Search result for

*r's*

(549 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: r's, -r's-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
grocer's store (n ) grocery store (grocer's store is incorrect)

English-Thai: Longdo Dictionary
New Year's Day(n) วันขึ้นปีใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barber's[N] ร้านทำผม
Mother's Day[N] วันแม่ของอเมริกา (ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพ.ค)
printer's ink[N] หมึกพิมพ์
hair's-breadth[ADJ] แคบที่สุด, See also: บางที่สุด, น้อยที่สุด
hair's-breadth[N] เส้นยาแดง, See also: ระยะที่ใกล้มาก, Syn. fraction, jot
New Year's Day[N] วันขึ้นปีใหม่ (1 มกราคม), See also: วันแรกของปีใหม่, Syn. New Year's
New Year's eve[N] วันสุดท้ายก่อนขึ้นวันปีใหม่ (31 ธันวาคม), Syn. New Years
potter's field[N] สุสานฝังคนจรจัด, Syn. cemetery
potter's wheel[N] จานหมุนของช่างทำเครื่องปั้นดินเผา
cashier's check[N] แคชเชียร์เช็ค, See also: เช็คที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร
master's degree[N] ปริญญาโท, See also: ปริญญามหาบัณฑิต, Syn. Master's degree, master's
Midsummer's Day[N] วันที่ 24 มิถุนายนทางทิศเหนือของโลก
Bachelor's Degree[N] ปริญญาตรี, Syn. B.A.
by a hair's breadth[IDM] อย่างเฉียดฉิว
fit as a butcher's dog[SL] มีสุขภาพดี
be under starter's orders[IDM] คอยสัญญาณ (ให้เริ่มการแข่งขัน), Syn. come under
be at each other's throats[IDM] ทำให้กลัว (ด้วยการกระทำหรือคำพูด), See also: กล่าวโจมตี, ขู่ให้กลัว
tied to one's mother's apron-strings[IDM] ขึ้นอยู่กับแม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adder's-tongue(แอด' เดอซทัง) n. ต้นเฟิร์นชนิดหนึ่ง (Ophioglossum) (a fern)
banker's billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
barber's shopn. ร้านตัดผม
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์
cashier's checkn. เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคารเอง
fuller's earthn. ดินเหนียวดูดซึม
grandfather's clockนาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่
hair's breadthn. เส้นยาแดงเดียว,เส้นผมเดียว
hair's-breadthn. เส้นยาแดง,เส้นผมเดียว. adj. แคบที่สุด,บางที่สุด,น้อยที่สุด., Syn. hairsbreadth,hairbreadth
master's degreen. ปริญญามหาบัณฑิต
miller's- thumb(มิล'เลอซธัม'บฺ) n. ชื่อปลาน้ำจืด
new year'sn. = New Year's Day (ดู) ,= New Year's Eve (ดู)
new year's day() n. วันที่ 1 มกราคม
new year's even. คืนวันที่ 31 ธันวาคม
painter's colicn. อาการพิษตะกั่วที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ลำไส้
quartermaster's departmenn. กรมพลาธิการ
their's(แธร์ซ) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ they)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
private member's billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Playfair's axiomสัจพจน์เพลย์แฟร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
liquidator's bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ชำระบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Leading Underwriter's Agreementข้อตกลงผู้รับประกันภัยนำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawyer's feeค่าทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
register of member's interestsการแจ้งผลประโยชน์และทรัพย์สินของสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seller's interestส่วนได้เสียของผู้ขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipowner's liabilityความรับผิดของเจ้าของเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shareholder's registerทะเบียนผู้ถือหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surveyor's reportรายงานของผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
soldier's willพินัยกรรมทหาร [ดู privileged will ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
owner's liabilityความรับผิดของเจ้าของ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Alber's projectionเส้นโครงแผนที่แบบอัลเบอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Alzheimer's diseaseโรคอัลซไฮเมอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jeweller's block policyกรมธรรม์เบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Buerger's disease; thromboangiitis obliteransโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตัน, โรคเบอร์เกอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill, private member'sร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
builder's risk๑. การประกันภัยผู้ต่อเรือ๒. การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)(ภาษา)เบสิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bouguer's lawกฎของบูแกร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
buyer's interestส่วนได้เสียของผู้ซื้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
banker's cardบัตรธนาคาร (บัตรเครดิต) [ดู bank card และ cheque card] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
member's interests, register ofการแจ้งผลประโยชน์และทรัพย์สินของสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
catching the Speaker's eyeสบตาประธานสภา (เพื่อขออภิปราย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cashier's cheque; cashier's orderเช็คธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cashier's order; cashier's chequeเช็คธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cramer's ruleหลักเกณฑ์คราเมอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
carrier's lienสิทธิยึดหน่วงของผู้ขนส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Camper's lineแนวแคมเปอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
disease, Alzheimer'sโรคอัลซไฮเมอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, Buerger's; thromboangiitis obliteransโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตัน, โรคเบอร์เกอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
golfer's insuranceการประกันภัยนักกอล์ฟ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Fourier's lawกฎของฟูริเอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Euler's constantค่าคงตัวออยเลอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
