Search result for

*roh*

(410 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: roh, -roh-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prohibit[VT] ห้าม, See also: ห้ามปราม, ไม่อนุญาต, Syn. forbid, interdict, ban
prohibition[N] การห้าม, See also: การยับยั้ง, Syn. forbiddance, ban
prohibition[N] ข้อห้าม, See also:
prohibitive[ADJ] ซึ่งยับยั้ง, See also: ซึ่งจำกัด, Syn. restrictive, restraining, limiting
prohibit from[PHRV] ห้ามในเรื่อง
prohibitionist[N] ผู้ห้าม, See also: ผู้ป้องกัน, ผู้ขัดขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prohibit(โพรฮิบ'บิท) vt. ห้าม,ป้องกัน,ขัดขวาง., See also: prohibiter,prohibitor n.
prohibition(โพรฮิบิช'เชิน) n. การห้าม,ข้อห้าม,คำสั่งห้าม,ข้อละเว้น,การห้ามผลิตและขายสุรา, See also: prohibitionary adj.
prohibitive(โพรฮิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งห้าม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งป้องกัน,ซึ่งยับยั้ง., See also: prohibitiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prohibit(vt) ห้าม,ปราม,สั่งห้าม,ขัดขวาง,ยับยั้ง
prohibition(n) การห้าม,ข้อห้าม,ข้อละเว้น,การปราม,คำสั่งห้าม
prohibitive(adj) ซึ่งห้าม,ซึ่งห้ามปราม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งยับยั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prohibited degree of relationshipระดับชั้นญาติที่จะทำการสมรสกันไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prohibitionการห้าม, ข้อห้าม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prohibitionการห้าม, ข้อห้าม, คำสั่งห้าม [ดู inhibition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prohibition, writ ofหมายห้ามของศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mala prohibitaการกระทำที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gastrohelcomaแผลเปื่อยในกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrohelcosisการเกิดแผลเปื่อยในกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrohepatitisกระเพาะและตับอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrohaemostasis; electrohemostasisการห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrohemostasis; electrohaemostasisการห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
icterohepatitisตับอักเสบดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventrohysteropexyการเย็บตรึงมดลูกกับผนังหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nephrohaemia; nephrohemiaเลือดคั่งไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nephrohemia; nephrohaemiaเลือดคั่งไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nephrohypertrophyไตโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
writ of prohibitionหมายห้ามของศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
writ of prohibitionหมายห้าม (กระทำหรือละเว้นกระทำ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sodium borohydrideโซเดียมโบโรไฮไดรด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (1999)อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (ค.ศ. 1999) [TU Subject Heading]
Prohibited booksหนังสือต้องห้าม [TU Subject Heading]
Rohingya (Burmese people)ชาวโรฮิงยา [TU Subject Heading]
Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapon anConvention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapon and on their Destruction = อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต และสะสมอาวุธบักเตรี (ชีวะ) และอาวุธทอกซิน และว่าด้วยการทำลายอาวุธเหล่านี้ (หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ) [การทูต]
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use od Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively InjuConvention on Prohibitions or Restrictions on the Use od Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects = อนุสัญญาห้ามอาวุธตามแบบบางชนิดที่ก่อให้เกิดการบาด เจ็บร้ายแรงเกินความจำเป็นหรือก่อให้เกิดลโดยไม่จำกัดเป้าหมาย มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการห้ามหรือหารจำกัดการใช้อาวุธตามแบบบางชนิดที่ก่อให้ เกิดผลกระทบร้ายแรงด้านมนุษยธรรม โดยสาระสำคัญของการ คอบคุมอาวุธตามแบบแต่ละชนิดจะถูกกำหนดไว้ในพิธีสารแต่ละฉบับต่างหาก ซึ่งในชั้นนี้ มีพิธีสาร 5 ฉบับ และรัฐต่างๆ สามารถเลือกยอมรับพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาฯ ฉบับใดก็ได้อย่างน้อยจำนวน 2 ฉบับ [การทูต]
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destructionอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี และว่าด้วยการทำลายอาวุธเหล่านี้ (หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี) [การทูต]
employment prohibitedห้ามทำงาน คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทเดินทางผ่าน นักท่องเที่ยว และคนอยู่ชั่วคราว (บางประเภท) จะถูกห้ามทำงานขณะพำนักในราชอาณาจักร [การทูต]
Organisation for the Prohibition of Chemical Weaponsองค์การห้ามอาวุธเคมี [การทูต]
