเด็นที่มีความกังวลร่วมกันหรือปรารถนาที่จะมีความร่วมมือ ระหว่างกัน [การทูต]
session (meeting)สำหรับการประชุม หมายถึง สมัยประชุม หรือช่วงการประชุม [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or how about obsession? I hear his class in murder's an easy "A."แล้วศาสตราจารย์ลูเธอร์ได้สอนคุณเกี่ยวกับการตบตา หร Committed (2008)
Your obsession is gonna kill her!ความหมกมุ่นของคุณ จะฆ่าเธอ Last Resort (2008)
Your obsession gave me back the gun!ความหมกมุ่นของคุณ คืนปืนให้ผม Last Resort (2008)
So before you give away all your possessions to the Salvation Army...ดังนั้นก่อนที่จะมอบการครอบครองทุกอย่างให้กับกองทัพผู้ช่วยให้รอด Dying Changes Everything (2008)
Now,I pay good money for those sessions.ผมจ่ายไปเยอะสำหรับเวลาพวกนั้น And How Does That Make You Kill? (2008)
I just must've left some blood behind during my last session.คงจะมีเลือดทิ้งไว้ตอนที่ไปพบครั้งล่าสุด And How Does That Make You Kill? (2008)
Well,this kid's also in the system for possession with intent to sell.เด็กคนนี้มีเอี่ยวมรดกทั้งหมด ที่อาจจะถูกขายทอดตลาด And How Does That Make You Kill? (2008)
Um,Chelsea's mom is my shrink, and I met her after one of my sessions.แม่ของเชลซีเป็นจิตแพทย์ของผม ครั้งนึงผมเจอเธอหลังจากพบแพทย์ And How Does That Make You Kill? (2008)
Patient smashed a clock during a session.คนไข้พังนาฬิการะหว่างพูดคุย And How Does That Make You Kill? (2008)
Lord Drysdale, can I offer you a drink before your session?ลอร์ดดรายส์เดล ให้ฉันหาเครื่องดื่ม ให้คุณก่อนพูดคุยกันนะ The Bank Job (2008)
It was in my safety deposit box, and I think we can safely assume... it's now in the possession of the robbers.มันอยู่ในตู้ฝากนิรภัยของผม และผมคิดว่า เราสรุปได้ค่อนข้างแน่ว่า.. ตอนนี้ มันอยู่ในมือของพวกโจร The Bank Job (2008)
And how exactly did this come into your possession?แล้วคุณไปได้มันมาเป็นเจ้าของได้ยังไง The Bank Job (2008)
Everything was an illusion. And it led to obsession.ทุกสิ่งเป็นภาพลวงตา และทำให้เราหมกหมุ่น Heartbreak Library (2008)
It was all an illusion and an obsession.มันคือเรื่องหลอกลวงและทำให้เราว้าวุ่นใจ Heartbreak Library (2008)
I don't have much to leave, few possessions, no money really.ผมไม่มีอะไรทิ้งไว้มากนัก ของไม่กี่ชิ้น และไม่มีเงินเหลือเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
What if I killed 28 people in one session?แล้วถ้า ฉันฆ่า พร้อมกันทีเดียว 28 คน Superhero Movie (2008)
I'm recommending that the passengers meet with me in group sessions.ฉันขอแนะนำว่าให้ผู้โดยสาร พบกับฉันเป็นกลุ่ม Passengers (2008)
Does anyone have a contact with Dean since our last session?มีใครได้ติดต่อดีน บ้างมั๊ยหลังเราพบกันครั้งที่แล้ว Passengers (2008)
They've been missing sessions.พวกเขาไม่มาเข้ากลุ่ม Passengers (2008)
They're missing, or they missed sessions?พวกเขาไม่มาเข้ากลุ่ม หรือพวกเขาหายไป Passengers (2008)
Well, just because they're not at the sessions doesn't mean... they're in trouble.เอาละ,แค่เพียงพวกเขาไม่ได้มาเข้า กลุ่มไม่ได้หมายความว่า.. เขากำลังเดือดร้อน Passengers (2008)
Why have you been hanging around the sessions?ทำไมคุณถึงได้ไปป้วนเปี้ยน แถวที่ทำงานของฉัน? Passengers (2008)
Passengers are missing, all of them, not just missing sessions... they are missing.พวกเขาหายไป,ทุกคนเลย, ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มย่อย... พวกเขาทั้งหมดหายไป Passengers (2008)
I know why you choose to have your little, ahem group-therapy sessions in broad daylight.ฉันรู้ทำไมแกถึงนัดมาประชุม มาบำบัดจิตกลุ่มกันที่นี่ กลางวันแสก ๆ The Dark Knight (2008)
I wasn't aware we were in session.ไม่มีใครบอกข้าว่าจะมีประชุมเลย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
We have valuable intel in our possession!เราได้ข้อมูลสำคัญมา Body of Lies (2008)
