Search result for

*religious*

(319 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: religious, -religious-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
religious[ADJ] เกี่ยวกับศาสนา
irreligious[ADJ] ไม่นับถือหรือเชื่อในศาสนาใด, Syn. atheistic, profane, Ant. godly, pious
religiously[N] อย่างเลื่อมใส
religiousness[N] ความเลื่อมใสในลัทธิหรือศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
religious(รีลิจ'เจิส) adj. เคร่งศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา,ออกบวช,n. นักบวช,นักพรต,สมาชิกของนิกายศาสนาหนึ่ง, See also: religiousness n., Syn. devout,pious,faithful

English-Thai: Nontri Dictionary
irreligious(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่นับถือศาสนา
religious(adj) เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เลื่อมใส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liberty, religiousเสรีภาพทางศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
religious objectศาสนวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
religious statisticsสถิติทางศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
religious useศาสนประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
religion, freedom of; religious freedom; religious libertyเสรีภาพทางศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
religious corporationองค์การทางศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
religious establishmentสถาบันศาสนา (ที่ได้รับการรับรอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
religious freedom; religion, freedom of; religious libertyเสรีภาพทางศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
religious freedomเสรีภาพทางศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
religious liberty; religion, freedom of; religious freedomเสรีภาพทางศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
religious marriageการสมรสตามพิธีศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
religious minorityชนกลุ่มน้อยทางศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
freedom of religion; freedom, religiousเสรีภาพทางศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedom, religious; freedom of religionเสรีภาพทางศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment, religiousสถาบันศาสนา (ที่ได้รับการรับรอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Islamic religious educationการศึกษาศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Monastic and religious life (Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Monastic and religious life (Zen Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (นิกายเซ็น) [TU Subject Heading]
Monasticism and religious ordersคณะนิกายทางคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Monasticism and religious orders, Buddhistคณะนิกายทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Monasticism and religious orders for women, Buddhistคณะนิกายทางพุทธศาสนาสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Processions, Religiousขบวนแห่ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Psychology, Religiousจิตวิทยาทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious architectureสถาปัตยกรรมทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious aspectsแง่ศาสนา [TU Subject Heading]
Religious broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious communitiesชุมชนทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious fundamentalismรากฐานนิยมทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious institutionsสถาบันทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious lifeชีวิตทางธรรม [TU Subject Heading]
Religious life and customsชีวิตทางธรรมและประเพณี [TU Subject Heading]
Religious pluralismพหุนิยมทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious poetryกวีนิพนธ์ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious thoughtแนวคิดทางศาสนา [TU Subject Heading]
Delusions, Religiousความหลงผิดในศาสนา [การแพทย์]
Magical-Religious Systemระบบศาสนาของขลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์ Dead Space: Downfall (2008)
This is religious persecution.นี่คือการลงโทษของศาสนา Dead Space: Downfall (2008)
Shockingly, not all religious leaders are honest.ช็อกเลยนะเนี่ย .. \ ผู้นำศาสนาไม่ได้ซื่อสัตย์ไปซะหมด Birthmarks (2008)
They're fanatics, religious nut jobs.พวกมันคลั่งไคล้บ้าคลั่งศาสนา ตั้งศาลเตี้ยล่าแม่มด นั่นแหละพวกมันหละ Jumper (2008)
You have become a religious man, hm?กลายเป็นพวกคลั่งศาสนา Body of Lies (2008)
"has a deep religious sensitivity."ในส่วนที่ลึกที่สุดของศาสนา Frost/Nixon (2008)
Reactions from both national and international religious communities have been varied.ปฎิกริยาจากทั้งในและระหว่างประเทศ ศาสนชุมชนเห็นต่างขั้วกัน The Day the Earth Stood Still (2008)
While some have responded with hope and measured optimism, most religious communities have considered recent events as apocalyptic.ขณะที่บางกลุ่มมีการตอบสนอง ด้วยความคาดหวัง และมองในทางดี แต่ส่วนใหญ่ทุกศาสนา และทุกสังคมมีการ The Day the Earth Stood Still (2008)
But they want to stop their religious mission...เราจะยึดเกาหลี Goemon (2009)
Is this about your religious calling?ใช่เรื่องเกี่ยวกับความศรัทธาที่ท่านเรียกหรือเปล่า? Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
The library was a not only cultural but a religious symbol,... a place where the pagans worshiped their ancestral gods.หอสมุดนี้ไม่ใช่แค่เป็นสัณลักษณ์ทางวัฒนธรรม\ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาอีกด้วย ที่ที่พวกเพเกินกราบไหว้สักการะเทพเจ้าผู้เป็นบรรพบุรุษของตน Agora (2009)
