Search result for

*repair*

(336 entries)
(1.8623 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: repair, -repair-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repair[VT] ซ่อมแซม, See also: แก้ไข, Syn. fix, heal, mend
repair[VT] ชดเชย, See also: ชดใช้, Syn. atone, compensate
repair[N] การซ่อมแซม, See also: การแก้ไข, Syn. amendment, mend
repair[VT] ไปเป็นประจำ, Syn. go
repairer[N] ผู้ซ่อมแซมใหม่
disrepair[N] ความชำรุดทรุดโทรม, See also: การขาดการซ่อมแซม, สภาพชำรุดทรุดโทรม, Syn. collapse, ruination
repair to[PHRV] ชุมนุม (จำนวนมาก), Syn. resort to
repairman[N] ช่างซ่อม, Syn. repairer
repairable[ADJ] ซึ่งซ่อมแซมใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดทรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื

English-Thai: Nontri Dictionary
repair(vi) ไปเป็นประจำ,ไปยัง,ชุมนุม
repair(vt) แก้ไข,ซ่อมแซม,ชดใช้,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา
repairer(n) ผู้ปฏิสังขรณ์,ผู้ซ่อมแซม,ผู้ฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repairซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good repairการซ่อมแซมดีแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extensive repairการซ่อมแซมอย่างใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
not under repairข้อกำหนดเรือไม่ต้องซ่อม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
want of repairจำเป็นต้องซ่อมแซม, ขาดการซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automobile repair shopsอู่ซ่อมรถยนต์ [TU Subject Heading]
Maintenance and repairการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม [TU Subject Heading]
Repair and reconstructionการซ่อมแซมและการสร้างใหม่ [TU Subject Heading]
Repairingการซ่อมแซม [TU Subject Heading]
Repair การซ่อมแซม
การซ่อมแซมสิ่งของเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Book repairการซ่อมหนังสือ
Book repair หมายถึง การซ่อมหนังสือ เป็นการบำรุงรักษาหนังสือของห้องสมุด เพื่อซ่อมแซมแก้ไขหนังสือที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม เพื่อให้มีสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะนำออกให้บริการต่อไป การซ่อมหนังสือ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การซ่อมชั่วคราวหรือซ่อมเล็กน้อย เป็นการซ่อมที่ใช้เวลาไม่มากนัก เนื่องจากหนังสือชำรุดเพียงเล็กน้อย เช่น หนังสือฉีกขาดเฉพาะที่ ฉีกขาดบางหน้าปก และสันหลุด ฯลฯ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อไม่ให้หนังสือเสียหายเพิ่มมากขึ้นอีก บรรณารักษ์สามารถซ่อมเองได้

2. การซ่อมถาวรหรือซ่อมใหญ่ เป็นการซ่อมหนังสือที่ชำรุดค่อนข้างมาก ต้องใช้เวลาในการซ่อมนาน บรรณารักษ์อาจซ่อมเอง หรือถ้าชำรุดเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมเองได้ จำเป็นต้องส่งร้านรับจ้างซ่อม บรรณารักษ์ต้องพิจารณาดำเนินการ ซึ่งควรทำในช่วงปิดภาคการศึกษา

การซ่อมหนังสือแต่ละครั้งควรคำนึงถึงลักษณะการชารุดของหนังสือ เช่น สันปกขาด ปกหลุดจากเล่ม สันหลวม สันหลุด ฯลฯ และต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือที่มีความเหมาะสมต่อสภาพการชำรุดของหนังสือ เพื่อประหยัดวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความสวยงามและทำให้หนังสือมีสภาพที่แข็งแรงคงทน ส่วนวิธีการซ่อมหนังสือมีหลายวิธีด้วยกัน หนังสือแต่ละเล่มจะต้องเลือกใช้วิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม เช่น ซ่อมแบบเย็บกี่ ซ่อมแบบเจาะรูร้อยเชือก ซ่อมแบบเลื่อยสันฝังด้าย ซ่อมแบบเย็บพันลำ เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Repairค่าซ่อมแซม [การบัญชี]
Bone, Repair ofการซ่อมแซมของกระดูก [การแพทย์]
Cleft Lip, Repair ofการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง [การแพทย์]
Cleft Palate, Repair ofการผ่าตัดแก้ไขโรคเพดานโหว่ [การแพทย์]
Dark Repairการซ่อมแซมในที่มืด [การแพทย์]
Dentine, Repairativeการสร้างเด็นตีนใหม่ [การแพทย์]
Excision Repairการซ่อมแซมในที่มืด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is it possible to repair the ornament, madam?ตุ๊กตานั่นพอจะเอามาซ่อมได้มั้ยคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
- Best boots in for repair, sir?รองเท้าที่ดีที่สุดในการ ซ่อมแซมครับ? ทำปุ่มของคุณหนุ่ม คุณไม่ได้ใช้ งาน How I Won the War (1967)
