Search result for

*rod*

(783 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rod, -rod-
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
produzione[Thai] (n vi vt adv ) general

English-Thai: Longdo Dictionary
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
welding rod(n) ลวดเชื่อม เช่น One clip is attached to any part of the piece being welded. The second clip is connected to a thin welding rod.
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
by-product(n ) ผลผลิตพลอยได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rod[N] ไม้หรือโลหะแท่งยาวๆ, See also: ท่อนไม้หรือโลหะ, Syn. bar, stick
rod[N] คันเบ็ด, Syn. fishing rod
rod[N] ไม้เรียว, Syn. whipping stick
rod[N] ไม้วัด, Syn. pole
rod[N] ปืนเล็ก, See also: ปืนสั้น, Syn. pistol
prod[VT] แหย่, See also: แยง, Syn. push
prod[VT] กระตุ้น, Syn. provoke
prod[N] การแหย่
prod[N] ไม้ที่ใช้แยงหรือแหย่
rode[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rode[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
trod[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ tread
trod[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ tread
erode[VI] กร่อน, See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ, Syn. decay, wear away
erode[VT] กร่อน, See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ, Syn. decay, wear away
rodeo[N] การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและคล้องจับปศุสัตว์ของโคบาล
rodeo[N] การล้อมจับปศุสัตว์
rodeo[N] คอกสำหรับจับปศุสัตว์, Syn. pen
rodeo[VI] เข้าร่วมแข่งขันการล้อมจับปศุสัตว์
scrod[N] ลูกปลา cod, See also: ลูกปลา haddock
Nimrod[N] นักล่าสัตว์ในพระคัมภีร์
parody[N] การเขียนล้อเลียน, See also: การแต่งเพลงล้อเลียน, Syn. caricature, satire, lampoon, travesty, Ant. truth, exactness
parody[VT] ล้อเลียน
ramrod[N] ไม้สำหรับอัดดินปืน
rodent[N] สัตว์จำพวกหนู, See also: สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ, Syn. mouse, rat
schrod[N] ลูกปลา cod, See also: ลูกปลา haddock, Syn. scrod
strode[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ stride
strode[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ stride
corrode[VI] กัดกร่อน, Syn. eat, rust
corrode[VT] กัดกร่อน, See also: ทำลาย, Syn. eat, rust
outrode[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ outride
prod at[PHRV] แทง, See also: ทิ่ม, เจาะ
prodigy[ADJ] สิ่งมหัศจรรย์, See also: คนหรือสิ่งที่พิเศษกว่าทั่วๆ ไป (โดยเฉพาะเด็กที่เป็นอัจฉริยะ), Syn. genius
produce[VT] สร้าง, See also: ผลิต, ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, Syn. deliver, generate
produce[VI] สร้างขึ้น, See also: ผลิตขึ้น, Syn. deliver, generate
produce[N] ผลิตผล, See also: ผลผลิต, Syn. product, result
product[N] ผลิตผล, See also: ผลิตภัณฑ์, สินค้า, ของที่ประกอบขึ้น, Syn. stock, goods
product[N] ผลที่เกิดขึ้น, Syn. result, output, outcome
product[N] สารที่เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมี, See also: สารที่ได้จากสารอื่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
product[N] ผลคูณ, See also: ผลของการคูณ
trodden[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ tread
trodden[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ tread
trodden[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ tread
aerodyne[N] เครื่องบินประเภทหนึ่งที่หนักกว่าอากาศ
overrode[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ override
prodding[N] แรงกระตุ้น, See also: กำลังใจ, Syn. extravagant
prodigal[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: ที่ใช้มากเกินจำเป็น, Syn. extravagant, wasteful
producer[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้ประกอบการ, Syn. generator, Ant. consumer
aerodrome[N] สนามบิน (ขนาดเล็ก)
Aphrodite[N] เทพเจ้าแห่งความรักและความสวยงามของกรีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
aerodrome(แอ' โรโดรม) n. สนามบิน
aerodrone(แอ' โรโดรน) n. เครื่องร่อน
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.
aerodyne(แอ' โรไดน์) เครื่องบินที่นักกว่าอากาศ, เครื่องบิน (heavier-than-aircraft)
anaphrodisiac(แอนแนฟระดิช' ซิแอด) adj. สามารถลดความต้องการทางเพศ. -n. ยาลดกำหนัด
aphrodisia(แอฟระดิซ'เซย) n. ความต้องการทางเพศ, กำหนัด (sexual desire)
aphrodisiac(แอฟระดิซ'ซิแอค) adj.,n. ซึ่งกระตุ้นกำหนัด,ยาหรือสารกระตุ้นกำหนัด
aphrodite(แอฟ'ระไดทฺ) n. เทพเจ้า แห่งความรักและความสวยงามของกรีก., Syn. Cytherea
astrodome(แอส'โทรโดม) n. ห้องหลังคาโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่โปร่งใสบนส่วนสูงของเครื่องบินเป็นที่ ๆ สังเกตเหตุการณ์ท้องฟ้าและการขับเครื่องบิน
by-productn. ผลพลอยได้,ผลิตผลพลอยได ้
carry electroden. อิเล็กโทรน
corody(คอ'ระดี) n. สิทธิในการับอาหาร,เสื้อผ้าและการพักอาศัย,อาหาร ที่อยู่และเสื้อผ้าที่ได้รับดังกล่าว.
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
corrody(คอ'ระดี) n. สิทธิในการับอาหาร,เสื้อผ้าและการพักอาศัย,อาหาร ที่อยู่และเสื้อผ้าที่ได้รับดังกล่าว.
divining rodn. ไม้กายสิทธิ์'ที่ผู้เลื่อมใสใช้คลำหาทองคำ สายแร่ แหล่งน้ำและอื่น ๆ, Syn. dowsing rod
downtroddenadj. ซึ่งถูกกดขี่,ซึ่งถูกบีบบังคับ, Syn. downtrod
electrode(อีเลค'โทรด) n. ขั้วไฟฟ้า
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
electrodynamometern. เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า
erode(อีโรด') vt. กัดกร่อน,เซาะ,ชะ. vi. กลายเป็นสึกกร่อน., Syn. eat
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน,ซึ่งถูกกัดกร่อน,ซึ่งถูกเซาะหรือชะ
fishing rodคันเบ็ดซึ่งงอได้
gerodonticsn. ทันตกรรมที่เกี่ยวกับคนสูงอายุ., Syn. gerodotia,gerodontology., See also: gerodontic adj.
