Search result for

*ripé*

(287 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ripé, -ripé-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ripe[ADJ] สุก, See also: สุกงอม, Syn. mellow, ripened
ripe[ADJ] เจริญเต็มที่, Syn. mature, seasoned
ripe[ADJ] เป็นผู้ใหญ่, Syn. aging, mature
gripe[VI] บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ), See also: บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ, Syn. complain, criticize, grumble
gripe[VI] ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe[VT] ทำให้ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
ripen[VT] ทำให้สุก, See also: ทำให้สุกงอม, Syn. mature, mellow
ripen[VT] ทำให้เติบโตเต็มที่, See also: ทำให้เจริญเต็มที่, Syn. develop, mature
stripe[N] ริ้ว, See also: แถบ, แถบสี, Syn. band, layer
stripe[N] ลายทางยาว, See also: ลายทาง, ลายแถบ, Syn. line, streak
stripe[N] แถบยศ, See also: บั้งยศ, Syn. chevron
stripe[VT] ทำให้เป็นริ้ว, See also: ทำให้เป็นลายทางยาว, Syn. streak, striate
stripe[N] การโบย, See also: การตี, การเฆี่ยน, Syn. blow, clout
unripe[ADJ] ยังไม่สุก, See also: ยังไม่แก่, ยังไม่โตเต็มที่, Syn. green, Ant. ripe
striped[ADJ] ซึ่งมีสาย, See also: ซึ่งเป็นแถบ, Syn. lined, banded, barred
striper[N] ทหารเรือที่สวมปลอกแขนแสดงตำแหน่ง (คำสแลงทางทหาร)
gripe at[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe about, complain about
overripe[ADJ] สุกเกินไป, Syn. rotting, decayed, decaying
rareripe[N] ซึ่งสุกหรืองอมเร็ว
ripeness[N] ความสุกงอม, See also: การเจริญเต็มที่, Syn. perfection
underripe[ADJ] ห่าม, See also: ที่ยังไม่สุกดี
pin stripe[ADJ] ที่เป็นแถบบางมาก (โดยเฉพาะในสิ่งทอ)
pin stripe[N] ริ้วหรือแถบบาง
pinstriper[SL] นักธุรกิจ (โดยเฉพาะที่สวมชุดสูทลายทาง)
centripetal[ADJ] ที่เคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลาง, Ant. centrifugal
gripe about[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe at, complain about
ripe old age[IDM] แก่มาก, See also: ทีอายุมาก
candy-striped[ADJ] ที่มีลายบนสีพื้น (มักเป็นเส้นสีแดงหรือชมพูบนพื้นสีขาว)
when the time is ripe[IDM] เมื่อถึงเวลา, See also: เมื่อได้เวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gallows-ripeadj. ควรต้องโทษแขวนคอ
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp
gripey(ไกร'พี) adj. =gripy
rareripe(แร'ไรพฺ) adj. สุกเร็ว. n. ผลไม้ที่สุกเร็ว,ผักที่โตเร็ว
ripe(ไรพฺ) adj. สุก,สุกงอม,เจริญเต็มที่,ได้ที่,ถึงกำหนด,เป็นผู้ใหญ่,สูงอายุ,ถึงเวลา,ได้เวลา,สมบูรณ์,ชำนาญ, See also: ripeness n., Syn. mature,prepared
ripen(ไร'เพิน) vt. ทำให้สุก,ทำให้สุกงอม,ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้เหมาะสม vi. สุก,งอม,เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. mature
stars and stripesn. ธงชาติอเมริกัน., Syn. Old Glory,The Star-Spangled Banner
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
striped(สไทรพดฺ,สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว,เป็นลายยาว,มีแถบ,เมาเหล้า
tripe(ไทรพ์) n. ผ้าขี้ริ้ว,เครื่องใน,คำพูดหรือข้อเขียนที่ผิดหรือไม่มีค่า,สิ่งที่ด้อยคุณค่า,สวะ,สิ่งเหลวไหล, Syn. nonsense

English-Thai: Nontri Dictionary
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
ripe(adj) งอม,สุก,สมบูรณ์,ได้ที่,ได้เวลา
ripen(vi) สุก,งอม
ripen(vt) ทำให้งอม,ทำให้สุก,ทำให้เจริญเต็มที่
