Search result for

*rose*

(701 entries)
(7.9758 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rose, -rose-
Possible hiragana form: *ろせ*
English-Thai: Longdo Dictionary
rose apple(n) ชมพู่
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
roseapple(n) ชมพู่ เช่น The Roseapple is best eaten fresh. When it is ripe it gives a delicate rose fragrance, which can also be tasted. The flesh is crisp and firm and discolours on exposure to air.
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rose[N] ดอกกุหลาบ, See also: ต้นกุหลาบ
rose[N] สีกุหลาบ, See also: สีชมพูแดง, Syn. reddish-pink
rose[N] ปลายหัวฝักบัวรดน้ำ, Syn. sprinkler nozzle
arose[VI] กริยาช่องสองของ arise
prose[N] ร้อยแก้ว, See also: ความเรียง, Syn. composition, exposition
prose[N] ข้อความที่จืดชืด
prose[ADJ] ที่เป็นร้อยแก้ว, See also: ที่เป็นความเรียง
prose[ADJ] น่าเบื่อ
morose[ADJ] ซึ่งมีอารมณ์ขุ่นมัว, See also: ซึ่งมีอารมณ์ไม่ดี, ซึ่งมีอารมณ์ร้าย, เจ้าอารมณ์, Syn. moody, bad-tempered, sour, sulky, surly, Ant. cheerful
proser[N] ผู้มีท่าทางน่าเบื่อ
operose[ADJ] ซึ่งขยันหมั่นเพียร, See also: ซึ่งอุตสาหะ, Syn. industrious, diligent, Ant. inactive, inert
roseate[ADJ] ซึ่งเป็นสีกุหลาบ
roseate[ADJ] มองโลกในแง่ดี, Syn. optimistic
rosebud[N] ดอกกุหลาบตูม
roseola[N] ผื่นแดงบนผิวหนัง
rosette[N] ลายดอกกุหลาบ, Syn. badge, cockade
sucrose[N] น้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีทหรืออื่นๆ, See also: น้ำตาลซูโครส, Syn. sugar
dextrose[N] น้ำตาลที่พบในผลไม้ น้ำผึ้ง หรือเนื้อเยื่อของสัตว์, See also: น้ำตาลเด็กซ์โตรส, Syn. dextroglucose
kerosene[ADJ] ที่ใช้น้ำมันก๊าด, Syn. kerosine
kerosene[N] น้ำมันก๊าด, Syn. kerosine
morosely[ADV] อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว, Syn. sadly, silently
primrose[N] พืชตระกูล Primula
rosemary[N] ไม้พุ่มจำพวก Rosmarinus officinalis
rosewood[N] ไม้เนื้อแดงที่ใช้ทำเครื่องเรือน
rosewood[N] ไม้แดงแข็งสำหรับทำเครื่องเรือน, Syn. hardwood
xerosere[N] การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
prosecute[VT] ปฏิบัติให้ลุล่วง, See also: ทำให้ลุล่วง, Syn. continue, execute, finish
prosecute[VT] ฟ้องร้อง, Syn. contest, bring to justice
prosecute[VI] ดำเนินคดี
proselyte[N] ผู้เปลี่ยนศาสนา, See also: สาวก, สานุศิษย์, Syn. neophyte, disciple
proselyte[VI] ู้เปลี่ยนศาสนา, Syn. convert
proselyte[VT] ทำให้เปลี่ยนศาสนา, Syn. convert
roseately[ADV] อย่างสบายใจ
moroseness[N] การมีอารมณ์ขุ่นมัว, Syn. depression, stubbornness
prosecutor[N] ผู้ฟ้องร้อง, See also: โจทก์
prosecutor[N] โจทก์, See also: ผู้ฟ้องร้อง, ผู้กล่าวหา, Syn. accuser
prosecutor[N] พนักงานอัยการ, Syn. prosecuting attorney
proseminar[N] หลักสูตรการเรียนแบบการสัมมนาสำหรับนักศึกษา
Proserpine[N] เทพธิดาซึ่งใช้ชีวิตครึ่งปีบนโลกและอีกครึ่งปีใต้โลก (นิทานกรีกและโรมัน), Syn. Persephone
rose water[N] น้ำกุหลาบ, See also: น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ
prosecution[N] การดำเนินให้ลุล่วง
prosecution[N] การฟ้องร้อง, See also: การดำเนินคดีตามกฎหมาย, Syn. pursuit, pursuance
proselytise[VI] เปลี่ยนศาสนา, Syn. evangelize, convert
proselytise[VT] ทำให้เปลี่ยนศาสนา, See also: ชักชวนให้เปลี่ยนศาสนา, Syn. evangelize, convert
proselytism[N] การเป็นสาวก, See also: การเปลี่ยนศาสนา
proselytize[VT] ทำให้เปลี่ยนศาสนา, See also: ชักชวนให้เปลี่ยนศาสนา, Syn. evangelize, convert
proselytize[VI] เปลี่ยนศาสนา, Syn. evangelize, convert
bed of roses[SL] ชีวิตที่สุขสบาย
heterosexual[N] คนที่มีความต้องการทางเพศกับคนเพศตรงข้าม
heterosexual[ADJ] ซึ่งมีความต้องการทางเพศกับเพศตรงข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
arose(อะโรซ') อดีตกาลของ rise
brose(โบรส) n. ข้าวต้มข้าวโอต
cirroseadj. มีหนวดสัมผัส
gyrose(ไจ'โรส) adj. มีลักษณะเป็นคลื่น
heterosexualadj.,n. เกี่ยวกับเพศตรงข้าม,ซึ่งมีความต้องการทางเพศตรงข้าม
kerosene(เคอ'โรซีน) n. น้ำมันก๊าด,น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
microsecondไมโครวินาทีเท่ากับ 1/1,000,000 วินาที หรือ 10-6 วินาที
morose(มะโรส') adj. มีอารมณ์ไม่ดี,บูดบึ้ง, See also: morosity n., Syn. sour ###A. cheerful
primrose(พริม'ไรซ) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวก Primula, สีเหลืองอ่อน, Syn. pale yellow
prose(โพรซ) n. ร้อยแก้ว,สำนวนหรือถ้อยคำที่ไม่ใช่โครง กลอน ฉันท์ กาพย์,ข้อความที่จืดชืดที่น่าเบื่อ,การขับร้องต่อ. adj. เกี่ยวกับ prose,จืดชืด,ธรรมดาvt.เขียนร้อยแก้ว,เขียนปกิณกะ
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue,sue
prosecuting attorneyn. อัยการ
prosecution(พรอสซิคิว'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การดำเนินถึงที่สุด
prosecutor(พรอส'ซะคิวเทอะ) n. อัยการ,ผู้ฟ้องร้อง,โจทก์
proselyte(พรอส'ซิไลทฺ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนลัทธิ,ผู้เปลี่ยนความเลื่อมใส. vi.,vt. เปลี่ยนศาสนา,เปลี่ยนลัทธิ,เปลี่ยนความเลื่อมใส
proselytise(พรอส'ซะลิไทซ) vt.,vi. เปลี่ยนศาสนา,เปลี่ยนลัทธิ,เปลี่ยนความเลื่อมใส., See also: proselytiser,proselytizer n., Syn. convert,persuade
proselytize(พรอส'ซะลิไทซ) vt.,vi. เปลี่ยนศาสนา,เปลี่ยนลัทธิ,เปลี่ยนความเลื่อมใส., See also: proselytiser,proselytizer n., Syn. convert,persuade
proser(โพร'เซอะ) n. นักร้อยแก้ว,ผู้ประพันธ์ร้อยแก้ว,ผู้พูดเป็นร้อยแก้ว
public prosecutorn. อัยการ
rose(โรซ) n. กุหลาบ,นางงาม,ความสบายแห่งชีวิต -v. กริยาช่อง 2 ของ rise
rose pinkn. สีชมพู
rose-applen. ชมพู่
roseate(โร'ซีอิท) adj. สีกุหลาบ,เหมือนกุหลาบ,ผ่องใส,สบายใจ,มีแวว,มีความหวัง
rosellan. กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเปรี้ยว
rosemary(โรซแม'รี) n. พืชไม้พุ่มจำพวก Rosmarinus
rosette(โรเซท') n. ลายรูปดอกกุหลาบ,การประดับด้วยลายดอกกุหลาบ
sucrose(ซู'โครส) n. น้ำตาลชนิดหนึ่ง
virose(ไว'โรซ,-เริส) adj. ซึ่งมีพิษ

English-Thai: Nontri Dictionary
arose(vi) pt ของ arise
kerosene(n) น้ำมันก๊าด
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี
PRIMROSE primrose path(n) หนทางที่ราบรื่น
primrose(n) ดอกพริมโรส
prose(n) ร้อยแก้ว,ความน่าเบื่อ
prosecute(vt) ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,เรียกร้องสิทธิ์
prosecution(n) การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การเรียกร้องสิทธิ์
prosecutor(n) ผู้ฟ้องร้อง,อัยการ,โจทก์
proselyte(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนลัทธิ
proselyte(vt) ทำให้เปลี่ยนใจ,ทำให้เปลี่ยนศาสนา,ทำให้เปลี่ยนลัทธิ
rose(n) ดอกกุหลาบ
rose(vt) pp ของ rise
rosebud(n) สาวแรกรุ่น,ดอกกุหลาบตูม
rosemary(n) ดอกโรสแมรี่
rosette(n) เครื่องประดับลายดอกกุหลาบ
uprose(vi) pt ของ uprise

