Search result for

*post*

(784 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: post, -post-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
postpartum hemorrhage (n ) ภาวะตกเลือดหลังคลอด คือภาวะที่มีเลือดออกทันทีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ทางช่องคลอด หลังคลอด

English-Thai: Longdo Dictionary
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
poster boy(n phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX , S. base exchange (BX)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
post[PRF] ด้านหลัง, See also: ภายหลัง
post[N] เสา, See also: เสาปัก, Syn. pillar, stake, stud
post[N] เสาประตู (กีฬา), Syn. doorpost
post[VT] แจ้ง, See also: บันทึกลงในบัญชี
post[VT] ประกาศ
post[N] ที่มั่น, See also: กองกำลังรักษาการณ์, ฐาน
post[N] สถานี, See also: สถานที่ทำงาน
post[N] ตำแหน่ง, See also: ตำแหน่งการงาน, หน้าที่, Syn. appointment, assighment
post[VT] จัดให้ทำงาน
post[VT] จัดกำลัง
post[N] การไปรษณีย์, Syn. mail service, postal service, P.O.
post[VT] ส่งจดหมาย, See also: เขียนจดหมาย, ส่งไปรษณีย์
impost[N] ภาษีศุลกากร (ทางการเงิน), Syn. levy, tax
postal[ADJ] เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์, Syn. post office, mail, airmail, express
poster[N] ป้าย, See also: โปสเตอร์, ป้ายโฆษณา, แผ่นประกาศ, แผ่นป้าย, ป้ายประกาศ, Syn. bill, sign, banner, billboard, handbill, signboard
poster[N] ม้าด่วน, Syn. post horse
ripost[N] การแทงดาบทันที, Syn. riposte
apostil[N] หมายเหตุ, Syn. apostille
Apostle[N] ผู้เผยแพร่คริสตศาสนาครั้งแรก ซึ่งมีจำนวน 12 คน
bedpost[N] เสาเตียง
compost[N] การผสมผสาน, Syn. mixture, compound
outpost[N] ด่านหน้า, See also: ค่ายทหารเล็กๆ
post on[PHRV] ติด (ประกาศ) ไว้บน
post to[PHRV] ส่ง (จดหมาย,ห่อของ) ไปให้, Syn. mail to
post to[PHRV] ส่งตัวไปยัง (คน)
post to[PHRV] เดินทางอย่างเร็วไปยัง โดยเปลี่ยนม้าระหว่างทาง
post up[PHRV] ปิดประกาศ
post up[PHRV] ทำให้คุ้นเคยกับข้อมูล
post up[PHRV] จดลงบัญชี
postage[N] ค่าส่งของทางไปรษณีย์
postage[N] ดวงตราไปรษณียากร, See also: แสตมป์, Syn. stamp
postbox[N] ตู้ไปรษณีย์, Syn. mailbox
postern[N] ประตูหลัง
postman[N] บุรุษไปรษณีย์, Syn. mail carrier
posture[N] ท่าทาง, Syn. pose
posture[N] ทัศนคติ, See also: ความคิดเห็น, Syn. attitude, aspect
posture[VI] แสดงท่า, See also: วางท่า (เพื่อเป็นแบบ), Syn. pose
posture[VT] วางท่า, Syn. pose
postwar[ADJ] หลังสงคราม, Syn. peaceful, post-bellum
riposte[N] การตอบโต้อย่างฉับพลัน, Syn. response, retort
riposte[N] การแทงกลับอย่างฉับพลัน (การฟันดาบ), See also: การแทงดาบทันที, Syn. ripost
riposte[VI] ตอบโต้อย่างฉับพลัน, Syn. respond, retort
apostasy[N] การเลิกเชื่อ, See also: การเลิกศรัทธา, Syn. defection, secession, abandonment
apostate[N] ผู้ที่เลิกศรัทธา, Syn. defector, betrayer
goalpost[N] เสาประตู (กีฬา)
impostor[N] คนที่ปลอมเป็นคนอื่น, See also: คนต้มตุ๋น, คนหลอกลวง, Syn. fraud, sham
lamppost[N] เสาไฟถนน
milepost[N] หลักไมล์ตามข้างทาง
postcard[N] โปสการ์ด, See also: ไปรษณียบัตร, Syn. postal card, letter card, note
postcode[N] รหัสไปรษณีย์ (อเมริกา), Syn. post code

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
air post(แอร์' โพสทฺ) = air mail
apostasy(อะพอส'ทะซี) n. การผละออกจากศาสนาหลักการณ์ พรรคหรืออื่น ๆ
apostatise(อะพอส' ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
apostil(อะพอส'ทิล) n. หมายเหตุ (marginal, note)
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
apostolate(อะพอส'ทะเลท) n. เกียรติยศหรือสำนักงานของ apostle. -apostolic (al) adj. -apostolicism n. (office of an aposte)
apostrophe(อะพอส' ทระฟี) n. เครื่องหมายย่อ (ซ) ,การพูดกับผู้ที่ไม่อยู่หรือล่วงลับไปแล้ว. -a-postrophic adj.
apostrophise(อะพอส'ทระไฟซ) vt.,vi. พูดกับผู้ที่ไม่อยู่ หรือตายไปแล้วเสมือนกับว่าผู้นั้นอยู่ ณ ที่นั้น
bedpostn. เสาเตียง
bill postern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billpostern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
command postn. กองบัญชาการ
compost(คอม'โพสทฺ) n. ส่วนผสมของสารอินทรีย์สำหรับเป็นปุ๋ย,ปุ๋ยผสม,การผสมกัน,สารผสม vi. ใส่ปุ๋ยลง,เอามาทำเป็นปุ๋ยผสม, Syn. composition
encapsulated postscriptภาพที่เก็บไว้ด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ใช้ตัวย่อว่า EPS (อ่านว่า อีพีเอส) หมายถึง ภาพที่สร้างขึ้นด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ (PostScript) โปรแกรมประเภทนี้ใช้เนื้อที่เก็บในหน่วยความจำมาก แต่มีลักษณะคมชัดกว่าภาพชนิดอื่น ราคาค่อนข้างแพง มักใช้นามสกุล (file type) ว่า EPS การสั่งพิมพ์ภาพประเภทนี้ ต้องใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์บางชนิดเท่านั้นดู postscript ประกอบ
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn
finger postn. ป้ายชี้ทางที่มีเครื่องหมายชี้เป็นนิ้วมือ
general post officen. ไปรษณีย์กลาง ใช้อักษรย่อว่า GPO
guidepost(ไกด'โพสทฺ) n. ป้ายชี้ทาง
heelpostn. ตีนเสา
hitching postเสาผูกม้าลาหรือสัตว์อื่น ๆ
impost(อิม' โพสทฺ) n. ภาษี, ภาษีศุลกากร, น้ำหนักแบกของม้าแข่ง, Syn. tax, tribute, duty)
impostor(อิมพอส' เทอะ) n. คนหลอกลวง, นักต้ม, คนโกง, Syn. deceiver)
imposture(อิมพอส' เชอะ) n. การหลอกลวง, การโกง., See also: impostrous, imposturous adj., Syn. cheat, fraud
king post() n. เสาเอก,เสาตั้งคาน., Syn. kingpost
lamppost(แลมพ'โพสทฺ) n. เสาดวงไฟถนน
last postn. การเป่าแตรทหารครั้งที่2ก่อนเข้านอน
milepost(ไมลฺ'โพสทฺ) n. หลักไมล์ตามข้างทาง
outpost(เอาทฺ'โพสทฺ) n. ด่านหน้า,ด่านที่อยู่ห่างไกล,ด่านนอก,กองทหารในด่านดังกล่าว
parcel postn. ที่ทำการไปรษณีย์หีบห่อ,พัสดุไปรณีย์
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
post cardโปสต์การ์ด,ไปรษณียบัตร
post officeที่ทำการไปรษณีย์,กรมไปรษณีย์., See also: post-office adj.