gross national productค่าเงินของสินค้าที่ผลิตได้และการบริการทั้งหมดของประเทศในระยะเวลาหนึ่ง,GNP
half-rodn. ความยาวที่เท่ากับ 2 3/4 หลา หรือ 8 1/4 ฟุต บริเวณที่เท่ากับ 15 1/8 ตารางหลา
hermaphrodite(เฮอแมฟ'ฟระไดทฺ) n.,adj. กะเทย (แท้)
heterodoxadj. ไม่เป็นไปตามทฤษฎี,นอกคอก
hierodulen. คนรับใช้ในโบสถ์
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
hypothyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมาน้อยกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารน้อยลง
introduce(อินทระดูซ') vt. แนะนำ,นำเข้า,นำสู่,เข้าสู่,เริ่มนำ,อรัมภบท,เกริ่น,เผยแพร่., See also: introducer n. introducible adj., Syn. present
introduction(อินทระดัค'เชิน) n. การแนะนำ,การแนะนำตัว,การนำเข้า,สิ่งที่ถูกนำเข้า,การอรัมภบท,การเริ่ม,การเผยแพร่, Syn. beginning,start,insertion
introductory(อินทระดัค'ทะรี) adj. เป็นการนำเข้า,เป็นการแนะนำ,เกี่ยวกับอรัมภบท., See also: introductorily adv. introductoriness n., Syn. prefatory
lightning rodn. สายล่อฟ้า
mass productionn. การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก
parody(แพ'ระดี) n.,v. การเขียนล้อเลียน,ล้อเลียน
prod(พรอด) vt.,n. (สิ่งที่,การ) แยง,แหย่,กระทุ้ง,แทง,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ลงประตัก., See also: prodder n., Syn. urge
prodigal(พรอด'ดะเกิล) adj.,n. (คนที่) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีความเสียดาย,ใจป้ำ,สิ้นเปลืองยิ่ง., See also: prodigalize vt., Syn. profligate
prodigality(พรอดดะแกล'ลิที) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
prodigious(พระดิจ'เจียส) adj. มหาศาล,อย่างยิ่ง,มหันต์,ใหญ่โตมโหาฬาร,มหัศจรรย์,งงงวย,แปลกประหลาด., See also: prodigiousness n., Syn. enormous ###A. scant
prodigy(พรอด'ดิจี) n. อัจฉริยบุคคล,ผู้มีความสามารถพิเศษ,สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งแปลกประหลาด,สิ่งผิดปกติ,สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร,สิ่งที่เป็นลาง, Syn. marvel
produce(พระดิวซฺ') v. ให้กำเนิด,ผลิต,ก่อ,ก่อให้เกิด,จัดหา,แสดง,เสนอn. ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์,ลูก, See also: producibility n. producible,produceable adj., Syn. yield
producer(โพรดิว'เซอะ) n. ผู้ผลิต,ผู้ให้กำเนิด,ผู้สร้าง,ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์,ผู้ควบคุมเวที
product(พรอด'ดัคทฺ) n. ผลิตภัณฑ์,ผลิตผล,ผลคูณ, Syn. result
production(โพรดัค'เชิน) n. การผลิต,การสร้าง,ผลิตผล, Syn. manufacture
productive(โพรดัค'ทิฟว) adj. มีอำนาจผลิต,ให้ผลดีหรือมาก,ทำให้เกิดผล,อุดมสมบูรณ์., See also: productivity n., Syn. creative
ramrod(แรม'รอด) n. ไม้กระทุ้งดินปืน,ไม้เขี่ยลำกล้องปืนให้สะอาด. adj. ตายตัว,แข็งทื่อ
reproduce(รีพระดิวซฺ') vt. ทำสำเนา,อัดสำเนา,ถอดแบบ,จำลอง,ลอก,คัด,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ทำพันธุ์,ทำให้ระลึกถึง vi. สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ถอดแบบ, See also: reproducer n. reproducibility n. reproducible adj., Syn. copy,
reproduction(รีพระดัค'เชิน) n. การสืบพันธุ์,การแพร่พันธุ์,การถอดแบบ,การจำลอง,การทำสำเนา,การอัดสำเนา,การพิมพ์อีก สำเนา,สิ่งที่ถอดแบบ,สิ่งจำลอง, See also: reproductive adj., Syn. duplication,propagation,copy

English-Thai: Nontri Dictionary
aerodrome(n) สนามบิน
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย
heterodox(adj) นอกศาสนา,นอกคอก,นอกรีต,นอกทฤษฎี
heterodoxy(n) ความนอกศาสนา,ความคิดนอกคอก,ความนอกรีต
introduce(vt) นำเข้ามา,แนะนำตัว,เกริ่น
introduction(n) การนำเข้ามา,การแนะนำ,อารัมภบท,ความนำ,ความรู้เบื้องต้น
introductory(adj) ขั้นต้น,เบื้องต้น,เป็นการแนะนำ
overproduction(n) การผลิตมากเกินต้องการ
parody(n) เรื่องล้อ,การเขียนล้อ,ของเก๊,ของกำมะลอ
parody(vt) ล้อเลียน,เขียนล้อ,เลียนแบบ
prod(n) ประตัก,ไม้กระทุ้ง,ไม้แยง,การแยง
prod(vt) แยง,กระทุ้ง,แทง,แหย่,กระตุ้น
prodigal(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่อั้น,ใจป้ำ
prodigality(n) ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
prodigious(adj) มหัศจรรย์,มโหฬาร,ใหญ่โต,มหันต์,มหาศาล
prodigy(n) สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งประหลาด,สิ่งผิดปกติ,อัจฉริยบุคคล
produce(n) ผลิตผล,พืชผล,ประโยชน์,ผลิตภัณฑ์
produce(vt) ผลิต,ทำ,ก่อ,ออกผล,แสดง
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง
product(n) ผลิตภัณฑ์,ผลคูณ,สินค้า,ผลิตผล
production(n) การผลิต,การทำ,การประกอบ,การสร้าง
productive(adj) มีผล,งอกงาม,เป็นประโยชน์,อุดม
productiveness(n) ความงอกงาม,ความอุดมสมบูรณ์,การออกดอกออกผล
productivity(n) ความงอกงาม,การให้กำเนิด,การทำให้เกิดผล
reproduce(vi,vt) จำลอง,ถอดแบบ,คัดลอก,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์
reproduction(n) การสืบพันธุ์,การถอดแบบ,การแพร่พันธุ์,ภาพจำลอง
reproductive(adj) เกี่ยวกับการแพร่พันธุ์,เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,เป็นการจำลอง
rod(n) ไม้เรียว,ท่อน,ไม้วัด,กิ่งไม้,คันเบ็ด,ไม้พลอง,คทา
rode(vt) pp ของ ride
rodent(adj) ที่ใช้ฟันแทะ
rodent(n) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
rodeo(n) การต้อนปศุสัตว์,การแสดงขี่ม้าคล้องสัตว์,คอกสำหรับจับสัตว์
strode(vt) pt ของ stride
trod(vt) pt ของ tread
trodden(vt) pp ของ tread
untrod(adj) ไม่ถูกเหยียบย่ำ,ไม่ถูกทำลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
product setเซตผลคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
product, domesticผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
product, nationalผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
production controlการควบคุมการผลิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
production of documentsการนำเอกสารมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
productive coughไอมีเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
productivityผลิตภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodrome; prodromataอาการบอกเหตุ, อาการบอกเหตุโรค, อาการบอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromic; premonitory; prodromal; prodromous-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromous; premonitory; prodromal; prodromic-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
producerผู้หาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
productผลคูณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
product๑. ผลิตภัณฑ์, ผลผลิต๒. ผลปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
productผลิตภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
productผลคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
product designการออกแบบผลิตภัณฑ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
product of conceptionผลจากการปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudohermaphroditeกะเทยเทียม, กะเทยไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
productivityผลิตภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
products guaranteeการประกันภัยค้ำประกันผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
products liability insuranceการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial productผลคูณย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pleurodesisการผนึกเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodigalityความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prodromal; premonitory; prodromic; prodromous-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromal stageระยะอาการนำ, ระยะอาการบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromata; prodromeอาการบอกเหตุ, อาการบอกเหตุโรค, อาการบอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premonitory; prodromal; prodromic; prodromous-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prereproductive-ก่อนวัยเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period gross reproduction rateอัตราเกิดทดแทนรวมตามช่วงเวลา, อัตราสืบแทนพันธุ์รวมตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pad electrode; flat electrodeขั้วเชื่อมพื้นราบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parodyวรรณกรรมล้อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parodyniaการคลอดยาก, การคลอดผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
push-rodก้านกระทุ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศพ่อ, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perfect flower; bisexual flower; hermaphroditic flowerดอกสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pachydactylia; macrodactylia; macrodactyly; pachydactylyนิ้วโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachydactyly; macrodactylia; macrodactyly; pachydactyliaนิ้วโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logical productผลคูณตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
little-end; rod small end; small-endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retinal rod; cell, rodเซลล์รูปแท่งในจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reproduceเจริญพันธุ์, สืบแทนพันธุ์, เกิดทดแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproduction๑. การสืบพันธุ์๒. การผลิตซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rod bearing; connecting-rod bearingรองลื่นก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod big end; big-endปลายใหญ่ก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod boltสลักเกลียวก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod cell; rod, retinalเซลล์รูปแท่งในจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introductionบทนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Introductionบทนำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Farm produceผลผลิตเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food productionเทคโนโลยีการผลิตอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cleaner productionการผลิตที่สะอาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrodesขั้วไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrodes, Carbonขั้วไฟฟ้าคาร์บอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์มนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software productivityประสิทธิผลทางซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Systemic sclerodermaโรคหนังแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Productผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น, ผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น หรือน้ำมันตัวที่หนักจากขบวนการกลั่น
