Search result for

*search engine*

(48 entries)
(0.916 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: search engine, -search engine-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
search engineโปรแกรมค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
search engineโปรแกรมค้นหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Search enginesเสิร์ชเอ็นจิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Search Engineเครื่องจักรค้นหาข้อมูล, เว็บที่ช่วยในการค้นหา รายชื่อเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลตรงกับที่เราถาม [Assistive Technology]
Registration with search enginesการลงทะเบียนกับแหล่งค้น [TU Subject Heading]
Search enginesแหล่งค้น [TU Subject Heading]
Web search enginesแหล่งค้นเว็บไซต์ [TU Subject Heading]
metasearch engineเมตาเสิร์ชเอนจิน, โปรแกรมค้นหาที่ไม่มีการรวบรวมเว็บเพจไว้เป็นฐานข้อมูลของตนเอง แต่ค้นหาจากฐานข้อมูลของโปรแกรมค้นหาอื่นซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการที่สุดจากโปรแกรมค้นหาหลายโปรแกรมได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยอาจแสดงผลลัพธ์รวมจากทุกโปรแกรมค้นหาไว้ในชุดเด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
search engine operatorsตัวดำเนินการในการค้นหา, ใช้ประกอบกับคำหลักในการค้นหา (search engine operators) จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ในการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างตัวดำเนินการในการค้นหา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
search engineโปรแกรมค้นหา, ใช้สำหรับค้นหาเว็บเพจที่ต้องการ โดยระบุคำหลักหรือคำสำคัญ (keyword) เพื่อนำไปค้นในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมเว็บเพจต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรายการเว็บเพจที่ประกอบด้วยคำหลักที่ระบุ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกประเภท หลากหลายรูปแบบ เพื่อการศึกษาหรือเพื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't know exactly how you'd do this, but I would really like it if my site would come up in the search engines.- ทำให้มันดูไฮคลาสยิ่งกว่าเดิม - ตกลงค่ะ ฉันก็ไม่รู้นะว่าคุณจะทำไง The Girlfriend Experience (2009)
The more links there are to your site, the better your rankings in the search engines are gonna be.เอาเว็บไซท์คุณ ใส่ชื่อไว้ในหลาย ๆ เว็บชี้แนะ และชมภาพยิ่งคุณ ยิ่งคุณมีลิงค์เยอะเท่าไร The Girlfriend Experience (2009)
Gogol? You mean like the search engine?โกกอลเหรอ เธอหมายถึง แบบเสิร์ชเอนจินเหรอ Phoenix (2010)
Louis' search engine turned out to be useful.เวบค้นหาของลูอิส ได้ผลขึ้นมาซะงั้น Sin of Omission (2011)
Came right up on the goddamn search engine.มันปรากฎหราอยู่บน ไอ้เวปไซต์ช่วยค้นหาระยำนั่น Let's Boot and Rally (2012)
65 search engine hits for contract killers.เจอคำค้นเกี่ยวกับ จ้างนักฆ่า65รายชื่อ The Gunk in the Garage (2012)
Wow. Now there's a search engine.ว๊าว เพียบเลย Perfect Storm (2013)
No. I plugged it into every reverse directory and search engine I could.ไม่ ฉันเข้าไปในโปรแกรมย้อนกลับทุกอย่าง Cat's Cradle (2013)
And remember, there was no such thing as a search engine or a computer.และจำไว้ว่าไม่มีสิ่งดังกล่าว เป็นเครื่องมือค้นหาหรือคอมพิวเตอร์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Invented the Fountain Six search engine when he was 12 years old.Erfand die "Fountain Six search engine" als er 12 Jahre alt war. The Sontaran Stratagem (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปรแกรมค้นหา[n. exp.] (prōkraēm khonhā) EN: search engine   FR: moteur de recherche [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suchmaschine {f}; Suchroboter {m} [comp.]search engine [Add to Longdo]
Versuchsingenieur {m}research engineer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
グーグル;ググル[, gu-guru ; guguru] (n) {comp} Google (WWW search engine) [Add to Longdo]
ググる[, gugu ru] (v5r) (sl) to Google (i.e. to search for on the WWW using the Google search engine) [Add to Longdo]
サーチエンジン[, sa-chienjin] (n) {comp} search engine [Add to Longdo]
サーチエンジンポジショニング[, sa-chienjinpojishoningu] (n) {comp} search engine positioning [Add to Longdo]
サーチエンジン最適化[サーチエンジンさいてきか, sa-chienjin saitekika] (n) {comp} search engine optimization [Add to Longdo]
サーチエンジン対策[サーチエンジンたいさく, sa-chienjin taisaku] (n) {comp} search engine optimization [Add to Longdo]
ヤフる[, yafu ru] (v5r) (sl) (See ググる) to search (using the Yahoo search engine) [Add to Longdo]
検索エンジン[けんさくエンジン, kensaku enjin] (n) {comp} search engine [Add to Longdo]
検索エンジンポジショニング[けんさくエンジンポジショニング, kensaku enjinpojishoningu] (n) {comp} search engine positioning [Add to Longdo]
検索エンジンマーケティング[けんさくエンジンマーケティング, kensaku enjinma-keteingu] (n) {comp} search engine marketing [Add to Longdo]
検索エンジン対策[けんさくエンジンたいさく, kensaku enjin taisaku] (n) {comp} search engine optimization [Add to Longdo]
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] (n) {comp} searcher; person using a search engine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱问[Ài wèn, ㄞˋ ㄨㄣˋ, / ] iAsk.com, the search engine of Sina 新浪 [Add to Longdo]
搜寻引擎[sōu xún yǐn qíng, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ ˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] Internet search engine; also written 搜索引擎 [Add to Longdo]
搜狗[Sōu gǒu, ㄙㄡ ㄍㄡˇ, ] Sougou (searching dog) search engine, www.sogou.com [Add to Longdo]
搜索引擎[sōu suǒ yǐn qíng, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ ˇ ㄑㄧㄥˊ, ] Internet search engine [Add to Longdo]
百度[Bǎi dù, ㄅㄞˇ ㄉㄨˋ, ] Baidu, internet portal and search engine, www.baidu.com, listed as BIDU on NASDAQ since 1999 [Add to Longdo]
穀歌[Gǔ gē, ㄍㄨˇ ㄍㄜ, ] variant of 谷歌, Google internet company and search engine [Add to Longdo]
谷歌[Gǔ gē, ㄍㄨˇ ㄍㄜ, ] Google internet company and search engine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine [Add to Longdo]
検索エンジン[けんさくエンンジン, kensaku ennjin] search engine [Add to Longdo]
検索エンジン[けんさくエンンジン, kensaku ennjin] search engine [Add to Longdo]
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 search engine
   n 1: a computer program that retrieves documents or files or
      data from a database or from a computer network (especially
      from the internet)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top