Search result for

*rît*

(747 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rît, -rît-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
arthritis (n ) โรคปวดข้อ
Free and favorite electiveเลือก เสรี งานรัก
hemoperitoneum (n ) เลือดออกในช่องท้อง โดยมากเกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) หรืออุบัติเหตุที่มีการแตกของตับ, ม้าม, หรือเอออร์ตาเอง
rhuematoid arthritis (n ) โรคปวดข้อรูมาตอยด์

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์
charity (n ) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์
See also: S. Love,

English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ
spiritualist(n) คนทรง
britches(n) |pl| กางเกงขายาว, S. trousers, breeches
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
court writ(n) หมายศาล
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,
public authority(n ) หน่วยงานของรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grit[N] กรวด, See also: กรวดทราย, ก้อนกรวด, Syn. gravel, sand
grit[N] ความอดทน, See also: ความทรหด, ความกล้า, Syn. bravery, courage, pluck
rite[N] พิธีกรรม, See also: พิธีศาสนา, Syn. ceremony, deservance
rite[N] พิธีการ, See also: แบบแผน, Syn. formality, procedure
writ[N] หมายศาล (ทางกฎหมาย), See also: เอกสารระบุคำสั่งของศาล
writ[N] ข้อเขียน (คำโบราณ), See also: งานเขียน
grits[N] ข้าวซึ่งสีเอาเปลือกออกแล้ว, See also: ปลายข้าว
merit[N] คุณความดี, See also: ความดีงาม, คุณค่า, Syn. worth, valuation, virtue, Ant. uselessness
merit[N] ข้อดี, See also: จุดดี, คุณสมบัติที่น่ายกย่อง
merit[VT] ควรได้รับ, See also: สมควรได้รับ, คู่ควรกับ, Syn. be worth, warrant, justify, deserve
ritzy[ADJ] หรูหรา (คำไม่เป็นทางการ), See also: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า, Syn. luxurious, sumptuous
trite[ADJ] ซ้ำๆซากๆ, See also: น่าเบื่อหน่าย
write[VI] เขียน, See also: เขียนหนังสือ, จด, จารึก
write[VT] เขียน, See also: เขียนหนังสือ, จด, จารึก, Syn. jot, note, pen
write[VI] แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), See also: ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง)
write[VT] แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), See also: ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง), Syn. compose, indite
Briton[N] คนอังกฤษ
critic[N] นักวิจารณ์
critic[N] ผู้ที่ชอบติเตียน, See also: ผู้ที่ชอบจับผิด, Syn. faultfinder, carper
esprit[N] สติปัญญา, See also: ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Syn. intelligence, wit
gritty[ADJ] กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. courageous, brave, Ant. fearful
parity[N] ความเท่าเทียมกัน, See also: ความเสมอภาค, Syn. equivalence, equality, eventness
purity[N] ความบริสุทธิ์, Syn. pureness, cleanness, whiteness
purity[N] ความไร้เดียงสา, Syn. blamelessness
rarity[N] สิ่งหายาก, See also: การหาได้ยาก, การขาดแคลน, Syn. rareness, scarcity
ritual[N] พิธีกรรม, Syn. ceremony, observance
ritual[ADJ] เกี่ยวกับพิธีกรรม, See also: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า, Syn. ceremonial, conventional
spirit[N] วิญญาณ, See also: จิตใจ, Syn. life force, soul
spirit[N] เจตนา, See also: ความมุ่งมั่น, Syn. enthusiasm, will
spirit[N] อารมณ์, See also: ความรู้สึก, Syn. feeling, disposition
spirit[VT] ลักพาไป, Syn. remove secretly
sprite[N] เทพยดา, See also: เทวดา, เทพธิดา, ภูต, นางไม้, Syn. elf, fairy
Triton[N] เทพเจ้าที่มีท่อนบนเป็นคนและท่อนล่างเป็นปลา
triton[N] อนุภาคซึ่งมีประจุบวกประกอบด้วย1protonและ2neutron
ungrit[ADJ] คลายสายรัด, See also: คลายเข็มขัด
verity[N] ความเป็นจริง, See also: เรื่องจริง, Syn. actuality, reality, truth, versimilitude
writer[N] นักเขียน, See also: นักประพันธ์, ผู้แต่ง, กวี
writhe[VI] บิดตัวเพราะเจ็บปวด, See also: งอเพราะเจ็บปวด, บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด, Syn. squirm, twist
Britain[N] อังกฤษ, Syn. United Kingdom
British[ADJ] ชาวอังกฤษ
Britpop[N] เพลงที่นิยมในอังกฤษเมื่อปีค.ศ 1990
brittle[ADJ] เปราะ, See also: หักง่าย, บอบบาง, แตกง่าย, Syn. fragile
brittle[N] ขนมหวานชนิดหนึ่ง
charity[N] การทำการกุศล, See also: การกุศล, การทำบุญสุนทาน
charity[N] ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน, Syn. brotherly love, leniency
charity[N] เงินบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. donation, alms
charity[N] มูลนิธิ, See also: กิจการกุศล, งานบุญ, งานกุศล, Syn. charitable institution, fund, foundation
clarity[N] ความชัดเจน, Syn. clearness, lucidity, purity
culprit[N] ผู้กระทำความผิด, See also: ผู้ร้าย, ทรชน, Syn. wrongdoer, offender
culprit[N] ผู้ถูกกล่าวหา, See also: จำเลย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
acritochromacyภาวะตาบอดสี
afrit(แอฟ' ริท, อะฟรีท') n. = afreet
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
alexandrite(แอลลิคซาน' ไดรทฺ) พลอยชนิดหนึ่ง (chrysoberyl)
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
amphiblestritisเรตินาอักเสบ
amphitrite(แอมพิไทร' ที) n. เทพเจ้ามหาสมุทรของกรีก (Greek sea goddess)
amyl nitriteยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรค angina pectoris (isoamyl nitrite)
anchorite(แอง' คะไรทฺ) n. โยคี, ฤาษี, ผู้อยู่, อย่างสันโดษเพื่อรักษาศีล. -anchoritic adj.
angularity(แองกิวลา' ริที) n. ภาวะที่เป็นมุม, มุมแหลม, โครงร่างที่เป็นมุม (angular outlines)
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
antilogarithm(แอนทีลอก' กะริธึม) n. ตัวเลขที่มีเลขที่กำหนดให้เป็น logarithm. -antilogarithmic adj.
aperitif(เอเพอริทีฟ') n. การดื่มเหล็กเล็กน้อยเพื่อเจริญอาหาร (small drink of alcoholic liquor)
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก
apparitor(อะพาร์'ริเทอะ) n. จ่าศาล,ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาล
archilmandrite(อาร์คะแมน'ไดรทิ) n. เจ้าอาวาส, ตำแหน่งพระชั้นสูง (superior abbot)
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง
arith.abbr. arithmetic, arithmetical
arithmancy(อา'ริธแมนซี) n. การทำนายด้วยตัวเลข, Syn. arithmomancy
arithmetic(อะริธ'เมททิค) n. เลขคณิต,หนังสือเกี่ยวกับเลขคณิต. -adj. เกี่ยวกับเลขคณิต
arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ALU เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะ ดู central processing unit ประกอบ
arithmetic meanค่าเฉลี่ยที่ได้จากการหารผลรวมของเลขด้วยจำนวนเลขเหล่านั้น,ค่าเฉลี่ย
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
arithmetician(อะริธมีทิช'เชิน) n. ผู้ชำนาญเลขคณิต (expert in arithmetic)
arithmometer(อะริธมอม'มิเทอะ) n. เครื่องคิดเลข,เครื่องคำนวณ
ariticles of confederatioรัฐธรรมนูญของ 13 อาณานิคมของอเมริกาในปี 1781
arteritis(อาร์เทอไร'ทิส) n. ภาวะเส้นโลหิตแดงอักเสบ (inflammation of an artery)
arthritis(อาร์ไธร'ทิส) n. ข้อต่ออักเสบ.
asperity(อัสเพอ'ริที) n. ความหยาบ,ความไม่ละมุนละม่อม,ความรุนแรง (อากาศ) ,ความลำบาก, Syn. crossness ###A. smoothness)
attrited(อะไทร'ทิด) adj. สึกกร่อน
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
austerity(ออสเทีย'ริที) n. ความสมถะ,ความมัธยัสถ์,ความสมถะมาก,ความมีวินัยจัด
authoritarian(ออธอริแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ,เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ. -n. ผู้ที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ,ผู้ใช้อำนาจเผด็จการ.
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
autocriticism(ออโทคริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์ตัวเอง, การสำเร็จตัวเอง
azurite(แอซ'ซะไรท) n. แร่สีน้ำเงินของ hydrous copper carbonate ซึ่งแร่ทองแดงชนิดหนึ่ง, พลอยที่ประกอบด้วยแร่ชนิดดังกล่าว, หินเขียว (a blue mineral)
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
baritone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone
bowsprit(เบา'สพริท) n. เครื่องเสาหัวเรือขนาดใหญ่
britain(บริท'เทิน) n. อังกฤษ,ชื่อรวมของอิงแลนด์เวลล์และสก๊อตแลนด์Britannia (ดู)
britannia(บริแทน'เนีย) n. เกาะอังกฤษที่รวมทั้งเวลล์และสก๊อตแลนด์,อาณาจักรอังกฤษ/Great-Britain/และเกาะไอร์แลนด์
britannicadj. เกี่ยวกับอังกฤษ,เกี่ยวกับบริเทน
briticism(บริท'ทิซิสซึม) n. ภาษาอังกฤษที่เป็นลักษณะเฉพาะของอังกฤษ -S.Britishism
british(บริท'ทิช) adj.,n. (เกี่ยวกับ) อังกฤษ,บริเทน,ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ
british commonwealth of nn. เครือจักรภพอังกฤษ.