Repair, revive, revamp, renew.ซ่อมแซมฟื้นปรับปรุงต่ออายุ Yellow Submarine (1968)
I'm glad you've repaired your engine. Now you can go back home.ผมดีใจที่คุณซ่อมเครื่องยนต์เสร็จ ตอนนี้คุณก็กลับบ้านได้แล้ว The Little Prince (1974)
he's a repair supervisor in dia's code-breaking arm at the pentagon. wiggled into supervisor's pay through an f-section.ช่างซ่อมบำรุง นักถอดรหัสที่เพนตากอน Spies Like Us (1985)
want something converted, built, repaired, modified?เครื่องมืออะไร ฉันทำได้หมด สร้าง ซ่อม แก้ไข ดัดแปลง Spies Like Us (1985)
I had to talk for hours to repair the damage.ฉันต้องคุยอยู่ตั้งนาน ให้เขามองข้ามความเสียหายเล็กน้อย The Lawnmower Man (1992)
Repair, maintenance, goddamn kids pestering me to take them for a ride...ซ่อมบำรุงรักษาเด็ก goddamn รบกวนผมที่จะพาพวกเขาไปนั่ง ... The Shawshank Redemption (1994)
I got here Auto Repair and... ..Soap Carving.ฉันมาถึงที่นี่ซ่อมรถและ ... แกะสลัก .. Soap The Shawshank Redemption (1994)
And how long do you think the repairs will take exactly?แล้ว ต้องซ่อมนานแค่ไหนถึงจะเสร็จ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
This'll take weeks to repair.คงใช้หนึ่งอาทิตย์ในการซ่อม. Toy Story (1995)
I need to repair my turbo boosters.ฉันต้องการซ่อมท่อขับเคลื่อนของยานฉัน Toy Story (1995)
Well, I must get back to repairing my ship.อ่า, ฉันต้องกลับไปซ่อมยานของฉันต่อ Toy Story (1995)
How's my ship? Sir, we've got a 7-meter fracture on the outer hull. We should be able to repair her, but it'ii take an awful lot of time, sir.มีรอยแตกยาว 7 เมตรที่กราบด้านนอก พอซ่อมได้แต่ต้องใช้เวลานานหน่อย Event Horizon (1997)
- All right. - You're going back upstairs. You're going outside on the Clark with Cooper, and you're going to repair the ship.ออกไปข้างนอกกับคูเปอร์ออกไปซ่อมยานซะ Event Horizon (1997)
Subtitles made by efes@ahoj.pl and repaired (a little bit) by Pepe.Ocr by Salsa Santana July 4, 2017 The Jackal (1997)
I just repaired it. It's still fragile. I don't even know why it's here.ผมเพิ่งซ่อมมัน มันยังบอบบางมาก นี่ผมยังไม่รู้ว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง The Red Violin (1998)
Getting my scooter repairedผมเอามอเตอร์ไซต์มาซ่อมน่ะ Christmas in August (1998)
Can it be repaired?ซ่อมได้ไหมครับ คุณหนูเล็ก Bicentennial Man (1999)
You see sooner or later, you'll have to bring it in for repairs.คุณต้องเอามันมาซ่อม Bicentennial Man (1999)
Not to worry. It can be repaired.ไม่ต้องห่วงครับ ซ่อมได้ Bicentennial Man (1999)
If you try to enter Andrew's brain while you're making this repair the police will be alerted.ถ้าคุณพยายามเข้าไปในสมองเขาขณะซ่อม ตำรวจจะได้รับแจ้งทันที Bicentennial Man (1999)
Requesting assistance, possible 211 at the TV repair shop on 1st and Santee.ขอความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ 211 ที่ร้านซ่อมโทรทัศน์ในวันที่ 1 และสันติ Showtime (2002)
The same gun that put holes in your TV repair shop.ปืนเดียวกันกับที่ใส่หลุมในร้านซ่อมทีวีของคุณ Showtime (2002)
That's where they clean, repair and maintain all the documents and the storage housings when they're not on display or in the vault.ไม่ใช่. มันเอาไว้ทำความสะอาด และซ่อมแซม... เอกสารและกรอบ National Treasure (2004)
Sir, I spoke to our employee, and he told you you needed to replace or repair the door.คุณ ฉันคุยกับพนักงานของเราแล้ว เขาบอกคุณว่าคุณต้องซ่อมประตู Crash (2004)
Do I look that desperate to go after some repair money?นี่ ฉันดูจนมากถึงขนาดต้องขอค่าซ่อมรถเลยหรอวะ? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
You were robbed at a shoe repair shop, and I ran after the thiefคุณถูกขโมยที่ร้านซ่อมรองเท้า แล้วผมก็วิ่งตามเจ้าขโมยนั่นไป Windstruck (2004)
You said you'd repair stuffก็นายบอกว่าซ่อมเครื่องดนตรีได้ Swing Girls (2004)
There is a shoe repair shop on Lark avenue that replaced a tip on a cowboy boot last monday.มีร้านซ่อมรองเท้าอยู่ตรงพาร์คอเวนิว เมื่อวันจันทร์ที่เเล้ว มีการซ่อมส้นรองเท้าบูทคาวบอยใหม่ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
- Someone is repairing outmodes...- มีคนกำลังซ่อมพวกตกรุ่นอยู่ Robots (2005)