ripeness(n) ความสุกงอม,ความงอม,ความสมบูรณ์
stripe(n) บั้ง,ริ้ว,แถบยศ,ชนิด
tripe(n) กระเพาะสัตว์,เครื่องในสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peripenial-รอบองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polypetalous; apopetalous; choripetalous; dialypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stripe; streakเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
streak; stripeเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apopetalous; choripetalous; dialypetalous; polypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
afferent nerve; nerve, centripetalประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
choripetalous; apopetalous; dialypetalous; polypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centripetalสู่ศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centripetal drainage patternแบบรูปทางน้ำสู่ศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centripetal forceแรงสู่ศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centripetal nerve; nerve, afferentประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centripetal replacementการแทนที่สู่ศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cerebripetalไปสู่สมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centripetal๑. -สู่ศูนย์๒. -สู่สมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dialypetalous; apopetalous; choripetalous; polypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nerve, centripetal; nerve, afferentประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, afferent; nerve, centripetalประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ripeningการสุก [TU Subject Heading]
Centripetalแขนขา [การแพทย์]
Centripetal Forceแรงหดตัวจากขอบบาดแผลเข้าหากลางบาดแผล [การแพทย์]
Centripetallyเข้าใน [การแพทย์]
Cervix, Ripeปากมดลูกนุ่มยืดขยายได้,ปากมดลูกบางตัวและเริ่มเปิด [การแพทย์]
Cervix, Unripedปากมดลูกยังไม่พร้อมสำหรับการคลอด [การแพทย์]
centripetal forceแรงสู่ศูนย์กลาง, แรงที่ทำให้วัตถุมีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือส่วนของวงกลม แรงนี้มีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางของเส้นทางการเคลื่อนที่นั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
centripetal accelerationความเร่งสู่ศูนย์กลาง, ความเร่งของวัตถุ ณ ตำแหน่งใด ๆ บนส่วนโค้งรูปวงกลม มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gripe Waterไกรพ์วอเตอร์ [การแพทย์]
Lymphatic Cyst, Peripelvicถุงหลอดน้ำเหลืองรอบกรวยไต [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บั้งยศ[N] chevrons, See also: stripes, Example: เมื่อไหร่จะได้ติดบั้งยศอย่างคนอื่นเขาบ้าง, Thai definition: เครื่องหมายเป็นแถบที่แสดงฐานะหรือชั้นของบุคคล
ริ้ว[N] strip, See also: line, stripe, streak, welt, strath mark, Example: การปั้นจีวรพระสมัยนี้จะปั้นเป็นริ้ว ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น, Count unit: ริ้ว, Thai definition: เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทางๆ เป็นแถว เป็นแนวยาวไป หรือเป็นแล่งๆ
ลาย[ADJ] striped, See also: streaked, Example: หลังคลอด ผู้หญิงมักจะมีท้องลาย, Thai definition: เป็นแนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว
สุก[V] ripen, See also: be ripe, be mature, grow ripe, Ant. ดิบ, Example: มะม่วงเริ่มสุกเต็มต้นจนกินไม่ทัน, Thai definition: ระยะที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
