Search result for

*rase*

(489 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rase, -rase-
Possible hiragana form: *らせ*
English-Thai: Longdo Dictionary
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erase[VT] ลบ, See also: ลบออก, Syn. delete, obliterate, rub
erase[VT] ลบข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์, Syn. delete
eraser[N] ยางลบ, See also: เครื่องลบ, แปรงลบ, ผ้าลบ, Syn. rubber
phrase[N] วลี (ทางไวยากรณ์), See also: กลุ่มคำ
phrase[N] ถ้อยคำ, See also: การใช้ถ้อยคำ, Syn. expression
phrase[N] โวหาร, See also: สำนวน, คำพังเพย, คำคม, Syn. expression, idiom, saying
phrase[N] เนื้อเพลง
phrase[VI] ถ่ายทอดด้วยคำพูด, See also: แสดงเป็นคำพูด, ใช้คำพูดหรือถ้อยคำแสดง, Syn. formulate, word
rephrase[VT] พูดซ้ำ
erase from[PHRV] ลบออก, See also: เอาออก, ขีดฆ่าออก, Syn. delete from, leave out, miss out, omit from
paraphrase[N] การถอดความ, See also: การแปลความ, Syn. translation, metaphrase
paraphrase[VT] ถอดความ, See also: แปลความ, Syn. translate, rephrase
catchphrase[N] วลีที่พูดหรือใช้กันแพร่หลาย, Syn. catch phrase, catchword
noun phrase[N] นามวลี
phraseology[N] การใช้สำนวนโวหาร, Syn. verbalism
catch phrase[N] วลีที่พูดหรือใช้กันแพร่หลาย, Syn. catchphrase, catchword
phraseologist[N] คนชอบใช้สำนวนโวหาร, See also: เจ้าโวหาร
suprasegmental[ADJ] เกี่ยวกับลักษณะการออกเสียง
adverbial phrase[N] กริยาวิเศษณ์วลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
erase(อีเรซฺ') vt.,vi. ลบออก,ขีดฆ่า,ถูออก, See also: erasable adj. ดูerase
erase headหัวลบเป็นกลไกส่วนหนึ่งในหน่วยบันทึกข้อมูล (drive) อยู่ติดกับก้านเข้าถึง (access arm) ใช้ลบข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลออกจากจานบันทึก ดู read/write head
eraser(อีเร'เซอะ) n. ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบ,เครื่องขูดลบ
paraphrasen. (การ) ถ่ายข้อความ
paraselene(แพระซิลีน') n. พระจันทร์เทียม
periphrase(เพอ'ริเฟรสฺ) vt.,vi. พูดอ้อมค้อม. n. =periphrasis (ดู)
phrase(เฟรส) n. วลี,กลุ่มคำศัพท์,ถ้อยคำ,โวหาร,คำพูด,คำคม,คำพังเพย,สำนวน,คำคุยโว,การใช้ถ้อยคำ vt. ใช้ถ้อยคำ,แสดงโวหาร,ประจบ, Syn. expressioin,catchword,word
phraseologist(เฟรสซีออล'โลจิสทฺ) n. ผู้ที่ชอบใช้สำนวนโวหาร,เจ้าโวหาร
phraseology(เฟรสซีออล'โลจี) n. สำนวน,โวหาร,ลักษณะการใช้ถ้อยคำหรือวลี,ภาษาเฉพาะ,ถ้อยคำ,การใช้ถ้อยคำ,ถ้อยคำทั้งหลายที่ใช้ประจำ., See also: phraseological adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
erase(vt) ขูดออก,ฆ่าออก,ขีดฆ่า,ถูออก,ลบทิ้ง
eraser(n) ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบเสียง,สิ่งที่ลบออก
paraphrase(n) การแปลความ,การถ่ายความ,การถอดความ
paraphrase(vt) แปลความ,ถ่ายความ,ถอดความ
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก
periphrase(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดอ้อมค้อม
phrase(n) วลี,กลุ่มคำ,สำนวน,โวหาร,คำคม
phrase(vt) ใช้ถ้อยคำ,ใช้โวหาร
phraseology(n) การใช้ถ้อยคำ,สำนวนโวหาร,ภาษาเฉพาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paraphraseการถอดความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chrysopraseคริโซเพรส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catch phrase; catchwordคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catchword; catch phraseคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delete; eraseลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delete; eraseลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erase; deleteลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase; deleteลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erase characterอักขระลบทิ้ง [มีความหมายเหมือนกับ ignore character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase headหัวลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EPROM eraserอุปกรณ์ลบอีพร็อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tetrasepalousมีกลีบเลี้ยงสี่กลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glutathione transferaseกลูตาไธโอนทรานสเฟอเรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส

เทคนิค PCR เป็นเทคนิคที่ทำได้ง่ายในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง โดยสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอให้เพียงพอต่อการนำไปศึกษาโดยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง ปัจจุบันเทคนิค PCR เริ่มจากเตรียมส่วนผสมในหลอดทดลองให้ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักๆ คือ ดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) ไพรเมอร์ (primer) 2 สาย (ดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ 2 สาย สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสาย) ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (DNA polymerase เป็นเอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นนำส่วนผสมไปควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา

แหล่งข้อมูล
1. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
2. Promega. PCR Amplification. Retrieved May 24, 2012. from http://www.promega.com/resources/product-guides-and-selectors/protocols-and-applications-guide/pcr-amplification/
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

eraseลบ ลบทิ้ง ลบออก [คอมพิวเตอร์]
Apsarasesอัปสร [TU Subject Heading]
Cholinesterasesโคลีนเอสเตอเรส [TU Subject Heading]
