Search result for

*rote*

(694 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rote, -rote-
Possible hiragana form: *ろて*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rote[N] การท่องจำอย่างเดียว, Syn. repetition
rote[N] เสียงคลื่นยักษ์, Syn. sound of surf
rote[N] เครื่องดนตรีโบราณชนิดหนึ่ง
wrote[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ write, See also: เขียน
wrote[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ write, See also: เขียน
proteo[PRF] ก่อนสระ, See also: โปรตีน
garrote[VT] ประหารชีวิตด้วยการบีบปลอกคอเหล็ก, Syn. throttle, strangle, suffocate
protean[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้มาก, See also: ซึ่งเปลี่ยนรูปหลากหลาย, Syn. mutable, variable, changeable
protect[VT] ป้องกัน, See also: ปกป้อง, คุ้มครอง, อารักขา, Syn. guard, shield
protect[VT] ตั้งภาษีสินค้านำเข้าเพื่อคุ้มครองสินค้าในประเทศ
protege[N] ผู้อยู่ในความคุ้มครอง
proteid[N] โปรตีน, Syn. protein
protein[N] โปรตีน, Syn. proteid, amino acid
protest[VI] ยืนยัน, See also: ประกาศยืนยัน, Syn. declare
protest[VT] ยืนยัน, See also: ประกาศยืนยัน, Syn. declare
protest[VT] คัดค้าน, See also: ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง, Syn. disagree, object, Ant. agree
protest[VI] คัดค้าน, See also: ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง
protest[N] การคัดค้าน, See also: การประท้วง, Syn. denial, compliant, Ant. agreement
protest[N] คำคัดค้าน, Syn. denial, compliant, Ant. agreement
rewrote[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ rewrite
rewrote[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ rewrite
carotene[N] สารชนิดหนึ่งมีสีแดงหรือส้มพบมาในแครอทและผักอื่นๆ
protease[N] น้ำย่อยโปรตีน เช่น pepsin, trypsin
protegee[N] ผู้ได้รับการอุปถัมภ์ที่เป็นหญิง
grotesque[ADJ] พิสดาร, See also: พิลึก, วิตถาร, แปลกประหลาด, Syn. abnormal, odd
overwrote[VT] เขียนทับ
protector[N] ผู้ปกป้อง, See also: ผู้คุ้มครอง, ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์, Syn. defender, guardian, sponsor, safeguard
protester[N] ผู้ต่อต้าน, See also: ผู้ประท้วง, Syn. rebel, dissident
protectant[N] สารเคลือบป้องกันสนิม
protecting[ADJ] ซึ่งปกป้อง, See also: ซึ่งป้องกัน, Syn. protective
protection[N] การปกป้อง, See also: การป้องกัน, Syn. assurance, safeguard, safekeeping, Ant. insecurity
protection[N] คนหรือสิ่งที่คุ้มครอง
protection[N] ค่าคุ้มครอง
protection[N] ระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูง
protective[ADJ] ซึ่งปกป้อง, Syn. protecting, shielding
protectory[N] โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า
protestant[N] ผู้คัดค้าน, Syn. protester
Protestant[N] นิกายโปรเตสแตนต์, See also: ์ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์, Syn. Evangelist, Baptist
protestant[ADJ] เกี่ยวกับนิกายโปรเตสแตนต์, Syn. evangelical, reformed
Protestant[ADJ] เกี่ยวกับนิกายโปรเตสแตนต์
protestant[N] ์ผู้คัดค้าน, See also: คนทักท้วง
underwrote[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ underwrite
underwrote[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ underwrite
protectoral[ADJ] ซึ่งปกป้อง
protectress[N] ผู้ปกป้องที่เป็นผู้หญิง
protectorate[N] ผู้อารักขา, See also: ดินแดนในปกครอง
protectorate[N] ดินแดนในอารักขา, Syn. colony, dominion, mandate
protestation[N] การประท้วง, See also: การต่อต้าน
protestation[N] คำคัดค้าน
pyrotechnics[N] ศิลปะการทำดอกไม้ไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carotene(แค'ระทีน) n. ไฮโดรคาร์บอนสีแดงที่พบในพืชหลายชนิด
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
file protectionการอารักขาแฟ้มข้อมูลหมายถึงวิธีการที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีได้รับอนุญาตเข้ามาดู หรือแก้ไขข้อมูลในแฟ้มนั้น ๆ ได้ เป็นต้นว่าการสร้างคำผ่าน (passwords) เป็นต้น
garrote(กะโรท) n. การประหารชีวิตนักโทษในสเปนโดยการบีบคอนักโทษด้วยปลอกเหล็ก,ปลอกคอเหล็กดังกล่าว
grotesque(โกรเทสคฺ') adj.,n. (สิ่งที่) วิตถาร,ผิดปกติ,พิกล,พิลึก, See also: grotesqueness n., Syn. odd
protean(โพร'ทีเอิน) adj. เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,เกี่ยวกับ Proteus (ดู), Syn. changeable ###A. unchangeable
protease(โพร'ทีแอส) n. น้ำย่อยโปรตีน
protect(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน,พิทักษ์,รักษา,อารักขา,คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน
protect modeภาวะอารักขาหมายถึง แนวกั้น หรือแนวอารักขาในส่วนของแรม (RAM) ที่เป็น 386 หรือสูงกว่านั้น เพื่อไม่ให้มีการสับสนกัน เมื่อมีการปฏิบัติการมากกว่าสองโปรแกรมในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมระบบดอส (DOS) และวินโดว์ (Windows) ยังไม่สามารถใช้ภาวะอารักขานี้ได้ แต่จะใช้ได้ใน Windows NT และ OS/2
protected storageหน่วยเก็บมีการอารักขาหมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ เฉพาะเมื่อรู้คำหลัก (keyword) เราจะใช้หน่วยเก็บนี้เมื่อต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ
protecting(โพรเทค'ทิง) adj. ซึ่งป้องกัน,ซึ่งคุ้มครอง., See also: protectingness n.
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การอารักขา,ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง,เอกสารคุ้มครอง,หนังสือเดินทาง,ค่าคุ้มครอง,ค่าอารักขา, Syn. security,defense
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.
protective(พระเทค'ทิฟว) adj. ซึ่งป้องกัน,ซึ่งคุ้มครอง,ซึ่งอารักขา,เกี่ยวกับprotectionism, See also: protectiveness n., Syn. guiding,assisting
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้ม-ครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อุปถัมภ์,เครื่องป้องกัน,อุปกรณ์ป้องกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
protectorate(พระเทค'เทอริท) n. ดินแดนในอาณัติ,ผู้อารักขา
protectory(พระเทค'ทะรี) n. สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า,สถานสงเคราะห์เด็กยากจน
protectress(พระเทค'เทรส) n. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินที่เป็นหญิง
protege(โพร'ทะเ?) n. ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง,ผู้ที่อยู่ในอุปถัมภ์,บุตรบุญธรรม, Syn. woman
protegee(โพร'ทะเซ) n. protege ที่เป็นหญิง
protein(โพร'ทีน) n. โปรตีน. adj. ประกอบด้วยโปรตีน., See also: proteinaceous adj. proteinic adj. proteinous adj., Syn. proteid.