สุก[ADJ] ripe, See also: mature, ripened, Ant. ดิบ, Example: นกมาจิกกินมะละกอสุกไปจนหมดต้น, Thai definition: ที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
มะพร้าวห้าว[N] ripe coconut, Example: ส่วนผสมหลักๆ ที่ใช้ทำทองม้วนคือ มะพร้าวห้าว นำมาคั้นเป็นกะทิ แป้งสาลี และน้ำตาล, Count unit: ผล, ลูก, ใบ, Thai definition: ผลมะพร้าวที่แก่จัด
แถบยศ[N] stripe, Example: เขาคงจะเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควร ดูจากแถบยศต่างๆ ที่ติดอยู่บนเสื้อของเขา, Count unit: แถบ, อัน, Thai definition: เครื่องหมายที่บอกฐานะหรือชั้นของบุคคลนั้น
พร่ำบ่น[V] grumble, See also: complain, gripe, grouch, bleat, carp, whine, Syn. พูดพร่ำ, Example: เธอมักพร่ำบ่นเมื่อเห็นผมดื่มเหล้าเป็นประจำ, Thai definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ อยู่เรื่อยไป
ข้าวเม่า[N] pounded unripe rice, See also: shredded rice grain, Example: พี่สาวชอบทำข้าวเม่าใส่ขวดเอาไว้กินเล่น, Thai definition: ข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วตำให้แบน
แถบ[N] strip, See also: band, stripe, Example: บางธนาคารมีบริการส่งแถบรายการเช็คเบิกในบัญชีของบริษัทใหญ่ๆ ให้บริษัทนั้นๆ ทุกวัน, Count unit: แถบ, Thai definition: สิ่งที่แบนยาว
งอม[V] be overripe, See also: be too ripe, Syn. สุกจัด, แก่จัด, Ant. อ่อน, ดิบ, Example: ถ้าไปตลาดอย่าลืมซื้อมะละกอด้วยนะ เอาลูกที่สุกกำลังดีไม่งอมจัด, Thai definition: สุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละ
ปลาช่อน[N] snake-head fish, See also: serpent-headed fish, Striped snake-head fish, Example: ปลาซ่อนที่เลี้ยงไว้ในบ่อเจริญเติบโตมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 1 กิโลกรัม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Channa striatus ในวงศ์ Channidae ลำตัวทรงกระบอก ส่วนท้ายแบนข้างเล็กน้อย มีเกล็ดในแนวเส้นข้างตัว ด้านหลังลำตัวเป็นสีน้ำตาลเทาหรือค่อนข้างดำ ด้านข้างสีอ่อนกว่าและมีลายสีดำพาดเฉียง ท้องสีขาว ครีบต่างๆ มีจุดหรือริ้วสีน้ำตาลดำ พบชุกชุมทั่วไป
ปากตะกร้อ[N] ripe mango, Syn. มะม่วงปากตะกร้อ, Example: เขาสอยมะม่วงปากตะกร้อมาบ่มไว้ในลังจำนวนมาก, Thai definition: เรียกมะม่วงที่แก่จัดควรสอยลงมาบ่มได้
แรงสู่ศูนย์กลาง[N] centripetal force, Thai definition: แรงที่กระทำต่อเทหวัตถุในขณะที่เทหวัตถนั้นเคลื่อนที่เป็นทางวงกลม แรงนี้มีทิศเข้าสู่จุดศูนย์กลางของทางวงกลมนั้นและมีขนาดเท่ากับแรงหนีศูนย์กลาง, Notes: (ฟิสิกส์)
สุกงอม[V] mature, See also: ripe, Syn. สุก, แก่, งอม, Ant. ดิบ, Example: กล้วยหวีนี้สุกงอมมากแล้ว รีบกินซะไม่อย่างนั้นจะเน่าเสียหมด, Thai definition: สุกจัดมากจนเกือบเน่าหรือเละ
หมากสง[N] ripe areca-nut, Syn. หมากสุก, Ant. หมากดิบ, Example: พวกเราต่างก็มีญาติผู้ใหญ่กินหมากอยู่เรารู้ว่าหมากสงคือหมากที่แก่จัดใช้กินแทนหมากดิบได้, Count unit: ผล, ทะลาย, Thai definition: หมากที่แก่จัด
หมากสุก[N] ripe areca-nut, Syn. หมากสง, Ant. หมากดิบ, Example: แสงอาทิตย์ยามเย็นสาดกระทบเห็นเป็นสีคล้ายหมากสุก, Count unit: ผล, ทะลาย
ตอก[N] thin bamboo-stripes, See also: bamboo strips, Example: ยายนำเครื่องยาบรรจุลงในหม้อใหม่แล้วปิดปากด้วยใบตองจากนั้นใช้ตอกขัดประสานกันเป็นรูปดาว, Count unit: เส้น, Thai definition: ไม้ไผ่ที่จักบางๆ สำหรับผูกมัดหรือสานสิ่งต่างๆ
เต่ง[V] be ripe, See also: be round, be well-developed, Syn. เป่ง, เต่งตึง, อูม, Ant. แฟบ, เหี่ยว, ยาน, Example: ถั่วเหลืองกล่นลงกระด้งแกรกกราก บางเม็ดเต่งเต็มดี บางเม็ดผอมลีบ ดำๆ ด่างๆ, Thai definition: มีเนื้ออูมแน่นตึง ไม่เหี่ยวหรือย่นยาน