Conversation and phrase booksบทสนทนาและวลี [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for flight attendants)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for police)บทสนทนาและวลี (สำหรับตำรวจ) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books for mathematiciansบทสนทนาและวลี (สำหรับนักคณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for tourism industry employees)บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for restaurant and hotel personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานภัตตาคารและโรงแรม) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for medical personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for secretaries)บทสนทนาและวลี (สำหรับเลขานุการ) [TU Subject Heading]
Esterasesเอสเตอเรส [TU Subject Heading]
Extrasensory perceptionการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษ [TU Subject Heading]
Foreign words and phrasesคำและวลีภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Glutathione transferaseกลูตะไธโอน ทรานสเฟอเรส [TU Subject Heading]
Noun phraseนามวลี [TU Subject Heading]
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส [TU Subject Heading]
Taq polymeraseทัก โพลิเมอเรส [TU Subject Heading]
Terms and phrasesการบัญญัติศัพท์ [TU Subject Heading]
Terms and phrasesคำและวลี [TU Subject Heading]
Verb phraseคำกริยาที่เป็นวลี [TU Subject Heading]
Idocrase or Vesuvianite ไอโดเครส หรือ วีซูเวียไนต์
แหล่ง - ในประเทศไทย มีการกำเนิดแบบเดียวกับเอพิโดต และเกิดร่วมกันได้เสมอ ประโยชน์ - แร่ที่มีสีเขียวพบที่แคลิฟอร์เนีย มีลักษณะที่เป็นรัตนชาติ และมีการคิดค้นที่จะนำธาตุเบรีลเลียมออกจากแร่ไอโดเดรตมาใช้ประโยชน์ [สิ่งแวดล้อม]
Euxenite-Polycrase ยูกซีไนต์-โพลีเครส
แหล่ง - พบในจังหวัดพังงา ประโยชน์ - ถลุงเอาโลหะโคลัมเบียม-แทนทาลัม มาใช้ประโยชน์ [สิ่งแวดล้อม]
Acetylcholinesteraseเอ็มไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส, อะเซทิลโคลิเนสเทอเรส, อาซีติลคอลีนเอสเทอเรส, อะซีติลโคลีนเอสเตอเรส, เอนไซม์, อะซีติย์ลโคลีนเอสเตอเรส, น้ำย่อยเซทีลโคลีนเอสเทอเรส, เอ็นซัยม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส [การแพทย์]
Acetyltransferasesอะซีติลทรานสเฟอเรส, เอนไซม์; อะซีติย์ลทรานสเฟอเรส [การแพทย์]
Adenosine Diphosphoribose, Transferaseทรานซ์เฟอเรสอดีโนซีนไดฟอสโฟไรโบส [การแพทย์]
Aminotransferasesอะมิโนทรานสเฟอเรส, เอนไซม์; อะมิโนทรานสเฟอเรส [การแพทย์]
Aspartate Aminotransferaseแอสปาเทต อะมืโนทรานสเฟอเรส, แอสปาร์เทต อะมีโนทรานสเฟอเรส, เอ็นซัยม์แอสพาเตทอะมิโนทราสเฟอเรส [การแพทย์]
Butyrylcholinesteraseบิวทีรีลโคลีนเอสเตอร์เรส [การแพทย์]
Carbohydrasesเอนไซม์ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรท [การแพทย์]
Carbonic Anhydraseเอนไซม์คาร์บอนิคแอนไฮเดรส,คาร์บอนิคแอนไฮเดรส,เอ็นไซม์คาร์บอนิคแอนไฮเดรส,เอ็นซัยม์คาร์บอนนิคแอนฮัยเดรส [การแพทย์]
Carbonic Anhydrase Inhibitorsยับยั้งเอ็นซัยม์คาร์บอนิกแอนฮัยเดรส [การแพทย์]
Cholinesterase Inhibitorsสารยับยั้งโคลิเนสเทอเรส [การแพทย์]
Cholinesterasesโคลีนเอสเทอเรส,เอนไซม์;เอนไซม์โฆลีนเอสเตอเรส;โคลีนเอสเตอเรส;เอ็นซัยม์โฆลีนเอสเตอเรส;โคลีนเอสเตอเรส;คอลีนเอสเทอเรส;เอ็นซัยม์โคลีนเอสเตอเรส;เอนไซม์ในเนื้อเยื่อสมองชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Corepolymeraseคอร์โพลิเมอเรส [การแพทย์]
Cysts, Intrasellarถุงที่เกิดในเซลลา [การแพทย์]
DNA Dependent Polymerasesดีเอนเอดีเพนเดนท์โพลีเมอเรส [การแพทย์]
DNA Gyraseดีเอ็นเอไจเรส [การแพทย์]
DNA Polymerasesดีเอ็นเอโพลีเมอเรส,เอนไซม์ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส [การแพทย์]
Esterasesเอสเตอเรส,เอนไซม์,เอสเตอเรส [การแพทย์]
sucraseซูเครส, เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลซูโครสให้เป็นฟรักโทสและกลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gamma-Glutamyltransferaseแกมมากลูตามิลย์ทรานสเฟอเรส [การแพทย์]
Glucoronyl Transferaseเอนไซม์กลูโคโรนิลทรานสเฟอเรส [การแพทย์]
Glucosephosphate Isomeraseกลูดคสฟอสเฟต ไอโซเมอเรส; [การแพทย์]
Glucosephosphate Isomeraseกลูโคสฟอสเฟต ไอโซเมอเรส; [การแพทย์]
Glucosyltransferasesกลูโคซิสแทรนสเฟอเรส [การแพทย์]
Glucuronyltransferasesกลูคูโรนิลทรานส์เฟอเรส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
Carbonic Anhydrase Inhibitors (CAIs)เป็นชั้นของยาที่ระงับกิจกรรมของคาร์บอ ในทางการใช้ทางคลินิกได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของโรคต้อหิน, ยาขับปัสสาวะ, ยากันชัก, ในการจัดการของเข่มาภูเขา, กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเป็นแผล, ความผิดปกติของระบบประสาท, หรือโรคกระดูกพรุน
liquid paper eraser (n) ปากกาลบคำผิด
phrase book (n) หนังสือสอนภาษาฉบับย่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, I fiendishly concealed it within the phrase "I hit that."ช่ายยย.. ฉันมีสัญชาติญานที่อำมหิต กับวลีที่ว่า "ฉันทุบมัน" The Itch (2008)
Might wanna phrase that in your own words.บางทีความหมายพวกนั้น รวมอยู่ในคำพูดคุณอยู่แล้ว Emancipation (2008)
What possessed you not to erase that droid's memory?อะไรทำให้เจ้าไม่ลบความจำของดรอยด์นั่น หือ? Downfall of a Droid (2008)
It appears this droid's mission memory has never been erased.ดูเหมือนความจำในภารกิจต่างๆของมัน ไม่เคยถูกลบเลย Duel of the Droids (2008)
Erase her from your memories Don't ever see her againลืมนางไปจากความทรงจำซะ อย่าได้หวนกลับมาพบนางอีก Portrait of a Beauty (2008)
Fine! I'll erase it! Look!โอ้พระเจ้า ก็ได้ ฉันจะลบมัน ดูสิ มันถูกลบไปหมดแล้ว Scandal Makers (2008)
Pull the bow apart on that one phrase.ลากคันชักห่างจากนั้นหนึ่งเฟรซ Beethoven Virus (2008)
And then pull at this position to the 'yi' phrase.และหลังจากนั้นลากจากตำแหน่งนี้ ไปยัง 'yi' เฟรซ Beethoven Virus (2008)
And the last phrase, number 445 at the end that closes the performance...ในวรรคสุดท้าย หมายเลข 445 ตอนจบที่ใช้ปิดการแสดง... Beethoven Virus (2008)