post-mortem(โพสทฺมอร์'เทิม) adj. เกี่ยวกับ (หลังตาย,การชันสูตรศพ,ภายหลังเหตุการณ์.), Syn. postmortem ,after death
post-natal(โพสทฺเน'เทิล) adj. หลังเกิด
postage(โพส'ทิจฺ) n. ค่าไปรษณีย์
postage stampn. ดวงตราไปรษณีย์
postal(โพส'เทิล) adj. เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์หรือการไปรษณีย์
postal cardn. ไปรษณียบัตร,โปสต์การ์ด
postbox(โพสทฺ'บอคซฺ) n. ตู้ไปรษณีย์
postcard n.โปสต์การ์ด,ไปรษณียบัตร
postdate(โพสทฺเดท') vt. ลงวันที่ช้ากว่าวันจริง n. วันที่ที่ลงช้ากว่าความจริง
poster(โพส'เทอะ) n. ใบประกาศ,ป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ,โปสเตอร์,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว
posterior(โพสเทีย'เรีย) adj.,n. ภายหลัง,ข้างหลัง,ด้านหลัง,ก้น,สมัยหลัง,ส่วนก้น,ตะโพก., See also: posteriority n., Syn. hinder,later,back
posterity(โพสเทีย'ริที) n. ชนรุ่นหลัง,ทายาท
postern(โพส'เทิร์น) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ประตูหลัง,ทางเข้าส่วนตัว,ประตูข้าง,ค่อนข้างน้อย
postgraduate(โพสทฺแกรจ'จุเอท) adj. หลังได้รับปริญญาแล้ว. n. นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
posthumous(โพส'ชะเมิส) adj. หลังมรณกรรมของผู้ประพันธ์,หลังมรณกรรมของบิดา
postilion(โพสทิล'เยิน) n. ผู้ขึ้นขี่บนหลังม้าตัวที่อยู่ข้างซ้าย (ในกรณีที่ใช้ม้าหลายตัวในการลากรถ) ., See also: postilioned,postillioned adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
apostle(n) สาวก,ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้เผยแพร่ลัทธิ
apostolic(adj) เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนา
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
guidepost(n) ป้ายบอกทาง
impost(n) คนโกง,คนเสแสร้ง,คนต้มตุ๋น
impost(n) ภาษี,ตอม่อ
imposture(n) การปลอม,การหลอกลวง,การเสแสร้ง
outpost(n) ด่านชั้นนอก,ด่านหน้า
PARCEL parcel post(n) พัสดุไปรษณีย์
POST post card(n) ไปรษณียบัตร,โปสการ์ด
POST post office(n) ที่ทำการไปรษณีย์,กรมไปรษณีย์
post(vt) วางกำลัง,ประจำตำแหน่ง,ส่งทางไปรษณีย์,ปิดประกาศ
POSTAGE postage stamp(n) ดวงตราไปรษณีย์,แสตมป์
postage(n) ค่าไปรษณีย์
POSTAL postal order(n) ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์,ธนาณัติ
postal(adj) เกี่ยวกับการไปรษณีย์,เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์
postbox(n) ตู้ไปรษณีย์
poster(n) ป้ายประกาศ,ใบโฆษณา,ป้ายโฆษณา,ประกาศแจ้งความ,ภาพโปสเตอร์
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
postern(n) ประตูหลัง,ประตูข้าง
posthumous(adj) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าของตายแล้ว
postillion(n) คนขับรถม้าโดยสาร
postman(n) บุรุษไปรษณีย์
postmark(n) ตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์
postmark(vt) ประทับตราค่าดวงตราไปรษณีย์
postmaster(n) เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์,นายไปรษณีย์
postpaid(adj) เสียค่าไปรษณีย์แล้ว
postpone(vt) ยืดเวลา,เลื่อนกำหนด,ถ่วงเวลา
postponement(n) การยืดเวลา,การเลื่อนกำหนด,การถ่วงเวลา
postscript(n) ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,บทเสริมท้าย
postulate(n) สมมุติ,หลักฐาน,เงื่อนไข
postulate(vt) สมมุติ,อ้าง,ยืนยัน,ขอร้อง,วางหลัก
posture(n) มาด,ท่าทาง,สภาพ,ตำแหน่ง,ทัศนคติ,ท่า,อาการ
posture(vi) วางมาด,แสดงท่าทาง,แสดงอาการ
preposterous(adj) น่าขัน,ประหลาด,บ้า,ผิดปกติ,วิปริต
signpost(n) เสาป้ายบอกทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posthitis; acrobystitisหนังหุ้มปลาย(องคชาต)อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthumous๑. -ปรากฏหลังตาย๒. -เกิดหลังพ่อตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthumous; post-mortem (L.)ภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posthumous childเด็กที่เกิดภายหลังการตายของบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posthypnotised; posthypnotized-หลังถูกสะกดจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthypnotized; posthypnotised-หลังถูกสะกดจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postingการประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postingการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postischial-หลังกระดูกก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmalarial; postpaludal-หลังเป็นไข้จับสั่น, -หลังเป็นมาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-transitional stageขั้นตอนหลังช่วงการเปลี่ยนสภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
post-traumatic-ภายหลังบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-traumatic spondylitisกระดูกสันหลังอักเสบเหตุบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-weld timeเวลาหลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
post-weld upset forceแรงยู่หลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
post-weld upset pressureความดันยู่หลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
postabortal-หลังแท้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postageไปรษณียากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postal articleไปรษณียภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postal code; zip codeรหัสไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain, postprandialอาการปวดหลังอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmasterนายไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postmastoid-หลังปุ่มกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmature labour; labour, postponedการคลอดเลยกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmaturity๑. การเจริญเกินวัย [มีความหมายเหมือนกับ overdevelopment]๒. ภาวะแก่เกินกำหนดครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmenopausal; postclimacteric-หลังวัยหมดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmenstruaทันทีหลังระดูหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmortal; postmortem-เกิดขึ้นหลังตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmortem; postmortal-เกิดขึ้นหลังตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmortem lividityรอยเขียวช้ำหลังตาย [มีความหมายเหมือนกับ suggillation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmortem rigidity; rigidity, cadaveric; rigor mortisสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallel postulateสัจพจน์เส้นขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
postdiastolic-หลังระยะหัวใจคลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postdigestive-หลังการย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postdiphtheric; postdiphtheritic-ภายหลังเป็นโรคคอตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postdiphtheritic; postdiphtheric-ภายหลังเป็นโรคคอตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postdural-หลังเยื่อดูรา, -หลังเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก, -หลังเยื่อหุ้มสมองชั้นหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postencephalitic-ภายหลังสมองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterใบปิดประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior-หลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior-หลัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
posterior aspect of thighขาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem examination; post-mortem inquestการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem examination; post-mortem inquestการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ necropsy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem inquest; post-mortem examinationการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem inquest; post-mortem examinationการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ necropsy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-multiplyคูณข้างหลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
post-neo-natal mortalityภาวะการตายของทารกหลังระยะแรกเกิด (ระหว่าง ๑ เดือนถึง ๑ ปีบริบูรณ์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
post-obit bondข้อผูกพันที่จะชำระหนี้เมื่อบุคคลที่ระบุไว้ถึงแก่ความตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-painterly abstractionงานนามธรรมเชิงฝีแปรงยุคหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postharvest systemระบบดำเนินงานหลังการเก็บเกี่ยว [เศรษฐศาสตร์]
Postharvest technologyเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Compostingการหมักทำปุ๋ย
วิธีการหมักขยะมูลฝอยเพื่อทำปุ๋ย โดยอาศัยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในขยะมูลฝอย โดยเฉพาะจุลินทรีย์พวกที่ต้องการออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในด้านความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน รวมทั้งอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน ผลผลิตที่ได้เป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายเป็นผงหรือก้อนเล็กๆ สีน้ำตาล สามารถนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil conditioner) [สิ่งแวดล้อม]
Architecture, Postmodernสถาปัตยกรรมสมัยหลังสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Bill-postingป้าย [TU Subject Heading]
Books on postage stampsวรรณกรรมบนไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Compostปุ๋ยหมัก [TU Subject Heading]
Film postersใบปิดภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film posters, Thaiใบปิดภาพยนตร์ไทย [TU Subject Heading]
Job postingsตำแหน่งงาน [TU Subject Heading]
Pain, Postoperativeความเจ็บปวดหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Parcel postไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Political posters, Russianแผ่นโฆษณาการเมืองรัสเซีย [TU Subject Heading]
Political posters, Thaiแผ่นโฆษณาทางการเมืองไทย [TU Subject Heading]
Post and core techniqueโพสต์ แอนด์ คอร์ เทคนิค [TU Subject Heading]
Post-communismแนวคิดหลังลัทธิคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Post-conviction remediesการแก้ไขความเสียหายหลังการตัดสิน [TU Subject Heading]
Post-impressionism (Art)ศิลปะโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Postage stamp designการออกแบบไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Postage stampsไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Postal librariesห้องสมุดไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Postal ratesอัตราค่าไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Postal savings banksธนาคารออมทรัพย์ไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Postal serviceไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Postcardsไปรษณียบัตร [TU Subject Heading]
Postemployment benefitsประโยชน์เกื้อกูลผู้ถูกเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Postersแผ่นโฆษณา [TU Subject Heading]
Postfix (Computer file)โพสต์ฟิกซ์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Postharvest lossesความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว [TU Subject Heading]
Postharvest physiologyสรีวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว [TU Subject Heading]
Postharvest technologyเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว [TU Subject Heading]
Postmodernismแนวคิดหลังสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Postmodernism (Literature)แนวคิดหลังสมัยใหม่ (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Postnatal careการดูแลภายหลังคลอด [TU Subject Heading]
Postoperative careการดูแลภายหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Postoperative complicationsภาวะแทรกซ้อนหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Postoperative hemorrhageภาวะเลือดออกหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Postoperative periodระยะหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Postpartum hemorrhageภาวะเลือดออกหลังคลอด [TU Subject Heading]
Postpartum period ; Puerperiumระยะหลังคลอด [TU Subject Heading]