แถบแม่เหล็ก[N] magnetic stripe
ทะวาย[N] fruit which ripens out of season, See also: fruit bearing out of season, Thai definition: ผลไม้ที่ออกผลไม่ตรงตามฤดูกาล
บ่ม[V] ripen, See also: cure, mature, make ripe, Example: มะม่วงที่ลูกค้าให้มาต้องเอามาบ่มอีกสองวันถึงจะนำไปรับประทานได้, Thai definition: ทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น
บั้ง[V] cut off, See also: cut in stripes, Syn. เฉือน, เชือด, กรีด, Example: ปลาตัวนี้ใหญ่มากจนพ่อค้าต้องบั้งถึง 8 ริ้ว, Thai definition: ฟันให้เป็นแผลตามขวาง
มโนศิลา[N] red-vein stone, See also: red-striped stone, coloured marble, Syn. หินลายสีแดง, Thai definition: ศิลาอ่อนที่ย่อยให้ละเอียดประสมเป็นสีทาสิ่งอื่นได้, Notes: (สันสกฤต)
กลมกล่อม[ADJ] mellow, See also: full-flavoured, soft, sweet, rich, delicate, ripe, Example: โดยทั่วไปคนภาคกลางรับประทานอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมมีรสหวานเล็กน้อย, Thai definition: ที่เข้ากันพอดี
การบ่ม[N] cure, See also: ripeness, Example: อาหารที่หมักเพื่อทำโยเกิร์ตจะใช้เวลาการบ่มนานถึง 2 วัน, Thai definition: การทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น เช่น การบ่มผลไม้ การบ่มใบยา
แกน[ADJ] hard, See also: stunted, undeveloped, unripe, Example: ทุเรียนลูกนี้กินไม่ได้เพราะเป็นทุเรียนแกน, Thai definition: แข็งเป็นไตอยู่ข้างใน (มักใช้แก่ผลไม้) เช่น ทุเรียนแกน มะม่วงแกน
ช่อน[N] striped snake-head fish, Syn. ปลาช่อน, Count unit: ตัว
ทึนทึก[ADJ] almost old, See also: almost ripe, Syn. ทึมทึก, Thai definition: จวนแก่
ห่าม[ADJ] unripe, See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe, Syn. จวนสุก, Example: เขาชอบกินทุเรียนห่ามๆ เขาบอกว่ามันกรอบดี
อ่อน[ADJ] immature, See also: unripe, green, Example: มะเขือนี้ถ้าผลอ่อนจะไม่ขม, Thai definition: ที่ยังมีอายุไม่มาก
ดิบ[ADJ] unripe, See also: green, young, Syn. ไม่สุก, Ant. สุก, Example: แม่ชอบกินมะม่วงดิบ, Thai definition: ยังไม่สุก
เรื่องเหลวไหล[N] nonsense, See also: rubbish, gibberish, tripe, twaddle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: streak ; stripe ; chevron   
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe   FR: mûrir (à la chaleur)
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ดิบ[adj.] (dip) EN: unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; brut
อีเห็นหูด่าง[n. exp.] (ī-hen hū dāng) EN: Three-striped Palm Civet   
อีเห็นหน้าขาว[n. exp.] (ī-hen nā khāo) EN: Three-striped Palm Civet   
แก่[adj.] (kaē) EN: ripe ; mature ; grown up   FR: mûr ; mature
กัดป่า[n. exp.] (kat pā) EN: striped croaking gourami   
กระเล็นขนปลายหูสั้น [n. exp.] (kralen khon plāi hū san) EN: Burmese Striped Squirrel   
กระเล็นขนปลายหูยาว[n. exp.] (kralen khon plāi hū yāo) EN: Cambodian Striped squirrel   
กระรอกลายแถบ[n. exp.] (krarøk lāi thaēp) EN: Three-striped Ground squirrel   
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe   FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]
ลาย[adj.] (lāi) EN: striated ; striped ; streaked   FR: strié ; tacheté ; zébré ; réticulé ; rayé
โลมาแถบ[n. exp.] (lōmā thaēp) EN: Striped Dolphin   
ไม่สุก[adj.] (mai suk) EN: unripe   
มะขามเปียก[n. exp.] (makhām pīek) EN: ripe tamarind   