That moment when you turned your back on me once again... not only erased all my pleasant memories about you, but even the fact you were related to me.เมื่อเจ้าหันหลังให้กับข้าอีกครั้งหนึ่ง มันได้ลบความทรงจำเกี่ยวกับเจ้าสิ้นแล้ว แต่ความจริง เจ้าก็ยังเป็นญาติของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
I've been doing some research on some PTSD patients... that may have developed an extrasensory perception.ฉันกำลังค้นคว้าบางอย่าง เกี่ยวกับคนไข้ทางจิตบางคน... ที่อาจถูกพัฒนาไป เป็นคนมีโทรจิต Passengers (2008)
Mr. Murase, we had an accident.คุณ Murase เราประสบอุบัติเหตุ Shutter (2008)
That's a good phrase.นั่น เป็นคำพูดที่ดี. Episode #1.8 (2008)
... justeraseit andthenyoutake whatever you want, then you leave.แค่ลบมัน และคุณก็เอาไป อะไรก็ตามที่คุณอยากได้ และคุณก็ไปซะ 24: Redemption (2008)
Three, "Erase every trace".สาม,"ทำลายหลักฐานทุกอย่าง" Bangkok Dangerous (2008)
Three. Erase every trace.ข้อสาม ลบล้างร่องรอยทุกอย่าง Bangkok Dangerous (2008)
We should erase every link.ฆ่าตัดตอนแม่งมันซะ Bangkok Dangerous (2008)
No, I just thought it was a phrase that might appeal to you.ไม่ ผมแค่คิดว่า มันเป็นวลีที่ดึงดูดใจพวกคุณ Frost/Nixon (2008)
Well, the reason there is no evidence is because 18 and a half minutes of the conversation with Bob Haldeman from this June period have mysteriously been erased.ครับ เหตุผลคือมันไม่มีหลักฐาน แต่เรามี 18.30 นาที ของคำสนทนากับบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมน ในช่วงเดือนถุนายน Frost/Nixon (2008)
Huh. This tunnel's been erased.อ่าห์ อุโมงค์นี้ถูกลบออกไปแล้ว City of Ember (2008)
[ Doon ] This tunnel was erased from Sul's map.อุโมงค์นั้นถูกลบไปจากแผนที่ของซัล City of Ember (2008)
- I'll re-phrase my question.- ศาลจะเรียบเรียงคำถามใหม่ The Reader (2008)
Let me rephrase.ศาลขอเรียบเรียงประโยคใหม่ The Reader (2008)
Rebel's erased any trace of Eric Doyle.เรเบลลบทุกอย่างที่เป็นหลักฐานของ Eric doyle ไปแล้ว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Erased memories.ลบความทรงจำ Chapter Ten '1961' (2009)
And as for particular weapons, as for your question, let me rephrase it.โดยเฉพาะเรื่องอาวุธนั้น ที่คุณถามถึง ให้ผมพูดซ้ำอีกครั้ง Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I'll send you a program to erase your internet tracks.ผมจะส่งโปรแกรมมา เพื่อลบบันทึกการติดต่อ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
This is a PX-1-7 drive. It's got an auto-erase function.เป็นไดรว์ PX17 มันมีระบบลบข้อมูลอัตโนมัติ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I'm going to erase every trace of it.ผมจะลบข้อมูลทุกอย่างที่สาวถึงเรา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
The files are being erased. We're losing everything.ไฟล์ถูกลบทิ้งไปแล้ว พวกเราไม่เหลืออะไรแล้ว Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
–It's too late. It's erased.- ไม่ทันแล้ว มันลบไปหมดแล้ว Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Erika erased it when she wiped the server.เอริก้าลบมันไป ตอนที่เธอลบทั้งระบบ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Send you outside to clap the erasers?ส่งนายไปดัดสันดานในทัณฑสถานหรือไง Phoenix (2009)
There was a lot of business phraseology being tossed around.มีหลายเรื่อง พูดเกี่ยวกับธุรกิจ เริ่มแย่ลง Peekaboo (2009)
PHRASES, PUNCTUATION, AND ORTHOGRAPHYคำพูดอย่าง "น้ำอัดลม" กับ "น้ำซ่า" Soul Mates (2009)
(sets down eraser)The Story of Lucy and Jessie (2009)
Can I bang your erasers after class?ผมขอยืมยางลบคุณหลังเลิกเรียนได้มั้ย? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Her i.Q. Skyrocketed. Her memories were being erased.IQ ของเธอสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความทรงจำของเธอค่อยๆเลือนไป Legion (2009)
A word or a phrase.คำพูดบางคำ Today Is the Day: Part 2 (2009)
This phrase lasts two beats.ประโยคเพลงนี้หลุดไปสองจังหวะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You are aware of the phrase Nak Jang Bool Ip?คุณทราบวลีที่ว่า นัก จาง บูล อิ๊บ ใช่มั้ย? *ในการเล่นไพ่ ไม่สามารถเอาคืนไพ่ที่ทิ้งไปแล้วคืน Episode #1.1 (2009)
You want to erase it?เธออยากจะลบมันเหรอ? Episode #1.2 (2009)
But I gave it to my little sister in exchange for a pair of socks and two rubber erasers.แลกกับถุงเท้าคู่นึง กับ ยางลบสองก้อน Dogtooth (2009)
It has an eraser at the end.มันมียางลบที่ปลายมันด้วยนะ Dogtooth (2009)
Want to erase from my memory.ฉัน... Episode #1.14 (2009)
If Junpyo isn't right for Jandi, then it's better to erase him from her mind.เมื่อคนเราต้องการที่จะลบมันออกไปจากความทรงจำ ดังนั้น เราจะต้องทำให้มันถูกต้อง Episode #1.15 (2009)
General, what if Orion can help Chuck remove the Intersect, erase it from his mind?ท่านนายพลคะ, ถ้าหากว่า โอไรออนสามารถช่วยชัค ให้เอาอินเตอร์เซกออก หรือลบไปจากหัวของชัคได้ละคะ? Chuck Versus the Predator (2009)
You will see a series of images in the code, that will erase those loaded origin.อะไรที่ลูกเห็น รวมไปถึงความคิด พ่อก็แค่อับโหลดรายการลงไป Chuck Versus the Dream Job (2009)
And if I don't sign, what, you going to erase my memory? [chuckles] Something like that.และถ้าผมไม่ได้เซ็นต์ คุณคงลบความจำผมใช่ไหม? ก็ทำนองนั้น Air: Part 1 (2009)
He can erase our entire record.เขาสามารถลบประวัติของพวกเราได้หมด Rates of Exchange (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raseThe phrase "make a bee line for" expresses the look of how a bee heads straight for food with speed and energy.
