หรือคุณหมายถึง %readineß%?
Search result for

*readiness*

(54 entries)
(0.0837 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: readiness, -readiness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
readiness[N] ความพร้อม, See also: สภาพเตรียมพร้อม, Syn. aptness, willingness
keep oneself in readiness[IDM] เตรียมพร้อมตลอดเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness

English-Thai: Nontri Dictionary
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Military readinessความพร้อมทางการทหาร [TU Subject Heading]
Readiness for schoolความพร้อมทางการเรียน [TU Subject Heading]
Reading readinessความพร้อมในการอ่าน [TU Subject Heading]
e-Government readinessการประเมินวัดความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
การประเมินวัดความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสำรวจขององค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ริเริ่มการสำรวจทางด้านความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นนับแต่ปี 2545 โดยวัตถุประสงค์ของการสำรวจเพื่อ (i)ประเมินเปรียบเทียบความสามารถของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติในการเปลี่ยนแปลงภาครัฐโดยการนำ ICT มาใช้เพื่อให้บริการผ่านสื่อออนไลน์แก่ประชาชน (ii) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ benchmark ความก้าวหน้าในการให้บริการ e-Services ของภาครัฐอยู่เป็นระยะ e-Government readiness ประกอบด้วย ดัชนีย่อย 3 ด้าน คือ
 1. Web measure index ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ e-Government Model ที่แบ่งขั้นตอนของวิวัฒนาการของการให้บริการทางออนไลน์ของ e-Government เป็น 5 ขั้นตอน
 2. Telecommunication infrastructure index ประกอบด้วย การแพร่กระจายโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภายในประเทศ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ (ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่) การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband)
 3. Human capital index ซึ่งเน้นที่ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศ เช่น ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (literacy) และจำนวนประชากรที่เข้าศึกษาต่อทั้งในระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษา

นอกจากนี้ ในการสำรวจระยะหลัง องค์การสหประชาชาตืเริ่มปรับแนวคิดจาก e-Government เป็น e-Governance โดยได้ขยายมิติให้ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง/บริหารบ้านเมืองของประชาชน หรือ e-Praticipation ด้วย

[ที่มา: UN E-Government Survey 2008: from e-Government to Connected Governance] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

e-Readiness rankingรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ของ ICT เพื่อการดำเนินธุรกิจ (e-Business) ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
e-Readiness ranking เป็นรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ของ ICT เพื่อการดำเนินธุรกิจ (e-Business) ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รายงานนี้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย Economist Intelligence Unit การจัดอันดับชึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่คำนวณจากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและปริมาณเกือบ 100 ตัว ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ ดังนี้

 1. การเชื่อมต่อเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
 2. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 3. สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม
 4. นโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาล
 5. การยอมรับและนำเทคโนโลยีมาใช้ของธุรกิจและผู้บริโภค

[ที่มา: Economist Intelligence Unit ] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