Well, Mr. Frost, I'm surprised by your question since we have an agreement, a contractual agreement, I believe, that we would cover Watergate in our last taping session.ครับคุณฟรอสต์ ผมรู้สึกประหลาดใจ กับคำถามของคุณ เนื่องจากเรามีข้อตกลง มีข้อสัญญาในการถามแล้ว ผมเชื่ออย่างนั้น ว่าคงมีการถามเรื่องคดีวอเตอร์เกท ในการบันทึกเทปครั้งสุดท้าย Frost/Nixon (2008)
These are just introductory exchanges. But this session only lasts two hours.มันได้อยู่น่ะ นี่ยังเป็น แค่ขั้นเริ่มแลกเปลี่ยนความคิด Frost/Nixon (2008)
If you must know, I'm preparing for our final session.ถ้าท่านอยากรู้ ผมกำลังเตรียมตัว\ สำหรับสัมภาษณ์นัดสุดท้ายครับ Frost/Nixon (2008)
The all-important final session. Yes.ความสำคัญทั้งหมดอยู่ที่นัดสุดท้าย Frost/Nixon (2008)
Well, if today's session is anything like our phone call, it should be explosive.ครับ ถ้าช่วงวันนี้เหมือนกับที่เราโทรศัพท์คุยกัน มันคงระเบิดแน่ Frost/Nixon (2008)
You are not a man, you are a worm, and worms have no possessions!คุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชาย คุณคือตัวหนอน หนอนมันไม่มีสมบัติ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Sadly, this session's over. My next client's here.น่าเสียดายที่รอบหมดแล้ว ลูกค้ารายต่อไปมาแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
This court is now in session. Please sit down.การพิจารณาคดีเริ่ม ณ บัดนี้ ทุกคนกรุณานั่งลง The Reader (2008)
Court is now in session.ผู้พิพากษา นั่งบัลลังค์แล้ว Eggtown (2008)
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน Home (2009)
Your new hopeless obsession might be at this very party.Your new hopeless obsession might be at this very party. I Love You, Beth Cooper (2009)
If you stay alive for 30 sessions, you can get set free.ถ้าอยู่รอดเกิน 30 เกม คุณก็พ้นโทษแล้ว Gamer (2009)
Besides they only need to survive one session.อีกอย่าง แค่เกมเดียวเท่านั้นก็รอดแล้ว Gamer (2009)
Just one session away from being the first Slayer ever... to win a full pardon and release.ทั้งที่เหลืออีกแค่เกมเดียวเท่านั้น Nและเค้าก็เป็นคนเดียวที่มาได้ไกล.. ถึงขนาดที่จะถูกปล่อยตัว และ ได้รับอิสรภาพ Gamer (2009)
You just gotten Kable through his 10th consecutive session alive.นายพาเกเบิ้ลรอดตายมาได้ 10 เกมต่อเนื่องเลย Gamer (2009)
Came pounding on my door right in the middle of my pilates session,พวกนั้นมาที่หน้าประตูบ้านฉัน อยู่ตรงกลางของเสาตรงฝั่งฉัน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
A great battle took place over possession of the Matrix.อุบัติเป็นมหาสงคราม แย่งชิงขุมพลังแมททริกซ์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Like, "What's your most treasured possession?"เหมือนกับว่า"สมบัติที่มีค่าที่สุดของคุณคืออะไร?" Dead Like Me: Life After Death (2009)
Are they in possession of it?อาวุธอยู่ในมือพวกเขาแล้วหรือ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I'm in possession of a biological weapon interdicted at the Port of Alexandria.ผมได้อาวุธชีวภาพมาแล้ว พวกนั้นลักลอบเอาเข้ามาที่ท่าเรืออเล็กซานดร้า Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Cover me now! I'm in possession of a biological weapon interdicted at the Port of Alexandria.คุ้มกันผมด้วย! ผมได้อาวุธชีวภาพในครอบครองแล้ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We believe they're in possession of them now.เราเชื่อว่าพวกเขามีอาวุธอยู่ในครอบครองแล้ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Sir, Jonas Hodges is in possession of a military-grade bioweapon.ท่านครับ โจนาส ฮอดเจส กำลังครอบครอง อาวุธชีวภาพอยู่ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Jonas hodges is in possessionโจนัส ฮ็อดเจส ได้ครอบครอง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sessionA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
sessionAll his possessions are contained in that box.