So what if one crazy fanatic repairs a few outmodes? Who cares?ถ้ามันมีหุ่นประสาทซักตัวที่คอยซ่อม พวกตกรุ่นจริงๆ ก็แล้วไงล่ะ Robots (2005)
I've gotta repair him.ผมต้องซ่อมเขาก่อน Robots (2005)
Charlie's father got a better job at the toothpaste factory repairing the machine that had replaced him.พ่อของชาร์ลีก็ได้งานใหม่ที่โรงงานยาสีฟัน ช่อมเครื่องจักรที่มาทำงานแทนงานเดิมของเขา Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Shoe Repairsร้านซ่อมรองเท้า My Boyfriend Is Type-B (2005)
Why'd you put Car Repair as your specialty?ทำไมถึงใส่ความสามารถว่าซ่อมรถได้ โกหกกันรึนี่ Always - Sunset on Third Street (2005)
This isn't an automobile company, it's just a tiny car repair shopแต่นี่ไม่ใช่บริษัทรถยนต์ เป็นแค่ร้านซ่อมรถเล็กๆ เท่านั้น Always - Sunset on Third Street (2005)
It says "Bicycle Repair"เขาเขียนว่า ซ่อมจักรยานได้ Always - Sunset on Third Street (2005)
But you know... I just couldn't bring myself to write "Car Repair"แต่ก็ไม่อยากจะเขียนลงไปว่า เป็นแค่ร้านซ่อมรถ Always - Sunset on Third Street (2005)
Let's go home lt was going to be so much fun I'Il pay for the repairsกลับบ้านกันเถอะ กำลังจะสนุกอยู่แล้วเชียว ผมจะจ่ายค่าซ่อมให้นะครับ Always - Sunset on Third Street (2005)
Truck in disrepair, a disheveled young man,severe stutter.รถเก่า ๆ โทรม ๆ เด็กหนุ่มมอซอ/Nติดอ่างอย่างรุนแรง Compulsion (2005)
We're looking for a white male in his 20's... who owns an american-made truck in disrepair.เรากำลังตามหา ชายผิวขาวอายุช่วงยี่สิบ เป็นเจ้าของรถสัญชาติอเมริกัน เก่า ๆ โทรม ๆ Extreme Aggressor (2005)
the equipment's damaged beyond repair.the equipment's damaged beyond repairAqua (2005)
It's falling apart, and the feds won't give us the grant to repair it, so they've opened the spillway.มันพังมานานแล้ว รัฐบาลก็ไม่ยอมให้เงินช่วย หรือว่าซ่อมแซม เราเลยต้องเปิดทางน้ำล้น Dead in the Water (2005)
- It's to repair the light.- เอาไว้ซ่อมไฟ The Pursuit of Happyness (2006)
There was no aviation at the time and I wanted to learn something useful that would help me repair planes.ตอนนี้ไม่มีการบิน ฉันต้องเรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ ที่จะช่วยให้ซ่อมเครื่องบินเป็น Rescue Dawn (2006)
- Your face is beyond repair. - Come on!หน้าเธอแก้ไขยากนะ นี่แน่ะ! Cinderella (2006)
Why do you repair watches, Gabriel?ทำไมคุณซ่อมนาฬิกา แกเบรียล? Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
After two nights of sleepless bonding with my son, i nearly dozed off while repairing mrs.สองคืนหลังจากไม่ได้หลับได้นอนเพราะต้องดูแลลูกชายตัวเอง ผมเกือบวูบไปหลายทีตอนที่กำลังกรอฟันให้กับคุณนายโคลบี้ Distant Past (2007)
I am if I can help on the rhomboid flap in your next mohs defect repair.ฉันเป็น ถ้าฉันสามารถช่วยปีกให้ ขยับได้ในการซ่อมแซมต่อไปของเธอละ Love/Addiction (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repairAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
repairAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.
repairCan you get it repaired?
repairChris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.
repairCookie's house is under repair.
repairEven if we do this, it will be another sixty years before the Antarctic ozone hole is repaired.
repairEven the repairman couldn't figure out what had gone wrong with the microwave.
repairHe does not go without repairing the clock.
repairHe had been repairing the car and looked tired when I arrived home.
repairHe repaired his watch by himself.
repairHe repaired my watch for me.
repairHe repaired the broken window of my house.
repairHe repairs his own car.
repairHis car has been just repaired.
repairHow much will it cost to have my shoes repaired?
repairHow much would you charge to repair this stereo?
repairI am going to have John repair my watch.
repairI am going to have my watch repaired by John.
repairI can't repair the computer.
repairI got him to repair my car.
repairI got my bicycle repaired.
repairI got my son to repair the door.
repairI had difficulty in having it repaired.