Preachers of many religious denominations have taken their message of the end to the strwets all over the U.S.นักบวชในหลายศาสนา ต่างก็ได้นำข่าวการ สิ้นสุดของโลก ไปพูดต่อทุกแห่งทั่วทั้งสหรัฐฯ 2012 (2009)
It's kind of a religious sort of thing with me.ฉันไม่โกหกเรื่องนี่แน่ มันค่อนข้างที่จะ เป็นเรื่องทางศาสนาสำหรับฉัน On the Head of a Pin (2009)
They were extremely religious.พวกเขาเคร่งในศาสนา Demonology (2009)
It's visited by over 100,000 religious pilgrims every year.ทุกปีจะมีผู้แสวงบุญแวะมามากกว่าแสนคน Demonology (2009)
Wait. Was thomas' wife religious?เดี๋ยวนะ ภรรยาของโทมัสเชื่อในศาสนาใช่มั้ย Demonology (2009)
Anyone overtly religious?คนที่คุยเรื่องศาสนาอย่างเปิดเผย? Demonology (2009)
And when that melded with his religious questioning,และเมื่อรวมกับความสงสัยในศาสนา Demonology (2009)
THIRD COUSINS AND RELIGIOUS AFFILIATIONSผมต้องการคนที่มีศัตรู House on Fire (2009)
Let me guess, some state law allows you to grow psyches for religious purposes.ให้ฉันเดานะ บางอย่าง กฎหมายรัฐทำให้นายเติบโตมาด้วยจิตวิญญาณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนา Balm (2009)
You use your tax-exempt religious institution as an anti-vampire terrorist enclave.พวกคุณใช้สถาบันศาสนา เป็นแหล่งซ่องสุมก่อการร้ายต่อต้านแวมไพร์ I Will Rise Up (2009)
You must be pretty religious.คุณคงเคร่งศาสนาน่าดู Pilot (2009)
If I was a religious man, I'd think it was a miracle.ถ้าฉันเป็นพวกเคร่งศาสนา ฉันคงจะคิดว่ามันเป็นปาฏิหารย์ไปแล้ว Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Yes, but unlike any of them, you're religious.ถูกต้อง แต่ไม่ทุกเสมอไป ศาสนาของคุณ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
When I speak as though I just got off the boat, people accept my religious convictions.เมื่อผมพูดดูเหมือนว่า ผมเพิ่งลงจากเรือมา ผู้คนยอมรับความเชื่อมั่น ทางศาสนาของผม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
How do you balance an archaic religious belief with a life devoted to science?คุณสร้างสมดุลย์ ระหว่างการนับศาสนาโบราณ กับชีวิตที่อุทิศใ้ห้กับ งานวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Where we are free from religious perskacootion.ที่ที่เราเป็นอิสระจากการก่อกนทางศาสนา Don't Walk on the Grass (2009)
Religious perspacotion.กอกวนทางศาสนา Don't Walk on the Grass (2009)
- Where we are free from religious...- ที่ที่เราเป็นอิสระจากการก่อ... Don't Walk on the Grass (2009)
I am not a religious man. But there is one thing i do believe in.ผมไม่ใช่นักการศาสนา แต่มีอยู่สิ่งหนึ่ง ที่ผมนับถือ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
You're right,will, I have been trying to destroy your club with a conviction I can only call religious.นายพูดถูก ฉันพยายามทำลายชมรมของนาย ด้วยข้อกล่าวหาที่เรียกว่า เหยียดเชื้อชาติ Throwdown (2009)
It is something almost religious to me.มันเป็นบางอย่างที่เกือบจะเป็นเหมือนศาสนาสำหรับฉัน Astro Boy (2009)
Now, if you begin to feel an intense and crushing feeling of religious terror at the concept don't be alarmed.ถ้าเขาชักจะรู้สึกขุ่นเคือง... ...และรู้สึกศาสนา กำลังจะถูกจาบจ้วงสั่นคลอน ...อย่าตกใจ Watchmen (2009)
His work was not religious.กลับไปสอบถาม รอบปราสาท. ไม่ใช่! Angels & Demons (2009)
I won't religious enough for 'em.ฉันไม่เคร่งศาสนาพอสำหรับพวกเขา The Blind Side (2009)
- Naturally sir. - Thats why I find this modern religious fellow so troubling. There's no latitude for misunderstandings.แน่อยู่แล้วครับ ผมถึงรำคาญใจ\ กับผู้เคร่งศาสนารุ่นใหม่ Sherlock Holmes (2009)
He may be a card-carrying member of the religious right,เค้าอาจจะเป็นสมาชิกขององค์กรทางศาสนา... You Don't Know Jack (2010)
To comment on the religious aspects of this? What were they suffering from?ช่วยให้ความเห็นเรื่องนี้ ในแง่ศาสนาหน่อยได้มั้ยครับ You Don't Know Jack (2010)
Because of religious dogma.เพราะความเชื่อทางศาสนา You Don't Know Jack (2010)
I'm a deeply religious man, mr. Lessenberry,ผมเป็นคนที่เคร่งศาสนามากคุณเลสเซนเบอร์รี่... You Don't Know Jack (2010)
- Resume the stand, Dr. Kevorkian. ...Of religious dogma and medicine!- กลับมานั่งที่คอกเดี๋ยวนี้หมอเควอร์เกี้ยน You Don't Know Jack (2010)
Jack, I'm dealing with the religious right.สำนักงานกฎหมายไฟย์เกอร์ You Don't Know Jack (2010)
Is this from your mother- all her religious crap?จากแม่งั้นเหรอ? -แม่นะเป็นพวกบ้าศาสนา เพ้อเจ้อ -เปล่าครับ Let Me In (2010)
Oh, those clever religious men.แหม ผู้ชายเคร่งศาสนานี่หัวแหลมนะ Sex and the City 2 (2010)
Will you stop with the jacket? You're flashing religious men.หยุดกระพือได้มั้ย ผู้ชายเคร่งศาสนาเหล่มาแล้ว Sex and the City 2 (2010)
No. Look, Ramirez is kind of religious. Just ignore him.ไม่ รามิเรช เค้าแบบว่า เกี่ยวกับศาสนาล่ะ อย่าไปสนใจเลย Devil (2010)
That sounds like the same religious dog muckฟังดูเหมือนเป็นพวกคลั่งลัทธิหนึ่ง Bad Blood (2010)
Making it look like a valuntary donation within a religious organization is a part of the laundry process It will take about two months, anyway. Are you hot?ให้ดูเหมือนพวกรับบริจาคขององค์กรศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน The Man from Nowhere (2010)
Are you a religious woman, agent Dunham?คุณนับถือศาสนาอะไรมั้ย จนท.ดันแฮม Unearthed (2010)
Despite your personal needs for religious claptrap.แม้ว่าโดยส่วนตัวคุณจำเป็นต้องเคร่งครัดในเรื่องคำพูด Peter (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
religiousBut it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.
