Search result for

*probate*

(70 entries)
(1.4767 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: probate, -probate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
probate[VT] พิสูจน์พินัยกรรม
probate[ADJ] ซึ่งภาคทัณฑ์ไว้
probate[N] ผู้กระทำผิด
reprobate[N] คนเลวทราม, See also: คนสารเลว, คนเลว, Syn. profligate, rake, scoundrel
reprobate[N] ผู้โดนสาปแช่ง (ทางศาสนา)
reprobate[ADJ] เลวทราม, See also: เลวร้าย, Syn. immoral, wicked
reprobate[VT] ตำหนิ, See also: ประณาม, สาปแช่ง, Syn. curse, revile
reprobate[VT] ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ, Syn. abhor, disapprove
probate court[N] ศาลที่รับเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approbate(แอพ' ระเบท) vt. เห็นด้วย (อย่างทางการ) . - approbator n.
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,

English-Thai: Nontri Dictionary
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง,ภาคทัณฑ์
reprobate(n) คนเลว,คนเหลือขอ,คนสำมะเลเทเมา
reprobate(vt) สาปแช่ง,ตำหนิ,ประณาม,ปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proving a will; probateการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate; proving a willการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate actionคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
facsimile probateการพิสูจน์พินัยกรรมจากเอกสารเดิม (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you know, Mr. Jones, that reprobate Mr. Walter Hagen-- who I hear spends his every minute chasing' after women-- has been approached about playin' in next's month's $10,000 Krewe Island match ?คุณโจนส์รู้มั้ยคะ ว่าคนชื่อเสีย วอลเตอร์ เฮเก้น... ...ซึ่งใช้เวลาทุกๆ นาทีไล่ตามผู้หญิง... ...ได้รับการติดต่อให้เล่นที่เกาะครูว์ ชิงเงินหมื่นเหรียญ The Legend of Bagger Vance (2000)
JUST WAITING TO HEAR FROM THE PROBATE JUDGE.แค่รอข่าวจากผู้พิพากษาภาคฑัณท์อยู่ Family/Affair (2007)
That's hardly surprising considering the roster of reprobates that are the banks' deposit box customers.นั่นไม่แปลกใจเลยเมื่อดูจากรายชื่อพวกชั่ว ๆ ที่เป็นลูกค้าตู้ฝากของธนาคาร The Bank Job (2008)
- Probate court-จากศาล Saw VI (2009)
Sure, but soon as probate clears, moving back to Tallahassee.ได้ค่ะ แต่ พอทุกอย่างเรียบร้อย ฉันจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นแล้วค่ะ Fur (2010)
I'm about to have delicious reprobate sex with...ฉันกำลังจะมีเซ็กซ์สุดหฤหรรษ์กับ... Love & Other Drugs (2010)
Something about Grant's assets coming out of probate.มีบางอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินของแกรนท์ ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ Ghosts (2011)
Which means that land goes into probate, and then to you, Derek.และที่ดินเหล่านั้นก็จะถูกทำให้เป็นมรดก แล้วตกเป็นของนายไง ดีเร็ค Ghosts (2011)
They made me the administer of probate.พวกมันทำให้ฉันได้เป็นผู้จัดการมรดก Ghosts (2011)
Expected to clean up after it cleared probate.โดยหวังว่าจะถือกรรมสิทธิ์ หลังจากการพิสูจน์มรดกเสร็จสิ้น Ghosts (2011)
Some probate issues on the Ulman Estate.เรื่องหลักฐานบางชิ้นของอัลแมน เอสเตท Mission Creep (2011)
Sir Francis Haddock was a drunkard and a hopeless reprobate.Francis Haddock ทั้งขี้เมา ทั้งไร้จริยธรรม The Adventures of Tintin (2011)
Reputation is everything in our society. Yours, my disinherited reprobate, has expired.Ι thіnk іt'ѕ hіgh tіmе yоu рut аn еnd tо thіѕ lіttlе gаmе оf yоurѕ. Cloud Atlas (2012)
The place is in probate.สถานที่นี้ถูกภาคทัณฑ์ Last Grimm Standing (2012)
Reprobate.พวกสำมะเลเทเมา The Three Bears (2012)
When Thirsty got probate, the hunter sold him to our zoo, but the name got switched on the paperwork.เมื่อ Thirsty เริ่มโตนายพรานก็ขายมันให้กับสวนสัตว์ของเรา แต่ว่าชื่อกลับสลับกันบนเอกสาร Life of Pi (2012)
No, but I've got a call out to the probate judge.ไม่ แต่ฉันเพิ่งได้เรียก ให้เข้าพบผู้พิพากษาดูแลคดี Red Lacquer Nail Polish (2013)