protest(โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้าน,ประท้วง,ประกาศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ (บิล) n. (โพร'เทสทฺ) การคัดค้าน,การประท้วง,การปฏิเสธการชำระบิล,คำร้อง., See also: protester n. protestingly adv., Syn. objection
protestant(พรอท'ทิสเทินทฺ) n. ศาสนิกชนของนิกายศาสนาคริสต์ที่แยกตัวจากโรมันคาทอลิกตั้งแต่ศตวรรษที่ 16,, See also: protestant n. ผู้ประท้วง ผู้คัดค้าน adj. เกี่ยวกับนิกายดังกล่าว,ซึ่งประท้วง
protestation(พรอท'ทิสเท'เชิน) n. การคัดค้าน,การประท้วง,การประกาศยืนยัน,การเสนอแย้ง
pyrotechnics(ไพระเทค'นิคซฺ) n. ศิลปะการทำดอกไม้ไฟ,การแสดงดอกไม้ไฟ
rote(โรท) n. วิถีทาง,ทางเดิน,วิธีการตามปกติ, -Phr. (by rote จากความทรงจำ), Syn. repetition
write protectกันบันทึกหมายถึง การป้องกันมิให้มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ลงไปในแผ่นจานบันทึก ส่วนมากจะทำเพื่อมิให้มีการบันทึกทับข้อมูลที่อยู่เดิม เพราะจะทำให้ข้อมูลเดิมหายไป วิธีทำก็มีหลายแบบ เช่น ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ก็ใช้เลื่อนปุ่มด้านหลัง ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 5.25 นิ้ว ก็ใช้กระดาษกาวเล็ก ๆ ปิดที่ช่องแหว่งด้านข้าง ถ้าเป็น แถบบันทึก ก็ถอดวงแหวนออก และมีคำเตือนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า "No ring, no write"
wrote(โรท) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ write

English-Thai: Nontri Dictionary
grotesque(adj) พิลึก,พิกล,วิตถาร,ประหลาด,วิปลาส,ผิดปกติ
protect(vt) ป้องกัน,อารักขา,คุ้มกัน,พิทักษ์,รักษา
protection(n) การป้องกัน,การอารักขา,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง
protective(adj) เป็นการป้องกัน,เป็นการอารักขา,เป็นการคุ้มกัน
protector(n) ผู้ป้องกัน,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protectorate(n) ความอารักขา,ความคุ้มกัน,ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protein(n) ธาตุโปรตีน
protest(n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน
protest(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ต่อต้าน,ขัดขวาง
protestant(n) ผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์,ผู้ประท้วง,ผู้คัดค้าน
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง
rote(n) ทางเดิน,วิถีทาง,การท่องจำ
wrote(vt) pt ของ write

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protected goodsของที่ได้รับความคุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected person; person, protectedบุคคลสำคัญที่ต้องอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protected personบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง, บุคคลที่ได้รับการอารักขา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected recordระเบียนอารักขา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protected riskภัยคุ้มกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected state; protectorateรัฐในอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protected stateรัฐในอารักขา [ดู protectorate] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected storageหน่วยเก็บมีการอารักขา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protecting grilleตะแกรงคุ้มภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
protectionการอารักขา, การป้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal protection orderคำสั่งให้ความคุ้มครองบุคคล (ต่อการทำร้ายร่างกาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protective custodyการควบคุมอารักขา, การควบคุมเพื่อความปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protective inoculationการปลูกเชื้อคุ้มครอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protective tariffพิกัดอัตราภาษีเพื่อคุ้มครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protective tariffพิกัดอัตราคุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protectorateรัฐในอารักขา [ดู protected state] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proteinโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protein feverไข้แพ้โปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protein therapy; therapy, protein-shockการรักษาด้วยโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protein-shock therapy; therapy, proteinการรักษาด้วยโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinaemia; proteinemiaภาวะเลือดมีโปรตีนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protectionการคุ้มครอง, การอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protection๑. การคุ้มกัน๒. ความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protectionการคุ้มครองป้องกัน, การอารักขา, การปกปักษ์รักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protectionการอารักขา, การป้องกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Protection and Indemnity Clubชมรมความคุ้มครองและการชดใช้ (ชมรมพีแอนด์ไอ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protection and indemnity risksภัยเกี่ยวกับความคุ้มครองและชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protection keyกุญแจอารักขา, กุญแจป้องกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protection mechanismกลไกการอารักขา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protection, equalการให้ความคุ้มครองเท่าเทียมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protectionismลัทธิคุ้มครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
person, protected; protected personบุคคลสำคัญที่ต้องอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterotemporal-ส่วนหลังของกระดูกขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protean๑. -แปรรูปได้๒. อนุพันธ์โปรตีนไม่ละลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protected childบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proteopexyการตรึงโปรตีนไว้ในสิ่งมีชีวิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteophilic-ชอบโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteosuriaภาวะปัสสาวะมีโพรทีโอส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proterandrousโพรเทอร์แอนดรัส [มีความหมายเหมือนกับ protandrous] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proterogynousโพรเทอโรจินัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Proterozoicโพรเทอโรโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Proterozoic Eonบรมยุคโพรเทอโรโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
protestใบแจ้งยืนยัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protestการคัดค้าน, คำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protest not necessaryไม่จำต้องมีคำคัดค้าน [ดู no protest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protest voteการออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protest, right toสิทธิที่จะคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proteuria; proteinuriaภาวะปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteuric; proteinuric-ปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteus syndromeกลุ่มอาการโพรเทียส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Software protectionการคุ้มครองซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Groins (Shore protection)คันดักตะกอน (การป้องกันชายฝั่ง) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antifreeze proteinโปรตีนต้านการเยือกแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Green fluorescent proteinโปรตีนเรืองแสงสีเขียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Consumer protectionการคุ้มครองผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Plants, Protection ofการคุ้มครองพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tariff protectionการคุ้มครองด้วยพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Data protectionการป้องกันข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Radioprotectorสารลดผลของรังสี, สารหรือยาลดประสิทธิภาพของรังสีในการทำลายเซลล์ เช่น สารประกอบที่มีกลุ่มซัลฟ์ไฮดริล (sulfhydryl, -SH) ทั้งนี้เซลล์จะต้องมีสารกลุ่มนี้อยู่ในขณะที่ได้รับรังสีจึงจะเกิดผลในการป้องกันการทำลายเซลล์ ถึงแม้เซลล์ได้รับสารนี้ในทันทีหลังการได้รับรังสี ก็จะไม่มีผลในการป้องกันใดๆ [นิวเคลียร์]
Radiation protection officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation protectionการป้องกันรังสี, การดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และวิธีปฏิบัติ ซึ่งกำหนดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไปได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ALARA: as low as reasonably achievable) [นิวเคลียร์]
surge protectorเครื่องป้องกันไฟกระชาก, อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างคอมพิวเตอร์กับกระแสไฟฟ้าบ้าน และป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์เสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่กระชากขึ้นสูง โดยกระทันหัน อย่างไรก็ตามเครื่องนี้จะไม่สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับได้ [คอมพิวเตอร์]
Protection factorปัจจัยการป้องกัน, พีเอฟ, ปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ
[นิวเคลียร์]
proteinโปรตีน, โปรตีน [โปฺร-] น. สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อนของไนโตรเจน มีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยกรดแอมิโนหลายชนิดเชื่อมโยงกัน เป็น สารประกอบที่สำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งจําเป็นต้องใช้เพื่อสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย. (อ. protein).

ลำดับเบสภายในดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดชนิดของโปรตีนที่สร้าง โดยลำดับเบสถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) โดยกระบวนการที่เรียกว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวกระบวนการนี้เรียกว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (RNA ที่มีหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA) หลังจากผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Capital protected fundกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น
กองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมวางแผนการลงทุนเพื่อให้ความคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม [ตลาดทุน]
International Commission on Radiation Protectionคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี [นิวเคลียร์]
Alpha fetoproteinsแอลฟา ฟีโตโปรตีน [TU Subject Heading]
Apolipoproteins Eอะโปไลโปโปรตีน อี [TU Subject Heading]
Apoprotein (a)อะโปโปรตีน (เอ) [TU Subject Heading]
Bank protectionการคุ้มครองธนาคาร [TU Subject Heading]
Blood protein disordersโปรตีนในเลือดผิดปกติ [TU Subject Heading]
Blood proteinsโปรตีนในเลือด [TU Subject Heading]
Breathing apparatus ; Respiratory protective devicesอุปกรณ์ช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Burglary protectionการป้องกันการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
Carotenesคาโรทีน [TU Subject Heading]
Carotenoidsคาโรทีนอยด์ [TU Subject Heading]
Charities, protection, etc.การสงเคราะห์, การป้องกัน, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Consomer protection (Islamic law)การคุ้มครองผู้บริโภค (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Consumer protectionการคุ้มครองผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Convention Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (1948)อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้ง (ค.ศ. 1948) [TU Subject Heading]
Data protectionการคุ้มครองข้อมูล [TU Subject Heading]
Diplomatic protectionความคุ้มครองทางการทูต [TU Subject Heading]
Ear protective devicesอุปกรณ์ป้องกันหู [TU Subject Heading]
Environmental protectionการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Extracellular matrix proteinsโปรตีนเมตริกซ์นอกเซลล์ [TU Subject Heading]
Eye protective devicesอุปกรณ์ป้องกันตา [TU Subject Heading]
Heparan sulfate proteoglycansเฮพาแรน ซัลเฟต โปรติโอกลัยแคนส์ [TU Subject Heading]
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2006)อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย (ค.ศ. 2006) [TU Subject Heading]
Lightning protectionการป้องกันฟ้าผ่า [TU Subject Heading]
Lipoproteinsไลโปโปรตีน [TU Subject Heading]
Lipoproteins, LDL Cholesterolไลโปโปรตีน, แอลดีแอล คอเลสเตอรอล [TU Subject Heading]
Microteachingการสอนแบบจุลภาค [TU Subject Heading]
National protected areas systemsระบบเขตคุ้มครองแห่งชาติ [TU Subject Heading]
P-glycoproteinพี-ไกลโคโปรตีน [TU Subject Heading]
Parathyroid hormone-related proteinโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]
Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1883) [TU Subject Heading]
Plant proteinsโปรตีนจากพืช [TU Subject Heading]
Plants, Protection ofการคุ้มครองพืช [TU Subject Heading]
Platelet membrane glycoproteinsไกลโคโปรตีนเมมเบรนของเกล็ดเลือด [TU Subject Heading]
Protease inhibitorsโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lipoprotein {n} [biochem.][ไลโปโปรตีน] (n) สารผสมของโปรตีนและไขมันไลปิด
Proteinuriaโปรตีนส่วนเกินในปัสสาวะ โปรตีนบางชนิดเป็นเรื่องปกติในปัสสาวะ แต่มากเกินโปรตีนจะรั่วไหลผ่านสู่ไต, บ่อยมากที่สุดจะไหลผ่านกลุ่มของหลอดเลือดขนาดเล็ก
To Protect our Future

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I protest.Ich protestiere! Many Rivers to Cross (1955)
Red-eye?- Rote Augen? Planet of the Ood (2008)
Red ones.RoteJurisdiction (2010)
My whole life, I have been bending over backwards to protect your feelings.ทั้งชีวิตของฉัน ฉันต้องคอยหลบอยู่ข้างหลังตลอด เพื่อไม่ให้เธอรู้สึกไม่ดี The Serena Also Rises (2008)
But what are you protesting? The--the owner died, didn't he?แล้วเธอจะประท้วงเรื่องอะไร เจ้าของก็ตายแล้ว ใช่ไหม? Chuck in Real Life (2008)
I don't think so. I think he's trying to protect me.ฉันไม่คิดงั้นนะ ฉันคิดว่าเขาพยายามปกป้องฉัน Chuck in Real Life (2008)
I wrote the book on distracted, self-centered mothers.ฉันเขียนในหนังสือ การเป็นศูนย์กลางของแม่ There Might be Blood (2008)
Great job protecting your short supply of it.งานที่เยี่ยมที่ป้องกันการกระแนะกระแหนของคุณ Odyssey (2008)
You stick with me, I'll protect you. You'll be fine.นายอยู่ใกล้ๆชั้นไว้ ชั้นจะปกป้องนาย นายจะปลอดภัย Odyssey (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
You've already made your protests heard, and I have already taken them into account, thank you.คุณประท้วงแล้ว และผมก็ได้รับฟังคำประท้วงของคุณแล้ว ขอบคุณมาก Dead Space: Downfall (2008)
We don't have the forces to protect the ship.เราไม่มีกำลังที่จะป้องกันยานน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
On her csf to look for hidden protein markers.และเธอทำCSF มองหาจุดที่ผลิตโปรตีนที่ซ่อนอยู่ Not Cancer (2008)
- You were protecting me.นายปกป้องฉัน Birthmarks (2008)
I'm sick, no one even wrote back.ฉันป่วย ไม่มีใครเคยตอบกลับมา Lucky Thirteen (2008)
It's not noble for you to protect me from House if you're just going to judge.ไม่มีรางวัลให้คุณ ที่จะปกป้องฉันจากเฮาส์ ถ้าคุณจะไม่ตัดสินตัวเอง Lucky Thirteen (2008)
I'm not breaking her legs, she probably has a pimp, or at least an older brother, or younger brother, or overprotective sister...ฉันไม่ได้ทำขาเธอหัก เธออาจมีแมงดา หรืออย่างน้อยก็พี่ชาย Lucky Thirteen (2008)
You did what you thought you had to do to protect yourself.คุณทำตามที่คุณคิด คุณทำเพื่อ ปกป้องตัวเอง Emancipation (2008)
Evan's even more protective than she is.อีวานปกป้องมากกว่าเธออีก Emancipation (2008)
To protect myself.เพื่อปกป้องตัวเอง Emancipation (2008)
We can protect you.เราปกป้องคุณได้ Emancipation (2008)
But something's protecting them.แต่มีบางอย่างป้องกันไว้ Last Resort (2008)
He's been on protein pump inhibitors for yearsเขาผลิตโปรตีนมายับยั้งไว้เป็นปี Last Resort (2008)
Those drugs have been protecting his kidneys for years.ยาป้องกันไตเขาเป็นปี Last Resort (2008)
- The problem wasn't the surgery. - Abnormally deposited proteins.ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การผ่าตัด มีโปรตีนมาสะสมแบบผิดปกติ Dying Changes Everything (2008)
Like I always do, to protect you.เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา คือปกป้องนาย Dying Changes Everything (2008)
Ronnie, would you like to hear what I've wrote on my symptom support?Ronnie, คุณต้องการจะได้ยินสิ่ง \ NI've เขียนบนอาการสนับสนุนของฉัน? Gas Pills (2008)
The carbines are for protection.อารักขาโดยปืนไรเฟิล Pilot (2008)
You wrote 'somewhere'. Is just anywhere really okay for you?นายเขียน "สักแห่ง" มันจะดีสำหรับนายเหรอ? Akai ito (2008)
I will protect you.ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอ ฉันจะปกป้องเธอเอง Akai ito (2008)
in exchange for protection, correct?โดยถวายการคุ้มครองเป็นการแลกเปลี่ยน ใช่มั๊ยพะย่ะค่ะ? Ambush (2008)
I ask, How can the Jedi protect you, if they cannot protect themselves?ขอกราบทูลถามหน่อยเถอะว่า เจไดจะคุ้มครองพระองค์ได้อย่างไร ในเมื่อพวกนั้นยังไม่มีน้ำยาคุ้มครองตัวเอง? Ambush (2008)
I was given strict orders to protect our staging area.ข้าจะจัดกำลังเข้าป้องกันพื้นที่เขตของเราเอง Rising Malevolence (2008)
The pressure suits offer some protection, but they require a medical frigate for recovery.ชุดต้านแรงดันได้ให้การปกป้องบางส่วน แต่พวกเขาต้องการยานรักษาเพื่อฟื้นตัว Rising Malevolence (2008)
I was meant to protect him.ข้าตั้งใจจะปกป้องเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
Commissioned to protect the strategic world of Bothawui,ด้วยภารกิจในการปกป้อง พื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งโบธาวาย Downfall of a Droid (2008)
The asteroids will protect us.ดาวเคราะห์น้อยจะป้องกันเรา Downfall of a Droid (2008)
We can't protect the outpost long against that army of clankers.เราป้องกันฐานไว้ได้ไม่นานแน่ มากันเยอะขนาดนั้น Rookies (2008)
- it's bound to be well-protected.-มันต้องมีการคุ้มกันหนาแน่นแน่ๆ Shadow of Malevolence (2008)
It is unprotected and treating over 60,000 wounded clones.ไร้ซึ่งการป้องกัน และเต็มไปด้วยพวกโคลนส์ที่บาดเจ็บกว่า 60,000 คน Shadow of Malevolence (2008)
How can it be my destiny to protect someone who hates me?มันจะเป็นชะตาชีวิตผมได้ยังไงที่จะไปปกป้องคนที่เกลียดผม Valiant (2008)
I have to protect the rest of the city.- พ่อต้องรักษาเมืองส่วนที่เหลือเอาไว้ The Mark of Nimueh (2008)
How do I protect my people?เราจะปกป้องประชาชนกันยังไง? The Mark of Nimueh (2008)
Uther created the knights to protect this kingdom from those who wish to destroy it.อูเธอร์แต่งตั้งอัศวินขึ้นมาเพื่อปกป้องอาณาจักร จากผู้ที่ต้องการจะทำลายมัน Lancelot (2008)
I must do what I can to protect him.ผมต้องไปช่วยเขา Lancelot (2008)
Are you saying you'd rather keep your magic secret for Arthur's sake than protect friends and family?นี่เจ้าต้องปิดบังความลับ เพื่อช่วยเขามากกว่าช่วยเหลือเพื่อนงั้นหรอ? The Moment of Truth (2008)
I, Arthur Pendragon, do pledge life and limb to your service and to the protection of this kingdom and its peoples.ข้า, อาเทอร์ เพนดรากอน ขอปฏิญาณว่าจะมอบชีวิตและกายรับใช้ท่าน อาณาจักรและประชาชน Excalibur (2008)
You must protect me at all costs.เจ้าต้องคุ้มกันข้าไม่ว่ายังไงก็ตาม Lair of Grievous (2008)
He is giving us food, ships, and protection.เขาให้ทั้งอาหาร, ยานรบ รวมถึงการคุ้มครอง Bombad Jedi (2008)
You are under my protection now, and you will do what I demand of you.ตอนนี้ ท่านตกอยู่ในความคุ้มครองของข้า และท่านจะต้องทำตามคำสั่งข้าด้วย Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roteThe most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans this response persists for a lifetime.