enumerator's scheduleแบบบันทึกของผู้แจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employer's associationสมาคมนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employer's liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
innkeeper's liabilityความรับผิดของเจ้าของโรงแรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vendor's lienสิทธิยึดหน่วงของผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thromboangiitis obliterans; disease, Buerger'sโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตัน, โรคเบอร์เกอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traveller's chequeเช็คสำหรับผู้เดินทาง, เช็คเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hangarkeeper's liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของผู้รับเก็บรักษาเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominator's clauseมีความหมายเหมือนกับ payor insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unpaid seller's rightsสิทธิของผู้ขายที่ไม่ได้รับชำระราคาของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์

บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย

ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Banker's commercial creditสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ของธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Inventor's Country Codeรหัสสัญชาติผู้ประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Mother's Dayวันแม่ [TU Subject Heading]
Qualified auditor's reportรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข [การบัญชี]
Alsever's Solutionน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด [การแพทย์]
Alzheimer's Dementiaโรคอัลซ์ไฮเมอร์สดีเมนเทีย [การแพทย์]
Alzheimer's Diseaseโรคของแอลไซเมอร์ [การแพทย์]
Angle, Brewster'sมุมบรูวสเตอร์ [การแพทย์]
Astrocytes, Alzeimer'sแอสโตรไซท์ของแอลไซเมอร์ [การแพทย์]
Baber's Poleเครื่องหมายของร้านตัดผม [การแพทย์]
Baker's Cystก้อนปมหลังเข่า,ก้อนปมข้อพับ,ถุงของเบเคอร์ [การแพทย์]
Bartter's Diseaseโรคบาร์ตเตอร์ [การแพทย์]
Beer's Lawกฎของเบียร์ [การแพทย์]
Beever's Signสะดือโป่งขณะเกร็งตัวลุกนั่งจากท่านอนในคนป่วยอัม [การแพทย์]
Beevor's Signกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างอ่อนแรง [การแพทย์]
Blummer's Shelfมะเร็งแพร่กระจาย [การแพทย์]
Boxer's Shufferกระโดดชกมวย [การแพทย์]
Brewer's Yeastส่าเบียร์ [การแพทย์]
Brunner's Glandsต่อมบรุนเนอร์,ต่อมบรูนเนอร์ [การแพทย์]
Buerger's Diseaseโรคของเบอร์เกอร์ [การแพทย์]
Canal, Hunter'sช่องทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Consumer's Riskการเสี่ยงของผู้บริโภค [การแพทย์]
Courvoisier's Lawการอักเสบเรื้อรัง [การแพทย์]
Cowper's Glandsต่อมเคาเปอร์,ต่อมเกาเปอร์ [การแพทย์]
Cramp, Miner'sตะคริวในพวกที่ทำงานในบ่อถ่านหิน [การแพทย์]
Darier's Diseaseโรคแดริเออร์ [การแพทย์]
Darrier's Signรอยนูนแดง [การแพทย์]
Doctor's Complianceการปฏิบัติของแพทย์ [การแพทย์]
Endarteritis, Heubner'sเอนดาร์เตอไรติสของเฮียนเนอร์ [การแพทย์]
Endocarditis, Loffler'sเลิฟเลอร์เอนโดคาร์ไดติส [การแพทย์]
Exner's Areaบริเวณควบคุมการเขียน [การแพทย์]
Farmer's Lungฟาร์เมอร์สลัง,โรค,ฟาร์มเมอรสลังก์,โรคปอดชาวนา [การแพทย์]
Fletcher's Afterloading Applicator Model "Sirirเครื่องมือสอดใส่แร่ทีหลังของเฟลทเซอร์แบบศิริราช [การแพทย์]
Flowler's Solutionยาล้างแผล [การแพทย์]
Fractures, Boxer'sกระดูกหักบริเวณคอกระดูก [การแพทย์]
Fuller's Earthฟลูเลอร์เอิร์ท [การแพทย์]
Cowper's glandต่อมคาวเปอร์, ต่อมที่อยู่ใต้ต่อมลูกหมาก  มีหน้าที่สร้างสารหล่อลื่นท่อปัสสาวะในขณะเกิดการกระตุ้นทางเพศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Le Chatelier's principleหลักของเลอชาเตอลิเอ, หลักการซึ่งกล่าวว่า เมื่อรบกวนระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล ระบบจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะลดผลของการรบกวนนั้นโดยการเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ การรบกวนภาวะสมดุลได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิหรือความดัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gaucher's Cellsเซลล์ของกอเชอร์ [การแพทย์]
Gaucher's Diseaseโกเชอร์, โรค; [การแพทย์]
General Practitioner's Serviceบริการเวชปฎิบัติทั่วไป [การแพทย์]
Gowor's Signเกาเวอร์ซซายน์, [การแพทย์]
Hunter's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์ [การแพทย์]
Hunter-Hurler's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์ [การแพทย์]
Hunter-Hurler-Pfoundler's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์-ป์ฟาวน์เลอร์ [การแพทย์]
Hurler's Syndromeกลุ่มอาการเฮอร์เลอร์ [การแพทย์]
Janker's Methodวิธีของแจนเคอร์ [การแพทย์]
Kartagener's Syndromeกลุ่มอาการคาร์ตาเจเนอร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
auditor's report (n) รายงานของผู้สอบบัญชี
Father's Day[ฟาเธอร์ส เดย์] (n) วันพ่อ
See also: S. HM the King Bhumipol's Birthday, A. Mother's Day, HM the Queen Sirikit's Birthday
father's day[ฟาเธอร์ส เดย์] (n) วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช รัชกาลที่ 9 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วย
See also: S. HM the King Bhumipol's Birthday, A. Mother's Day, HM the Queen Sirikit's Birthday
shareholder's equity (n) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you.Das war'sWhere No Man Has Gone Before (1966)
It was I.- Ich war'sFace to Face (1967)
- I did.- Ich war'sRio Lobo (1970)
Period!Das war'sCan't Buy Me Love (1987)
I did!Ich war'sThe Rainbow Thief (1990)
Oh shit.Dann tun wir'sBully (2001)
- Beate did.Beate war'sThe Green Butchers (2003)
I did it!Ich war'sKung Fu Hustle (2004)
That's it.Das war'sLove and Honor (2006)
That's it?War's das? Need to Know (2006)
That's it?Das war'sTurn the Page (2007)
That's it?Das war'sHelp Daddy Find His Toenail (2007)
It's over.Und das war'sÀ L'Aventure (2008)
That's it.Das war'sFive Minutes of Heaven (2009)
Who did?Wer war'sNo Good at Saying Sorry (One More Chance) (2009)
I did it.Ich war's7 Days (2010)
That's it.Das war'sOpen House (2011)
That's it.Das war's dann. Snow Queen (2012)