Epichlorohydrinยางอิพิคลอโรไฮดรินเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีสายโซ่หลักเป็นพอลิ อีเทอร์และมีหมู่คลอโรเมทิลเป็นกิ่งก้าน แบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลัก คือ 1.โฮโมพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดริน (CO) ได้จากการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงแหวนของอิพิคลอโรไฮดริน 2.โคพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดรินและเอทิลีนออกไซด์ (ECO) ได้จากการนำเอทิลีนออกไซด์ไปพอลิเมอไรเซชันร่วมกับอิพิคลอโรไฮดริน 3.เทอร์พอลิเมอร์ระหว่างอิพิคลอโรไฮดริน เอทิลีนออกไซด์ และมอนอเมอร์ชนิดที่ไม่อิ่มตัว (GECO/ETER) ได้จากการเติมมอนอเมอร์ชนิดที่สามลงไปเพื่อให้ยางชนิดนี้สามารถคงรูปได้โดย ใช้ระบบกำมะถันและเพอร์ออกไซด์ ยางอิพิคลอโรไฮดรินมีสมบัติเด่นหลายประการ คือ ทนต่อน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดี ทนต่อความร้อนและโอโซนได้ดีเยี่ยม มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำที่สุด ทนทานต่อการติดไฟได้ดี และมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดีมากอีกด้วย ยางชนิดนี้แม้ว่าจะมีสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ไม่นิยมนำมาใช้มากนักเนื่องจากยางชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะและยางจะ อ่อนตัว (reversion) เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานและมีราคาแพงมาก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางชนิดนี้ ได้แก่ ซีล ปะเก็น ท่อน้ำมัน ปลอกหุ้มสายเคเบิล ลูกกลิ้งในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Adrenergic Neurohormoneแอดริเนอร์จิคนิวโรฮอร์โมน [การแพทย์]
Babinski-Frohlich Syndromeกลุ่มอาการที่มีความอ้วนร่วมไปกับอวัยวะสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Centrifuges, Microhematocritเครื่องเหวี่ยงฮีมาโตตริต [การแพทย์]
Crohn Diseaseโรคโครห์น;โครห์น,โรค;โรคของโครฮ์น [การแพทย์]
Crohn's Diseaseโรคโครห์น [การแพทย์]
Cyproheptadineไซโปรเฮปตาดีน,ยา;ไซโปรเฮพตาดิน;ไซโปรเฮปตาดีน;ซัยโปรเฮปทาดีน;ซัยโปรเฮ็พตาดีน;ยาไซโปรเฮปตาดีน;ไซโปรเฮ็พตาดีน [การแพทย์]
Dystopia Neurohypophysisดิสโทเพียนิวโรฮัยโปฟัยซิส [การแพทย์]
Enterohepatic Circulationการขับออกทางน้ำดี,ระบบทางเดินระหว่างตับและลำไส้,ระบบไหลเวียนลำไส้-ตับ [การแพทย์]
Epichlorohydrinอีพิคลอไฮดริน [การแพทย์]
Ferrohemeเฟอร์โรฮีม [การแพทย์]
Frohlich Odiposogenital Dystrophyสภาวะอ้วนเครื่องเพศเล็กในเด็กชายวัยรุ่น [การแพทย์]
Spectroheliographสเปคโตรฮีลิโอกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Lithium Borohydrideลิเธียมโบโรไฮไดรด์ [การแพทย์]
Microhemorrhageจุดเลือดออกเล็กๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
RoHS (abbrev ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Roh-Hatz?Roh-Hatz Bears Will Be Bears (2011)
I'm glad.Ich bin frohThe Last Picture Show (1971)
I'm glad.Ich bin frohThe American President (1995)
Fool!Strohkopf! The Barber of Siberia (1998)
Holy cow.Heiliger Strohsack. Mergers and Acquisitions (2002)
Threaten her?Drohen? Julie & Julia (2009)
Manmeet.Wo ist Rohit? Touched by an Anglo (2010)
Happy?FrohViolette (2013)
Rejoice!- Frohlockt! After You've Gone (2014)
How glad, Mum?Wie frohEpisode #1.13 (2014)
Drones.Drohnen. Our Wills and Fates Do So Contrary Run (2015)
Drones.Drohnen. Tech We Love to Hate (2016)
He kept this place in booze during prohibition.เขาแอบเก็บเหล้าผิดกฏหมายไว้ในนี้ Chuck in Real Life (2008)
I'm just not sure if he's working for Hirohito or the New England Patriots.ฉันไม่แน่ใจว่าเค้ากำลังทำงาน ให้ฮิโรฮิโต หรือนิวอิงแลนด์แพรททิออทส์ Lucky Thirteen (2008)
Crohn's causing an abscess.ฝีหนองที่มีสาเหตุมากจากโรค โครน The Itch (2008)
Like you said, you should follow the school policy, which prohibits hair colouring and accessories, short pants.ตามที่อาจารย์บอก กฏของโรงเรียน ห้ามแค่เรื่องสีผมและก็เครื่องประดับ Baby and I (2008)
Sorry, but they're prohibited to leave the premises.เสียใจค่ะ แต่ Heartbreak Library (2008)
Library private and my study-prohibited.ห้องสมุดส่วนตัวและห้องค้นคว้าของฉัน ห้ามยุ่ง The Secret of Moonacre (2008)
- You're listening to WROH the music of Rodanthe, where yesterday lives today.คุณกำลังรับฟังสถานี ร็อด ..สถานีเพลงของโรเดนธีจากอดีตถึงปัจจุบัน Nights in Rodanthe (2008)
Professor Rohl will be here in a moment.อีกสักครู่ศาสตราจารย์โรห์ลจะมา The Reader (2008)
This lighter-than-air craft was designed by Muntz himself and is longer than 22 prohibition paddy wagons placed end to end.ยานที่เบากว่าอากาศนี้ ถูกออกแบบด้วยตัวของมันซ์ทเอง ยาวมากกว่ารถบรรทุก 22 คันเรียงต่อแถวกัน Up (2009)
Trading of goods from the southern barbarians is strictly prohibited.หากเราทำเพิกเฉย แล้วค้าขายต่อไป เกรงว่าเหล่าข้าราช จะไม่พอใจท่าน Goemon (2009)
Put him throh.เปิดสายเลย Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Well, they think it's too expensive. They think it's "economically prohibitive."พวกเขาคิดว่ามันแพงเกินไป\พวกเขาคิดว่ามันเป็น "ข้อห้ามทางเศรษฐกิจ" Julie & Julia (2009)