roteNot having got a reply, May wrote to Bill again.
roteI'll read you the poem I wrote just now.
roteThe throng protested against abortion.
roteHe wrote to me to the effect that he would visit me.
roteShe wrote me a long letter.
roteI wrote a letter.
roteTheir small protest triggered a mass demonstration.
roteYesterday I wrote to Ellen.
roteHe wrote down her name in the notebook.
roteI am responsible for her protection.
roteShe wrote a book about the bird.
roteHe submitted his resignation in protest of the company's policy.
roteDarwin wrote "the Origin of Species".
roteI wrote him to ask why.
roteHe wrote a letter, listening to music.
roteThe man who wrote this book is a doctor.
roteI dismissed the protest.
roteI translated this as a protest.
roteIt is still a mystery who wrote the letter.
roteBeth protested, but her mother reminded her that she was incredibly fat.
roteShe wrote down what he said.
rote(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.
roteIt has been a long time since I wrote you last.
roteHe wrote a lot of books on China.
roteThe teacher wrote his name on the blackboard.
roteWho wrote this poem?
roteHe wrote away for a sample.
roteI acted to protect myself from a similar destiny.
roteShe protested that she had not committed the crime.
roteHe wrote several plays in verse.
roteHe wrote his comments in the margin of the composition.
roteMichelangelo protested that he was not a painter.
roteI wrote to my teacher in English.
roteHe wrote her to the effect that he loved her.
roteThe novels he wrote are interesting.
roteShe wrote about it in her diary.
roteShe must have been very young when she wrote this poem.
roteBefore I could protest, I was handcuffed and was on my way to prison.
roteI wrote a letter to my mother.
roteJust because it's a "safe day" I'm not going to make out like monkeys without protection. Isn't it the duty of loving sex to take proper care of contraception?
roteThe clerk nodded, so the woman wrote a check and handed it over.
roteEmployees threatened a strike to protect worker benefits.
roteI wrote a letter to my parents at home.
roteShe wrote as many as ten books.
roteWith dignity she protested her innocence.
roteMy father, who is now working in America, wrote us a letter last week.
roteHe wrote her a long letter, which he didn't mail.
roteThe goggles protect your eyes from dust.
roteShe protested to me that she had never done such a thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดป้อง[V] cover up, See also: protect/defend by covering, Syn. ป้องปิด, Ant. เปิดโล่ง, Example: บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว, Thai definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ผู้ประท้วง[N] protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ออกตัว[V] defend, See also: protect, shield, plead, alibi, Example: ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้, Thai definition: กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน
คุ้มกะลาหัว[V] protect, See also: safeguard, guard, shield, defend, Syn. คุ้มหัว, คุ้มกบาล, Example: มันกำแหงเพราะมีเจ้านายคุ้มกะลาหัว, Thai definition: มีเจ้านายคุ้มครอง ปกป้อง ไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้าย, Notes: (ปาก)
กสร.[N] Department of Labour Protection and Welfare, Syn. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สคบ.[N] Office of the Consumer Protection Board, See also: OCPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สวป.[N] police protector, Syn. สารวัตรปราบปราม
เอสพีเอฟ[N] Sun protection factor, See also: SPF, Syn. ค่าปกป้องแสงแดด
เขตคุ้มครอง[N] protectorate, Example: กรมป่าไม้เสนอให้เปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการเขตคุ้มครองของอุทยานแห่งชาติ, Count unit: เขต, Thai definition: บริเวณที่กำหนดไว้สำหรับป้องกันรักษา
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก[N] Foundation of the protection of children's Rights, See also: CPCR, Example: ชมรมครอบครัวเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, Thai definition: องค์กรที่สนับสนุนการคุ้มครองเด็ก ในด้านกฎหมายและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิในกรณีต่างๆ
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก[N] Child Protection Foundation, Example: ครอบครัวเราร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับมูลนิธิคุ้มครองเด็ก, Thai definition: มูลนิธิที่ทำหน้าที่ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กไทยที่ประสบภาวะทุกข์ยากลำบาก ถูกทอดทิ้งในสังคม
ศาสนาคริสต์[N] Christianity, See also: Protestantism, Syn. คริสต์ศาสนา, Example: ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญและยิ่งใหญ่ของโลกศาสนาหนึ่ง
อนุรักษ์[V] conserve, See also: preserve, protect, take care of, guard, Syn. รักษา, สงวน, Ant. ทำลาย, Example: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง, Thai definition: รักษาให้คงเดิม, Notes: (สันสกฤต)
อ้าว[INT] exclamation of surprise or protest, Example: อ้าว! ทำไมคุณไม่ไปใช้เครื่องนั้นล่ะ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้
หล่อ[V] protect (with water or oil), See also: lubricate, Example: คุณแม่หล่อน้ำมันไว้ที่ฐานของตู้กับข้าว เพื่อป้องกันมด, Thai definition: ขังน้ำ หรือน้ำมันไว้ เพื่อรักษาหรือป้องกันสิ่งอื่น
คุ้มครองรักษา[V] protect, See also: safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield, Syn. ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา, Example: ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้, Thai definition: ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้
ผู้พิทักษ์[N] defender, See also: guard, protector, Syn. ผู้รักษา, Example: เจ้านายของเขามักทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องลูกน้องอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่คอยดูแลคุ้มครองให้เกิดความสงบเรียบร้อย
เกี้ยวนวม[N] protector, Thai definition: เกี้ยวที่ใส่หัวและนวมที่สวมคอ
ค้าน[V] oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, เถียง, ขัด, คัดค้าน, แย้ง, Example: ข้าพเจ้าขอค้านว่า ก่อนที่จะเป็นนักเขียนเราต้องเป็นนักอ่านเสียก่อน
คัดค้าน[V] oppose, See also: object, disagree, protest, Syn. ค้าน, ต้านทาน, ทักท้วง, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ท้วง, Example: นักศึกษาวิจัยบางกลุ่มที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คัดค้านผลการวิจัยข้างต้น, Thai definition: ไม่เห็นด้วย
แย้ง[V] oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ค้าน, ติง, ท้วงติง, Example: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก
คุม[V] take care, See also: watch over, oversee, take charge of, control, guard, protect, supervise, Syn. ดูแล, ควบคุม, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: ผู้ปกครองต้องสอดส่องดูว่ารถโรงเรียนมีครูคอยคุมเด็กหรือไม่, Thai definition: คอยกำกับดูแล
คุ้ม[V] protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, รักษา, Example: เขารอดกลับมาได้เพราะบารมีของเจ้าพ่อคุ้มไว้
คุ้ม[V] protect, See also: look after, watch over, guard
คุ้มกัน[V] protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง, Example: บริเวณพรมแดนของทั้ง 2 ฝ่ายมีทหารคุ้มกันอย่างเข้มแข็ง, Thai definition: คุ้มครองป้องกันให้ปลอดจากภัยอันตราย, ปลอดพ้นจากข้อผูกพันบางอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียม
คุ้มครอง[V] protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. ปกป้อง, ป้องกัน, รักษา, Example: แม่ทุกคนจะยอมสู้จนตัวตายเพื่อคุ้มครองลูกของตน
ป้อง[V] cover up, See also: obstruct, screen, shade, shield, protect, Syn. กัน, บัง, กั้น, ปิดป้อง, Example: หล่อนใช้มือป้องที่ปากเอียงหน้าหัวเราะคิกคักด้วยความอาย, Thai definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ป้องกัน[V] protect, See also: defend, prevent, ward off, guard against, Example: มีหลายๆ บริษัทโฆษณาว่าจอมอนิเตอร์ของเขาสามารถป้องกันการแพร่กระจายของรังสีได้ แต่เรากำลังจะบอกว่าเขาได้พูดเกินจริง, Thai definition: กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
