Search result for

*radin*

(254 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: radin, -radin-
Possible hiragana form: *らぢん*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
kerb trading (n ) Trading that occurs after a stock market has officially closed for the day

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
degrading[ADJ] ซึ่งเสื่อมเสีย, See also: ซึ่งเสื่อมถอย, ที่เสื่อมทราม
trading stamp[N] ตั๋วที่นำไปใช้แลกของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degrading(ดิเกรด'ดิง) adj. เลวทราม,ซึ่งเสื่อมถอย,น่าอาย., See also: degradingness n.
trading postn. ร้านค้าในที่กันดาร
trading stampn. ตั๋วหรือแสตมป์ที่นำไปขึ้นของได

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggrading streamธารน้ำเพิ่มระดับแผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grading๑. การเกลี่ยระดับ๒. การเกิดชั้นหินเรียงขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grading factorแฟกเตอร์การคัดขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tradingการประกอบการค้า, การทำการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trading certificateหนังสือสำคัญการก่อตั้งบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trading warrantiesคำรับรองเขตเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trading with the enemyการทำการค้ากับชนชาติศัตรู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high-gradingการเลือกชั้นคุณภาพสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Export trading companyบริษัทการค้าส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน [เศรษฐศาสตร์]
State tradingการค้าโดยรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
State trading enterpriseรัฐวิสาหกิจทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน
การที่บุคคลภายในทราบข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้มีข้อกำหนดห้ามมิให้บุคคลภายในใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์และกำหนดโทษไว้ด้วย [ตลาดทุน]
Trading sessionรอบการซื้อขาย
ช่วงเวลานับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขายจนกระทั่งหยุดการซื้อขาย 1 รอบ ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบการซื้อขายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.30 น. และรอบการซื้อขายช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14.30 น. - 16.30 น. [ตลาดทุน]
Basis (Futures trading)ราคามาตรฐาน (การซื้อขายล่วงหน้า) [TU Subject Heading]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984) [TU Subject Heading]
Electronic trading of securitiesการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบออนไลน์ [TU Subject Heading]
Emissions tradingการค้าใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ [TU Subject Heading]
Export trading companiesบริษัทผู้ส่งออก [TU Subject Heading]
Grading and marking (Students)การให้คะแนน (นักศึกษา) [TU Subject Heading]
Grading and marking (Students)การให้คะแนน (นักเรียน) [TU Subject Heading]
Insider trading in securitiesการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน [TU Subject Heading]
Margins (Security trading)มาร์จิ้น (หุ้น) [TU Subject Heading]
Trading companiesบริษัทการค้าระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Upgradingการยกระดับ [TU Subject Heading]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishmentอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี [การทูต]
South Asia's Preferentral Trading Agreementความตกลงพิเศษทางการค้าในภูมิภาคเอเชียใต้ ของ SAARC เป็นไปตามมติของที่ประชุมสุดยอดของ SAARC ครั้งที่ 8 ที่กรุงนิวเดลี เมื่อปี พ.ศ. 2538 [การทูต]
Cephradineเซฟราดีน [การแพทย์]
gradinggrading, การปรับระดับดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gradingปรับระดับ, [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
insider tradingการซื้อขายของคนวงใน