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proseร้อยแก้ว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prose poemบทกวีร้อยแก้ว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petrified rose; barite rose; barite rosetteแบไรต์ดอกกุหลาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pellagrose; pellagrous-เพลแลกรา [มีความหมายเหมือนกับ pellagral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrous; pellagrose-เพลแลกรา [มีความหมายเหมือนกับ pellagral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecution clauseข้อกำหนดการฟ้องคดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosencephalon; forebrainสมองส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public prosecutor; prosecutor, publicพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public prosecutor; prosecutor, publicพนักงานอัยการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic proseร้อยแก้วแนวร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rosetteใบกระจุกแบบกุหลาบซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sucrose; saccharumน้ำตาลซูโครส, น้ำตาลทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scleroseกลายเป็นเนื้อกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soporose; soporous-หลับลึก, -หลับปลุกไม่ตื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soporous; soporose-หลับลึก, -หลับปลุกไม่ตื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saccharum; sucroseน้ำตาลซูโครส, น้ำตาลทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stifling a prosecutionการยอมความในคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
squarrose๑. กางออก๒. ปลายโค้งลง๓. หยาบเพราะเกล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suberoseเหมือนคอร์ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
associate oneself as prosecutorเข้าร่วมเป็นโจทก์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acerate; aceroseคล้ายรูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acerose; acerateคล้ายรูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
joint prosecutorโจทก์ร่วม (ในคดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barite rose; barite rosette; petrified roseแบไรต์ดอกกุหลาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barite rosette; barite rose; petrified roseแบไรต์ดอกกุหลาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Blue Rose Groupกลุ่มดอกกุหลาบน้ำเงิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious prosecutionการฟ้องเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
microsecondไมโครวินาที [10-6 วินาที] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
microsecondไมโครวินาที [10-6 วินาที] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal prosecutionการฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cirrate; cirrhous; cirroseม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cirrhous; cirrate; cirroseม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cirrose; cirrate; cirrhousม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibrous; fibroseเป็นเส้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibrose; fibrousเป็นเส้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
forebrain; prosencephalonสมองส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eroseขอบหยักไม่เป็นระเบียบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
enterosepsisพิษเน่าในลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impending prosecutionการช่วยมิให้ถูกดำเนินคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immunity from prosecutionความคุ้มกันไม่ให้ถูกฟ้องร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viscerosensory-รับความรู้สึกของอวัยวะ(ภายใน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventroseป่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Keroseneน้ำมันก๊าด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ Kerosene จะหนักกว่าและมีจุดเดือดสูงกว่า gasoline โดย kerosene ใช้ในการผลิตน้ำมันก๊าดสำหรับให้แสงสว่างและความร้อน และน้ำมันเครื่องบินบางชนิด (jet engine kerosene) [ปิโตรเลี่ยม]
Macrobrachium rosenbergiiกุ้งก้ามกราม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Keroseneน้ำมันก๊าด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evening primrose oilน้ำมันอีฟนิงพริมโรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evening primrose oilน้ำมันดอกพริมโรสบานเย็น [TU Subject Heading]
Macrobrachium rosenbergiiกุ้งก้ามกราม [TU Subject Heading]
Private prosecutorsโจทก์เอกชนในคดีอาญา [TU Subject Heading]
Prosecutionการฟ้องคดีอาญา [TU Subject Heading]
Rhinocerosesแรด [TU Subject Heading]
Rose cultureการปลูกกุหลาบ [TU Subject Heading]
Roselle ; Hibiscus sabdariffaกระเจี๊ยบแดง [TU Subject Heading]
Rosenberg, Steven A.โรเซนเบอร์ก, สตีเวน เอ. [TU Subject Heading]
Rosesกุหลาบ [TU Subject Heading]
Agaroseอะกาโรส, วุ้น [การแพทย์]
Alobar Holoprosencephalyอโลบาร์โฮโลโปรเซนเซฟาลี [การแพทย์]
Anxiety Neurosesความวิตกกังวล [การแพทย์]
Aponeurosesแผ่นเอ็นพังผืดคลุมกล้ามเนื้อ, พังผืด [การแพทย์]
Chroseuleโครซูล [การแพทย์]
Citrate Phosphate Dextrose Solutionsน้ำยาซีพีดี [การแพทย์]
Cloves, Lavender Rosemaryน้ำมันกานพลู [การแพทย์]
Crest, Interroseousจุดตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นสันนูน [การแพทย์]
Deafness, Neurosensoryหูหนวกจากเส้นประสาทเสีย [การแพทย์]
Furosemideยาฟูโรซีไมด์,ฟูโรซีไมด์,ฟูโรซีไมด์,ยา,ฟูโรซีไมด์,ฟูโรเซไมด์ [การแพทย์]
Wind roseวินด์โรส หรือผังลม [อุตุนิยมวิทยา]
Hurricane microseismsเฮอร์ริเคนไมโคร ไซสม์ [อุตุนิยมวิทยา]
sucroseซูโครส, น้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง  สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11 เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล คือฟรักโทสและกลูโคส มาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในอ้อยซึ่งนำมาทำเป็นน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทราย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
neurosecretory cellนิวโรซีครีทอรีเซลล์, เซลล์ประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนได้  กลุ่มเซลล์พวกนี้จะสร้างฮอร์โมนวาโซเพรสซิน และออกซิโทซินปล่อยออกมาที่ปลายแอกซอนในส่วนหลังของต่อมใต้สมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
keroseneน้ำมันก๊าด, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกัน ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันปิโตรเลียม มีจุดเดือด 150 - 300°C  ในแต่ละโมเลกุลจะมีคาร์บอน 11 - 12 อะตอม มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ไอพ่น ใช้จุดตะเกียง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heterosexualรักต่างเพศ, [การแพทย์]
Heterosexual Behaviorรักเพศตรงข้าม [การแพทย์]
Heterosexual Relationshipการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม [การแพทย์]
Heterosexualsพึงพอใจเพศหญิง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hippopotomonstrosesquipedaliophobia[ฮิปโปโปโตมอนสโตรเซสควิปพีดาลิโอโฟเบีย] (n ) โรคกลัวคำยาว ๆ
metrosexual (n) ผู้ชายแท้ที่มีบุคลิกลักษณะสะอาดสะอ้านแกมสำอาง ชอบดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ
See also: R. Thumbnail gallery post
osteoporose (n ) โรคกระดูกพรุน
Siamese Rosewoodพะยูง
tuberose (n ) ดอกซ่อนกลิ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rose...- โรส ... Episode #1.6 (2010)
Rose.RoseRabid (1977)
ROSE:ROSEThe Spirit (1979)
ROSE:ROSEThe Travelling Man (1980)
ROSE:ROSEThe Threshold (1981)
And Rose?Und RoseThe Nesting (1981)
Rosen?Rosen? The Professional (1981)
Roses?Rosen? Love and Marriage: Part 2 (1986)
Rachel.RoseWar of the Worlds (2005)
Rose?RoseThe Empty Child (2005)
Rose!RoseCall Me Elisabeth (2006)
Roses?Rosen? Buddenbrooks (2008)
Rose!RoseLovesick Blues (2013)
Rose!RoseEpisode #4.7 (2013)
Rose!RoseEpisode #4.8 (2013)
Raven Rose?Raven RoseA Dish Best Served Cold (2013)
Rose?RoseDepartment Q: The Absent One (2014)
Rose.RoseRicksy Business (2014)
Ro.RoseNight Two (2014)
Rose?RosePerestroika (2014)
Rose.RoseBrooklyn (2015)
W...RoseSome Conscience Lost (2016)
Lips red as the rose.ริมฝีปากสีแดงกุหลาบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
I say, marriage with Max is not exactly a bed of roses, is it?ชีวิตสมรสกับเเม็กซ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ? 12 Angry Men (1957)