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา [ปิโตรเลี่ยม]
Production Analysis Modelการจำลองการไหลในระบบการผลิต, การจำลองการไหลในระบบการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Production Wellหลุมผลิตปิโตรเลียม, หลุมผลิตปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Produced Waterน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งปิโตรเลียม
ผลิตขึ้นมาได้พร้อมกับการผลิตน้ำมัน หรือเป็นน้ำที่อัดเข้าไปในแหล่งเพื่อช่วยเพิ่มการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Small Power Producerผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Co-generation) หรือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการจะจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจาก SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าให้ผู้บริโภคที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง กำลังการผลิตของ SPP มักจะอยู่ในระดับ 120-150 เมกะวัตต์ SPP บางโครงการมีขนาดใกล้เคียงกับ IPP แต่ใช้รูปแบบการผลิตเป็นระบบ Co-generation [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Oil Production Systemระบบการผลิตน้ำมันจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Offshore Production Systemระบบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Floating Production Storage and Offloadingเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Independent Power Producersผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีกำลังการผลิตเป็นจำนวนมาก ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะเป็นผู้ผลิตเอกชนที่ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ (ไม่รวมนิวเคลียร์) ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน (ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า) ออริมัลชั่น โดยมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 350 เมกกะวัตต์ ถึง 1,400 เมกกะวัตต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural productผลผลิตการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural product marketing การตลาดผลิตผลการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural productionการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural productivityผลิตภาพการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Eurodollar marketตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurodollarsเงินดอลลาร์สหรัฐนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Forest productวนผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Agriproduct processingการแปรรูปผลผลิตการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Animal productผลิตภัณฑ์จากสัตว์ [เศรษฐศาสตร์]
Animal productionการผลิตสัตว์ [เศรษฐศาสตร์]
Byproductผลพลอยได้ [เศรษฐศาสตร์]
Petrodollarปิโตรดอลลาร์ [เศรษฐศาสตร์]
Plant productพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Primary producing countryประเทศผู้ผลิตสินค้าขั้นปฐม [เศรษฐศาสตร์]
Coconut productผลิตภัณฑ์มะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Household productivityผลิตภาพของครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
Produce marketตลาดพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Productผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Production capacityวิสัยสามารถในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production diversificationการกระจายการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production functionพันธภาพการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production goodsสินค้าเพื่อการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production specializationความชำนาญพิเศษในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Productivityผลิตภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Productivity policyนโยบายเกี่ยวกับผลิตภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Product safetyความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Industrial productivity centreศูนย์เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Competitive productผลิตภัณฑ์ที่อาจแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Manufacturing productionการผลิตทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Seaweed productผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agricultural and farm products พืชผลทางเกษตร
chemical products เคมีภัณฑ์
Connecting Rod (n ) ก้านสูบ
counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj ) ไม่สร้างสรรค์
Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in MGenetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats
ground rod (n ) หลักดิน (เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟฟ้าดูด ฟ้าผ่า)
just-in-time production (n ) การผลิตแบบทันเวลาพอดี
neurodegenerativeเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท
preproduction (n) ขั้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนต์ เช่น มิกซ์เสียง-ตัดต่อ, ขั้นตอนหลังการผลิต
prodrome (n ) อาการบอกเหตุ, อาการบอกเหตุโรค, อาการบอกล่วงหน้าโรค (ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน)
produceพืชผัก
produce evidenceนำเสนอพยานหลักฐาน
Product range (n org ) ประเภทสินค้า
Production of goods to orderรับจ้างทำของ
productivityการเพิ่มผลผลิต
reproductive cycle[รี-โพร-ดัค-ทีฟ ไซ-เคิล] (n ) สำหรับสัตว์หมายถึงวงจรการเจริญพันธุ์ หรือ วงจรการผสมพันธุ์
rodenticide (n ) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rodrigo.Rodrigo. Invincible Masked Rider (1963)
Rod?RodA Nightmare on Elm Street (1984)
- Brody?- Brody? The Eyes Have It (1986)
Mr. Rodin!Herr Rodin! Camille Claudel (1988)
- Rod.- RodJerry Maguire (1996)
Rod.RodStorm Warnings (2003)
Rodney?Rodney? Inferno (2006)
Hey, Ryan.Hey, RodWhite Tulip (2010)
Rodney!Rodney! Out of the Furnace (2013)
Yes?Byron Rodgers? Devil's Bridge - Part 1 (2013)
Grodd.Grodd. Gorilla Warfare (2015)
- Bingo.- AxelrodSkin in the Game (2017)
-Look, goldenrod.ดู กอลเดนรอด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The rhythm of production will be affected.สายพานการผลิต อาจถูกขัดจังหวะ The Great Dictator (1940)
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง Pinocchio (1940)
Oh, and I know what was wrong with that introduction.อ้อ เมื่อกี้เเนะนําตัวผมพลาดไปนิด Rebecca (1940)
A strange grass covers the paths once trod by inmates.ทางเดินที่นักโทษชาวยิวเคยเดินย่ำ ก็แปลกตาไปด้วยหญ้าที่ปกคลุมอยู่ Night and Fog (1956)
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา Night and Fog (1956)
"We must destroy, but productively"."เราต้องทำลาย อย่างได้ผลสูงสุด" Night and Fog (1956)
Leaving the production aspects to his technicians,เขาได้ทิ้งแนวคิดเอาไว้ เพื่อให้ช่างเทคนิคทำตาม Night and Fog (1956)
Rice Pops. It's a product I work on at the agency.ข้าวป๊อป มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทำงานในหน่วยงานที่ 12 Angry Men (1957)
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก 12 Angry Men (1957)
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ The Old Man and the Sea (1958)
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
I rode your elephant.I rode your elephant. The Ugly American (1963)
I mean, with a fishing rod.ไม่ ฉันหมายถึงคุณรู้กับคันเบ็ด Help! (1965)
I owe my introduction to the art of war to my instructors at No.212 OCTU.อาจารย์ของฉันที่ 212 โอซีทียู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง How I Won the War (1967)
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
So may I introduce to you, The act you've known for all these yearsดังนั้นฉันอาจจะแนะนำให้คุณ การกระทำที่คุณได้รู้จักกันสำหรับทุก ปีเหล่านี้ Yellow Submarine (1968)
So let me introduce to you, The one and only Billy Shearsดังนั้นให้ฉันแนะนำให้คุณ หนึ่งเดียวบิลลี่กรรไกร Yellow Submarine (1968)
Chief Brody's office. The medical inspector.ออฟฟิศสารวัตรโบรดี้ค่ะ เจ้าหน้าที่ชันสูตร Jaws (1975)
Chief Brody!สารวัตรโบรดี้! Jaws (1975)
Chief Brody, you are uptight.สารวัตรโบรดี้ คุณเครียดไปเเล้ว Jaws (1975)
Chief Brody.สารวัตรโบรดี้ Jaws (1975)
Could you tell me how I could find Chief Brody?คุณรู้มั้ยว่าผมจะพบ สารวัตรโบรดี้ได้ที่ไหน Jaws (1975)
Oh, for Christ's sakes. You're the guy we called. I'm Brody.ให้ตายสิ คุณคือคนที่เราโทรหานี่ ผมโบรดี้ Jaws (1975)
Call Dave Axelrod in New York and tell him he owes me a favor.โทรหาเดฟ เอ็กเชลร้อดในนิวยอร์ค เเล้วบอกเขาว่าติดหนี้บุญคุณผมอยู่ Jaws (1975)
Chief Brody? Yes?- สารวัตรโบรดี้ Jaws (1975)
Oh, hi. Ellen Brody.- สวัสดีต่ะ ฉันเฮเลนโบรดี้ Jaws (1975)
Where is that tooth? Did you see it, Brody?เเล้วฟันอยู่ไหน คุณเห็นมั้ย โบรดี้ Jaws (1975)
It's a Carcharodon carcharias. It's a great white.ชี่อคาร์ชาโรดอน คาร์ชาไรอัส มันคือฉลามขาว Jaws (1975)
Brody?-โบรดี้ Jaws (1975)
I'm gonna see you later, Brody. Don't do this.-ไว้คอยเจอกันนะโบรดี้ Jaws (1975)
Brody to Gotcha, do you read me?โบรดี้ถึงก็อทช่าได้ยินมั้ย Jaws (1975)
Brody to Scutbucket, please come in.โบรดี้ถึงสกัตบัคเก็ต ตอบด้วย Jaws (1975)
Brody to Daisy, do you read me?โบรดี้ถึงเดชี่ได้ยินมั้ย Jaws (1975)
Take this rod.ถีอคันเบ็ดไว้ Jaws (1975)
I have Mrs. Martin Brody here.- คุณนายโบรดี้อยู่นี่ Jaws (1975)
Brody, bring your end around the cleat.โบรดี้ เดินมาที่พุกอีกอัน Jaws (1975)
Hooper, take the wheel. Brody, follow that. Watch for him.ฮูเปอร์ บังคับเรือ โบรดี้ ตามไป ระวังด้วย Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rodMr Gilmore is not so well-known as to need no introduction.