หมากสง[n.] (māksong) EN: ripe areca-nut   
มากสุก[n. exp.] (māk suk) EN: ripe areca-nut   
มะม่วงปากตะกร้อ[n. exp.] (mamūang pāktakrø) EN: ripe mango   
มโนศิลา[n.] (manōsilā) EN: red-vein stone ; red-striped stone ; coloured marble   
มะพร้าวห้าว[n.] (maphrāohāo) EN: ripe coconut   
งอม[v.] (ngøm) EN: be overripe ; be too ripe   
งูใบ้[n. exp.] (ngū bai) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูดินลายขีด [n. exp.] (ngū din lāi khīt) EN: Striped Blind Snake   
งูดินลายเส้น[n. exp.] (ngū din lāi sen) EN: Striped Blind Snake   
งูกาบหมากหางนิล [n. exp.] (ngū kāpmāk hāng nin) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูกาบหมากลาย[n. exp.] (ngū kāpmāk lāi) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)   
งูกาบหมากเหลือง [n. exp.] (ngū kāpmāk leūang) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)   
งูลายสาบดอกหญ้า[n. exp.] (ngū lāisāp døk yā ) EN: Striped Keelback ; White-striped Keelback ; Yellow–headed Grass Snake   
งูงอดหลังลาย [n. exp.] (ngū ngot lang lāi) EN: Striped Kukri Snake   
งูงอดไทย [n. exp.] (ngū ngot thai) EN: Striped Kukri Snake   
งูปล้องหวายหลังเส้น [n. exp.] (ngū plǿng wāi lang sen) EN: Stripe-backed Coral Snake   
งูปล้องหวายเหลือง[n. exp.] (ngū plǿng wāi leūang) EN: Stripe-backed Coral Snake   
งูทางมะพร้าวหางดำ [n. exp.] (ngū thāngmaphrāo hāng dam) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูทางมะพร้าวถ้ำ [n. exp.] (ngū thāngmaphrāo tham) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย[n. exp.] (nok hūa khwān dāng hūa daēng ok lāi) EN: Stripe-breasted Woodpecker   FR: Pic à poitrine rayée [m]
นกจู๋เต้นลาย[n. exp.] (nok jū ten lāi) EN: Striped Wren-Babbler   FR: Turdinule striée [f] ; Timalie à bride
นกกินแมลงอกเหลือง[n. exp.] (nok kin malaēngok leūang) EN: Striped Tit Babbler   FR: Timalie à gorge striée [f] ; Burong à collier [m] ; Timalie mésangée [f]
นกปรอดคอลาย[n. exp.] (nok parøt khø lāi) EN: Stripe-throated Bulbul   FR: Bulbul de Finlayson [m] ; Bulbul à face striée [m]
นกปรอดลาย[n. exp.] (nok parøt lāi) EN: Striated Bulbul ; Striped Bulbul   FR: Bulbul strié [m]
อ่อน[adj.] (øn) EN: immature ; unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; jeune
ปากตะกร้อ[adj.] (pāktakrø) EN: ripe ; ready to be picked   FR: mûr ; à point
ผ้าขี้ริ้ว[n.] (phākhīriū) EN: cow's intestine ; ox tripes   FR: tripes de boeuf
เพียงพอนเส้นหลังขาว[n. exp.] (phīengphøn sen lang khāo) EN: Back-striped Weasel   
ผีเสื้อจรกาเมียลาย[n. exp.] (phīseūa jøn kā mīa lāi) EN: Striped Blue Crow   
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ[n. exp.] (phīseūa nøn bai kum sen dam) EN: Striped Albatross   
ผีเสื้อวงแหวนลาย[n. exp.] (phīseūa wongwaēn lāi) EN: Striped Ringlet   
พุง[n.] (phung) EN: viscera ; offal ; tripes   FR: viscères [fpl] ; tripes [fpl] ; abats [mpl]
แรงสู่ศูนย์กลาง[n.] (raēngsūsūnklāng) EN: centripetal force   FR: force centripète [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIPE    R AY1 P
CRIPE    K R AY1 P
GRIPE    G R AY1 P
RIPEN    R AY1 P AH0 N
TRIPE    T R AY1 P
STRIPE    S T R AY1 P
GRIPES    G R AY1 P S
GRIPED    G R AY1 P T
STRIPER    S T R AY1 P ER0
STRIPED    S T R AY1 P T
STRIPES    S T R AY1 P S