Nobody has to prove otherwise. The burden of proof's on the prosecution.ไม่มีใครมีที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ภาระการพิสูจน์อยู่ในการดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
You said it provided a motive. So did the prosecution.คุณบอกว่ามันให้แรงจูงใจ เพื่อให้ได้การดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ 12 Angry Men (1957)
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี 12 Angry Men (1957)
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
The sun rose from the sea, and the old man could see other boats... ... low on the water and well in toward the shore, spread out across the current.ดวงอาทิตย์ขึ้นประปรายจาก ทะเล และคนเก่าจะได้เห็นเรือลำอื่น ๆ ต่ำในน้ำและได้ดีในที่มีต่อ The Old Man and the Sea (1958)
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
If I spoke prose, you'd all find out, I don't know what I talk about.ถ้าฉันพูดร้อยแก้วที่คุณต้องการ ทั้งหมดหา ฉันไม่ทราบว่าสิ่งที่ฉันพูดคุยเกี่ยวกับ Yellow Submarine (1968)
Arise, arise, arouse, a rose.จงลุกขึ้นเกิดขึ้นกระตุ้น, ดอกกุหลาบ Yellow Submarine (1968)
But I never met a Roseแต่ไม่เคยได้เจอดอกกุหลาบ The Little Prince (1974)
But I never met a Roseแต่ไม่เคยได้เจอดอกกุหลาบ The Little Prince (1974)
That I never met a Roseว่าฉันไม่เคยได้เจอดอกกุหลาบ The Little Prince (1974)
Never, never met a Roseไม่เคย ไม่เคยได้เจอดอกกุหลาบ The Little Prince (1974)
That I never met a Roseว่าฉันไม่เคยได้เจอดอกกุหลาบ The Little Prince (1974)
Never, never met a Roseไม่เคย ไม่เคยได้เจอดอกกุหลาบ The Little Prince (1974)
- In a garden of roses.ในสวนกุหลาบฮะ The Little Prince (1974)
How many roses in the garden, 50, 1 00, 500?กุหลาบกี่ดอก ห้าสิบ ร้อยนึง ห้าร้อย The Little Prince (1974)
I don't know how many roses, but if it's too difficult to draw... No. No.ผมก็ไม่รู้ฮะ แต่มันยากเกินกว่าจะวาดได้... The Little Prince (1974)
But all I had was a common rose.แต่ฉันมีแค่ดอกกุหลาบธรรมดา ๆ The Little Prince (1974)
A common rose and three volcanoes that came up to my knees.ดอกกุหลาบธรรมดา ๆ กับภูเขาไฟ 3 ลูกที่สูงแค่หัวเข่าฉัน The Little Prince (1974)
And my flower wasrt like all those other flowers, because I had fetched her a screen and put a glass bowl over her at night and listened when she grumbled, and now she was my rose.และดอกไม้ของผม ก็ไม่เหมือนดอกไม้ดอกอื่น ๆ เพราะจะเอาฉากกั้นให้เธอ และก็เอาโถครอบเธอไว้ตอนกลางคืน แล้วก็ฟังเวลาเธอบ่น และตอนนี้เธอก็เป็นดอกกุหลาบของผม The Little Prince (1974)
- A drop of Vin rose?-ไวน์แดงซักนิดนึง? Suspiria (1977)
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม" Gandhi (1982)
The prosecution rests, my lord.อัยการหมดคำถาม ศาลที่เคารพ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roseToday, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius.
roseThe rose is the national flower of this country.
roseThe fairest rose is at last withered.
roseThe prosecutor asked me a leading question.
roseI bought flowers - roses, lilies, and so on.
roseThe price of rice rose by more than three percent.
roseHe rose from the dead, so to speak.
roseA price rose drastically as a result of this policy.
roseI planted roses in the garden.
roseThe roses are in bloom in our garden.
roseShe grew roses.
roseThe roses in the garden are in flower.
roseI grow many kinds of roses.
roseThe roses are blooming early this year.
roseMr Hirose teaches the students English grammar.
roseHe rose to his feet to greet me.
roseHe suddenly rose from the chair.
roseA loophole in the law allowed him to escape prosecution.
roseI like white roses better than red ones.
roseHe rose from his chair to welcome me.
roseGive me two red roses and three white ones.
roseThis rose smells so sweet.
roseThe moon rose above the hill.
roseA rose is sweeter in the bud than full blown.
roseLike a gentleman, he rose and offered her his seat.
roseAs the sun rose, the fog disappeared.
roseHis e-mail address is hirosey@genet.co.jp.
roseThe river rose by degrees.
roseThe gust of wind rose suddenly.
roseWhat a beautiful rose this is!
roseHow long have you been keeping this rose garden?
roseThere are some beautiful roses in the vase.
roseI'm going to exhibit my roses at the flower show.
roseShe planted roses in the garden.
roseThe surface of the earth rose due to the volcanic activity.
roseThis wild rose gives off a sweet scent.
roseThe price of rise rose by more than three percent.
roseThis park is famous for its roses.
roseRose smell sweet.
roseThe roses in the garden smell sweet.
roseThe moon rose above the horizon.
roseThe cherry blossom is to Japan what the rose is to England.
roseThis flower is more beautiful than that rose.
roseThe roses were in full bloom in the botanical garden.
roseThe sun rose above the mountain.
roseThis complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.
roseThe accident arose from a simple mistake.
roseHe painted a picture of roses.
roseI'll take these roses.
roseThe roses in the garden are in full bloom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานประพันธ์[N] poetry, See also: prose, poem, Syn. งานเขียน, บทประพันธ์, Example: ภาพของชาวบ้านในชนบทไทยในงานประพันธ์ที่เขียนโดยคนเมืองมักเน้นหนักที่ความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
เบี่ยงเบนทางเพศ[ADJ] homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันราชภัฏออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน
อก.[N] public prosecutor, Syn. อัยการ
ร้อยแก้ว[N] prose, Syn. ความเรียง, Ant. ร้อยกรอง, Example: พระมหาสมณเจ้าองค์นี้ได้ทรงนิพนธ์หนังสือทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองไว้มากมาย, Thai definition: ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย
อัยการ[N] prosecutor, See also: prosecuting attorney, Example: ทนายจำเลยค้านคำถามของอัยการในการพิจารณคดีที่ศาล, Thai definition: เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้จะเป็นข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้
เจ้าอารมณ์[ADJ] moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก
กุหลาบ[N] rose, Syn. ต้นกุหลาบ, ดอกกุหลาบ, Example: เมื่อคนสวนเสร็จจากการเล็มกุหลาบ ก็ลงมือลอกกาบพลับพลึงที่เหี่ยวเฉาออก, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มในสกุล Rosa วงศ์ Rosaceae ต้นตรงหรือทอดเลื้อย ลำต้นและกิ่งมีหนามขอบใบจัก ดอกสีต่างๆ กลิ่นหอม มีมากชนิดและมากพันธุ์ เรียกชื่อต่างๆ กัน ดอกของกุหลาบบางชนิด เช่น กุหลาบมอญ หรือ ยี่สุ่น (R. damascena Mill.) ใช้กลั่นน้ำหอม
กุ้งก้ามกราม[N] giant freshwater prawn, See also: Macrobrachium rosenbergii, Syn. กุ้งหลวง, Example: การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องอาศัยความรู้ ความเอาใจใส่ พร้อมทั้งได้พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ดีและแข็งแรง, Count unit: ตัว, Thai definition: กุ้งตัวโต ก้ามสีฟ้ามีหนาม ในวงศ์ Palaemonidae อยู่ในน้ำจืด แต่เวลาจะวางไข่ต้องไปวางในน้ำกร่อย เพื่ออาศัยความเค็มของน้ำช่วยให้ไข่เป็นตัวเร็วขึ้น
พื้นเสีย[V] be moody, See also: lose temper, be morose, be angry, Syn. อารมณ์เสีย, อารมณ์บูด, โกรธ, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาพื้นเสียตลอดวันเพราะเมื่อเช้าโดนเจ้านายบ่นเรื่องงาน
ฟ้อง[V] charge, See also: sue, prosecute, Syn. ฟ้องร้อง, Example: อัยการเตรียมฟ้องหล่อนและทายาทในข้อหาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ข้อหา, Thai definition: กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
ฟ้องคดี[V] prosecute, Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, Example: เขาน่าจะฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายกับผู้สั่งยิงประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ, Thai definition: กล่าวโทษผู้อื่นต่อศาลสถิตยุติธรรม
ฟ้องแย้ง[N] counter-claim, See also: counter-prosecution, countercharge, Syn. คำฟ้องแย้ง, Example: เขาฟ้องแย้งว่าอีกฝ่ายหนึ่งว่าผิดสัญญาก่อน, Thai definition: การที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์, Notes: (กฎหมาย)
ฟ้องร้อง[V] sue, See also: accuse, charge, file, make a prosecution, bring charge against, Syn. กล่าวโทษ, ฟ้อง, ฟ้องคดี, Example: เขาถูกฟ้องร้องกรณีหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ ซึ่งศาลได้พิจารณาปรับเป็นเงินหนึ่งล้านบาท, Thai definition: กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