English-Thai: Nontri Dictionary
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
anchorite(n) ฤาษี,โยคี
angularity(n) มุมแหลม,การมีรูปเป็นมุม
apparition(n) ผี,ปีศาจ
arithmetic(n) คณิตศาสตร์
arithmetical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
arithmetician(n) นักคณิตศาสตร์
arthritis(n) ข้อต่ออักเสบ
asperity(n) ความรุนแรง,ความหยาบ,ความกระด้าง
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
authoritarian(adj) เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ,เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ
authoritative(adj) เผด็จการ,มีอำนาจ
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
baritone(n) เสียงนักร้องชาย
Britain(n) เกาะอังกฤษซึ่งรวมสก็อตแลนด์และเวลส์
Britannia(n) เกาะอังกฤษ
British(adj) เกี่ยวกับอังกฤษ
British(n) ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ
Briton(n) ชาวอังกฤษ
brittle(adj) เปราะ,ร่วน,แตกง่าย
celebrity(n) ชื่อเสียง,ผู้มีชื่อเสียง,ความดัง
celerity(n) ความกระตือรือร้น,ความเร็ว,ความฉับไว,ความว่องไว
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความชัดเจน
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา
criterion(n) มาตรฐาน,บรรทัดฐาน,เกณฑ์,มาตรา
critic(n) นักวิจารณ์,นักวิเคราะห์,ผู้ติ
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
critique(n) บทวิจารณ์,คำวิจารณ์,ศิลปะแห่งการวิจารณ์
culprit(n) จำเลย,นักโทษ,คนผิด,ผู้ร้าย
demerit(n) ปมด้อย,ข้อเสีย,ข้อบกพร่อง
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
diacritic(n) เครื่องแสดง,เครื่องหมายการออกเสียง
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
disinherit(vt) ตัดจากกองมรดก,ตัดสิทธิ์
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน
emeritus(adj) ซึ่งปลดเกษียณ,ที่ปลดชรา,นอกตำแหน่ง
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
favourite(adj) ที่ชอบมาก,ที่โปรดปราน,ที่ชื่นชอบ
favourite(n) สิ่งที่ชอบมาก,คนโปรด,ของโปรด,ตัวโปรด,ตัวเก็ง
favouritism(n) การชอบสิ่งใดโดยเฉพาะ,ความลำเอียง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
fritter(vt) ทิ้ง,ขว้าง,ปา,โยน,ฉีกเป็นชิ้นๆ
futurity(n) กาลภายหน้า,ภายภาคหน้า,อนาคต,ชนรุ่นหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoperitheciumเพอริทีเซียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary peritonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhea; pseudogonorrhoea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhoea; pseudogonorrhea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panarthritis๑. การอักเสบทุกข้อ๒. ข้ออักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oophoritis; pyosalpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oothecitis; pyosalpingo-oophoritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonealize; peritonealise; peritonise; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneocentesisการเจาะช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoclysisการฉีดเข้าช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopathyโรคเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopericardial-เยื่อบุช่องท้องร่วมถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscope; celioscope; laparoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscopyการส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneotomyการผ่าเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneumเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneum, parietalเยื่อบุช่องท้องส่วนผนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecitis; paroophoritis; perioophoritis; periovaritisเยื่อหุ้มรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmaturity๑. การเจริญเกินวัย [มีความหมายเหมือนกับ overdevelopment]๒. ภาวะแก่เกินกำหนดครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petrified rose; barite rose; barite rosetteแบไรต์ดอกกุหลาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pneumonopleuritis; pneumopleuritisปอดและเยื่อหุ้มอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyperitonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachypleuritisเยื่อหุ้มปอดอักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudo-merit systemระบบคุณธรรมเทียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
principle of territorialityหลักว่าด้วยเขตอำนาจภายในอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumoperitoneal-ภาวะช่องท้องมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumoperitoneumภาวะช่องท้องมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumopleuritis; pneumonopleuritisปอดและเยื่อหุ้มอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumopreperitoneumภาวะช่องหน้าเยื่อบุช่องท้องมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paranephritisเนื้อเยื่อรอบไตอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuritic effusion; effusion, pleuralน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuritis; pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuritogenous-ทำให้เกิดเยื่อหุ้มปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuroperitoneal-เยื่อหุ้มปอดและเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, abdominal; gestation, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, puerperal; lochioperitonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, purulentเยื่อบุช่องท้องอักเสบมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, septicเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, traumaticเยื่อบุช่องท้องอักเสบเหตุบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, tuberculousเยื่อบุช่องท้องอักเสบเหตุวัณโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonize; peritonealise; peritonealize; peritoniseหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonsillar-รอบทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonsillar abscess; quinsyฝีรอบทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonsillitisเนื้อเยื่อรอบทอนซิลอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public securityความมั่นคงของประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public securityความมั่นคงของรัฐ, ความมั่นคงสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelviperitonitis; peritonitis, pelvicเยื่อบุอุ้งเชิงกรานอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyritizationการเกิดไพไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
peritheciumเพอริทีเซียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perithyreoiditis; perithyroiditisถุงหุ้มไทรอยด์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Critical Path Methodวิธีวิถีวิกฤติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Authority cardบัตรหลักฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authority controlการควบคุมรายการหลักฐาน

