Search result for

*rivalry*

(66 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rivalry, -rivalry-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rivalry[N] การแข่งขันกัน, Syn. competition, contention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rivalry(ไร'เวิลรี) n. การแข่งขันกัน,การเป็นคู่ต่อสู้กัน,การชิงดีชิงเด่น,การตีเสมอ, See also: rivalrous adj., Syn. competition,contest,duel

English-Thai: Nontri Dictionary
rivalry(n) การชิงดี,การแข่งขัน,การตีเสมอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competitive Rivalryแข่งกับพ่อและพี่น้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is too important, Sean, and it's above personal rivalry. Wait a minute.นี่ก็สำคัญฌอน มันอยู่ เหนือคู่ แข่งอยู่ แล้ว Good Will Hunting (1997)
Chandler's top foreman,fred jeffers, Was recently asked about the rivalry.โฟร์แมนมือฉมังของแชนด์เลอร์, เฟรด เจฟเฟอร์, ได้ถูกสอบถามเกี่ยวกับตู่แข่ง Self Made Man (2008)
They show Chandler's rivalry with Stark Cost him everything.มันบอกว่าเชนเดอร์แข่งกับสาร์คในทุกเรื่อง Self Made Man (2008)
And we're going to play up this whole thing about how they went to the same school, you know, the education rivalry.และเรากำลังเล่นกับ ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ พวกเขาได้ไปที่โรงเรียนเดิม เป็นอย่างไรหล่ะ นายก็รู้ต้องแข่งขันกันเรียน Fighting (2009)
Rivalry for education.แข่งขันกันเรียน Fighting (2009)
- Ah. Friendly rivalry.แข่งขันกันอย่างฉันท์มิตร Chuck Versus the Beefcake (2009)
Korea's common people cannot survive without the spirit of rivalry and patience.คนเกาหลีไม่สามารถรอดได้โดย ไม่มีจิตวิญญาณของการแข่งขันและความอดทนหรอกนะ Episode #1.1 (2009)
Let's just say that the men in the Salvatore family have been cursed with sibling rivalry.มันเริ่มต้นที่คู่พี่น้องซาลวาทอร์ คู่ดั้งเดิมโน้น Family Ties (2009)
Dimensionality equals the logarithm of n divided by... non-excludability and non-rivalry 4/3 PI times the radius is morally praiseworthy but not morally obligatory.เท่ากับเลขอัลกอริทึ่มที่หาไม่ได้ ไม่สามารถแยกออกและไม่สามารถรวมกันได้ สี่ส่วนสามพันคูณรัศมียกกำลังสาม Star Trek (2009)
I've seen your works and you don't ... yeah but just for fun it's not something professional well what if the pirates and the rivalry didn't exist?ฉันได้เห็นผลงานของคุณและคุณไม่ ... ใช่ แต่เพื่อความสนุกสนาน สิ่งที่ไม่เป็นระดับมืออาชีพ สิ่งที่ดีถ้า ไพเรต และการแข่งขันไม่อยู่? Step Up 3D (2010)
I'm not putting a man on the street over some stupid rivalryฉันไม่ใส่ใจคนข้างถนนโง่ๆ มากกว่าการแข่งขัน Step Up 3D (2010)
but it wasn't about rivalry anymore.เอ็ดเวิร์ดเกลียดวิธีนี้ แต่เขาไม่มีทางเลือก The Twilight Saga: Eclipse (2010)
But instinct and centuries of rivalryแต่ด้วยสัญชาติญาณและ การแข่งขันนับหลายร้อยปี Bad Moon Rising (2010)
Is demise the only thing that can bring an end to your rivalry with Biryu?การตายเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้การแข่งขันระหว่าง เสด็จพ่อและฝ่าบาทจบลงได้หรือทเพคะ Episode #1.4 (2010)
It's not a rivalry, you know. I respect my elders.ผมไม่ได้อยากจะทำตัวตีเสมอเขาหรอกนะ ผมเคารพรุ่นพี่ Tooth Fairy (2010)
Sibling rivalry, backstabbing, familial manipulation.การชิงดีชิงเด่นของพี่น้อง ,ทรยศหักหลัง โกงกันในครอบครัว The Fasting and the Furious (2011)
Is there any sibling rivalry there?แล้วพี่น้องมีทะเลาะกันบ้างไหมคะ? Charade (2011)
Because I'm an only child and I'm curious about sibling rivalry.เพราะฉันเป็นลูกคนเดียวในสมรสที่ชิงดีชิงเด่นกัน Red Dawn (2012)
I know this rivalry thing has gotten heated in the past, and I'm sure this development doesn't help.เธอร้ายกาจ แข็งกร้าว และเธอไม่เคยฟังคำว่าได้โปรดและ... The Birkin (2012)
Could there have been another rivalry between them?เป็นไปได้รึเปล่าว่ามี การแข่งขันระหว่างพวกเธอ Proceed with Caution (2012)
So we've got some sister rivalry going on here?งั้นเราก็มีการแก่งแย่งระหว่างพี่น้องที่นี่? Happily Ever Aftermath (2012)
This game became the core of their sibling rivalry.เกมนี้กลายเป็นต้นตอให้พี่น้องแข่งขันกัน The Wheels on the Bus... (2012)
I'm thinking of putting out a feature article. Don't you two have a cool rivalry going?ฉันพยายามที่จะนำเสนอข่าวพิเศษ นาย 2 คนไม่ใช่คู่แข่งกันงั้นหรอ? Episode #1.2 (2012)
But the fiercest rivalry was between two fighters from Pittsburgh with the names Razor and Kid.แต่การแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่าง สองนักสู้จากพิตส์เบิร์ก ... มีชื่อมีดโกนและเด็ก Grudge Match (2013)
So many times in a three-fight rivalry the rubber match is the best.ดังนั้นหลายครั้งใน การแข่งขันสามการต่อสู้ ... ตรงกับยางที่ดีที่สุดคือ Grudge Match (2013)
The first is my rivalry with him.ประการแรกคือการแข่งขันของฉันกับเขา Rush (2013)
Kind of got into a spot of trouble on a story we were both covering in the Balkans, and he put the rivalry aside and spent three days helping me out of a bad situation.เริ่มมันเริ่มตรงนี้แหละ เราแข่งกันทำข่าวเรื่องปัญหาคาบสมุทรบอลข่าน แต่แล้วจู่ๆเขาก็ทิ้งเรื่องแข่งขัน ใช้เวลา 3 วัน Event Horizon (2013)
Not to mention the rivalry of who gets the collar.ไม่ต้องพูดถึงความอิจฉา ไม่ชอบหน้าเรื่องใครดีกว่ากัน Amuse-Bouche (2013)
You two will explore and resolve your differences by performing a song together inspired by a classic musical rivalry.พวกนายจะไปสำรวจและแก้ปัญหาข้อโต้แย้งของพวกนาย โดยการแสดงเพลงด้วยกัน แรงบันดาลใจจากการแข่งขันเพลงคลาสสิค Feud (2013)
It appears my 20-year rivalry with your husband has come to an end.จนมาถึงตอนจบ Sabotage (2013)
I could care less about your petty rivalry with Jason Prosser.กับการแข่งขันเล็กๆของคุณ กับ เจสัน พรอสเซอร์ Sabotage (2013)
The rivalry between my dad and Prosser is legendary.การแข่งขันระหว่างพ่อผมกับพรอสเซอร์เป็นตำนาน Sabotage (2013)
Romantic rivalry?คู่แข่งหัวใจ? Red in Tooth and Claw (2013)
Worst case of sibling rivalry I've ever seen.เป็นเรื่องพี่น้องชิงดีชิงเด่นที่แย่ที่สุด เท่าที่เคยเห็นเลย To Bear Witness (2013)
The nuclear rivalry between the United States and the Soviet Union had another byproduct.และสหภาพโซเวียต มีอีกผลพลอยได้ The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rivalryThe quarrel originated in rivalry between the two countries.