มาลินี[N] kind of prose, Syn. มาลินีฉันท์, Example: ฉันท์ชนิดต่างๆ ที่คนไทยรู้จักดีเช่น อินทรวิเชียร อุปชาติ มาลินี วสันตดิลก เป็นต้น, Count unit: บท, Thai definition: ชื่อฉันท์ชนิดหนึ่ง บาทหนึ่งมี 15 พยางค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลินี[N] kind of prose, Syn. มาลินีฉันท์, Example: ฉันท์ชนิดต่างๆ ที่คนไทยรู้จักดีเช่น อินทรวิเชียร อุปชาติ มาลินี วสันตดิลก เป็นต้น, Count unit: บท, Thai definition: ชื่อฉันท์ชนิดหนึ่ง บาทหนึ่งมี 15 พยางค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หน้าตูม[ADJ] look sullen, See also: look morose, Ant. หน้าบาน, Example: คนหน้าตูมที่เดินมาหลังเวทีพาให้ผู้คนบริเวณนั้นพากันหลีกทางให้เป็นแถว, Thai definition: มีหน้าไม่เบิกบาน
ตะเกียงลาน[N] kerosene lamp, See also: kerosene stove, kind of winding lamp, Example: ใน พ.ศ. 2505 ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้ตะเกียงลานเพื่อให้เกิดแสงสว่างในเวลากลางคืน, Count unit: ดวง, Thai definition: ตะเกียงชนิดไขลานให้ใบพัดหมุนเป่าลมไล่ควัน และช่วยให้ไฟสว่างนวล
กลอนเปล่า[N] prose poem, See also: blank verse, Example: ความไพเราะของบทกวีไม่มีเหลือร่องรอยกลายเป็นกลอนเปล่าที่เปล่าไปหมดทั้งถ้อยคำ และความคิด, Count unit: คำ, บท
ต้องคดี[V] accuse, See also: charge, sue, prosecute, Syn. ถูกฟ้อง, เป็นคดี, เป็นความ, Ant. พ้นคดี, หลุดคดี, Example: นักธุรกิจผู้หนึ่งต้องคดีหลบเลี่ยงภาษีอยู่ในขณะนี้กำลังเดินทางออกนอกประเทศไทยไปยังประเทศใกล้เคียง, Thai definition: ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องในคดีอาญา
ทำนองเสนาะ[N] rhythm of prose, Example: นักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่าน ทำนองเสนาะ ระดับเทศบาล ปีการศึกษา 2543, Thai definition: วิธิการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกรองประเภทโคลงฉันทน์ กาพย์ กลอน
น้ำมันก๊าด[N] kerosene, See also: paraffin oil, kerosine, Example: เมื่อน้ำมันดิบได้รับความร้อนและอุณหภูมิสูงมากขึ้นส่วนประกอบที่เรียกว่าน้ำมันก๊าดก็จะระเหยออกมา, Thai definition: น้ำมันชนิดหนึ่งที่ใช้ตามตะเกียง
บอกบุญไม่รับ[ADJ] unfriendly, See also: morose, sullen, bad-tempered, Syn. บึ้ง, บูดบึ้ง, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: เขามาหาผมด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับ ผมก็รู้ว่าต้องมีเรื่องอะไรมาแน่ๆ, Thai definition: แสดงสีหน้าไม่พอใจ หรือไม่สบอารมณ์
บึ้งตึง[ADJ] sullen, See also: frowning, sulky, stern, morose, serious, Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Ant. ยิ้มระรื่น, Example: เขามีสิทธิ์อะไรมาทำหน้าบึ้งตึงใส่ฉัน, Thai definition: ลักษณะใบหน้าที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บัวโรย[N] colour (color) of a faded lotus, See also: old rose, pinkish purple, Syn. สีบัวโรย, สีปูนแห้ง, Example: ไหมที่ย้อมครั้งใหม่นี้มีสีเหมือนสีบัวโรย ดูแปลกไปอีกแบบ, Thai definition: สีกลีบบัวแห้งหรือสีปูนแห้ง
รักเร่[N] Dahlia rosea, Thai definition: ไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Dahlia indica Cad. ในวงศ์ Compositae ดอกใหญ่ มีสีต่างๆ
ยกกระบัตร[N] a rank in the provincial Public prosecutors' Department, See also: the supply service of an army, the procurement service, Syn. ยุกกระบัตร, Thai definition: ตำแหน่งข้าราชการครั้งโบราณสังกัดกระทรวงวัง มีหน้าที่ออกไปประจำอยู่ตามหัวเมืองเพื่อสอดส่องอรรถคดี, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี ตรงกับอัยการในบัดนี้, ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการของศาล ตรงกับจ่าศาลในบัดนี้, เจ้าหน้าที่ในการจัดหาเครื่องใช้ของทหาร
ชิงชัน[N] rosewood, See also: Dalbergia oliveri, Syn. ประดู่ชิงชัน, ไม้ชิงชัน, Example: มันเป็นช้างไม้ชิงชันที่เขาเป็นคนแกะสลัก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Dalbergia oliveri Gamble ในวงศ์ Leguminosae เนื้อไม้แข็ง แก่นสีแดงเข้มถึงสีม่วงแก่
ชี[N] coriander, See also: parsley, genus Petroselinum or Coriandrum, Syn. ่ผักชี, Example: เนื้อสัตว์จะปรุงรสและดับกลิ่นคาวด้วยรากผักชี กระเทียมพริกไทย และเกลือ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Coriandrum sativum Linn. ในวงศ์ Umbelliferae ทั้งต้นมีกลิ่น
ซูโครส[N] sucrose, Syn. น้ำตาลทราย, Thai definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว รสหวานจัด มักทำจากต้นอ้อย, Notes: (อังกฤษ)
กระเจี๊ยบ[N] Roselle, See also: Abelmoschus esculentus (Linn.), Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Abelmoschus esculentus (Linn.) Moench ในวงศ์ Malvaceae ผลสีเขียวยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ใช้เป็นผัก, กระเจี๊ยบมอญ มะเขือทวาย หรือ มะเขือมอญ ก็เรียก
การฟ้องร้อง[N] accusation, See also: prosecution, charge, informing against, suing, bringing a suit against, filing a suit agai, Syn. การร้องทุกข์, Example: กฎหมายของฟิลิปปินส์ได้ระบุชัดไว้ว่าการฟ้องร้องจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำตัวจำเลยมาขึ้นศาลด้วยเท่านั้น
กะบึงกะบอน[ADJ] peevish, See also: morose, Syn. กะบอนกะบึง, เง้างอด, งอน, Example: เธอทำท่ากะบึงกะบอนตลอดวัน, Thai definition: โกรธอย่างแสนงอน
ก๊าด[N] kerosene, Syn. น้ำมันก๊าด, Example: น้ำมันก๊าดใช้ใส่ตะเกียงเจ้าพายุให้ติดไฟ
ชบา[N] Chinese rose, See also: Hibiscus Rosa sinensis
ชมพู่[N] rose apple, Example: ชมพู่เป็นผลไม้ที่มีทุกฤดูกาล, Count unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางหลายชนิดใน วงศ์ Myrtaceae ผลกินได้
ชวนชม[N] Pink Bignonia, See also: Mock Azalea, Desert Rose, Impala Lily, Kudu Lily, Sabi Star, Syn. ลั่นทมแดง, Count unit: ต้น
ดอกกุหลาบ[N] rose, Syn. กุหลาบ, Example: เมื่อวันวาเลนไทน์พ่อมอบดอกกุหลาบให้ลูกคนละช่อ, Count unit: ดอก; ช่อ
ดำเนินคดี[V] sue, See also: prosecute, charge, indict, go to court, Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ฟ้องร้องคดี, Example: เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดในครอบครอง
เดกซ์โทรส[N] dextrose, Syn. กลูโคส
นักเขียน[N] novelist, See also: author, writer, fiction writer, prose writer, fictionist, Syn. นักประพันธ์, Example: นักเขียนที่ทำต้นฉบับด้วยลายมือยังมีอีกมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหรือผู้เขียนหนังสือเป็นอาชีพ
พยานโจทย์[N] witness for the prosecution, Count unit: ปาก, คน, Thai definition: ผู้รู้เห็นที่ให้การฝ่ายโจทก์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อมรเบิกฟ้า [n. exp.] (amøn boēk fā) EN: Rose dipladenia   
บานเช้าสีเหลือง [n. exp.] (bānchao sī leūang) EN: Sage rose ; West indian holly   
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai rap) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful   
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy   FR: morose ; morne
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ชบาชมพู[n. exp.] (chabā chomphū) EN: pink hibiscus   FR: hibiscus rose [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ช่อกุหลาบ[n. exp.] (chø kulāp) FR: bouquet de roses [m] ; gerbe de roses [f]
ชมพู[adj.] (chomphū) EN: pink ; rose coloured   FR: rose ; rosé
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple   FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ชวนชมไทย[n. exp.] (chūanchom Thai ) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ดอกกุหลาบ[n.] (døk kulāp) EN: rose   FR: rose [f] ; églantine [f]
ดงกุหลาบ[n. exp.] (dong kulāp) EN: thicket of roses   FR: massif de roses [m]
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser   FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
การดำเนินคดี[n.] (kān damnoēnkhadī) EN: proceedings ; prosecution ; legal proceedings ; judicial proceedings   
การฟ้อง[n.] (kān føng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องคดีอาญา[n. exp.] (kān føng khadī āyā) EN: criminal prosecution ; criminal action ; prosecution   
การฟ้องร้อง[n.] (kān føngrøng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   
การฟ้องเท็จ[n. exp.] (kān føng thet) EN: malicious prosecution   
ก๊าด[n.] (kāt) EN: kerosene   FR: kérosène [m]
เกด[n.] (kēt) EN: raisin ; currant   FR: raisin [m] ; groseille [f]
คำสั่งไม่ฟ้องคดี[n. exp.] (khamsang mai føng khadī) EN: nolle prosequi   
คุณนายตื่นสาย [n. exp.] (khunnāi teūn sāi) EN: Purslane ; Pussley ; Rose mose ; Sun plant ; Eleven-o'clock   
กล็อกซีเนีย[n.] (klǿksīnīa) EN: gloxinia ; Angle Rose   FR: gloxinia [m]
กลอนเปล่า[n. exp.] (kløn plāo) EN: prose poem ; blank verse   
กก[n.] (kok) EN: reed ; rush ; sedge   FR: roseau [m] ; jonc [m]
กระเจี๊ยบ[n.] (krajīep) EN: roselle   
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daēng) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
กรมอัยการ[org.] (Krom Aiyakān) EN: Public Prosecution Department   
กุหลาบ[n.] (kulāp) EN: rose   FR: rose [f] ; églantine [f]