เป็นการจัดการรายการหลักฐานประเภทต่างๆ ให้มีความสม่ำเสมอในการใช้คำ รายการหลักฐาน (authority file) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบรรณารักษ์ผู้ทำรายการ เพื่อให้เกิดความเป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลการใช้คำอย่างถูกต้อง รวมถึงรายการโยง (cross reference) ที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์หรือตามหลักฐานที่มีอยู่ในเวลานั้น รายการหลักฐานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการหรือการเปลี่ยนกฎการลงรายการ รายการหลักฐานที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์สารสนเทศ ได้แก่ รายการหลักฐานสำหรับชื่อ รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง และรายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด

รายการหลักฐานสำหรับชื่อ (Name authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อต่างๆ ทั้งชื่อบุคคลและชื่อนิติบุคคลที่กำหนดขึ้นจากการตรวจสอบรายการหลักและรายการเพิ่มในแหล่งข้อมูลรายการหลักฐานชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อ้างอิงได้ เช่น หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โอซีแอลซี กลุ่มความร่วมมือของบรรณารักษ์ทำรายการ เป็นต้น

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Name authority

รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง (Subject authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับหัวเรื่อง

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่องจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Subject authority

รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด (series authority file) ได้แก่ รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อชุด

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุดจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Series authority [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Critical bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hazard analysis and critical control pointระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Security technologyเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Supercritical fluid extractionการสกัดด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Supercritical fluidของไหลวิกฤตยิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rheumatoid arthritisโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ (rheumatoid arthritis) เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ข้อ เยื่อบุข้อ และเส้นเอ็นรอบๆ ข้อของผู้ป่วยเกิดอาการอักเสบ เจ็บปวด จนเคลื่อนไหวลำบาก และอาจถึงขั้นพิการได้ และยังพบความผิดปกตินอกข้อที่เป็นได้กับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เช่น การอักเสบของเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ

สาเหตุ
ถึงแม้สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรคยังไม่ทราบแต่เชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน สิ่งแวดล้อม และเชื้อโรค
- พันธุกรรม เช่น เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ป่วยเป็นโรคจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้สูงกว่าคนทั่วไปประมาณ 16 เท่า
- ฮอร์โมน เช่น เพศหญิงมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้มากกว่าเพศชายหลายเท่า
- สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศและความเป็นอยู่ในเมืองอาจส่งผลต่อการเกิดและความรุนแรงของโรค
- เชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรค เช่น ไวรัสเอ็ปสไตน์-บารร์ (Epstein-Barr virus : EBV) ไวรัสเริม (herpes virus) เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค เช่น เชื้อไมโคแบคทีเรีย (mycobacteria)

อาการ
ข้อต่างๆ ของผู้ป่วยจะมีอาการอักเสบ บวมแดง และฝืดแข็ง ซึ่งอาจรุนแรงจนทำให้เกิดข้อพิการในเวลาต่อมา เช่น ข้อนิ้วมืองอพับผิดรูป ข้อเท้าบวมมีนิ้วเท้ากระดกขึ้น นอกจากเกิดอาการอักเสบกับข้อต่างๆ รวมถึงมีอาการตัวร้อน น้ำหนักตัวลด และกล้ามเนื้อลีบ ยังอาจมีอาการอักเสบเกิดขึ้นนอกข้อกับอวัยวะต่างๆ เช่น มีปุ่มรูมาทอยด์ซึ่งเป็นปุ่มก้อนตามผิวหนังตรงตำแหน่งกดทับต่างๆ หลอดเลือดอักเสบ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ภาวะโลหิตจาง

การวินิจฉัย
อาศัยการตรวจร่างกายหาอาการอักเสบของข้อต่างๆ รวมถึงปุ่มรูมาทอยด์ สารรูมาทอยด์แฟกเตอร์ในเลือด การเอกซเรย์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระดูก ประวัติของญาติ

การรักษา
ขั้นตอนในการรักษา
1. การวินิจฉัยโรคเร็ว
2. การประเมินระดับความรุนแรงของโรค
3. การประเมินว่ามีองค์ประกอบของการพยากรณ์โรคดีหรือไม่ดี
4. การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย สามารถจำแนกการรักษาได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
- การรักษาที่ไม่ใช้ยา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา การออกกำลังกายควรเริ่มจากการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก (isometric exercise) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนใดๆ ของร่างกาย เพื่อให้อาการข้ออักเสบดีขึ้นแล้วจึงเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายแบบไอโซโทนิก (isotonic exercise) ซึ่งเป็นการออกแรงโดยต่อสู้กับแรงต้านทาน ทำให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวและคลายตัวและข้อต่อมีการเคลื่อนไหว การนอนพัก 6-8 ชั่วโมงในเวลากลางคืนและ 1 ชั่วโมงในตอนบ่ายจะช่วยให้อาการอ่อนเพลียดีขึ้น กายภาพบำบัด การผ่าตัดจะทำในกรณีผู้ป่วยมีโครงสร้างข้อเสียหาย
- การรักษาโดยใช้ยา อาจให้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อลดอาการปวดข้อ ข้ออักเสบ หรือให้ยาต้านรูมาทิซึมที่ช่วยชะลอการดำเนินโรค ทำให้โรคดีขึ้น หรือในกรณีที่เป็นโรคข้ออักเสบในระดับรุนแรงอาจให้ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ถึงแม้อาจมีผลข้างเคียงในระยะยาว

