Search result for

*roter*

(84 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: roter, -roter-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proterandrousโพรเทอร์แอนดรัส [มีความหมายเหมือนกับ protandrous] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proterogynousโพรเทอโรจินัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Proterozoicโพรเทอโรโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Proterozoic Eonบรมยุคโพรเทอโรโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acroteria; acroterionเครื่องประดับมุมจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acroterion; acroteriaเครื่องประดับมุมจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airoterเครื่องกรอฟันชนิดความเร็วสูง [การแพทย์]
Cyproteroneไซโปรเตอโรน,สาร;ซัยโปรเตอโรน [การแพทย์]
Cyproterone Acetateไซโปรเทอโรนอะซีเตท [การแพทย์]
Iso-Proterenolไอโซโพรเทอรีนอล [การแพทย์]
Isoproterenolไอโซโปรเทอรินอล; ไอโซโพรเตอรินอล; ไอโสโปรเทอรีนอล; สารที่กระตุ้นตัวรับเบต้าแอดรีเนอร์จิค; ไอโซโปรเทอรีนอล, ยา; ไอโซโปรทีรีนอล [การแพทย์]
Metaproterenolยาเมทาโพรเทเรนอล, เมตาโปรเทอรีนอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Closer to Proterozoic Earth than today's Mars.คล้ายยุคโพรเทอโรซอริก มากกว่าดาวอังคารปัจจุบัน Life (2017)
SLE.Roter Wolf. You Must Remember This (2011)
A pretty little red bush...Ein reizender kleiner roter Busch... Every Man for Himself (1980)
Romanese's scarlet anorak appeared to shine brightly as though illuminated from inside.Romaneses scharlachroter Anorak zu strahlen schien, als würde er von innen beleuchtet. The Falls (1980)
- Your lover-boy's a Red!- Ihr Liebhaber ist ein RoterPrivate Benjamin (1980)
This crystal chamber has harnessed the rays of the red sun of Krypton.Diese Kristallkammer speichert die Strahlen von Kryptons roter Sonne. Superman II (1980)
- Forget it. He pulled up in a red car.- Du weißt, was ein roter wagen bedeutet. Used Cars (1980)
A red car is bad luck and trouble.Ein roter wagen bedeutet unglück und scherereien. Used Cars (1980)
i'm sorry, i tried... no, no, no, it's a red car.Ein roter wagen... Used Cars (1980)
If jeff don't get here, we're going to be 18 feet short.Nein, nein, nein, ein roter wagen... wenn jeff nicht bald kommt, sind wir wirklich 18 fuß zu kurz. Used Cars (1980)
Where is my red belt?- Wo treibt sich mein roter Gürtel rum? - Spinnst du? The Party (1980)
There's gonna be a red Ferrari come flying through here and the two men driving are responsible for the victim in this ambulance.Gleich kommt ein roter Ferrari durchgeflogen. Die Männer sind für unser Opfer verantwortlich. The Cannonball Run (1981)
International terrorism, gentlemen, is a worldwide organization... and the man who runs like a thread through the majority of all of it is one... alias Wulfgar.Der internationale Terrorismus ist eine globale Organisation und der Mann, der sich wie ein roter Faden durch sie hindurchzieht, nennt sich Wulfgar. Nighthawks (1981)
What is this big red spot here?Was ist das für ein großer roter Fleck hier? Private Lessons (1981)
You thought I was gonna embarrass you.Das ist jetzt mein Broterwerb, Leute. In the Steele of the Night (1982)
No redder than your backside... when Mr. Neville had finished with it.Nicht roter als Euer Hinterteil, nachdem Mr. Neville sich seiner angenommen hatte. The Draughtsman's Contract (1982)
It was at that moment that I realised that in that language "Felix Ruber" is "Red Fern".Felix Ruber bedeutet so viel wie red fern, "roter Farn". Evil Under the Sun (1982)
- Uh, a maroon Chevy, I think.- Ein weinroter Chevy. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
Red alert, Sector 6.Roter Alarm, Sektor 6. Magic Bus (1983)
It'll post 3 strings of firecrackers.Erkennungszeichen sind drei Ketten roter Knallkörper. Project A (1983)
I was cheated by a red-nosed guyEin Typ mit roter Nase hat's mir abgenommen. Fearless Hyena 2 (1983)
Red dragon, white dragon, red and white dragon on each sideRoter Drache, weißer Drache, roter und weißer Drache an jeder Seite! Fearless Hyena 2 (1983)
A sort of small red point.So ein kleiner roter Punkt. Teil 3 (1984)
Red Carpet flight 86 now ready for boarding.Flug Roter Teppich Nummer 86 bereit zum Abflug. Curtain Call (1984)
A red Ferrari.Ein roter Ferrari. Deadly Maneuvers (1984)
[Jake ] Three...- Roter... - RoterCool Runnin' (1984)
Red.Roter... Cool Runnin' (1984)
There'll be enough Red Dust released in the atmosphere... to snuff out every twitching lizard in your command.Es wird genug Roter Staub in die Atmosphäre entlassen, um jede zuckende Eidechse unter Ihrem Kommando zu töten. Dreadnought (1984)
- Hope that the end may be in sight.- Hoffnung, dass ein Ende in Sicht ist. - Lieber Mr. Roter Staub als tot. Dreadnought (1984)
It's clean.- ROTER STAUB BETRETEN AUF EIGENE GEFAHR The Overlord (1984)
Red Lectroid.Roter Lectroide. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
The white Lamborghini is vanished, but there's a red one behind me honking its horn.Der weiße Lamborghini ist verschwunden, aber jetzt ist ein roter hinter mir und hupt. Cannonball Run II (1984)
Carrot juice with a finger of beet for a dry kick.Karottensaft mit roter Bete: Die macht ihn trocken. Happy Easter (1984)
A little red Chevy.Ein kleiner, roter Chevy. Paris, Texas (1984)
Yes, indeed, if you said cardinal, you were right.Ja, genau, wenn Sie Roter Kardinal gesagt haben, hatten Sie recht. Birds of a Feather (1985)
Green pasta with the red sauce. The black pasta with the white sauce. The white pasta with the black sauce.Grüne Nudeln mit roter Soße, schwarze mit weißer, weiße mit schwarzer und grüne mit schwarzer. Gourmet Steele (1985)
- Excusez-moi. Does one of you own a red Datsun "Z"?Entschuldigung, gehört Ihnen ein roter Datsun Z? Gourmet Steele (1985)
Red February?Roter Februar? A Lovely Little Affair (1985)
Billy, there's been a new development in the, uh, Red February thing.Billy, in der Sache "Roter Februar" gibt es eine neue Entwicklung. A Lovely Little Affair (1985)
Red button, go.Roter Knopf, los. Murder Between Friends (1985)
- I wanna be a red soldier.- Ich will auch ein roter Soldat sein. Flesh+Blood (1985)
Did you see a woman with blonde hair and a red jacket?Haben Sie eine blonde Frau mit roter Jacke gesehen? Into the Night (1985)
Driving me on to moving roads closed in by bloodied skies on every side.Sie wollen mich auf schwanke Stege hetzen. Die rings ein blutigroter Himmel sperrt. Hail Mary (1985)
Foot, left - one red shoe.Fuß, links - ein roter Schuh. The Man with One Red Shoe (1985)
- I don't want anything!Gänseleberpastete, roter Kaviar. La gabbia (1985)
Red sweater, just like last year.Roter Pullover, wie letztes Jahr. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
She's screaming, "Red Dog One to Red Dog Squadron," right?Sie kreischt "Roter Hund Eins an Roter Hund Schwadron", Ok? About Last Night... (1986)
He looked like linguine with red clam sauce.Sah aus wie mit roter Muschelsoße. Big Trouble (1986)
-Red line, red line, red line.- Roter Bereich, roter Bereich. Ferris Bueller's Day Off (1986)
- A red one.- Ein roterFirewalker (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื่มจิบ ๆ[v.] (deūm jip-jip) EN: sip   FR: boire à petites gorgées, siroter
จิบ[v.] (jip) EN: sip ; taste ; drink ; suck   FR: boire à petites gorgées ; siroter
ขันชะเนาะ[v. exp.] (khan chanǿ) EN: twist a rope tight by means of a stick   FR: garroter ; poser un garrot
เรอ[v.] (roē) EN: belch ; retch   FR: éructer ; faire un renvoi ; roter (fam.)
ซด[v.] (sot) EN: sip ; nip ; imbibe   FR: siroter (fam.) ; déguster ; savourer ; boire à petites gorgées