SAMCROhassabotaged every major development effort that's come through Charming.พวก SAMCRO ได้บ่อนทำลาย ในทุกๆความพยายามการพัฒนาที่สำคัญ ที่มาสู่ชาร์มมิ่ง Albification (2009)
Forbidden, verboten, interdit. Prohibido, prohibido!โทษที ชั้นค้างใช่มั้ย? Everyone (2009)
The inn was built during prohibition.รร.ถูกสร้างในเขตหวงห้าม Seep (2009)
If it was built for prohibition, it could go all the way to the ocean.มันถูกสร้างในเขตหวงห้าม อาจยาวไปถึงทะเลเลยก็ได Seep (2009)
That includes heat exhaustion or crohn's disease.ไม่ว่าจะไข้ขึ้น หรือปวดท้อง Acafellas (2009)
Many of the power conduits have been badly damaged, and firing the ship's weapon system without either repairing them or isolating the damaged areas would be prohibitively dangerous.ท่อพลังงานส่วนมากเสียหายหนักมาก และยิงระบบขีปนาวุธของยาน โดยไม่มีการตระเตรียมระบบ Earth (2009)
Fuck prohibition.เก็บกดกันเข้าไป Hard-Hearted Hannah (2009)
Fuck prohibition.เก็บกดกันเข้าไป Hard-Hearted Hannah (2009)
Guillaume and I could stay and we could all fuck prohibition somewhat further.กุยโลเม่ กับฉันจะอยู่ต่อ แล้วเรามา เก็บกดกันให้ถึงที่สุดเลย Hard-Hearted Hannah (2009)
Rohypnol.โรฮิบนอล The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Did Mandy fight back when you broht her in?แมนดี้ทำร้ายคุณตอนที่จับเธอเหรอ? The Bond in the Boot (2009)
This is a prohibition party... Classy, elegant.นี่มันปาร์ตี้ต้องห้ามนะ หรู เลิศ อลังการ How to Succeed in Bassness (2009)
Not bad, but it's prohibition, not "Last of the Mohicans."ไม่เลวนี่ แต่เค้าห้ามใส่แบบที่ดูอินเดียแดงจ๋าไป How to Succeed in Bassness (2009)
You may be interested to know that a prohibition against lookingคุณอาจสนใจรู้ว่าการห้ามมองมีใน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Prohibited for adults.ผู้ใหญ่ห้ามเข้ามาที่นี่ The Lovely Bones (2009)
Ms. Vetra, in case you're not aware of it... Papal autopsy is prohibited by Vatican law.ฉันว่าคุณ "preferatii" ตัวเต็งในสี่ของเธอ successors เป็นสันตะปาปา. Angels & Demons (2009)
I've drafted a press release about the incident at the piazza, but any other statements are specifically prohibited.กับข้ามสัญลักษณ์, เพื่อประทินบาปของพวกเขา, พระองค์แล้วรัน และพวกเขา threw ร่างกายในถนน, Angels & Demons (2009)
I'd like to speak to The Prohet for a minute.ฉันอยากคุยกับ The Prohet หน่อย Surrogates (2009)
Stock car racing got its start during Prohibition with moonshine runners fleeing federal agents.รถแข่งสต็อก got เริ่มต้นในช่วงห้าม กับนักวิ่งแสงจันทร์ fleeing ตัวแทนรัฐบาลกลาง Death Race 2 (2010)
Manganese and sodium borohydride.แมงกานีส และ โซเดียมบอโร ไฮไดร์ด The X in the File (2010)
Innatron has a plant located smack-dab in the middle of the last remaining flannelbush population-- here in Juarez-- and they use manganese and sodium borohydride.อินนาทรอน ตั้งอยู่ตรงกลาง ในพื้นที่ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต ที่อยู่ใน จูวาเลซ The X in the File (2010)
Ruh-roh.โร๊ะโร Excellence in Broadcasting (2010)
But there's nothing in that deal that prohibits me from buying myself a scooter and maybe letting you borrow it from time to time.But there's nothing in that deal that prohibits me from buying myself a scooter and maybe letting you borrow it from time to time. Under the Gun (2010)
Claire Von Rohr.Claire Von RohDouble Identity (2010)
Palace maidens have been known to bring in prohibited herbs into the Palace.นางในคนไหนนำเอาสมุนไพรต้องห้าม เข้ามาในวัง Dong Yi (2010)
I think smoking is prohibited in hospitals.ผมคิดว่าเขาห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลนะครับ Hello Ghost (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rohIt is good at the law that smoking is prohibited in many countries.
rohPoor health prohibited him from traveling.
rohYou are prohibited from smoking here.
rohPersons under age are prohibited from smoking.
rohOnly by prohibiting nuclear weapons altogether can we stop the arms race.
rohThe importation of rare wild animals to this country is strictly prohibited.
rohSmoking is strictly prohibited.
rohThe first prohibition of slavery was in the mid-nineteenth century.
rohThis is Watanabe Goroh.
rohThe bad roads prohibit speeding.
rohThey were prohibited from leaving the hotel.
rohHunting is prohibited in this area.
rohReproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.
roh* The basic prohibitions (No slander, libel, etc.) are noted in the "Read me first." Please be sure to read it.
rohChildren are prohibited from smoking.
rohThe government prohibits us from carrying guns without a license.