rodIn the 1600s, tea was introduced into Europe from India.
rodThe machinery was produced by American company.
rodHe mounted his bicycle and rode away.
rodThe LDP rode on the wave of Koizumi's popularity
rodWe introduce you to the entire line up of songs that made it into The Best Ten.
rodIt is foreseen that, due to the decline in grain production, China will quickly become a world leading grain importing country, overtaking Japan.
rodThe world today needs to advance its production of food.
rodYou can get further details of our products from our internet site, http://www.jpgarden.com.
rodHis next production was a very ambitious musical.
rodProducts made from petroleum are vital to modern societies.
rodPotatoes were introduced by the Dutch from Jakarta.
rodThe production of the automobile started in the 1980.
rodMay I introduce you to Dr. Johnson?
rodPlant growth and productivity react sharply to a complex combination of temperature and moisture.
rodI rode around the country on horseback.
rodThe economic strength of a country lies not alone in its ability to produce but also in its capacity to consume.
rodWould you introduce yourself?
rodShakespeare is the greatest poet that England has produced.
rodTea was introduced from China.
rodOur country abounds in products.
rodWe'll employ a new tool to increase productivity.
rodJapan imports raw materials from China and exports finished products to it.
rodI introduced two of my friends at the party.
rodGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
rodHe rode his bicycle at a uniform speed.
rodOne of the main products of this country is coffee.
rodI regret to say that the product you have asked for is currently out of stock.
rodA spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.
rodCan you produce evidence to clear him?
rodThey advertised a new product on TV.
rodProduction of rice has decreased.
rodThese products are superior to theirs.
rodThe company introduced Japanese methods into its business.
rod82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
rodScience produced the atomic bomb.
rodThe factory had to cut back its production.
rodThe gross national product of our country is the second largest.
rod'needless to say' is often introduced as an idiomatic expression in the infinitive.
rodI hope to make clear why I think Emmet's theory, originally introduced in the field of design architecture, is so important in physics.
rodI love trying out new things, so I always buy products as soon as they hit the store shelves. Of course, half the time I end up wishing I hadn't.
rodShe rode a camel.
rodWe would like to distribute your product in Japan.
rodSteel production is estimated to have reached 100 million tons last year.
rodThe speaker was so well known as to need no introduction.
rodIn communism the means of production are owned by the state.
rodSuccessfully demonstrated a new product in 7 districts.
rodAfter all, their form of transport produces no pollution at all.
rodThis factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.
rodThe smallest worm will turn being trodden on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยังผล[V] cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai definition: ก่อให้เกิดผล
ตีตลาด[V] market a product against, See also: put on the market, Example: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้, Thai definition: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง
ตุ๊ด[N] homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
แต๋ว[N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
ผู้อำนวยการแสดง[N] director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
ส่งผลลัพธ์[V] effect, See also: bring about, produce as a result, cause, Syn. ส่งผล, มีผล
สืบพันธุ์[V] reproduce, See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring, Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
การผลิต[N] production, See also: manufacturing, Example: ประเทศตะวันตกใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต, Thai definition: การทำให้เกิดมีขึ้นตามต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
ความนำ[N] introduction, Syn. บทนำ, การกล่าวนำ, การขึ้นต้น, การอารัมภบท, การเกริ่น, Ant. การลงท้าย, Example: ข่าวทุกข่าวจะต้องมีความนำ, Thai definition: ส่วนเริ่มต้นของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเป็นการเกริ่นก่อนที่จะเข้าเรื่อง
การเจริญพันธุ์[N] reproduction, See also: breeding
วัยเจริญพันธุ์[N] reproductive age, Example: อัตรานี้ไม่ได้ระบุละเอียดถึงเปอร์เซ็นของวัยเจริญพันธุ์ หรือมีกี่คนที่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้
เติบ[ADV] excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai definition: มากเกินสมควร
เบิก[V] announce, See also: bring, introduce, Syn. นำเข้าเฝ้า, Example: เจ้าหน้าที่ราชสำนักเบิกทูตเข้าเฝ้า
อำนวย[V] give, See also: produce, afford, accord, bestow, grant, permit, Syn. อวย, ให้, Example: พ่อแม่มุ่งหวังให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย
รื้อ[V] revive, See also: resurrect, reintroduce, restore, bring back, Syn. หยิบยก, Example: หัวหน้าสั่งให้พวกเรารื้อเรื่องที่ระงับไว้ขึ้นมาอีกครั้ง, Thai definition: เอาขึ้นมาใหม่
รื้อฟื้น[V] resurrect, See also: bring back, renew, revive, reintroduce, Example: ประเทศที่ได้รับอิสรภาพใหม่ๆ รื้อฟื้นภาษาของตนเองขึ้นเป็นภาษาประจำชาติ, Thai definition: เอาขึ้นมาทำใหม่
เริ่มต้น[ADJ] initial, See also: first, beginning, primary, incipient, introductory, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
สะกิด[V] poke, See also: nudge, shove, jab, push, prod, thrust, Syn. สะกิดสะเกา, Example: คุณน่าจะสะกิดให้เขารู้บ้างว่าเขาวางตัวไม่เหมาะ, Thai definition: ทำให้รู้ตัว
สิ่งใหม่[N] innovation, See also: newness, introduction, new thing, Syn. ของใหม่, Ant. สิ่งเก่า, ของเก่า, Example: เครือข่ายไมโครยังเป็นสิ่งใหม่ในวงการนี้
สึกกร่อน[V] be worn away / down, See also: be eroded, be corroded, Syn. สึก, Example: ฟันของเขาสึกกร่อนจนเหลือแต่โคน
สืบพันธุ์[V] reproduce, See also: breed, procreate, Example: การหมดประจำเดือนหมายถึงการหมดความสามารถในการสืบพันธุ์, Thai definition: ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป
แหย่[V] poke, See also: jab, nudge, prod, shove, thrust, Syn. แยง, จิ้ม, Example: อย่าเอามือไปแหย่ไฟ ไฟจะไหม้มือเราพอง, Thai definition: เอานิ้วมือหรือปลายไม้เป็นต้นจิ้มเข้าไป
ให้ผล[V] fruit, See also: produce fruit, Syn. ออกดอกออกผล, ผลิดอกออกผล, Example: ปีนี้ผลไม้ให้ผลดกจนเก็บเกี่ยวไม่ทัน
ออกดอก[V] bloom, See also: produce, flowers, flower, blossom, Syn. มีดอก, Example: ต้นคูนที่บ้านกำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่ง, Thai definition: มีดอก (ใช้กับไม้ดอก)
ออกรวง[V] produce grains, See also: bear grains, yield, Example: นาข้าวของฉันกำลังออกรวงเหลืองอร่ามไปทั้งผืนนา, Thai definition: ใช้กับต้นข้าวที่กำลังออกรวงข้าวให้เก็บเกี่ยว
ที่ลับ[N] genitals, See also: reproductive organ, Example: เด็กผู้หญิงเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะเริ่มมีประจำเดือนและเริ่มมีขนขึ้นตามร่างกายทั้งในที่ลับและที่แจ้ง, Thai definition: ส่วนอวัยวะอันควรปกปิด เช่น อวัยวะเพศ
ดอกผล[N] produce, See also: crop, harvest, product, yield, Syn. ผล, ผลิตผล, Example: เขาภูมิใจกับดอกผลของไร่ส้มที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอง, Thai definition: ผลเก็บเกี่ยวหรือผลิตผลของพืชพันธุ์ไม้
