Search result for

*powers*

(189 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: powers, -powers-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
powers that be[IDM] คนมีอำนาจ, See also: คนในตำแหน่งหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
powers, enumeratedอำนาจตามที่ระบุไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, fullหนังสือมอบอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, ministerialอำนาจตามหน้าที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, permissive; permissive powersอำนาจที่มอบให้องค์การส่วนท้องถิ่น (ใช้ตามที่เห็นสมควร) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, separation ofการแยกใช้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permissive powers; powers, permissiveอำนาจที่มอบให้องค์การส่วนท้องถิ่น (ใช้ตามที่เห็นสมควร) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plenary powersอำนาจเต็มที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
powers, delegation ofการมอบหมายอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, distribution ofการแบ่งแยกอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, division ofการแบ่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restraining powersการจำกัดการใช้อำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation of powersการแยกใช้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
separation of powersการแยกใช้อำนาจ (อธิปไตย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop and search powersอำนาจสั่งให้หยุดเพื่อตรวจค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ministerial powersอำนาจตามหน้าที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
division of powersการแบ่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of powersการมอบหมายอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of powersการมอบหมายอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distribution of powersการแบ่งแยกอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
full powersหนังสือมอบอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
full powersหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enumerated powersอำนาจตามที่ระบุไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enumerated powersอำนาจตามที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delegation of powersการแบ่งแยกอำนาจ [TU Subject Heading]
Great powersประเทศมหาอำนาจ [TU Subject Heading]
Powers and dutiesอำนาจและหน้าที่ [TU Subject Heading]
Separation of powersการแยกใช้อำนาจ [TU Subject Heading]
full powersหนังสือมอบอำนาจเต็ม [การทูต]
Great Powersประเทศมหาอำนาจ รัฐที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจ คือรัฐที่มีอำนาจอิทธิพลครอบงำในกิจการระหว่างประเทศ ไม่มีกฎหมายใดๆ ที่จะกำหนดว่าประเทศนั้น ประเทศนี้มีสถานภาพเป็นมหาอำนาจ หากเป็นเพียงเพราะรัฐนั้นๆ มีขนาด พละกำลัง และอำนาจอิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน และจะสังเกตได้ว่า สถานะของกลุ่มประเทศมหาอำนาจเช่นนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆ เช่น ในสมัยการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาในปี ค.ศ. 1815 ประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นได้แก่ อังกฤษ ออสเตรีย ฝรั่งเศส ปอร์ตุเกส ปรัสเซีย สเปน สวีเดน และรัสเซีย หลังจากนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เกี่ยวกับพละกำลังของประเทศมหาอำนาจ คือก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ หนึ่ง ประเทศที่จัดว่าเป็นมหาอำนาจในตอนนั้นคือ อังกฤษ ฮังการี ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และรัสเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปยุโรป รวมทั้งสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่นอกยุโรป เมื่อตอนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศที่เป็นมหาอำนาจได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ โซเวียตรัสเซีย ฝรั่งเศส และจีน พึงสังเกตด้วยว่า องค์การสหประชาชาติได้ถือว่า ประเทศทั้ง 5 นี้มีอำนาจและมีความสำคัญมากที่สุดในขณะนั้น ทั้ง 5 ประเทศนี้ต่างเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ ซึ่งมีอำนาจใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ในที่ประชุม ซึ่งในปัจจุบันก็ยังปฏิบัติเช่นนั้นอยู่ [การทูต]
Intellectual Powersสติปัญญา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And as it turns out, his idea of controlling me was taking away my powers.และเขาคงเลิกคิดควบคุมผมโดยการเอาพลังผมออกไป Odyssey (2008)