repairI had my brother repair my bicycle.
repairI had my camera repaired at that shop.
repairI had my personal computer repaired.
repairI had my radio repaired by him.
repairI had my watch repaired.
repairI had my watch repaired at the store.
repairI have to get my computer repaired.
repairI'll call a repairman I know who'll be at your house to fix the washing machine promptly.
repairI'll have them repair my car.
repairI'll have to have my camera repaired.
repairI made a temporary repair to the broken door.
repairI managed to repair my car by myself.
repairI must get my watch repaired.
repairI must have my bicycle repaired.
repairI must have my car repaired.
repairI must have my watch repaired.
repairI must have someone repair my word processor.
repairI put my watch in for repair.
repairI really must have my watch repaired.
repairI repaired the clock, it is now in order.
repairI saw at a glance that the empty house was badly in need of repair.
repairI spent three hours repairing the car.
repairIt coasts me three hundred dollars to have my car repaired.
repairIt cost me 5,000 yen to repair my bicycle.
repairIt cost me a fortune to get my car repaired.
repairIt cost me ten thousand yen to have my television set repaired.
repairI think this machine is in need of repair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แก้ไข[N] repairman, See also: editor, Syn. คนแก้ไข, Example: บทความที่พวกเราอ่านอยู่นี้ อาจารย์อัมพิกาเป็นผู้แก้ไข จนกระทั่งได้ภาษาที่สละสลวยเช่นนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดัดแปลงให้ดีขึ้น
ยากจะแก้ไข[V] be difficult to fix, See also: be difficult to solve or repair, Syn. แก้ไขยาก, Example: กระทรวงแรงงานฯ กำลังมีความวุ่นวาย ยากที่จะแก้ไข, Thai definition: แก้ไขได้ยากลำบาก
ซ่อมบำรุง[V] repair, See also: fix, mend, Syn. ซ่อม, Example: กระทรวงศึกษาฯ รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียแล้ว เพื่อนำมาซ่อมบำรุง แล้วนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียนที่ขาดแคลน, Thai definition: ทำสิ่งชำรุดให้อยู่ในสภาพดี และรักษาให้อยู่ในสภาพนั้นต่อไปเรื่อยๆ
ช่างวิทยุ[N] radio technician, See also: radio repairman, Syn. ช่างซ่อมวิทยุ, Example: วิทยุเสียต้องส่งไปให้ช่างวิทยุซ่อม, Count unit: คน
การฟื้นฟู[N] restoration, See also: reconstruction, repair, Syn. การบูรณะ, การปฏิสังขรณ์, Example: แหล่งน้ำชายทะเลปัจจุบันได้เสื่อมโทรมลงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติโดยเร็ว, Thai definition: การทำให้กลับเจริญงอกงาม
สมาน[V] heal up, See also: repair, close, Syn. สมานแผล, Example: การใช้ลวดหนีบรั้งขอบบาดแผลเพื่อให้หนังสมานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เกิดแผลเป็นได้, Thai definition: ทำให้ติดกัน, ทำให้สนิท
ขึ้นคาน[V] cradle a boat to repair, Example: เรือถูกนำไปขึ้นคานเพราะมีรูรั่ว, Thai definition: เอาเรือเข้าอู่เพื่อซ่อมแซม
ปุ[V] mend, See also: patch, repair, fix, Syn. ปะ, อุด, Example: ตาซ่อมหลังคาที่รั่วโดยไร้ยางสนปุรูรั่วนั้น
ปุปะ[V] patch, See also: mend, repair, sew, Syn. เย็บ, ซ่อม, ปะ, Example: ถังน้ำมันรั่วเราจึงต้องปุปะเอาไว้ชั่วคราว
โป๊[V] mend, See also: repair, fix, patch, renovate, Syn. ปะ, ซ่อม, Example: รถของเขาโดนเฉี่ยวสีถลอกเขาต้องเอาไปเข้าอู่ให้ช่างโป๊สีตั้งอาทิตย์, Thai definition: ทำสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์, เสริมสิ่งที่บกพร่อง
ทำสาว[V] repair the vagina, See also: per form plastic surgery on the vagina, Syn. รีแพร์, Example: ผู้หญิงสมัยนี้นิยมทำสาวกันมากขึ้น, Thai definition: ตกแต่งช่องคลอดให้แคบเข้าเหมือนเดิม
บูรณะ[V] restore, See also: reconstruct, repair, renovate, Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม, Example: อียิปต์ลงทุนบูรณะวัตถุโบราณเป็นพิเศษ เพราะประเทศเขาอยู่ได้ด้วยเงินจากนักท่องเที่ยว, Thai definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม
ปฏิสังขรณ์[V] restore, See also: repair, renovate, Syn. บูรณะ, ซ่อมแซม, แก้ไข, ฟื้นฟู, ปรับปรุง, ซ่อม, ปฏิรูป, Example: คณะกรรมการอนุมัติให้กรมศิลปากรปฏิสังขรณ์โบราณสถาน, Thai definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม)
ปฏิการะ[N] repairing, See also: reparation, atonement, amends, Syn. ปฏิการ, ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม
ปรักหักพัง[V] be ruined, See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair, Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, ผุพัง, Example: พระราชวังเก่าปรักหักพังอยู่อย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้ว
ช่างซ่อม[N] repairman, Example: เขาเป็นช่างซ่อมที่มีคุณภาพมาก, Count unit: คน