แหล่งข้อมูล
สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์. (2553). โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 216-241). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Criticality (Nuclear engineering)ค่าวิกฤต (วิศวกรรมนิวเคลียร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Firewall (Computer security)ไฟร์วอลล์ (ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gilt-edged securitiesหลักทรัพย์ชั้นดี [เศรษฐศาสตร์]
Convertible security หลักทรัพย์แปลงสภาพได้ [เศรษฐศาสตร์]
Allocation criteriaเกณฑ์การคัดสรร [เศรษฐศาสตร์]
Austerity policyนโยบายประหยัดอย่างเข้มงวด [เศรษฐศาสตร์]
Average (Maritime law)การเฉลี่ยค่าเสียหาย (ในการประกันภัยทางทะเล) [เศรษฐศาสตร์]
Economic disparityความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Charityการกุศล [เศรษฐศาสตร์]
Inheritance and successionการรับมรดกและการสืบมรดก [เศรษฐศาสตร์]
Purchasing power parityค่าเสมอภาคที่กำหนดโดยกำลังซื้อ
การเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้กำลังซื้อ [เศรษฐศาสตร์]
Economic securityความมั่นคงทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Regional disperityความไม่เท่าเทียมระหว่างภูมิภาค [เศรษฐศาสตร์]
Investment priorityลำดับความสำคัญในการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Employment securityความมั่นคงในการทำงาน [เศรษฐศาสตร์]
Security interest in goodsทรัพย์ที่ให้ประโยชน์คุ้มหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Seniority benefitผลประโยชน์ตามอาวุธโส [เศรษฐศาสตร์]
Algorithmic languageภาษาอัลกอล
ภาษาคอมพิวเตอร์สำคัญภาษาหนึ่งที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2500 ระหว่างการประชุมวิชาการที่มีนักคอมพิวเตอร์จากประเทศเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮอลแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกามาประชุมกัน แม้ว่าภาษานี้จะไม่ประสบความสำเร็จในทางการค้าคือมีใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย และงานวิจัยทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องกล่าวว่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาปาสกาล ภาษาซี และภาษาเอดา [คอมพิวเตอร์]
Algorithmขั้นตอนวิธี
ลำดับการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Social securityการประกันสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Underwritingการประกันการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ
เป็นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณทางเลขคณิต เปรียบเทียบค่าต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่ นอกจากนั้นยังดำเนินการทางตรรกะด้วย วงจรนี้ที่จริงคือวงจรหลักของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือชิปต่างๆ นั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
Spiritual healingการรักษาด้วยพลังจิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Critical massมวลวิกฤต, มวลน้อยที่สุดของวัสดุที่เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสได้ ซึ่งเพียงพอต่อการเกิดและสืบเนื่องของปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส (ดู fissionable material ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Criticalityภาวะวิกฤต, ภาวะที่ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียสสามารถสืบเนื่องอยู่ได้ โดยอัตราการเกิดนิวตรอนจากปฏิกิริยาเท่ากับอัตราการสูญเสียนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Osteoarthritisข้อเสื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Database securityความปลอดภัยในฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Tritonไทรทอน, นิวเคลียสของอะตอมทริเทียม ประกอบด้วยโปรตอน 1 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค [นิวเคลียร์]
Supercritical massมวลเหนือวิกฤต, มวลของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ทำให้ตัวประกอบพหุคูณยังผลมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (ดู critical mass และ effective multiplication factor ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Subcritical massมวลใต้วิกฤต, มวลของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอ หรือการจัดเรียงอยู่ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมต่อการคงไว้ซึ่งปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส (ดู critical mass ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Securityการป้องกัน, มาตรการป้องกันการสูญหาย การลักขโมยวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงการขนย้ายและการเข้าถึงวัสดุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต (ดู physical protection ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radionuclide purityความบริสุทธิ์นิวไคลด์กัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Radiochemical purityความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี, ความบริสุทธิ์ของสารประกอบกัมมันตรังสี ซึ่งมีสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการ โดยคำนวณจากสัดส่วนกัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการต่อกัมมันตภาพของสารประกอบกัมมันตรังสีทั้งหมด
ความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี ใช้เป็นค่ากำหนดคุณภาพของสารเภสัชรังสีซึ่งมีสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ เจือปนอยู่น้อยที่สุด ตามมาตรฐานเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopoeia, USP) เภสัชตำรับอังกฤษ (British Pharmacopoeia, BP) และ เภสัชตำรับยุโรป (European Pharmacopoeia, EP) เช่น ในการผลิตสารไอโอดีน-131 (131I) ตามเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกาต้องมีอัตราส่วนของสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปโซเดียมไอโอไดด์ (Na131I) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 และสารประกอบกัมมันตรังสีที่มีธาตุไอโอดีนอยู่ในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 5
[นิวเคลียร์]
Computer algorithmคอมพวิเตอร์อัลกอริทึม [คอมพิวเตอร์]
read/write headหัวอ่าน/บันทึก
อุปกรณ์ในเครื่องขับจานแม่เหล็กสำหรับใช้อ่านข้อมูลจากจาน และบันทึกข้อมูลลงในจาน เมื่อเราบันทึกแฟ้มลงในจานแม่เหล็ก หัวอ่าน/บันทึกจะปล่อยประจุไฟฟ้าลงบนจานกำลังหมุน ทำให้อนุภาคแม่เหล็กบนจานจัดเรียงตัวใหม่ เมื่อต้องการข้อมูลจากจาน หัวอ่าน/บันทึกก็จะตรวจดูลักษณะการจัดเรียงตัวของจุดแม่เหล็กบนจาน แล้วเปลี่ยนเป็นพัลส์ไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ [คอมพิวเตอร์]
securityความมั่นคงปลอดภัย
การป้องกันไม่ให้ผู้อื่นอ่าน หรือก๊อปปี้แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมไป วิธีการป้องกันมีได้หลายอย่าง เช่น ป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าไปถึงตัวเครื่องด้วยการล็อกประตูห้อง ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยการกำหนดว่าผู้ใช้จะต้องระบุรหัสผ่าน ป้งอกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่มีความลับด้วยการใช้รหัสผ่าน หรือนำข้อมูลนั้นมาเข้ารหัสลับก่อน [คอมพิวเตอร์]
Genetic algorithmจีเนติกอัลกอริทึม [คอมพิวเตอร์]
Priority Numberเลขที่คำขอรับสิทธิบัตรที่ถูกอ้างการมีสิทธิก่อน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Dateวันยื่นคำขอ ซึ่งถูกอ้างการมีสิทธิก่อนในกรณีที่ยืนคำขอมากกว่าหนึ่งประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
authorityอำนาจที่ชอบธรรม
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
British Deputy High Commissionรองข้าหลวงใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร
brittle bonesโรคกระดูกพรุน
See also: S. osteogenesis imperfecta,
criteria[คไรเทีย-เรียน] (prep) เกณฑ์, บรรทัดฐาน
critical thinkingคิดแบบมีวิจารณญาณ
cyber securityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือ ที่เหมาะสม [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
cybersecurityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
dendrite (n) แขนงของเซลล์ประสาท ทำหน้าที่รับสัญญาณประสาทจากเซลล์ข้างเคียง
Encyclopaedia Britannica (name) เป็นหนังสือที่มีลักษณะคล้ายกับ Dictionary ให้ข้อมูลต่างๆมากมาย
Finance and Securities Co., Ltd.บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
fritz (slang ) พัง, ถูกทำลาย ( * w *m iiiita)
homeland security (n ) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
hypocritical (adj ) หน้าซื่อใจคด (มาจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
integrity (n ) ความมีศีลธรรมจรรยา ความซื่อสัตย์
integrityIntegrity
irritably[yaang kon kee ngoode-ngid] (adv ) อย่างคนขึ้หงุดหงิด
NATIONAL SECURITY AGENCY (n ) สภาความมั่นคง
NATIONAL SECURITY AGENCYสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
overlapping territorial claims area (n ) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย
pruritis (n) อาการผื่นคัน (จากการเกา)
Pyelonephritis (n ) กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)เป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 4 เท่า สาเหตุเกิดจากการ ติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเฉียบพลันในบริเวณกรวยไต พบบ่อยคือเชื้อ Escherichia Coli ที่แพร่จากผิวหนังบริเวณรอบๆท่อปัสสาวะ เข้าสู่ท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะผ่านท่อไตขึ้นมาที่ไต .การติดเชื้อใน ทางเดินปสสาวะสวนบน. กรวยไตอักเสบ
scriptwriter (n ) นักเขียนบทภาพยนตร์
securities and exchange act (n) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
security bondหลักทรัพย์ประกัน
security camera (n) กล้องวงจรปิด
security interest สิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน
sign-writingการเขียนป้าย
social security officeกองทุนประกันสังคม
Sphalerite[สฟาเลอไรต์] (n ) แร่สฟาเลอไรต์ (สูตรเคมีซิงค์ซัลไฟด์ เกิดจากการรวมตัวของสังกะสีและซัลเฟอร์เป็นแร่)
spirit of the times (n ) ความนิยมตามสมัย
See also: S. Fashion,
Spritzguss {m}; Spritzgussverfahren {n}; Schalenspritz-Stempelguss {m} [techn.]การหล่อขึ้นรูป
stationarity (n ) ความคงตัว
Summary Critical items addressed and mutually accepted by parties: 1. Exception to C (word )