kerb tradingTrading that takes place after the market has closed
See also: S. After-hours trading,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's still trading with the Rus.เขายังออกค้าขายกับพวกรัส Outlander (2008)
I have to resort to evermore degrading...ข้าต้องหันไปพึ่งวิธีการอันต่ำทราม The Other Boleyn Girl (2008)
I can never find a good bag. I'm a teacher, and I have books and grading materials and...ฉันเป็นครูค่ะ มีหนังสือแล้วก็อุปกรณ์การสอนเต็มไปหมด Breaking and Entering (2008)
25 years I've been trading with Hasidic people.25 ปีที่ผมทำธุรกิจกับพวกฮาซิดิกมา New York, I Love You (2008)
Upgrading search for suspects to local police.** อัพเกรดค้นหาผู้ต้องสงสัย ** ตามสถานีตำรวจท้องถิ่น WarGames: The Dead Code (2008)
It's just a little degrading, that's all.ขอบคุณ สำหรับการช่วยเหลือของคุณนะ Bedtime Stories (2008)
Global markets are panicked in early trading this morning in response to the crisis in Central Park.,ตลาดเงินทั่วโลก ตื่นตะหนกเมื่อ เปิดตลาดหุ้นขายเช้านี้ จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขี้น ในเซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
Trading has been halted on the New York Stock Exchange, the Nikkei and Hang Seng, as Manhattan prepares for a massive evacuation.มีการหยุดการซื้อขายหุ้น ในตลาดหุ้นนิวยอร์ค ญี่ปุ่น ฮ่องกง และทางแมนฮัตตัน The Day the Earth Stood Still (2008)
Trading of goods from the southern barbarians is strictly prohibited.หากเราทำเพิกเฉย แล้วค้าขายต่อไป เกรงว่าเหล่าข้าราช จะไม่พอใจท่าน Goemon (2009)
I have a trading business.ผมมีธุรกิจส่งออกอยู่ Invictus (2009)
You know, you build up our ID, you set up the banks, offshore trading accounts.สร้างสถานการณ์ หาธนาคาร จัดการเรื่องโอนเงิน Duplicity (2009)
I refused to testify in that insider-trading thing.ผมปฎิเสธการเป็นพยานในเรื่อง ทุจริตการค้าภายใน I Lied, Too. (2009)
Why not? She thinks the unr merger is about an energy trading scheme.ดูท่าทางคุณคงไม่บอกความจริงกับฉันแน่นอน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Patty thinks the unr merger is about an energy trading scheme.แพตตี้คิดว่าการรวมยูเอ็นอาร์เป็นแผนการซื้อขาย London. Of Course (2009)
And I intend to present witnesses corroborating unr's involvement in fraudulent commodities trading.เธอจะไม่ใช้ฉัน ติดสินบนผู้พิพากษา ฉันคิดว่าเธอจะใช้ทอมแทน จับเขาซะ Trust Me (2009)
What are you trading?คุณค้าขายอะไรหรอคะ? They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Bank fraud, insider trading.ฉ้อโกงธนาคาร, ติดต่อซื้อขายกับคนใน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
He spends all his free time there playing games,trading songs.เขาใช้เวลาว่างกับคอมเสมอ เล่นเกมส์, แลกเพลง The No-Brainer (2009)
WE'RE JUST TRADIN' PUNCHES.-ฉันขอบคุณคุณจริงๆ. Soul Mates (2009)
Rumor is, she's trading runways for hallways.มีข่าวลือว่าเธอล้มเลิกที่จะเป็นดีไซเนอร์ให้พวกป่าเถื่อนแล้ว In the Realm of the Basses (2009)
Upon my soul, it's countess olenska, parading herself at the opera.โอ้อกเอ๋ย นั่นเคาท์เตสส์ โอเลนสกา เธอเดินเข้าสู่วงการโอเปร่า The Age of Dissonance (2009)
Trading senators and a.b. Shot-callers.ทำธุรกิจกิจให้กับมาชิกวุฒิสภาและคนใหญ่คนโต Na Triobloidi (2009)
Elena, these notes, he wasn't studying the chips, he was upgrading, developing them.เอเลน่า ดูโน๊ตนี่ พ่อเธอไม่ได้ศึกษาชิป แต่เขาวิจัยเพื่อพัฒนาอัพเกรด Ben 10: Alien Swarm (2009)
Need help grading those papers?อยากได้คนช่วยตรวจรายงานมั้ยคะ? Pilot (2009)
Isn't that what you're doing to me,trading on our relationship to get me to release a prisoner?แล้วไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณกำลังทำเหรอ ใช้ความสัมพันธ์ที่มีกับผมขอให้ปล่อยตัวนักโทษ To Hell... And Back (2009)