religious"By the way, do you know what a Shinto shrine is?" "I've a little bit of knowledge on the subject. It's a religious facility where that which is the object of worship, called the genius loci, is enshrined."
religiousFull religious freedom is assured to all people.
religiousHe has engaged in religious activity since then.
religiousHe has no religious mind.
religiousHe is tolerant in religious belief of others.
religiousHe was not a political figure but a religious one.
religiousHis irreligious statements are offensive.
religiousI'm a religious man and believe in life after death.
religiousIn present day Japan, "alchemy" is only used metaphorically; to refer to improper means of making money by politicians or religious hucksters with no morals or shame.
religiousIn the religious-cult trial, the ambitious lawyer will represent the cult leader.
religiousI've lost my religious faith.
religiousKeep off the religious issue when talking with him.
religiousLater, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom.
religiousMy father was religious and he was a very moral man.
religiousOn the religious side, the decision caused serious dissension among followers.
religiousReligious education is prohibited at a public school.
religiousSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
religiousThat religious cult has got some pretty off the wall ideas.
religiousThe cathedral had a religious painting on its ceiling.
religiousThe Inca were religious people.
religiousThe irreligious scoffed at the bishop's interpretation.
religiousThe new law will deprive religious minorities of their right to vote.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนสถาน[N] religious place, Example: พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ไว้หลายแห่ง, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
วงการศาสนา[N] religious circles, Syn. แวดวงศาสนา, Example: ทุกวงการก็มีคนเลว ไม่เว้นแม้แต่วงการศาสนา, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ถือศีลกินเจ[V] observe religious precepts or rite, See also: observe the commandments, Syn. ถือศีลกินเพล, Example: แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ, Thai definition: ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด
ศาสดา[N] The founder of the religious, Ant. สานุศิษย์, Count unit: ท่าน, องค์
ศาสนกิจ[N] religious activities
ศาสนสถาน[N] religious place
ศาสนา[N] religious, Count unit: ศาสนา
ศาสนกิจ[N] religious activity, Example: ในอดีตวัดเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจ และเป็นสถานศึกษา รวมถึงแหล่งที่รวมศิลปกรรมด้วย, Thai definition: กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา
สถาบันศาสนา[N] religious institution, Example: สถาบันศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทย, Count unit: สถาบัน, Thai definition: สถาบันที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ศาสดา[N] prophet, See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder, Ant. สาวก, Example: ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา, Count unit: ท่าน, องค์, Thai definition: อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศีล[N] religious precept, See also: commandment, religious rule, moral precept, sacrament, sacred precept, Syn. ข้อบัญญัติ, ข้อปฏิบัติ, Example: หากผู้แทนของกองทัพไทยวางตัวเป็นผู้ที่มีศีลมีสัตย์ ย่อมทำให้ชื่อเสียงของบ้านเมืองดี และเป็นที่นับถือ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อบัญญัติที่กำหนดทางปฏิบัติกายและวาจาทางพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สารท[N] festival, See also: religious festival at the tenth lunar month, Example: วัดยังมีความสำคัญเป็นสถานที่สำหรับชุมชนกันในวันเทศกาลตรุษสารท, Thai definition: เทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน 10
งานทำบุญ[N] religious ceremony, Syn. งานบุญ, งานกุศล, Example: ทั้งบ้านพากันไปงานทำบุญที่หมู่บ้านโน้นกันตั้งแต่เช้ามืด, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ผู้คนมาช่วยกันประกอบกรรมดี เช่น มีการเลี้ยงพระ ตักบาตร ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ เป็นต้น
งานบุญ[N] religious ceremony, Syn. งานทำบุญ, Example: ชาวบ้านต่างมาร่วมงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียง, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่เกี่ยวข้องกับการทำความดี ตามหลักศาสนา
พรต[N] religious routine, Example: พระสงฆ์นั้นเป็นผู้บำเพ็ญพรตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญต่อไปภายหน้า, Thai definition: กิจวัตร, การปฏิบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พลีกรรม[N] sacrificial ceremony, See also: religious offering, worship, oblation, Syn. การบูชา, พิธีบูชา, พิธีพลีกรรม, Example: ในสมัยก่อนจะมีการประกอบพลีกรรมโดยการฆ่าสัตว์เพื่อสังเวยต่อเทวดา, Count unit: พิธี