ของกินของใช้[N] consumer product, Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, Example: มหกรรมแสดงสินค้ามีสินค้านานาภัณฑ์ลดราคาให้เลือกมีทั้งของกินของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก
ก่อให้เกิด[V] cause, See also: produce, lead to, create, result in, bring about, Example: จำนวนคนว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม, Thai definition: ทำให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด
คำกล่าวนำ[N] introduction, Syn. บทกล่าวนำ, Thai definition: คำพูดนำขึ้นก่อนเนื้อหาหรือรายละเอียดอื่นๆ
ไม่มีผล[V] have no result, See also: come to nothing, be ineffective, fail to produce the effect, Syn. ไม่เป็นผล, Example: คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่มีผลต่อการคัดเลือกว่าจะรับเข้าทำงานหรือไม่, Thai definition: ไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีความผูกพันต่อสิ่งอื่น
เกิด[V] happen, See also: occur, take place, arise, produce, Syn. ปรากฏ, อุบัติ, กำเนิด, Ant. ดับ, จบ, สิ้น, Example: แผ่นดิสก์ยังคงหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อยซึ่งก็ยังเร็วพอที่จะเกิดแรงยกตัวสำหรับหัวอ่าน, Thai definition: เป็นขึ้น, มีขึ้น
เกิดขึ้น[V] happen, See also: occur, arise, rise, spring, bring about, produce, Syn. อุบัติขึ้น, ปรากฏ, Ant. จบ, สิ้นสุด, Example: ถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นกับเด็กของตัวเองหรือคนใกล้ชิด ก็คงไม่เข้าใจ
ขั้วลบ[N] cathode, See also: negative electrode, Syn. ขั้วไฟฟ้านิเสธ, ขั้วนิเสธ, Ant. ขั้วบวก, Example: เมื่อมีแสงส่องถูกขั้วลบจะเกิดอิเล็กตรอนและจะวิ่งจากขั้วลบไปยังขั้วบวก, Thai definition: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
ขั้วบวก[N] anode, See also: positive electrode, Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน, ขั้วปฏิฐาน, Ant. ขั้วลบ, Example: ก่อนใช้ถ่ายไฟฉายต้องแกะฉลากที่ขั้วบวกก่อน, Count unit: ขั้ว, Thai definition: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง
คำขึ้นต้น[N] introduction, See also: preface, foreword, prologue, preamble, Syn. คำนำ, บทนำ, Example: หนังสือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเล่มหนึ่งของฝรั่งให้คำขึ้นต้นในเรื่องการเขียนบทกวีไว้น่าท้อถอยสำหรับคนที่คิดจะเป็นกวี
คำนำ[N] preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. อารัมภกถา, อารัมภบท, บทนำ, คำขึ้นต้น, Ant. คำลงท้าย, Example: ประธานชมรมได้รับเกียรติให้เขียนคำนำในหนังสือเล่มนี้, Thai definition: คำอธิบายหรือชี้แจงสาเหตุที่เขียนหรือพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นๆ
คำปรารภ[N] preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. คำนำ, คำกล่าวนำ, คำบอกเกริ่น, Example: คำปรารภในหนังสือเล่มนั้นใช้ภาษาไพเราะมาก, Thai definition: คำนำในหนังสือ กล่าวชี้แจงความดำริที่จัดพิมพ์หนังสือนั้น
คอลัมน์[N] column, See also: article, story, introduction, Syn. บทความ, เรื่อง, Example: ข้าพเจ้าพบชื่อเขาในคอลัมน์ซุบซิบของหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจฉบับหนึ่ง, Count unit: คอลัมน์, Notes: (อังกฤษ)
คัน[N] stick, See also: bow, rod, wand, long handle, Example: นำธนูมาเจาะรูให้เป็นสี่เหลี่ยมกึ่งกลางคันให้พอดีกับเดือยสี่เหลี่ยมที่ยื่นออกมา, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะยาวทำด้วยไม้ สำหรับปักหรือถือ
คันเบ็ด[N] fishing rod, See also: fishing stick, Example: หล่อนตะโกนพูดกับชายที่นั่งอยู่ตรงโคนต้นโพในมือเขาถือคันเบ็ดข้างตัวมีข้องใบโต, Count unit: คัน
คัด[V] copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Example: ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจักเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากทีเดียวจึงขออนุญาตคัดข้อความดังกล่าวนั้นมาเสนอท่านผู้อ่าน, Thai definition: ลอกข้อความหรือลวดลายออกจากต้นฉบับ
คัดลอก[V] copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Syn. ลอก, ลอกแบบ, อัดสำเนา, Example: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตนและให้ขีดเส้นใต้ประโยคใจความสำคัญ
ความอุดม[N] fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
เคมีภัณฑ์[N] chemicals, See also: chemical supplies, chemical product, Example: การผลิตวัคซีนน้ำยาวินิจฉัยโรคและเคมีภัณฑ์หลายชนิดต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารบริสุทธิ์ที่เตรียมได้โดยกรรมวิธีเคมีหรือที่ใช้ในกรรมวิธีเคมี
งอก[V] grow, See also: sprout, develop, produce, increase, Syn. ผลิออก, แตกออก, แตกหน่อ, Ant. ลดลง, น้อยลง, Example: พอลูกนกโตเต็มที่แล้วขนนกจะงอกออกมา, Thai definition: เพิ่มปริมาณมากขึ้น
ปั๊ม[V] copy, See also: reproduce, reprint, Syn. หล่อ, ลอกแบบ, Example: ฉันคงต้องเอาลูกกุญแจไปปั๊มเป็นลูกสำรองไว้
ผู้ผลิต[N] producer, See also: manufacturer, maker, constructor, creator, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ, Ant. ผู้บริโภค, Example: สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
ผู้สร้าง[N] producer, See also: director, maker, manufacturer, impresario, Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประดิษฐ์, Ant. ผู้ทำลาย, Example: ผู้สร้างพยายามทำให้โกโบริเป็นคนแบบ มนุษย์นิยม ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บันดาลหรือทำให้มีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ
แผนกผลิต[N] production department, See also: production section or division, Example: บัณฑิตจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์คนหนึ่งบอกว่าจบแล้วก็ไปทำงานที่แผนกผลิตโสตทัศนูปกรณ์ตามหน่วยงานที่มีความต้องการ, Count unit: แผนก, Thai definition: ส่วนงานที่ทําสินค้าขึ้นโดยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR:rodynamique [f]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย [n. exp.] (āthisoērødas jāriyē) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae   FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērødas ōmūmōi) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi   FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa seūpphan) EN: reproductive organ   FR: organe reproducteur [m]
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive   FR: produire ; fournir
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; make music ; produce melody   FR: jouer de la musique
เบิกพยาน[v. exp.] (boēk phayān) EN: put a witness on the stand ; produce a witness   
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ได้[v.] (dāi = dai) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain   FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work   FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ด้านไม้[adj.] (dānmāi) EN: case-hardened ; inured to the rod   
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดอกผล[n.] (døkphon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit   
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
ให้ผลกำไร[v. exp.] (hai phonkamrai) FR: être lucratif ; être productif
เฮโรโดตัส[n. exp.] (Hērōdōtat) EN: Herodotus   FR:rodote
ฮิลลารี คลินตัน[n. prop.] (Hillārī Khlintan) EN: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)   FR: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion   FR: dispenser ; prodiguer
จำลอง[v.] (jamløng) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy   FR: copier ; reproduire ; imiter
จำลองแบบ[v. exp.] (jamløng baēp) EN: reproduce ; copy   FR: reproduire
เจริญพันธุ์[v.] (jaroēnphan) EN: be fertile ; reproduce   FR: être fertile
เจริญพันธุ์[adj.] (jaroēnphan) EN: fertile ; reproductive   FR: fertile
จิ้ม[v.] (jim) EN: stab ; poke ; prod ; put in ; pick   FR: piquer
จู่ ๆ ก็มา[v. exp.] (jū-jū kø mā) EN: come suddenly ; come all of a sudden   FR: arriver soudainement ; se produire soudainement
กำลังการผลิต[n. exp.] (kamlang kān phalit) EN: production capacity ; capacity   FR: capacité de production [f]