I promise.Ich schwör's dir. Pilot (2013)
That it?War's das? 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)
I did.Ich war'sMethod and Madness (2014)
That's it?Das war'sPieces of Sue (2014)
That's it.Das war'sExposure (2014)
Finished.Das war'sThree Card Trick (2015)
- How was it?Wie war'sThe Corpse of Anna Fritz (2015)
That's it.Das war'sA Mad Tea Party (2015)
There.Das war'sThe Unknown Girl (2016)
No.Ich kapier's erst jetzt. Kimmy Is a Feminist! (2017)
Oh!Und das war'sBeauty Meets Beast (2017)
You used to sleep in your father's sweatshir Every night until it fell apart. I'll get a new one,ที่คุณใช้ในการนอนของคุณพ่อของ sweatshir ใช่ หลังจากที่ฉันได้ New Haven Can Wait (2008)
Ever since my mother's show,ตั้งแต่งานแฟชั่นโชว์ของแม่จบ New Haven Can Wait (2008)
From next year's class, but we don't take anything on hearsay.แต่พกวเราไม่เชื่ออะไรจากที่ได้ยินมา New Haven Can Wait (2008)
If I don't find an answer fast. Steal Blair's.ถ้าฉันยังไม่ได้เตรียมตอบคำถาม/ ขโมยของแบลร์ดิ New Haven Can Wait (2008)
You were my father's favorite teacher.คุณเป็นคุณครูคนโปรดของคุณพ่อหนูเลยล่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Involves a lot of people hating my father's guts.คือต้องเกี่ยวข้องกับคนที่เกลียดพ่อฉันเข้าไส้ New Haven Can Wait (2008)
And you tackled senator schumer's daughterและเธอได้รับมือกับลูกสาวของชูเมอร์ สมาชิกสภาสูง New Haven Can Wait (2008)
With Blair's qualifications,คุณสมบัติของแบลร์ New Haven Can Wait (2008)
Oh! is this the third time blair's texted me?โอว นี่กี่ครั้งที่สามแล้วใช่ไหม ที่แบลร์ส่งข้อความให้ฉัน ? Pret-a-Poor-J (2008)
Agnes, since I quit eleanor's,เอกเนส ตั้งแต่ฉันลาออกจากร้านของ เอลานอร์ Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, well, I actually quit eleanor's.อืม ฉันลาออกจากเอลานอลแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
Wait. you quit eleanor's?เดี๋ยวนะ เธอลาออกจากร้านของเอลานอร์เหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
So I guess if my dad asks, just tell him I'm at eleanor's. wait.งั้นฉันหวังว่าถ้าพ่อฉันถาม แค่บอกเขาว่าฉันอยู่ที่ร้านเอลานอล - เดี๋ยวก่อน Pret-a-Poor-J (2008)
But did you know blair's mother is a designer?- แต่คุณรู้ไหมคะว่าคุณแม่ของแบลร์เป็นดีไซเนอร์ There Might be Blood (2008)
But my mom's being honored and my brother's out of town,- แต่เผอิญคุณแม่ของฉันท่านได้รับรางวัล ส่วนน้องชายของฉันแกก็ไม่อยู่ด้วย There Might be Blood (2008)
Eleanor's going to kill herself after tonight.- เอลานอร์ต้องฆ่าตัวตายแน่ๆหลังจากคืนนี้ There Might be Blood (2008)
You quit eleanor's?เธอลาออกจากเอเลนอร์หรอ? There Might be Blood (2008)
Your brother's here, and he knows.พี่ของเธออยู่ที่นี่ แล้วเขาก็รู้แล้ว There Might be Blood (2008)
There are better ways of getting your mother's attention.วิธีที่จะทำให้แม่เธอสนใจใจเธอนั้น There Might be Blood (2008)
New haven. Mom, this isn't blair's faultที่พึ่งใหม่ แม่ นี่มันไม่ใช่ความผิดพลาดของแบลร์นะ There Might be Blood (2008)
Or how about obsession? I hear his class in murder's an easy "A."แล้วศาสตราจารย์ลูเธอร์ได้สอนคุณเกี่ยวกับการตบตา หร Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
r'sI bet teacher's going to get mad!
r'sWho will succeed to your father's business?
r'sShe received a doctor's degree.
r'sAll thing taken into consideration, my father's life was a happy one.
r'sThey hurried to their father's rescue.
r'sThat child wouldn't let go of his mother's hand.
r'sShe had wonderful food and, what was more, she was given a New year's gift.
r'sYou may as well as ask for your teacher's advice.
r'sLast year's growth of income was 5% after inflation.
r'sResearch, it can hardly ... just an amateur's hobby, I'm ashamed to say.
r'sI am sure that Greg is going to follow in his father's footsteps.
r'sThe little boy sat on his father's shoulders.
r'sThe rangers decided to go to the sailor's rescue.
r'sHe kept on drinking in defiance of his doctor's warning.
r'sBeth is seeing her teacher in the teacher's room now.
r'sThe child was incapable of understanding his father's death.
r'sWith his father's help, he would have succeeded in this task sooner.
r'sTry putting yourself in your mother's shoes.
r'sI'm headed for my sister's wedding.
r'sI learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.
r'sThe baker's is next door to the butcher's.
r'sHe made no effort to accept his daughter's boyfriend.
r'sDid you make any New Year's resolutions?
r'sThe Emperor's Birthday fell on Sunday.
r'sA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
r'sHe has a doctor's degree in psychology.
r'sIt was then that my father's reproof had come home to me.
r'sShe did without necessities to pay for her daughter's lessons.
r'sI am to take over my father's business.
r'sThe newspaper told of the mother's anguish at the death of her son.
r'sI feel uneasy in my father's presence.
r'sThe party was held in the professor's honor.
r'sI heard the manager's wife is on vacation. And well when the cat's away the mice will play. Now he's out partying every night.
r'sNever take advantage of another's misfortune.
r'sI don't like my father's attending the meeting.
r'sThe mayor's family was harassed with threatening phone calls all day.
r'sLast year's pop hit was set off by a serial TV drama.
r'sDespair was written on the mother's face.
r'sThis is my coat, and that is my father's.
r'sThis year New Year's Day falls on Sunday.
r'sTell the children to keep away from the water's edge.
r'sYou must have a driver's license before you can drive a car.
r'sHe escaped being run over by a hair's breadth.
r'sMy work is to wash my father's car.
r'sMy brother was the apple of my father's eye.
r'sDo you know what flower to buy on Mother's Day?
r'sMy father's head has turned gray.
r'sThe fowler's pipe sounds sweet till the bird is caught.
r'sShe proposed that we take an hour's break for lunch.