PostScript (Computer program language)โพสต์สคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Postsecondary educationการศึกษาหลังขั้นมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
Poststructuralismแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม [TU Subject Heading]
Postureท่าทรงตัว [TU Subject Heading]
Stress disorders, Post-traumaticความเครียดจากเหตุการณ์วินาศภัย [TU Subject Heading]
Aerated Static Pile Composting การกองสุมหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ
การหมักปุ๋ยโดยกองสุมไว้ เป่าอากาศเข้าไปในกองโดยไม่มีการพลิกกลับ [สิ่งแวดล้อม]
Composting การทำปุ๋ย
การนำเอาของเสียหรือสลัดจ์มาหมักภายใต้สภาวะแอ นแอโรบิกหรือแอโรบิ เพื่อให้เกิดดการย่อยจนเสถียร สิ่งที่เหลือสามารถนำไปเป็นปุ๋ย หรือปรับสภาพดินได้ [สิ่งแวดล้อม]
Composting การทำปุ๋ยหมัก, การหมักปุ๋ย
เป็นกระบวนการชีววิทยาซึ่งสารอินทรีย์ในขยะจะ ถูกแปรสภาพให้เสถียร หรือคงตัวและใช้ทำปุ๋ยได้ หรือเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยวิธีหนึ่ง โดยการเปลี่ยนแปลงสารอินทรีย์ต่าง ๆ (ส่วนที่ย่อยสลายได้) ให้เป็นสารอาหารของพืชที่ค่อนข้างคงรูป เรียกว่า ปุ๋ย (Compost or Humuos)โดยอาศัยปฎิกริยาชีวเคมีของพวกจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Post-Enumeration Survey การสำรวจหลังการสำมะโน
เป็นการสำรวจหลังการทำสำมะโนเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบความแม่นตรงและความครบถ้วนของการแจงนับ [สิ่งแวดล้อม]
Aerobic Composting การหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apostate (adj ) ธรรมจาคะ
apostate (adj ) ศรัทธจาคะ
Apostle (n ) อัครทูตในศาสนาคริสต์ มีอยู่ทั้งหมด 12 คน
electric post (n) เสาไฟฟ้า
frontier post (n ) ที่ทำการพรมแดน
high voltage post (n ) เสาไฟฟ้าแรงสูง
low-post (phrase) วงใน: เช่น Duncanนั้นเล่นสไตล์Low post(วงใน)แต่LBJเล้นสไตล์High post(วงนอก)
post term infant (n ) ทารกที่คลอดเกินกำหนด คือ คลอดหลังจากอายุครรภ์ 42 สัปดาห์
post-haste (adv ) เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
postgame (n vt slang ) ภายหลัง; มักใช้เรียกสิ่งที่ทำเพิ่มขึ้นอีก หลังจากทำไปแล้ว ( * w *m iiiita)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fits.PostTwo Merry Adventurers (1937)
No mail.Keine PostThunderball (1965)
Will do.Auf eure Posten. The Gold Rush (1966)
- Mail call!- PostWheel of Fortune (2002)
- Mailroom.- Ah, PostHop (2011)
_Apostol-Residenz Episode #1.4 (2016)
Apostol.Apostol. Episode #1.5 (2016)
Getting "gossip girl" to post that bogus report.ที่จะให้กอสซิบเกิลร์ ลงข้อความนั่น There Might be Blood (2008)
You're a post-Corneal transplant math teacher.คุณเป็นครูคณิตศาสตร์หลังจากปลูกถ่ายแก้วตา Not Cancer (2008)
Could be post concussion syndrome.อาจเป็นอาการหลังการกระแทก Joy (2008)
There's no real pregnancy, so there's no stranded dopamine receptors, so there's no postpartum depression.มันไม่มีการอุ้มท้อง ดังนั้นมันไม่มีสายสัมพันธุ์\ และการรับสารจากสมองจริงๆ ดังนั้นมันไม่มีความกดดันหลังคลอด Joy (2008)
He probably has post traumatic stress disorder.เขาอาจมีผลกระทบหลังการบาดเจ็บ มีความเครียดที่ควบคุมไม่ได้ The Itch (2008)
Chase would put him under at the house, we'd take him to the hospital, open him up, do our thing, then slip him back into his room for the post-op without him ever finding out that we tricked him.เชสจะทำให้เขาแย่ลงที่บ้าน เราก็เอาเขาไปโรงพยาบาล เปิดท้องเขา แล้วทำหน้าที่เรา The Itch (2008)
Until he catches a post-surgical infection in his dirty apartment and finds out we tricked him and winds up owning the hospital.จนกระทั่งเขาได้รับเชื้อและมีการติดเชื้อหลังการผ่าตัด ในห้องที่สกปรกของเขา และพบว่าเรามีลูกเล่นกับเขา และมันจะเปิดเผยตัวเอง โรงพยาบาล The Itch (2008)
I don't care where he gets the post-op,ฉันไม่สนใจว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหลังผ่าตัด The Itch (2008)
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
It's post-Herpetic neuralgia.มันเป็นอาการหลังจากเชื้อเริมโจมตีระบบประสาท Last Resort (2008)
Marcel is going to humiliate us and i don't want it posted on the internet and please stop tagging me!ดัดผมเป็นไปลูบคมเราและ \ Ni ไม่ต้องการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต และโปรดหยุดการติดแท็กฉัน! Gas Pills (2008)
You're suffering for post-partum depressionคุณทุกข์สำหรับหลัง partum ดีเปรสชัน Gas Pills (2008)
Why, have you left your post?ทำไม เจ้าถึงได้ละทิ้งหน้าที่ของเจ้า? Rising Malevolence (2008)
Landed on the most boring post, in the Outer Rim.จอดยานลงบนสถานีที่สุดแสนจะน่าเบื่อ ณ สุดขอบแกแล็กซี่ Destroy Malevolence (2008)
He must have some sort of secret listening post out there somewhere.มันต้องมีฐานดักฟังลับอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ Downfall of a Droid (2008)
You may not realize it yet, Fives, but you landed on the most boring post in the Outerrim.นายอาจไม่ทันสังเกตุนะ ไฟว์ส ว่านายถูกส่งมาอยู่หน่วยที่น่าเบื่อที่สุด ในเขตขอบนอกเลย Rookies (2008)
Captain Rex and I are proceeding to the outpost in the Rishi system.ผมกับผู้กองเร็กซ์จะไปต่อที่ ระบบดาวริชี่ Rookies (2008)
The outpost is secure, general.ยึดที่มั่นได้แล้ว ท่านนายพล Rookies (2008)
Rishi outpost, this is commander Cody. Do you copy?สถานีริชี่ นี่ผู้การโคดี้ ได้ยินมั๊ย? Rookies (2008)
Rishi outpost, please respond.สถานีริชี่ ตอบด้วย Rookies (2008)
Rishi outpost, come in.สถานีริชี่ ตอบด้วย Rookies (2008)
Rishi outpost, come in.สถานีริชี่ ตอบด้วย Rookies (2008)
As you can see, the outpost is operating at peak efficiency.ท่านคงเห็นแล้วว่า สถานีนี้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ Rookies (2008)
Resume defensive posts.กลับไปประจำตำแหน่ง Rookies (2008)
We'll take back our post, shiny or not.ถึงจะเป็นพวกหน้าใสก็เถอะ เราจะยึดฐานของเราคืน Rookies (2008)