กำลังผลิต[n. exp.] (kamlang phalit) EN: capacity   FR: capacité de production [f]
กรรมวิธีการผลิต[n. exp.] (kammawithī kān phalit) EN: production method   
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear   FR: produire; générer ; engendrer ; donner naissance à
กำเนิดไฟฟ้า [v. exp.] (kamnoēt faifā) EN: produce electricity   FR: produire de l'électricité
การจำลอง[n.] (kān jamløng) EN: duplication ; copying ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f]
การเจริญพันธุ์[n. exp.] (kān jaroēnphan) EN: reproduction ; breeding   FR: reproduction [f]
การโคลนนิงเพื่อการสืบพันธุ์[n. exp.] (kān khlōnning pheūa kān seūpphan) EN: reproductive cloning   FR: clonage reproductif [m]
การควบคุมการผลิต[n. exp.] (kān khūapkhum kān phalit) EN: production control   FR: contrôle de production [m]
การลดปริมาณการผลิต[n. exp.] (kān lot parimān kān phalit) EN: production cuts   
ก้านลูกสูบ[n. exp.] (kān lūksūp) EN: piston rod   
การไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน[n. exp.] (kān mai sāmāt sadaēng phayān lakthān) EN: inability to produce proof   
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: introduction   FR: présentations [mpl]
การออกแบบสินค้า[n. exp.] (kān økbaēp sinkhā) EN: product design   
การผลิต[n.] (kān phalit) EN: production ; manufacturing ; manufacture   FR: production [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROD    R AA1 D
PROD    P R AA1 D
RODA    R OW1 D AH0
TROD    T R AA1 D
RODY    R OW1 D IY0
RODI    R OW1 D IY0
BROD    B R AA1 D
RODE    R OW1 D
RODS    R AA1 D Z
RODD    R AA1 D
SCROD    S K R AA1 D
ERODE    IH0 R OW1 D
RODEO    R OW1 D IY0 OW2
HEROD    HH EH1 R AH0 D
RODAK    R OW1 D AH0 K
GIROD    ZH ER0 AA1 D
PRODY    P OW1 D IY0
RODIN    R OW2 D AE1 N
RODGE    R AA1 JH
RODER    R OW1 D ER0
BRODY    B R OW1 D IY0
BRODT    B R AA1 D T
PRODS    P R AA1 D Z
RODES    R OW1 D Z
RODEN    R OW1 D AH0 N
RODDY    R AA1 D IY0
ELROD    EH0 L R AA1 D
RODIN    R OW1 D IH2 N
RODAS    R OW1 D AH0 Z
GRODE    G R OW1 D
BRODA    B R OW1 D AH0
PRODI    P R OW1 D IY0
BRODE    B R OW1 D
ERODE    IY1 R OW0 D
RODALE    R OW1 D EY2 L
ERODES    IY0 R OW1 D Z
DRODDY    D R AA1 D IY0
NIMROD    N IH1 M R AA0 D
RODDEN    R AA1 D AH0 N
RAMROD    R AE1 M R AA2 D
KURODA    K ER0 OW1 D AH0
ERODED    IH0 R OW1 D AH0 D
GRODIN    G R OW1 D IH2 N
RODELA    R OW0 D EH1 L AH0
GRODEN    G R OW1 D AH0 N
NORROD    N AO1 R AH0 D
RODDIE    R AA1 D IY0
ZUBROD    Z AH1 B R AH0 D
FRODER    F R OW1 D ER0
HERROD    HH EH1 R AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rod    (n) (r o1 d)
rod    (n) (r o1 d)
prod    (v) (p r o1 d)
rode    (v) (r ou1 d)
rods    (n) (r o1 d z)
trod    (v) (t r o1 d)
Brody    (n) (b r ou1 d ii)
erode    (v) (i1 r ou1 d)
prods    (v) (p r o1 d z)
rodeo    (n) (r ou1 d ei1 ou)
Nimrod    (n) (n i1 m r o d)
Rodney    (n) (r o1 d n ii)
eroded    (v) (i1 r ou1 d i d)
erodes    (v) (i1 r ou1 d z)
parody    (v) (p a1 r @ d ii)
ramrod    (n) (r a1 m r o d)
rodent    (n) (r ou1 d n t)
rodeos    (n) (r ou1 d ei1 ou z)
strode    (v) (s t r ou1 d)
corrode    (v) (k @1 r ou1 d)
eroding    (v) (i1 r ou1 d i ng)
outrode    (v) (au2 t r ou1 d)
prodded    (v) (p r o1 d i d)
prodigy    (n) (p r o1 d i jh ii)
produce    (n) (p r o1 d y uu s)
produce    (v) (p r @1 d y uu1 s)
product    (n) (p r o1 d uh k t)
ramrods    (n) (r a1 m r o d z)
rodents    (n) (r ou1 d n t s)
trodden    (v) (t r o1 d n)
Roderick    (n) (r o1 d @ r i k)
Frodsham    (n) (f r o1 d sh @ m)
bestrode    (v) (b i1 s t r ou1 d)
corroded    (v) (k @1 r ou1 d i d)
corrodes    (v) (k @1 r ou1 d z)
microdot    (n) (m ai1 k r ou d o t)
overrode    (v) (ou2 v @ r ou1 d)
parodied    (v) (p a1 r @ d i d)
parodies    (v) (p a1 r @ d i z)
parodist    (n) (p a1 r @ d i s t)
prodding    (v) (p r o1 d i ng)
prodigal    (n) (p r o1 d i g l)
produced    (v) (p r @1 d y uu1 s t)
producer    (n) (p r @1 d y uu1 s @ r)
produces    (v) (p r @1 d y uu1 s i z)
products    (n) (p r o1 d uh k t s)
Rodriguez    (n) (r o d r ii1 g e z)
aerodrome    (n) (e@1 r @ d r ou m)
astrodome    (n) (a1 s t r @ d ou m)
birch-rod    (n) - (b @@1 ch - r o d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ところで[ところで, tokorode] ว่าแต่ว่า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
彩る[いろどる, irodoru] Thai: แต่งแต้มสีสัน English: to colour
彩る[いろどる, irodoru] Thai: แต่งหน้า English: to make up
取り出す[とりだす, toridasu] Thai: ทำขึ้นมา English: to produce
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ยอดผลผลิต English: production
作り出す[つくりだす, tsukuridasu] Thai: สร้าง English: to produce
紹介[しょうかい, shoukai] Thai: การแนะนำ English: introduction (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
kontraproduktiv(adj) ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใส่อารมณ์ เช่น Ist ihre Meinung kontraproduktiv weil innovationsfeindlich oder sind sie notwendige "Bremser" innerhalb einer Gesellschaft die unkontrolliert durch einen dichten Nebel rast?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism [Add to Longdo]
Abfallprodukt {n}by-product [Add to Longdo]
Abfallprodukt {n}; Abfallstoff {m}; Abprodukt {n} | Abfallprodukte {pl}; Abfallstoffe {pl}; Abprodukte {pl}waste product | waste products [Add to Longdo]
Ablenkelektrode {f} [electr.]deflection electrode; deflecting electrode [Add to Longdo]
Aerodynamik {f}aerodynamics [Add to Longdo]
Agrarerzeugnisse {n} | Agrarerzeugnisse {pl}agricultural product | agricultural products [Add to Longdo]
Agrarproduktion {f}agricultural production [Add to Longdo]
Anfertigung {f}production [Add to Longdo]
Angelrute {f}fishing rod; fishing pole [Add to Longdo]
Angeber {m}; Aufschneider {m}rodomont [Add to Longdo]
Angel {f} | Angeln {pl} | an der Angel hängenfishing rod | fishing rods | to be hooked [Add to Longdo]
Ankerleine {f}; Ankerkette {f} [naut.]rode [Add to Longdo]
Arbeiter {m}; Arbeiterin {f} | Arbeiter {pl} | Arbeiter in der Produktionworker | workers | shop floor workers [Add to Longdo]
Arbeitslauf {m}production run [Add to Longdo]
Bandfertigung {f}line production [Add to Longdo]
Bauprodukt {m}building product [Add to Longdo]
Bauproduktengesetz {m}Building Products Act [Add to Longdo]
Bauproduktenrichtlinie {f}Building Products Guideline [Add to Longdo]
Baureihe {f}(production) series [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad {m} (eines Produktes)level of awareness [Add to Longdo]
Beschreibungseinleitung {f}introduction to the description; preamble; introductory part [Add to Longdo]
Betriebsmittel {n}means of production; manufacturing equipment [Add to Longdo]
Betriebsmittel {pl}resources; production facilities; operating funds; operating consumables [Add to Longdo]
Blitzableiter {m}lightning conductor; conductor; lightning rod [Add to Longdo]
Brandrodung {f}slash-and-burn [Add to Longdo]
Brennstab {m}fuel rod [Add to Longdo]
Brodeln {n}hubble-bubble [Add to Longdo]
Burleske {f}; Parodie {f}; Posse {f}burlesque [Add to Longdo]
Cauchy-Produkt {n} [math.]Cauchy product [Add to Longdo]
Datenbankerstellung {f}database production [Add to Longdo]
Datenspeicher {m}rod memory [Add to Longdo]
Doppelstangenkopf {m} [techn.]double tie rod [Add to Longdo]
Drahtelektrode {f} | umhüllte Drahtelektrodewire electrode | fluxed wire electrode [Add to Longdo]