rohDuring prohibition days, racketeers used to rub each other out to get control of the rum-running racket.
rohReligious education is prohibited at a public school.
rohMinors are prohibited from smoking by law.
rohOur school prohibits us from going to the movies alone.
rohRecently, more and more countries have prohibited smoking.
rohParking is prohibited here.
rohEnglish law prohibits children under 16 from buying cigarettes.
rohThe law prohibits minors from smoking.
rohThe export of weapons was prohibited.
rohMany countries have passed laws to prohibit people from smoking in public places.
rohA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
rohProhibit pupils' buying that kind of book.
rohAn accident prohibited his attending the ceremony.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
สิ่งต้องห้าม[N] prohibition, See also: ban, Syn. เรื่องต้องห้าม, ของต้องห้าม
หวงห้าม[V] forbid, See also: restrict, prohibit, Syn. ห้าม, Ant. อนุญาต, Example: ผู้ใหญ่แสนจะหวงห้ามไม่ให้ลูกหลานผู้หญิงออกจากบ้าน ยามตะวันลับดวงไปแล้ว, Thai definition: ห้ามกันไว้
หวงห้าม[ADJ] forbidden, See also: prohibited, restricted, Ant. อนุญาต, Example: กฎหมายห้ามทำการประมงในเขตหวงห้าม เพื่อสงวนไว้เป็นที่วางไข่และหลบซ่อนของลูกปลาวัยอ่อน, Thai definition: เกี่ยวกับการห้ามกันไว้
ข้อห้าม[N] prohibition, See also: ban, taboo, forbiddance, Syn. ข้อจำกัด, ข้อละเว้น, ข้อกำหนด, ข้อบังคับ, Example: ศาสนาแต่ละศาสนาต่างก็มีข้อห้ามที่เป็นไปในทางเดียวกันคือไม่ให้ทำความชั่ว, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: สิ่งที่ให้เว้นกระทำหรือไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
ห้าม[V] forbid, See also: prohibit, disallow, ban, Thai definition: ให้เว้นกระทำ, ไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
ตะไกร[N] Microhierax fringillarius, See also: black-legged falcon, Syn. เหยี่ยวตะไกร, Count unit: ตัว, Thai definition: เรียกเหยี่ยวชนิดหนึ่ง
ต้องห้าม[ADJ] forbidding, See also: prohibitive, contraband, Ant. อนุญาต, Example: สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคือยาเสพติดและงาช้าง, Thai definition: แตะต้องไม่ได้, ยุ่งเกี่ยวไม่ได้
ทัดทาน[V] prohibit, See also: advise against, oppose, object to, resist, protest, Syn. ทักท้วง, ห้ามปราม, คัดค้าน, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, Example: แม่ทัดทานพ่อเรื่องการดื่มเหล้า, Thai definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองห้ามหรือท้วงเพื่อให้งดไว้
ปราม[V] prohibit, See also: disallow, forbid, warn, caution, alert, stop, Syn. ห้าม, เตือน, ตักเตือน, สั่งสอน, Example: แม่คอยปรามลูกชายไม่ให้เล่นซนอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: ว่ากล่าวตักเตือนให้เกรงกลัว
ถือ[V] forbid, See also: prohibit, ban, bar, Example: โบราณถือว่าการนั่งคร่อมทวารประตูไม่ดี, Thai definition: เชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล
สินค้าต้องห้าม[N] prohibited goods, Example: ทางศุลกากรเริ่มจริงจังกับสินค้าต้องห้ามอย่างเคร่งครัด
สั่งห้าม[V] prohibit, See also: forbid, interdict, obstruct, prevent, ban, Example: นายกฯ สั่งห้ามเกษตรฯ โยกย้ายระดับ 10 ก่อนปรับโครงสร้างกระทรวงเสร็จ, Thai definition: ชี้แจ้งไว้เพื่อห้ามปฏิบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
ห้ามเด็ดขาด[v. exp.] (hām detkhāt) EN: be strictly prohibited (to)   
การห้ามนำเข้า[n. exp.] (kān hām namkhao) EN: embargo ; import prohibition   
การห้ามนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān hām nam sinkhā khao) EN: embargo ; import prohibition   
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance   FR: interdiction [f]
ข้อละเว้น[n.] (khølawēn) EN: prohibition ; exception   
ของต้องห้าม[n. exp.] (khøng tǿng hām) EN: prohibited goods ; prohibited articles   
พระราชบัญญัติห้าม...[n. exp.] (phrarātchabanyat hām …) EN: law prohibiting …   FR: loi d'interdiction de …
สิ่งของต้องห้าม[n. exp.] (singkhøng tǿng hām) EN: prohibited goods   
สินค้าต้องห้าม[n. exp.] (sinkhā tǿng hām) EN: prohibited goods   
ต้องห้าม[v. exp.] (tǿng hām) EN: be forbidden ; be prohibited   
ต้องห้าม[adj.] (tǿng hām) EN: forbidden ; prohibited ; taboo ; untouchable   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROH    R OW1
ROHN    R AA1 N
ROHL    R OW1 L
ROHM    R OW1 M
KROH    K R OW1
ROHE    R OW1
GROH    G R OW1
ROHR    R AO1 R
EROH    EH1 R OW0
FROH    F R OW1
ROHS    R OW1 Z