I lost my friends, my powers.ผมเสียเพื่อนๆ สูญเสียพลัง Odyssey (2008)
With or without my powers, I'm not gonna let my friend rot in a LuthorCorp prison.จะมีพลังหรือไม่มี ผมก็จะไม่ทิ้งเพื่อน\ให้ตายในคุกลูเํธอร์คอร์ป Odyssey (2008)
He meant taking away your powers. How are we gonna get out of here?เขาคงหมายถึงการดึงพลังออก แล้วเราจะออกจากที่ีนี่ได้อย่างไร? Odyssey (2008)
It stripped me of my powers.มันทำให้พลังผมถดถอย Odyssey (2008)
I would never out someone's super powers.ผมไม่เชื่อเรื่องคนที่มีพลังพิเศษ Adverse Events (2008)
[loud buzzer] [machine powers down][loud buzzer] [machine powers down] Emancipation (2008)
But you'd rather play mind games to prove you're the only one with magical powers.แต่คุณกลับเอามาเล่นเกม เพื่อพิสูจน์ว่าคุณคือ คนเดียวที่มีพลังพิเศษ Emancipation (2008)
Master Yoda's powers have been greatly exaggerated.พลังของอาจารย์โยดา ถูกร่ำลือจนเกินจริง Ambush (2008)
- I just knew. Part of my powers.ผมแค่รู้คิดมาเองน่ะ น่าจะมาจากส่วนนึงของพลังพิเศษ The Mark of Nimueh (2008)
- What else do your powers teel you?-แล้วพลังของเธอบอกอะไรอีก? The Mark of Nimueh (2008)
One day Arthur will be a great king, but he needs my help, and if anyone ever found out about my powers,สักวันเขาจะต้องเป็นกษัตริย์และเขาต้องการข้า แต่ถ้าใครรู้เรื่องข้าขึ้นมา.. The Moment of Truth (2008)
The Questing Beast is a creature conjured by the powers of the Old Religion.อสูรปริศนาเสกสร้างขึ้นมาจากลัทธิศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ Le Morte d'Arthur (2008)
My powers mean nothing if I cannot save her.พลังของข้าจะมีความหมายอย่างไร หากข้าไม่อาจช่วยชีวิตนางไว้ได้ Le Morte d'Arthur (2008)
With all my powers of prediction, I could never have foretold this.ข้าไม่เคยล่วงรู้ได้เลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้ขึ้น Le Morte d'Arthur (2008)
Our powers.พลังของเรา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It's not their powers that make them Heroes.มันไม่ใช่พลังของพวกเขาที่ทำให้เป็นพระเอก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Returns it to the city temple will gain control over its powers.ส่งคืนไปสู่ วิหาร จะได้รับ การควบคุม พลังอำนาจ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Legend told of their unique powers'... .. so strong the pearls will grant every wish.ตำนานได้กล่าวถึงพลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของพวกเขา ..มีพลังอำนาจที่ไข่มุกประทานให้ ทำให้ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา The Secret of Moonacre (2008)
So, if you got super powers, I guess that would make you, what like some kind a super dog?งั้นน ถ้านายมีไอ่พลังอะไรนั่นจริง \ ฉันว่า นั่นคงทำให้นาย อืมม... เป็นเหมือนหมาวิเศษ ทำนองนั้น? \ ข้อมูลพวกนั้นเป็นความลับ... Bolt (2008)
Okay, okay, fine. If you don't have any powers, you don't have any powers.โอเค โอเค \ ถ้านายไม่มีพลังวิเศษอะไรเลย... Bolt (2008)
Think about it, Bolt. Since you got lost, none of your powers are working, aren't they?คิดดูให้ดีนะโบลท์ ตั้งแต่นายหลงทางมา \ พลังอะไรของนายไม่สามารถใช้ได้เลย ถูกใช่ไม๊? Bolt (2008)
I mean... You don't have any super powers.ฉันหมายถึง \ นายไม่มีพลังอะไรนั่นนิ Bolt (2008)
superpowers.พลังเหนือธรรมชาติ Superhero Movie (2008)
So you do have superpowers.งั้น คุณมี พลังเหนือธรรมชาติ Superhero Movie (2008)
Your powers are growing, but you can't control it.พลังอำนาจของเธอเพิ่มมากขึ้น แต่เธอควบคุมมันไม่ได้ Superhero Movie (2008)
Most of our students are born with their powers.นักเรียนส่วนใหญ่ของเรา เกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษ Superhero Movie (2008)
And then Dustfinger a traveling fire juggler with magical powers.แล้วก็นิ้วผุ่น... นักเล่นกลไฟเร่ร่อน ที่มีพลังเวทมนตร์ Inkheart (2008)
"If you wish me to use my magic powers to send you home you must do something for me first."ถ้าเธออยากให้ฉันใช้เวทมนตร์ ส่งเธอกลับบ้าน... ...เธอต้องทำอะไรให้ฉันก่อน Inkheart (2008)
I saw that in Austin Powers.ฉันจำมาจาก ฮอสติน พาวเวอร์น่ะ. The House Bunny (2008)
And this bugger's got superpowers.ไอ้ตัวเนี่ยสุดยอดพลังเลย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Oh, no! His powers have been fully restored!โอ ไม่ พลังของเค้าฟื้นเต็มที่แล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