raseI have to learn many words and phrases by heart.
raseLook up the phrase in your dictionary.
raseThe phrase is meant to insult people.
raseYou can omit the preposition in this phrase.
rase'can' is an auxiliary verb, so in question sentences it is brought to the start of the phrase.
raseI quoted some famous phrases in my book.
raseSome fine phrases occurred to the poet.
raseCall up is a phrase that means telephone.
raseTheir names were erased from the list.
raseIt's OK to think of 'five minutes' as a noun phrase, right?
raseI wonder what this phrase means?
raseWe have had enough of phrases.
raseJust how tiresome was it to argue straight against the phrase "Don't blindly follow America's lead!"
raseHis speech contained many fine phrases.
raseThe typist tried to erase the error.
rasePocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.
raseMay I borrow your eraser?
raseI wrote down every phrase in his speech that he stressed.
raseSo characteristic of what a pious Christian would say, this courteous phrase.
raseWhat is the meaning of this phrase?
raseLet me rephrase it.
raseWill you please use indelible ink so phrase won't rub out?
raseAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
raseHe erased his speech from the tape.
raseHow is this phrase to be interpreted?
raseInstead of giving the money, that is the normal coin of the realm, which is the phrase that everyone used then, they would give them a token, and this token might be metal, might be wood, might be cardboard.
raseThis type of noun phrase is called a "concealed question".
raseHe explained the literal meaning of the phrase.
raseAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
rase"We've got taller so they don't fit." "Right, it's certainly not that we've got fat!" "The useful phrase 'grown up' is our trump card."
raseCan I borrow your eraser for a moment?
raseRub out these words with your eraser.
raseIn legal documents difficult words and phrases are often used.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำพูดติดปาก[N] catchword, See also: catch phrase, Syn. วลีติดปาก, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มีคำพูดติดปากที่ไม่สื่อความหมายอะไรเลย, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่ใช้อยู่เรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัยต้องพูดบ่อยๆ
ลบ[V] obliterate, See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge, Syn. ลบเลือน, Ant. ใส่, เพิ่ม, Example: ถ้าลบความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ คุณก็จะมีความสุข, Thai definition: ทำให้หายไป
น้ำคำ[N] word, See also: speech, saying, phrase, Syn. ถ้อยคำ, คำพูด, วจี, Example: น้ำคำของเขาทำให้ดิฉันเจ็บใจ
วลี[N] phrase, See also: group of words, remark, expression, saying, Syn. ถ้อยคำ, กลุ่มคำ, Example: ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐแต่โด่งดังไปทั่วโลก จึงเป็นนักร้องที่เหมาะสมกับวลีที่ว่าอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลมากที่สุด, Thai definition: กลุ่มคำที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีกระแสความเป็นที่หมายรู้กันได้แต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์
ฆ่า[V] cancel, See also: cross out, delete, erase, Syn. ทำลาย, ลบทิ้ง, ฆ่าทิ้ง, ขีดฆ่า, Example: เจ้านายฆ่าข้อความมากมายบนกระดาษ
ติดปาก[V] accustom to, See also: be habitual for the use of a word or phrase, on the lips of, Syn. ชินปาก, เคยปาก, Example: เขาติดปากกับการสบถคำหยาบ แม้แต่กับลูกเขาก็พูด, Thai definition: ใช้คำใดคำหนึ่งบ่อยๆ จนเป็นนิสัย
ถอดความ[V] paraphrase, See also: translate, transform, Syn. แปลความ, แปล, Example: บทสนทนาต่อไปนี้ได้ถอดความเป็นภาษาไทยกลาง แต่หากใครจะอ่านแล้วคิดถึงสำเนียงของคนเมืองไปด้วยก็ได้, Thai definition: แปลให้เข้าใจความได้ง่ายขึ้น
ถอนราก[V] eradicate, See also: abolish, destroy, eliminate, erase, extirpate, remove, root out, uproot, Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน, Example: พระชั้นผู้ใหญ่เสนอให้ถอนราก พุทธพาณิชย์ หรือระบบรับส่วยเลื่อนชั้นสมณศักดิ์, Thai definition: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, Notes: (สำนวน)
นามวลี[N] noun phrase, Example: ตัวอย่างนามวลีในภาษาไทยได้แก่ กระเป๋าในตู้, Count unit: คำ, Thai definition: คำนามที่ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยอื่นๆ ภายในคำ
บุพบทวลี[N] prepositional phrase, Example: คำวิเศษณ์บางทีก็มีลักษณะเป็นบุพบทวลีได้เหมือนกัน, Thai definition: คำบุพบทที่เรียงต่อกันซึ่งมีความหมาย
กริยาวิเศษณ์วลี[N] adverbial phrase, Example: ฉันกำลังนึกประโยคที่มีคำกริยาวิเศษณ์วลี, Thai definition: ข้อความที่มีคำกริยาวิเศษณ์ที่พ่วงบุรพบทเข้าขยายกริยา
โทรจิต[N] telepathy, See also: insight, premonition, extrasensory perception, mind reading, presentiment, Example: นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะหันมาสนใจเรื่องของโทรจิตเมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เอง, Thai definition: การติดต่อสื่อสารทางจิต จากจิตหนึ่งไปสู่อีกจิตหนึ่ง
หักล้าง[V] confute, See also: destroy, erase, obliterate, refute, disprove, Syn. ลบล้าง, Example: ฝ่ายจำเลยต้องหาพยานหลักฐานมาหักล้างข้อมูลของฝ่ายโจทก์ให้ได้ จึงจะรอดพ้นจากความผิด
หักล้าง[V] confute, See also: destroy, erase, clear of, obliterate, refute, disprove, Syn. ลบล้าง, Example: ฝ่ายจำเลยต้องหาพยานหลักฐานมาหักล้างข้อมูลของฝ่ายโจทก์ให้ได้ จึงจะรอดพ้นจากความผิด
กริยาวลี[N] verb phrase, Example: นักภาษาศาตร์เก็บข้อมูลภาษาที่เป็นข้อความง่ายๆ เช่น นามวลี กริยาวลี อนุประโยคประเภทต่างๆ ประโยคลักษณะต่างๆ เป็นต้นหลัง, Thai definition: กลุ่มคำของคำกริยาแต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บดขยี้[v.] (botkhayī) FR: écraser ; écrabouiller
บุพบทวลี[n. exp.] (bupphabot walī) EN: prepositional phrase   