ช่างซ่อมแซม[N] repairman, Count unit: คน
ชำรุดทรุดโทรม[V] be worn out, See also: be damaged, be out of order, be in a state of decay, be in disrepair, be ruined, be dilapi, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุด, Example: ถนนสายนี้ชำรุดทรุดโทรมตลอดสาย
ชุน[V] darn, See also: mend, repair, make embroidery, Syn. ถัก, ซ่อม, ปะชุน, Example: กางเกงตัวนี้เป็นตัวเดียวที่พี่สาวตัดให้ใส่จนก้นขาดก็ต้องปะชุนเอา, Thai definition: ซ่อมผ้าหรือแหเป็นต้น ที่ขาดทะลุเป็นรูให้เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยการถักหรือด้วยวิธีอื่นๆ, Notes: (เขมร)
ซ่อมแซม[V] repair, See also: mend, restore, renovate, Syn. ซ่อม, ปฏิสังขรณ์, ปรับปรุง, บูรณะ, แก้ไข, Example: เขาเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานด้านต่างๆ เช่น ซ่อมแซมอาคาร, Thai definition: แก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ซ่อม[V] repair, See also: mend, restore, renovate, fix, Syn. ซ่อมแซม, แก้ไข, Example: พ่อซ่อมรถเอง เพื่อเป็นการประหยัด, Thai definition: ทำสิ่งที่ชำรุดให้คืนดี
การซ่อมแซม[N] repair, See also: fixing, mending, renewal, restoration, revival, reestablishment, Syn. การบูรณะ, Example: วัดนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม, Thai definition: การแก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
แก้[V] repair, See also: mend, fix, Syn. ซ่อม, แก้ไข, ซ่อมแซม, Example: ช่างกำลังแก้รถให้เธออยู่, Thai definition: ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ใช้การได้
แก้ไข[V] repair, See also: fix, mend, Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม, Example: ช่างจะต้องแก้ไขเครื่องยนต์อันนี้เสียก่อน
ธำรง[V] maintain, See also: keep, preserve, hold, conserve, repair, renew, reserve, save, Syn. รักษา, ดำรง, ทรง, Example: คนไทยต้องธำรงความเป็นไทยเอาไว้ให้สืบต่อไปชั่วลูกหลาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะถนน[v. exp.] (būrana thanon) EN: repair the roads   FR: réparer la route
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมแซม[n.] (chang sǿmsaēm) EN: repairman   FR: réparateur [m]
ช่างซ่อมโทรทัศน์[n. exp.] (chang sǿm thōrathat) EN: television repairman   FR: réparateur de télévision [m]
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
แก้[v.] (kaē) EN: repair ; mend ; fix   FR: réparer
แก้ข้อบกพร่อง[v. exp.] (kaē khø bokphrǿng) EN: repair a defect   
แก้วิทยุ[v. exp.] (kaē witthayu) EN: repair a radio   FR: réparer une radio
การบูรณะ[n.] (kān būrana) EN: restoration ; repair   FR: restauration [f]
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival   
การซ่อมแซม[n.] (kān sǿmsaēm) EN: repair   FR: réparation [f]
ค่าซ่อม [n. exp.] (khā sǿm) EN: cost of repairs   FR: coût des réparations [m]
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend   FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
ปฏิสังขรณ์[v.] (patisangkhøn) EN: restore ; repair ; renovate   FR: restaurer ; rénover
โป๊[v.] (pō) EN: patch up ; repair ; mend   FR: réparer
ปรักหักพัง[v.] (prakhakphang) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair   FR: tomber en ruine
ปุปะ[v.] (pupa) EN: patch ; mend ; repair ; sew   
ร้านซ่อม [n. exp.] (rān sǿm) EN: repair shop   FR: atelier de réparation [m]
เรียกช่างมาทำ[v. exp.] (rīek chāng mā tham) EN: call the repairman   FR: appeler un technicien ; appeler un réparateur
โรงซ่อม [n.] (rōng sǿm) EN: repair shop   FR: atelier de réparation [m]
โทรม[v.] (sōm) EN: worsen ; deteriorate ; be in a state of disrepair ; degenerate   FR: dépérir ; se délabrer
ซ่อม [v.] (sǿm) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend   FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
ซ่อมบำรุง[v.] (sǿmbamrung) EN: maintain ; repair   FR: entretenir
ซ่อมเครื่องจักร[v. exp.] (som khreūangjak) EN: repair a machine   
ซ่อมแซม[v.] (sǿmsaēm) EN: repair ; mend ; restore ; renovate   FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse   FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ทรุดโทรม[v.] (sutsōm) EN: decline ; deteriorate ; be out of repairs ; be delapidated   FR: décliner
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save   FR: maintenir ; préserver
อู่[n.] (ū) EN: garage ; car repair shop   FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPAIR    R AH0 P EH1 R
REPAIRS    R IY0 P EH1 R Z
REPAIRS    R AH0 P EH1 R Z
REPAIRED    R AH0 P EH1 R D
REPAIRED    R IY0 P EH1 R D
REPAIRMEN    R AH0 P EH1 R M EH2 N
REPAIRMAN    R IY0 P EH1 R M AE2 N
REPAIRMAN    R AH0 P EH1 R M AE2 N