พิธีทางศาสนา[N] religious ceremony, See also: religious rite, Example: ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนไม่ค่อยใส่ใจกับการประกอบพิธีทางศาสนาเหมือนแต่ก่อน, Count unit: พิธี, Thai definition: การประกอบพิธีต่างๆ ตามแบบอย่างที่กำหนดไว้ในศาสนานั้นๆ
พุทธบูชา[N] offerings to Buddha, See also: holding a Buddhist religious service, Example: ชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินสร้างศาลาวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามตามทัศนะของตนเอง, Thai definition: การบูชาพระพุทธเจ้า, เครื่องบูชาพระพุทธเจ้า
วัต[N] religious routine, See also: religious duties, religious practice, Syn. ข้อปฏิบัติ, พรต, กิจวัตร
เวท[N] religious knowledge, Syn. ความรู้ทางศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กลอนสวด[N] Thai religious verse, See also: hymn, Example: กลอนสวดที่นักเรียนจำกันได้ดีคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณ, Count unit: เรื่อง, บท, Thai definition: กลอนที่อ่านเป็นทำนองสวด แต่งเป็นกาพย์ยานี 11 หรือ กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 ข้อความที่แต่งมักเป็นเรื่องในศาสนา
ถือบวช[V] observe religious precepts, Syn. อดอาหาร, Example: พระเจ้าแผ่นดินจนถึงคนธรรมดา ไม่ว่าจะมั่งมีหรืออยากจนจะต้องถือศีลอดหรือถือบวชเช่นเดียวกันหมด, Thai definition: ไม่เสพสิ่งใดตลอดเวลากลางวัน เป็นเวลาสามสิบวัน
ถือศีล[V] observe religious precepts/rite, See also: observe the commandments, Syn. รักษาศีล, ถือศีลกินเพล, Example: คนแก่ถือศีลที่วัดในวันพระ
ทอดกฐิน[V] present robes to monks at the end of Buddhist Lent, See also: hold a religious ceremony in which yellow robes are presented to the priests, Example: สมาชิกของสมาคมจะไปทอดกฐินที่วัดในจังหวัดอยุธยา, Thai definition: ทำพิธีถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์
ทำวัตร[V] say prayers to Buddha, See also: observe religious practice, Syn. ทำวัตรพระ, Example: เขาสวดมนตร์ ทำวัตรเป็นประจำทุกวัน, Thai definition: กระทำกิจที่พึงกระทำตามหน้าที่หรือธรรมเนียม เช่น ไหว้พระ สวดมนต์เช้าค่ำของพุทธบริษัท
ทางธรรม[ADJ] religious, Ant. ทางโลก, Example: ถ้าตัดกิเลสทางโลกได้ก็จะพบกับความสุขทางธรรม, Thai definition: ซึ่งเกี่ยวกับศาสนา, ซึ่งเกี่ยวกับความถูกต้อง
บำเพ็ญกุศล[V] make merits, See also: perform religious practices, be charitable, Syn. ทำบุญ, ทำบุญทำกุศล, Example: ถ้าคนเราฝึกบำเพ็ญกุศลอยู่บ่อยๆ ก็จะติดตัวเป็นนิสัยที่ประเสริฐ, Thai definition: ประกอบกรรมดี
ปรับอาบัติ[V] punish the monk who breaks the religious discipline, Example: สมภารปรับอาบัติพระใหม่, Thai definition: เอาโทษเป็นผิดตามพระวินัย (ใช้แก่พระภิกษุ)
ปริศนาธรรม[N] Dharma puzzle, See also: puzzle of religious precepts, Syn. ปริศนาในทางธรรม, ปัญหาในทางธรรม, Example: สามเณรกำลังศึกษาปริศนาธรรม
กฐิน[N] Kathin, See also: religious ceremony of presenting robes to the Buddhist monks, Example: โรงเรียนพาคณะนักเรียนไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดใกล้โรงเรียน, Thai definition: ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐินกาล, ตามศัพท์แปลว่า ไม้สะดึง คือ ไม้แบบสำหรับตัดจีวร
กรมการศาสนา[N] Religious Affairs Department, See also: Department of Religious Affairs, Example: กรมการศาสนากำลังพัฒนาภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ไทย, Count unit: กรม
ภาษาศาสนา[N] religious language, Example: ปฏิคคาหก คำนี้มักคู่กันกับอีกคำหนึ่งในภาษาศาสนาพุทธคือคำที่ว่า ทายก ซึ่งหมายถึงญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญ, Thai definition: ภาษาที่ใช้ในทางศาสนา
ตบะ[N] penance, See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout, Syn. ความเพียร, เครื่องเผาผลาญกิเลส, การข่มกิเลส, Example: เขาบำเพ็ญตบะเพื่อดับกิเลส
เทวธรรม[N] god's law, See also: excellent law, religious rites, conscience, moral sense, Thai definition: ธรรมสำหรับเทวดา, ธรรมสำหรับทำบุคคลให้เป็นเทวดา คือ หิริ และโอตตัปปะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมกถา[N] gospel, See also: sermon, homily, religious discourse, Count unit: บท, Thai definition: การกล่าวธรรม, ถ้อยคำที่เป็นธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมการ[N] religious affairs, See also: religious activity, Thai definition: กิจการทางศาสนา