Territory Integrity (n) บูรณภาพแห่งดินแดน
triteness (n ) (คำพูด,ภาษิต,ความเห็น)ที่มีผู้พูดกันมากมายจนเบื่อหู
triturating (vt) บดละเอียด
tsavorite[ซาร์โวไรท์] (n ) พลอยซาร์โวไรท์
underwriting (n) กิจการประกันภัยหรือซื้อขายหุ้น, การลงนามท้ายเอกสาร
underwriting income (n ) รายได้จากการรับประกันภัย
World Heritage site (n ) แหล่งมรดกโลก
write-offs (n) ค่าลดหย่อนภาษี
write-up examination (n) ข้อสอบอัตนัย
See also: R. multiple choice examination
writing (n ) เขียน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจหน้าที่[N] authority and function, Example: การขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณา, Thai definition: อำนาจและหน้าที่
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย[N] person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ภูต[N] spirit, See also: ghost, demon, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ, Example: มีคนเคยได้ยินเสียงกึกก้อง เหมือนเสียงร้องของภูตถูกกังขังให้หิวโหย ณ ท้องทะเลแห่งนี้, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูตผีปิศาจ[N] ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว
คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ผู้แต่งตั้ง[N] appointer, See also: authority, Syn. คนแต่งตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจกำหนดให้ผู้อื่นอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผู้ประพันธ์[N] author, See also: writer, poet, Syn. ผู้แต่ง, ผู้เขียน, Example: ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ พระโหราธิบดี, Count unit: คน
มอบอำนาจ[V] authorize, See also: assign authority, Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์, Ant. รับมอบอำนาจ, Example: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน
ราชพิธี[N] royal ceremony, See also: royal rite/ritual, Thai definition: พิธีที่เกี่ยวข้องกับราชสำนัก
วัยคะนอง[N] wild age, See also: age of high-spirits years, Syn. วัยคึกคะนอง, Example: น้องๆ ที่กำลังอยู่ในวัยคะนอง อย่าเอาแบบอย่างในทีวีมาเล่นกันจนเกิดอันตราย, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังคึกหรือลำพอง
เต็ง[N] favorite, Syn. ตัวเต็ง, ตัวเก็ง, Example: บราซิลได้รับการคาดหมายให้เป็น 1 ในทีมเต็งแชมป์โลก, Thai definition: ผู้ที่หวังจะได้ชัยชนะ
อาณาจักร[N] territory, See also: regime, area, Example: ความนิยมของธุรกิจบันเทิงที่เติบโตยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ก่อร่างสร้างอาณาจักรบันเทิงขึ้นย่านถนนรัชดาภิเษก-พระราม9, Thai definition: ใช้เปรียบกับความยิ่งใหญ่ของการดำเนินธุรกิจ
อาณาจักร[N] territory, Example: ฝรั่งเศสได้ผนวกเอาเมืองพระตะบองและเสียมราฐเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินโดจีน, Thai definition: เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่งๆ
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
คัดไทย[V] write one's penmanship in Thai language, See also: handwrite, Syn. คัดลายมือ, Example: ลายมือของคนสมัยก่อนสวยกว่าของคนสมัยนี้ เพราะสมัยก่อนเวลาเลิกเรียน นักเรียนต้องคัดไทยทุกวันก่อนกลับบ้าน, Thai definition: เขียนข้อความภาษาไทยอย่างบรรจง
คายตัว[V] be irritated, See also: have/feel an itch, itch, feel itchy, Syn. ระคายตัว, Example: เด็กๆ เข้าไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้า ตกเย็นคายตัวกันทุกคนจนต้องพาไปหาหมอ, Thai definition: รู้สึกระคายคัน
ตะบึงตะบอน[ADJ] peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ตะบึงตะบอน[V] be peevish, See also: be petulant, be irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: เมื่อไม่พอใจขึ้นมาเธอก็จะตะบึงตะบอนใส่พ่อทันทีตามประสาคนเอาแต่ใจ
ถือศีลกินเจ[V] observe religious precepts or rite, See also: observe the commandments, Syn. ถือศีลกินเพล, Example: แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ, Thai definition: ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด
ทาบรัศมี[V] scramble for superiority, See also: vie for superiority, Example: ผู้สมัครส.ส.ฉายแววว่าจะเป็นดาวรุ่งที่มีสิทธิ์จะทาบรัศมีเจ้าของพื้นที่เดิม, Thai definition: ยกตัวขึ้นเทียบ, Notes: (ปาก)
ประสาทเสีย[V] be irritated, See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic, Syn. หงุดหงิด, Example: ครูประสาทเสียเมื่อเด็กส่งเสียงร้องไห้กระจองงองแง
กกท.[N] Sports Authority of Thailand, See also: SAT, Syn. การกีฬาแห่งประเทศไทย
กคช.[N] National Housing Authority, See also: NHA, Syn. การเคหะแห่งชาติ
กทท.[N] Port Authority of Thailand, See also: PAT., Syn. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทพ.[N] Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand, See also: ETA, Syn. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กนอ.[N] The Industrial Estate Authority of Thailand, Syn. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กปน.[N] The Metropolitan Waterworks Authority, See also: MWA, Syn. การประปานครหลวง
กปภ.[N] The Provincial Waterworks Authority, See also: PWA, Syn. การประปาส่วนภูมิภาค
กฟน.[N] The Metropolitan Electricity Authority, See also: MEA, Syn. การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ.[N] The Electricity Generating Authority of Thailand, See also: EGAT, Syn. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.[N] Provincial Electricity Authority, See also: PEA, Syn. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กสท.[N] The Communications Authority of Thailand, See also: CAT., Syn. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ขส.มก.[N] Bangkok Mass Transit Authority, Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จนท.[N] authority, Syn. เจ้าหน้าที่, Thai definition: ผู้มีหน้าที่, ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ททท.[N] The Tourism Authority of Thailand, See also: TAT, Syn. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทอท.[N] Airports Authority of Thailand, See also: AAT., Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
บีทียู[N] BTU, See also: Btu, B.T.U, British thermal unit, Syn. หน่วยความร้อนบริติช
บีบีซี[N] BBC, See also: British Broadcasting, Syn. สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี
ปตท.[N] Petroleum Authority of Thailand, See also: PTT, Syn. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ร.ด.[N] Territorial Defense Department, Syn. กรมการรักษาดินแดน
รฟม.[N] Metropolitan Rapid Transit Authority, Syn. องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
สปส.[N] Social Security Office, See also: SSO., Syn. สำนักงานประกันสังคม
สมช.[N] Office of the National Security Council, See also: NSC, Syn. สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี[N] The Office of the Maritime Promotion Commission, See also: OMPC
ให้อำนาจ[V] authorize, See also: give authority to somebody, Syn. มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, Ant. ยึดอำนาจ, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ให้อำนาจเขาเลือกสรรเรื่องมาพิมพ์โดยไม่ต้องผ่านเจ้าของ
กล่าวโจมตี[V] attack verbally, See also: assault, strike, verbally, criticize, Syn. จวก, สับ, Example: นายประมวลออกมากล่าวโจมตีรัฐมนตรีคลังเรื่องดอกเบี้ย, Thai definition: กล่าวถึงความไม่ดีหรือความผิดของผู้อื่นอย่างรุนแรง
ถอนอำนาจ[V] take away one's authority, See also: revoke authority, Syn. ถอดถอนอำนาจ, ริบอำนาจ, Ant. มอบอำนาจ, ให้อำนาจ, Example: ที่ประชุมเสนอให้ถอนอำนาจของนายทหารท่านหนึ่งลง, Thai definition: ไม่ให้มีอำนาจ
ถูกตราหน้า[V] blame, See also: criticize, Syn. ถูกสบประมาท, ถูกหมายหน้า, Example: ลูกคนใดละเลย ไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู
กุศลจิต[N] charity, Ant. อกุศลจิต, Example: หากเรารู้ปัจจัยที่จะเจริญกุศล กุศลจิตก็จะเกิดบ่อยขึ้น, Thai definition: ความเมตตากรุณา เป็นท่าทีหรือความรู้สึกที่มีต่อผู้กำลังได้รับทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khøng manut) EN: fine human script   FR: écriture humaine [f]
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai kān sangkān) EN: authority ; power ; influence   
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers   
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
อังกฤษ[adj.] (Angkrit) EN: English   FR: anglais ; britannique
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
อัลกอริทึม[n.] (ankøritheum) EN: algorithm   FR: algorithme [m]
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อนุกรมเลขคณิต [n. exp.] (anukrom lēkkhanit) EN: arithmetic series ; arithmetical series   FR: série arithmétique [f]
อริยสัจ[n.] (Ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)   FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
อริยสัจ 4[n. exp.] (Ariyasat sī) EN: the four Noble Thruths   FR: les quatre Nobles vérités
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ฮึกเหิม[v. exp.] (ārom heuk-hoēm) EN: be in high spirits ; be in great spirits   
อารมณ์ขัน[n.] (āromkhan) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour   FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction   
อาวุโส[n.] (āwusō) EN: seniority   FR: ancienneté [f]
อาญา[n.] (āyā) EN: power ; authority   
แบบฝึกหัดเลขคณิต [n. exp.] (baēpfeuk-hat lēkkhanit) EN: arithmetic exercise   FR: exercice d'arithmétique [m]
แบบพิธี[n.] (baēpphithī) EN: ceremony ; protocol ; rite   FR: cérémonie [f]
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit   FR: protection [f]
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making   
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhān) EN: chit   FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
บัณเฑาะว์[n.] (bandǿ) EN: small drum used in Brahmin rites   
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité

CMU English Pronouncing Dictionary
RITT    R IH1 T
RITE    R AY1 T
IRIT    AY1 AA1 R AY1 T IY1
BRIT    B R IH1 T
RITA    R IY1 T AH0
GRIT    G R IH1 T
WRIT    R IH1 T
IRIT    IH1 R IH2 T
RITZ    R IH1 T S
BRITZ    B R IH1 T S
VERIT    V EH1 R IH2 T
FRITS    F R IH1 T S
FRITH    F R IH1 TH
FRITZ    F R IH1 T S
BRITT    B R IH1 T
PRITZ    P R IH1 T S
RITER    R AY1 T ER0
TRITT    T R IH1 T
BRITE    B R AY1 T
MERIT    M EH1 R AH0 T
KRITZ    K R IH1 T S
TRITE    T R AY1 T
CRITZ    K R IH1 T S
GURIT    G Y UH1 R IH2 T
BRITA    B R IY1 T AH0
GURIT    G UH1 R IH2 T
HRITZ    R IH1 T S
BRITO    B R IY1 T OW0
GRITS    G R IH1 T S
RITCH    R IH1 CH
PRITT    P R IH1 T
RITES    R AY1 T S
BRITS    B R IH1 T S
FRITO    F R IY1 T OW0
HRITZ    HH R IH1 T S
RITZY    R IH1 T S IY0
TRITZ    T R IH1 T S
WRITS    R IH1 T S
GRITZ    G R IH1 T S
RITTS    R IH1 T S
WRITE    R AY1 T
ORITZ    AO1 R IH2 T S
LORITA    L AO0 R IY1 T AH0
MORITA    M AO0 R IY1 T AH0
DARITY    D AE1 R AH0 T IY0
MERRIT    M EH1 R EH0 T
MERITS    M EH1 R AH0 T S
ZURITA    Z ER0 AY1 T AH0
MERITT    M EH1 R IH2 T
DORITY    D AO1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Brit    (n) (b r i1 t)
Rita    (n) (r ii1 t @)
grit    (v) (g r i1 t)
rite    (n) (r ai1 t)
writ    (n) (r i1 t)
Brits    (n) (b r i1 t s)
grits    (v) (g r i1 t s)
merit    (v) (m e1 r i t)
rites    (n) (r ai1 t s)
ritzy    (j) (r i1 t s ii)
sprit    (n) (s p r i1 t)
trite    (j) (t r ai1 t)
write    (v) (r ai1 t)
writs    (n) (r i1 t s)
Briton    (n) (b r i1 t n)
critic    (n) (k r i1 t i k)
esprit    (n) (e1 s p r ii1)
gritty    (j) (g r i1 t ii)
merits    (v) (m e1 r i t s)
parity    (n) (p a1 r i t ii)
purity    (n) (p y u@1 r i t ii)
rarity    (n) (r e@1 r i t ii)
ritual    (n) (r i1 ch u@ l)
spirit    (v) (s p i1 r i t)
sprite    (n) (s p r ai1 t)
sprits    (n) (s p r i1 t s)
verity    (n) (v e1 r i t ii)
writer    (n) (r ai1 t @ r)
writes    (v) (r ai1 t s)
writhe    (v) (r ai1 dh)
tritium    (n) (t r i1 t i uh m)
Britain    (n) (b r i1 t n)
British    (j) (b r i1 t i sh)
Britons    (n) (b r i1 t n z)
Eritrea    (n) (e2 r i t r ei1 @)
Penrith    (n) (p e1 n r i th)
Writtle    (n) (r i1 t l)
brittle    (j) (b r i1 t l)
charity    (n) (ch a1 r i t ii)
clarity    (n) (k l a1 r i t ii)
critics    (n) (k r i1 t i k s)
culprit    (n) (k uh1 l p r i t)
demerit    (n) (d ii1 m e1 r i t)
fritter    (v) (f r i1 t @ r)
gritted    (v) (g r i1 t i d)
inherit    (v) (i1 n h e1 r i t)
marital    (j) (m a1 r i t l)
merited    (v) (m e1 r i t i d)
prithee    (uh) (p r i1 dh ii)
puritan    (n) (p y u@1 r i t @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
取り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
設立[せつりつ, setsuritsu] (vt) ก่อตั้ง
法律[ほうりつ, houritsu] (n) กฎหมาย
失業率[しつぎょうりつ, shitsugyouritsu] (n) อัตราการว่างงาน
国立[こくりつ, kokuritsu] (n) -แห่งชาติ,
伸長率[しんちょうりつ, shinchouritsu] (n) อัตราการยืดขยาย (extension rate)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
書き方[かきかた, kakikata] Thai: วิธีเขียน ลายมือเขียนหนังสือ English: way of writing
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: สรุปได้ English: to conclude
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ประกอบด้วย English: to consist of
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ใช้การได้ English: to be practical (logical, feasible)
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
連立[れんりつ, renritsu] Thai: พันธมิตร
有名人[ゆうめいじん, yuumeijin] Thai: ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป English: celebrity
対立[たいりつ, tairitsu] Thai: เผชิญหน้ากัน
書く[かく, kaku] Thai: เขียน English: to write
基準[きじゅん, kijun] Thai: หลักเกณฑ์ English: criteria
切り取る[きりとる, kiritoru] Thai: ตัดออกมา English: to cut off
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาเขียน English: written language
領土[りょうど, ryoudo] Thai: อาณาเขต English: territory
受け継ぐ[うけつぐ, uketsugu] Thai: รับทอดต่อ English: to inherit
責める[せめる, semeru] Thai: กล่าวหา English: to criticize
書き換える[かきかえる, kakikaeru] Thai: เขียนแก้ใหม่ English: to rewrite
二人とも[ふたりとも, futaritomo] Thai: ทั้งสองคน, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองคน English: both