กุหลาบพุกาม [n. exp.] (kulāp phukām) EN: Wax rose   
ไหลผ่าน[v. exp.] (lai phān) EN: flow through   FR: couler à travers ; traverser ; arroser
ละครวัยรุ่น[n. exp.] (lakhøn wairun) EN: teen soap   FR: série télévisée pour les ados [f] ; comédie à l'eau de rose [f]
มะอึก[n.] (ma-euk) EN: Solanum ; Bolo maka ; coconilla ; tapirillo ; groseillier-diable ; groseille sauvage   
มะยม[X] (mayom) EN: Star Gooseberry   FR: groseille à maquereau [f]
นักเขียน[n.] (nakkhīen) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist   FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
น้ำค้าง[n.] (nāmkhāng) EN: dew   FR: rosée [f]
น้ำมันก๊าด[n.] (nāmman kāt) EN: kerosene = kerosine (Am.)   FR: kéroséne [m]
หน้าต่างกุหลาบ[n. exp.] (nātāng kulāp) EN: rose window   FR: rosace [f]
หงิม[adj.] (ngim) EN: reserved ; silent   FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
นกเด้าดินอกสีชมพู[n. exp.] (nok daodin ok sī chomphū) EN: Rosy Pipit   FR: Pipit rosé [m] ; Pipit à gorge rosée [m]
นกฟลามิงโก้[n. exp.] (nok flāmingkō ) EN: flamingo   FR: flamant rose [m]
นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī chomphū khlam) EN: Dark-breasted Rosefinch   FR: Roselin sombre [m] ; Roselin du Népal [m]
นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī kulāp) EN: Common Rosefinch   FR: Roselin cramoisi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSE    R OW1 Z
GROSE    G R OW1 Z
ROSEY    R OW1 Z IY0
ROSEL    R OW1 Z AH0 L
PROSE    P R OW1 Z
CROSE    K R OW1 Z
ROSEN    R OW1 Z AH0 N
BROSE    B R OW1 Z
ROSER    R OW1 Z ER0
AROSE    ER0 OW1 Z
ROSES    R OW1 Z AH0 Z
MOROSE    M ER0 OW1 S
MAROSE    M ER0 OW1 S
ROSELL    R OW1 Z AH0 L
ROSETT    R OW1 Z AH0 T
PROSEK    P R OW1 S EH0 K
ROSETE    R AA1 S IY0 T
LAROSE    L AA0 R OW1 S IY0
HIROSE    HH IH0 R OW1 S EY0
ROSE'S    R OW1 Z AH0 Z
DROSER    D R OW1 Z ER0
DEROSE    D EH1 R AH0 S
ROSENE    R AA1 S IY0 N
ROSETTA    R OW0 Z EH1 T AH0
ROSEBUD    R OW1 Z B AH0 D
ROSETTE    R AH0 S EH1 T
ROSELLO    R OW0 S EH1 L OW0
ROSENER    R OW1 Z AH0 N ER0
ROSENAU    R OW1 Z N AW0
SUCROSE    S UW1 K R OW0 S
ROSELLI    R OW0 S EH1 L IY0
PROSERV    P R OW1 S ER2 V
EMBROSE    EH1 M B R OW0 Z
AMBROSE    AE1 M B R OW2 Z
ROSEMAN    R OW1 Z M AH0 N
PENROSE    P EH1 N R OW2 Z
ROSEN'S    R OW1 Z AH0 N Z
ROSENOW    R OW1 Z AH0 N AW0
ROSELLA    R OW0 Z EH1 L AH0
ROSETTI    R OW0 S EH1 T IY0
MELROSE    M EH1 L R OW2 Z
ROSELINE    R OW1 Z L AY2 N
MONTROSE    M AA1 N T R OW2 Z
ROSEBORO    R OW0 Z B ER1 OW0
ROSEMOND    R OW1 Z M AH0 N D
NEUROSES    N UH0 R OW1 S IY0 Z
PRIMROSE    P R IH1 M R OW2 Z
DEXTROSE    D EH1 K S T R OW0 S
ROSELLEN    R OW1 Z AH0 L AH0 N
ROSEBUSH    R OW1 Z B UH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rose    (n) (r ou1 z)
rose    (v) (r ou1 z)
arose    (v) (@1 r ou1 z)
prose    (n) (p r ou1 z)
roses    (n) (r ou1 z i z)
morose    (j) (m @1 r ou1 s)
roseate    (j) (r ou1 z i@ t)
rosebud    (n) (r ou1 z b uh d)
rosette    (n) (r ou1 z e1 t)
Roseanne    (n) (r ou z a1 n)
Montrose    (n) (m @1 n t r ou1 z)
Rosemary    (n) (r ou1 z m @ r ii)
dextrose    (n) (d e1 k s t r ou z)
kerosene    (n) (k e1 r @ s ii n)
morosely    (a) (m @1 r ou1 s l ii)
neuroses    (n) (n y u@1 r ou1 s ii z)
primrose    (n) (p r i1 m r ou z)
rose-bed    (n) - (r ou1 z - b e d)
rose-red    (j) - (r ou1 z - r e d)
rosebuds    (n) (r ou1 z b uh d z)
rosemary    (n) (r ou1 z m @ r ii)
rosettes    (n) (r ou1 z e1 t s)
rosewood    (n) (r ou1 z w u d)
Rosenthal    (n) (r ou1 s @ n t a l)
Rosenberg    (n) (r ou1 s @ n b @@ g)
musk-rose    (n) - (m uh1 s k - r ou z)
primroses    (n) (p r i1 m r ou z i z)
prosecute    (v) (p r o1 s i k y uu t)
proselyte    (n) (p r o1 s @ l ai t)
rose-beds    (n) - (r ou1 z - b e d z)
rose-leaf    (n) - (r ou1 z - l ii f)
moroseness    (n) (m @1 r ou1 s n @ s)
musk-roses    (n) - (m uh1 s k - r ou z i z)
prosecuted    (v) (p r o1 s i k y uu t i d)
prosecutes    (v) (p r o1 s i k y uu t s)
prosecutor    (n) (p r o1 s i k y uu t @ r)
proselytes    (n) (p r o1 s @ l ai t s)
rose-water    (n) - (r ou1 z - w oo t @ r)
prosecuting    (v) (p r o1 s i k y uu t i ng)
prosecution    (n) (p r o2 s i k y uu1 sh @ n)
prosecutors    (n) (p r o1 s i k y uu t @ z)
proselytize    (v) (p r o1 s @ l i t ai z)
rose-leaves    (n) - (r ou1 z - l ii v z)
guelder rose    (n) - (g e1 l d @ - r ou z)
heterosexual    (n) (h e2 t @ r @ s e1 k sh u@ l)
prosecutions    (n) (p r o2 s i k y uu1 sh @ n z)
proselytized    (v) (p r o1 s @ l i t ai z d)
proselytizes    (v) (p r o1 s @ l i t ai z i z)
rhinoceroses    (n) (r ai1 n o1 s @ r @ s i z)
guelder roses    (n) - (g e1 l d @ - r ou z i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
große, See also: groß
großen, See also: groß
großer, See also: groß
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
Rose(n) |die, pl. Rosen| ดอกกุหลาบ
Großeltern(n) |pl.| ปู่ ย่า ตา ยาย, See also: Related: Großmutter, Großvater
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alpenrose {f}; Almrose {f} [Ös.] [bot.]alpine rose [Add to Longdo]
Angstneurose {f} | Angstneurosen {pl} | Angstpsychosen {pl}anxiety neurosis | anxiety neuroses | panics [Add to Longdo]
Ankläger {m}prosecutor [Add to Longdo]
Anklage {f}; Anklagevertretung {f}; Vertreter {m} der Anklagecounsel for the prosecution [Add to Longdo]
Anklagevertreter {m}prosecuting counsel [Add to Longdo]
Bekehrungseifer {m}proselyte [Add to Longdo]
Belastungszeuge {m} | Belastungszeugen {pl}witness for the prosecution | witnesses for the prosecution [Add to Longdo]
Betreibung {f}prosecution [Add to Longdo]
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses [Add to Longdo]
roservice {m}office service [Add to Longdo]
roset {n}; Bürozubehör {n}stationary set [Add to Longdo]
Durchführung {f}prosecution [Add to Longdo]
Elektroseilzug {m}electric wire rope hoist [Add to Longdo]
Fensterrose {f}rose window [Add to Longdo]
Hagebutte {f} (Frucht) [bot.] | Hagebutten {pl}rosehip; rose hip | rose hips [Add to Longdo]
Hagebuttentee {m}rosehip tea [Add to Longdo]
Heckenrose {f}dog rose [Add to Longdo]
Heterosexualität {f}heterosexuality [Add to Longdo]
Heterosexuelle {m,f}; Heterosexueller | Heterosexuellen {pl}heterosexual | heterosexuals [Add to Longdo]
Heterosexuelle {m,f}; Heterosexuellerbreeder [slang] [Add to Longdo]
Hibiskus {m}; Roseneibisch {m} [bot.]hibiscus; rose mallow [Add to Longdo]
Kerosin {n}kerosene [Add to Longdo]
Kletterrose {f}rambler rose [Add to Longdo]
Matrose {m}; Seefahrer {m}sailor; seaman [Add to Longdo]
Matrosenanzug {m}sailor suit [Add to Longdo]
Microsekunde {f}microsecond [Add to Longdo]
Mikrosekunde {f} | Mikrosekunden {pl}microsecond | microseconds [Add to Longdo]
Oberstaatsanwalt {m}senior prosecutor [Add to Longdo]
Pfingstrose {f} [bot.]peony [Add to Longdo]
Primel {n} [bot.] | Primeln {pl}primula; primrose | primroses [Add to Longdo]
Prosa {f}prose [Add to Longdo]
Proselytismus {m}proselytism [Add to Longdo]
Proseminar {n}proseminar; undergraduate seminar [Add to Longdo]
Psychoneurose {f} | Psychoneurosen {pl}psychoneurosis | psychoneuroses [Add to Longdo]
Rohrzucker {m}; Rübenzucker {m}sucrose [Add to Longdo]
Röschen {n}little rose [Add to Longdo]
Rose {f} [bot.] | Rosen {pl}rose | roses [Add to Longdo]
Rosenbeet {n}rose bed [Add to Longdo]
Rosenduft {m}scent of roses [Add to Longdo]
Rosengarten {m}rose garden; rosary [Add to Longdo]
Rosengewächs {n} [bot.]rose; rosaceous plant [Add to Longdo]
Rosenholz {n}rosewood [Add to Longdo]
Rosenknospe {f}rosebud [Add to Longdo]
Rosenkohl {m}; Sprossenkohl {m} [Ös.] [bot.]Brussels sprouts [Add to Longdo]
Röschen {n} vom Rosenkohl; Kohlsprosse {f} [Ös.] | Röschen {pl} vom Rosenkohl; Kohlsprossen {pl} [Ös.]sprout | sprouts [Add to Longdo]
Rosenkranz {m} | Rosenkränze {pl}rosary | rosaries [Add to Longdo]
die Rosenkriege {pl}the Wars of the Roses [Add to Longdo]
Rosenmontag {m}Monday before Lent [Add to Longdo]
Rosenöl {n}attar (of roses) [Add to Longdo]
Rosenstock {m} [bot.]rose tree [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
rose(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีชมพู

Japanese-English: EDICT Dictionary
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
つんつん[, tsuntsun] (adv,n,vs) (on-mim) aloof; morose; pointed [Add to Longdo]
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
ほろ子[ほろし;ほろせ, horoshi ; horose] (n) (arch) rash; skin eruption [Add to Longdo]
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アガロース[, agaro-su] (n) agarose [Add to Longdo]
アプリケーションプロセッサ[, apurike-shonpurosessa] (n) {comp} application processor [Add to Longdo]
アプリケーション設計プロセス[アプリケーションせっけいプロセス, apurike-shon sekkei purosesu] (n) {comp} application design process [Add to Longdo]
アメリカ草[アメリカそう;アメリカソウ, amerika sou ; amerikasou] (n) (uk) (obsc) (See 松葉牡丹) moss-rose purslane (Portulaca grandiflora) [Add to Longdo]
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[, areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[, inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) {comp} Interface Message Processor; IMP [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッサー[, infome-shonpurosessa-] (n) information processor [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッシング[, infome-shonpurosesshingu] (n) information processing [Add to Longdo]
インプロセス[, inpurosesu] (n) {comp} in-process [Add to Longdo]
ウィンドローズ;ウインドローズ[, uindoro-zu ; uindoro-zu] (n) (See 風配図) wind rose [Add to Longdo]
エレクトロセラミックス[, erekutoroseramikkusu] (n) electroceramics [Add to Longdo]
オーバードライブプロセッサ[, o-ba-doraibupurosessa] (n) {comp} over drive processor; ODP [Add to Longdo]
オールドローズ[, o-rudoro-zu] (n) old rose [Add to Longdo]
オイル[, oiru] (n) oil; engine oil; kerosene; (P) [Add to Longdo]
カルローズ[, karuro-zu] (n) Calrose rice (California medium grain rice) [Add to Longdo]
クリスマスローズ[, kurisumasuro-zu] (n) Christmas rose (Helleborus niger) [Add to Longdo]
グラフィックスコプロセッサ[, gurafikkusukopurosessa] (n) {comp} graphics coprocessor [Add to Longdo]
グラフィックスプロセシングユニット[, gurafikkusupuroseshinguyunitto] (n) {comp} graphics processing unit; GPU [Add to Longdo]
ケロシン[, keroshin] (n) kerosene [Add to Longdo]
コプロセッサ[, kopurosessa] (n) {comp} coprocessor [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[, komandopurosessa] (n) {comp} command processor [Add to Longdo]
コロシアム(P);コロセウム[, koroshiamu (P); koroseumu] (n) Colosseum (lat [Add to Longdo]
サイクロセリン[, saikuroserin] (n) cycloserine [Add to Longdo]
サッカロース[, sakkaro-su] (n) (obsc) (See スクロース) saccharose [Add to Longdo]
サブプロセス[, sabupurosesu] (n) sub-process [Add to Longdo]
システムプロセス[, shisutemupurosesu] (n) {comp} system process [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] (n) {comp} systems management application process [Add to Longdo]
スクリーンプロセス[, sukuri-npurosesu] (n) screen process [Add to Longdo]
スクロース[, sukuro-su] (n) sucrose [Add to Longdo]
セントラルプロセシングユニット[, sentorarupuroseshinguyunitto] (n) {comp} central processing unit [Add to Longdo]
ゼロゼロセブン[, zerozerosebun] (n) 007 (James Bond's code in the books and films); double-oh-seven [Add to Longdo]
ダンディマン[, dandeiman] (n) dandy; fop; esthete; metrosexual [Add to Longdo]
チューベローズ;チュベローズ[, chu-bero-zu ; chubero-zu] (n) tuberose (Polianthes tuberosa) [Add to Longdo]
テレプロセシング[, terepuroseshingu] (n) {comp} teleprocessing [Add to Longdo]
データプロセシング[, de-tapuroseshingu] (n) {comp} data processing [Add to Longdo]
データプロセッサー[, de-tapurosessa-] (n) {comp} data processor [Add to Longdo]
デジタルシグナルプロセッサ[, dejitarushigunarupurosessa] (n) {comp} digital signal processor; DSP [Add to Longdo]
デジタル信号プロセッサ[デジタルしんごうプロセッサ, dejitaru shingou purosessa] (n) {comp} Digital Signal Processor; DSP [Add to Longdo]
デビトロセラミックス[, debitoroseramikkusu] (n) devitroceramics [Add to Longdo]
デュープロセス;デュー・プロセス[, deyu-purosesu ; deyu-. purosesu] (n) due process [Add to Longdo]
デュープロセスオブロー[, deyu-purosesuoburo-] (n) due process of law [Add to Longdo]
トリガプロセス[, torigapurosesu] (n) {comp} trigger process [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免除[miǎn chú, ㄇㄧㄢˇ ㄔㄨˊ, ] to prevent; to avoid; to exempt sb (from duty); exempt from; exemption; immunity (from prosecution); to release sb (from obligation); to relieve sb (of a position); to remove (from office); to depose; to sack [Add to Longdo]
两性[liǎng xìng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] the two sexes; bisexual; hermaphrodite; having two characteristics; heterosexual [Add to Longdo]
古文[gǔ wén, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] old language; the Classics; classical Chinese as a literary model, esp. in Tang and Song prose; classical Chinese as a school subject [Add to Longdo]
唐宋八大家[Táng Sòng bā dà jiā, ㄊㄤˊ ㄙㄨㄥˋ ㄅㄚ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] Eight Giants of Tang and Song prose, esp. involved in the Classics movement 古文運動|古文运动; namely, Han Yu 韓愈|韩愈, Liu Zongyuan 柳宗元|柳宗元, Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修, the Three Su father and sons 三蘇|三苏, Wang Anshi 王安石, Zeng Gonghe 曾鞏|曾巩 [Add to Longdo]
夜来香[yè lái xiāng, ㄧㄝˋ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄤ, / ] tuberose; Cestrum nocturnum, see also 夜香木 [Add to Longdo]
宋庆龄[Sòng Qìng líng, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] Song Qingling or Rosemonde Soong (1893-1981), Dr Sun Yat-Sen's wife and subsequently widow [Add to Longdo]
山楂[shān zhā, ㄕㄢ ㄓㄚ, ] hawthorn tree (rose family, genus Crataegus); rose hip (hawthorn fruit) [Add to Longdo]
待宵草[dài xiāo cǎo, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄠ ㄘㄠˇ, ] evening primrose [Add to Longdo]
心里美萝卜[xīn li měi luó bo, ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙ ㄇㄟˇ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] Chinese roseheart radish (shinrimei radish), green on the outside, purple-red on the inside, a favorite Beijing vegetable [Add to Longdo]
抒写[shū xiě, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] to express (emotions in prose); a written description (of emotions) [Add to Longdo]
散文[sǎn wén, ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ, ] prose; essay [Add to Longdo]
散文诗[sǎn wén shī, ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ ㄕ, / ] prose poem [Add to Longdo]
散体[sǎn tǐ, ㄙㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] free prose style [Add to Longdo]
最高人民检察院[zuì gāo rén mín jiǎn chá yuàn, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˋ, / ] PRC Supreme People's Procuratorate (prosecutor's office) [Add to Longdo]
月季[yuè jì, ㄩㄝˋ ㄐㄧˋ, ] rose [Add to Longdo]
检察官[jiǎn chá guān, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄍㄨㄢ, / ] the prosecution (in a court case) [Add to Longdo]
检察院[jiǎn chá yuàn, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˋ, / ] prosecutor's office; procuratorate [Add to Longdo]
检控[jiǎn kòng, ㄐㄧㄢˇ ㄎㄨㄥˋ, / ] to prosecute (criminal); the prosecution [Add to Longdo]
检控官[jiǎn kòng guān, ㄐㄧㄢˇ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ, / ] prosecutor; procurator [Add to Longdo]
检控方[jiǎn kòng fāng, ㄐㄧㄢˇ ㄎㄨㄥˋ ㄈㄤ, / ] the prosecuting side (in a trial); the prosecution [Add to Longdo]
樱花草[yīng huā cǎo, ㄏㄨㄚ ㄘㄠˇ, / ] primrose [Add to Longdo]
欧芹[ōu qín, ㄡ ㄑㄧㄣˊ, / ] rosemary [Add to Longdo]
欧阳修[Ōu yáng Xiū, ㄡ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄡ, / ] Ouyang Xiu (1007-1072), Northern Song dynasty prose writer and historian [Add to Longdo]
毛洋槐[máo yáng huái, ㄇㄠˊ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄞˊ, ] rose acacia (Robinia hispida, a false acacia) [Add to Longdo]
乌塌菜[wū tā cài, ㄊㄚ ㄘㄞˋ, / ] rosette bok choy (Brassica rapa var. rosularis) [Add to Longdo]
煤油[méi yóu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˊ, ] kerosene [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] rose [Add to Longdo]
玫瑰[méi guī, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄟ, ] rose flower [Add to Longdo]
玫瑰不管叫啥名[méi guī bù guǎn jiào shá míng, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄚˊ ㄇㄧㄥˊ, ] A rose by any other name (would smell as sweet) [Add to Longdo]
玫瑰不管叫啥名,闻起来总是香的[méi guī bù guǎn jiào shá míng, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄚˊ ㄇㄧㄥˊ, wen2 qi3 lai5 zong3 shi4 xiang1 de5, / ] A rose by any other name would smell as sweet [Add to Longdo]
玫瑰战争[méi guī zhàn zhēng, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] The Wars of the Roses [Add to Longdo]
玫瑰花[méi guī huā, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚ, ] rose [Add to Longdo]
异性[yì xìng, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] of the opposite sex; heterosexual; different in nature [Add to Longdo]
异性性接触[yì xìng xìng jiē chù, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, / ] heterosexual sex [Add to Longdo]
异性恋[yì xìng liàn, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] heterosexuality; heterosexual love [Add to Longdo]
罗塞塔石碑[Luó sāi tǎ Shí bēi, ㄌㄨㄛˊ ㄙㄞ ㄊㄚˇ ㄕˊ ㄅㄟ, / ] Rosetta Stone [Add to Longdo]
罗索[Luó suǒ, ㄌㄨㄛˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] Roseau (capital of Dominica) [Add to Longdo]
能诗善文[néng shī shàn wén, ㄋㄥˊ ㄕ ㄕㄢˋ ㄨㄣˊ, / ] highly literate; lit. capable at poetry, proficient at prose [Add to Longdo]
芙蓉[fú róng, ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] cotton rose hibiscus (Hibiscus mutabilis); lotus [Add to Longdo]
芙蓉花[fú róng huā, ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚ, ] cotton rose hibiscus (Hibiscus mutabilis); lotus [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] (wild rose) [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] Althaea rosea [Add to Longdo]
蔗糖[zhè táng, ㄓㄜˋ ㄊㄤˊ, ] cane sugar; sucrose [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] wild rose [Add to Longdo]
蔷薇[qiáng wēi, ㄑㄧㄤˊ ㄨㄟ, / ] rose [Add to Longdo]
蔷薇花蕾[qiáng wēi huā lěi, ㄑㄧㄤˊ ㄨㄟ ㄏㄨㄚ ㄌㄟˇ, / ] rosebud [Add to Longdo]
苏洵[Sū Xún, ㄙㄨ ㄒㄩㄣˊ, / ] Su Xun (1009-1066), northern Song writer of prose; one of the Three Su 三苏|三苏 and one of Eight Giants 唐宋八大家 [Add to Longdo]
变文[biàn wén, ㄅㄧㄢˋ ㄨㄣˊ, / ] a popular form of narrative literature flourishing in the Tang Dynasty (618-907) with alternate prose and rhymed parts for recitation and singing (often on Buddhist themes) [Add to Longdo]
豁免权[huò miǎn quán, ㄏㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] diplomatic immunity; immunity from prosecution [Add to Longdo]
起诉员[qǐ sù yuán, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] prosecutor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor [Add to Longdo]
システムプロセス[しすてむぷろせす, shisutemupurosesu] system process [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
テレプロセシング[てれぷろせしんぐ, terepuroseshingu] teleprocessing [Add to Longdo]
データプロセシング[でーたぷろせしんぐ, de-tapuroseshingu] data processing [Add to Longdo]
データプロセッサー[でーたぷろせっさー, de-tapurosessa-] data processor [Add to Longdo]
デジタル信号プロセッサ[デジタルしんごうプロセッサ, dejitaru shingou purosessa] Digital Signal Processor, DSP [Add to Longdo]
トリガプロセス[とりがぷろせす, torigapurosesu] trigger process [Add to Longdo]
バックエンドプロセッサ[ばっくえんどぷろせっさ, bakkuendopurosessa] back-end processor [Add to Longdo]
フロントエンドプロセッサ[ふろんとえんどぷろせっさ, furontoendopurosessa] FEP, front-end processor [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor [Add to Longdo]
プリプロセッサー[ぷりぷろせっさー, puripurosessa-] preprocessor [Add to Longdo]
プロセス[ぷろせす, purosesu] process [Add to Longdo]
プロセスID[ぷろせす ID, purosesu ID] process ID [Add to Longdo]
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime [Add to Longdo]
プロセスインタフェースシステム[ぷろせすいんたふぇーすしすてむ, purosesuintafe-sushisutemu] process interface system [Add to Longdo]
プロセスグループ[ぷろせすぐるーぷ, purosesuguru-pu] process group [Add to Longdo]
プロセスグループID[ぷろせすぐるーぷ ID, purosesuguru-pu ID] process group ID [Add to Longdo]
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループリーダ[ぷろせすぐるーぷりーだ, purosesuguru-puri-da] process group leader [Add to Longdo]
プロセス割込み信号[プロセスわりこみしんごう, purosesu warikomishingou] process interrupt signal [Add to Longdo]
プロセス間通信[プロセスかんつうしん, purosesu kantsuushin] InterProcess Communication [Add to Longdo]
プロセス制御[プロセスせいぎょ, purosesu seigyo] process control [Add to Longdo]
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment [Add to Longdo]
プロセス番号[プロセスばんごう, purosesu bangou] process number [Add to Longdo]
プロセッサ[ぷろせっさ, purosessa] processor [Add to Longdo]
プロセッサカード[ぷろせっさかーど, purosessaka-do] processor card [Add to Longdo]
プロセッサバウンド[ぷろせっさばうんど, purosessabaundo] processor bound (a-no) [Add to Longdo]
プロセッサボード[ぷろせっさぼーど, purosessabo-do] processor board [Add to Longdo]
プロセッサ処理主体[プロセッサしょりしゅたい, purosessa shorishutai] processor bound (a-no) [Add to Longdo]
マイクロプロセッサ[まいくろぷろせっさ, maikuropurosessa] microprocessor [Add to Longdo]
マイクロプロセッサー[まいくろぷろせっさー, maikuropurosessa-] microprocessor, MPU [Add to Longdo]
マイクロ秒[マイクロびょう, maikuro byou] microsecond [Add to Longdo]
マルチプロセシング[まるちぷろせしんぐ, maruchipuroseshingu] multiprocessing [Add to Longdo]
マルチプロセッサ[まるちぷろせっさ, maruchipurosessa] multiprocessor [Add to Longdo]
マルチプロセッシング[まるちぷろせっしんぐ, maruchipurosesshingu] multiprocessing [Add to Longdo]
応用プロセス[おうようプロセス, ouyou purosesu] application-process [Add to Longdo]
回路機構[かいろせつぞく, kairosetsuzoku] circuitry [Add to Longdo]
開発プロセス[かいはつプロセス, kaihatsu purosesu] development process [Add to Longdo]
経路制御[けいろせいぎょ, keiroseigyo] routing control [Add to Longdo]
経路選択[けいろせんたく, keirosentaku] routing [Add to Longdo]
計測プロセス[けいそくプロセス, keisoku purosesu] measure process [Add to Longdo]
言語プロセッサ[げんごぷろせっさ, gengopurosessa] language processor [Add to Longdo]
子プロセス[こプロセス, ko purosesu] child process [Add to Longdo]
色選択モード[いろせんたくモード, irosentaku mo-do] colour selection mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数珠[じゅず, juzu] Rosenkranz [Add to Longdo]
水夫[すいふ, suifu] Matrose, Seemann [Add to Longdo]
船員[せんいん, sen'in] Mannschaft, Seemann, Matrose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rise \Rise\ (r[imac]z), v. i. [imp. {Rose} (r[=o]z); p. p.
   {Risen}; p. pr. & vb. n. {Rising}.] [AS. r[imac]san; akin to
   OS. r[imac]san, D. rijzen, OHG. r[imac]san to rise, fall,
   Icel. r[imac]sa, Goth. urreisan, G. reise journey. CF.
   {Arise}, {Raise}, {Rear}, v.]
   1. To move from a lower position to a higher; to ascend; to
    mount up. Specifically:
    (a) To go upward by walking, climbing, flying, or any
      other voluntary motion; as, a bird rises in the air; a
      fish rises to the bait.
      [1913 Webster]
    (b) To ascend or float in a fluid, as gases or vapors in
      air, cork in water, and the like.
      [1913 Webster]
    (c) To move upward under the influence of a projecting
      force; as, a bullet rises in the air.
      [1913 Webster]
    (d) To grow upward; to attain a certain height; as, this
      elm rises to the height of seventy feet.
      [1913 Webster]
    (e) To reach a higher level by increase of quantity or
      bulk; to swell; as, a river rises in its bed; the
      mercury rises in the thermometer.
      [1913 Webster]
    (f) To become erect; to assume an upright position; as, to
      rise from a chair or from a fall.
      [1913 Webster]
    (g) To leave one's bed; to arise; as, to rise early.
      [1913 Webster]
 