sessionDuring the Diet session, there are often a politician or two leaving without permission when a question becomes too personal.
sessionFurthermore, even after the company information session, we sometimes hold company tours.
sessionHe is in possession of this land.
sessionI already have something planned for Friday, so I won't be able to make (it to) the drinking session.
sessionI have never had more than $500 in my possession.
sessionIt's not easy to part with one's favorite possessions.
sessionJust getting one-to-one guidance was enough to make it an extremely fulfilling practise session.
sessionNot satisfied with cancelling the company information session at the last moment, to be watching anime from the first day of summer break ... you must really be confident.
sessionParliament is now in session.
sessionPossession is nine points of the law.
sessionProspect is often better than possession.
sessionQuiet! Everybody stay where they are, there will now be a possessions check.
sessionThe bill is expected to be enacted during the present session.
sessionThe committee had a long session.
sessionThe court session lasted for three hours.
sessionThe Diet is now in recess in session.
sessionThe Diet is now in session.
sessionThe Diet session convened at 2pm.
sessionThe extraordinary session of the Diet will last four weeks.
sessionThe first session of the trade negotiations is at ten o'clock tomorrow morning.
sessionThe group was planning a bull session to talk about the upcoming party.
sessionThe possession of intellect is what distinguishes us from wild animals.
sessionThe session will be prolonged again.
sessionThe training session is scheduled to begin at 4 p.m.
sessionThey held a special session on trade problems.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วงใดช่วงหนึ่ง[N] certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
สมัยประชุม[N] session, Syn. วาระประชุม
หลักทรัพย์[N] property, See also: possession, estate, Example: การสะสมภาพเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งให้มูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ใดๆ, Thai definition: ตราสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
สมัยประชุม[N] session, Example: ถึงแม้ว่าระหว่างนี้จะเป็นช่วงเวลาปิดสมัยประชุมรัฐสภา แต่ข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มิได้ซบเซาตามไปด้วย
มีกรรมสิทธิ์[V] have a proprietary right, See also: possess, have possession, own, Syn. มีสิทธิ์, มีสิทธิ, Example: ชาวนามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองเต็มที่ที่จะสร้างความเจริญมั่งคั่งได้, Thai definition: มีสิทธิหรือเป็นเจ้าของอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น
ระยะเวลา[N] period of time, See also: session, Syn. ช่วงเวลา, Example: การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาก่อนหลังตามความจำเป็น
ยึดครอง[V] occupy, See also: acquire, take possession of forcefully, hold, possess, Syn. ครอบครอง, ยึดกุม, ครอง, กุม, ถือครอง, Example: ในคริสต์ศตวรรษที่7 ดัตช์เข้ายึดครองปัตตาเวียอาณาจักรโบราณของอินโดนีเซีย, Thai definition: เข้าถือสิทธิครอบครอง
ศักดินา[N] status in terms of land, counted in rai, See also: right to the possession of farmland, Example: ข้าราชการชั้นขุนนาง คือ ข้าราชการที่ถือศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป, Thai definition: อำนาจปกครองที่นา ซึ่งเป็นเครื่องแสดงขั้นสูงต่ำของพลเมืองสมัยก่อน
สมบัติ[N] property, See also: wealth, asset, fortune, treasure, possession, riches, estate, Example: เปียโนหลังดังกล่าวได้ตกมาเป็นสมบัติของกรมศิลปากร, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ หรือสิ่งมีค่าต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หอบ[V] transfer wealth, See also: move possessions, Example: ชาวฮ่องกงบางส่วนพากันหอบทรัพย์สินไปอาศัยในต่างประเทศ เพราะกลัวความไม่แน่นอน เมื่อฮ่องกงจะกลับเป็นของจีน, Thai definition: ขนสมบัติย้ายไป
การประชุม[N] meeting, See also: convention, assembly, conference, congress, session, Syn. การสัมมนา, Example: มีการประชุมระหว่างชาติครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ
พัสถาน[N] property, See also: possession, belongings, Syn. สมบัติพัสถาน, Example: เจ้าอาวาสวัดนี้เป็นผู้มีวิชาอาคมขลัง รักสันโดษ และไม่สะสมสมบัติพัสถานใด ๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: หลักฐานที่เป็นสิ่งยึดถือไว้
ภาคเรียน[N] semester, See also: session, term, Example: เขาต้องจบปีนี้แล้วเพราะเป็นภาคเรียนสุดท้ายตามหลักสูตรปริญญาโท, Count unit: ภาค, Thai definition: ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทำการสอนติดต่อกัน ตามปกติปีการศึกษาหนึ่งๆ จะแบ่งออกเป็น 2 -3 ภาคเรียน
มิ่ง[N] cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
มิ่ง[N] cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
สมัย[N] session, Example: พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ยังคั่งค้างอยู่, Thai definition: ครั้ง หรือคราวของการประชุม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิทธิ์ขาด[N] ownership, See also: possession, Syn. กรรมสิทธิ์, Example: ลูกชายเขามีสิทธิ์ขาดในที่ดินแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน
ตามมี[ADV] according to one's possession, See also: as one can afford, Syn. เท่าที่มี, Example: เธอสอนลูกให้ใช้จ่ายเงินแบบตามมี ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป, Thai definition: สมควรแก่ที่มีอยู่
ตู่[V] claim ownership without justification, See also: make a false claim for another's possession, assume or feign ownership, acquire possession, Syn. ทึกทัก, Example: เขาคงไปอ่านของใครแล้วมาตู่เอาว่าเป็นของผม, Thai definition: กล่าวอ้างผิดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ้างเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน
ทรัพย์สิน[N] asset, See also: capital, property, possessions, Syn. เงิน, เงินตรา, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ, สินทรัพย์, Example: ปี พ.ศ.2112 พม่าถือโอกาสกวาดต้อนทรัพย์สินและเชลยศึก กลับสู่กรุงหงสาวดีเป็นจำนวนมหาศาล, Thai definition: วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
ทรัพย์[N] property, See also: wealth, money, assets, possessions, treasures, riches, things, effects, Syn. ทรัพย์สมบัติ, สินทรัพย์, ทรัพย์สิน, สมบัติพัสถาน, Example: รัฐมนตรีท่านนี้เป็นหนึ่งในรัฐมนตรี ที่จะถูกอายัดทรัพย์, Thai definition: สิ่งที่มีค่า, Notes: (สันสกฤต)
ทรัพย์สมบัติ[N] property, See also: assets, wealth, possessions, , Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า, Example: ทรัพย์สมบัติของคุณยายมีมากมาย อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน และเครื่องเพชร, Count unit: อย่าง, ประเภท, Thai definition: ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชุด[N] group, See also: set, series, team, collection, session, Syn. กลุ่ม, เหล่า, คณะ, พวก, กอง, Example: ประธานาธิบดีของจีนมาเยือนไทยตามคำเชิญของรัฐบาลชุดนี้, Count unit: ชุด
ชุด[CLAS] set, See also: group, series, team, collection, session, Syn. กลุ่ม, เหล่า, กอง, หมู่, จำพวก, ประเภท, Example: มหาวิทยาลัยเปิดขายใบสมัครชุดละ 150 บาท, Count unit: ชุด
การแทนที่[N] replacement, See also: supersession, substitution, Syn. การแทน, การเข้าแทนที่, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน, Thai definition: การเข้าประจำที่
การผลัดเปลี่ยน[N] changing, See also: shifting, replacing, substitution, supersession, switching, swap, Syn. การแทน, การแทนที่, การสับเปลี่ยน, Example: การตีระฆังลั่นฆ้องทุก 3 ชั่วโมง เป็นสัญญาณการผลัดเปลี่ยนเวรยาม, Thai definition: การผลัดกันประจําหน้าที่ เช่น การผลัดเปลี่ยนเวรยาม
ครอง[V] occupy, See also: possess, hold, control, enter into possession, Syn. ครอบครอง, Example: ตระกูลของท่านพระยาได้ครองสิทธิ์ที่ทำกินนี้มาโดยตลอด, Thai definition: เป็นเจ้าของ
การครอบครอง[N] possession, See also: occupation, Example: นักการเมืองท้องถิ่นมีอิทธิพลในการครอบครองที่ดินเหนือชาวบ้าน
ของ[N] thing, See also: stuff, possessions, good, articles, property, Syn. สิ่งของ, สรรพสิ่ง, Example: ชมรมค่ายอาสาพัฒนาขอบริจาคของที่เหลือใช้จากประชาชนทั่วไป, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งต่างๆ