Drahterodieren {n} [techn.]wire-cut EDM; continuous wire EDM [Add to Longdo]
Drahterodiermaschine {f} [techn.]wire eroding machine [Add to Longdo]
Druckstange {f}pressure rod [Add to Longdo]
Eigenfabrikat {n}self produced [Add to Longdo]
Eigenfabrikat {n}; Eigenfabrikate {pl}self produced article [Add to Longdo]
Einfachstangenkopf {m} [techn.]single tie rod [Add to Longdo]
Einführung {f}; Einleitung {f}; Empfehlungsschreiben {n}introduction [Add to Longdo]
Einführung {f} (eines neuen Produktes)launch (of a new product) [Add to Longdo]
Erzeugerpreis {m}producer price [Add to Longdo]
Erzeugerpreisindex {m}producer price index [Add to Longdo]
Einleitung {f} | Einleitungen {pl} | Einleitung von Massnahmenintroduction | introductions | introduction of measures [Add to Longdo]
Einzelfertigung {f}batch production [Add to Longdo]
Einzelkosten {pl}product-related costs [Add to Longdo]
Einzelteilfertigung {f}single item production system [Add to Longdo]
Eisenstange {f}iron rod; iron bar [Add to Longdo]
Elektrode {f}electrode [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
かん体;杆体[かんたい, kantai] (n) (See 桿状体) rod (shape of cell) [Add to Longdo]
かん体細胞;杆体細胞[かんたいさいぼう, kantaisaibou] (n) rod cell [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
たけり[, takeri] (n) ox or whale penis, used as a tonic or aphrodisiac [Add to Longdo]
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
どろどろ(P);ドロドロ[, dorodoro (P); dorodoro] (adj-na,adv,n,adj-no) (on-mim) syrupy; muddled; (P) [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
わらび糊;蕨糊[わらびのり, warabinori] (n) (uk) type of glue produced from bracken starch [Add to Longdo]
わらび粉;蕨粉[わらびこ, warabiko] (n) bracken starch (starch produced from the rhizomes of bracken) [Add to Longdo]
アーティキュレーテッドコンロッド[, a-teikyure-teddokonroddo] (n) articulated con-rod [Add to Longdo]
アジア的生産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]
アスクレピオスの杖[アスクレピオスのつえ, asukurepiosu notsue] (n) rod of Asclepius [Add to Longdo]
アストロドーム[, asutorodo-mu] (n) Astrodome [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アフロディテ[, afurodeite] (n) Aphrodite [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アメリカ白鶴[アメリカしろづる;アメリカシロヅル, amerika shiroduru ; amerikashiroduru] (n) (uk) whooping crane (Grus americana) [Add to Longdo]
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
イントロ[, intoro] (n) (abbr) (See イントロダクション) intro; introduction; (P) [Add to Longdo]
イントロダクション[, intorodakushon] (n) introduction [Add to Longdo]
エアロダイナミックス[, earodainamikkusu] (n) aerodynamics [Add to Longdo]
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei [Add to Longdo]
エロダクション[, erodakushon] (n) (abbr) erotic production [Add to Longdo]
オシザメ[, oshizame] (n) false catshark (species of deep water ground shark, Pseudotriakis microdon) [Add to Longdo]
オシザメ科[オシザメか, oshizame ka] (n) Pseudotriakidae (family with only one species of false catshark, Pseudotriakis microdon) [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
カージナルテトラ;カージナル・テトラ[, ka-jinarutetora ; ka-jinaru . tetora] (n) cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi) [Add to Longdo]
カーボンロッド[, ka-bonroddo] (n) carbon rod [Add to Longdo]
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
カンガルー鼠[カンガルーねずみ;カンガルーネズミ, kangaru-nezumi ; kangaru-nezumi] (n) (uk) kangaroo rat (of North America; any rodent of genus Dipodomys) [Add to Longdo]
カンバン[, kanban] (n) kanban; kamban; scheduling system for just-in-time production [Add to Longdo]
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]
ガラパゴスネコザメ[, garapagosunekozame] (n) Galapagos bullhead shark (Heterodontus quoyi) [Add to Longdo]
ガリバー商品[ガリバーしょうひん, gariba-shouhin] (n) outstanding product; market leader [Add to Longdo]
ガレージキット[, gare-jikitto] (n) (See ガレキ,フィギュア) small scale production model kit (e.g. for figurines) (wasei [Add to Longdo]
ガレキ[, gareki] (n) (abbr) (See ガレージキット) small scale production model kit (e.g. for figurines) [Add to Longdo]
クレステッドホーンシャーク[, kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia) [Add to Longdo]
クロスセル[, kurosuseru] (n) cross-selling (selling other products to a customer); cross sell [Add to Longdo]
クロス積[クロスせき, kurosu seki] (n) cross product [Add to Longdo]
クロロジフェニルアルシン[, kurorojifeniruarushin] (n) chlorodiphenylarsine [Add to Longdo]
グラスロッド[, gurasuroddo] (n) glass fiber rod; glass fibre rod [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
下架[xià jià, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄚˋ, ] to take down from the shelves (e.g. a contaminated product) [Add to Longdo]
丘比特[Qiū bǐ tè, ㄑㄧㄡ ㄅㄧˇ ㄊㄜˋ, ] Cupid (son of Aphrodite and Ares); Eros [Add to Longdo]
乏燃料棒[fá rán liào bàng, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄅㄤˋ, ] spent fuel rods [Add to Longdo]
乘积[chéng jī, ㄔㄥˊ ㄐㄧ, / ] product (result of multiplication) [Add to Longdo]
乳制品[rǔ zhì pǐn, ㄖㄨˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] dairy Products [Add to Longdo]
二节棍[ér jié gùn, ㄦˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, / ] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts) [Add to Longdo]
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] introduce; lie between; between [Add to Longdo]
介绍[jiè shào, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] to present; introduction; to introduce [Add to Longdo]
仿造[fǎng zào, ㄈㄤˇ ㄗㄠˋ, 仿] to copy; to produce sth after a model; to counterfeit [Add to Longdo]
伽罗瓦[Jiā luó wà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄚˋ, / ] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist [Add to Longdo]
伽罗华[Jiā luó huà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist; also written 伽羅瓦|伽罗瓦 [Add to Longdo]
例言[lì yán, ㄌㄧˋ ㄧㄢˊ, ] introductory remarks [Add to Longdo]
侵蚀[qīn shí, ㄑㄧㄣ ㄕˊ, / ] to erode; to corrode [Add to Longdo]
保安[bǎo ān, ㄅㄠˇ ㄢ, ] to ensure public security; to ensure safety (for workers engaged in production); public security [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, ] initiate; instigate; introduce; lead; initiate [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a [Add to Longdo]
停工[tíng gōng, ㄊㄧㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] to stop work; to shut down; to stop production [Add to Longdo]
停产[tíng chǎn, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, / ] stop production [Add to Longdo]
传种[chuán zhǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] to reproduce; to propagate [Add to Longdo]
倾销[qīng xiāo, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄠ, / ] to dump (goods, products) [Add to Longdo]
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject) [Add to Longdo]
内分泌腺[nèi fēn mì xiàn, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone) [Add to Longdo]
内积[nèi jī, ㄋㄟˋ ㄐㄧ, / ] inner product; the dot product of two vectors [Add to Longdo]
两性[liǎng xìng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] the two sexes; bisexual; hermaphrodite; having two characteristics; heterosexual [Add to Longdo]
两性动物[liǎng xìng dòng wù, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] hermaphrodite creature [Add to Longdo]
两性花[liǎng xìng huā, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ, / ] hermaphrodite flower [Add to Longdo]
两节棍[liǎng jié gùn, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, / ] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts) [Add to Longdo]