As long as those tweezers occupy this post, our home planet of Kamino is at risk.ตราบใดที่พวกนั้นมันยังยึดฐานของเราไว้ได้ ดาวคามิโน่ของเราก็ตกอยู่ในอันตราย Rookies (2008)
That's why they commandeered the outpost.มิน่ามันถึงอยากควบคุมสถานีไว้ Rookies (2008)
We can't protect the outpost long against that army of clankers.เราป้องกันฐานไว้ได้ไม่นานแน่ มากันเยอะขนาดนั้น Rookies (2008)
Then we'll destroy the outpost instead.งั้นเราทำลายฐานซะเองเลยดีกว่า Rookies (2008)
It'll take more than a few detonators to destroy this outpost.เชื้อปะทุนิดเดียวไม่พอที่จะ ระเบิดฐานนี่หรอก Rookies (2008)
Post sentries at all the outlying villages.จัดเวรยามไว้ให้รอบหมู่บ้าน Lancelot (2008)
Now, the Jedi embark on a dangerous new mission to find the secret enemy listening post.ในตอนนี้ เจไดจำต้องเผชิญ กับภารกิจอันตรายครั้งใหม่ ในการค้นหาฐานดักฟังลับของศัตรู Duel of the Droids (2008)
There's nothing to indicate the presence of an enemy outpost.ไม่มีสิ่งใดที่บ่งชี้การมีอยู่ ของฐานศัตรูเลยครับ Duel of the Droids (2008)
Master, our orders were to find the Separatist listening post.อาจารย์ เราได้รับคำสั่ง ให้มาหาฐานดักฟังของศัตรู Duel of the Droids (2008)
Perhaps R2 is at the listening post.บางทีอาร์ทูอาจจะอยู่ที่นั่น Duel of the Droids (2008)
I believe we've found your Separatist listening post.ข้าเชื่อว่าเราพบ ฐานดักฟังของท่านแล้ว Duel of the Droids (2008)
R2 found the listening post, and he saved our lives.อาร์ทูพบสถานีดักฟัง และเขาช่วยชีวิตเรา Duel of the Droids (2008)
The vote was postponed, but you will get your food.การลงมติจะถูกเลื่อนออกไป แต่ท่านก็จะได้รับอาหาร Bombad Jedi (2008)
I can't disobey a direct order and leave my post,ข้าไม่สามารถขัดคำสั่งและละทิ้งหน้าที่นี่ Cloak of Darkness (2008)
The posters are already out and so are the advertisements.ก็โปสเตอร์ก็ติดไปแล้ว และยังมีโฆษณาอีกนะครับ Beethoven Virus (2008)
We can just take down the posters, or take back all the advertisements.เราไปแกะเอาโปสเตอร์ออกเลย แล้วก็ไปดึงโฆษณากลับมาสิ Beethoven Virus (2008)
The posters are really not bad.โปสเตอร์นี่ไม่เลวเลยนะ Beethoven Virus (2008)
I'll postpone the performance date as far back as I can.ผมจะเลื่อนการแสดงออกไป เท่าที่ผมจะทำได้ Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postThe ambassador will be recalled from his present post soon.
postThe committee met and discussed whom to appoint to the post.
postMr Frost is eligible for the post.
postAn important post was given Tom.
postThere is a post office in front of my house.
postThe postmortem showed that she had been strangled.
postI saw your name and posts in an English forum and took the liberty of reading your profile.
postGo along this street and you'll come to the post of office on the left.
postWe must select a suitable person for any post.
postI remember posting your letter yesterday.
postIf you have written the letter, I'll post it.
postWe postponed our picnic pending a change in the weather.
postExcuse me, could you tell me the way to the post office?
postBeth is unqualified for such a responsible post.
postPlease remember to post this letter.
postWhat will the postage be?
postUh..., where's the post office?
postA notice about the next meeting was posted on the door.
postI keep a good supply of stamps to save trips to the post office.
postHe was appointed to a responsible post.
postHe asked for samples of picture postcards.
postYou want the Number 11. It stops in front of the post office.
postA friend of mine asked me to send her a postcard.
postNo one but a strong man is fit for the post.
postHe is the right man for the post.
postThe price includes the postage charge.
postPlease don't forget to put stamps on the letters I gave you to post.
postThis is the central problem of postwar immigration.
postCrossing guards are posted during school hours to guide children safely across busy streets.
post2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
postCan you tell me the way to the nearest post office?
postYou will find the post-office on your left.
postMy father told me to write an answer and post it at once.
postYou need permission to put up that sort of poster, and, most of all, you're ruining the looks of the street!
postPlease remember to post the letter on your way home.
postHow did you obtain these old postage stamps?
postA secretarial post is open.
postTheir trip was postponed because of the train.
postHer car struck against the gatepost through her carelessness.
postIn the post office, mail is classified according to the place where it is to go.
postThe athletic meet was postponed due to rain.
postIf it isn't out of your way, please take this letter to the post office.
postI must remember to post the letter.
postThere used to be a post office on the corner.
postThese paintings will be left here for posterity.
postHow can I get to the nearest post office?
postI suggested that the plan be postponed.
postHe was removed from his post because he was idle.
postWe postponed the event.
postI don't know why the meeting was postponed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำรงตำแหน่ง[V] take a position of, See also: take up, take a post of, Example: ผมได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก, Thai definition: ทำหน้าที่เป็น, ได้รับหน้าที่เป็น
ป้ายหาเสียง[N] (political) campaign poster, See also: (political) campaign banner, Syn. แผ่นป้ายหาเสียง, Example: มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี, Count unit: ป้าย, แผ่น, Thai definition: วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสวงหาคะแนนเสียง
นักต้ม[N] swindler, See also: cheat, tricker, imposter, fraud, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวาง ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายของนักก่อกวน นักต้ม และอาชญากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หากินในทางหลอกลวงผู้อื่น, Notes: (ปาก)
บทส่งท้าย[N] postscript, Example: บทส่งท้ายของเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน, Thai definition: ข้อความที่เขียนตอนท้ายเรื่องเมื่อเรื่องนั้นจบแล้ว
ป.ล.[N] postscript, Syn. ปัจฉิมลิขิต, Thai definition: เขียนภายหลัง คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว
ปณ.[N] post office, See also: P.O., PO, Syn. ที่ทำการไปรษณีย์
ปณก.[N] General Post Office, See also: G.P.O, Syn. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ปณก.[N] general post office, Syn. ไปรษณีย์กลาง
พีเอ็ม[N] p.m., See also: post meridiem, Syn. หลังเที่ยงวัน
ศก.[N] customs house; customs post, Syn. ด่านศุลกากร
ตู้จดหมาย[N] postbox, See also: mailbox
ป้ายบอกทาง[N] guide post
รองเท้าคีบ[N] toe post sandal
ใบปิดประกาศ[N] poster, Syn. โปสเตอร์, Example: ทั้ง 2 พรรคการเมืองหาเสียงร่วมกันโดยมีการทำใบปิดประกาศโฆษณาร่วมกัน, Count unit: แผ่น, ใบ
ชันสูตรศพ[V] perform an autopsy, See also: perform a postmortem, Syn. ชันสูตรพลิกศพ, Example: คดีนี้ยังไม่มีนายตำรวจไปชันสูตรศพ
ชั้นหลัง[N] next generation, See also: later generation, posterity, offspring, descendants, Syn. รุ่นถัดมา, รุ่นหลัง, Example: การแต่งกายของตัวละครดึกดำบรรพ์ในชั้นหลังคงจะเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิม
ไปรษณียภัณฑ์[N] parcel post, Syn. พัสดุไปรษณีย์, พัสดุภัณฑ์, Example: แสตมป์นั้นนอกจากจะใช้ผนึกบนซองจดหมายบนห่อหรือซองไปรษณียภัณฑ์แล้วยังเป็นที่นิยมสะสมกันอย่างแพร่หลาย, Thai definition: ของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักน้อยกว่าพัสดุไปรษณีย์
อนุชน[N] next generation, See also: posterity, descendant, Syn. คนรุ่นหลัง, คนรุ่นต่อไป, Example: เราผู้เป็นอนุชนควรภูมิใจ และช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้
ลูกศิษย์[N] disciple, See also: follower, adherent, apostle, pupil, student, Syn. ศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Example: ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์เคารพยกย่องมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์
เลื่อนเวลา[V] postpone, See also: adjourn, delay, suspend, put off, defer, Syn. เลื่อน, Example: การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปจะต้องเลื่อนเวลาออกไปหากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดเสียชีวิต, Thai definition: ย้ายหรือเปลี่ยนเวลาให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นกว่าเวลาเดิม
ศิษย์[N] student, See also: pupil, disciple, follower, adherent, apostle, Syn. ลูกศิษย์, Example: บางทีครูอาจารย์ก็ต้องดุต้องต้องว่าด้วยความปรารถนาให้ศิษย์ได้ดี, Count unit: อาจารย์, Thai definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์
หน่วงเวลา[V] delay, See also: put off, postpone, Syn. ถ่วงเวลา, Example: การเปลี่ยนความเร็วของคีย์บอร์ดมีจุดประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนอัตราเร็วของการกดคีย์บอร์ดซ้ำ และหน่วงเวลาก่อนที่จะส่งค่าการกดคีย์ซ้ำในครั้งแรกออกไป, Thai definition: ทำให้ช้าลง
มองเสี้ยว[N] posture assumed by a masked actor, Thai definition: ท่าโขนท่าหนึ่ง
นักต้มตุ๋น[N] swindler, See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark, Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม, Example: นักต้มตุ๋นพวกหนึ่งโกงเอาเงินเขาไปพันบาท, Thai definition: ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทอง
บรรจุตำแหน่ง[V] fill the post, See also: put in a position, assign someone to a post, settle someone in a place, Example: ท่านรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมบรรจุตำแหน่งนี้ยังไม่ได้, Thai definition: ให้เข้ารับตำแหน่ง
ผัดวันประกันพรุ่ง[V] postpone, See also: delay, put off, procrastinate, adjourn, suspend, Example: เวลาเหลือไม่มากแล้วเธอจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่ได้, Thai definition: ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า, Notes: (สำนวน)
ตำแหน่งหน้าที่[N] post, See also: position, rank, Syn. ตำแหน่งงาน, Example: เขามีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าแต่ก่อนมาก ฉันไม่กล้าไปพบเขาหรอก, Thai definition: ฐานะทางหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ
เข้าประจำตำแหน่ง[V] serve, See also: take the position/post, Syn. เข้ารับตำแหน่ง, Example: คุณพ่อเข้าประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการแทนผู้ว่าราชการที่เสียชีวิตไป
เขบ็จขบวน[N] manner, See also: posture, attitude, Syn. ท่าทาง, ท่วงที, ชั้นเชิง, ระเบียบ, Example: คนในวังมีเขบ็จขบวนยุ่งยาก ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนพวกเราหรอก, Thai definition: ลีลาหรือท่วงท่าที่ปรุงแต่งอย่างมีระเบียบ เป็นต้น
คำลงท้าย[N] postscript, Thai definition: คำท้ายจดหมายก่อนลงนามที่แสดงความนับถือหรือความเคารพหรือความรัก
คอสอง[N] supporter, See also: supporting post, Example: ฉันไม่ยอมเป็นคอสองให้ใคร, Thai definition: ผู้ว่าคล้อยตามกันอย่างลูกคู่, คนสำรองที่คอยสนับสนุน
ปัจฉิมนิเทศ[N] post training, Example: ปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา, Thai definition: การให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษา
ปัจฉิมลิขิต[N] postscript, See also: epilogue, Syn. ป.ล., Example: ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้อ่านในปัจฉิมลิขิต, Thai definition: ข้อความหรือหนังสือที่เขียนภายหลัง
ป้าย[N] plate, See also: signboard, poster, notice board, Syn. แผ่นป้าย, Example: เมื่อเดินผ่านหัวรถจักรไปทางขวามือเล็กน้อยผมแลเห็นป้ายภาษาอังกฤษเขียนว่า JAPAN ห้อยแขวนแตะตาลงมาจากชั้น 2, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผ่นหนังสือหรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้