TROHA    T R OW1 HH AH0
ROH'S    R OW1 Z
ROHAN    R OW1 AH0 N
ROHDE    R OW1 D
ROHDE    R OW1 D AH0
KROHN    K R OW1 N
ROHRS    R AO1 R Z
ROHLF    R OW1 L F
GROHS    G R OW1 S
FROHN    F R AA1 N
STROH    S T R OW1
ROHER    R OW1 ER0
DORROH    D AO1 R OW0
ROHANA    R AH0 HH AE1 N AH0
STROHL    S T R OW1 L
ROHLFS    R OW1 L F S
ROHRIG    R AO1 R IH0 G
ROHMAN    R OW1 M AH0 N
MAROHL    M AE1 R OW0 L
ROHRER    R AO1 R ER0
STROHM    S T R OW1 M
ROHWER    R OW1 W ER0
SIROHI    S ER0 OW1 HH IY0
ROHNER    R OW1 N ER0
ROHMER    R OW1 M ER0
MAROHN    M AA1 R AH0 N
DROHAN    D R OW1 AH0 N
ROHLAND    R OW1 L AH0 N D
GROHMAN    G R OW1 M AH0 N
FROHMAN    F R OW1 M AH0 N
ROHLMAN    R OW1 L M AH0 N
NEUROHR    N UH1 R AO0 R
ROHATYN    R OW0 HH AE1 T AH0 N
ROHATYN    R AA1 HH AH0 T AH0 N
ROHLING    R OW1 L IH0 NG
ROHRICH    R AO1 R IH0 K
ROHLOFF    R OW1 L AO0 F
ROHRMAN    R AO1 R M AH0 N
ROHRBACK    R AO1 R B AE0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Roh    (n) (r ou1)
Hirohito    (n) (h i1 r ou h ii1 t ou)
prohibit    (v) (p r @1 h i1 b i t)
prohibits    (v) (p r @1 h i1 b i t s)
prohibited    (v) (p r @1 h i1 b i t i d)
prohibiting    (v) (p r @1 h i1 b i t i ng)
prohibition    (n) (p r ou2 i b i1 sh @ n)
prohibitive    (j) (p r @1 h i1 b @ t i v)
prohibitory    (j) (p r @1 h i1 b i t @ r ii)
prohibitions    (n) (p r ou2 i b i1 sh @ n z)
prohibitively    (a) (p r @1 h i1 b @ t i v l ii)
prohibitionist    (n) (p r ou2 i b i1 sh @ n i s t)
prohibitionists    (n) (p r ou2 i b i1 sh @ n i s t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
禁じる[きんじる, kinjiru] Thai: ห้าม English: to prohibit

German-Thai: Longdo Dictionary
drohen(vi) |drohte, hat gedroht, + zu Infinitiv| อาจเกิดขึ้นได้ เช่น Das Gebäude droht einzustürzen. ตึกนี้อาจล้มลงมาได้
Frohe Ostern!สุขสันต์วันอีสเตอร์
Fernrohr(n) |das, pl. Fernrohre| กล้องส่องทางไกล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
Frohe Weihnachten! (phrase ) สุขสันต์วันคริสต์มาส
Rohrtrenner {n} [techn.]หัวหน้าฝึกสอนนักกีฬา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussrohr {m}drainpipe; waste pipe; spout; outlet [Add to Longdo]
Abgasrohr {n}flue pipe [Add to Longdo]
Ablaufrohr {n}drain pipe [Add to Longdo]
Abzugsrohr {n}drainpipe [Add to Longdo]
Aluminiumrohr {n}aluminium tube [Br.]; aluminum tube [Am.] [Add to Longdo]
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign [Add to Longdo]
Anfängerrohr {n}starter pipe [Add to Longdo]
Ansaugrohr {n}induction pipe [Add to Longdo]
Anschlussrohr {n}connection pipe [Add to Longdo]
Auspuff {m}; Auspuffrohr {n}exhaust pipe [Add to Longdo]
Bambusrohr {n}bamboo shoot [Add to Longdo]
Bedrohung {f}; Drohung {f} | Bedrohungen {pl}; Drohungen {pl}threat | threats [Add to Longdo]
Blasrohr {n} (Waffe)blowpipe; blowgun [Add to Longdo]
Blasrohr {n} [techn.]blast pipe [Add to Longdo]
Bleiglasur {f} (roh; ungefrittet)Galena glaze [Add to Longdo]
Controller {m}; Steuerung {f} [techn.] | analoge Steuerung | elektrohydraulische Steuerung {f} | freiprogrammierbare Steuerung | speicherprogrammierbare Steuerung {f} (SPS)controller | analog controller | electro-hydraulic controller | programmable controller | programmable logic controller [Add to Longdo]
Dachstroh {n}thatch [Add to Longdo]
Distanzrohr {n} [techn.]spacer tube; distance tube [Add to Longdo]
Drohbrief {m} | Drohbriefe {pl}threatening letter | threatening letters [Add to Longdo]
Drohung {f}; Androhung {f}menace [Add to Longdo]
Dunstrohr {n}outlet vent [Add to Longdo]
Elektroherd {m}electric range [Add to Longdo]
Entwicklung {f}; Entstehung {f}; Entfaltung {f} | Entwicklungen {pl} | bedrohliche Entwicklung | gegenwärtige Entwicklung | wirtschaftliche Entwicklung; wirtschaftlicher Aufbau | jüngste Entwicklungendevelopment | developments | threatening development | present development | economic development | recent developments [Add to Longdo]
Entzug {m}; Entziehung {f}prohibition [Add to Longdo]
Erheiterung {f}; freudige Erregung {f}; Frohsinn {m}; Heiterkeit {f}exhilaration [Add to Longdo]
Fallrohr {n} (Dachrinne)downspout [Add to Longdo]
Fernrohr {n} | Fernrohre {pl}telescope | telescopes [Add to Longdo]
Festrohrbündelwärmetauscher {m} [techn.]fixed tube exchanger [Add to Longdo]
Feuerrohr {n}(large) flue tube [Add to Longdo]