再生产[zài shēng chǎn, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] producing a copy; to reproduce [Add to Longdo]
再造[zài zào, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ, ] to give a new lease of life; to reconstruct; to reform; to rework; to recycle; to reproduce (copies, or offspring); restructuring; restoration; restructuring [Add to Longdo]
冰蚀[bīng shí, ㄅㄧㄥ ㄕˊ, / ] glaciated; eroded by ice [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc [Add to Longdo]
出口商品[chū kǒu shāng pǐn, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ, ] export product; export goods [Add to Longdo]
出口产品[chū kǒu chǎn pǐn, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] export product [Add to Longdo]
出品[chū pǐn, ㄔㄨ ㄆㄧㄣˇ, ] to produce an item; output; items that are produced [Add to Longdo]
出品人[chū pǐn rén, ㄔㄨ ㄆㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, ] producer (film) [Add to Longdo]
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, / ] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays") [Add to Longdo]
制成品[zhì chéng pǐn, ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] manufactured goods; finished product [Add to Longdo]
前言[qián yán, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, ] preface; forward; introduction [Add to Longdo]
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , ] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge [Add to Longdo]
剥蚀[bō shí, ㄅㄛ ㄕˊ, / ] denude; corrode [Add to Longdo]
副产品[fù chǎn pǐn, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] by-product [Add to Longdo]
副产物[fù chǎn wù, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ˋ, / ] byproduct material [Add to Longdo]
创作[chuàng zuò, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] to create; to produce; to write; creative work; creation [Add to Longdo]
创造[chuàng zào, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ, / ] to create; to bring about; to produce [Add to Longdo]
包产[bāo chǎn, ㄅㄠ ㄔㄢˇ, / ] make a production contract [Add to Longdo]
包销[bāo xiāo, ㄅㄠ ㄒㄧㄠ, / ] have exclusive selling rights; be the sole agent for a production unit or firm [Add to Longdo]
半成品[bàn chéng pǐn, ㄅㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] semi-manufactured goods; semi-finished articles; semi-finished products [Add to Longdo]
半脱产[bàn tuō chǎn, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄛ ㄔㄢˇ, / ] partly released from productive labor; partly released from one's regular work [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
ソフトウェア製品[ソフトウェアせいひん, sofutouea seihin] software product [Add to Longdo]
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule [Add to Longdo]
マクロデータ[まくろでーた, makurode-ta] macro data [Add to Longdo]
ミクロデータ[みくろでーた, mikurode-ta] micro data [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product [Add to Longdo]
交換機製品[こうかんきせいひん, koukankiseihin] switching product [Add to Longdo]
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]
試作品[しさくひん, shisakuhin] prototype, trial product [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]
序文[じょぶん, jobun] introduction [Add to Longdo]
新製品[しんせいひん, shinseihin] new product [Add to Longdo]
生産性[せいさんせい, seisansei] productivity [Add to Longdo]
生産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
生成規則[せいせいきそく, seiseikisoku] production [Add to Longdo]
製造責任[せいぞうせきにん, seizousekinin] PL, Product Liability [Add to Longdo]
製品[せいひん, seihin] product [Add to Longdo]
製品ファミリー[せいひんファミリー, seihin famiri-] product family [Add to Longdo]
製品化[せいひんか, seihinka] making into a product (vs) [Add to Longdo]
製品版[せいひんはん, seihinhan] production, commercial version [Add to Longdo]
[せき, seki] product [Add to Longdo]
前置[ぜんち, zenchi] preface, introduction [Add to Longdo]
対抗商品[たいこうしょうひん, taikoushouhin] competing product [Add to Longdo]
登場[とうじょう, toujou] introduction (into a market) [Add to Longdo]
本番運用[ほんばんうんよう, honban'unyou] production run [Add to Longdo]
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] lookalike (product) [Add to Longdo]
プロディジー[ぷろでいじー, purodeiji-] Prodigy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二者択一[にしゃたくいつ, nishatakuitsu] Entweder-Oder, entwederoder [Add to Longdo]
副産物[ふくさんぶつ, fukusanbutsu] Nebenprodukt [Add to Longdo]
名物[めいぶつ, meibutsu] beruehmtes_Produkt, Spezialitaet (e.Gegend) [Add to Longdo]
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
増産[ぞうさん, zousan] Produktionszuwachs [Add to Longdo]
大量生産[たいりょうせいさん, tairyouseisan] Massenproduktion [Add to Longdo]
彩る[いろどる, irodoru] faerben [Add to Longdo]
後ろ盾[うしろだて, ushirodate] Unterstuetzung, Beistand, Beschuetzer [Add to Longdo]
心遣い[こころづかい, kokorodukai] Sorge, Angst [Add to Longdo]
[ぼう, bou] RAUM, QUASTE, TRODDEL [Add to Longdo]
日本製[にほんせい, nihonsei] japanisches_Produkt, "Made_in_Japan" [Add to Longdo]
泡立つ[あわだつ, awadatsu] schaeumen, brodeln [Add to Longdo]
濫作[らんさく, ransaku] Ueberproduktion [Add to Longdo]
生産[せいさん, seisan] Produktion, Erzeugnis [Add to Longdo]
[さん, san] GEBURT, PRODUKTION, VERMOEGEN [Add to Longdo]
製品[せいひん, seihin] Produkt, Erzeugnis, Fabrikat [Add to Longdo]
製造[せいぞう, seizou] Herstellung, Erzeugung, Produktion [Add to Longdo]
複製[ふくせい, fukusei] Reproduktion, Nachdruck [Add to Longdo]
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] landwirtschaftliches_Produkt [Add to Longdo]
造る[つくる, tsukuru] herstellen, produzieren, bauen [Add to Longdo]
酪製品[らくせいひん, rakuseihin] Molkereiprodukt [Add to Longdo]
開墾[かいこん, kaikon] Urbarmachung, Rodung, Anbau [Add to Longdo]
魚介[ぎょかい, gyokai] Fische_und_Muscheln, Seeprodukte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rod \Rod\, n. [The same word as rood. See {Rood}.]
   1. A straight and slender stick; a wand; hence, any slender
    bar, as of wood or metal (applied to various purposes).
    Specifically:
    (a) An instrument of punishment or correction;
      figuratively, chastisement.
      [1913 Webster]
 
         He that spareth his rod hateth his son. --Prov.
                          xiii. 24.
      [1913 Webster]
    (b) A kind of sceptor, or badge of office; hence,
      figuratively, power; authority; tyranny; oppression.
      "The rod, and bird of peace." --Shak.
    (c) A support for a fishing line; a fish pole. --Gay.
    (d) (Mach. & Structure) A member used in tension, as for
      sustaining a suspended weight, or in tension and
      compression, as for transmitting reciprocating motion,
      etc.; a connecting bar.
    (e) An instrument for measuring.
      [1913 Webster]
 
   2. A measure of length containing sixteen and a half feet; --
    called also {perch}, and {pole}.
    [1913 Webster]
 
   {Black rod}. See in the Vocabulary.
 
   {Rods and cones} (Anat.), the elongated cells or elements of
    the sensory layer of the retina, some of which are
    cylindrical, others somewhat conical.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ROD
     Rewritable Optical Disk (OD)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 r
 
 1. (kıs.) radius, rare, received, recipe, residence, retired, right-hand page, rises, rod, rubber.
 
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 rod
   confusion; disorder
   root
   chaos; tangle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top