Puck and I were trading super-hot texts.พัคกับฉันแลกเปลี่ยน ข้อความสุดร้อนแรง Hairography (2009)
Trading off holidays-- there go your weekends.ในวันหยุด หรือเจอลูกได้เฉพาะสุดสัปดาห์ Dex Takes a Holiday (2009)
We were supposed to meet regarding the upgrading of a type of medical equipment.เรานัดประชุมกันเรื่องการอัพเกรดเครื่องมือแพทย์ Episode #1.3 (2009)
We were supposed to meet regarding the upgrading of a type of medical equipment.เรามีนัดประชุมกันเรื่องการอัพเกรดเครื่องมือทางการแพทย์ Episode #1.3 (2009)
The clan struck it big trading in silk during the Meiji era, but our late grandfather practically burned through all that money and...เราเป็นผู้นำในกิจการค้าผ้าไหม ในช่วงสมัยเมจิ แต่ว่าคุณตาน่ะ ใช้เงินพวกนั้นไปหมดเลยล่ะจ๊ะ แล้วก็... Summer Wars (2009)
# Parading in a wake of sad relations ## Parading in a wake of sad relations # 137 Sekunden (2009)
Trading words with my friggin' clone -- that might have freaked them out a little.คุยกับไอ้ ตัวโคลนของฉันเนี่ย -- นี่สิจะทำให้พวกเขา กลัวนิดหน่อย The End (2009)
I want to finish grading these papers first.ผมขอตรวจรายงานพวกนี้ก่อน Throwdown (2009)
- she's grading papers.- เธอเป็นเหมือนใบตัดเกรดน่ะ Introduction to Statistics (2009)
She's not grading papers.เธอไม่ใช่ใบตัดเกรดอะไรนั่นหรอก Introduction to Statistics (2009)
You know, downgrading your lifestyle is your chance to grow as a person.คุณรู้มั้ย การลดเกรดไลฟ์สไตล์ตัวเองบ้าง อาจเป็นโอกาสดีให้คุณโตเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น Home Economics (2009)
Masquerading as family sentiment.การหลอกลวง เรื่องความรู้สึกของครอบครัว The Treasure of Serena Madre (2009)
"Secretary" is a little degrading to women."เลขา" ออกจะเป็นคำที่ดูด้อยไปหน่อยสำหรับผู้หญิงนะคะ Politics of Human Sexuality (2009)
Shakira, hold this. So... I have finished grading everyone's finals,ผมได้ตัดเกรดของทุกคนเรียบร้อยแล้ว Comparative Religion (2009)
Imagine trading posts in Rangoon, Bangkok, Jakarta...จินตนาการถึงกำลังการซื้อขาย ใน ย่างกุ้ง กรุงเทพ จาการ์ตา สิ! Alice in Wonderland (2010)
Yeah, I found myself falling asleep grading papers.ผมเผอิญตกเก้าอี้ตอนตรวจการบ้านน่ะ The Next Three Days (2010)
"But for a boy to look like a girl is degrading... 'cause you think that being a girl is degrading."เพราะคุณคิดว่าเป็นผู้หญิง น่าขายหน้า แต่ที่คุณอยากรู้ ว่าเป็นไง? The Power of Madonna (2010)
I'm trading my one dream... for the chance that all 13 of you might find yours.ฉันแลก 1 ฝันของฉัน เพื่อให้ 13 ฝันได้มีโอกาส Dream On (2010)
You're trading sex for surgery that's prostitution.เธอเอาเรื่องเซ็กส์มาขายเพื่อแลกกับการผ่าตัด นั่นมันโสเภณีชัดๆ Blink (2010)
- Nothing. - You're not trading her surgery for sex, are you?ไม่มี นายคงไม่ได้ให้เธอเข้าผ่าดัดเพื่อแลกกับการมีเซ็กส์นะ ใช่มั๊ย? Blink (2010)
Are you grading me?คุณให้คะแนนผมเหรอ? Chuck Versus the Final Exam (2010)
I told you I was grading test.ก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมแต่งข้อสอบอยู่ Insidious (2010)
Now the dump sites are far apart, but broadly similar, near trading estates.ทีนี้ตรงสถานที่ทิ้งศพห่างกันไกลลิบตา แต่ทิ้งในที่โล่งเหมือนกัน ใกล้กับอสังหาริมทรัพย์ Episode #1.4 (2010)
That's a vacant property, overlooked by a trading estate.ที่นั่นเป็นสถานที่รกร้างว่างเปล่า ดูแลโดยบริษัทซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ Episode #1.2 (2010)
Moved across the pond after his parents bit it and captained a trading ship that went down in Massachusetts in 1723.เขาข้ามมหาสมุทรแอทแลนติก หลังจากที่พ่อแม่ของเขาประมูลเรือได้ และเป็นกัปตันเรือขนสินค้า ที่อัปปางลงในแมทซาชูเซทส์ ในปี 1723 Weekend at Bobby's (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
radinA record number of shares changed hands in busy trading as prices soared to a historic high.