ความเชื่อมั่นในตนเอง[N] self-confidence, See also: confidence, assurance, self-possession, Syn. ความมั่นใจในตนเอง, Example: หล่อนเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
ความเป็นเจ้าของ[N] possession, See also: ownership, Syn. เจ้าของ, Example: ที่ดินผืนนี้มีคนแสดงความเป็นเจ้าของจำนวน 5 คน
ถือ[V] hire, See also: hold possession, rent, lease, Syn. เช่า
ธนสมบัติ[N] property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพยสมบัติ, ทรัพย์สิน, ธนทรัพย์, ธนสารสมบัติ, Thai definition: มรดกที่พ่อยกให้ลูก, Notes: (บาลี)
ธนสาร[N] property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพย์สมบัติ, ธนสารสมบัติ, Notes: (บาลี)
อวิญญาณกทรัพย์[N] inanimate possessions, See also: spiritless possessions, non-living property, Example: เขามีอวิญญาณกทรัพย์มากมาย, Thai definition: สิ่งที่ไม่มีวิญญาณหรือชีวิตซึ่งนับเป็นทรัพย์, Notes: (กฎหมาย/โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงการประชุม[n. exp.] (chūang kān prachum) EN: session   
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
การครอบครอง[n.] (kān khrøpkhrøng) EN: possession   FR: possession [f]
การมี[n.] (kān mī) EN: possess ; having   FR: possession [f]
การมีอาวุธปืน[n. exp.] (kān mī āwut peūn) FR: possession d'armes à feu [f] ; détention d'arme [f]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms   FR: détention d'armes sans autorisation [f]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมพิเศษ[n. exp.] (kān prachum phisēt) EN: special session ; extraordinary meeting   FR: réunion spéciale [f]
การประชุมวิสามัญ[n. exp.] (kān prachum wisāman) EN: special session ; extraordinary meeting   FR: réuinion extraordinaire [f]
การยึดคืน[n. exp.] (kān yeut kheūn) EN: repossession   
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand   FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir
ครอบครอง[v.] (khrøpkhrøng) EN: possess ; be in possession of ; have in one's possession ; belong to ; have ; own   FR: posséder ; détenir ; avoir
ครอบครองทรัพย์สมบัติ[v. exp.] (khrøpkhrøng sapsombat) EN: be in possession of a property   
ความหวาดเกรง [n.] (khwām wātkrēng) FR: hantise [f] ; obsession [f]
หลักทรัพย์[n.] (laksap) EN: property ; possession ; estate ; security ; securities ; document of title   FR: actif [m] ; avoir [m]
ปฐมนิเทศ[n.] (pathomnithēt) EN: orientation ; orientation session ; meeting session   
ภาค[n.] (phāk) EN: time ; session ; term ; period   FR: terme [m] ; période [f] ; semestre [m]
ภาคเรียน[n.] (phākrīen) EN: semester ; session ; term   FR: semestre [m] ; session [f]
พัสถาน[n.] (phatsathān) EN: property ; possession   
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland   
สมัยประชุม[n.] (samai prachum) EN: session ; session of congress ; session of parliament   FR: session [f] ; séance [f] ; session parlementaire [f]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money   FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl]
ทรัพย์สิน[n.] (sapsin) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth   FR: actif [m] ; biens [mpl] ; propriété [f]
ทรัพย์สมบัติ[n.] (sapsombat) EN: property ; assets ; wealth ; possessions   FR: bien [m] ; avoir [m] ; propriété [f]
สิทธิ์ขาด[n.] (sitkhāt) EN: ownership ; possession   
สิทธิครอบครอง[n. exp.] (sitthi khrøpkhrøng) EN: right of possession ; possessory right   FR: droit de propriété [m]
สมบัติ[n.] (sombat) EN: property ; wealth ; asset ; fortune ; treasure ; possession ; riches ; estate   FR: avoirs [mpl] ; richesse [f] ; trésor [m] ; propriété [f]
สมบัติพัสถาน[n. exp.] (sombatphatsathān) EN: wealth ; riches ; possessions ; property   FR: richesse [f]
ที่ประชุมใหญ่[n. exp.] (thīprachum yai) EN: plenary session ; general meeting   FR: assemblée plénière [f] ; réunion plénière [f] ; séance plénière [f]
ยึดครอง[v.] (yeutkhrøng) EN: occupy ; acquire ; take possession of forcefully ; hold ; possess   FR: occuper un territoire

CMU English Pronouncing Dictionary
SESSION    S EH1 SH AH0 N
SESSIONS    S EH1 SH AH0 N Z
SESSIONS'    S EH1 SH AH0 N Z
OBSESSION    AH0 B S EH1 SH AH0 N
