Search result for

*sargent*

(54 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sargent, -sargent-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, ira the voice-box says we missed our chance to nab a sargent painting.นายรู้ไหม,เครื่องมือ วิเคราะห์ความเสี่ยงของฉันมันบอกว่า เราพลาดโอกาสที่จะได้ภาพของซาร์เจนท์แล้ว Pulling Strings (2012)
That's, uh, Karen Sargent.นั่นแคเรน ซาร์เจนท์ Ka Ho' Oponopono (2012)
Karen Sargent.แคเรน ซาร์เจนท์ Ka Ho' Oponopono (2012)
Emily gave the money to a friend of hers, Karen Sargent.เอมิลี่ให้เงินนั่นแก่เพื่อน ชื่อ แคเรน ซาร์เจนท์ Ka Ho' Oponopono (2012)
Yeah, I want us to feast our eyes on John Singer Sargent.อยากให้เห็นความงามของ จอห์น ซิงเกอร์ ซาร์เจ้นท์ The Diamond in the Rough (2013)
You know Sargent used a pallet of lead white, bone black, viridian, vermilion and rose madder all just for the skin.ซาเจนท์ผสมสีขาวตะกั่ว สีดำถ่านกระดูก สีเขียวอมน้ำเงิน สีแดงชาดและสีกุหลาบ ทั้งหมดรวมกันเป็นสีผิว The Diamond in the Rough (2013)
I want to look at John Singer Sargent for longer than 20 minutes.ฉันอยากไปดูจอห์น ซิงเกอร์ ซาร์เจนท์ ในนานกว่า20นาที The Diamond in the Rough (2013)
Yeah, her arms are like a John Singer Sargent painting.ใช่ แขนเธอเหมือนกับรูปวาดของ จอห์น ซิงเกอร์ ซาเจนท์ The Diamond in the Rough (2013)
It was a Sargent and Greenleaf lock, and they can take hours, and will, just... moving his fingers hurt so much.มันเป็นล้อคแบบ ซาเจนท์แอนด์กรีนลีฟ ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง แล้ววิล ก็ จะปวดนิ้วมาก\ เวลาเคลื่อนไหว Red and Itchy (2013)
Dvorak Tsargentzki!โดวรัค ซาร์เจนซกี้ Live Free or Die Hard (2007)
that's, um, that's sargent bridge.ฉันเคยอยู่ที่เดนตัน นั่นมัน อืม สะพานซาร์เจนต์ The Same Old Story (2008)
The people, Sir Willcocks and Master Sargent...Die Leute, Sir Willcocks und Herr Sargent... God Rot Tunbridge Wells! (1985)
A Bewitched with Dick York, not Dick Sargent.Bewitched mit Dick York, nicht Dick SargentThe Worst Noel (1993)
- Sargento?-Sargento. Amores Perros (2000)
Sarge!Sargento! Amores Perros (2000)
Sargento, put the dogs in the pool.Sargento, bring die Hunde runter zum Pool. Amores Perros (2000)
My brother, Jack Kennedy, would like you to meet our brother- in-law, Sergeant Shriver. "Mein Bruder Jack Kennedy möchte, dass Sie... unseren Schwager Sargent Shriver kennen lernen." The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003)
You motherfucking Argentinian!Scheissargentinier! The Motorcycle Diaries (2004)
You Argentinian bastards!Scheissargentinier! The Motorcycle Diaries (2004)
Oh, I'm Andy Sargentee.- Oh, hi, ich bin Andy Sargentee. The Amateurs (2005)
"I'm not touching that one,"- Nein. Dick SargentPadre de Familia (2007)
text FAMGUY2.Es war Dick SargentPadre de Familia (2007)
That's, um, that's Sargent Bridge.Das ist, ähm, das ist die Sargent Brücke. The Same Old Story (2008)
There must be 20 kilos here, Sergeant. Beautiful, huh?Da sind etwa 20 Kilo drin, Sargento. Boca (2010)
Sarge!Sargento! The Squad (2011)
Sergeant,Sargento! The Squad (2011)
Sarge.Sargento! The Squad (2011)
It's my brother, Sergeant. What about your brother?Wegen meines Bruders, Sargento. The Squad (2011)
Indian!Zu Befehl, Sargento. The Squad (2011)
Lieutenant! Sergeant!Teniente, Sargento! The Squad (2011)