ธรรมนิเวศ[N] law observance, See also: religious devotion, religious observance, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมบาล[N] law keeper, See also: law protector, religious keeper, Syn. ผู้รักษาธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมยุทธ์[N] honest flight, See also: competition in religious matters or virtues, Thai definition: การแข่งขันกันในความดี, การรบกันในทางธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ[N] righteousness, See also: piety, saintliness, devoutness, devotion, reverence, religiousness, Thai definition: การประพฤติความดีสมควรแก่ฐานะ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมิก[ADJ] righteous, See also: virtuous, devout, pious, religious, holy, saintly, godly, godlike, angelic, Syn. ทรงธรรม, Example: พระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นธรรมิกราชา, Thai definition: ที่ประพฤติเป็นธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นักธรรม[N] religious student, See also: ascetic, divine, ecclesiastic, theologian, Syn. ผู้รู้ธรรม, ผู้ปฏิบัติธรรม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สำเร็จหลักสูตรธรรม, ผู้สอบความรู้ธรรมได้ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ มี 3 ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
นักพรต[N] hermit, See also: religious man, recluse, ascetic, Example: ศุภวัฒน์ทำตัวเคร่งขรึมราวกับนักพรต, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ประพฤติพรต
สงครามศาสนา[N] religious war, Example: สถานการณ์ในอัฟกานิสถานจะรุกลามกลายเป็นสงครามศาสนาในไม่ช้า, Thai definition: สงคามระหว่างผู้ต่างศาสนาเพื่อผลประโยชน์แห่งศาสนาของฝ่ายตน
ธรรมจริยา[N] observance of righteousness, See also: religious life, Syn. ธรรมจรณะ, ธรรมจรรยา, ธัมมจริยา, Ant. อธรรมจริยา, Example: พระภิกษุรูปนี้ท่านมีธรรมจริยาน่าเลื่อมใส, Thai definition: การประพฤติเป็นธรรม, การประพฤติถูกธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
คดีธรรม[n. exp.] (khadī tham) EN: religious matters   
เกี่ยวกับศาสนา[adj.] (kīokap sātsanā) EN: religious   FR: religieux
กลอนสวด[n.] (klønsūat) EN: Thai religious verse ; hymn   
กรมการศาสนา[org.] (Krom Kān Sātsanā) EN: Department of Religious Affairs   
แม่ชี[n.] (maēchī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
นิกาย[n.] (nikāi) EN: sect ; religious denomination   FR: secte [f] ; ordre sectaire [m] ; confession (religieuse) [f] ; église [f] ; société religieuse [f]
ภาษาศาสนา[n. exp.] (phāsā sātsanā) EN: religious language   
พิธีทางศาสนา[n. exp.] (phithī thāng sātsanā) EN: religious rite   FR: rite religieux [m]
พิธีทางศาสนา[n. exp.] (phithī thāng sātsanā) EN: religious ceremony ; religious rite   FR: cérémonie religieuse [f] ; rite religieux [m]
พลี[n.] (phlī) EN: sacrificial ceremony ; religious offering ; worship ; oblation   FR: sacrifice [m]
ประกอบศาสนพิธี[v. exp.] (prakøp sātsanaphithī) EN: perform a religious rite   FR: accomplir un rite religieux
ปรับอาบัติ[v. exp.] (prap ābat) EN: punish the monk who breaks the religious discipline   
ปราสาท[n.] (prāsāt) EN: castle ; tower ; royal hall ; religious hall ; house of the gods ; small ornate building with a cruciform ground plan and needle-like spire   FR: château [m] ; ancienne tour [f] ; palais [m]
สังฆ[adj.] (sangkha) EN: monkish ; priestly ; clerical ; religious   FR: relatif aux bonzes ; clérical
สังฆกรรม[n.] (sangkhakam) EN: deed performed by Buddhist monks in the temple precincts ; religious rite ; religious service   
สารท[n.] (sāt) EN: festival ; religious festival at the tenth lunar month ; autumnal merit-making ceremony   FR: cérémonie [f]
สถาบันศาสนา[n. exp.] (sathāban sātsanā) EN: religious institution   FR: institution religieuse [f]
ศาสดา[n.] (sātsadā) EN: prophet ; founder of a religion ; religious prophet   FR: prophète [m] ; fondateur d'une religion [m]
ศาสน-[pref. (adj.)] (sātsana-) EN: religious   FR: religieux
ศาสนา[adj.] (sātsanā) EN: religious   FR: religieux
ศาสนบัญญัติ[n. exp.] (sātsanabanyat) EN: religious prescriptions   
ศาสนจักร[n.] (sātsanajak) EN: religious authority   
ศาสนาจารย์[n.] (sātsanājān) EN: religious teacher ; teacher of religion   
ศาสนกิจ[n.] (sātsanakit) EN: religious activity   
ศาสนพิธี[n. exp.] (sātsanaphithī) EN: religious rite   FR: rite religieux [m]
ศาสนสถาน[n.] (sātsanasathān) EN: religious place   
ศาสนาธรรม[n.] (sātsanatham) EN: religious doctrine   
ศีล[n.] (sīn) EN: commandement ; religious precept ; moral precept ; sacrament   FR: règle de conduite [f] ; précepte religieux [m] ; précepte moral [m] ; sacrement [m]
ธรรมการ[n.] (thammakān) EN: religious affairs   
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; list of names arranged in order of rank   
ทางศาสนา[adj.] (thāng sātsanā) EN: religious   FR: religieux
ถือบวช[v.] (theūbūat) EN: observe religious rules   FR: observer les préceptes religieux
วรรณคดีศาสนา[n. exp.] (wannakhadī sātsanā) EN: religious literature   
วัตถุมงคล[n. exp.] (watthu mongkhon) EN: religious article ; sacred object ; holy object   
เวท[n.] (wēt) EN: religious knowledge ; religious learning   
วงการศาสนา[n. exp.] (wongkān sātsanā) EN: religious circles   FR: milieux religieux [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