r'sFirst of all, he is very worried about his daughter's health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว.ค.[N] teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
วค.[N] teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
สปน.[N] Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Syn. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ร้านขายของชำ[N] grocer's shop, See also: grocery store
เก้าอี้รับแขก[N] visitor's chair
บัตรห้องสมุด[N] library ticket, See also: borrower's ticket
มาสาย[V] arrive late, See also: follow banker's hours, Ant. มาเช้า, Example: ปกติเขาจะมาทำงานเช้ากว่าคนอื่นๆ แต่ทำไมวันนี้จึงมาสาย, Thai definition: มาหลังเวลาเช้าแต่ก่อนเที่ยง
มหาบัณฑิต[N] holder of a master's degree, See also: Master (of science, engineering, medicine), Example: ถ้าเขาเรียนจบก็จะได้เป็นมหาบัณฑิต วิถีชีวิตต้องไม่มาเป็นอย่างนี้แน่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับปริญญาโท
ร้านซักแห้ง[N] dry-cleaner's, See also: cleaner's, Example: วันศุกร์นี้ เขาได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิดร้านซักแห้งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด, Count unit: ร้าน
ร้านตัดผม[N] barber's, See also: barbershop, Example: เขาชวนให้ผมพาไปร้านตัดผมที่มีคุณภาพที่สุดในละแวกนี้, Count unit: ร้าน
วันแม่[N] Mother's Day, Ant. วันพ่อ, Example: วันแม่ของทุกปี ผมจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปกราบแม่, Thai definition: วันที่ระลึกถึงพระคุณของแม่ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม
สมุดเยี่ยม[N] visitor's book, Example: เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับ เจ้าของภัตตาคารทูลขอพระราชทานลายพระหัตถ์ลงในสมุดเยี่ยม, Count unit: เล่ม
สวมรอย[V] take one's place wrongfully, See also: take another's place by assuming his name, take other's step under false pretenses, Syn. หลอก, หลอกลวง, Example: เขาสวมรอยเอาว่าเขานี่แหละเป็นผู้ส่งโทรเลขมาถึงผม, Thai definition: เข้าแทนที่ตามรอยของคนอื่น โดยทำเป็นทีให้เข้าใจว่าตนเองเป็นตัวจริง
เกี่ยวก้อย[V] hook each other's little finger, See also: be hand in hand, Example: เมื่อยามควงคู่ไปกับคู่รักก็อยากจะเกี่ยวก้อย เดินเล่น ไปทุกที่ที่เขาอยากไป, Thai definition: เอานิ้วก้อยคล้องกัน
คดีอนาถา[N] pauper's lawsuits, Example: คดีของสมชายเป็นคดีอนาถาเพราะเขาไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาล, Count unit: คดี, Thai definition: คดีแพ่งที่โจทย์หรือจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน
ค่าตัว[N] performing fee, See also: actor's remuneration, actress's remuneration, pay, compensation, wage, Syn. ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, Example: นักร้องคนนี้มีค่าตัวสูงที่สุดในเมืองไทย, Thai definition: ราคาที่กำหนดขึ้นตามความสามารถหรือความสำคัญของบุคคล
กล้องวัดระดับ[N] surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องระดับ, Count unit: ตัว, Thai definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
งอบ[N] a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin, See also: a kind of farmer's hat, Syn. หมวกสานไม้ไผ่, Example: ยายปลงหาบลงข้างทางแล้วปลดงอบมากระพือลม, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องสวมหัวสำหรับกันแดดและฝน สานด้วยตอกไม้ไผ่ กรุด้านนอกด้วยใบลาน รูปคล้ายกระจาดคว่ำ มีรังสำหรับสวม
ป้อมยาม[N] keeper's box, See also: gateman's box, Syn. ตู้ยาม, Example: ทุกคนสามารถเขียนเรื่องร้องเรียนภายในหมู่บ้านได้ โดยการนำไปใส่ไว้ในกล่องที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน, Count unit: หลัง, Thai definition: ป้อมรักษาการณ์
ปาจรีย์[N] teacher's teacher, See also: excellent teacher, Syn. ปาจารย์, Example: ศาสตราจารย์ท่านนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นปาจรีย์, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ของอาจารย์
พัดชา[N] a kind of dancer's posture and movements, Thai definition: ชื่อท่ารำท่าหนึ่ง
พี่สะใภ้[N] sister-in-law, See also: brother's wife, Example: พี่ชายผมไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับพี่สะใภ้ก่อนแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ภรรยาของพี่ชาย
แป้น[N] round board, See also: potter's wheel, platform, Syn. แท่น, Example: ช่างฝีมือปั้นหม้อโดยใช้แป้นหมุนเป็นเครื่องมือ, Count unit: อัน, Thai definition: กระดานที่มักมีรูปกลมแบน, ไม้ฐานสำหรับปั้นหม้อ, ไม้กระดานที่ติดไว้บนหัวเสา
มุทิตา[N] rejoicing with others in their happiness or prosperity, See also: kindliness, sympathetic joy, feelings of pleasure, gladness of another's success, Example: สมาธิภาวนาจะผุดขึ้นเป็นปัญญาให้เราใช้เมตตากรุณาและมุทิตาอย่างเหมาะสม, Thai definition: ความมีจิตพลอยยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น เป็นข้อหนึ่ง ในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
มีดหมอ[N] exorcist's knife, See also: sorcerer's magic knife, Example: ชาละวันถูกแทงด้วยมีดหมอ จนได้รับบาดเจ็บ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพิธีขับไล่ผีเป็นต้น
มาตุจฉา[N] aunt, See also: mother's sister, Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา, Ant. ปิตุจฉา, Count unit: คน, Thai definition: พี่สาวหรือน้องสาวของแม่, Notes: (บาลี)
แป้น[N] round board, See also: potter's wheel, Syn. แท่น, Example: ช่างฝีมือปั้นหม้อต้องมีแป้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการขึ้นรูป, Count unit: แป้น, อัน, Thai definition: กระดานที่มักมีรูปกลมแบน, ไม้ฐานสำหรับปั้นหม้อ, ไม้กระดานที่ติดไว้บนหัวเสา
มาตุจฉา[N] aunt, See also: mother's sister, Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา, Ant. ปิตุจฉา, Count unit: คน, Thai definition: พี่สาวหรือน้องสาวของแม่, Notes: (บาลี)
มีดหมอ[N] exorcist's knife, See also: sorcerer's magic knife, Example: ชาละวันถูกแทงด้วยมีดหมอ จนได้รับบาดเจ็บ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพิธีขับไล่ผีเป็นต้น
ลองใจ[V] test one's feeling, See also: prove or test another's purpose, Thai definition: พิสูจน์ว่าจะมีน้ำใจอย่างที่คาดหมายไว้หรือไม่
วันเถลิงศก[N] new year's day which is April 15, See also: day commemorating the change of era, Example: ปีศักราชของรัฐนับตั้งแต่วันเถลิงศกเป็นต้นไป, Thai definition: วันเปลี่ยนจุลศักราชเป็นปีใหม่ ตรงกับวันที่ 15 เมษายน