With, with your special powers.ด้วยพลังที่พิเศษของคุณ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
My powers can only hold her for a while.พลังข้าคงขังเจ้าเอาไว้ได้สักพัก Ponyo (2008)
The Powers of the sea are spreading to every corner.พลังของทะเลแผ่ไปทั่วทุกที่แล้ว Ponyo (2008)
Ponyo misused her magical powers.ปองโย่ใช้เวทมนตร์ในทางที่ผิด Ponyo (2008)
But you have powers.แต่คุณมีพลังแฝง The Day the Earth Stood Still (2008)
These powers uncontrolled, unrestricted,พลังนี้ มันควบคุมไม่ได้ จำกัดขอบเขตไม่ได้ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Did you get your powers back?พวกเขาอยู่ไหน? Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Powers alone aren't going to cut it with these guys. They were ready for us.มาเร็ว Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
If you tell them your powers are gone, they may let you go.นี่ไม่ใช่การต่อสู้ของคุณแล้ว ฮิโระ รักษาชีวิตไว้ตราบที่ยังทำได้ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I don't care how many powers you have. One.คุณต้องไป ต้านพวกนั้น Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Use your powers.ใช้พลังของคุณ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I must regain my powers.ฉันต้องไปฟื้นพลังของฉัน Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
What I've come to realize is that these powers just lead to chaos.ทำไมคุณต้องทำแบบนี้? Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Our powers are not for amusement, Luke, you understand that?พลังของพวกเรา ไม่ได้ใช้เพื่อความสนุก ลุค เข้าใจมั้ย? Chapter Three 'Building 26' (2009)
So what, you only use your powers for a reason?แล้วไง คุณใช้พลังเมื่อมีเหตุผลให้ต้องใช้เหรอ? Chapter Three 'Building 26' (2009)
Just suspend your disbelief for a second and imagine that these people exist, people who possess powers.ตัดความคิดที่คุณไม่เชื่อไปก่อน แล้วคิดสิว่าคนพวกนี้มีอยู่จริง เหล่าคนที่มีพลังพิเศษ Chapter Three 'Building 26' (2009)
He's working for a secret program imprisoning people with powers.เขาทำงานกับโปรแกรมลึกลับ จับคนที่มีพลังไปขัง Chapter Three 'Building 26' (2009)
Then we're gonna find a way to control these powers.พวกเราต้องหาวิธีควบคุมพลังเหล่านี้ซะ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
powersHe has come to look like a sly-as-a-fox Premier who uses his position's powers to the fullest extent, to his own advantage.
powersHe has sharp powers of observation.
powersHis powers are failing.
powersI don't know if he has any special powers or not, but he's probably stronger than a normal human.
powersJapan is one of the greatest economic powers in the world.
powersJapan is today considered to be one of the greatest economic powers of the world.
powersNikita Khrushchev was at the height of his powers.
powersRank among the economic powers of the world.
powersSuch things are beyond my powers.
powersThe dictator arrogated judicial powers to himself.
powersThe Prime Minister is invested with incredible powers.
powersThe superpowers made significant progress in disarmament.
powersThe superpowers negotiated in earnest for the settlement of the intense conflict.
powersThe war ended in victory for the Allied Powers.
powersThis problem is beyond my powers.
powersToo much alcohol paralyzes our perceptive powers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายอักษะ[N] axis, See also: axis powers, the Axis, Ant. ฝ่ายพันธมิตร, ฝ่ายสัมพันธมิตร, Example: ในระยะก่อนที่เพริล ฮาร์เบอร์จะถูกโจมตี ฝ่ายอักษะได้มีอิทธิพลครอบงำทรัพย์สินทางการเงินของสหรัฐอเมริกา, Thai definition: กลุ่มประเทศอันประกอบด้วย เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่นที่ร่วมเป็นแกนร่วมรบกับกลุ่มประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2
พิทยาธร[N] angel musicians, See also: a group of supernatural beings with magical powers, Count unit: ตน, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะต่ำกว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ในภูเขาหิมาลัย มีหน้าที่ปฏิบัติพระศิวะ
อักษะ[N] Axis, See also: Axis powers, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัท และอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศที่เป็นกลางถูกควบคุมโดยฝ่ายอักษะ, Thai definition: กลุ่มประเทศที่รบกับฝ่ายสัมพันธ์มิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers   