ป้องกันตัว[V] protect oneself, See also: defend oneself, safeguard, Syn. ปกป้อง, Example: ถ้าต้องการจะอยู่รอดในสภาพแบบนี้ นอกจากจะต้องป้องกันตัวแล้ว เราควรต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ, Thai definition: ต้านทานหรือคุ้มครองตัว
พิทักษ์[V] protect, See also: watch over, guard, Syn. รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, ดูแล, อภิบาล, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน, Thai definition: ดูแลคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย
โปรตีน[N] protein, Syn. สารโปรตีน, Example: เนื้อเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง, Thai definition: สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อนของไนโตรเจน มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยกรดแอมิโนหลายชนิดเชื่อมโยงกัน เป็นสารประกอบที่สำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย, Notes: (อังกฤษ)
โปรเตสแตนต์[N] Protestant, Syn. นิกายโปรเตสแตนท์, Example: นิกายโปรเตสแตนต์เชื่อว่าพระเยซูเป็นอีกพระภาคหนึ่งของพระเจ้า, Thai definition: ชื่อศาสนาคริสต์นิกายหนึ่ง ที่ไม่ยกย่องบูชาแม่พระและนักบุญ แยกจากโรมันคาทอลิก
ศรัณยู[N] defender, See also: backer, patron, supporter, protector, guardian, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นที่พึ่ง, ผู้ป้องกัน
อารักขา[N] protection, See also: guard, Syn. การป้องกัน, ความคุ้มครอง, ความดูแล, Notes: (บาลี)
อารักขา[V] protect, See also: guard, take care, Syn. ป้องกัน, คุ้มครอง, ดูแล, Example: กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นหน่วยงานที่อารักขาพระเจ้าแผ่นดินที่ใกล้ชิดมากที่สุด, Notes: (บาลี)
อารักษ์[N] protection, See also: guard, Syn. อารักขา, การป้องกัน, การคุ้มครอง, การดูแล, Example: หล่อนต้องอยู่ในอารักษ์ของเจ้าหน้าที่
อาวรณ์[N] shelter, See also: protection, fence, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องกำบัง
ต่อว่าต่อขาน[V] complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure, talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: หลังจากต่อว่าต่อขานกันอยู่นาน ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจว่าทั้งคู่เข้าใจผิดไปเอง, Thai definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ต่อว่า[V] complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่าต่อขาน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ลูกสาวต่อว่าพ่อของตนอย่างไม่พอใจนัก, Thai definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ติง[V] admonish, See also: expostulate, remonstrate, object, protest, Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย, Thai definition: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง
ตะพัก[N] ledge, See also: series of over-ganging rocks, shelves or ledges, which can afford protection or shelter, Syn. กระพัก, Example: หล่อนนั่งอยู่ที่ตะพักริมตลิ่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: โขดหินที่หยักลดต่ำลงเป็นขั้นๆ คล้ายบันได
ตราขุนพล[N] a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts, Example: ชาวบ้านกำลังช่วยกันทำตราขุนพลเอาไว้ป้องกันผี, Count unit: ดวง, Thai definition: ลายที่ขีดเป็นกากบาทที่ก้นหม้อตาล สำหรับปักไว้กันผี
ติ[V] condemn, See also: blame, censure, reproach, reprimand, rebuke, criticize, find fault with, protest, scold, e, Syn. ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: ผู้จัดการติพนักงานที่มาสายในวันนี้, Thai definition: ชี้ข้อบกพร่อง, ยกโทษขึ้นพูด
เจ้าขุนมุลนาย[N] master, See also: superior, protector, chief, boss, benefactor, Syn. ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: บ้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเจ้าขุนมุลนายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคงกว้างขวางและ อาจมีหลายหลัง
เจ้าหลวง[N] vassal prince, See also: ruler of a colony/protectorate, Example: ผู้ชายชุดดำที่ยืนอยู่หน้าประตูเป็นเจ้าหลวงของเมืองทางเหนือ, Thai definition: เจ้าผู้ครองประเทศราช
ท่องจำ[V] memorize, See also: learn by heart, learn by rote, Syn. ท่อง, ท่องบ่น, Example: คำแต่ละคำที่ไม่ได้อยู่ในประโยค ถึงท่องจำจนหมด ก็ไม่อาจช่วยให้ผู้ท่องเก่งภาษาขึ้นมาได้, Thai definition: ท่องบ่นจนจำได้, ท่องบ่นจนขึ้นใจ
ท่องบ่น[V] recite, See also: learn by heart, memorize by rote, Syn. ท่องจำ, Example: กณิสรท่องบ่นสูตรเคมีทุกคืน เพราะใกล้สอบแล้ว, Thai definition: ว่าซ้ำๆ เพื่อให้จำได้
ทัดทาน[V] prohibit, See also: advise against, oppose, object to, resist, protest, Syn. ทักท้วง, ห้ามปราม, คัดค้าน, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, Example: แม่ทัดทานพ่อเรื่องการดื่มเหล้า, Thai definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองห้ามหรือท้วงเพื่อให้งดไว้
ทักท้วง[V] protest, See also: protest, remonstrate with, advise against, object to, oppose, admonish, Syn. ทัดทาน, คัดค้าน, ท้วง, ต้านไว้, แย้ง, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, สนับสนุน, Example: ในการประชุม มีสมาชิกบางคนทักท้วงข้อเสนอเรื่องการสร้างโรงงาน, Thai definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองว่ายังไม่เห็นด้วย
ทัก[V] warn, See also: remark, protest, oppose, remind, Syn. ทัดทาน, เตือน, ท้วง, กล่าวเตือน, ติง, ทักท้วง, Example: หากนำหมอนมารองนั่ง ผู้ใหญ่เขาจะทักว่า ระวังก้นเป็นฝี, Thai definition: กล่าวเป็นเชิงเตือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[n.] (ārakkhā) EN: custody ; protection ; guard   FR: protection [f]
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit   FR: protection [f]
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บริบาล[n.] (børibān) EN: conservator ; keeper ; protector   FR: gardien [m]
ดื่มจิบ ๆ[v.] (deūm jip-jip) EN: sip   FR: boire à petites gorgées, siroter
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
เจ้าที่[n. exp.] (jao thī) EN: spirit of the area ; protecting spirit of a place   FR: esprit du lieu [m] ; esprit local [m]
จิบ[v.] (jip) EN: sip ; taste ; drink ; suck   FR: boire à petites gorgées ; siroter
กำบัง[v.] (kambang) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect   FR: abriter ; protéger
กำบังฝน[v. exp.] (kambang fon) EN: shelter from the rain ; keep off the rain   FR: protéger de la pluie
กำแพงภาษี[n. exp.] (kamphaēng phāsī) EN: tariff wall ; protective tariff ; tariff barrier   FR: barrières douanières [fpl]
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān anurak singwaētløm) EN: environment conservation   FR: protection de l'environnement [f]
การอารักขา[n.] (kān ārakkhā) EN: custody ; protection   
กั้ง[v.] (kang) EN: shelter ; protect ; shield   
การคุ้มกัน[n.] (kān khumkan) EN: protection   FR: protection [f]
การคุ้มครอง[n.] (kān khumkhrøng) EN: protection   FR: protection [f]
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (kān khumkhrøng khømūn suanbukkhon) EN: personal data protection   FR: protection des données personnelles [f]
การคุ้มครองลิขสิทธิ์[n. exp.] (kān khumkhrøng likkhasit) EN: copyright protection   
การคุ้มครองผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhrøng phūbøriphōk) EN: consumer protection   
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān khumkhrøng singwaētløm) EN: environment protection   FR: protection de l'environnement [f]
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhrøng sitthi phūbøriphōk) EN: Protection of Consumers` Rights (PCR)   FR: protection du consommateur [f]
การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย[n. exp.] (kān khumkhrøng sitthi tām kotmāi) EN: legal protection   
การนัดหยุดงาน[n. exp.] (kān nat yut ngān) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest   FR: appel à la grève [m]
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence   FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การป้องกันข้อมูล[n. exp.] (kān pǿngkan khømūn) EN: data protection   FR: protection des données [f]
การประท้วง[n.] (kān prathūang) FR: protestation [f]
ไข่ในหิน[adj.] (khai nai hin) EN: over-protected ; coddled ; mollycoddled   