สมองเสื่อม[N] Alzheimer's disease, Syn. โรคสมองเสื่อม, Example: ผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมรายนี้กำลังได้รับการรักษาด้วยวิธีทางเคมี
เอาชั้นเอาเชิง[V] wait for the other's gesture, Syn. เอาเชิง, Thai definition: รอดูชั้นเชิง
เอาเชิง[V] wait for other's gesture, Syn. เอาชั้นเอาเชิง, Example: นักมวยทั้งสองฝ่ายต่างเอาเชิงอยู่เงียบๆ, Thai definition: รอดูท่วงทีของอีกฝ่ายหนึ่ง
ตัดหน้า[V] run pass in front of (a car), See also: drive a car past in front of another's car, Syn. ผ่านหน้า, Example: เด็กเล็กไม่ควรวิ่งตัดหน้ารถเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้, Thai definition: ผ่านหน้าในระยะกระชั้นชิด
ตาทวด[N] great grandfather, See also: maternal grandfather's or maternal grandmother's father, great granduncle, Syn. ตาของแม่, Example: ตาทวดของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของตาหรือของยาย
กล้องระดับ[N] surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องวัดระดับ, Example: ช่างสำรวจใช้กล้องระดับวัดความสูงของเนินเขาก่อนจะวางแผนตัด, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
ตีขลุม[V] assume, See also: take what one is not entitled to, take some thing as one's own, claim another's wealth, cl, Syn. ตู่, ทึกทัก, ตีคลุม, ถือเอา, เหมาเอา, Example: เนื่องจากคนอ้วนส่วนมากชอบกินของหวาน เขาจึงตีขลุมเอาว่าน้ำตาลทำให้เป็นเบาหวาน ที่จริงแล้วไม่ใช่, Thai definition: ตู่หรือหยิบฉวยเอาของผู้อื่นโดยทึกทักเอาว่าเป็นของตน, แสดงอาการเป็นเชิงรับสมอ้างเพื่อประโยชน์แก่ตน
ตู่[V] claim ownership without justification, See also: make a false claim for another's possession, assume or feign ownership, acquire possession, Syn. ทึกทัก, Example: เขาคงไปอ่านของใครแล้วมาตู่เอาว่าเป็นของผม, Thai definition: กล่าวอ้างผิดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ้างเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน
ทรงเจ้าเข้าผี[V] sorcerer's dance to exorcise evil spirits, See also: invoke, raise the spirits of the dead, be possessed by a spirit, be incarcerated with spir, Syn. ลงผี, เข้าผี, Example: คนไทยเรายอมรับความเชื่อจากลัทธิอื่นๆ เพื่อนำตนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น บูชาต้นไม้ นับถือผีสางนางไม้ ทรงเจ้าเข้าผี เป็นต้น, Thai definition: ทำให้เทพารักษ์หรือผีเข้าทรง
ทรงประพาส[N] name of provincial governor's dress, See also: provincial governor's uniform, Count unit: ตัว, ชุด, Thai definition: ชื่อเสื้อยศผู้ว่าราชการเมืองครั้งก่อน
ท่าน้ำ[N] waterside, See also: landing stage with steps, river's harbour, Syn. ท่า, Example: วัดที่หันหน้าลงแม่น้ำลำคลอง มักมีท่าน้ำ สร้างเป็นศาลา และมีสะพานทอดลงไปในลำน้ำ, Count unit: ท่า, แห่ง, Thai definition: ริมน้ำสำหรับใช้เป็นที่ขึ้นลง
ใบขับขี่[N] driver's licence, See also: driving licence, Syn. ใบอนุญาตขับขี่, Example: ช่วงนี้ตำรวจทุกพื้นที่จะตรวจใบขับขี่ของผู้ใช้ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบอนุญาตให้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งกองทะเบียนกรมตำรวจออกให้แก่ผู้สอบกฎจราจรได้
ร้านตัดเสื้อ[N] tailor's shop, See also: dressmaking's shop, Count unit: ร้าน
ยกนิ้ว[V] accept the other's superiority, See also: acknowledge, grant, concede, assent, consent, Syn. ยกนิ้วให้, ยอมรับ, นับถือ, Example: ฝีมือทำกับข้าวของแม่ครัวยอดเยี่ยมมาจนต้องยกนิ้วให้, Thai definition: ยอมให้เป็นเยี่ยม, Notes: (ปาก)
ใบอนุญาตขับขี่[N] licence, See also: driver's licence, driving licence, Syn. ใบขับขี่, Example: เขาขับรถไม่ดีจึงถูกยึดใบอนุญาตขับขี่, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น
ปริญญาตรี[N] bachelor's degree, Example: เขากลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเดิมที่จบปริญญาตรี, Thai definition: ระดับความรู้ขั้นต้นที่มหาวิทยาลัยที่ประสาทให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
ปริญญาเอก[N] doctor's degree, See also: doctorate, Example: อาจารย์ได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกา
ปริญญาโท[N] master's degree, See also: master's, Example: งานวิจัยส่วนใหญ่ทางภาษาศาสตร์เป็นผลงานของนิสิตระดับปริญญาโท
ประนอม[V] make concessions, See also: compromise, concede to another's wishes, conciliate, be conciliated, come to terms, Syn. อะลุ้มอล่วย, ทำการปรองดอง, รอมชอม, ผ่อนหนักผ่อนเบา, Example: ลูกหนี้ยอมประนอมหนี้ให้กับเจ้าหนี้ดังนั้นจึงไม่มีการฟ้องร้องขึ้นศาลกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
ใบขับขี่ [n. exp.] (bai khapkhī) EN: driver's licence   FR: permis de conduire [m]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[n. exp.] (bai khapkhī taløt chīp) EN: lifetime driver's licence   
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[n. exp.] (baisangjāi ngoen thanākhān) EN: banker's draft   
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด[n. exp.] (bānphak phūwārātchakān jangwat) EN: governor's official resident   
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsamut) EN: library ticket ; borrower's ticket   FR: carte de lecteur [m]
เบี้ยหวัด[n. exp.] (bīawat) EN: pension ; soldier's pension   FR: pension de survie [f]
บิดาชื่อ [n. exp.] (bidā cheū) EN: father's name   FR: nom du père [m]
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnthāng) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.)   FR: chèque de voyage [m]
เช็คที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร[n. exp.] (chek thī sang jāi dōi thanākhān) EN: cashier's check   
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadībandit) EN: doctor ; doctor's degree   
หอทะเบียน[n. exp.] (hø thabīen) EN: registrar's office   
หัวโขน[] (hūakhōn) EN: actor's mask ; mask   FR: masque d'acteur [m]
หัวหมู[n.] (hūamū) EN: pig's head ; boar's head ; hog's head   
จานสี[n.] (jān sī) EN: palette (painter's ~)   FR: palette (de peintre) [f]
จวน[n.] (jūan) EN: official residence ; governor's residence   FR: résidence officielle [f]
กันท่า[v.] (kanthā) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist   FR: faire de l'obstruction
เก้าอี้ตัดผม [n. exp.] (kao-ī tat phom) EN: barber's chair   
คดีอนาถา[n. exp.] (khadī anāthā) EN: pauper's lawsuits   
แคชเชียร์เช็ค[n. exp.] (khaētchīa chek) EN: cashier's cheque ; cashier's check (Am.)   