RIPENED    R AY1 P AH0 N D
RIPENING    R AY1 P AH0 N IH0 NG
RIPENING    R AY1 P N IH0 NG
STRIPERS    S T R AY1 P ER0 Z
OVERRIPE    OW1 V ER0 R AY1 P
VANRIPER    V AE2 N R AY1 P ER0
PINSTRIPE    P IH1 N S T R AY2 P
PINSTRIPES    P IH1 N S T R AY2 P S
PINSTRIPED    P IH1 N S T R AY2 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ripe    (j) (r ai1 p)
ripen    (v) (r ai1 p @ n)
riper    (j) (r ai1 p @ r)
tripe    (n) (t r ai1 p)
cripes    (uh) (k r ai1 p s)
gripes    (n) (g r ai1 p s)
ripely    (a) (r ai1 p l ii)
ripens    (v) (r ai1 p @ n z)
ripest    (j) (r ai1 p i s t)
stripe    (n) (s t r ai1 p)
unripe    (j) (uh1 n r ai1 p)
ripened    (v) (r ai1 p @ n d)
striped    (j) (s t r ai1 p t)
stripes    (n) (s t r ai1 p s)
overripe    (j) (ou2 v @ r ai1 p)
ripeness    (n) (r ai1 p n @ s)
ripening    (v) (r ai1 p @ n i ng)
over-ripe    (j) - (ou2 v @ - r ai1 p)
pinstripe    (j) (p i1 n s t r ai p)
unripened    (j) (uh1 n r ai1 p @ n d)
centripetal    (j) (s e1 n t r i1 p i t l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child) [Add to Longdo]
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
アオバスズメダイ[, aobasuzumedai] (n) black-axil chromis (Chromis atripectoralis); blackfin chromis [Add to Longdo]
アンダーリペア[, anda-ripea] (n) under repair [Add to Longdo]
イエローストライプコリス[, iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata) [Add to Longdo]
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
シャドーストライプ[, shado-sutoraipu] (n) shadow stripe [Add to Longdo]
スカーフェイスブレニー[, suka-feisubureni-] (n) scarface blenny (Cirripectes vanderbilti) [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
スターズアンドストライプス[, suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P) [Add to Longdo]
ストライプ[, sutoraipu] (n) stripe; (P) [Add to Longdo]
ストライプドバス;ストライプド・バス[, sutoraipudobasu ; sutoraipudo . basu] (n) striped bass (Morone saxatilis); Atlantic striped bass; stripers; linesiders; pimpfish; rockfish [Add to Longdo]
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth [Add to Longdo]
ストライプメディアセット[, sutoraipumedeiasetto] (n) {comp} striped media set [Add to Longdo]
タヌキベラ[, tanukibera] (n) striped pigfish (Bodianus izuensis) [Add to Longdo]
チョークストライプ[, cho-kusutoraipu] (n) chalk stripe [Add to Longdo]
チリペッパー[, chiripeppa-] (n) chili pepper [Add to Longdo]
トラテープ[, torate-pu] (n) safety stripe tape (black-and-yellow plastic tape) (wasei [Add to Longdo]
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish [Add to Longdo]
ニセカンランハギ[, nisekanranhagi] (n) eyestripe surgeonfish (Acanthurus dussumieri, species of Indo-Pacific tang); palani; Dussumier's surgeonfish [Add to Longdo]
ハコベラ[, hakobera] (n) fivestripe wrasse (Thalassoma quinquevittatum) [Add to Longdo]
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head) [Add to Longdo]
ヒレグロスズメダイ[, hiregurosuzumedai] (n) dark-fin chromis (Chromis atripes) [Add to Longdo]
ピンストライプ[, pinsutoraipu] (n) pinstripe (esp. freehand art) [Add to Longdo]
ブラックスポットホッグフィッシュ[, burakkusupottohoggufisshu] (n) blackspot hogfish (Bodianus opercularis); candystripe hogfish [Add to Longdo]
プリペアードピアノ[, puripea-dopiano] (n) prepared piano [Add to Longdo]