RELIGIOUS    R AH0 L IH1 JH AH0 S
RELIGIOUS    R IY0 L IH1 JH AH0 S
RELIGIOUSLY    R AH0 L IH1 JH AH0 S L IY0
NONRELIGIOUS    N AA2 N R AH0 L IH1 JH AH0 S
SEMIRELIGIOUS    S EH2 M IY0 R AH0 L IH1 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
religious    (n) (r i1 l i1 jh @ s)
irreligious    (j) (i2 r i l i1 jh @ s)
religiously    (a) (r i1 l i1 jh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glaubensfreiheit {f}religious freedom [Add to Longdo]
Religionsfreiheit {f}religious liberty; religious freedom [Add to Longdo]
Religionskrieg {m}religious war [Add to Longdo]
Religionsstreit {n}religious dispute [Add to Longdo]
Religionswissenschaft {f}religious studies [Add to Longdo]
Religionszugehörigkeit {f}; Religionsbekenntnis {n}religion; religious confession [Add to Longdo]
Religiosität {f}religiousness [Add to Longdo]
fromm; gottesfürchtig {adj}religious [Add to Longdo]
fromm; gottesfürchtig {adv}religiously [Add to Longdo]
gewissenhaft {adj}religious [Add to Longdo]
gewissenhaft; äußerst regelmäßig {adv}religiously [Add to Longdo]
religiös; gläubig {adj} | religiöser; gläubiger | am religiösesten; am gläubigstenreligious | more religious | most religious [Add to Longdo]
religiös {adv}religiously [Add to Longdo]
ungläubigirreligious [Add to Longdo]
ungläubig {adv}irreligiously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
アーレフ[, a-refu] (n) Aleph (new name of religious group Aum Shinrikyo) [Add to Longdo]
イコン[, ikon] (n) icon (religious) [Add to Longdo]
オウム真理教;アウム真理教[オウムしんりきょう(オウム真理教);アウムしんりきょう(アウム真理教)(ik), oumu shinrikyou ( oumu shinrikyou ); aumu shinrikyou ( aumu shinrikyou )(ik)] (n) Aum Shinrikyou religious group [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) [Add to Longdo]
スピリチュアル[, supirichuaru] (adj-na) (1) spiritual; (n) (2) religious song; spiritual [Add to Longdo]
パーフェクトリバティー教団[パーフェクトリバティーきょうだん, pa-fekutoribatei-kyoudan] (n) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
パナウェーブ研究所[パナウェーブけんきゅうじょ, panaue-bu kenkyuujo] (n) Pana-Wave Laboratory (Japanese religious organization) [Add to Longdo]
レビ人[レビじん, rebi jin] (n) Levite; member of the Hebrew tribe of Levi (who served a religious function) [Add to Longdo]
伊勢講[いせこう, isekou] (n) fraternal religious group formed by Ise Shrine worshippers [Add to Longdo]
戒律[かいりつ, kairitsu] (n) (religious) precept; discipline; commandment; mitzvah; (P) [Add to Longdo]
改宗[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) religious conversion; (P) [Add to Longdo]
勧化[かんげ, kange] (n,vs) religious-fund soliciting; Buddhist preaching [Add to Longdo]
願人坊主[がんにんぼうず, ganninbouzu] (n) priest who was also a street performer and performed prayers and other religious duties for the sake of other people [Add to Longdo]
忌み;斎み;忌(io);斎[いみ, imi] (n) (1) mourning; abstinence; (2) taboo; (3) religious purification; (n-pref) (4) pure; holy [Add to Longdo]
帰依[きえ, kie] (n,vs) devotion; (religious) conversion; (P) [Add to Longdo]
教主[きょうしゅ, kyoushu] (n,adj-no) founder of a religious sect [Add to Longdo]
教祖[きょうそ, kyouso] (n) founder of a religious sect; (P) [Add to Longdo]
教団[きょうだん, kyoudan] (n) religious organization; religious organisation; (P) [Add to Longdo]
教部省[きょうぶしょう, kyoubushou] (n) (obs) Ministry of Religious Education (1872-1877) [Add to Longdo]
教母[きょうぼ, kyoubo] (n) godmother; (religious) sponsor [Add to Longdo]
教法[きょうほう, kyouhou] (n) religious law; teaching method [Add to Longdo]
教務[きょうむ, kyoumu] (n) school affairs; religious affairs; (P) [Add to Longdo]
狂信[きょうしん, kyoushin] (n,vs) (religious) fanaticism [Add to Longdo]
狂信者[きょうしんしゃ, kyoushinsha] (n) religious fanatic [Add to Longdo]
勤め(P);務め(P)[つとめ, tsutome] (n) (1) service; duty; business; responsibility; task; (2) Buddhist religious services; (P) [Add to Longdo]
勤める(P);務める(P)[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) (1) (usu. 勤める) to work (for); to be employed (at); to serve (in); (2) (usu. 務める) to serve (as); to act (as); to fill (the position of); to play the role (of); (3) (usu. 勤める) to conduct a religious service; (P) [Add to Longdo]
勤行[ごんぎょう, gongyou] (n) religious service (usu. Buddhist) [Add to Longdo]
金剛心[こんごうしん, kongoushin] (n) {Buddh} extreme religious piety; unshakable faith [Add to Longdo]
潔斎[けっさい, kessai] (n,vs) religious abstinence; purification [Add to Longdo]
研究会[けんきゅうかい, kenkyuukai] (n) (1) research society; (2) study class (e.g. religious); (3) seminar (e.g. presentation of research) [Add to Longdo]
後を弔う[あとをとむらう, atowotomurau] (exp,v5u) to perform religious rites for the repose of a soul [Add to Longdo]
