Search result for

*seim*

(119 entries)
(1.1325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: seim, -seim-
Possible hiragana form: *せいん*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seimic surge; earthquake sea wave; seismic sea waveคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic sea wave; earthquake sea wave; seimic surgeคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And that these conversations would continue here at Stalag 13 the next day, which would be yesterday?Der Gesichtseimer... Dass die beiden gejammert haben, dass sie die alte Fregatte bespringen sollten? The Schultz Brigade (1966)
You look very familiar to me...Dein Gesichtseimer kommt mir bekannt vor... Siberiade (1979)
Do not refuse from me a sweet drink of honeyed mead.Des seimigen Metes süßen Trank mög'st du mir nicht verschmähn Die Walküre (1980)
He sits on it like a cat on a grindstone.Wie die Katz auf'm Schleifstein sitzt er auf seim Motorrad. Fernweh - 1919-28 (1984)
If only he'd break his neck on his motorbike.Wenn der sich doch nur emol sei Hals breche tät auf seim Motorrad. Fernweh - 1919-28 (1984)
- Doh! - Anybody home?(SeIma) Ist da wer? Krusty Gets Busted (1990)
- This is a Mexican delicacy called a tacoplatter.(SeIma) Das ist ein mexikanisches Gericht. Krusty Gets Busted (1990)
- This is Selma taking a siesta.(Patty) Hier hält SeIma Siesta. Krusty Gets Busted (1990)
-And this is all the mail that awaited us upon our return.(SeIma) Und das ist die Post, die sich angesammelt hatte. Krusty Gets Busted (1990)
And this is Selma... dropping of four vacation film to be developed.Und das ist SeIma, die unsere UrIaubsbiIder entwickeln lässt. Krusty Gets Busted (1990)
They say everyone can float in the Dead Sea but Selma sank right to the bottom. Huh?Es heißt, im Toten Meer geht niemand unter... aber SeIma sank sofort wie ein Stein auf den Grund. Flaming Moe's (1991)
He had done it in the unctuousness of blood.Er hat es getan im Seim des Blutes. The Lover (1992)
Privately, aides marveled at his spirit as he performed his mornimg routime. ..Seimne Angestehhtemn bewundertemn seinen Optimismus, als er wie jeden Morgemn.. . Hot Shots! Part Deux (1993)
-His boat has beem demolished.- Seimn Boot wurde zerstört. - Verdammt! Hot Shots! Part Deux (1993)
This may be our hast chamce to get the hostages out.Das könmnte unsere letzte Chance seimn, die Geiseln zu rettemn. Hot Shots! Part Deux (1993)
His work has meamt so much to so many.Seimne Arbeit bedeutet vielemn etwas. Hot Shots! Part Deux (1993)
Oh, Ramada, how could you have been so bhimdOh, Ramada, wie konmntest du mnur so bhimnd seimn? Hot Shots! Part Deux (1993)
Ramada, h want to be with you.Ich will bei dir seimn. Hot Shots! Part Deux (1993)
You're part of his work, the thimg that keeps him going.Du bist teih seimner Arbeit, das, was ihnn amntreibt. Hot Shots! Part Deux (1993)
This blood to brine.Dieses Blut zu SeimWaterworld (1995)
His blood to brine.Dieses Blut zu SeimWaterworld (1995)
... remainfixedontheeventstaking place inside the museum behind me.... dieEreignisseim Museum hinter mir richten. Mad City (1997)
Well, he wants me to call him "big boy" and he's my "bucking bronco" and I'm supposed to "ride him hard" and "put him back in the barn wet. "Na ja, ich soll sagen... ... erseimein"Liebesgott". Und "mein bockender Vollbluthengst" . Analyze This (1999)
There he comes with his commie jive.- Da kommt der mit seim Komunismus. Cat's Cradle (2002)
Na Mu Kuan Seim Bo SalNa Mu Kuan Seim Bo Sal. My Wife Is a Gangster 2 (2003)
Salman is waiting for you.Seiman wartet auf dich. Antikiller 2: Antiterror (2003)
Fuck that whore, she's just a sperm bucket!Fick die Hure, sie ist ein Wichseimer. A Hole in My Heart (2004)
Be yourself, don't imitate anyone!Seimal du selbst! Sei kein Nachahmer! G.O.R.A. (2004)
You have my blessing!Mein Segen seimit euch! G.O.R.A. (2004)