ปิดประกาศ[V] post a notice, See also: put up an announcement, placard, Example: ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถส่งบทความมาปิดประกาศบนบอร์ดไฟฟ้านี้ได้, Thai definition: นำแผ่นป้ายประกาศมาติดไว้เพื่อแจ้งให้ผู้คนทราบ
ปาง[N] Buddha posture, Syn. ครั้ง, คราว, เมื่อ, Example: บรรดาศิลปินชาวอินเดียวคิดหาทางสร้างรูปเคารพเป็นสัญลักษณ์แสดงเรื่องราวปางต่างๆ ของพระพุทธองค์ขึ้น
พัดชา[N] a kind of dancer's posture and movements, Thai definition: ชื่อท่ารำท่าหนึ่ง
พัสดุ[N] parcel post, See also: parcel, Syn. พัสดุภัณฑ์, Example: วันนี้มีพัสดุส่งมาจากใต้ถึงเธอ กล่องใหญ่มากเลย, Count unit: ชิ้น, กล่อง, ห่อ, หีบ, Thai definition: หีบห่อสิ่งของต่างๆ สำหรับส่งจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
พัสดุไปรษณีย์[N] parcel post, Example: แสตมป์นั้นนอกจากจะใช้ผนึกบนซองจดหมาย และพัสดุไปรษณีย์แล้ว ยังเป็นที่นิยมสะสมกันอย่างแพร่หลาย, Count unit: ชิ้น, กล่อง, ห่อ, Thai definition: หีบห่อบรรจุสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าไปรษณียภัณฑ์อื่นๆ หุ้มห่อแน่นหนามั่นคง เหมาะแก่สภาพของสิ่งของและระยะทางที่จะส่งไป
พัสดุภัณฑ์[N] parcel post, Syn. พัสดุ, Example: ผู้จัดส่งจะต้องระวังสินค้าพัสดุภัณฑ์เป็นอย่างดี ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้, Count unit: ชิ้น, ห่อ, หีบ, กล่อง, Thai definition: หีบห่อสิ่งของต่างๆ สำหรับส่งจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
ปุ๋ยหมัก[N] compost, See also: fertilizer, Syn. ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: ชาวสวนทำปุ๋ยหมักใช้เอง
ปุ๋ย[N] fertilizer, See also: manure, compost, Example: การดูแลรักษาไม้ประดับไม้ผลและพืชผักสวนครัวที่ปลูกควรใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินและฉีดยาฆ่าแมลงเป็นครั้งคราว, Thai definition: สิ่งที่ช่วยบำรุงพันธุ์ไม้ให้งอกงามเติบโต
ม่านบังเพลิง[N] foldable screens at the four posts of the funeral pyre, Example: ม่านบังเพลิงจะกางออกในเวลาถวายพระเพลิงพระบรมศพ, Thai definition: ฉากพับได้ติดกับเสาเมรุทั้ง 4 ด้าน
เปิดโลก[N] name of posture of a Buddha image, Syn. ปางเปิดโลก, Example: นักโบราณคดีขุดพบพระพุทธรูปปางเปิดโลกจำนวนมากใต้ฐานเจดีย์, Thai definition: ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง
โปสการ์ด[N] postcard, See also: card, Syn. ไปรษณียบัตร, Example: นักสะสมบางคนก็ชอบสะสมโปสการ์ดเป็นงานอดิเรก, Count unit: แผ่น, ใบ
โปสเตอร์[N] poster, Syn. ป้ายโฆษณา, แผ่นป้ายโฆษณา, Example: นักศึกษากำลังช่วยกันติดโปสเตอร์คัดค้านรัฐบาลเต็มไปหมด, Count unit: แผ่น, ใบ
ไปรษณีย์[N] post, See also: mail, Example: เขาไปส่งธนาณัติที่ไปรษณีย์, Count unit: แห่ง, Thai definition: วิธีการส่งหนังสือและหีบห่อสิ่งของโดยมีองค์การที่ตั้งขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่รับส่ง
ไปรษณีย์โทรเลข[N] telegraph, See also: posts and telegraph, Syn. โทรเลข, Example: งานไปรษณีย์โทรเลข รับ - จ่าย จดหมาย ธนาณัติ สิ่ง ตีพิมพ์ โทรเลข และ ไปรษณีย์ภัณฑ์อื่นๆ, Thai definition: ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าส่งรหัสสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ
ไปรษณียนิเทศ[N] book of postal regulation, Example: ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไปรษณีย์ จะรู้จักไปรษณียนิเทศกันทุกคน, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดกฎข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศว่าด้วยการไปรษณีย์ทั่วไป, Notes: (กฎหมาย)
ไปรษณียบัตร[N] postcard, Syn. โปสการ์ด, Example: มีผู้ร่วมสนุกในรายการโดยการส่งไปรษณียบัตรมาชิงโชคมากมาย, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งที่ใช้เขียนจดหมายส่งทางไปรษณีย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ใบปิด[n.] (baipit) EN: poster   FR: affiche [f]
ใบปิดหนัง[n. exp.] (baipit nang) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดภาพยนตร์[n. exp.] (baipit phāpphayon) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดประกาศ[n. exp.] (baipit prakāt) EN: poster   FR: affiche [f]
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
ใบธนาณัติ[n. exp.] (bai thanānat) FR: mandat postal [m]
บางกอกโพสต์[TM] (Bāngkøk Phōt) EN: Bangkok Post   FR: Bangkok Post [m]
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
บุรุษไปรษณีย์[n.] (burut praisanī) EN: postman ; mailman (Am.)   FR: facteur [m] ; postier [m]
ชักกระบี่สี่ท่า[n.] (chakkrabīsīthā) EN: posture of Thai dance   
ชักซอสามสาย[n.] (chaksøsāmsāi) EN: posture of Thai dance   
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
เช็คไปรษณีย์[n. exp.] (chek praisanī) EN: postal check ; postal order   FR: chèque postal [m]
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
เชิงรับ[n. exp.] (choēng rap) EN: defense ; defensive posture   
เชิงรุก[n. exp.] (choēng ruk) EN: offense ; aggressive posture   
ช่วงเวลาการทำงาน[n. exp.] (chūang wēlā kān thamngān) EN: shift   FR: poste [m]
ดำรงตำแหน่ง[v. exp.] (damrong tamnaeng) EN: take a position of ; take up ; take a post of   
ด่าน[n.] (dān) EN: post ; outpost ; checkpoint   FR: péage [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ดั้ง[n.] (dang) EN: king post   
ด่านเก็บค่าผ่านทาง[n. exp.] (dān kep khā phān thāng) EN: tollgate   FR: poste de péage [m]
ด่านตรวจ[n. exp.] (dān trūat) FR: poste de contrôle [m]
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ดวงตราไปรษณียากร[n.] (dūang trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp   FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
ห้องนักบิน[n. exp.] (hǿng nakbin) EN: cockpit   FR: cabine de pilotage [f] ; poste de pilotage [m] ; cockpit [m]
การชะลอ[n.] (kān chalø) EN: delay ; postponement ; deferring ; procrastination ; retardation   
การดำรงตำแหน่ง[n. exp.] (kān damrong tamnaeng) EN: holding the post of   
การละทิ้งศาสนา[n. exp.] (kān lathing sātsanā) FR: abjuration [f] ; apostasie [f]
การเลื่อนออกไป[n. exp.] (kān leūoen øk pai) EN: adjournment ; postponement   