SESSION'S    S EH1 SH AH0 N Z
MIDSESSION    M IH1 D S EH2 SH AH0 N
POSSESSION    P AH0 Z EH1 SH AH0 N
OBSESSIONS    AH0 B S EH1 SH AH0 N Z
POSSESSIONS    P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z
OBSESSIONAL    AH0 B S EH1 SH AH0 N AH0 L
REPOSSESSION    R IY2 P AH0 Z EH1 SH AH0 N
REPOSSESSIONS    R IY2 P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
session    (n) (s e1 sh @ n)
sessions    (n) (s e1 sh @ n z)
obsession    (n) (@1 b s e1 sh @ n)
obsessions    (n) (@1 b s e1 sh @ n z)
possession    (n) (p @1 z e1 sh @ n)
obsessional    (j) (@1 b s e1 sh @ n l)
possessions    (n) (p @1 z e1 sh @ n z)
supersession    (n) (s uu2 p @ s e1 sh @ n)
dispossession    (n) (d i2 s p @ z e1 sh @ n)
obsessionally    (a) (@1 b s e1 sh @ n @ l ii)
prepossession    (n) (p r ii2 p @ z e1 sh @ n)
dispossessions    (n) (d i2 s p @ z e1 sh @ n z)
prepossessions    (n) (p r ii2 p @ z e1 sh @ n z)
self-possession    (n) - (s e1 l f - p @ z e1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinbesitz {m}exclusive possession [Add to Longdo]
Auswertung {f}; Abschlussbesprechung {f}; Nachbesprechung {f}debriefing; debriefing session [Add to Longdo]
Ballbesitz {m} [sport]ball possession [Add to Longdo]
Besessenheit {f}possession [Add to Longdo]
Besessenheit {f}; Obsession {f} | Besessenheiten {pl}obsession | obsessions [Add to Longdo]
Besitz {m} | Besitz erwerben | in Besitz nehmen; sich bemächtigenpossession | to acquire possession | to take possession of [Add to Longdo]
Editiersitzung {f}editing session [Add to Longdo]
Einsatzbesprechung {f}briefing; briefing session [Add to Longdo]
Einsatzbesprechung {f}debriefing; debriefing session [Add to Longdo]
Enteignung {f}dispossession [Add to Longdo]
Glanzstück {n}; wertvollstes Stückprized possession [Add to Longdo]
Habe {f}; Hab und Gutpossessions; belongings {pl} [Add to Longdo]
Mitbesitz {m}joint possession [Add to Longdo]
Plenarsitzung {f}plenary session [Add to Longdo]
Räumungsklage {f} [jur.]action for possession [Add to Longdo]
Selbstbeherrschung {f}; Selbstkontrolle {f}self-control; self-possession; self-restraint [Add to Longdo]
Session {f}session [Add to Longdo]
Sitzung {f}; Sitzungsperiode {f} | Sitzungen {pl}; Sitzungsperioden {pl}session | sessions [Add to Longdo]
Sitzungs...sessional [Add to Longdo]
Sondersitzung {f}special session [Add to Longdo]
Trainingsseminar {n} [sport]training session [Add to Longdo]
Verbindungsschicht {f}session layer [Add to Longdo]
Vollbesitz {m}full possession [Add to Longdo]
Voreingenommenheit {f}prepossession [Add to Longdo]
Wiedernehmen {n}repossession [Add to Longdo]
Zeittrainingssitzung {f}qualifying session [Add to Longdo]
bemächtigen | bemächtigend | bemächtigt | bemächtigt | bemächtigteto take possession of | taking possession of | taken possession of | takes possession of | took possession of [Add to Longdo]
unmittelbarer Besitzactual possession [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
ざら場[ざらば, zaraba] (n) continuous session (e.g. trading in a stock exchange); zaraba [Add to Longdo]
オブセッション[, obusesshon] (n) obsession [Add to Longdo]
サイン会[サインかい, sain kai] (n) signing; autograph session; (P) [Add to Longdo]
ショタコン[, shotakon] (n) (abbr) Shoutarou complex (obsession with young boys) [Add to Longdo]
シングルセッション[, shingurusesshon] (n) {comp} single-session [Add to Longdo]
ジャムセッション[, jamusesshon] (n) jam session [Add to Longdo]
セション[, seshon] (n) {comp} session [Add to Longdo]
セションコネクション同期[セションコネクションどうき, seshonkonekushon douki] (n) {comp} session-connection synchronization [Add to Longdo]
セションサービス利用者[セションサービスりようしゃ, seshonsa-bisu riyousha] (n) {comp} session service user; SS-user [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[セションプロトコルきかい, seshonpurotokoru kikai] (n) {comp} session protocol machine; SPM [Add to Longdo]
セションリーダ[, seshonri-da] (n) {comp} session leader [Add to Longdo]
セション生存期間[セションせいぞんきかん, seshon seizonkikan] (n) {comp} session lifetime [Add to Longdo]