Oh, and I got some intel on the lawsuit from one of the clerks in the probate office.และ ก็ ได้ข้อมูล การฟ้องร้อง จากเสมียน ที่ศาลรับเรื่องพินัยกรรม Red Lacquer Nail Polish (2013)
Hey, boss. Just talked to the probate judge.บอส เพิ่งได้คุย กับผู้พิพากษาคดี Red Lacquer Nail Polish (2013)
Does it go into probate or what?ไม่ได้ไปลงภาคทัณฑ์หรืออะไร The Wolf of Wall Street (2013)
All the banks and trains around here, and you fucking reprobates choose to rob us?ธนาคารและรถไฟรอบตัวเลย และนายก้ทอดทิ้งกัน เลือกที่ปล้นไปจากเรา The Original (2016)
This reprobate is Brian Fitzpatrick.ไอ้เหลือขอคนนี้ คือไบรอัน ฟิตซ์แพทริก Salesmen Are Like Vampires (2017)
There's a safe way of handling that, too!Da weiß ich ein probates Mittel: Cosi Fan Tutte (2005)
Probate, Fox 6.Probate, Fox 6. Fury (2014)
And the only proper thing to do is to cut it out.Und das einzige probate Mittel, das nützt, ist es herauszuschneiden. Last Knights (2015)
I have followed the proper treatment.Ich habe die probate Behandlung angewandt. Last Knights (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประณาม[V] condemn, See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize, Syn. กล่าวร้าย, พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า, Ant. ชมเชย, Example: ลูกคนใดละเลยไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะได้รับการประณามหรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai definition: กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์พินัยกรรม[n. exp.] (kān phisūt phinaikam) EN: probate   FR: homologation d'un testament [f]
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain   FR: porter un regard désapprobateur
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBATE    P R OW1 B EY2 T
REPROBATE    R EH1 P R AO0 B EY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probate    (v) (p r ou1 b ei t)
probated    (v) (p r ou1 b ei t i d)
probates    (v) (p r ou1 b ei t s)
reprobate    (v) (r e1 p r @ b ei t)
reprobated    (v) (r e1 p r @ b ei t i d)
reprobates    (v) (r e1 p r @ b ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachlassgericht {n}probate court [Add to Longdo]
approbiertapprobated [Add to Longdo]
bestätigtprobated [Add to Longdo]
gerichtliche Testamenteröffnung {f}probate [Add to Longdo]
verkommen | verkommend | verkommen | verkommt | verkamto reprobate | reprobating | reprobated | reprobates | reprobated [Add to Longdo]
verkommen {adv}reprobately [Add to Longdo]
verwerfento reprobate [Add to Longdo]
verwarfreprobated [Add to Longdo]
verwirftreprobates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
検認[けんにん, kennin] (n,vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probate \Pro"bate\, n. [From L. probatus, p. p. of probare to
   prove. See {Prove}.]
   [1913 Webster]
   1. Proof. [Obs.] --Skelton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) Official proof; especially, the proof before a
      competent officer or tribunal that an instrument
      offered, purporting to be the last will and testament
      of a person deceased, is indeed his lawful act; the
      copy of a will proved, under the seal of the Court of
      Probate, delivered to the executors with a certificate
      of its having been proved. --Bouvier. --Burrill.
    (b) The right or jurisdiction of proving wills.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probate \Pro"bate\, a.
   Of or belonging to a probate, or court of probate; as, a
   probate record.
   [1913 Webster]
 
   {Probate Court}, or {Court of Probate}, a court for the
    probate of wills.
 
   {Probate duty}, a government tax on property passing by will.
    [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probate \Pro"bate\, v. t.
   To obtain the official approval of, as of an instrument
   purporting to be the last will and testament; as, the
   executor has probated the will.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top