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé
หัวโล้น[n.] (hūalōn) EN: shaven head ; bald head   FR: crâne rasé [m] ; tête d'oeuf (fam.) [f]
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ]   FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)
จุดไฟ[v. exp.] (jut fai) EN: light a fire   FR: allumer le feu ; enflammer ; embraser
การโกน[n.] (kān kōn) FR: rasage [m] ; rasement [m] (vx)
คะ[X] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ขร๊ะ[X] (kha) EN: [particle used by a woman after a vocative]   FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]
ฆ่า[v.] (khā) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase   FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
คำพูดติดปาก[n. exp.] (khamphūt titpak) EN: catchword ; catch phrase   
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract   FR: presser ; écraser
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple   FR: presser ; écraser
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
ขีดฆ่า[v.] (khītkhā) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase   FR: rayer ; barrer
คร่ะ[X] (khra = kha) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[X] (khrap = khap) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครีมโกนหนวด[n. exp.] (khrīm kōn nūat) EN: shaving cream   FR: crème à raser [f]
กลุ่มคำ[n. exp.] (klum kham) EN: phrase   
โกน[v.] (kōn) EN: shave   FR: raser ; couper
โกนหนวด[v.] (kōn nūat) EN: shave   FR: se raser ; raser
กริยาวิเศษณวลี[n. exp.] (kriyāwisētwalī) EN: adverbial phrase   FR: phrase adverbiale [f]
ล้าง[v.] (lāng) EN: destroy ; devastate   FR: détruire ; raser
โลมาเฟรเซอร์[n. exp.] (lōmā Frēsoē) EN: Fraser's Dolphin   
โล้น[adj.] (lōn) EN: bald ; hairless ; shaven   FR: rasé ; tondu ; chauve
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบออก[v.] (lop øk) EN: delete ; erase   FR: supprimer ; effacer ; biffer
ลุกโพลง[v.] (lukphlōng) EN: blaze   FR: s'embraser
เพรซีโอดิเมียม[n.] (phrēsīōdimīem) EN: praseodymium   FR: praséodyme [m]
ป่น[v.] (pon) EN: pound ; grind ; powder ; crush ; pulverize   FR: piler ; écraser ; moudre
แปรงลบกระดาน[n.] (praēng lop kradān) EN: eraser   FR: brosse à tableau [f]
ประโยค[n.] (prayōk) EN: sentence ; clause   FR: phrase [f]
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ[n. prop.] (Suthāchai Yimprasoēt) EN: Suthachai Yimprasert   FR: Suthachai Yimprasert
ตั้งคำถามใหม่[v. exp.] (tang khamthām mai) EN: rephrase a question   FR: reformuler une question
เตาไฟ[n.] (taofai) EN: stove ; oven ; cooking stove   FR: four [m] ; brasero [m] ; fourneau [m] ; foyer [m]
ทับ[v.] (thap) EN: press ; weigh down ; run over   FR: presser ; tasser ; écraser
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot   
ติดสำนวน[v.] (titsamnūan) EN: use flowery language ; use evasive phrases   
วลี[n.] (walī) EN: phrase ; group of words ; remark ; expression ; saying   FR: phrase [f] ; expression [f] ; formule [f]
วลีสุภาพ[n. exp.] (walī suphāp) EN: polite phrase   FR: formule de politesse [f]
ยางลบ[n.] (yānglop) EN: eraser ; rubber ; rubber eraser   FR: gomme (à crayon/encre) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RASE    R EY1 Z
BRASE    B R EY1 Z
ERASE    IY0 R EY1 S
ERASE    IH0 R EY1 S
CRASE    K R EY1 Z
RASER    R EY1 Z ER0
RASEY    R AE1 S IY0
FRASE    F R EY1 Z
PRASEK    P R AA1 S EH0 K
PHRASE    F R EY1 Z
MURASE    M Y ER1 EY0 Z
GRASER    G R EY1 Z ER0
FRASER    F R EY1 Z ER0
ERASES    IY0 R EY1 S AH0 Z
ERASER    IH0 R EY1 S ER0
ERASED    IH0 R EY1 S T
BRASEL    B R AE1 S AH0 L
ERASER    IY0 R EY1 S ER0
ERASED    IY0 R EY1 S T
ERASES    IH0 R EY1 S AH0 Z
PHRASES    F R EY1 Z AH0 Z
PHRASED    F R EY1 Z D
ERASERS    IY0 R EY1 S ER0 Z
ERASERS    IH0 R EY1 S ER0 Z
MARASEK    M ER0 AA1 S EH0 K
KARASEK    K ER0 AA1 S EH0 K
REPHRASE    R IY0 F R EY1 Z
FRASER'S    F R EY1 Z ER0 Z
INVIRASE    IH2 N V AY1 R EY2 Z
PETRASEK    P AH0 T R AA1 S EH0 K
BRASELTON    B R AH0 S EH1 L T AH0 N
VONDRASEK    V AH0 N D R AA1 S EH0 K
POLYMERASE    P AA1 L AH0 M ER0 EY2 S
PARAPHRASE    P EH1 R AH0 F R EY2 Z
PHRASEOLOGY    F R EY2 Z IY0 AO1 L AO0 JH IY0
EXTRASENSORY    EH2 K S T R AH0 S EH1 N S ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rase    (v) (r ei1 z)
erase    (v) (i1 r ei1 z)
rased    (v) (r ei1 z d)
rases    (v) (r ei1 z i z)
erased    (v) (i1 r ei1 z d)
eraser    (n) (i1 r ei1 z @ r)
erases    (v) (i1 r ei1 z i z)
phrase    (v) (f r ei1 z)
arrases    (n) (a1 r @ s i z)
erasers    (n) (i1 r ei1 z @ z)
phrased    (v) (f r ei1 z d)
phrases    (v) (f r ei1 z i z)
paraphrase    (v) (p a1 r @ f r ei z)
Fraserburgh    (n) (f r ei1 z @ b @ r @)
paraphrased    (v) (p a1 r @ f r ei z d)
paraphrases    (v) (p a1 r @ f r ei z i z)
periphrases    (n) (p @1 r i1 f r @ s ii z)
phrase-book    (n) - (f r ei1 z - b u k)
phraseology    (n) (f r ei2 z i o1 l @ jh ii)
extrasensory    (j) (e2 k s t r @ s e1 n s @ r ii)
phrase-books    (n) - (f r ei1 z - b u k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
消す[けす, kesu] Thai: ลบออก English: to erase
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: ข่าว
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification

German-Thai: Longdo Dictionary
Straße(n) |die, pl. Straßen| ถนน, See also: die Gasse
Straßenbahn(n) |die, pl. Straßenbahnen| รถราง
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
Straßenverkehr(n) |der, nur Sg.| การคมนาคมบนถนน, See also: R. der Luftverkehr,
Straßenlaterne(n) |die, pl. Straßenlaternen| โคมไฟส่องถนน , See also: S. die Straßenbeleuchtung,die Straßenlampe,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Straßenrand {m}kerbsides