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTERT    R AA1 T ER0 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Broterwerb {m} | zum Broterwerb; als Broterwerbliving; earning a living | for a living [Add to Longdo]
Digitalis {n}; Roter Fingerhut [bot.]digitalis [Add to Longdo]
Faden {m}; Zwirn {m} | Fäden {pl} | roter Faden | den Faden verlierenthread | threads | red thread | to lose the thread [Add to Longdo]
Hämoglobin {n}; roter Blutfarbstoffhemoglobin [Am.]; haemoglobin [Br.] [Add to Longdo]
Proterozoikum {n} [geol.]Proterozoic [Add to Longdo]
Rote {m,f}; Roter [pol.]Red; commie [Add to Longdo]
Rotwein {m} | roter Bordeauxweinred wine | claret [Add to Longdo]
Rotmilan {m}; Roter Milan [ornith.]Red Kite (Milvus milvus) [Add to Longdo]
Königsbarsch {m}; Roter Zackenbarsch [zool.]comb grouper [Add to Longdo]
Lachsroter Regenbogenfisch {m} (Glossolepis incisus) [zool.]red rainbowfish [Add to Longdo]
Roter Buntbarsch {m} (Hemichromis bimaculatus) [zool.]red ram [Add to Longdo]
Roter Neon {m} (Paracheirodon axelrodi) [zool.]red neon tetra [Add to Longdo]
Schwarzroter Anemonenfisch {m} (Amphiprion melanopus) [zool.]cinnamon clown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原生代[げんせいだい, genseidai] (n) Proterozoic era [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
元古代[Yuán gǔ dài, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Proterozoic (geological era 2500-540m years ago) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  roter [rɔte]
     belch; burp
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top