プリペイド[, puripeido] (adj-f) (1) prepaid (phone, card, etc.); (2) prep. aid [Add to Longdo]
プリペイドカード[, puripeidoka-do] (n) prepaid card [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[, puripeidoterefonka-do] (n) {comp} prepaid telephone card [Add to Longdo]
プリペイド式携帯電話[プリペイドしきけいたいでんわ, puripeido shikikeitaidenwa] (n) prepaid cellphone [Add to Longdo]
ペンシルストライプ[, penshirusutoraipu] (n) pencil stripe [Add to Longdo]
ポリペプチド[, poripepuchido] (n) polypeptide [Add to Longdo]
マルガヒメオオトカゲ[, marugahimeootokage] (n) stripe-tailed Goanna (Varanus gilleni, species of carnivorous monitor lizard native to northwestern and central Australia) [Add to Longdo]
ミスジチョウチョウウオ[, misujichouchouuo] (n) oval butterflyfish (Chaetodon lunulatus); pinstripe butterflyfish; redfin butterflyfish [Add to Longdo]
モンツキアカヒメジ[, montsukiakahimeji] (n) yellowstripe goatfish (Mulloidichthys flavolineatus) [Add to Longdo]
ヤスジチョウチョウウオ[, yasujichouchouuo] (n) eightband butterflyfish (Chaetodon octofasciatus); eight-striped butterflyfish [Add to Longdo]
ヤスジニセモチノウオ[, yasujinisemochinouo] (n) eightstripe wrasse (Pseudocheilinus octotaenia); eightline wrasse [Add to Longdo]
リペア[, ripea] (n) repair [Add to Longdo]
リペレット[, riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling [Add to Longdo]
リボンストライプ[, ribonsutoraipu] (n) ribbon stripe [Add to Longdo]
レッドラインド・ピグミーゴビー;レッドラインドピグミーゴビー;ストライプヘッドドワーフゴビー;ストリアータゴビー[, reddoraindo . pigumi-gobi-; reddoraindopigumi-gobi-; sutoraipuheddodowa-fugobi-; su] (n) stripehead goby (Trimma striatum, was Trimma striata); stripehead dwarf goby (an Indo-West Pacific fish species) [Add to Longdo]
ロードハウバタフライフィッシュ[, ro-dohaubatafuraifisshu] (n) three-striped butterflyfish (Chaetodon tricinctus); three-band coralfish [Add to Longdo]
伊勢鯉[いせごい;イセゴイ, isegoi ; isegoi] (n) (1) (uk) (See 鯔・ぼら・1) striped mullet (Mugil cephalus); (2) (uk) (See 赤目魚・めなだ) redlip mullet (Chelon haematocheilus); (3) (uk) (See 海菴・はいれん) Indo-Pacific tarpon (Megalops cyprinoides) [Add to Longdo]
稲の螟虫;稲の髄虫[いねのずいむし, inenozuimushi] (n) (obsc) (See 二化螟蛾) striped stem borer larva [Add to Longdo]
円熟[えんじゅく, enjuku] (n,vs) ripeness; mellowness; maturity; perfection; (P) [Add to Longdo]
円熟した[えんじゅくした, enjukushita] (adj-f) mellow; mature; fully developed; ripe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下水[xià shui, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟ˙, ] offal; viscera; tripe [Add to Longdo]
催熟[cuī shú, ㄘㄨㄟ ㄕㄨˊ, ] to promote ripening of fruit [Add to Longdo]
向心力[xiàng xīn lì, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, ] centripetal force [Add to Longdo]
寿终正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿 / ] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] shaggy dog; striped [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] shaggy dog; striped [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] a tiger-cat; stripes; streaks; veins [Add to Longdo]
成熟[chéng shú, ㄔㄥˊ ㄕㄨˊ, ] mature; ripe [Add to Longdo]
[bān, ㄅㄢ, ] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated [Add to Longdo]
斑纹[bān wén, ㄅㄢ ㄨㄣˊ, / ] stripe; streak [Add to Longdo]
斑马线[bān mǎ xiàn, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hatching; zebra stripes [Add to Longdo]