後生大事[ごしょうだいじ, goshoudaiji] (n) with religious zeal; with utmost devotion; take great care of [Add to Longdo]
御座す[おわす, owasu] (n) (1) (uk) (hon) to be (often used in religious context); (2) to go; to come [Add to Longdo]
御神燈;御神灯;ご神灯;ご神燈[ごしんとう;ごじんとう, goshintou ; gojintou] (n) (1) (See 御灯,神灯) light used as a religious offering; (2) paper lantern (hung up near the door of performers and geishas) [Add to Longdo]
御明かし;御灯;御灯明[みあかし;ごとう(御灯);みとう(御灯), miakashi ; gotou ( o tomoshibi ); mitou ( o tomoshibi )] (n) lighted lamp (or candle, etc.) provided as a religious offering [Add to Longdo]
護法[ごほう, gohou] (n) (1) {Buddh} defence of Buddhist doctrines; god who defends Buddhist doctrines; (2) defence of the constitution; (3) religious power to dispel demons and diseases [Add to Longdo]
功力[こうりき, kouriki] (n) merits (influence) of one's pious acts or religious practice (practise) [Add to Longdo]
行水[ぎょうずい, gyouzui] (n,vs) (1) tub bath; bathing in the open air; bathing or cleaning oneself; (2) cleaning oneself for religious purification [Add to Longdo]
[こう, kou] (n,n-suf) (1) (Buddhist) lecture meeting; (2) religious association; (3) mutual assistance association (i.e. for financial assistance) [Add to Longdo]
講社[こうしゃ, kousha] (n) religious association [Add to Longdo]
講中[こうじゅう, koujuu] (n) religious association [Add to Longdo]
最後の審判[さいごのしんぱん, saigonoshinpan] (n) Last Judgment (judgment of mankind to take place when the world ends, according to various religious traditions) [Add to Longdo]
祭政分離[さいせいぶんり, saiseibunri] (n) separation of church and state; separation of religious ritual and government administration [Add to Longdo]
祭礼[さいれい, sairei] (n) (religious) festival; (P) [Add to Longdo]
祭祀[さいし, saishi] (n) ritual; religious service; festival [Add to Longdo]
斎主[さいしゅ, saishu] (n) master of religious ceremonies [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n,suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) [Add to Longdo]
自宗[じしゅう, jishuu] (n) one's religious sect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊玛目[Yī mǎ mù, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˋ, / ] Imam, religious leader in Shia islam [Add to Longdo]
修士[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, ] member of religious order; frater [Add to Longdo]
修会[xiū huì, ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] religious order [Add to Longdo]
修行[xiū xíng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄥˊ, ] religious practice (Buddh.) [Add to Longdo]
修行人[xiū xíng rén, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] a person pursuing religious practise (Buddh.) [Add to Longdo]
噶拉・多杰・仁波切[Gá lā, ㄍㄚˊ ㄌㄚ· Duo1 jie2 · Ren2 bo1 qie4, / ] Garab Dorje Rinpoche, succession of Buthanese religious leaders [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book) [Add to Longdo]
回回[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ, ] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims) [Add to Longdo]
图腾[tú téng, ㄊㄨˊ ㄊㄥˊ, / ] totem (religious symbol) [Add to Longdo]
宗教团[zōng jiào tuán, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] religious order; religious grouping [Add to Longdo]
宗教学[zōng jiào xué, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] religious studies [Add to Longdo]
慕道友[mù dào yǒu, ㄇㄨˋ ㄉㄠˋ ㄧㄡˇ, ] religious investigator [Add to Longdo]
戒规[jiè guī, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄟ, / ] religious precept; taboo; rule [Add to Longdo]
托钵修会[tuō bō xiū huì, ㄊㄨㄛ ㄅㄛ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] mendicant religious order in catholicism; Franciscan order [Add to Longdo]
故训[gù xùn, ㄍㄨˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] old teaching (e.g. religious instruction) [Add to Longdo]
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, ] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans [Add to Longdo]
教条[jiào tiáo, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] creed; doctrine; religious dogma [Add to Longdo]
教规[jiào guī, ㄐㄧㄠˋ ㄍㄨㄟ, / ] canon; religious rules [Add to Longdo]
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate) [Add to Longdo]
会众[huì zhòng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] audience; participants; congregation (of religious sect) [Add to Longdo]
会社[huì shè, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄜˋ, / ] a guild; (in olden times) an association such as a political party, religious group or trade guild; the Japanese word for company [Add to Longdo]
末愿[mò yuàn, ㄇㄛˋ ㄩㄢˋ, / ] final vows (in a religious order or congregation of the Catholic Church) [Add to Longdo]