radinBoys and girls were parading along the street.
radinDuring the war, America tried to stop trading with England.
radinHe amassed a fortune in stock trading during the last boom.
radinHis brother works for a trading company.
radinI have a son, who works for a trading company.
radinI'm working for a trading firm.
radinI work for a trading company.
radinJapan and the U.S. are the most important trading partner to each other.
radinOur trading companies do business all over the world.
radinSave energy by abolishing the convenience stores' 24-hour-a-day trading!
radinShe is a clerk of the trading company.
radinShe is employed in a trading company.
radinShe was up to her eyes grading the papers.
radinStill others are traders who have always lived by trading and continue to follow their traditional ways.
radinStock prices soared in active trading as corporations announced good financial results.
radinSuspicion that this amounts to insider trading has strengthened.
radinThe insider trading scandal put a lot of people out of business.
radinThe politician tried to cover up the insider trading.
radinThe teacher may say nothing, grading the students on how much they participate, what they add to the discussion, and their leadership of it.
radinTrading partners are leaning on Japan to clarify its trade policy.
radinTrading was slow today after yesterday's market decline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การซื้อขาย[N] trading, See also: buy and sell, barter, dealing, transaction, Syn. การค้าขาย, Example: ตลาดหุ้นโตเกียวอยู่ในสภาวะที่การซื้อขายค่อนข้างเบาบางเนื่องจากนักลงทุนต่างก็ไม่มั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคัดเกรด[n. exp.] (kān khat krēt) EN: quality grading   
การคัดแยกคุณภาพ[n. exp.] (kān khat yaēk khunnaphāp) EN: quality grading   
การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน[n. exp.] (kān seūkhāi dōi chai khømūn wong-nai) EN: insider trading ; insider dealing   
การซื้อขายล่วงหน้า[n. exp.] (kān seūkhāi lūang-nā) EN: futures trading   
ขี้เหนียว[adj.] (khīnīo) EN: stingy ; miserly ; mean   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
ขี้ตืด[adj.] (khīteūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean   FR: radin
ขี้ตระหนี่[adj.] (khītranī) EN: stingy ; miserly   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
คู่ค้า[n.] (khūkhā) EN: trading partner ; business partner ; regular customer   
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: stingy ; niggardly ; miserly ; penuriously   FR: radin
กระดูกขัดมัน[adj.] (kradūk khat man) EN: tingy ; niggardly ; miserly ; penuriously   FR: radin
เหนียว[adj.] (nīo) EN: stingy ; miserly ; parsimonious   FR: radin
สถานีการค้า[n. exp.] (sathānī kānkhā) EN: trading station   
เทรดดิ้ง[n.] (thrētding) EN: trading   
ตระหนี่[adj.] (tranī) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly   FR: avare ; radin ; rapiat (fam. - vx) ; frugal

CMU English Pronouncing Dictionary
RADIN    R AE1 D IH2 N
TRADING    T R EY1 D IH0 NG
HIRADIN    HH IH0 R AA1 D IH2 N
GRADING    G R EY1 D IH0 NG
RADINKA    R AH0 D IH1 NG K AH0
PARADING    P ER0 EY1 D IH0 NG
TRADINGS    T R EY1 D IH0 NG Z
CARADINE    K AA0 R AA0 D IY1 N IY0
TRADING'S    T R EY1 D IH0 NG Z
UPGRADING    AH0 P G R EY1 D IH0 NG
BARRADINO    B EH2 R AH0 D IY1 N OW0
UPGRADING    AH1 P G R EY2 D IH0 NG