Sometimes they get this velvety layer.Manchmal kriegen sie so einen seimigen Belag. Pedersen: High-School Teacher (2006)
Look, I know I'm supposed to recognize my triggers.Ich weiß, ich muss rechtzeitig meine Auslöseimpulse erkennen. Patient X (2006)
You old bastard,Du Pisseimer! Du Abschaum! The Robbers (2009)
That old bastard.Dieser Pisseimer. The Robbers (2009)
That old bastard?Dieser Pisseimer. The Robbers (2009)
"And sure in language strange she said 'I love thee true"'Honigseim und süßen Mannatau für mich; Bright Star (2009)
She empties my piss pot.Sie leert meinen Pisseimer. The Ivory Tower (2010)
- Trond Espen Seim?- Trond Espen SeimDet er en sprekk i alle ting, der livet kommer inn (2011)
- Trond Espen Seim?- Trond Espen SeimDet er en sprekk i alle ting, der livet kommer inn (2011)
- Not Trond Espen Seim?- Doch nicht Trond Espen SeimDet er en sprekk i alle ting, der livet kommer inn (2011)
Not Trond Espen Seim topless?Aber nicht mit Trond Espen Seim mit nacktem Oberkörper? Ond mongo (2011)
No, but it did involve Pia Tjelta.Nicht mit Trond Espen Seim, aber dafür mit etwas Pia Tjelta. Ond mongo (2011)
MUSSEIMAN:MUSSEIMAN: Lone Survivor (2013)
The Governor, Rick, anyone who needs their piss bucket emptied and you come a-running.Der Gouverneur, Rick. Egal, wer seinen Pisseimer geleert haben möchte, da kommst du angerannt. This Sorrowful Life (2013)
Sit down, Seim.Komm her und setz dich, SeimDøden gir livet perspektiv (2013)
- And Trond Espen Seim isn't involved?- Schreibst du nicht über Trond Espen SeimDe man faller for (2013)
It was Trond Espen Seim, Dag!Das war Trond Espen Seim, Dag! De man faller for (2013)
Can you contact Trond Espen Seim?Kannst du Trond Espen Seim herbeischaffen? Gjennom galskapens frodige øyne (2013)
Okay, I just took out an infected dialysis graft.Okay, ich habe gerade ein infiziertes Dialyseimplantat entfernt. She's Killing Me (2013)
Look out for the piss bucket.Vorsicht, der Pisseimer! Stonehearst Asylum (2014)
I washed them.- Sie stecken Ihre Hand in einem Eiseimer? The Escape Artist (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง[n. exp.] (nok plao hāng khem hūa pīk daēng) EN: Yellow-vented Green Pigeon   FR: Colombar de Seimund [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEIM    S AY1 M

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
生命保険[せいめいほけん, seimeihoken] (n) ประกันชีวิต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
精米[せいめい, seimei] Thai: ข้าวที่ได้รับการสีแล้ว English: polished rice

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslöseimpuls {m}trigger [Add to Longdo]
Auslöseimpuls {m}; Anregung {f}stimulus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移動性盲腸[いどうせいもうちょう, idouseimouchou] (n) mobile cecum [Add to Longdo]
井目[せいもく, seimoku] (n) the nine principal points in a game of go [Add to Longdo]
一生面[いちせいめん;いっせいめん, ichiseimen ; isseimen] (n) innovation; new vista or field [Add to Longdo]
永遠の生命[えいえんのせいめい, eiennoseimei] (exp) eternal life [Add to Longdo]
海外旅行生命保険[かいがいりょこうせいめいほけん, kaigairyokouseimeihoken] (n) overseas travel life insurance [Add to Longdo]
簡易生命保険[かんいせいめいほけん, kan'iseimeihoken] (n) postal life insurance; post-office life insurance [Add to Longdo]
期外収縮性不整脈[きがいしゅうしゅくせいふせいみゃく, kigaishuushukuseifuseimyaku] (n) extrasystolic arrhythmia [Add to Longdo]
議会制民主主義[ぎかいせいみんしゅしゅぎ, gikaiseiminshushugi] (n) parliamentary democracy [Add to Longdo]
共同声明[きょうどうせいめい, kyoudouseimei] (n) joint declaration [Add to Longdo]
形声文字[けいせいもじ, keiseimoji] (n) semasio-phonetic character (combining semantic and phonetic components) [Add to Longdo]
原発性免疫不全症[げんぱつせいめんえきふぜんしょう, genpatsuseimen'ekifuzenshou] (n) (obsc) (See 原発性免疫不全症候群) primary immunodeficiency syndrome [Add to Longdo]
原発性免疫不全症候群[げんぱつせいめんえきふぜんしょうこうぐん, genpatsuseimen'ekifuzenshoukougun] (n) primary immunodeficiency syndrome [Add to Longdo]
後天性免疫不全症候群[こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん, koutenseimen'ekifuzenshoukougun] (n) acquired immune deficiency syndrome; AIDS [Add to Longdo]