She was tied up for a reason, Sergeant.Die haben sie nicht ohne Grund festgebunden, Sargento. The Squad (2011)
No, Sergeant.Schluss damit, Sargento! The Squad (2011)
I'm sorry, Sergeant. The Lieutenant has told me not to let anyone in, sir.Mit Verlaub, Sargento, der Teniente hat gesagt, ich darf niemanden hineinlassen. The Squad (2011)
What do we do? It's too foggy.Sie hat schon den Sargento umgebracht, und wir werden bestimmt die nächsten sein! The Squad (2011)
Corporal, how the hell did that bitch kill Sarge?Cabo, Wie hat es die Alte nur geschafft, den Sargento zu töten? The Squad (2011)
All I know is that Sarge would never have gotten killed by a simple guerrilla bitch!Ich kann nur eins sagen: Der Sargento hätte sich nicht von einer einfachen Guerrillera umbringen lassen. The Squad (2011)
I'm not gonna let that bitch kill us, like she killed Sarge.Damit uns das Miststück nicht umbringt, so wie den armen Sargento. The Squad (2011)
"Also on the broadcast will be Army Sargent Rorbert Alvarez, whose life was saved by Captain Stevens in a firefight just outside of Kandahar". I'm sorry.#Unter den Gästen wird auch Sargent Norbert Albares sein, dessen Leben von Captain Stevens bei einem Gefecht bei Khandhar gerettet wurde.# Source Code (2011)
Sergeant?Sargento? Lines of Wellington (2012)
Sargent exhibit at the Art Museum,Sargent Ausstellung im Kunstmuseum, Migration (2012)
This is Harris Sargent, SVP at Solstein Donagan. Helped me push through the Bolton Village deal.Das ist Harris Sargent, Vizepräsident von Solstein Donagan. Broken City (2013)
You remember my son, Todd.Mr. Sargent, schön, Sie zu sehen. Broken City (2013)
Dr Sargent. He thinks you're "nothing"!Denk an Dr. Sargent, der dich ein "Nichts" genannt hat. Louis Cyr (2013)
- It's an old Sargent safe.- Ist ein alter Sargent Safe. Pilot (2013)
Does Mr Sargent not paint modern pictures?Malt Mr. Sargent keine modernen Bilder? Episode #5.5 (2014)
Ms. Hearst is still being examined by Dr. William Sargent, a brainwash expert flown in from London at her parents' expense.Ms. Hearst wird von Dr. William Sargent untersucht, ein Experte für Gehirnwäsche, der auf Kosten ihrer Eltern aus London einflog. The Diary of a Teenage Girl (2015)
But when her trial does begin in January, there's a good possibility Dr. Sargent will then be called...Doch wenn im Januar ihre Verhandlung beginnt, könnte es sein, dass Dr. Sargent aussagen wird... The Diary of a Teenage Girl (2015)
Sarge.SargentChapter Two: Lost Light (2015)
OTIS: But Brother Sargent, if Miss Harmon's visions are from God...(Otis) Bruder Sargent, wenn Miss Harmons Visionen von Gott sind... Tell the World (2016)
- Sargent and Robbins?- Sargent und Robbins? Tell the World (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋าเบา[adj.] (krapao bao) EN: poor ; impecunious   FR:sargenté ; impécunieux

CMU English Pronouncing Dictionary
SARGENT    S AA1 R JH AH0 N T

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝦夷山桜[えぞやまざくら;エゾヤマザクラ, ezoyamazakura ; ezoyamazakura] (n) (uk) sargent cherry (Prunus sargentii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sargent
   n 1: United States painter (born in Italy) known for his society
      portraits (1856-1925) [syn: {Sargent}, {John Singer
      Sargent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top