REPAIRING    R IY0 P EH1 R IH0 NG
REPAIRING    R AH0 P EH1 R IH0 NG
DISREPAIR    D IH2 S R AH0 P EH1 R
REPAIRABLE    R AH0 P EH1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repair    (v) (r i1 p e@1 r)
repairs    (v) (r i1 p e@1 z)
repaired    (v) (r i1 p e@1 d)
repairer    (n) (r i1 p e@1 r @ r)
disrepair    (n) (d i2 s r i p e@1 r)
repairers    (n) (r i1 p e@1 r @ z)
repairing    (v) (r i1 p e@1 r i ng)
repairable    (j) (r i1 p e@1 r @ b l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
直す[なおす, naosu] Thai: ซ่อมแซม English: to repair

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbesserung {f}repair [Add to Longdo]
Ausbesserungsarbeiten {pl}repair work [Add to Longdo]
Autoreparatur {f}car repair [Add to Longdo]
Autowerkstatt {f}garage; car repair shop [Add to Longdo]
Flickzeug {n}sewing kit; repair kit [Add to Longdo]
Instandsetzungsdauer {f}active repair time [Add to Longdo]
Kraftfahrzeuggewerbe {n}car repair trade; auto repair trade [Add to Longdo]
Kundendienst {m}repair service [Add to Longdo]
Mechaniker {m}repairman [Add to Longdo]
Reparatur {f}; Instandsetzung {f} | in Reparatur | misslungene Reparaturrepair | under repair | failed repair [Add to Longdo]
Reparaturarbeiten {pl}repair work [Add to Longdo]
Reparaturdauer {f} | maximale Reparaturdauer | mittlere Reparaturdauertime to repair (TTR) | maximum time to repair; maximum TTR | mean time to repair (MTTR) [Add to Longdo]
Reparatursatz {m}; Reparaturset {n}repair kit [Add to Longdo]
Reparaturwerkstätte {f}; Reparaturwerkstatt {f}repair shop; workshop; garage [Add to Longdo]
SMD-Reparaturplatz {m} [techn.]SMD repair station [Add to Longdo]
Verfall {m}disrepair [Add to Longdo]
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage [Add to Longdo]
ausbessernto remodel; to mend; to repair [Add to Longdo]
ausbessern; reparieren; instandsetzewnbeheben | ausbessernd; reparierend; behebend | ausgebessert; repariertto repair | repairing | repaired [Add to Longdo]
ausbessern; instandsetzento repair [Add to Longdo]
behebbarrepairable [Add to Longdo]
behebtrepairs [Add to Longdo]
erneuerndrepairing [Add to Longdo]
erneuertrepaired [Add to Longdo]
nachbessernto repair; to do up [Add to Longdo]
reparaturbedürftigin need of repair [Add to Longdo]
reparierento repair [Add to Longdo]
repariertrepaired [Add to Longdo]
nicht repariertunrepaired [Add to Longdo]
verwahrlosento get in a bad state; to fall into disrepair [Add to Longdo]
Die Straße wird gerade ausgebessert.The road is under repair. [Add to Longdo]
Pflaster {n}boot [Am.]; gaiter; patch; repair patch [Add to Longdo]
Reifenflickzeug {n}tyre repair kit [Add to Longdo]
Reparaturausrüstung {f}repair outfit [Add to Longdo]
Reparaturkit {n}repair outfit [Add to Longdo]
Reparaturmaterial {n}repair material [Add to Longdo]
Reparatur {f} mit Pfropfenplug repair [Add to Longdo]
Reparaturpfropfen {m}repair plug [Add to Longdo]
Reparaturventil {n} für Kaltvulkanisationchemical cure cold repair valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
めためた[, metameta] (adj-na,adv,adv-to) beyond repair [Add to Longdo]
アンダーリペア[, anda-ripea] (n) under repair [Add to Longdo]
システム修復ディスク[システムしゅうふくディスク, shisutemu shuufuku deisuku] (n) {comp} Emergency Repair Disk [Add to Longdo]
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
リペア[, ripea] (n) repair [Add to Longdo]
応急修理[おうきゅうしゅうり, oukyuushuuri] (n,vs) temporary repairs [Add to Longdo]
応急処置[おうきゅうしょち, oukyuushochi] (n,adj-no) (1) emergency measure; emergency procedures; first-aid treatment; (2) temporary repairs; stop-gap treatment [Add to Longdo]
下駄直し[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer [Add to Longdo]
改修[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
改修工事[かいしゅうこうじ, kaishuukouji] (n) repair work [Add to Longdo]
靴直し[くつなおし, kutsunaoshi] (n) shoe repair [Add to Longdo]
工作船[こうさくせん, kousakusen] (n) (1) factory ship; repair ship; (2) spy ship [Add to Longdo]
歯入れ[はいれ, haire] (n) repairing clogs [Add to Longdo]
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P) [Add to Longdo]
治る(P);直る(P)[なおる, naoru] (v5r,vi) (1) (esp. 治る) to be cured; to get well; to be healed; (2) (esp. 直る) to get mended; to be repaired; to be fixed; (P) [Add to Longdo]
手入れ[ていれ, teire] (n,vs) (1) repairs; maintenance; tending; trimming; grooming; (2) crackdown; (police) raid; (P) [Add to Longdo]