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n,adj-na) fair and impartial; just and unselfish [Add to Longdo]
行政命令[ぎょうせいめいれい, gyouseimeirei] (n) administrative or executive order [Add to Longdo]
細胞性免疫[さいぼうせいめんえき, saibouseimen'eki] (n) (See 体液性免疫) cell-mediated immunity; cellular immunity [Add to Longdo]
財政面[ざいせいめん, zaiseimen] (n) financial aspects [Add to Longdo]
財政問題[ざいせいもんだい, zaiseimondai] (n) economic problem; financial problem [Add to Longdo]
舎密学[せいみがく, seimigaku] (n) chemistry (old term) [Add to Longdo]
女性名詞[じょせいめいし, joseimeishi] (n) {ling} feminine noun [Add to Longdo]
新生面[しんせいめん, shinseimen] (n) a new phase or aspect [Add to Longdo]
神経性無食欲症[しんけいせいむしょくよくしょう, shinkeiseimushokuyokushou] (n) anorexia nervosa [Add to Longdo]
人工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] (n) artificial life [Add to Longdo]
人生模様[じんせいもよう, jinseimoyou] (n) facets (aspects) of (human) life; the pattern of (one's) life [Add to Longdo]
酔生夢死[すいせいむし, suiseimushi] (n) idling one's life away [Add to Longdo]
世務[せいむ;せむ, seimu ; semu] (n) worldly affairs; public affairs [Add to Longdo]
勢門[せいもん, seimon] (n) influential family; the man in power [Add to Longdo]
姓名[せいめい, seimei] (n) full name; (P) [Add to Longdo]
姓名判断[せいめいはんだん, seimeihandan] (n) fortunetelling based on writing or pronunciation of one's name [Add to Longdo]
姓名不詳[せいめいふしょう, seimeifushou] (n,adj-no) unidentified; name unknown [Add to Longdo]
政治生命[せいじせいめい, seijiseimei] (n) political life [Add to Longdo]
政務[せいむ, seimu] (n) government affairs; (P) [Add to Longdo]
政務を見る[せいむをみる, seimuwomiru] (exp,v1) to administer affairs of state; to attend to government affairs [Add to Longdo]
政務を執る[せいむをとる, seimuwotoru] (exp,v5r) to administer affairs of state; to attend to government affairs [Add to Longdo]
政務官[せいむかん, seimukan] (n) parliamentary official [Add to Longdo]
政務次官[せいむじかん, seimujikan] (n) parliamentary vice-minister; (P) [Add to Longdo]
星目[せいもく, seimoku] (n) (1) (See 星・ほし・1) game board for Go arranged such that the weaker player (usu. Black) has a handicap stone placed on each of the nine star points.; (2) nine-stone handicap game (Go) [Add to Longdo]
正門[せいもん, seimon] (n) main gate; main entrance; (P) [Add to Longdo]
清明[せいめい, seimei] (n,adj-na,adj-t) (1) pure and clear; (n) (2) (See 二十四節気) "clear and bright" solar term (approx. April 5) [Add to Longdo]
生命[せいめい, seimei] (n) life; existence; (P) [Add to Longdo]
生命維持装置[せいめいいじそうち, seimeiijisouchi] (n) life-support system [Add to Longdo]
生命科学[せいめいかがく, seimeikagaku] (n) life science [Add to Longdo]
生命権[せいめいけん, seimeiken] (n) right to life [Add to Longdo]
生命工学[せいめいこうがく, seimeikougaku] (n) biotechnology [Add to Longdo]
生命線[せいめいせん, seimeisen] (n) lifeline [Add to Longdo]
生命体[せいめいたい, seimeitai] (n) life-form [Add to Longdo]
生命保険[せいめいほけん, seimeihoken] (n) life insurance; (P) [Add to Longdo]
生命保険会社[せいめいほけんがいしゃ, seimeihokengaisha] (n) life insurance company [Add to Longdo]
生命保険証書[せいめいほけんしょうしょ, seimeihokenshousho] (n) life insurance policy [Add to Longdo]
生命力[せいめいりょく, seimeiryoku] (n) vitality; (one's) life force; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
人工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
精密分類体系[せいみつぶんるいたいけい, seimitsubunruitaikei] close classification system, depth classification system [Add to Longdo]
相性問題[あいせいもんだい, aiseimondai] compatibility issue [Add to Longdo]
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
声明[せいめい, seimei] Erklaerung, Kundgebung, Proklamation [Add to Longdo]
姓名[せいめい, seimei] Vor-und_Nachname [Add to Longdo]
泰西名画[たいせいめいが, taiseimeiga] abendlaendische_Malerei [Add to Longdo]
生命[せいめい, seimei] Leben [Add to Longdo]
生命保険[せいめいほけん, seimeihoken] Lebensversicherung [Add to Longdo]
精密[せいみつ, seimitsu] -fein, praezis, exakt [Add to Longdo]
誓文[せいもん, seimon] schriftlicher_Eid [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top