Networked Readiness Indexดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย World economic forum และมีการรายงานใน Global information technology report เป็นประจำทุกปี ดัชนี NRI ประกอบด้วยดัชนีย่อย (sub-index) 3 กลุ่ม กล่าวคือ
 • สภาพแวดล้อม/ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนา ICT ประกอบด้วย (i) สภาพแวดล้อมทางด้านการทำธุรกิจ/ตลาดของ เช่น การมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่เพียงพอ กฏระเบียบของภาครัฐและผลของมาตรการทางภาษาต่างๆ เป็นต้น (ii) สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองการปกครอง และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลต่างๆ อาทิ การมีกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ ICT ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ (iii) สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ความพร้อมทางด้านเครือข่ายซึ่งรวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย โดยในการวัดยังแบ่งเป็นความพร้อมของประชาชนทั่วไป (individual), ภาคธุรกิจ (business) และภาครัฐ (government) โดยตัวอย่างตัวชี้วัด (indicators) ที่นำมาพิจารณาคือ (i) การเชื่อมต่อและการลงทุนในเครือข่าย เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน การเชื่อมต่อคู่สายโทรศัพท์ของครัวเรือน/สถานประกอบการ การจัดซื้่อจัดหาเทคโนโลยีของภาครัฐ (ii) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น คุณภาพของระบบการศึกษาในประเทศ การลงทุนด้านการฝึกอบรมของบุคลากรในสถานประกอบการ และการให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (iii) การใช้ดัชนีย่อยอื่นๆ มาประเมินวัด เช่น e-Government readiness
 • ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก ICT ของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โดยอาจจัดกลุ่มชี้วั ดที่สำคัญได้ ดังนี้ คือ (i) การแพร่กระจายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้คน/องค์กรกลุ่มต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ เช่น การแพร่กระจายของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ (ประจำที่และเคลื่อนที่) และอินเทอร์เน็ต ระดับการมี การใช้ ICT ของภาครัฐ (ii) ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก ICT เช่น ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ ประสิทธิผลของการใช้ ICT ในภาครัฐ (iii) ระดับของการใช้ประโยชน์จาก ICT เช่น จำนวนบริการภาครัฐออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของภาคธุรกิจและจำนวนข้อมูลที่ไหลเวียนบนอินเทอร์เน็ต (Internet Traffic) เป็นต้น NRI มีความโดดเด่นทั้งในด้านของความสมบูรณ์ของตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา และจำนวนของประเทศที่นำมาศึกษา
[เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have everything in readiness for you. That's very good of you. I...คุณช่างดีจริงๆ ค่ะ ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลย Rebecca (1940)
Are the troops in readiness?คือกองกำลังในการเตรียมความ พร้อมหรือไม่ Yellow Submarine (1968)
Is everything in readiness for our immediate departure?ทุกอย่างพร้อมออกเดินทางทันทีใช่มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
Maintain a constant state of readiness...เตรียมตัวให้พร้อมสรรพอยู่เสมอ Rescue Dawn (2006)
Our bases worldwide are, as of now, at DEFCON Delta, our highest readiness level.ล่าสุดฐานทัพของเราทั่วโลก \ เตรียมพร้อมในระดับเดลต้า พร้อมรบระดับสูงสุด Transformers (2007)
"readiness to show appreciation for and return kindness. ""พร้อมที่จะแสดง ความขอบคุณและความมีน้ำใจ" Charlie Bartlett (2007)
What's our readiness? How many?ความพร้อมไปถึงไหน กี่ลูก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
To pull up the latest white house readiness protocols.ช่วยดึงข้อมูลล่าสุดของ ทำเนียบขาวเพื่อเตรียมพร้อม ตามมาตราการ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Is all in readiness?ทั้งหมดพร้อมมั้ย? His Father's Son (2011)
It's a voter guide, sent personally to me, Axl Redford Heck, signifying my readiness to take my rightful place among the adult, president-choosing citizens of our country.โอ้ แนวทางสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่งมาโดยตรงถึงพี่เลย แอ็กเซล เรดฟอร์ด เฮ็ค เป็นเครื่องหมายแสดงความพร้อม ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Halloween III: The Driving (2012)
Same on his physical readiness test.เหมือนกันกับคะแนนสมรรถนะร่างกาย Liberty (2013)
Through readiness and discipline, we are masters of our fate.อยู่ที่ความพร้อม และระเบียบวินัย เรากุมชะตาชีวิตตัวเอง Edge of Tomorrow (2014)
Through readiness and discipline, we are masters of our fate.เรากุมชะตาชีวิตตัวเอง Edge of Tomorrow (2014)
- Loss of confidence in the CIA Senate intelligence committee probes agency's readinessคณะกรรมการวุฒิสภาข่าวกรอง ตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงาน Jason Bourne (2016)
At a routine Agent Readiness audit, you were found to be woefully behind the rest of the team in Professional Development.Bei einer Routine--Agent Readiness Audits, Sie erwiesen sich erschreckend sein hinter dem Rest des Teams bei der beruflichen Entwicklung. Enemy Within (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
readinessA number of student announced their readiness to engage in the contest.
readinessIt is correct to say that psychological readiness is important in this therapy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพร้อม[N] readiness, See also: preparedness, Example: การมองสู่อนาคตจะทำให้เรามีความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม, Thai definition: ลักษณะที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ
การตระเตรียม[N] preparation, See also: readiness, arrangement, equipment, Syn. การกระเกรียม, การเตรียม, การจัดเตรียม, การเตรียมการ, Example: ทหารชายแดนมีการตระเตรียมอาวุธพร้อมรบอยู่เสมอ
การเตรียมพร้อม[N] preparation, See also: readiness, preparing, arrangement, Example: นักเรียน นักศึกษาควรมีการเตรียมพร้อม, Thai definition: เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม
การจัดเตรียม[N] preparation, See also: arrangement, readiness, Example: ก่อนออกเดินป่าต้องมีการจัดเตรียมข้าวของสัมภาระอย่างละเอียดรอบคอบ
ความมักง่าย[N] rough-and-readiness, See also: carelessness, casualness, cursoriness, thoughtlessness, makeshift, Example: มลพิษของสิ่งแวดล้อมรอบๆ เมืองชายทะเลเกิดจากความมักง่ายทิ้งขยะไม่เลือกที่, Thai definition: นิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness   FR: tous ensemble ; au complet

CMU English Pronouncing Dictionary
READINESS    R EH1 D IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
readiness    (n) (r e1 d i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereitschaft {f}readiness [Add to Longdo]
Bereitschaft {f}; Gewandtheit {f}readiness [Add to Longdo]
Betriebsbereitschaft {f}state of readiness [Add to Longdo]
Einsatzbereitschaft {f}readiness for duty [Add to Longdo]
Einsatzbereitschaft {f} [techn.]readiness for use [Add to Longdo]
Gefechtsbereitschaft {f} | in Gefechtsbereitschaft | in Gefechtsbereitschaft versetzen | Gefechtsbereitschaft befehlen; Alarm auslösenreadiness for action; readiness for battle | fully operational | to alert | to give the alert [Add to Longdo]
Schulreife {f}readiness for school; school readiness [Add to Longdo]
mangelnde Bereitschaftunreadiness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
レディネス[, redeinesu] (n) readiness [Add to Longdo]
覚悟[かくご, kakugo] (n,vs) resolution; resignation; readiness; preparedness; (P) [Add to Longdo]
気構え[きがまえ, kigamae] (n) (1) readiness; preparedness; attitude; (2) kanji "vapor" radical [Add to Longdo]
協力態勢[きょうりょくたいせい, kyouryokutaisei] (n) readiness to cooperate; framework for cooperation [Add to Longdo]
心がけ(P);心掛け(P);心懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P) [Add to Longdo]
心構え[こころがまえ, kokorogamae] (n) preparedness; readiness; (P) [Add to Longdo]
態勢[たいせい, taisei] (n) attitude; posture; preparedness; readiness; (P) [Add to Longdo]
当て馬;あて馬[あてうま, ateuma] (n) stallion brought close to a mare to test her readiness to mate; stalking horse; spoiler [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǎo, ㄏㄠˇ, ] good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Readiness \Read"i*ness\, n.
   The state or quality of being ready; preparation; promptness;
   aptitude; willingness.
   [1913 Webster]
 
      They received the word with all readiness of mind.
                          --Acts xvii.
                          11.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Facility; quickness; expedition; promptitude;
     promptness; aptitude; aptness; knack; skill; expertness;
     dexterity; ease; cheerfulness. See {Facility}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top