归心者[guī xīn zhě, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓㄜˇ, / ] religious convert [Add to Longdo]
毛拉[máo lā, ㄇㄠˊ ㄌㄚ, ] Mullah (religious leader in Islam) [Add to Longdo]
法会[fǎ huì, ㄈㄚˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] (Buddhist) religious assembly [Add to Longdo]
法号[Fǎ hào, ㄈㄚˇ ㄏㄠˋ, / ] religious (as opposed to ordinary) name of a Buddhist or Daoist monk or nun [Add to Longdo]
烧纸[shāo zhǐ, ㄕㄠ ㄓˇ, / ] to burn paper offerings (as part of religious ceremony) [Add to Longdo]
玄秘[xuán mì, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧˋ, ] mystery; mysterious; occult; abstruse doctrine (e.g. religious) [Add to Longdo]
破戒[pò jiè, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄝˋ, ] to violate a religious precept; to smoke or drink after giving up [Add to Longdo]
社戏[shè xì, ㄕㄜˋ ㄒㄧˋ, / ] theatrical performance (e.g. on religious festival) [Add to Longdo]
祭礼[jì lǐ, ㄐㄧˋ ㄌㄧˇ, / ] sacrificial offerings; worship; religious rite [Add to Longdo]
[mà, ㄇㄚˋ, / ] (arch.) religious ritual on setting out for war [Add to Longdo]
礼拜[lǐ bài, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ, / ] week; religious service; worship [Add to Longdo]
符咒[fú zhòu, ㄈㄨˊ ㄓㄡˋ, ] a charm (religious object conferring blessing) [Add to Longdo]
精神领袖[jīng shén lǐng xiù, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ, / ] spiritual leader (of a nation or church); religious leader [Add to Longdo]
经籍[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, / ] religious text [Add to Longdo]
义理[yì lǐ, ㄧˋ ㄌㄧˇ, / ] doctrine (esp. religious); argumentation (in a speech or essay) [Add to Longdo]
圣像[shèng xiàng, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] icon; iconic; religious image; figure (of Confucius, Buddha, Jesus Christ, the Virgin Mary etc); CL: 張|张[zhang1] [Add to Longdo]
训导职务[xùn dǎo zhí wù, ㄒㄩㄣˋ ㄉㄠˇ ㄓˊ ˋ, / ] ministry; the teaching of a religious leader [Add to Longdo]
赛会[sài huì, ㄙㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] religious procession; exposition [Add to Longdo]
释义[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, / ] the meaning of sth; an explanation of the meaning of words or phrases; an interpretation (of doctrine); religious doctrine [Add to Longdo]
[mén, ㄇㄣˊ, / ] gate; door; CL:扇[shan4]; gateway; doorway; CL:個|个[ge4]; opening; valve; switch; way to do something; knack; family; house; (religious) sect; school (of thought); class; category; phylum or division (taxonomy); classifier for large guns; classifier for les [Add to Longdo]
阿亚图拉[ā yà tú lā, ㄚ ㄧㄚˋ ㄊㄨˊ ㄌㄚ, / ] ayatollah (religious leader in Shia Islam) [Add to Longdo]
陀罗尼[tuó luó ní, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ, / ] incantation (Sanskrit: dharani); religious chant (promoting virtue and obstructing evil) [Add to Longdo]
降生[jiàng shēng, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄥ, ] to be born; arrival of newborn; birth (of a savior or religious leader) [Add to Longdo]
非宗教[fēi zōng jiào, ㄈㄟ ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ, ] secular (society); non-religious (party) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Religious \Re*li"gious\, n.
   A person bound by monastic vows, or sequestered from secular
   concern, and devoted to a life of piety and religion; a monk
   or friar; a nun. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Religious \Re*li"gious\ (r?-l?j"?s), a. [OF. religius,
   religious, F. religieux, from L. religiosus. See {Religion}.]
   1. Of or pertaining to religion; concerned with religion;
    teaching, or setting forth, religion; set apart to
    religion; as, a religious society; a religious sect; a
    religious place; religious subjects, books, teachers,
    houses, wars.
    [1913 Webster]
 
       Our law forbids at their religious rites
       My presence.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing, or conforming to, religion; pious; godly; as,
    a religious man, life, behavior, etc.
    [1913 Webster]
 
       Men whose lives
       Religious titled them the sons of God. --Mlton
    [1913 Webster]
 
   3. Scrupulously faithful or exact; strict.
    [1913 Webster]
 
       Thus, Indianlike,
       Religious in my error, I adore
       The sun, that looks upon his worshiper. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Belonging to a religious order; bound by vows.
    [1913 Webster]
 
       One of them is religious.       --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Pious; godly; holy; devout; devotional; conscientious;
     strict; rogod; exact.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top