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aminotransferase {f} [biochem.]transaminase [Add to Longdo]
Ausdrucksweise {f}phraseology [Add to Longdo]
Dampf {m}; Schwaden {m}; Wrasen {m} | Dämpfe {pl}vapor [Am.]; vapour [Br.] | vapors; vapours [Add to Longdo]
Einzellöschzeichen {n}character erase [Add to Longdo]
Fertigrasen verlegento lay turf [Add to Longdo]
mit Fertigrasen bedeckento turf [Add to Longdo]
Floskel {f} | Floskeln {pl}cliche; empty phrase | cliches; empty phrases; flowers of speech [Add to Longdo]
Höflichkeitsfloskel {f}phrase of civility [Add to Longdo]
Kopfschmerz {m} | Kopfschmerzen {pl} | rasende Kopfschmerzenheadache | headaches | splitting headache [Add to Longdo]
Löscheinrichtung {f}; Radiergummi {m}; Radiermesser {n}eraser [Add to Longdo]
Löschfenster {n}eraser window [Add to Longdo]
Löschkopf {m}erase head [Add to Longdo]
Phrase {f}; Schlagwort {n}phrase; catchphrase [Add to Longdo]
Phrasen dreschento talk in platitudes [Add to Longdo]
Phrasendrescher {m}phrase monger; phrasemonger [Add to Longdo]
Radiergummi {m} | Radiergummis {pl}; Radiermesser {pl}eraser [Am.] | erasers [Add to Longdo]
Rasen {m}; Rasenplatz {m}lawn [Add to Longdo]
Rasen {m}grass [Add to Longdo]
Rasen {m}; Grasnarbe {f}turf [Add to Longdo]
mit Rasen bedeckendsodding [Add to Longdo]
Rasen {n}rage [Add to Longdo]
Raseneisenerz {n}bog iron ore [Add to Longdo]
Rasenmäher {m}lawn mower [Add to Longdo]
Rasensprenger {m}lawn sprinkler [Add to Longdo]
Rasenstück {n}; Sode {f}sod [Add to Longdo]
Rasenstück {n} | Rasenstücke {pl} | mit Rasenstücken bedeckenturf | turves | to turf over [Add to Longdo]
Raser {m}speeder [Add to Longdo]
Raserei {f}speeding [Add to Longdo]
Raserei {f}furiousnis [Add to Longdo]
jdn. zur Raserei bringento drive someone mad [Add to Longdo]
Redensart {f}; Redewendung {f}; Ausdruck {m}phrase; expression [Add to Longdo]
Sammlung {f} von Redewendungenphrase book [Add to Longdo]
Satz {m}phrase [Add to Longdo]
Schmerz {m} | Schmerzen {pl} | rasende Schmerzenpain | pains | racking pains [Add to Longdo]
Sprachführer {m}phrase book [Add to Longdo]
Sprechtakt {m}phrase [Add to Longdo]
Tintenradiergummi {m}ink-eraser [Add to Longdo]
Umschreibung {f} | Umschreibungen {pl}periphrasis | periphrases [Add to Longdo]
außersinnliche Wahrnehmung {f}extrasensory perception [Add to Longdo]
Wortverbindung {f}; kurzer Satz; Satzglied {n}phrase [Add to Longdo]
Wut {f}; Zorn {m}; Raserei {f} | vor lauter Wutfury | for fury [Add to Longdo]
ein falscher Zungenschlag [übtr.]an unfortunate turn of phrase [Add to Longdo]
abgrasen; abweiden; grasen; weiden | abgrasend; abweidend | abgegrast | er/sie/es grast; er/sie/es grast abto graze | grazing | grazed | he/she/it grazes [Add to Longdo]
anders ausdrücken | anders ausdrückend | anders ausgedrücktto rephrase | rephrasing | rephrased [Add to Longdo]
ausdrücken; formulieren; phrasieren | ausdrückend; formulierend; phrasierend | ausgedrückt; firmuliert; phrasiertto phrase | phrasing | phrased [Add to Longdo]
ausradieren; auslöschen | ausradierendto erase | erasing [Add to Longdo]
drängen; stürzen; überstürzen; rasento rush [Add to Longdo]
drückt anders ausrephrases [Add to Longdo]
drückte anders ausrephrased [Add to Longdo]
drückte ausphrased [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
あらせいとう[, araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お知らせ;御知らせ;お報せ;御報せ[おしらせ, oshirase] (n,vs) (See 知らせ) notice; notification [Add to Longdo]
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts) [Add to Longdo]
てな[, tena] (prt) a sort of thing like; used after a phrase to modify the following noun [Add to Longdo]
となく[, tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with [Add to Longdo]
とは[, toha] (prt) indicates word or phrase being defined; (P) [Add to Longdo]
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten) [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
やらせ[, yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances [Add to Longdo]
アセチルコリンエステラーゼ[, asechirukorin'esutera-ze] (n) acetylcholinestrase [Add to Longdo]
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei [Add to Longdo]
アルキメデスの螺線[アルキメデスのらせん, arukimedesu norasen] (n) Archimedean spiral [Add to Longdo]
アントラセン[, antorasen] (n) anthracene [Add to Longdo]
イソメラーゼ[, isomera-ze] (n) isomerase [Add to Longdo]
イレーザー[, ire-za-] (n) eraser; rubber [Add to Longdo]
イレーズ[, ire-zu] (n) {comp} erase [Add to Longdo]
インク消し[インクけし, inku keshi] (n) ink eraser [Add to Longdo]
エステラーゼ[, esutera-ze] (n) esterase [Add to Longdo]
エスパー[, esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception) [Add to Longdo]
オペラセリア[, operaseria] (n) opera seria (ita [Add to Longdo]
キーワード[, ki-wa-do] (n) keyword; buzzword; catch-phrase; (P) [Add to Longdo]
キャッチフレーズ[, kyacchifure-zu] (n) catchphrase; (P) [Add to Longdo]
クロミスキネラセンス;ダスキークロミス[, kuromisukinerasensu ; dasuki-kuromisu] (n) green puller (Chromis cinerascens); green chromis [Add to Longdo]
ケセラセラ[, keserasera] (exp) What will be, will be (spa [Add to Longdo]
コリンエステラーゼ[, korin'esutera-ze] (n) cholinesterase [Add to Longdo]
サッカラーゼ[, sakkara-ze] (n) (See インベルターゼ) saccharase (ger [Add to Longdo]
サラセニア[, sarasenia] (n) sarracenia (lat [Add to Longdo]
サラセミア[, sarasemia] (n) thalassemia; thalassaemia [Add to Longdo]
サラセン[, sarasen] (n) Saracen [Add to Longdo]
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975)) [Add to Longdo]
テロメラーゼ[, teromera-ze] (n) telomerase [Add to Longdo]