修める[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to study; to complete (a course); to cultivate; to master; (2) to order (one's life); (3) to repair (a fault one has committed); (P) [Add to Longdo]
修繕[しゅうぜん, shuuzen] (n,vs) repair; mending; (P) [Add to Longdo]
修繕工[しゅうぜんこう, shuuzenkou] (n) repair man [Add to Longdo]
修繕工場[しゅうぜんこうじょう, shuuzenkoujou] (n) repair shop [Add to Longdo]
修繕中[しゅうぜんちゅう, shuuzenchuu] (n) in the process of being repaired; during repairs [Add to Longdo]
修繕費[しゅうぜんひ, shuuzenhi] (n) repair expense [Add to Longdo]
修造[しゅうぞう;しゅぞう, shuuzou ; shuzou] (n,vs) repairing [Add to Longdo]
修築[しゅうちく, shuuchiku] (n,vs) repair; renovation; restoration [Add to Longdo]
修復(P);修覆(oK)[しゅうふく(P);しゅふく, shuufuku (P); shufuku] (n,vs,adj-no) restoration; repair; mending; (P) [Add to Longdo]
修補[しゅうほ, shuuho] (n,vs) repairing [Add to Longdo]
修理[しゅうり(P);しゅり;すり, shuuri (P); shuri ; suri] (n,vs,adj-no) repairing; mending; servicing; (P) [Add to Longdo]
修理屋[しゅうりや, shuuriya] (n) repair workshop; garage [Add to Longdo]
修理工[しゅうりこう, shuurikou] (n) repair man [Add to Longdo]
修理工場[しゅうりこうじょう, shuurikoujou] (n) repair shop [Add to Longdo]
修理代[しゅうりだい, shuuridai] (n) cost of repairs [Add to Longdo]
修理中[しゅうりちゅう, shuurichuu] (n) being repaired [Add to Longdo]
修理店[しゅうりてん, shuuriten] (n) repair shop [Add to Longdo]
出渠[しゅっきょ, shukkyo] (n) leaving the (repair) dock [Add to Longdo]
整備工場[せいびこうじょう, seibikoujou] (n) repair shop; garage [Add to Longdo]
切り戻す[きりもどす, kirimodosu] (v5s) switch-back (reversal of redundancy switching following repair) [Add to Longdo]
切戻[せつらい, setsurai] (n) switch-back (reversal of redundancy switching following repair) [Add to Longdo]
船架[せんか, senka] (n) (1) slipway; (2) cradle used on a slipway for launch or repair of small ships [Add to Longdo]
繕い[つくろい, tsukuroi] (n) mending; repair; darning; patching up [Add to Longdo]
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P) [Add to Longdo]
代車[だいしゃ, daisha] (n) loaner vehicle (e.g. from a garage which is repairing one's vehicle) [Add to Longdo]
直し[なおし, naoshi] (n) (1) correction; rectification; (2) mending; repair; (P) [Add to Longdo]
直らない[なおらない, naoranai] (adj-i) beyond repair; irreparable [Add to Longdo]
土崩瓦解[どほうがかい, dohougakai] (n,vs) complete collapse; (something) going to pieces (breaking up beyond repair) [Add to Longdo]
道普請[みちぶしん, michibushin] (n,vs) road repair [Add to Longdo]
道路工事[どうろこうじ, dourokouji] (n) road construction; roadworks; road repairs [Add to Longdo]
付け直す;付けなおす[つけなおす, tsukenaosu] (v5s) to repair again; to join again [Add to Longdo]
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey [Add to Longdo]
復旧作業[ふっきゅうさぎょう, fukkyuusagyou] (n) repair work [Add to Longdo]
平均故障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] (n) {comp} mean time to repair; MTTR [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不去理[bù qù lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩˋ ㄌㄧˇ, ] to leave sth as it is; not to bother to remedy or repair; not to bother with; not to worry about; to ignore; not to associate with sb [Add to Longdo]
保修[bǎo xiū, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ, ] guarantee to keep in good repair [Add to Longdo]
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair [Add to Longdo]
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, / ] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate [Add to Longdo]
修好[xiū hǎo, ㄒㄧㄡ ㄏㄠˇ, ] to repair [Add to Longdo]
修整[xiū zhěng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˇ, ] repair; maintenance [Add to Longdo]
修理[xiū lǐ, ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ, ] repair; perform maintenance; to overhaul; to fix [Add to Longdo]
修理厂[xiū lǐ chǎng, ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ ㄔㄤˇ, / ] repair shop [Add to Longdo]
修缮[xiū shàn, ㄒㄧㄡ ㄕㄢˋ, / ] to renovate; to repair (a building) [Add to Longdo]
修路[xiū lù, ㄒㄧㄡ ㄌㄨˋ, ] to repair a road [Add to Longdo]
修车[xiū chē, ㄒㄧㄡ ㄔㄜ, / ] to repair a bike (car etc) [Add to Longdo]
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, ] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs) [Add to Longdo]
培修[péi xiū, ㄆㄟˊ ㄒㄧㄡ, ] to repair earthworks [Add to Longdo]
失修[shī xiū, ㄕ ㄒㄧㄡ, ] disrepair [Add to Longdo]
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 西 / 西] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul [Add to Longdo]
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 西 / 西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul [Add to Longdo]