Feuerzeug {n}; Flammrohr {n}; Feuerkanal {m}flue [Add to Longdo]
Fröhlichkeit {f}; Heiterkeit {f}; Frohsinn {m}cheerfulness [Add to Longdo]
Frohnatur {f}cheerful person [Add to Longdo]
Frohsinn {m}; Fröhlichkeit {f}; Heiterkeit {f}mirth [Add to Longdo]
Führungsrohr {n}guide tube [Add to Longdo]
Füllleitung {f}; Füllrohr {n}filling pipe [Add to Longdo]
Futterrohr {n}scabbard tube [Add to Longdo]
Gefühl {n} | Gefühle {pl} | Gefühl der Freude | Gefühl der Bedrohung | Gefühl und Verstand | ein Gefühl für etw. bekommen | ein Gefühl, das etw. besonderes stattfindetsense | senses | sense of pleasure | sense of menace | sense and sensibility | to get a feel for sth. | a sense of occasion [Add to Longdo]
Gestängerohr {n}hollow rod [Add to Longdo]
Gewalt {f}; Stärke {f}; Macht {f}; Willkür {f} | mit roher Gewalt | der Gewalt weichen | sich Gewalt antun | Gewalt anwendenforce | with brute force | to yield to force | to force oneself | to use force [Add to Longdo]
Gewinderohrnippel {n} [techn.]barrel nipple [Add to Longdo]
Grobian {m}; Rohling {m}; Rüpel {m}ruffian [Add to Longdo]
Heizwasser-Verrohrung {f}hot water piping [Add to Longdo]
Hochleistungs-Rohrbündelverdampfer {m} [techn.]high-efficiency tube bundel evaporator [Add to Longdo]
Hörrohr {n} | Hörrohre {pl}ear trumpet | ear trumpets [Add to Longdo]
Hosenrohr {n}Y-branch pipe [Add to Longdo]
Hüllrohr {n}cladding tube [Add to Longdo]
Immortelle {f}; Strohblume {f}immortelle; everlasting [Add to Longdo]
Isolierrohr {n} [electr.]conduit [Add to Longdo]
Kabelkanal {m}; Leitungsrohr {n}cable duct; cable conduit [Add to Longdo]
Kabelrohr {n}cable coduit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌;伊呂波歌[いろはうた, irohauta] (n) iroha poem [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
けんもほろろ;けんもほろほろ(ik)[, kenmohororo ; kenmohorohoro (ik)] (adj-na,adj-no) curt; blunt; brusque [Add to Longdo]
げろげろ吐く[げろげろはく, gerogerohaku] (exp,v5k) to vomit; to throw up [Add to Longdo]
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
ないで[, naide] (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition [Add to Longdo]
ひょろひょろ[, hyorohyoro] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frail; lanky; swaying [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist [Add to Longdo]
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp,v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main [Add to Longdo]
もろ肌脱ぎ;諸肌脱ぎ[もろはだぬぎ, morohadanugi] (n) stripping to one's waist; being bare from the waist up [Add to Longdo]
アフロヘア[, afurohea] (n) Afro-hair [Add to Longdo]
アメリカ白灯蛾[アメリカしろひとり;アメリカシロヒトリ, amerika shirohitori ; amerikashirohitori] (n) (uk) fall webworm (Hyphantria cunea) [Add to Longdo]
アロハ[, aroha] (n) (1) aloha; (2) (abbr) aloha shirt; (P) [Add to Longdo]
アロハシャツ[, arohashatsu] (n) aloha shirt [Add to Longdo]
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish [Add to Longdo]
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety) [Add to Longdo]
カーボンマイクロホン[, ka-bonmaikurohon] (n) carbon microphone [Add to Longdo]
キイロハギ;イエロー・タン;イエロータン[, kiirohagi ; iero-. tan ; iero-tan] (n) yellow tang (Zebrasoma flavescens, species of Pacific tang) [Add to Longdo]
キロヘルツ[, kiroherutsu] (n) {comp} kilohertz; kHz [Add to Longdo]
クリスタルマイクロホン[, kurisutarumaikurohon] (n) crystal microphone [Add to Longdo]
クローン病[クローンびょう, kuro-n byou] (n) Crohn's disease [Add to Longdo]
クロハギ;イエローフィンサージャンフィッシュ;イエローフィンサージョンフィッシュ[, kurohagi ; iero-finsa-janfisshu ; iero-finsa-jonfisshu] (n) yellowfin surgeonfish (Acanthurus xanthopterus, Indo-Pacific species of tang) [Add to Longdo]
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail) [Add to Longdo]
クロハコフグ[, kurohakofugu] (n) spotted boxfish (Ostracion meleagris) [Add to Longdo]
クロホシイソハゼ[, kurohoshiisohaze] (n) Smaragdus pygmy goby (Eviota smaragdus) [Add to Longdo]
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces) [Add to Longdo]
クロホシマンジュウダイ属[クロホシマンジュウダイぞく, kurohoshimanjuudai zoku] (n) Scatophagus (genus of two species in the scats family Scatophagidae) [Add to Longdo]
クロロホルム[, kurorohorumu] (n) chloroform [Add to Longdo]
グラーフ濾胞[グラーフろほう, gura-fu rohou] (n) (obsc) (See グラーフ卵胞) Graafian follicle [Add to Longdo]
シクロヘキサン[, shikurohekisan] (n) cyclohexane [Add to Longdo]