DEGRADING    D IH0 G R EY1 D IH0 NG
CORRADINO    K ER0 AA0 D IY1 N OW0
CONRADINE    K AA1 N R AH0 D AY2 N
DOWNGRADING    D AW1 N G R EY0 D IH0 NG
DOWNGRADINGS    D AW1 N G R EY0 D IH0 NG Z
MASQUERADING    M AE2 S K ER0 EY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grading    (v) (g r ei1 d i ng)
trading    (v) (t r ei1 d i ng)
abrading    (v) (@1 b r ei1 d i ng)
parading    (v) (p @1 r ei1 d i ng)
degrading    (v) (d i1 g r ei1 d i ng)
upgrading    (v) (uh2 p g r ei1 d i ng)
downgrading    (v) (d au2 n g r ei1 d i ng)
masquerading    (v) (m aa2 s k @ r ei1 d i ng)
retrograding    (v) (r e1 t r @ g r ei d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzgebiet {n}trading area; sales territory [Add to Longdo]
Aktienhandel {m}; Effektenhandel {m}stock trading [Add to Longdo]
Aufwertung {f}upgrading [Add to Longdo]
Ausbau {m}; Erweiterung {f}upgrading [Add to Longdo]
Benotung {f}; Benoten {n}mark; marking; grading [Add to Longdo]
Betriebsergebnis {n}operating results; working results; rading profits [Add to Longdo]
Einstufung {f}; Bewertung {f}grading [Add to Longdo]
Ergebnisse {pl} des Geschäftsjahrestrading results [Add to Longdo]
Geschäftsjahr {n}trading year [Add to Longdo]
Geschäftsbedingungen {pl}conditions of trading; terms of trade [Add to Longdo]
Geschäftspolitik {f}business policy; trading policy [Add to Longdo]
Handel {m}; Geschäft {n} | lebhafter Handel | "Rund um die Uhr" Handeltrade; trading | active trading | all day trading [Add to Longdo]
Handelsgesellschaft {f} | Handelsgesellschaften {pl}trading company | trading companies [Add to Longdo]
Insiderhandel {m}; Insidergeschäfte {pl}insider dealing; insider trading [Add to Longdo]
Kamerad {m}; Kameradin {f}; Freund {m}; Freundin {f}companion [Add to Longdo]
Klassenkamerad {m}; Klassenkameradin {f}; Mitschüler {m}; Mitschülerin {f} | Klassenkameraden {pl}; Mitschüler {pl}; Mitschülerinnen {pl}classmate | mates [Add to Longdo]
Kornabstufung {f}; Kornverteilung {f}grading [Add to Longdo]
Mannschaftskamerad {m}; Mannschaftskameradin {f}teammate [Add to Longdo]
Maskerade {f}masquerading [Add to Longdo]
Qualitätsverbesserung {f}quality improvement; upgrading [Add to Longdo]
Rabattmarke {f}trading stamp; discount ticket [Add to Longdo]
Rückstufung {f}downgrading [Add to Longdo]
Schleichhandel {m} (mit)black marketing; illicit trading (in) [Add to Longdo]
Schleifmittel {n} [techn.]abradant; abrading medium [Add to Longdo]
Sieblinie {f} (Bauwesen: Kornverteilungskurve)grading curve [Add to Longdo]
abreiben; abschleifen; abschaben; verschleißen; abschleifen | abreibend; abschleifend; abschabend; verschleißend; abschleifendto abrade | abrading [Add to Longdo]
absetzen | absetzend | abgesetztto degrade | degrading | degraded [Add to Longdo]
befördern; anheben | befördernd; anhebend | befördertto upgrade | upgrading | upgraded [Add to Longdo]
degradieren | degradierend | degradiert | degradiert | degradierteto downgrade | downgrading | downgraded | downgrades | downgraded [Add to Longdo]
degradierend; entwürdigenddegrading [Add to Longdo]
einstufen; einteilen; abstufen; klassifizieren | einstufend; einteilend; abstufend; klassifizierend | eingestuft; eingeteilt; abgestuft; klassifiziertto grade | grading | graded [Add to Longdo]
handeln mit (einer Ware) | handelnd | gehandeltto trade in; to deal in | trading; dealing | traded; dealt [Add to Longdo]