抢修[qiǎng xiū, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄡ, / ] to repair in a rush; urgent repairs [Add to Longdo]
[zhěng, ㄓㄥˇ, ] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time [Add to Longdo]
整治[zhěng zhì, ㄓㄥˇ ㄓˋ, ] to renovate; to restore; to repair; to restore a waterway by dredging; corrective punishment; to get sth ready [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] keep tidy and repaired; sew [Add to Longdo]
明修栈道,暗渡陈仓[míng xiū zhàn dào, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, an4 du2 Chen2 cang1, / ] lit. repair the plank road by day while secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a divers [Add to Longdo]
破损[pò sǔn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄣˇ, / ] disrepair [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] cultivate; repair; teacher's pay [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] to repair [Add to Longdo]
[bǔ, ㄅㄨˇ, / ] to repair; to patch; to mend; to make up for; to fill (a vacancy); to supplement [Add to Longdo]
补胎[bǔ tāi, ㄅㄨˇ ㄊㄞ, / ] to repair a tire [Add to Longdo]
补胎片[bǔ tāi piàn, ㄅㄨˇ ㄊㄞ ㄆㄧㄢˋ, / ] tire patch (for puncture repair) [Add to Longdo]
重修[chóng xiū, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄡ, ] to reconstruct; to repair; to revamp [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修理[しゅうり, shuuri] repair (vs), servicing [Add to Longdo]
平均故障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] mean time to repair, MTTR [Add to Longdo]
平均修理時間[へいきんしゅうりじかん, heikinshuurijikan] mean time to repair, MTTR (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, n. [OF. repaire retreat, asylum, abode. See
   {Repair} to go.]
   1. The act of repairing or resorting to a place. [R.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The king sent a proclamation for their repair to
       their houses.             --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. Place to which one repairs; a haunt; a resort. [R.]
    [1913 Webster]
 
       There the fierce winds his tender force assail
       And beat him downward to his first repair. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\ (r?-p?r"), v. i. [OE. repairen, OF. repairier
   to return, fr. L. repatriare to return to one's contry, to go
   home again; pref. re- re- + patria native country, fr. pater
   father. See {Father}, and cf. {Repatriate}.]
   1. To return. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I thought . . . that he repaire should again.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To go; to betake one's self; to resort; ass, to repair to
    sanctuary for safety. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Go, mount the winds, and to the shades repair.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, v. t. [imp. & p. p. {Repaired} (-p?rd"); p.
   pr. & vb. n. {Repairing}.] [F. r['e]parer, L. reparare; pref.
   re- re- + parare to prepare. See {Pare}, and cf.
   {Reparation}.]
   1. To restore to a sound or good state after decay, injury,
    dilapidation, or partial destruction; to renew; to
    restore; to mend; as, to repair a house, a road, a shoe,
    or a ship; to repair a shattered fortune.
    [1913 Webster]
 
       Secret refreshings that repair his strength.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Do thou, as thou art wont, repair
       My heart with gladness.        --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To make amends for, as for an injury, by an equivalent; to
    indemnify for; as, to repair a loss or damage.
    [1913 Webster]
 
       I 'll repair the misery thou dost bear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To restore, recover; renew; amend; mend; retrieve;
     recruit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, n.
   1. Restoration to a sound or good state after decay, waste,
    injury, or partial restruction; supply of loss;
    reparation; as, materials are collected for the repair of
    a church or of a city.
    [1913 Webster]
 
       Sunk down and sought repair
       Of sleep, which instantly fell on me. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Condition with respect to soundness, perfectness, etc.;
    as, a house in good, or bad, repair; the book is out of
    repair.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top