ค่านายหน้า[n.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fees ; broker's fee ; compensation ; fee   FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]
ค่าป่วยการ[n.] (khāpūaykān) EN: commission ; service charge ; broker's fee   FR: commission [f]
ค่าทนาย[n. exp.] (khā thanāi) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees   FR: honoraires d'un avocat [mpl]
ค่าทนายความ[n. exp.] (khā thanāikhwām) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees ; retainer   
ค่าตัว[n.] (khātūa) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage   
เครื่องมือช่างไม้[n. exp.] (khreūangmeū chang māi) EN: carpenter's tool   FR: outil de menuisier [m]
เครื่องวัดระดับ[n. exp.] (khreūangwat radap) EN: carpenter's level   FR: niveau (à bulle d'air)
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ[n. exp.] (khwām sīeng khøng phūseū) EN: buyer's risk   
กล้วยพัด [n. exp.] (klūay phat) EN: Traveller's- tree   FR: arbre du voyageur [m] ; ravenala [m]
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square   FR: équerre (de menuisier) [f] ; équerre en T [f] ; té [m]
กบ[n.] (kop) EN: carpenter's plane ; planing machine   FR: rabot [m] ; guillaume [m]
กอดคอ[v. exp.] (køtkhø) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together   FR: accoler
กระบก[n.] (krabok) EN: Barking Deer's Mango   
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter   FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
โลมาเฟรเซอร์[n. exp.] (lōmā Frēsoē) EN: Fraser's Dolphin   
ลองใจ[v.] (løngjai) EN: test one's feeling ; prove or test another's purpose ; test someone   FR: éprouver ; peser le pour et le contre ; tester
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine)   
หมากเขียว [n. exp.] (māk khīo) EN: MacArthur's plam   
มารดาชื่อ [n. exp.] (māndā cheū) EN: mother's name   FR: nom de la mère [m]
มองตากัน[v. exp.] (møng tā kan) EN: gaze into each other's eyes   FR: se regarder droit dans les yeux
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success   FR: sympathie [f]
แหนบ[n.] (naēp) EN: leaf spring ; car's suspension ; coil ; spring   
หนังสือคู่มือ[n.] (nangseū khūmeū) EN: manual ; handbook ; user's guide ; manuscript   FR: manuel [m] ; guide [m]
งอบ[n.] (ngøp) EN: farmer's hat (made of bamboo and palm leaves) ; peasant's hat ; traditional Khmer rice farmer's hat   FR: chapeau de paille [m]
งูดินหัวเหลือง [n. exp.] (ngū din hūa leūang) EN: Flower's Blind Snake   
งูดินสองสี[n. exp.] (ngū din søng sī) EN: Mueller's Blind Snake ; Malayan Blind Snake   
งูดินใหญ่มลายู [n. exp.] (ngū din yai Malāyū) EN: Mueller's Blind Snake ; Malayan Blind Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
R'S    AA1 R Z
HER'S    HH ER1 Z
MOR'S    M AO1 R Z
FAR'S    F AA1 R Z
CAR'S    K AA1 R Z
WAR'S    W AO1 R Z
PAR'S    P AA1 R Z
BAR'S    B AA1 R Z
NPR'S    EH1 N P IY1 AA1 R Z
AIR'S    EH1 R Z
YEAR'S    Y IH1 R Z
BARR'S    B AA1 R Z
WEIR'S    W IY1 R Z
AYER'S    EH1 R Z
GEAR'S    G IH1 R Z
KAHR'S    K AA1 R Z
FURR'S    F ER1 Z
POOR'S    P UH1 R Z
FOUR'S    F AO1 R Z
STAR'S    S T AA1 R Z
DOOR'S    D AO1 R Z
YOOR'S    Y UW1 R Z
TOUR'S    T UH1 R Z
HOUR'S    AW1 ER0 Z
CARR'S    K AA1 R Z
HAIR'S    HH EH1 R Z
USER'S    Y UW1 Z ER0 Z
BEER'S    B IH1 R Z
CZAR'S    Z AA1 R Z
AMIR'S    AH0 M IH1 R Z
AMIR'S    AA0 M IH1 R Z
FAIR'S    F EH1 R Z
BEAR'S    B EH1 R Z
AYER'S    EY1 R Z
LEAR'S    L IY1 R Z
ASKER'S    AE1 S K ER0 Z
ACTOR'S    AE1 K T ER0 Z
BOXER'S    B AA1 K S ER0 Z
GRIER'S    G R IY1 R Z
HOMER'S    HH OW1 M ER0 Z
GRIER'S    G R AY1 ER0 Z
BLAIR'S    B L EH1 R Z
HEUER'S    HH Y UW1 ER0 Z
BECOR'S    B EH1 K AO2 R Z
ASTOR'S    AE1 S T ER0 Z
BAYER'S    B EY1 ER0 Z
HONOR'S    AA1 N ER0 Z
FLUOR'S    F L UW1 ER0 Z
FIBER'S    F AY1 B ER0 Z
AMBER'S    AE1 M B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
R's    (n) (aa1 z)
r's    (n) (aa1 z)
hair's-breadth    (n) - (h e@1 z - b r e t th)
hair's-breadths    (n) - (h e@1 z - b r e t th s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
父方[ちちかた, chichikata] Thai: ญาติฝ่ายพ่อ English: father's side of family

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckerei {f}knacker's yard [Add to Longdo]
Anraten {n} | auf Anraten des Arztesrecommendation | on doctor's recommendation [Add to Longdo]
Arzthelferin {f}; Arzthelfer {m}; Notarzthelfer {m}doctor's assistant; doctor's receptionist; practice nurse; medical secretary [Add to Longdo]
Arzthelferin {f}doctor's receptionist [Add to Longdo]
Arztpraxis {f}medical practice; doctor's surgery [Br.] [Add to Longdo]
Bärlauch {m}bear's garlic; ramson [Add to Longdo]
Bankgarantie {f}bank guarantee; banker's guarantee [Add to Longdo]
Bauchladen {m}vendor's tray [Add to Longdo]
Bauersfrau {f}farmer's wife [Add to Longdo]
Bauernmarkt {m}farmer's market; country market [Add to Longdo]
Baukostenvoranschlag {m}contractor's estimate [Add to Longdo]
Baunivellier {m}builder's level [Add to Longdo]
Bauwagen {m}contractor's shed [Add to Longdo]
Bedienpult {n}control console; operator's console [Add to Longdo]
Benutzerbedürfnisse {pl}user's needs [Add to Longdo]
Benutzergewohnheiten {pl}user's habits [Add to Longdo]
Berufsgenossenschaft {f}(German) employer's liability insurance association [Add to Longdo]
Beurlaubung {f} | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence [Add to Longdo]
Bierhefe {f}brewer's yeast [Add to Longdo]
Braugerste {f}brewer's barley; malting barley [Add to Longdo]
Bringschuld {f}debt to be discharged at creditor's domicile [Add to Longdo]
Buchbinderleinen {n}bookbinder's cloth [Add to Longdo]
Bütt {f} | in der Bütt stehenspeaker's platform; carnival soapbox | to stand on the platform [Add to Longdo]
Drechslerei {f}; Drechslereiwerkstatt {f}woodturner's workshop [Add to Longdo]
Drehscheibe {f}(potter's) wheel [Add to Longdo]
Druckerei {f}print shop; printing works; printing house; printer's [Add to Longdo]