         He that would thrive, must rise by five. --Old
                          Proverb.
      [1913 Webster]
    (h) To tower up; to be heaved up; as, the Alps rise far
      above the sea.
      [1913 Webster]
    (i) To slope upward; as, a path, a line, or surface rises
      in this direction. "A rising ground." --Dryden.
      [1913 Webster]
    (j) To retire; to give up a siege.
      [1913 Webster]
 
         He, rising with small honor from Gunza, . . .
         was gone.             --Knolles.
      [1913 Webster]
    (k) To swell or puff up in the process of fermentation; to
      become light, as dough, and the like.
      [1913 Webster]
 
   2. To have the aspect or the effect of rising. Specifically:
    
    [1913 Webster]
    (a) To appear above the horizont, as the sun, moon, stars,
      and the like. "He maketh his sun to rise on the evil
      and the good." --Matt. v. 45.
      [1913 Webster]
    (b) To become apparent; to emerge into sight; to come
      forth; to appear; as, an eruption rises on the skin;
      the land rises to view to one sailing toward the
      shore.
      [1913 Webster]
    (c) To become perceptible to other senses than sight; as,
      a noise rose on the air; odor rises from the flower.
      [1913 Webster]
    (d) To have a beginning; to proceed; to originate; as,
      rivers rise in lakes or springs.
      [1913 Webster]
 
         A scepter shall rise out of Israel. --Num. xxiv.
                          17.
      [1913 Webster]
 
         Honor and shame from no condition rise. --Pope.
      [1913 Webster]
 
   3. To increase in size, force, or value; to proceed toward a
    climax. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To increase in power or fury; -- said of wind or a
      storm, and hence, of passion. "High winde . . . began
      to rise, high passions -- anger, hate." --Milton.
      [1913 Webster]
    (b) To become of higher value; to increase in price.
      [1913 Webster]
 
         Bullion is risen to six shillings . . . the
         ounce.              --Locke.
      [1913 Webster]
    (c) To become larger; to swell; -- said of a boil, tumor,
      and the like.
      [1913 Webster]
    (d) To increase in intensity; -- said of heat.
      [1913 Webster]
    (e) To become louder, or higher in pitch, as the voice.
      [1913 Webster]
    (f) To increase in amount; to enlarge; as, his expenses
      rose beyond his expectations.
      [1913 Webster]
 
   4. In various figurative senses. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To become excited, opposed, or hostile; to go to war;
      to take up arms; to rebel.
      [1913 Webster]
 
         At our heels all hell should rise
         With blackest insurrection.    --Milton.
      [1913 Webster]
 
         No more shall nation against nation rise.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
    (b) To attain to a better social position; to be promoted;
      to excel; to succeed.
      [1913 Webster]
 
         Some rise by sin, and some by virtue fall.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To become more and more dignified or forcible; to
      increase in interest or power; -- said of style,
      thought, or discourse; as, to rise in force of
      expression; to rise in eloquence; a story rises in
      interest.
      [1913 Webster]
    (d) To come to mind; to be suggested; to occur.
      [1913 Webster]
 
         A thought rose in me, which often perplexes men
         of contemplative natures.     --Spectator.
      [1913 Webster]
    (e) To come; to offer itself.
      [1913 Webster]
 
         There chanced to the prince's hand to rise
         An ancient book.         --Spenser.
      [1913 Webster]
 
   5. To ascend from the grave; to come to life.
    [1913 Webster]
 
       But now is Christ risen from the dead. --1. Cor. xv.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   6. To terminate an official sitting; to adjourn; as, the
    committee rose after agreeing to the report.
    [1913 Webster]
 
       It was near nine . . . before the House rose.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. To ascend on a musical scale; to take a higher pith; as,
    to rise a tone or semitone.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) To be lifted, or to admit of being lifted, from
    the imposing stone without dropping any of the type; --
    said of a form.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To arise; mount; ascend; climb; scale.
 