herabsetzen | herabsetzendto degrade | degrading [Add to Longdo]
kaufmännisch {adj}; Handels...mercantile; trading [Add to Longdo]
menschenunwürdig {adj} | menschenunwürdiger | am menschenunwürdigstendegrading; inhumane; unfit for human beings; unworthy of a human being | more degrading | most degrading [Add to Longdo]
prangendparading [Add to Longdo]
sortieren | sortierend | sortiertto grade | grading | graded [Add to Longdo]
zurückgehen | zurückgehend | geht zurückto retrograde | retrograding | retrogrades [Add to Longdo]
Panzerwels {m} (Coridoradinae) [zool.]cory (cat) [Add to Longdo]
Einstufung {f} der Reifengütetyre quality grading [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざら場[ざらば, zaraba] (n) continuous session (e.g. trading in a stock exchange); zaraba [Add to Longdo]
インサイダー取引[インサイダーとりひき, insaida-torihiki] (n) insider trading [Add to Longdo]
オプション取引[オプションとりひき, opushon torihiki] (n) option trading; option dealing; option transaction [Add to Longdo]
オンライントレーディング[, onraintore-deingu] (n) {comp} on-line trading [Add to Longdo]
カンタリジン[, kantarijin] (n) (See カンタリス) cantharadin (active ingredient of cantharides) [Add to Longdo]
コール市場[コールしじょう;コールいちば, ko-ru shijou ; ko-ru ichiba] (n) call (money) market; call trading [Add to Longdo]
スタンプ販売[スタンプはんばい, sutanpu hanbai] (n) stamp trading [Add to Longdo]
トービン税[トービンぜい, to-bin zei] (n) Tobin tax (on cross-border currency trading) [Add to Longdo]
トレーディング[, tore-deingu] (n) trading [Add to Longdo]
トレーディングカード[, tore-deinguka-do] (n) trading card; collectible card [Add to Longdo]
トレーディングカンパニー[, tore-deingukanpani-] (n) trading company [Add to Longdo]
トレーディングルーム[, tore-deinguru-mu] (n) trading room [Add to Longdo]
トレカ[, toreka] (n) (abbr) (See トレーディングカード) trading card [Add to Longdo]
ブロックトレーディング[, burokkutore-deingu] (n) block trading [Add to Longdo]
プログラム売買[プログラムばいばい, puroguramu baibai] (n) program trading; programme trading [Add to Longdo]
ホームトレーディング[, ho-mutore-deingu] (n) home trading [Add to Longdo]
為替取引[かわせとりひき, kawasetorihiki] (n) currency trading (usu. foreign); exchange dealing; exchange transaction [Add to Longdo]
格下げ[かくさげ, kakusage] (n,vs) demotion; downgrading [Add to Longdo]
格付け[かくづけ(P);かくずけ(ik), kakuduke (P); kakuzuke (ik)] (n,vs) rating; classification; allocation; grading; (P) [Add to Longdo]
株価指数先物取引[かぶかしすうさきものとりひき, kabukashisuusakimonotorihiki] (n) stock price index futures trading; stock-index futures trading; trading of stock index futures [Add to Longdo]
株式取引[かぶしきとりひき, kabushikitorihiki] (n) stock trading; stock transactions; share trading [Add to Longdo]
株式先物取引[かぶしきさきものとりひき, kabushikisakimonotorihiki] (n) stock futures trading; stock futures transaction [Add to Longdo]
株取引[かぶとりひき, kabutorihiki] (n) (abbr) (See 株式取引・かぶしきとりひき) stock trading; stock transactions; share trading [Add to Longdo]
後場[ごば, goba] (n) afternoon session (market); afternoon trading (market) [Add to Longdo]
御朱印船;ご朱印船[ごしゅいんせん, goshuinsen] (n) shogun-authorized trading vessel (authorised) [Add to Longdo]
高度化[こうどか, koudoka] (n,vs) increase in sophistication; enhancement of functionality; increase in speed; upgrading [Add to Longdo]
拷問等禁止条約[ごうもんとうきんしじょうやく, goumontoukinshijouyaku] (n) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [Add to Longdo]
国際貿易[こくさいぼうえき, kokusaiboueki] (n) international trade; international trading [Add to Longdo]