シクロホスファミド[, shikurohosufamido] (n) cyclophosphamide [Add to Longdo]
シロフォン;シロホン;ザイロフォン;ザイロフォウン(ik);ジロフォン(ik)[, shirofon ; shirohon ; zairofon ; zairofoun (ik); jirofon (ik)] (n) xylophone [Add to Longdo]
シロホシネコザメ[, shirohoshinekozame] (n) whitespotted bullhead shark (Heterodontus ramalheira, found in the Western Indian Ocean) [Add to Longdo]
ジャイロホライズン[, jairohoraizun] (n) gyro horizon [Add to Longdo]
スジクロハギ;ホワイトバーサージャンフィッシュ;ホワイトバーサージョンフィッシュ[, sujikurohagi ; howaitoba-sa-janfisshu ; howaitoba-sa-jonfisshu] (n) whitebar surgeonfish (Acanthurus leucopareius, Western Central Pacific species of tang) [Add to Longdo]
スピロヘータ[, supirohe-ta] (n) (1) spirochaete (lat [Add to Longdo]
セロハン;セロファン[, serohan ; serofan] (n) cellophane (fre [Add to Longdo]
セロハンテープ[, serohante-pu] (n) cellophane tape; Scotch tape; (P) [Add to Longdo]
[, to] (n) 7th in a sequence denoted by the iroha system; 7th note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
ナミダクロハギ;ジャパンサージャンフィッシュ;ジャパンサージョンフィッシュ[, namidakurohagi ; japansa-janfisshu ; japansa-jonfisshu] (n) Japan surgeonfish (Acanthurus japonicus, Indo-West Pacific species of tang found from Indonesia to the Philippines and Ryukyu Islands) [Add to Longdo]
[, ni] (n) 4th in a sequence denoted by the iroha system; 4th note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
[, ha] (n) 3rd in a sequence denoted by the iroha system; 3rd note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
フルニトラゼパム[, furunitorazepamu] (n) flunitrazepam (hypnotic drug formerly marketed as Rohypnol); roofies (flunitrazepam used as a date-rape drug) [Add to Longdo]
フロン[, furon] (n) (abbr) fluorocarbon; Freon; chlorofluorohydrocarbon; CFC; (P) [Add to Longdo]
[, he] (n) 6th in a sequence denoted by the iroha system; 6th note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
[, ho] (n) 5th in a sequence denoted by the iroha system; 5th note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
ホロホロ鳥;ほろほろ鳥;珠鶏[ほろほろちょう(ほろほろ鳥;珠鶏);ホロホロちょう(ホロホロ鳥), horohorochou ( horohoro tori ; shu niwatori ); horohoro chou ( horohoro tori )] (n) guinea fowl [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不准[bù zhǔn, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ, ] not allow; forbid; prohibit [Add to Longdo]
全面禁止[quán miàn jìn zhǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] complete prohibition; total ban [Add to Longdo]
取消禁令[qǔ xiāo jìn lìng, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, ] to lift a prohibition; to lift a ban [Add to Longdo]
取缔[qǔ dì, ㄑㄩˇ ㄉㄧˋ, / ] ban; outlaw; prohibit; suppress [Add to Longdo]
严禁[yán jìn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] strictly prohibit [Add to Longdo]
屡禁不止[lǚ jìn bù zhǐ, ㄌㄩˇ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄓˇ, / ] (set phrase) continue despite repeated prohibition [Add to Longdo]
昭和[Zhāo hé, ㄓㄠ ㄏㄜˊ, ] Showa, reign name of Emperor Hirohito of Japan 1925-1989 [Add to Longdo]
查禁[chá jìn, ㄔㄚˊ ㄐㄧㄣˋ, ] to prohibit; to ban; to suprress [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] to stop; to prohibit; untill [Add to Longdo]
海禁[hǎi jìn, ㄏㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, ] prohibition on entering or leaving by sea [Add to Longdo]
卢武铉[Lú Wǔ xuàn, ㄌㄨˊ ˇ ㄒㄩㄢˋ, / ] Roh Moo-hyun, president of South Korea from 2003 [Add to Longdo]
卢泰愚[Lú tài yú, ㄌㄨˊ ㄊㄞˋ ㄩˊ, / ] Roh Tae-woo (former South Korean president) [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] to prohibit; to forbid [Add to Longdo]
禁令[jìn lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban [Add to Longdo]
禁制令[jìn zhì lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban; law forbidding sth [Add to Longdo]
禁止[jìn zhǐ, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] to prohibit [Add to Longdo]
禁毒[jìn dú, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˊ, ] drug prohibition [Add to Longdo]
禁演[jìn yǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢˇ, ] to prohibit performance [Add to Longdo]
禁烟[jìn yān, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢ, / ] prohibition on opium (esp. from 18th- early 20th century); smoking ban; No Smoking! (usual sign in Japan) [Add to Longdo]
禁用[jìn yòng, ㄐㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to prohibit the use of sth; prohibition on use [Add to Longdo]