   Usage: {Rise}, {Appreciate}. Some in America use the word
      appreciate for "rise in value;" as, stocks appreciate,
      money appreciates, etc. This use is not unknown in
      England, but it is less common there. It is
      undesirable, because rise sufficiently expresses the
      idea, and appreciate has its own distinctive meaning,
      which ought not to be confused with one so entirely
      different.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rose \Rose\,
   imp. of {Rise}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rose \Rose\, n. [AS. rose, L. rosa, probably akin to Gr. ?,
   Armor. vard, OPer. vareda; and perhaps to E. wort: cf. F.
   rose, from the Latin. Cf. {Copperas}, {Rhododendron}.]
   1. A flower and shrub of any species of the genus {Rosa}, of
    which there are many species, mostly found in the morthern
    hemispere
    [1913 Webster]
 
   Note: Roses are shrubs with pinnate leaves and usually
      prickly stems. The flowers are large, and in the wild
      state have five petals of a color varying from deep
      pink to white, or sometimes yellow. By cultivation and
      hybridizing the number of petals is greatly increased
      and the natural perfume enhanced. In this way many
      distinct classes of roses have been formed, as the
      Banksia, Baurbon, Boursalt, China, Noisette, hybrid
      perpetual, etc., with multitudes of varieties in nearly
      every class.
      [1913 Webster]
 
   2. A knot of ribbon formed like a rose; a rose knot; a
    rosette, esp. one worn on a shoe. --Sha.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A rose window. See {Rose window}, below.
    [1913 Webster]
 
   4. A perforated nozzle, as of a pipe, spout, etc., for
    delivering water in fine jets; a rosehead; also, a
    strainer at the foot of a pump.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) The erysipelas. --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   6. The card of the mariner's compass; also, a circular card
    with radiating lines, used in other instruments.
    [1913 Webster]
 
   7. The color of a rose; rose-red; pink.
    [1913 Webster]
 
   8. A diamond. See {Rose diamond}, below.
    [1913 Webster]
 
   {Cabbage rose}, {China rose}, etc. See under {Cabbage},
    {China}, etc.
 
   {Corn rose} (Bot.) See {Corn poppy}, under {Corn}.
 
   {Infantile rose} (Med.), a variety of roseola.
 
   {Jamaica rose}. (Bot.) See under {Jamaica}.
 
   {Rose acacia} (Bot.), a low American leguminous shrub
    ({Robinia hispida}) with handsome clusters of rose-colored
    blossoms.
 
   {Rose aniline}. (Chem.) Same as {Rosaniline}.
 
   {Rose apple} (Bot.), the fruit of the tropical myrtaceous
    tree {Eugenia Jambos}. It is an edible berry an inch or
    more in diameter, and is said to have a very strong
    roselike perfume.
 
   {Rose beetle}. (Zool.)
    (a) A small yellowish or buff longlegged beetle
      ({Macrodactylus subspinosus}), which eats the leaves
      of various plants, and is often very injurious to
      rosebushes, apple trees, grapevines, etc. Called also
      {rose bug}, and {rose chafer}.
    (b) The European chafer.
 
   {Rose bug}. (Zool.) same as {Rose beetle}, {Rose chafer}.
 
   {Rose burner}, a kind of gas-burner producing a rose-shaped
    flame.
 
   {Rose camphor} (Chem.), a solid odorless substance which
    separates from rose oil.
 
   {Rose campion}. (Bot.) See under {Campion}.
 
   {Rose catarrh} (Med.), rose cold.
 
   {Rose chafer}. (Zool.)
    (a) A common European beetle ({Cetonia aurata}) which is
      often very injurious to rosebushes; -- called also
      {rose beetle}, and {rose fly}.
    (b) The rose beetle
    (a) .
 
   {Rose cold} (Med.), a variety of hay fever, sometimes
    attributed to the inhalation of the effluvia of roses. See
    {Hay fever}, under {Hay}.
 
   {Rose color}, the color of a rose; pink; hence, a beautiful
    hue or appearance; fancied beauty, attractiveness, or
    promise.
 
   {Rose de Pompadour}, {Rose du Barry}, names succesively given
    to a delicate rose color used on S[`e]vres porcelain.
 
   {Rose diamond}, a diamond, one side of which is flat, and the
    other cut into twenty-four triangular facets in two ranges
    which form a convex face pointed at the top. Cf.
    {Brilliant}, n.
 
   {Rose ear}. See under {Ear}.
 
   {Rose elder} (Bot.), the Guelder-rose.
 
   {Rose engine}, a machine, or an appendage to a turning lathe,
    by which a surface or wood, metal, etc., is engraved with
    a variety of curved lines. --Craig.
 
   {Rose family} (Bot.) the {Roseceae}. See {Rosaceous}.
 
   {Rose fever} (Med.), rose cold.
 
   {Rose fly} (Zool.), a rose betle, or rose chafer.
 
   {Rose gall} (Zool.), any gall found on rosebushes. See
    {Bedeguar}.
 
   {Rose knot}, a ribbon, or other pliade band plaited so as to
    resemble a rose; a rosette.
 
   {Rose lake}, {Rose madder}, a rich tint prepared from lac and
    madder precipitated on an earthy basis. --Fairholt.
 
   {Rose mallow}. (Bot.)
    (a) A name of several malvaceous plants of the genus
      {Hibiscus}, with large rose-colored flowers.
    (b) the hollyhock.
 
   {Rose nail}, a nail with a convex, faceted head.
 
   {Rose noble}, an ancient English gold coin, stamped with the
    figure of a rose, first struck in the reign of Edward
    III., and current at 6s. 8d. --Sir W. Scott.
 
   {Rose of China}. (Bot.) See {China rose}
    (b), under {China}.
 
   {Rose of Jericho} (Bot.), a Syrian cruciferous plant
    ({Anastatica Hierochuntica}) which rolls up when dry, and
    expands again when moistened; -- called also {resurrection
    plant}.
 
   {Rose of Sharon} (Bot.), an ornamental malvaceous shrub
    ({Hibiscus Syriacus}). In the Bible the name is used for
    some flower not yet identified, perhaps a Narcissus, or
    possibly the great lotus flower.
 
   {Rose oil} (Chem.), the yellow essential oil extracted from
    various species of rose blossoms, and forming the chief
    part of attar of roses.
 
   {Rose pink}, a pigment of a rose color, made by dyeing chalk
    or whiting with a decoction of Brazil wood and alum; also,
    the color of the pigment.
 
   {Rose quartz} (Min.), a variety of quartz which is rose-red.
    
 
   {Rose rash}. (Med.) Same as {Roseola}.
 
   {Rose slug} (Zool.), the small green larva of a black sawfly
    ({Selandria rosae}). These larvae feed in groups on the
    parenchyma of the leaves of rosebushes, and are often
    abundant and very destructive.
 
   {Rose window} (Arch.), a circular window filled with
    ornamental tracery. Called also {Catherine wheel}, and
    {marigold window}. Cf. {wheel window}, under {Wheel}.
 
   {Summer rose} (Med.), a variety of roseola. See {Roseola}.
 
   {Under the rose} [a translation of L. sub rosa], in secret;
    privately; in a manner that forbids disclosure; -- the
    rose being among the ancients the symbol of secrecy, and
    hung up at entertainments as a token that nothing there
    said was to be divulged.
 
   {Wars of the Roses} (Eng. Hist.), feuds between the Houses of
    York and Lancaster, the white rose being the badge of the
    House of York, and the red rose of the House of Lancaster.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rose \Rose\, v. t.
   1. To render rose-colored; to redden; to flush. [Poetic] "A
    maid yet rosed over with the virgin crimson of modesty."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To perfume, as with roses. [Poetic] --Tennyson.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ROSE
     Remote Operations Service Element (OSI, RPC)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rose [roːzə] (n) , s.(f )
   rose
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rise
 
 1. (rose, risen) çıkmak, yukarı çıkmak
 2. yükselmek
 3. kalkmak, ayağa kalkmak
 4. meydana çıkmak, zuhur etmek
 5. kabarmak, şişmek
 6. toplantı bitince kalkmak
 7. doğmak (güneş, ay)
 8. çıkmak, gözükmek
 9. başlamak, peyda olmak, hâsıl olmak
 10. artmak, çoğalmak
 11. ilerlemek, zenginleşmek
 12. ayaklanmak, isyan etmek
 13. açılmak, ferahlamak, iyileşmek
 14. revaç bulmak
 15. pahası artmak
 16. dirilmek, ölüm yatağından kalkmak. rise to the occasion fırsattan istifade etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 uprise
 
 1. (rose, risen) kalkmak
 2. kabarmak, yükselmek
 3. ayaklanmak. uprising kalkma
 4. ayaklanma, isyan.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rose [roze]
   pink
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 rose
   commend; glorify; laud; praise
   commend; laud; praise
   rose
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 rose [roz]
   pink
   rose
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top