ค่าคุ้มครอง[n. exp.] (khā khumkhrøng) EN: protection money   
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
ขันชะเนาะ[v. exp.] (khan chanǿ) EN: twist a rope tight by means of a stick   FR: garroter ; poser un garrot
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ค่าต๋ง[n. exp.] (khā tong) EN: protection money   
เขตคุ้มครอง[n. exp.] (khēt khumkhrøng) EN: protectorate   
เขตป่าสงวน[n. exp.] (khēt pā sa-ngūan) EN: sanctuary   FR: réserve foretière [f] ; forêt protégée [f]
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
คนคัดค้าน[n. exp.] (khon khatkhān) EN: protester   FR: contestataire [m]
คนเสื้อแดง [n. exp.] (khon seūa daēng) EN: red shirts ; red-shirted protesters   FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
คริสเตียน[adj.] (Khritsatīen = Khrisatīen) EN: Christian ; Protestant   FR: chrétien ; protestant
คุ้ม[v.] (khum) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve   FR: protéger
คุ้มกัน[v.] (khumkan) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve   FR: escorter ; convoyer ; protéger
คุ้มครอง[v.] (khumkhrøng) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep   FR: protéger ; garder
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng raksā) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield   
ความดูแล[n.] (khwām dūlaē) EN: care ; control ; solicitude   FR: protection [f]
ขวัญ[n. exp.] (khwan) EN: guardian spirit ; tutelary spirit   FR: esprit tutélaire [m] ; génie protecteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTE    R OW1 T
WROTE    R OW1 T
GROTE    G R OW1 T
ROTEN    R OW1 T AH0 N
MROTEK    M R OW1 T EH2 K
WROTEN    R OW1 T AH0 N
ROTERT    R AA1 T ER0 T
BROTEN    B R OW1 T AH0 N
PROTEGE    P R OW1 T AH0 ZH EY2
PROTEAN    P R OW1 T IY0 AH0 N
PROTECT    P R AH0 T EH1 K T
PROTECT    P ER0 T EH1 K T
PROTEAN    P R OW0 T IY1 AH0 N
ROTELLA    R OW0 T EH1 L AH0
PROTEST    P R OW1 T EH2 S T
PROTEST    P R AH0 T EH1 S T
PROTEIN    P R OW1 T IY2 N
ECKROTE    EH1 K R AH0 T
DOROTEA    D AO1 R AH0 T EY0 AH0
CROTEAU    K R AH0 T OW1
REWROTE    R IY0 R OW1 T
PROTESTS    P R AH0 T EH1 S S
PROTESTS    P R AH0 T EH1 S T S
CAROTENE    K EH1 R AH0 T IY2 N
PROTESTS    P R OW1 T EH2 S S
PROTESTS    P R OW1 T EH2 S T S
PROTECTS    P R AH0 T EH1 K T S
PROTEINS    P R OW1 T IY2 N Z
PROTEGES    P R OW1 T AH0 ZH EY2 Z
AEROTECH    EH1 R OW0 T EH2 K
PROTESTS    P R OW1 T EH2 S
MICROTEL    M AY1 K R OW0 T EH2 L
PROTEASE    P R OW1 T IY0 EY2 Z
PROTESTS    P R AH0 T EH1 S
PROTESTER    P R OW1 T EH2 S T ER0
ASTROTECH    AE1 S T R OW0 T EH2 K
ROTENBERG    R OW1 T AH0 N B ER0 G
PROTECTOR    P R AH0 T EH1 K T ER0
PROTECTED    P R AH0 T EH1 K T AH0 D
GROTESQUE    G R OW0 T EH1 S K
PROTECTED    P ER0 T EH1 K T AH0 D
PROTESTED    P R OW1 T EH2 S T AH0 D
PROTESTED    P R AH0 T EH1 S T AH0 D
CAROTENUTO    K AA0 R OW0 T EH0 N UW1 T OW0
PROTECTION    P R AH0 T EH1 K SH AH0 N
PROTECTORS    P R AH0 T EH1 K T ER0 Z
PROTESTORS    P R OW1 T EH2 S T ER0 Z
PROTECTING    P ER0 T EH1 K T IH0 NG
PROTECTING    P R AH0 T EH1 K T IH0 NG
PROTESTANT    P R AA1 T AH0 S T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rote    (n) (r ou1 t)
wrote    (v) (r ou1 t)
protege    (n) (p r o1 t @ jh ei)
protean    (j) (p r ou1 t i@ n)
protect    (v) (p r @1 t e1 k t)
protein    (n) (p r ou1 t ii n)
protest    (n) (p r ou1 t e s t)
protest    (v) (p r @1 t e1 s t)
rewrote    (v) (r ii2 r ou1 t)
protects    (v) (p r @1 t e1 k t s)
proteins    (n) (p r ou1 t ii n z)
protests    (n) (p r ou1 t e s t s)
protests    (v) (p r @1 t e1 s t s)
grotesque    (n) (g r ou1 t e1 s k)
protected    (v) (p r @1 t e1 k t i d)
protector    (n) (p r @1 t e1 k t @ r)
protested    (v) (p r @1 t e1 s t i d)
protester    (n) (p r @1 t e1 s t @ r)
Protestant    (n) (p r o1 t i s t @ n t)
grotesques    (n) (g r ou1 t e1 s k s)
protecting    (v) (p r @1 t e1 k t i ng)
protection    (n) (p r @1 t e1 k sh @ n)
protective    (j) (p r @1 t e1 k t i v)
protectors    (n) (p r @1 t e1 k t @ z)
protesters    (n) (p r @1 t e1 s t @ z)
protesting    (v) (p r @1 t e1 s t i ng)
underwrote    (v) (uh2 n d @ r ou1 t)
Protestants    (n) (p r o1 t i s t @ n t s)
grotesquely    (a) (g r ou1 t e1 s k l ii)
protections    (n) (p r @1 t e1 k sh @ n z)
pyrotechnic    (j) (p ai2 r ou t e1 k n i k)
unprotected    (j) (uh2 n p r @ t e1 k t i d)
protectively    (a) (p r @1 t e1 k t i v l ii)
protectorate    (n) (p r @1 t e1 k t @ r @ t)
protestation    (n) (p r o2 t e s t ei1 sh @ n)
protestingly    (a) (p r @1 t e1 s t i ng l ii)
pyrotechnics    (n) (p ai2 r @ t e1 k n i k s)
Protestantism    (n) (p r o1 t i s t @ n t i z @ m)
grotesqueness    (n) (g r ou1 t e1 s k n @ s)
protectionism    (n) (p r @1 t e1 k sh @ n i z @ m)
protectionist    (n) (p r @1 t e1 k sh @ n i s t)
protectorates    (n) (p r @1 t e1 k t @ r @ t s)
protestations    (n) (p r o2 t e s t ei1 sh @ n z)
protectionists    (n) (p r @1 t e1 k sh @ n i s t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect

German-Thai: Longdo Dictionary
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: S. reklamieren, opposieren,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap [Add to Longdo]
Ampel {f}; Verkehrsampel {f} | rotes Licht 8an der ampel)traffic light; traffic lights | stop light [Add to Longdo]
Ankerschuhhaube {f}protective hood of anchor head [Add to Longdo]
Atemschutz {m}respiratory protection [Add to Longdo]
Auenschutz {m}protection of alluvial areas [Add to Longdo]
Ausfallsicherung {f}failure protection [Add to Longdo]
Beschwerdeführer {m}protester [Add to Longdo]
Beteuerung {f} | Beteuerungen {pl} | Unschuldsbeteuerungen {pl}protestation | protestations | protestations of innocence [Add to Longdo]
Bindungsprotein {n}; Ligand {m} [biochem.]ligand [Add to Longdo]
Blitzschutz {m}lightning protection [Add to Longdo]
Blitzschutzanlage {f}lightning protection system [Add to Longdo]
Brandschutz {m}fire prevention; fire protection; protection against fire [Add to Longdo]
Brandschutzeinrichtung {f}fire control system; fire protection device [Add to Longdo]
Brandschutzventil {n}fire protection valve [Add to Longdo]
Brot {n} | Brote {pl} | abgepacktes Brot | rundes Brotbread | breads | wrapped bread | cob [Add to Longdo]
Broteinheit {f}carbohydrate exchange [Br.]; bread unit [Am.] [Add to Longdo]
Broteinwickelpapier {n}bread wrapping paper [Add to Longdo]
Broterwerb {m} | zum Broterwerb; als Broterwerbliving; earning a living | for a living [Add to Longdo]
Bundesnaturschutzgesetz {n}Federal Act for the Protection of Nature [Add to Longdo]
Butterbrot {n} | Butterbrote {pl}bread and butter | sandwiches [Add to Longdo]
Butterbrot {n} | Butterbrote {pl} | Butterbrot {n} | für ein Butterbrot zu haben seinslice of bread of butter | slices of bread and butter | sandwich | to go for a song [Add to Longdo]
Chemikalienschutz {m}chemical protection [Add to Longdo]
Dateischutz {m}file protection [Add to Longdo]
Datenschutz {m}data protection; data privacy; privacy [Add to Longdo]
Datenschutzbeauftragte {m,f}; Datenschutzbeauftragterdata security engineer; data protection registrar [Add to Longdo]
Datenschutzgesetz {n}data protection act [Add to Longdo]
Datensicherung {f}data protection [Add to Longdo]
Demarche {f}; Protestnote {f}; diplomatisches Manöver [pol.]démarche; demarche [Add to Longdo]
Denkmalschutz {m}protection of historical buildings and monuments [Add to Longdo]
unter Denkmalschutz stehento be listed; to be protected; to be scheduled; to be under a preservation order [Add to Longdo]
Diät {f} | Diäten {pl} | proteinreiche Diätdiet | diets | high protein diet [Add to Longdo]
Digitalis {n}; Roter Fingerhut [bot.]digitalis [Add to Longdo]