採点[さいてん, saiten] (n,vs) (See 添削) marking; grading; scoring; (P) [Add to Longdo]
仕手(P);為手[して, shite] (n) (1) doer; performer; (2) (uk) protagonist (in noh or kyogen); hero; leading part; main character; (3) (仕手 only) speculator (in trading); (P) [Add to Longdo]
取引日[とりひきひ, torihikihi] (n) trading day [Add to Longdo]
朱印船[しゅいんせん, shuinsen] (n) shogunate-licensed trading ship [Add to Longdo]
集散地[しゅうさんち, shuusanchi] (n) distribution or trading center; distribution or trading centre [Add to Longdo]
商い[あきない, akinai] (n) trade; business; trading; dealing; (P) [Add to Longdo]
商館[しょうかん, shoukan] (n) firm; trading company [Add to Longdo]
商業資本[しょうぎょうしほん, shougyoushihon] (n) trading capital [Add to Longdo]
商社[しょうしゃ, shousha] (n) trading company; firm; (P) [Add to Longdo]
証券取引[しょうけんとりひき, shoukentorihiki] (n) securities trading [Add to Longdo]
場外取引[じょうがいとりひき;ばがいとりひき, jougaitorihiki ; bagaitorihiki] (n) over-the-counter trading; OTC trading; off-floor trading [Add to Longdo]
新甫[しんぽ, shinpo] (n) new futures on the first trading session of the month [Add to Longdo]
先物取引;先物取り引き[さきものとりひき, sakimonotorihiki] (n) futures transaction; forward trading [Add to Longdo]
前場[ぜんば, zenba] (n) morning market session; morning trading session [Add to Longdo]
総合商社[そうごうしょうしゃ, sougoushousha] (n) general trading company [Add to Longdo]
隊伍[たいご, taigo] (n) ranks of troops; (parading in) formation; line array [Add to Longdo]
大引け[おおびけ, oobike] (n) (1) closing (a market or trading session); (2) closing price [Add to Longdo]
大商い[おおあきない, ooakinai] (n) heavy turnover (trading); (P) [Add to Longdo]
大納会[だいのうかい, dainoukai] (n) last session (trading day, trading) of the year [Add to Longdo]
大発会[だいはっかい, daihakkai] (n) first session (trading day) of the year [Add to Longdo]
天童[てんどう, tendou] (n) cherub; gods disguised as children; children parading as cherubs [Add to Longdo]
薄商い[うすあきない, usuakinai] (n) light trading; low volume of transactions [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国船舶贸易公司[Zhōng guó Chuán bó Mào yì Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / 貿] China Shipbuilding Trading Corporation (CSTC) [Add to Longdo]
中欧[Zhōng Ōu, ㄓㄨㄥ ㄡ, / ] China-Europe (e.g. trading relations); Central Europe [Add to Longdo]
交易日[jiāo yì rì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄖˋ, ] working day (in banking, share trading) [Add to Longdo]
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay [Add to Longdo]
内幕交易[nèi mù jiāo yì, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ, / ] insider trading; insider dealing [Add to Longdo]
口岸[kǒu àn, ㄎㄡˇ ㄢˋ, ] a port for external trade; a trading or transit post on border between countries [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] wharf; dock; jetty; trading center; port; place name [Add to Longdo]
涨幅[zhǎng fú, ㄓㄤˇ ㄈㄨˊ, / ] rise and fall of stock in one day's trading [Add to Longdo]
贸易公司[mào yì gōng sī, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / 貿] trading company [Add to Longdo]
贸易国[mào yì guó, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / 貿] trading nation [Add to Longdo]
贸易夥伴[mào yì huǒ bàn, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, / 貿] trading partner [Add to Longdo]
通商[tōng shāng, ㄊㄨㄥ ㄕㄤ, ] having trading relations (of nations or regions) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top