Druckerschwärze {f}; Schwärze {f}newsprint; printer's ink; printing ink [Add to Longdo]
Blauer Eisenhut; Echter Eisenhut; Echter Sturmhut [bot.]blue monkshood; Frair's cap; garden monkshood; aconite [Add to Longdo]
Eulersche Phi-Funktion {f} [math.]Euler's totient function; totient function [Add to Longdo]
Fabrik-Schild {n}manufacturer's plate [Add to Longdo]
Fahrersitz {m} [auto]driver's seat [Add to Longdo]
jdn. mit Fahrverbot belegento suspend someone's driving licence (driver's license [Am.]) [Add to Longdo]
Fleischerei {f}; Metzgerei {f}butcher's; butcher's shop [Add to Longdo]
Führerschein {m} | seinen Führerschein machendriver's license [Am.]; driving licence [Br.]; driving permit | to take (do) one's driving test [Add to Longdo]
Führerstand {m}; Führerhaus {n}driver's cab [Add to Longdo]
Gefahr {f} | Gefahr laufen zu | auf Gefahr des Empfängers | auf Gefahr des Käufersrisk | to run the risk of | at receiver's risk | at buyer's risk [Add to Longdo]
sich gegenseitig ins Gehege kommento tread on each other's toes [Add to Longdo]
Gemüseladen {m}greengrocer's (shop) [Add to Longdo]
Gewährleistungspflicht {f}seller's warranties [Add to Longdo]
Hilfskraft {f} eines Lehrersteacher's aid [Add to Longdo]
Jägersprache {f}hunter's jargon [Add to Longdo]
Jahresabonnement {n}annual subscription; a year's subscription [Add to Longdo]
Junggesellenleben {n}bachelor's life [Add to Longdo]
Juweliergeschäft {n}jeweller's shop; jeweler's shop [Add to Longdo]
Katheder {n}lectern; teacher's desk [Add to Longdo]
Klöppel {m}carver's mallet [Add to Longdo]
Knicklast {f} | Eulersche Knicklast {f}buckling load | Euler's buckling load [Add to Longdo]
Kursgewinn {m} des Börsenhändlersjobber's turn [Add to Longdo]
Labkraut {n} [bot.]cleaver; cleaver's herb [Add to Longdo]
Lehrerzimmer {n}teacher's room; staff room [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
おみ足;御御足;御々足[おみあし, omiashi] (n) (hon) another's foot or leg [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
お屠蘇[おとそ, otoso] (n) New Year's sake; spiced sake [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present [Add to Longdo]
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.) [Add to Longdo]
やがる[, yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action [Add to Longdo]
アスペルガー症候群[アスペルガーしょうこうぐん, asuperuga-shoukougun] (n) Asperger's syndrome [Add to Longdo]
アルツハイマー病[アルツハイマーびょう, arutsuhaima-byou] (n) Alzheimer's disease [Add to Longdo]
イワヒメオオトカゲ[, iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor [Add to Longdo]
インサイドワーク[, insaidowa-ku] (n) inside work; catcher's game [Add to Longdo]
ウェーバーの法則[ウェーバーのほうそく, ue-ba-nohousoku] (n) Weber's law [Add to Longdo]
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle [Add to Longdo]
エンドラーズライブベアラ;エンドラーズ・ライブベアラ[, endora-zuraibubeara ; endora-zu . raibubeara] (n) Endler's livebearer (Poecilia wingei); Endler's guppy [Add to Longdo]
オイラーの定理[オイラーのていり, oira-noteiri] (n) Euler's theorem [Add to Longdo]
オウギチョウチョウウオ[, ougichouchouuo] (n) scrawled butterflyfish (Chaetodon meyeri); Meyer's butterflyfish [Add to Longdo]
カウパー腺[カウパーせん, kaupa-sen] (n) Cowper's gland; bulbourethral gland [Add to Longdo]
カエサルの物はカエサルに[カエサルのものはカエサルに, kaesaru nomonoha kaesaru ni] (exp) (uk) render unto Caesar the things which are Caesar's [Add to Longdo]
ガードナーズバタフライフィッシュ[, ga-dona-zubatafuraifisshu] (n) Gardner's butterflyfish (Chaetodon gardineri) [Add to Longdo]
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention) [Add to Longdo]
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
クーパー鷂[クーパーはいたか;クーパーハイタカ, ku-pa-haitaka ; ku-pa-haitaka] (n) (uk) Cooper's hawk (Accipiter cooperii) [Add to Longdo]
クラインフェルター症候群[クラインフェルターしょうこうぐん, kurainferuta-shoukougun] (n) Klinefelter's syndrome [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
クルンジンガーズラス[, kurunjinga-zurasu] (n) Klunzinger's wrasse (Thalassoma rueppellii) [Add to Longdo]
ケプラーの法則[ケプラーのほうそく, kepura-nohousoku] (n) Kepler's laws [Add to Longdo]
コクテンカタギ[, kokutenkatagi] (n) crochet butterflyfish (Chaetodon guentheri); Gunther's butterflyfish [Add to Longdo]
コレクターズアイテム[, korekuta-zuaitemu] (n) collector's item [Add to Longdo]
シシュフォス[, shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]
シュレーディンガーの猫[シュレーディンガーのねこ, shure-deinga-noneko] (n) Schrodinger's cat (quantum mechanics thought experiment) [Add to Longdo]
ステラー海牛[ステラーかいぎゅう;ステラーカイギュウ, sutera-kaigyuu ; sutera-kaigyuu] (n) (uk) Steller's sea cow (Hydrodamalis gigas) [Add to Longdo]
スペ[, supe] (n) (abbr) insert a space (editor's mark) [Add to Longdo]
スペンサーオオトカゲ[, supensa-ootokage] (n) Spencer's monitor (Varanus spenceri, species of carnivorous monitor lizard native to northern Australia); Spencer's goanna [Add to Longdo]
ターナー症候群[ターナーしょうこうぐん, ta-na-shoukougun] (n) Turner's syndrome [Add to Longdo]
タカサゴスズメダイ[, takasagosuzumedai] (n) Weber's chromis (Chromis weberi) [Add to Longdo]
ダイナースクラブ[, daina-sukurabu] (n) Diner's Club (credit card); (P) [Add to Longdo]
ティンカーズバタフライフィッシュ[, teinka-zubatafuraifisshu] (n) Hawaiian butterflyfish (Chaetodon tinkeri); Tinker's butterflyfish [Add to Longdo]
テイラーズシャープノーズトビー[, teira-zusha-puno-zutobi-] (n) Tyler's toby (Canthigaster tyleri) [Add to Longdo]
ディレクターズチェア[, deirekuta-zuchiea] (n) director's chair [Add to Longdo]
トライミックス[, toraimikkusu] (n) trimix; diver's gas mix of helium, oxygen, and nitrogen [Add to Longdo]
トラベラーズチェック(P);トラベラーチェック[, torabera-zuchiekku (P); torabera-chiekku] (n) traveller's cheque; traveler's check; (P) [Add to Longdo]
トル[, toru] (n) (1) torr; (2) (See 取る・1) to delete (editor's mark) [Add to Longdo]
ドクターストップ[, dokuta-sutoppu] (n) (1) stopping a sport, such as boxing, on doctor's orders (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁字尺[dīng zì chǐ, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄔˇ, ] T-square; set square (carpenter's tool) [Add to Longdo]