German-Thai: Longdo Dictionary
Drittelหนึ่งในสาม
Kritik(n) |die, pl. Kritiken| คำวิจารณ์, ตำหนิ
Schritt(n) |der, pl. Schritte| ก้าว, ฝีก้าว, ขั้น, จังหวะ
drittenที่สาม
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ
auf Kritik stoßenเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เช่น Im Jahr 2002 ist die Währungsumstellung zu Euro in Europa auf Kritik gestoßen.
umstritten(adj) ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เช่น Neubauten in Schweinheim sind umstritten. Bürger fürchten zusätzliche Belastungen durch die Erweiterung des Reha-Zentrums und das "Haus am Stadtwald"., See also: S. fraglich

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fortschrittlich (adj ) ที่มีความก้าวหน้า/ต่อเนื่อง
squaerity (n ) ยามเหมือนกัน
squarity (n ) ยาม
squarity (n ) แำพะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance [Add to Longdo]
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock [Add to Longdo]
がじゃまめ[, gajamame] (n) peanut brittle [Add to Longdo]
がちゃりと[, gacharito] (adv) (on-mim) with a clank [Add to Longdo]
がなり立てる[がなりたてる, ganaritateru] (v1) (See がなる) to yell; to shout [Add to Longdo]
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりっとした[, kirittoshita] (adj-f) smart; spruce; neat [Add to Longdo]
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一笔勾销[yī bǐ gōu xiāo, ㄧ ㄅㄧˇ ㄍㄡ ㄒㄧㄠ, / ] to write off at one stroke [Add to Longdo]
一见如故[yī jiàn rú gù, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨˋ, / ] familiarity at first sight [Add to Longdo]
一灵真性[yī líng zhēn xìng, ㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄓㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] soul; spirit [Add to Longdo]
一面倒[yī miàn dǎo, ㄧ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄠˇ, ] one-sided; lopsided; unanimous; overwhelming majority [Add to Longdo]
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity [Add to Longdo]
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, ] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution [Add to Longdo]
三江并流[Sān jiāng bìng liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] Three Parallel Rivers National Park, in mountainous northwest Yunnan World Heritage protected area: the three rivers are Nujian 怒江 or Salween, Jinsha 金沙江 or upper reaches of Changjiang and Lancang 澜沧江 or Mekong [Add to Longdo]
三迭纪[sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago); also written 三疊紀|三叠纪 [Add to Longdo]
三魂[sān hún, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] three immortal souls in Daoism, representing spirit and intellect; contrasted with 三魂 七魄 seven mortal forms [Add to Longdo]
三魂七魄[sān hún qī pò, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man [Add to Longdo]
上交[shàng jiāo, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄠ, ] to hand over to; to give to higher authority; to seek connections in high places [Add to Longdo]
上书[shàng shū, ㄕㄤˋ ㄕㄨ, / ] to write a letter (to the authorities); to present a petition [Add to Longdo]
上级[shàng jí, ㄕㄤˋ ㄐㄧˊ, / ] higher authorities; superiors [Add to Longdo]
不列颠[Bù liè diān, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, / ] Britain; British; Great Britain [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚省[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠诸岛[Bù liè diān zhū dǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄓㄨ ㄉㄠˇ, / ] British Isles [Add to Longdo]
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, ] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable. [Add to Longdo]
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, ] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts [Add to Longdo]
不成文法[bù chéng wén fǎ, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ, ] unwritten law [Add to Longdo]
不闻不问[bù wén bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] not to hear, not to question (成语 saw); to show no interest in sth; uncritical; not in the least concerned [Add to Longdo]
不见经传[bù jiàn jīng zhuàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄢˋ, / ] not found in the classics (成语 saw); unknown; unfounded; not authoritative [Add to Longdo]
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, ] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about [Add to Longdo]
不足为训[bù zú wéi xùn, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄨㄟˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] not to be taken as an example; not an example to be followed; not to be taken as authoritative [Add to Longdo]
世界文化遗产[shì jiè wén huà yí chǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ, / ] World cultural heritage [Add to Longdo]
世界文化遗产地[shì jiè wén huà yí chǎn dì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ ㄉㄧˋ, / ] World Heritage site [Add to Longdo]
世袭[shì xí, ㄕˋ ㄒㄧˊ, / ] succession; inheritance; hereditary [Add to Longdo]
世袭之争[shì xí zhī zhēng, ㄕˋ ㄒㄧˊ ㄓ ㄓㄥ, / ] succession struggle; dispute over inheritance [Add to Longdo]
中印半岛[Zhōng yìn bàn dǎo, ㄓㄨㄥ ˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Indo-China peninsula; also written 中南半島|中南半岛 [Add to Longdo]
中国海事局[Zhōng guó hǎi shì jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄕˋ ㄐㄩˊ, / ] PRC Maritime Safety Agency [Add to Longdo]
中国当局[Zhōng guó dāng jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄤ ㄐㄩˊ, / ] Chinese authorities [Add to Longdo]
中国证监会[zhōng guó zhèng jiàn huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Securities Regulatory Commission [Add to Longdo]
中国证券报[Zhōng guó zhèng quàn bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] China Securities Journal [Add to Longdo]
中英[Zhōng Yīng, ㄓㄨㄥ , ] Sino-British; Chinese-English [Add to Longdo]
主犯[zhǔ fàn, ㄓㄨˇ ㄈㄢˋ, ] culprits [Add to Longdo]
乘兴[chéng xìng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] while in high spirits; feeling upbeat; on an impulse [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl [Add to Longdo]
乱写[luàn xiě, ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] to write without basis [Add to Longdo]
事危累卵[shì wēi lěi luǎn, ㄕˋ ㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, ] lit. the matter has become a pile of eggs (成语 saw); fig. at a critical juncture [Add to Longdo]