Einspruch {m}protest [Add to Longdo]
Einsteckpuffer {m}protection buffer [Add to Longdo]
Eiweiß {n}; Protein {n}protein [Add to Longdo]
Eiweißbedarf {m}protein requirement [Add to Longdo]
Eiweißgehalt {m}protein content [Add to Longdo]
Eiweißmangel {m}protein deficiency [Add to Longdo]
Elektrotechnik {f}electrical engineering [Add to Longdo]
Erfindungsschutz {m}protection of inventions [Add to Longdo]
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)Protestant Church in Germany [Add to Longdo]
Explosionsschutz {m}explosion protection [Add to Longdo]
Faden {m}; Zwirn {m} | Fäden {pl} | roter Faden | den Faden verlierenthread | threads | red thread | to lose the thread [Add to Longdo]
Feuerschutz {m}fire protection [Add to Longdo]
Feuerschutzmaßnahme {f}fire protection [Add to Longdo]
Feuerwerkskörper {m}pyrotechnic article [Add to Longdo]
Flankendeckung {f}flank protection [Add to Longdo]
Freiwild {n}unprotected game [Add to Longdo]
Frostschutz {m}frost protection [Add to Longdo]
Gasschutz {m}gas protection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
だもの[, damono] (n,vs) indicate reason; infers some protest [Add to Longdo]
ところてん式に[ところてんしきに, tokorotenshikini] (adv) systematically; in turn [Add to Longdo]
みかじめ料;見ヶ〆料;見ケ〆料[みかじめりょう, mikajimeryou] (n) protection money [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
イヤプロテクター[, iyapurotekuta-] (n) ear protector [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[, uirusupurotekushon] (n) {comp} virus protection [Add to Longdo]
ウイルス監視機能[ウイルスかんしきのう, uirusu kanshikinou] (n) {comp} virus protection [Add to Longdo]
エログロ[, eroguro] (adj-na,n,adj-no) (abbr) erotic and grotesque [Add to Longdo]
エログロナンセンス[, eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense [Add to Longdo]
オゾン層保護法[オゾンそうほごほう, ozon souhogohou] (n) Ozone Layer Protection Law [Add to Longdo]
オルム[, orumu] (n) (See 洞井守) olm (Proteus anguinus) [Add to Longdo]
カイロテック[, kairotekku] (n) (abbr) chiropractic [Add to Longdo]
カロチン(P);カロテン[, karochin (P); karoten] (n) carotene; (P) [Add to Longdo]
カロテノイド;カロチノイド[, karotenoido ; karochinoido] (n) carotenoid; carotinoid [Add to Longdo]
クロテッドクリーム[, kuroteddokuri-mu] (n) clotted cream [Add to Longdo]
クロテングギンザメ[, kurotenguginzame] (n) Rhinochimaera africana (species of cartilaginous fish from the Southeast Atlantic) [Add to Longdo]
グロ[, guro] (adj-na,n) (abbr) grotesque; (P) [Add to Longdo]
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross [Add to Longdo]
グロテスク[, gurotesuku] (adj-na,n) grotesque; (P) [Add to Longdo]
コピープロテクション[, kopi-purotekushon] (n) {comp} copy protection [Add to Longdo]
コピープロテクト[, kopi-purotekuto] (n) {comp} copy protection [Add to Longdo]
サージプロテクタ[, sa-jipurotekuta] (n) {comp} surge protector [Add to Longdo]
サンケア指数[サンケアしすう, sankea shisuu] (n) sun protection index [Add to Longdo]
セロテープ[, serote-pu] (n) cellophane tape (Sellotape); (P) [Add to Longdo]
タンパク質分解酵素;蛋白質分解酵素[タンパクしつぶんかいこうそ(タンパク質分解酵素);たんぱくしつぶんかいこうそ(蛋白質分解酵素), tanpaku shitsubunkaikouso ( tanpaku shitsu bunkai kouso ); tanpakushitsubunkaikouso] (n) (See プロテアーゼ) protease [Add to Longdo]
タンパク消化酵素;蛋白消化酵素[タンパクしょうかこうそ(タンパク消化酵素);たんぱくしょうかこうそ(蛋白消化酵素), tanpaku shoukakouso ( tanpaku shouka kouso ); tanpakushoukakouso ( tanpaku shouka k] (n) protein-digesting enzyme [Add to Longdo]
チェックプロテクター[, chiekkupurotekuta-] (n) check protector [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] (n) {comp} data medium protection device [Add to Longdo]
データ保護[データほご, de-ta hogo] (n) {comp} data protection [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] (n) {comp} password protection [Add to Longdo]
ピロティ[, pirotei] (n) pile (fre [Add to Longdo]
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] (n) {comp} file protection [Add to Longdo]
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring [Add to Longdo]
フィジカルプロテクション[, fijikarupurotekushon] (n) physical protection [Add to Longdo]
ブーイングの手紙[ブーイングのてがみ, bu-ingu notegami] (exp) letter of protest [Add to Longdo]
プライバシー保護[プライバシーほご, puraibashi-hogo] (n) privacy protection [Add to Longdo]
プライバシ保護[プライバシほご, puraibashi hogo] (n) {comp} privacy protection [Add to Longdo]
プロダクトプロテクション[, purodakutopurotekushon] (n) product protection [Add to Longdo]
プロテーゼ[, purote-ze] (n) prosthesis (ger [Add to Longdo]
プロテアーゼ[, purotea-ze] (n) protease [Add to Longdo]
プロテアーゼ阻害剤[プロテアーゼそがいざい, purotea-ze sogaizai] (n) protease inhibitor [Add to Longdo]
プロテイナーゼ[, puroteina-ze] (n) proteinase (ger [Add to Longdo]
プロテイン[, purotein] (n) protein [Add to Longdo]
プロテインキナーゼ[, puroteinkina-ze] (n) protein kinase [Add to Longdo]
プロテオース[, puroteo-su] (n) proteose [Add to Longdo]
プロテオーム[, puroteo-mu] (n) proteome [Add to Longdo]
プロテクション[, purotekushon] (n) protection [Add to Longdo]
プロテクター[, purotekuta-] (n) protector [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一类保护动物[yī lèi bǎo hù dòng wù, ㄧ ㄌㄟˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] class A protected animal [Add to Longdo]
三江并流[Sān jiāng bìng liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] Three Parallel Rivers National Park, in mountainous northwest Yunnan World Heritage protected area: the three rivers are Nujian 怒江 or Salween, Jinsha 金沙江 or upper reaches of Changjiang and Lancang 澜沧江 or Mekong [Add to Longdo]
中国国家环保局[zhōng guó guó jiā huán bǎo jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, / ] PRC State Environmental Protection Administration (SEPA) [Add to Longdo]
中国国家环境保护总局[zhōng guó guó jiā huán jìng bǎo hù zǒng jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] PRC State Environmental Protection Administration (SEPA) [Add to Longdo]
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, ] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] to bless; to protect [Add to Longdo]
[bǎo, ㄅㄠˇ, ] to defend; to protect; to insure or guarantee; to maintain; hold or keep; to guard; abbr. for Bulgaria [Add to Longdo]
保健[bǎo jiàn, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, ] health protection; health care [Add to Longdo]
保佑[bǎo yòu, ㄅㄠˇ ㄧㄡˋ, / ] to bless and protect; blessing [Add to Longdo]
保护[bǎo hù, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to protect; to safeguard [Add to Longdo]
保护主义[bǎo hù zhǔ yì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] protectionism [Add to Longdo]
保护剂[bǎo hù jì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] protective agent [Add to Longdo]
保护国[bǎo hù guó, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] protectorate [Add to Longdo]
保护模式[bǎo hù mó shì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄇㄛˊ ㄕˋ, / ] protected mode [Add to Longdo]
保护者[bǎo hù zhě, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] protector [Add to Longdo]
保护色[bǎo hù sè, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄙㄜˋ, / ] protective coloration; camouflage [Add to Longdo]
个人防护装备[gè rén fáng hù zhuāng bèi, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] individual protective equipment [Add to Longdo]
传檄[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, / ] to circulate (a protest or call to arms); to promulgate [Add to Longdo]
元古代[Yuán gǔ dài, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Proterozoic (geological era 2500-540m years ago) [Add to Longdo]
光怪陆离[guāng guài lù lí, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄌㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] monstrous and multicolored; grotesque and variegated [Add to Longdo]
加尔文[Jiā ěr wén, ㄐㄧㄚ ㄦˇ ㄨㄣˊ, / ] Calvin (1509-1564), French protestant reformer [Add to Longdo]
反战抗议[fǎn zhàn kàng yì, ㄈㄢˇ ㄓㄢˋ ㄎㄤˋ ㄧˋ, / ] antiwar protest [Add to Longdo]
反政府[fǎn zhèng fǔ, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] anti-government (protest) [Add to Longdo]