トランスフェラーゼ[, toransufera-ze] (n) transferase [Add to Longdo]
ドラセナ[, dorasena] (n) (See 竜血樹) dracaena (any palmlike tree of genus Dracaena or Cordyline) (lat [Add to Longdo]
パスフレーズ[, pasufure-zu] (n) {comp} pass phrase [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, ] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase) [Add to Longdo]
不慌不忙[bù huāng bù máng, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄤ ㄅㄨˋ ㄇㄤˊ, ] (set phrase) unhurried; composed; leisurely [Add to Longdo]
不为人知[bù wéi rén zhī, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄓ, / ] (set phrase) unknown to others; secret [Add to Longdo]
不约而同[bù yuē ér tóng, ㄅㄨˋ ㄩㄝ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] (set phrase) to take the same action or view without prior consultation; happen to coincide [Add to Longdo]
二一添作五[èr yī tiān zuò wǔ, ㄦˋ ㄧ ㄊㄧㄢ ㄗㄨㄛˋ ˇ, ] (set phrase); go halves or fifty-fifty; share and share alike [Add to Longdo]
互文[hù wén, ㄏㄨˋ ㄨㄣˊ, ] paired phrases (poetic device) [Add to Longdo]
五体投地[wǔ tǐ tóu dì, ˇ ㄊㄧˇ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] (set phrase) to prostrate oneself on the ground (in admiration); to deeply admire [Add to Longdo]
兄弟阋墙[xiōng dì xì qiáng, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ ㄒㄧˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] (set phrase) internal disagreement or argument [Add to Longdo]
全神贯注[quán shén guàn zhù, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] (set phrase) with complete attention; concentration [Add to Longdo]
冷暖自知[lěng nuǎn zì zhī, ㄌㄥˇ ㄋㄨㄢˇ ㄗˋ ㄓ, ] (set phrase); know best by personal experience; know sth without being told [Add to Longdo]
冷若冰霜[lěng ruò bīng shuāng, ㄌㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄤ, ] (set phrase) (usually of women) as cold as ice; to have an icy manner [Add to Longdo]
化整为零[huà zhěng wéi líng, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄥˇ ㄨㄟˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] (set phrase) to break up the whole into pieces; to take care of things one by one [Add to Longdo]
千辛万苦[qiān xīn wàn kǔ, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ, / ] untold hardships (set phrase) [Add to Longdo]
受业[shòu yè, ㄕㄡˋ ㄧㄝˋ, / ] to study (with a guru); (set phrase in letters) I, your humble student [Add to Longdo]
口口声声[kǒu kou shēng shēng, ㄎㄡˇ ㄎㄡ˙ ㄕㄥ ㄕㄥ, / ] (set phrase) to keep on saying [Add to Longdo]
口号[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ, / ] slogan; catchphrase [Add to Longdo]
口头禅[kǒu tóu chán, ㄎㄡˇ ㄊㄡˊ ㄔㄢˊ, / ] lit. Zen saying repeated as cant; fig. popular saying; catchphrase; cliché [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] sentence; clause; phrase; classifier for phrases or lines of verse [Add to Longdo]
句读[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, / ] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 句號|句号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases [Add to Longdo]
句逗[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, ] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 句號|句号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases [Add to Longdo]
吃喝嫖赌[chī hē piáo dǔ, ㄔ ㄏㄜ ㄆㄧㄠˊ ㄉㄨˇ, / ] (set phrase) to go dining, wining, whoring and gambling; to lead a life of dissapation [Add to Longdo]
名句[míng jù, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, ] famous saying; celebrated phrase [Add to Longdo]
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, / ] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation [Add to Longdo]
周游世界[zhōu yóu shì jiè, ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] (set phrase) to travel around the world [Add to Longdo]
善解人意[shàn jiě rén yì, ㄕㄢˋ ㄐㄧㄝˇ ㄖㄣˊ ㄧˋ, ] (set phrase) considerate [Add to Longdo]
地久天长[dì jiǔ tiān cháng, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ, / ] forever (set phrase); as long as the world shall last; eternally [Add to Longdo]
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, ] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric [Add to Longdo]
大限临头[dà xiàn lín tóu, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄊㄡˊ, / ] (set phrase) approching the great end, the end of one's life [Add to Longdo]
大显神通[dà xiǎn shén tōng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄊㄨㄥ, / ] (set phrase) to display one's remarkable skill or prowess, give full play to one's brilliant abilities [Add to Longdo]
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, ] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave) [Add to Longdo]
套语[tào yǔ, ㄊㄠˋ ㄩˇ, / ] polite set phrases [Add to Longdo]
字里行间[zì lǐ háng jiān, ㄗˋ ㄌㄧˇ ㄏㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] (set phrase) between the lines; by implication [Add to Longdo]
字词[zì cí, ㄗˋ ㄘˊ, / ] letters or words; words or phrase [Add to Longdo]
安然无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ˊ ㄧㄤˋ, / ] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase) [Add to Longdo]
密密麻麻[mì mi má má, ㄇㄧˋ ㄇㄧ˙ ㄇㄚˊ ㄇㄚˊ, ] (set phrase) close and numerous; densely packed; thickly dotted; thick; dense [Add to Longdo]
尊老爱幼[zūn lǎo ài yòu, ㄗㄨㄣ ㄌㄠˇ ㄞˋ ㄧㄡˋ, / ] (set phrase) respect the old and cherish the young [Add to Longdo]
寻花问柳[xún huā wèn liǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄚ ㄨㄣˋ ㄌㄧㄡˇ, / ] (set phrase) to enjoy the spring scenery; to visit brothels [Add to Longdo]
对偶[duì ǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄡˇ, / ] dual; duality; antithesis; coupled phrases (as rhetorical device); spouse [Add to Longdo]