セッション[, sesshon] (n) (1) session; (2) (abbr) (See ジャムセッション) jam session; jam; (P) [Add to Longdo]
セッションセレクタ[, sesshonserekuta] (n) {comp} session selector [Add to Longdo]
セッション層[セッションそう, sesshon sou] (n) {comp} session layer [Add to Longdo]
ディスプレイセッション[, deisupureisesshon] (n) {comp} display session [Add to Longdo]
バズセッション[, bazusesshon] (n) buzz session [Add to Longdo]
プリンタセッション[, purintasesshon] (n) {comp} printer session [Add to Longdo]
ポスターセッション[, posuta-sesshon] (n) poster session [Add to Longdo]
ポスター発表[ポスターはっぴょう, posuta-happyou] (n) poster presentation (at a conference, etc.); poster session [Add to Longdo]
マルチセッション[, maruchisesshon] (n) {comp} multi-session [Add to Longdo]
マルチボリュームマルチセッション[, maruchiboryu-mumaruchisesshon] (n) {comp} multivolume multi-session [Add to Longdo]
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
リンクトマルチセッション[, rinkutomaruchisesshon] (n) {comp} linked multi-session [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down [Add to Longdo]
英領[えいりょう, eiryou] (n) British territory (possession) [Add to Longdo]
横綱稽古[よこづなけいこ, yokodunakeiko] (n) practice session where grand champion is present (sumo) (practise) [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
家蔵[かぞう, kazou] (n,vs) household possessions [Add to Longdo]
我物;我が物[わがもの, wagamono] (n) one's own property; possessions [Add to Longdo]
会期[かいき, kaiki] (n,adj-no) session (of a legislature); (P) [Add to Longdo]
会期中[かいきちゅう, kaikichuu] (n) during a session (of the legislature) [Add to Longdo]
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next [Add to Longdo]
会議[かいぎ, kaigi] (n,vs,adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P) [Add to Longdo]
会社説明会[かいしゃせつめいかい, kaishasetsumeikai] (n) company information session [Add to Longdo]
海外領土[かいがいりょうど, kaigairyoudo] (n) overseas territory; overseas possession [Add to Longdo]
開催中[かいさいちゅう, kaisaichuu] (n) in session [Add to Longdo]
開廷[かいてい, kaitei] (n,vs) court session; trial; (P) [Add to Longdo]
獲得[かくとく, kakutoku] (n,vs,adj-no) acquisition; possession; (P) [Add to Longdo]
寄り付き[よりつき, yoritsuki] (n) opening session; anteroom [Add to Longdo]
帰属問題[きぞくもんだい, kizokumondai] (n) question of possession (e.g. of the Kuril Islands) [Add to Longdo]
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.) [Add to Longdo]
旧蔵[きゅうぞう, kyuuzou] (n,vs) one's old possessions [Add to Longdo]
享有[きょうゆう, kyouyuu] (n,vs) possession; enjoyment [Add to Longdo]
強迫観念[きょうはくかんねん, kyouhakukannen] (n,adj-no) obsession; unreasonable but compulsive idea [Add to Longdo]
強迫神経症[きょうはくしんけいしょう, kyouhakushinkeishou] (n) obsessional neurosis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央全会[zhōng yāng quán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] plenary session of the Central Committee [Add to Longdo]
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, / ] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, / ] to take possession of; to occupy; to constitute; to make up; to account for; 占 sometimes used as traditional character [Add to Longdo]
全会[quán huì, ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] plenary session (at a conference) [Add to Longdo]
包袱底儿[bāo fu dǐ r, ㄅㄠ ㄈㄨ˙ ㄉㄧˇ ㄖ˙, / ] family heirloom; most precious family possession; person's secrets; one's best performance [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] to take possession of; to occupy; to constitute; to make up; to account for; 佔 sometimes used as traditional character [Add to Longdo]
属地[shǔ dì, ㄕㄨˇ ㄉㄧˋ, / ] dependency; possession; annexed territory [Add to Longdo]
座谈会[zuò tán huì, ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] conference; symposium; rap session [Add to Longdo]
强迫观念[qiǎng pò guān niàn, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] compelling notion; obsession [Add to Longdo]
所有权[suǒ yǒu quán, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] ownership; possession; property rights; title (to property) [Add to Longdo]