不入虎穴焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, ] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have [Add to Longdo]
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms [Add to Longdo]
不经一番风霜苦,哪有寒梅吐春芳[bù jīng yī fān fēng shuāng kǔ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄈㄢ ㄈㄥ ㄕㄨㄤ ㄎㄨˇ, na3 you3 han2 mei2 tu3 chun1 fang1, / ] No bitterness today, no sweetness tomorrow; Without the winter's cold and wind, where would the sweet spring fragrance come from? [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] thousand (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
伊利亚特[Yī lì yà tè, ㄧ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ, / ] Homer's Iliad [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, ] squad of five soldiers; to associate with; five (banker's anti-fraud numeral); surname Wu [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address [Add to Longdo]
伯伯[bó bo, ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, ] father's elder brother; uncle [Add to Longdo]
伯叔祖母[bó shū zǔ mǔ, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] father's father's brother's wife; great aunt [Add to Longdo]
伯叔祖父[bó shū zǔ fù, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father's brother; great uncle [Add to Longdo]
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, ] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother) [Add to Longdo]
伯父[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, ] father's elder brother; term of respect for older man [Add to Longdo]
作马[zuò mǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, / ] trestle; carpenter's frame; calling sth a horse [Add to Longdo]
[bǎi, ㄅㄞˇ, ] hundred (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
侄媳妇[zhí xí fu, ㄓˊ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, / ] brother's son's wife; nephew's wife [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] OK (Emperor's interjection); to accede; to assent [Add to Longdo]
倒座儿[dào zuò er, ㄉㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, / ] in siheyuan (traditional Chinese rectangular courtyard), the north-facing room opposite the master's) [Add to Longdo]
借字[jiè zì, ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ, ] a word that takes another's meaning [Add to Longdo]
元年[yuán nián, ㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, ] first year of Emperor's reign [Add to Longdo]
元旦[yuán dàn, ㄩㄢˊ ㄉㄢˋ, ] New Year's Day [Add to Longdo]
初一[chū yī, ㄔㄨ ㄧ, ] first day of lunar month; New Year's Day [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] a carpenter's plane; to plane; to level; to make smooth [Add to Longdo]
卯榫[mǎo sǔn, ㄇㄠˇ ㄙㄨㄣˇ, ] mortise and tenon (slot and tab forming a carpenter's joint) [Add to Longdo]
[sān, ㄙㄢ, / ] three (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
叁拾[sān shí, ㄙㄢ ㄕˊ, / ] thirty (in banker's anti-fraud numerals) [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] uncle; father's younger brother; husband's younger brother; Taiwan pr. shu2 [Add to Longdo]
叔公[shū gōng, ㄕㄨ ㄍㄨㄥ, ] great uncle; grandfather's younger brother; husband's father's younger brother [Add to Longdo]
叔叔[shū shu, ㄕㄨ ㄕㄨ˙, ] (informal) father's younger brother; uncle [Add to Longdo]
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, ] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife [Add to Longdo]
叔母[shū mǔ, ㄕㄨ ㄇㄨˇ, ] aunt; wife of father's younger brother [Add to Longdo]
叔父[shū fù, ㄕㄨ ㄈㄨˋ, ] father's younger brother; uncle [Add to Longdo]
叔祖[shū zǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ, ] grandfather's younger brother [Add to Longdo]
叔祖母[shū zǔ mǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] wife of paternal grandfather's younger brother [Add to Longdo]
台词[tái cí, ㄊㄞˊ ㄘˊ, / ] an actor's lines; script [Add to Longdo]
哲人石[zhé rén shí, ㄓㄜˊ ㄖㄣˊ ㄕˊ, ] philosopher's stone [Add to Longdo]
[hǔ, ㄏㄨˇ, ] a tiger's roar; to scare; to fool [Add to Longdo]
售货台[shòu huò tái, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, / ] vendor's stall [Add to Longdo]
团结工会[tuán jié gōng huì, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] Solidarity (Polish worker's union) [Add to Longdo]
堂兄弟[táng xiōng dì, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] father's brother's sons; paternal male cousin [Add to Longdo]
堂姊妹[táng zǐ mèi, ㄊㄤˊ ㄗˇ ㄇㄟˋ, ] father's brother's daughters; paternal female cousin [Add to Longdo]
士学位[shì xué wèi, ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] bachelor's degree [Add to Longdo]
[yī, , ] Japanese variant of 壹 banker's anti-fraud numeral one [Add to Longdo]
[yī, , ] one (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
外公[wài gōng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄥ, ] (informal) mother's father; maternal grandfather [Add to Longdo]
外婆[wài pó, ㄨㄞˋ ㄆㄛˊ, ] (informal) mother's mother; maternal grandmother [Add to Longdo]
外孙[wài sūn, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ, / ] daughter's son; grandson; descendant via the female line [Add to Longdo]
外孙女[wài sūn nǚ, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, / ] daughter's daughter; granddaughter [Add to Longdo]
外孙女儿[wài sūn nǚ er, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ ㄦ˙, / ] granddaughter (one's daughter's daughter) [Add to Longdo]
外甥[wài shēng, ㄨㄞˋ ㄕㄥ, ] sister's son; wife's sibling's son [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit [Add to Longdo]
ユーザマニュアル[ゆーざまにゅある, yu-zamanyuaru] user manual, user's guide [Add to Longdo]
利用者マニュアル[りようしゃマニュアル, riyousha manyuaru] user manual, user's guide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RS
     Reconciliation Sublayer (10GE, OSI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RS
     Recommended Standard
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RS
     Registry Service (DCE, ebXML, ...)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top