CMU English Pronouncing Dictionary
RIVALRY    R AY1 V AH0 L R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rivalry    (n) (r ai1 v @ l r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkurrenzkampf {m}competition; rivalry [Add to Longdo]
Rivalität {f}; Wetteifer {m}; Wettstreit {m} | freundschaftlicher Wettsreitrivalry | friiendly rivalry [Add to Longdo]
Wettbewerb {m} [econ.]business rivalry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
競合[きょうごう, kyougou] (n,vs,adj-no) contention; competition; rivalry; quarrel; (P) [Add to Longdo]
競合関係[きょうごうかんけい, kyougoukankei] (n) competitive relationship; rivalry [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
兄弟牆に鬩ぐ[けいていかきにせめぐ, keiteikakinisemegu] (exp,v5g) sibling rivalry; quarrel among friends [Add to Longdo]
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms [Add to Longdo]
鞘当て[さやあて, sayaate] (n) rivalry (in love, touching of sheaths) [Add to Longdo]
切磋琢磨し合う[せっさたくましあう, sessatakumashiau] (exp,v5u) to work hard together; to be in a state of friendly rivalry [Add to Longdo]
先陣争い[せんじんあらそい, senjin'arasoi] (n) competition (rivalry) to first (e.g. rider in a charge) [Add to Longdo]
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P) [Add to Longdo]
相克;相剋[そうこく, soukoku] (n,vs) rivalry [Add to Longdo]
対抗意識[たいこういしき, taikouishiki] (n) (sense of) rivalry; competitiveness [Add to Longdo]
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment [Add to Longdo]
張り合い;張合い[はりあい, hariai] (n) competition; rivalry; something worth doing [Add to Longdo]
陳情合戦[ちんじょうかっせん, chinjoukassen] (n) competitive lobbying; rivalry in campaigning (for and against) [Add to Longdo]
派閥争い[はばつあらそい, habatsuarasoi] (n) factional dispute; factional strife; rivalry between factions [Add to Longdo]
負けん気[まけんき, makenki] (n) competitive spirit; spirit of rivalry; (P) [Add to Longdo]
誘致合戦[ゆうちかっせん, yuuchikassen] (n) rivalry over winning the right to host an event; competition to lure (attract, invite) (institutions, manufacturing facilities, foreign tourists, etc.) to a locality [Add to Longdo]
励み合い[はげみあい, hagemiai] (n) competition; emulation; rivalry [Add to Longdo]
恋の鞘当て;恋のさやあて[こいのさやあて, koinosayaate] (exp) rivalry for the heart of a woman [Add to Longdo]
拮抗;頡頏[きっこう;けっこう(頡頏), kikkou ; kekkou ( ketsu kou )] (n,vs) (1) rivalry; competition; antagonism; struggle for supremacy; (2) (けっこう only) rising and falling (of a bird) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rivalry \Ri"val*ry\, n.; pl. {Rivalries}.
   The act of rivaling, or the state of being a rival; a
   competition. "Keen contention and eager rivalries."
   --Jeffrey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Emulation; competition. See {Emulation}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top