对唱[duì chàng, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄤˋ, / ] in duet; answering phrase; antiphonal answer [Add to Longdo]
对对子[duì duì zǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ ㄗˇ, / ] to supply the answering phrase [Add to Longdo]
对歌[duì gē, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄜ, / ] answering phrase of duet; to sing antiphonal answer [Add to Longdo]
对课[duì kè, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] to give answering phrase (school exercise in memory or composition) [Add to Longdo]
屡禁不止[lǚ jìn bù zhǐ, ㄌㄩˇ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄓˇ, / ] (set phrase) continue despite repeated prohibition [Add to Longdo]
山盟海誓[shān méng hǎi shì, ㄕㄢ ㄇㄥˊ ㄏㄞˇ ㄕˋ, ] (set phrase) to pledge undying love; oath of eternal love [Add to Longdo]
平易近人[píng yì jìn rén, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, ] (set phrase) amiable and approachable, modest and unassuming; (of writing) plain and simple, easy to understand [Add to Longdo]
年轻有为[nián qīng yǒu wéi, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, / ] (set phrase) young and promising [Add to Longdo]
废寝忘食[fèi qǐn wàng shí, ㄈㄟˋ ㄑㄧㄣˇ ㄨㄤˋ ㄕˊ, / ] (set phrase) to neglect sleep and food; to skip one's sleep and meals [Add to Longdo]
废寝忘餐[fèi qǐn wàng cān, ㄈㄟˋ ㄑㄧㄣˇ ㄨㄤˋ ㄘㄢ, / ] (set phrase) to neglect sleep and food; to skip one's sleep and meals [Add to Longdo]
后顾之忧[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, / ] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パスフレーズ[ぱすふれーず, pasufure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
メディアイレーザ[めでいあいれーざ, medeiaire-za] media eraser [Add to Longdo]
メディア消磁装置[メディアしょうじそうち, medeia shoujisouchi] media eraser [Add to Longdo]
暗証フレーズ[あんしょうフレーズ, anshou fure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
[く, ku] clause, phrase [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
消去ヘッド[しょうきょヘッド, shoukyo heddo] erase head [Add to Longdo]
条件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] condition entry, conditional phrase [Add to Longdo]
イレーズ[いれーず, ire-zu] erase [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人工芝[じんこうしば, jinkoushiba] kuenstlicher_Rasen [Add to Longdo]
放牧[ほうぼく, houboku] das_Weiden (des Viehs), das_Grasen [Add to Longdo]
暴れる[あばれる, abareru] wueten, toben, rasen, gewalttaetig_sein [Add to Longdo]
狂乱[きょうらん, kyouran] Raserei, Tobsucht [Add to Longdo]
[しば, shiba] Rasen [Add to Longdo]
芝刈り機[しばかりき, shibakariki] Rasenmaeher [Add to Longdo]
芝草[しばくさ, shibakusa] Rasen [Add to Longdo]
荒れ狂う[あれくるう, arekuruu] wueten, rasen, toben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rase \Rase\, v. i.
   To be leveled with the ground; to fall; to suffer overthrow.
   [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rase \Rase\, n.
   1. A scratching out, or erasure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A slight wound; a scratch. [Obs.] --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. (O. Eng. Law) A way of measuring in which the commodity
    measured was made even with the top of the measuring
    vessel by rasing, or striking off, all that was above it.
    --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rase \Rase\ (r[=a]z), v. t. [imp. & p. p. {Rased} (r[=a]zd); p.
   pr. & vb. n. {Rasing}.] [F. raser, LL. rasare to scrape
   often, v. freq. fr. L. radere, rasum, to scrape, shave; cf.
   Skr. rad to scratch, gnaw, L. rodere to gnaw. Cf. {Raze},
   {Razee}, {Razor}, {Rodent}.]
   1. To rub along the surface of; to graze. [Obsoles.]
    [1913 Webster]
 
       Was he not in the . . . neighborhood to death? and
       might not the bullet which rased his cheek have gone
       into his head?            --South.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes his feet rased the surface of the water,
       and at others the skylight almost flattened his
       nose.                 --Beckford.
    [1913 Webster]
 
   2. To rub or scratch out; to erase. [Obsoles.]
    [1913 Webster]
 
       Except we rase the faculty of memory, root and
       branch, out of our mind.       --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To level with the ground; to overthrow; to destroy; to
    raze. [In this sense {raze} is generally used.]
    [1913 Webster]
 
       Till Troy were by their brave hands rased,
       They would not turn home.       --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word, rase, may be considered as nearly obsolete;
      graze, erase, and raze, having superseded it.
      [1913 Webster]
 
   {Rasing iron}, a tool for removing old oakum and pitch from
    the seams of a vessel.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To erase; efface; obliterate; expunge; cancel; level;
     prostrate; overthrow; subvert; destroy; demolish; ruin.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raze \Raze\, v. t. [imp. & p. p. {Razed} (r[=a]zd); p. pr. & vb.
   n. {Razing}.] [F. raser. See {Rase}, v. t.] [Written also
   {rase}.]
   1. To erase; to efface; to obliterate.
    [1913 Webster]
 
       Razing the characters of your renown. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To subvert from the foundation; to lay level with the
    ground; to overthrow; to destroy; to demolish.
    [1913 Webster]
 
       The royal hand that razed unhappy Troy. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To demolish; level; prostrate; overthrow; subvert;
     destroy; ruin. See {Demolish}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top