抄家[chāo jiā, ㄔㄠ ㄐㄧㄚ, ] to search a house and confiscate possessions [Add to Longdo]
会期[huì qī, ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧ, / ] session [Add to Longdo]
束装[shù zhuāng, ㄕㄨˋ ㄓㄨㄤ, / ] to bundle up (one's possessions for a journey) [Add to Longdo]
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, ] take inventory of and confiscate a criminal's possessions [Add to Longdo]
历届[lì jiè, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] all previous sessions [Add to Longdo]
添置[tiān zhì, ㄊㄧㄢ ㄓˋ, ] to buy; to acquire; to add to one's possessions [Add to Longdo]
热衷[rè zhōng, ㄖㄜˋ ㄓㄨㄥ, / ] to feel strongly about; obsession [Add to Longdo]
总督[zǒng dū, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, / ] governor-general; person in charge of a foreign possession or territory [Add to Longdo]
过度关怀[guò dù guān huái, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] obsession; excessive concern [Add to Longdo]
开庭[kāi tíng, ㄎㄞ ㄊㄧㄥˊ, / ] begin a (judicial) court session [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セション[せしょん, seshon] session [Add to Longdo]
セションコネクション同期[せしょんこねくしょんどうき, seshonkonekushondouki] session-connection synchronization [Add to Longdo]
セションサービス利用者[せしょんサービスりようしゃ, seshon sa-bisu riyousha] session service user, SS-user [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM [Add to Longdo]
セションリーダ[せしょんりーだ, seshonri-da] session leader [Add to Longdo]
セション生存期間[せしょんせいぞんきかん, seshonseizonkikan] session lifetime [Add to Longdo]
セッション[せっしょん, sesshon] session [Add to Longdo]
占有[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Session \Ses"sion\, n. [L. sessio, fr. sedere, sessum, to sit:
   cf. F. session. See {Sit}.]
   1. The act of sitting, or the state of being seated.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       So much his ascension into heaven and his session at
       the right hand of God do import.   --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       But Viven, gathering somewhat of his mood, . . .
       Leaped from her session on his lap, and stood.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. The actual sitting of a court, council, legislature, etc.,
    or the actual assembly of the members of such a body, for
    the transaction of business.
    [1913 Webster]
 
       It's fit this royal session do proceed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, also, the time, period, or term during which a
    court, council, legislature, etc., meets daily for
    business; or, the space of time between the first meeting
    and the prorogation or adjournment; thus, a session of
    Parliaments is opened with a speech from the throne, and
    closed by prorogation. The session of a judicial court is
    called a term.
    [1913 Webster]
 
       It was resolved that the convocation should meet at
       the beginning of the next session of Parliament.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sessions, in some of the States, is particularly used
      as a title for a court of justices, held for granting
      licenses to innkeepers, etc., and for laying out
      highways, and the like; it is also the title of several
      courts of criminal jurisdiction in England and the
      United States.
      [1913 Webster]
 
   {Church session}, the lowest court in the Presbyterian
    Church, composed of the pastor and a body of elders
    elected by the members of a particular church, and having
    the care of matters pertaining to the religious interests
    of that church, as the admission and dismission of
    members, discipline, etc.
 
   {Court of Session}, the supreme civil court of Scotland.
 
   {Quarter sessions}. (Eng.Law) See under {Quarter}.
 
   {Sessions of the peace}, sittings held by justices of the
    peace. [Eng.]
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 session [sɛsjõ]
   session
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top