[bān, ㄅㄢ, ] variegated; striped; marbled [Add to Longdo]
早稻[zǎo dào, ㄗㄠˇ ㄉㄠˋ, ] early season rice; rice at transplanting or still unripe [Add to Longdo]
有条纹[yǒu tiáo wén, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] striped [Add to Longdo]
条纹[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] stripe [Add to Longdo]
滚瓜烂熟[gǔn guā làn shú, ㄍㄨㄣˇ ㄍㄨㄚ ㄌㄢˋ ㄕㄨˊ, / ] lit. ripe as a melon that rolls from its vine (成语 saw); fig. to know fluently; to know sth inside-out; to know sth by heart [Add to Longdo]
[shú, ㄕㄨˊ, ] cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2 [Add to Longdo]
烂糊[làn hu, ㄌㄢˋ ㄏㄨ˙, / ] overripe; overcooked [Add to Longdo]
瓜熟蒂落[guā shú dì luò, ㄍㄨㄚ ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, ] when the melon is ripe, it falls (成语 saw); problems sort themselves out in the fullness of time [Add to Longdo]
白头偕老[bái tóu xié lǎo, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄌㄠˇ, / ] (to live together until the) white hairs of old age (成语 saw); to live to a ripe old age in conjugal bliss; until death do us part [Add to Longdo]
白头到老[bái tóu dào lǎo, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ ㄉㄠˋ ㄌㄠˇ, / ] (to live together until the) white hairs of old age (成语 saw); to live to a ripe old age in conjugal bliss; until death do us part [Add to Longdo]
磁条[cí tiáo, ㄘˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] magnetic stripe card [Add to Longdo]
秋后算帐[qiū hòu suàn zhàng, ㄑㄧㄡ ㄏㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ, / ] lit. settling accounts after the autumn harvest (成语 saw); to wait until the time is ripe to settle accounts; to bide time for revenge [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] grain not fully grown; husks; withered grain; unripe grain [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] late-planted early-ripening grain [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] ripe grain [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] late-planted early-ripening grain [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] early-planted late-ripening grain [Add to Longdo]
缠丝玛瑙[chán sī mǎ nǎo, ㄔㄢˊ ㄙ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, / ] sardonyx (gemstone of brown-white striped chalcedony) [Add to Longdo]
[dǔ, ㄉㄨˇ, ] tripe [Add to Longdo]
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, ] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行 [Add to Longdo]
花旗国[huā qí guó, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] USA (land of the stars and stripes) [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] stripes of tiger [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] striped wild cat [Add to Longdo]
蜂巢胃[fēng cháo wèi, ㄈㄥ ㄔㄠˊ ㄨㄟˋ, ] reticulum (second stomach of ruminants, with honeycomb pattern); tripe [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] moon; (striped) toad [Add to Longdo]
走兽[zǒu shòu, ㄗㄡˇ ㄕㄡˋ, / ] quadriped; animal; walking beast [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリペイド[ぷりぺいど, puripeido] prep aid [Add to Longdo]
プリペイドカード[ぷりぺいどかーど, puripeidoka-do] pre-paid card [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top