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation [Add to Longdo]
事权[shì quán, ㄕˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] position; authority; responsibility [Add to Longdo]
二恶英[èr è yīng, ㄦˋ ㄜˋ , / ] dioxin; also written 二惡英|二恶英 [Add to Longdo]
二迭纪[èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Permian (geological period 292-250m years ago); also written 二疊紀|二叠纪 [Add to Longdo]
二进[èr jìn, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] binary (i.e. writing numbers to base 2) [Add to Longdo]
五经[Wǔ Jīng, ˇ ㄐㄧㄥ, / ] the Five Classics of Confucianism - namely the Book of Songs 詩經|诗经, the Book of History 書經|书经, the Classic of Rites 禮記|礼记, the Book of Changes 易經|易经, and the Spring and Autumn annals 春秋 [Add to Longdo]
五鬼[wǔ guǐ, ˇ ㄍㄨㄟˇ, ] five chief demons of folklore personifying pestilence; also written 五瘟神 [Add to Longdo]
亚硝酸异戊酯[yà xiāo suān yì wù zhǐ, ㄧㄚˋ ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄧˋ ˋ ㄓˇ, / ] amyl nitrite [Add to Longdo]
亚硝酸钠[yà xiāo suān nà, ㄧㄚˋ ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium nitrite [Add to Longdo]
亚硝酸盐[yà xiāo suān yán, ㄧㄚˋ ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] nitrite [Add to Longdo]
亚临界[yà lín jiè, ㄧㄚˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] subcritical [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インヘリタンス[いんへりたんす, inheritansu] inheritance [Add to Longdo]
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient [Add to Longdo]
クオリティ[くおりてい, kuoritei] quality [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor [Add to Longdo]
コンピューターユーティリティー[こんぴゅーたーゆーていりていー, konpyu-ta-yu-teiritei-] computer utility [Add to Longdo]
シフト演算機構[シフトえんざんきこう, shifuto enzankikou] shift arithmetic unit [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] generic cell rate algorithm (GCRA) [Add to Longdo]
スケーラビリティ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
スケーラビリテイ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
セキュリティ[せきゅりてい, sekyuritei] security [Add to Longdo]
セキュリティシステム[せきゅりていしすてむ, sekyuriteishisutemu] security system [Add to Longdo]
セキュリティリスク[せきゅりていりすく, sekyuriteirisuku] security risk [Add to Longdo]
セキュリティ管理[セキュリティかんり, sekyuritei kanri] security management [Add to Longdo]
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority [Add to Longdo]
セルレートアルゴリズム[せるれーとあるごりずむ, serure-toarugorizumu] cell rate algorithm [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
ソフトリターン[そふとりたーん, sofutorita-n] soft return [Add to Longdo]
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] data integrity [Add to Longdo]
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] data integrity [Add to Longdo]
データ完全性[データかんぜんせい, de-ta kanzensei] data integrity [Add to Longdo]
データ機密保護[データきみつせいほご, de-ta kimitsuseihogo] data security [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence [Add to Longdo]
ディレクトリツリー[でいれくとりつりー, deirekutoritsuri-] directory tree [Add to Longdo]
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority [Add to Longdo]
ネットワーク効率[ネットワークこうりつ, nettowa-ku kouritsu] network efficiency [Add to Longdo]
パリティ[ぱりてい, paritei] parity [Add to Longdo]
パリティチェック[ぱりていちえっく, pariteichiekku] parity check [Add to Longdo]
パリティビット[ぱりていびっと, pariteibitto] parity bit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
一歩[いっぽ, ippo] ein_Schritt [Add to Longdo]
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Schritt [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
上達[じょうたつ, joutatsu] Fortschritt(e) [Add to Longdo]
下旬[げじゅん, gejun] das_letzte_Drittel_eines_Monats [Add to Longdo]
不文律[ふぶんりつ, fubunritsu] ungeschriebenes_Gesetz [Add to Longdo]
両立[りょうりつ, ryouritsu] sich_vertragen, nebeneinander_bestehen [Add to Longdo]
中立[ちゅうりつ, chuuritsu] neutral, parteilos [Add to Longdo]
争点[そうてん, souten] Streitpunkt, strittiger_Punkt [Add to Longdo]
二人とも[ふたりとも, futaritomo] beide [Add to Longdo]
人気[にんき, ninki] Beliebtheit, Popularitaet [Add to Longdo]
倍率[ばいりつ, bairitsu] Vergroesserung [Add to Longdo]
儀式[ぎしき, gishiki] Zeremonie, Formalitaet, Ritual [Add to Longdo]
入場券[にゅうじょうけん, nyuujouken] Eintrittskarte [Add to Longdo]
入学[にゅうがく, nyuugaku] Eintritt_in_eine_Schule, Aufnahme_in_eine_Schule [Add to Longdo]
入学試験[にゅうがくしけん, nyuugakushiken] Aufnahmepruefung, Eintrittsexamen [Add to Longdo]
公立[こうりつ, kouritsu] oeffentlich [Add to Longdo]
処置[しょち, shochi] Massnahme, Vorgehen, Schritt [Add to Longdo]
切符[きっぷ, kippu] Fahrkarte, Eintrittskarte [Add to Longdo]
刈り取る[かりとる, karitoru] maehen, abmaehen, ernten, abernten [Add to Longdo]
割譲[かつじょう, katsujou] (Territorium) aufgeben [Add to Longdo]
創立[そうりつ, souritsu] Gruendung, Stiftung [Add to Longdo]
加入[かにゅう, kanyuu] Beitritt [Add to Longdo]
加盟[かめい, kamei] Beitritt [Add to Longdo]
厄年[やくどし, yakudoshi] Ungluecksjahr, kritisches_Alter [Add to Longdo]
吏党[りとう, ritou] Gruppe_von_Beamten [Add to Longdo]
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
団結[だんけつ, danketsu] Vereinigung, Zusammenhalt, Solidaritaet [Add to Longdo]
国立[こくりつ, kokuritsu] staatlich, Staats-, National- [Add to Longdo]
均等[きんとう, kintou] Gleichheit, Paritaet [Add to Longdo]
塗り立て[ぬりたて, nuritate] frisch_gestrichen [Add to Longdo]
売り手[うりて, urite] Verkaeufer [Add to Longdo]
[い, i] AUTORITAET, WUERDE, DROHUNG, BEDROHUNG [Add to Longdo]
孤立[こりつ, koritsu] Isolierung [Add to Longdo]
実践理性批判[じっせんりせいひはん, jissenriseihihan] Kritik_der_praktischen_Vernunft [Add to Longdo]
寸評[すんぴょう, sunpyou] kurze_Kritik [Add to Longdo]
対立[たいりつ, tairitsu] Gegensatz, Gegenueberstellung [Add to Longdo]
就任[しゅうにん, shuunin] Amtsantritt [Add to Longdo]
就職[しゅうしょく, shuushoku] Dienstantritt, Amtsantritt [Add to Longdo]
尺度[しゃくど, shakudo] Laengenmass, Massstab, Kriterium [Add to Longdo]
左手[ひだりて, hidarite] die_linke_Hand, linkerhand [Add to Longdo]
市立[しりつ, shiritsu] staedtisch, Stadt- [Add to Longdo]
彩色[さいしき, saishiki] Kolorit, Faerbung, Farbgebung [Add to Longdo]
[りつ, ritsu] GESETZ, VORSCHRIFT [Add to Longdo]
忍び足[しのびあし, shinobiashi] verstohlene_Schritte [Add to Longdo]
成立[せいりつ, seiritsu] Zustandekommen [Add to Longdo]
成長率[せいちょうりつ, seichouritsu] Wachstumsrate [Add to Longdo]
戒律[かいりつ, kairitsu] buddhistische_Gebote [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top