การมอบหมายอำนาจ[n. exp.] (kān møpmāi amnāt) EN: delegation of powers   
เกินอำนาจหน้าที่[v. exp.] (koēn amnāt nāthī) EN: overstep one's official powers   
เลขกำลัง[n. exp.] (lēk kamlang) EN: powers   
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers   FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POWERS    P AW1 ER0 Z
POWERS'    P AW1 ER0 Z
EMPOWERS    IH2 M P AW1 ER0 Z
POWERSOFT    P AW1 ER0 S AA2 F T
SUPERPOWERS    S UW2 P ER0 P AW1 ER0 Z
SUPERPOWERS'    S UW1 P ER0 P AW2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
powers    (v) (p au1 @ z)
empowers    (v) (i1 m p au1 @ z)
overpowers    (v) (ou2 v @ p au1 @ z)
superpowers    (n) (s uu1 p @ p au @ r z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchsetzungsvermögen {n}; Durchsetzungskraft {f}(powers of) self-assertion [Add to Longdo]
Erinnerungsvermögen {n}memory; powers of recollection [Add to Longdo]
Ermessensspielraum {m}discretionary powers [Add to Longdo]
Gewaltenteilung {f}; Gewaltentrennung {f}separation of powers [Add to Longdo]
Intuition {f}intuitive powers [Add to Longdo]
Rechtspfleger {m}; Rechtspflegerin {f}official with certain judicial powers [Add to Longdo]
Supermacht {f} [pol.] | Supermächte {pl}superpower | superpowers [Add to Longdo]
Überredungskunst {f} | Überredungskünste {pl}powers of persuasion; persuasive powers; persuasiveness | persuasive powers [Add to Longdo]
Vorstellung {f}; Vorstellungsvermögen {n}; Vorstellungskraft {f}imagination; powers of imagination [Add to Longdo]
Wasserkraft {f} | Wasserkräfte {pl}water power; waterpower; hydropower | water powers [Add to Longdo]
Weltmacht {f} | Weltmächte {pl}world power | world powers [Add to Longdo]
bevollmächtigtempowers [Add to Longdo]
übermannt; überwältigtoverpowers [Add to Longdo]
überschreiten; übersteigen | überschreitend; übersteigend | überschritten; überstiegen | er/sie überschreitet; er/sie übersteigt | ich/er/sie überschritt; ich/er/sie überstieg | er/sie hat/hatte überschritten | seine Befugnisse überschreiten | seine Kompetenzen überschreitento exceed | exceeding | exceeded | he/she exceeds | I/he/she exceeded | he/she has/had exceeded | to exceed one's powers | to exceed one's authority [Add to Longdo]
die Entscheider, die MächtigenTPTB : the powers that be [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
グローバルパワー[, guro-barupawa-] (n) global powers [Add to Longdo]
パワーサイト[, pawa-saito] (n) {comp} PowerSite [Add to Longdo]
パワーソフト[, pawa-sofuto] (n) {comp} PowerSoft [Add to Longdo]
下意上達[かいじょうたつ, kaijoutatsu] (n) conveyance of the opinions of the lower classes to the powers that be [Add to Longdo]
化け猫[ばけねこ, bakeneko] (n) monster cat; cat with magical powers [Add to Longdo]
怪猫[かいびょう, kaibyou] (n) monster cat; cat with magical powers [Add to Longdo]
観察力[かんさつりょく, kansatsuryoku] (n) powers of observation [Add to Longdo]
協約国[きょうやくこく, kyouyakukoku] (n) high contracting powers; signatories [Add to Longdo]
警察権[けいさつけん, keisatsuken] (n) police powers [Add to Longdo]
五大国[ごだいこく, godaikoku] (n) the Five Powers [Add to Longdo]
交際国[こうさいこく, kousaikoku] (n) friendly powers; treaty powers [Add to Longdo]
三権[さんけん, sanken] (n) the three powers of government (legislative, executive and judicial); (P) [Add to Longdo]
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] (n) separation of powers (legislative, executive and judicial) [Add to Longdo]
三才[さんさい, sansai] (n) the three powers [Add to Longdo]
時の権力者[ときのけんりょくしゃ, tokinokenryokusha] (exp) (id) (See 権力者) the powers that be [Add to Longdo]
自由裁量[じゆうさいりょう, jiyuusairyou] (n,adj-no) latitude; (at one's) discretion; discretionary powers; a free hand [Add to Longdo]
識別力[しきべつりょく, shikibetsuryoku] (n) ability to discriminate or discern; (powers of) discrimination or discernment [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) [Add to Longdo]
手に余る[てにあまる, teniamaru] (exp,v5r) to be beyond one's capacities; to be beyond one's powers; to be beyond one's control; to be unmanageable [Add to Longdo]
集中力[しゅうちゅうりょく, shuuchuuryoku] (n) (powers of) concentration; ability to concentrate [Add to Longdo]
親欧米路線[しんおうべいろせん, shin'oubeirosen] (n) alignment with the Western powers of America and Europe [Add to Longdo]