反核[fǎn hé, ㄈㄢˇ ㄏㄜˊ, ] anti-nuclear (e.g. protest) [Add to Longdo]
反袁[fǎn Yuán, ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ, ] opposing Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 in War of national protection 1915-1916; same as 反袁鬥爭|反袁斗争 [Add to Longdo]
反袁运动[fǎn Yuán yùn dòng, ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] opposing Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 in War of national protection 護國爭|护国争 1915-1916; same as 反袁鬥爭|反袁斗争 [Add to Longdo]
反间谍[fǎn jiàn dié, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ, / ] counter-intelligence; protection against espionage [Add to Longdo]
古怪[gǔ guài, ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, ] eccentric; grotesque; oddly; queer [Add to Longdo]
国家一级保护[Guó jiā yī jí bǎo hù, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄧ ㄐㄧˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] Grade One State protected (species) [Add to Longdo]
国家环保总局[guó jiā huán bǎo zǒng jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] PRC environmental protection agency [Add to Longdo]
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, ] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena [Add to Longdo]
奇丑[qí chǒu, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ, / ] grotesque; extremely ugly; hideous [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] brood over; old woman; protect [Add to Longdo]
守护神[shǒu hù shén, ㄕㄡˇ ㄏㄨˋ ㄕㄣˊ, / ] protector God; patron saint [Add to Longdo]
安德肋[Ān dé lèi, ㄢ ㄉㄜˊ ㄌㄟˋ, ] Andrew (Catholic transliteration); also 安德魯|安德鲁 (Protestant transliteration) [Add to Longdo]
宗教改革[zōng jiào gǎi gé, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, ] (Protestant) Reformation [Add to Longdo]
尊贤爱物[zūn xián ài wù, ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄢˊ ㄞˋ ˋ, / ] to honor the wise and love the people; respecting noble talent while protecting the common people [Add to Longdo]
屏障[píng zhàng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄤˋ, ] protective screen [Add to Longdo]
工事[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] a defensive structure; a fortification; structures used to protect troops [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] to protect; cover; shelter; hide or harbor [Add to Longdo]
庇佑[bì yòu, ㄅㄧˋ ㄧㄡˋ, / ] to bless; to protect; protection (esp. divine) [Add to Longdo]
庇佑下[bì yòu xià, ㄅㄧˋ ㄧㄡˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] under the aegis of (a God); protected by [Add to Longdo]
庇护[bì hù, ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, / ] shelter; shield; put under one's protection; take under one's wing; asylum [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] protection; shade [Add to Longdo]
怪模怪样[guài mó guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, / ] outlandish; strange-looking; grotesque [Add to Longdo]
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] grotesque visage; grimace [Add to Longdo]
抑素[yì sù, ㄧˋ ㄙㄨˋ, ] chalone (protein inhibiting cell proliferation) [Add to Longdo]
投合[tóu hé, ㄊㄡˊ ㄏㄜˊ, ] to agree; to get along well with sb; to go to sb for help or protection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device [Add to Longdo]
データ保護[データほご, de-ta hogo] data protection [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection [Add to Longdo]
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection [Add to Longdo]
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection [Add to Longdo]
プロテクトモード[ぷろてくともーど, purotekutomo-do] protected mode [Add to Longdo]
ページ書き込み保護[ページかきこみほご, pe-ji kakikomihogo] page write protect [Add to Longdo]
メモリプロテクト[めもりぷろてくと, memoripurotekuto] memory protection [Add to Longdo]
メモリ保護[メモリほご, memori hogo] memory protection [Add to Longdo]
ロックアウト[ろっくあうと, rokkuauto] protection, lock out, lock-out [Add to Longdo]
記憶装置の保護[きおくそうちのほご, kiokusouchinohogo] storage protection [Add to Longdo]
記憶装置の保護キー[きおくそうちのほごキー, kiokusouchinohogo ki-] storage protection key [Add to Longdo]
記憶保護[きおくほご, kiokuhogo] storage protection [Add to Longdo]
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
自動システム保護[じどうシステムほご, jidou shisutemu hogo] automatic system protection [Add to Longdo]
書き込み保護スイッチ[かきこみほごスイッチ, kakikomihogo suicchi] write protection switch [Add to Longdo]
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
書込み保護ラベル[かきこみほごラベル, kakikomihogo raberu] write protection label [Add to Longdo]
色定義スプライン[いろていぎすぷらいん, iroteigisupurain] colour spline [Add to Longdo]
色定義表[いろていぎひょう, iroteigihyou] colour table [Add to Longdo]
接点保護[せってんほご, settenhogo] contact protection [Add to Longdo]
選択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] selective field protection [Add to Longdo]
読み出し保護[よみだしほご, yomidashihogo] read protection [Add to Longdo]
入力保護[にゅうりょくほご, nyuuryokuhogo] input protection [Add to Longdo]
非保護領域[ひほごりょういき, hihogoryouiki] unprotected area [Add to Longdo]
保護[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out [Add to Longdo]
保護キー[ほごキー, hogo ki-] protection key [Add to Longdo]
保護用スリーブ[ほごようスリーブ, hogoyou suri-bu] protective sleeve [Add to Longdo]
保護領域[ほごりょういき, hogoryouiki] protected area [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小豆[あずき, azuki] kleine_rote_Bohne [Add to Longdo]
抗議[こうぎ, kougi] Einspruch, Protest [Add to Longdo]
朱印[しゅいん, shuin] rotes_Siegel [Add to Longdo]
朱肉[しゅにく, shuniku] rote_Stempelfarbe [Add to Longdo]
[べに, beni] rote_Schminke [Add to Longdo]
紅唇[こうしん, koushin] rote_Lippen [Add to Longdo]
紅梅[こうばい, koubai] Pflaumenbaum_mit_roten_Blueten [Add to Longdo]
赤十字[せきじゅうじ, sekijuuji] das_Rote_Kreuz [Add to Longdo]
赤字[あかじ, akaji] rote_Zahlen, Defizit, Verlust [Add to Longdo]
赤痢[せきり, sekiri] rote_Ruhr, Dysenterie [Add to Longdo]
赤飯[せきはん, sekihan] mit_roten_Bohnen_gekochter_Reis [Add to Longdo]
露呈[ろてい, rotei] Enthuellung, Aufdeckung [Add to Longdo]
露店[ろてん, roten] -Bude [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rote \Rote\, n.
   A root. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rote \Rote\, n. [OE. rote, probably of German origin; cf. MHG.
   rotte, OHG. rota, hrota, LL. chrotta. Cf. {Crowd} a kind of
   violin.] (Mus.)
   A kind of guitar, the notes of which were produced by a small
   wheel or wheel-like arrangement; an instrument similar to the
   hurdy-gurdy.
   [1913 Webster]
 
      Well could he sing and play on a rote.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      extracting mistuned dirges from their harps, crowds,
      and rotes.                --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rote \Rote\, n. [Cf. {Rut} roaring.]
   The noise produced by the surf of the sea dashing upon the
   shore. See {Rut}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rote \Rote\, n. [OF. rote, F. route, road, path. See {Route},
   and cf. {Rut} a furrow, {Routine}.]
   A frequent repetition of forms of speech without attention to
   the meaning; mere repetition; as, to learn rules by rote.
   --Swift.
   [1913 Webster]
 
      till he the first verse could [i. e., knew] all by
      rote.                  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Thy love did read by rote, and could not spell. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rote \Rote\, v. t. [imp. & p. p. {Roted}; p. pr. & vb. n.
   {Roting}.]
   To learn or repeat by rote. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rote \Rote\, v. i.
   To go out by rotation or succession; to rotate. [Obs.] --Z.
   Grey.
   [1913 Webster]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 rote
   district
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top