禁酒[jìn jiǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄡˇ, ] prohibition; ban on alcohol; dry law [Add to Longdo]
禁酒令[jìn jiǔ lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban on alcohol [Add to Longdo]
科罗恩病[Kē luó ēn bìng, ㄎㄜ ㄌㄨㄛˊ ㄣ ㄅㄧㄥˋ, / ] Krohn's disease [Add to Longdo]
裕仁[Yù rén, ㄩˋ ㄖㄣˊ, ] Hirohito (Emperor of Japan, reigned 1925-1989 under the reign name 昭和 Showa) [Add to Longdo]
解禁[jiě jìn, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄣˋ, ] to lift a prohibition [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, / ] commandment; prohibit [Add to Longdo]
违碍[wéi ài, ㄨㄟˊ ㄞˋ, / ] taboo; prohibition [Add to Longdo]
违禁[wéi jìn, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] to violate a prohibition or ban [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] stand for bronze tripod (archeol.); used in names, e.g. 盧武鉉 President Loh Roh Mu-hyun of South Korea [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロヘルツ[きろへるつ, kiroherutsu] kilohertz, kHz [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
色補正[いろほせい, irohosei] color correction [Add to Longdo]
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
白黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode [Add to Longdo]
物理的回送禁止[ぶつりてきかいそうきんし, butsuritekikaisoukinshi] physical forwarding prohibited, PD PR [Add to Longdo]
変換禁止[へんかんきんし, henkankinshi] conversion prohibition [Add to Longdo]
ろ波器[ろはき, rohaki] filter (as in water filter) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh,bald_traurig [Add to Longdo]
下水溝[げすいこう, gesuikou] Abflussrohr, Kanalisation [Add to Longdo]
両刃の剣[もろはのつるぎ, morohanotsurugi] zweischneidiges_Schwert [Add to Longdo]
乱暴[らんぼう, ranbou] Gewalttat, Roheit, Unfug [Add to Longdo]
[たわら, tawara] Strohsack [Add to Longdo]
刺身[さしみ, sashimi] in_Scheiben_geschnittener_roher_Fisch [Add to Longdo]
卑しい[いやしい, iyashii] -einfach, bescheiden, niedrig, vulgaer, -roh [Add to Longdo]
危急[ききゅう, kikyuu] Notfall, Krise, drohende_Gefahr [Add to Longdo]
原料[げんりょう, genryou] Rohstoff [Add to Longdo]
原毛[げんもう, genmou] Rohwolle [Add to Longdo]
原油[げんゆ, genyu] Rohoel [Add to Longdo]
[かく, kaku] DROHUNG, EINSCHUECHTERUNG [Add to Longdo]
[い, i] AUTORITAET, WUERDE, DROHUNG, BEDROHUNG [Add to Longdo]
威嚇[いかく, ikaku] drohen, warnen [Add to Longdo]
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] Fernrohr, Teleskop [Add to Longdo]
楽しい[たのしい, tanoshii] froh, erfreulich [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] -roh, barbarisch, grausam [Add to Longdo]
水道管[すいどうかん, suidoukan] Wasserrohr, Wasserleitungsrohr [Add to Longdo]
物資[ぶっし, busshi] Gueter, Waren, Rohmaterial [Add to Longdo]
[なま, nama] -roh [Add to Longdo]
生糸[きいと, kiito] Rohseide [Add to Longdo]
竹筒[たけづつ, takedutsu] Bambusrohr [Add to Longdo]
[つつ, tsutsu] -Rohr, Roehre [Add to Longdo]
[くだ, kuda] Rohr, Blasinstrument, Kontrolle [Add to Longdo]
[くだ, kuda] Rohr, Roehre [Add to Longdo]
粗悪[そあく, soaku] -grob, -roh, ungeschliffen, minderwertig [Add to Longdo]
粗暴[そぼう, sobou] -wild, -roh, -rauh, heftig [Add to Longdo]
粗野[そや, soya] -grob, -roh, ungeschliffen [Add to Longdo]
縄文[じょうもん, joumon] (altjapanisches) Strohseil-Muster [Add to Longdo]
脅かす[おびやかす, obiyakasu] drohen, bedrohen, einschuechtern [Add to Longdo]
脅かす[おびやかす, obiyakasu] drohen, bedrohen, einschuechtern [Add to Longdo]
脅し文句[おどしもんく, odoshimonku] Drohworte [Add to Longdo]
脅す[おどす, odosu] drohen, bedrohen, einschuechtern [Add to Longdo]
脅威[きょうい, kyoui] Drohung, Bedrohung, Gefahr [Add to Longdo]
脅迫[きょうはく, kyouhaku] Drohung, Bedrohung, Einschuechterung [Add to Longdo]
脅迫状[きょうはくじょう, kyouhakujou] Drohbrief [Add to Longdo]
腕力[わんりょく, wanryoku] Koerperkraft, rohe_Gewalt [Add to Longdo]
草履[ぞうり, zouri] Strohsandalen [Add to Longdo]
荒い[あらい, arai] -rauh, -roh, -grob, -wild [Add to Longdo]
野暮[やぼ, yabo] ungeschliffen, laendlich, -roh [Add to Longdo]
鉄管[てっかん, tekkan] Eisenrohr [Add to Longdo]
[せん, sen] ROHEISEN [Add to Longdo]
銑鉄[せんてつ, sentetsu] Roheisen [Add to Longdo]
麦ワラ[むぎわら, mugiwara] (Weizen)Stroh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  roh [roː]
     blackly; coarse; crude; raw; rawly; rough; ruffianly; uncooked; unwrought
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top