推理力[すいりりょく, suiriryoku] (n) deductive powers; reasoning capability; reasoning skill [Add to Longdo]
枢軸国[すうじくこく, suujikukoku] (n) (World War II) Axis powers [Add to Longdo]
全権[ぜんけん, zenken] (n) plenipotentiary powers; full authority; (P) [Add to Longdo]
大国[たいこく, taikoku] (n) large country; major powers; (P) [Add to Longdo]
大国主義[たいこくしゅぎ, taikokushugi] (n) policy favouring major powers (favoring); policy of great powers favorable only to themselves [Add to Longdo]
知的能力[ちてきのうりょく, chitekinouryoku] (n) one's intellectual powers; one's mental faculties [Add to Longdo]
智能[ちのう, chinou] (n) intelligence; mental powers [Add to Longdo]
智力[ちりょく, chiryoku] (n) intelligence; mental powers [Add to Longdo]
透視力[とうしりょく, toushiryoku] (n) clairvoyant powers [Add to Longdo]
独創力[どくそうりょく, dokusouryoku] (n) creative powers [Add to Longdo]
二大強国[にだいきょうこく, nidaikyoukoku] (n) (the) two great powers [Add to Longdo]
描写力[びょうしゃりょく, byousharyoku] (n) power of description; descriptive powers; ability to describe [Add to Longdo]
盟邦[めいほう, meihou] (n) ally; allied powers [Add to Longdo]
力負け[ちからまけ, chikaramake] (n,vs) losing by being overmatched; losing by misusing one's powers [Add to Longdo]
霊長[れいちょう, reichou] (n) leader with miraculous powers; humanity [Add to Longdo]
列強[れっきょう, rekkyou] (n) major powers of the world; great powers [Add to Longdo]
連合国軍最高司令官総司令部[れんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶ, rengoukokugunsaikoushireikansoushireibu] (n) (See GHQ) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
僭上越権[せんじょうえっけん, senjouekken] (n) exceeding (overstepping) one's powers (competence, authority); abuse of one's legal authority; acting ultra vires [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三权分立[sān quán fēn lì, ㄙㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄌㄧˋ, / ] separation of powers [Add to Longdo]
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill [Add to Longdo]
侵华[qīn Huá, ㄑㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ, / ] to invade China (referring to 19th century imperialist powers and Japan) [Add to Longdo]
全权[quán quán, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] full powers; total authority; plenipotentiary powers [Add to Longdo]
分权[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] separation of powers [Add to Longdo]
列强[liè qiáng, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] the Great Powers (hist.) [Add to Longdo]
力所能及[lì suǒ néng jí, ㄌㄧˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧˊ, ] as far as one's capabilities extend (成语 saw); to the best of one's ability; within one's powers [Add to Longdo]
协约国[xié yuē guó, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ ㄍㄨㄛˊ, / ] Allies; entente (i.e. Western powers allied to China in WW1) [Add to Longdo]
呼风唤雨[hū fēng huàn yǔ, ㄏㄨ ㄈㄥ ㄏㄨㄢˋ ㄩˇ, / ] to call the wind and summon the rain (成语 saw); to exercise magical powers; fig. to stir up troubles [Add to Longdo]
善后借款[shàn hòu jiè kuǎn, ㄕㄢˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] reconstruction loan provided by Great Powers to Yuan Shikai in 1913 [Add to Longdo]
四小龙[Sì Xiǎo lóng, ㄙˋ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Four Asian Tigers; East Asian Tigers; Four Little Dragons (East Asian economic powers: Taiwan, South Korea, Singapore and Hong Kong) [Add to Longdo]
孙悟空[Sūn Wù kōng, ㄙㄨㄣ ˋ ㄎㄨㄥ, / ] Sun Wukong (name of a monkey with supernatural powers in the novel Journey to the West 西遊記|西游记) [Add to Longdo]
尚方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill [Add to Longdo]
崇洋媚外[chóng yáng mèi wài, ㄔㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄇㄟˋ ㄨㄞˋ, ] to revere everything foreign and pander to overseas powers (成语 saw); blind worship of foreign goods and ideas [Add to Longdo]
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] extension cord; extended line; powerstrip [Add to Longdo]
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism [Add to Longdo]
通商口岸[tōng shāng kǒu àn, ㄊㄨㄥ ㄕㄤ ㄎㄡˇ ㄢˋ, ] treaty port, forced on Qing China by the 19th century Great Powers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パワーソフト[ぱわーそふと, pawa-sofuto] PowerSoft [Add to Longdo]
パワーサイト[ぱわーさいと, pawa-saito] PowerSite [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top