การไปรษณีย์[n.] (kān praisanī) EN: postal work   FR: poste [f] ; traitement du courrier [f]
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wēlā) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension   
กะเทยแปลงเพศ[n. exp.] (kathoēi plaēng phēt) EN: post-operative transsexual   
คำลงท้าย[n. exp.] (kham longthāi) EN: postscript ; complimentary close   FR: conclusion [f]
เข้าดำรงตำแหน่ง[v. exp.] (khao damrong tamnaeng) EN: take up a post   
คนไปรษณีย์[n.] (khon praisanī) EN: postman ; mailman   FR: facteur [m] ; postier [m]
โคนเสา[n. exp.] (khōn sao) EN: base of a post ; bottom of a post ; bottom of a mast   FR: base d'un poteau [f] ; base d'un mât [f]
เครื่องรับวิทยุ[n. exp.] (khreūang rap witthayu) EN: receiver ; radio-receiver ; radio   FR: poste de radio [m] ; radio [f] ; poste récepteur [m] ; récepteur radiophonique [m] ; transistor [m]
กินนรรำ[n.] (kinnønram) EN: Thai dancing posture; attitudes assumed in Siamese theatricals   
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt   FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
กระดาษโปสเตอร์[n. exp.] (kradāt pōstoē) EN: poster paper   
กรมไปรษณีย์โทรเลข[org.] (Krom Praisanī Thōralėk) EN: Post and Telegraph Department   
หลัก[n.] (lak) EN: stake ; post ; pole ; pillar   FR: borne [f] ; piquet [m] ; jalon [m] ; pieu [m] ; poteau [m] ; pilier [m]
หลักชัย[n.] (lakchai) EN: goal ; finish line ; milestone ; winning post   FR: poteau d'arrivée [f] ; ligne d'arrivée [f]
หลังหักภาษี[n. exp.] (lang hak phāsī) EN: post-tax ; after tax   
ละทิ้งหน้าที่[v. exp.] (lathing nāthī) EN: desert one's post   FR: abandonner son poste
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; call off   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
เลื่อนนัด[v. exp.] (leūoen nat) EN: postpone a date ; put off a date ; delay a date ; postpone a meeting   FR: différer un rendez-vous

CMU English Pronouncing Dictionary
POST    P OW1 S T
POSTS    P OW1 S
POSTS    P OW1 S S
POSTS    P OW1 S T S
POSTEN    P OW1 S T AH0 N
POSTAL    P OW1 S T AH0 L
POSTON    P OW1 S T AH0 N
POSTMA    P OW1 S T M AH0
POSTED    P OW1 S T AH0 D
POSTLE    P AA1 S AH0 L
POSTER    P OW1 S T ER0
POST'S    P OW1 S T S
POSTEL    P AA1 S T AH0 L
POSTAGE    P OW1 S T AH0 JH
POSTING    P OW1 S T IH0 NG
POSTREL    P AO1 S T R EH0 L
POSTERS    P OW1 S T ER0 Z
POSTELL    P AA1 S T AH0 L
POSTEMA    P AA0 S T EH1 M AH0
RIPOSTE    R AH0 P OW1 S T
OUTPOST    AW1 T P OW2 S T
POSTWAR    P OW1 S T W AO1 R
APOSTOL    AE1 P AH0 S T AH0 L
POSTMAN    P OW1 S T M AH0 N
APOSTLE    AH0 P AA1 S AH0 L
POSTURE    P AA1 S CH ER0
COMPOST    K AA1 M P OW0 S T
POSTMAN    P OW1 S M AH0 N
POSTINO    P AO0 S T IY1 N OW0
GOALPOST    G OW1 L P OW2 S T
POSTURES    P AA1 S CH ER0 Z
OUTPOSTS    AW1 T P OW2 S
APOSTLES    AH0 P AA1 S AH0 L Z
RIPOSTES    R AH0 P AO1 S T S
POSTGAME    P OW2 S T G EY1 M
POSTDATE    P OW2 S T D EY1 T
POSTMARK    P OW1 S T M AA2 R K
IMPOSTER    IH2 M P AO1 S T ER0
OUTPOSTS    AW1 T P OW2 S T S
OUTPOSTS    AW1 T P OW2 S S
LAMPPOST    L AE1 M P OW2 S T
LAMPPOST    L AE1 M P P OW2 S T
POSTINGS    P OW1 S T IH0 NG Z
POSTPONE    P OW0 S T P OW1 N
IMPOSTOR    IH2 M P AO1 S T ER0
POSTAL'S    P OW1 S T AH0 L Z
POSTCARD    P OW1 S T K AA2 R D
POSTCARD    P OW1 S K AA2 R D
POSTPONE    P OW0 S P OW1 N
POSTHOLE    P OW1 S T HH OW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
post    (v) (p ou1 s t)
post-    (j) - (p ou s t -)
posts    (v) (p ou1 s t s)
postal    (j) (p ou1 s t l)
posted    (v) (p ou1 s t i d)
poster    (n) (p ou1 s t @ r)
postwar    (n) (p ou s t w oo1 r)
apostle    (n) (@1 p o1 s l)
bedpost    (n) (b e1 d p ou s t)
compost    (v) (k o1 m p o s t)
outpost    (n) (au1 t p ou s t)
postage    (n) (p ou1 s t i jh)
postbag    (n) (p ou1 s t b a g)
postbox    (n) (p ou1 s t b o k s)
postern    (n) (p o1 s t @ n)
posters    (n) (p ou1 s t @ z)
posting    (v) (p ou1 s t i ng)
postman    (n) (p ou1 s t m @ n)
postmen    (n) (p ou1 s t m @ n)
posture    (v) (p o1 s ch @ r)
riposte    (v) (r i1 p o1 s t)
apostasy    (n) (@1 p o1 s t @ s ii)
apostate    (n) (@1 p o1 s t ei t)
apostles    (n) (@1 p o1 s l z)
bedposts    (n) (b e1 d p ou s t s)
composts    (v) (k o1 m p o s t s)
doorpost    (n) (d oo1 p ou s t)
gatepost    (n) (g ei1 t p ou s t)
impostor    (n) (i1 m p o1 s t @ r)
lamppost    (n) (l a1 m p ou s t)
outposts    (n) (au1 t p ou s t s)
postbags    (n) (p ou1 s t b a g z)
postcard    (n) (p ou1 s t k aa d)
postcode    (n) (p ou1 s t k ou d)
postdate    (v) (p ou2 s t d ei1 t)
posterns    (n) (p o1 s t @ n z)
postmark    (v) (p ou1 s t m aa k)
postpone    (v) (p @1 s p ou1 n)
postural    (j) (p o1 s ch @ r @ l)
postured    (v) (p o1 s ch @ d)
postures    (v) (p o1 s ch @ z)
riposted    (v) (r i1 p o1 s t i d)
ripostes    (v) (r i1 p o1 s t s)
signpost    (v) (s ai1 n p ou s t)
apostates    (n) (@1 p o1 s t ei t s)
apostolic    (j) (a2 p @ s t o1 l i k)
composted    (v) (k o1 m p o s t i d)
doorposts    (n) (d oo1 p ou s t s)
gateposts    (n) (g ei1 t p ou s t s)
impostors    (n) (i1 m p o1 s t @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori

German-Thai: Longdo Dictionary
Postleitzahl(n) |die, pl. Postleitzahlen| รหัสไปรษณีย์
Post(n) |die, pl. Posten| ไปรษณีย์, ที่ทำการไปรษณีย์
Poststempel(n) |der, pl. Poststempel| ตราประทับไปรษณีย์, ตรายางที่ใช้ประทับตราไปรษณีย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfall {m} vom Glauben; Apostasie {f}apostasy [Add to Longdo]
Abschreibungsbuchung {f}amortization posting [Add to Longdo]
Abtrünnige {m,f}; Abtrünnigerapostate [Add to Longdo]
Abtrünnigkeit {f}apostasy [Add to Longdo]
Aktivposten {m}asset item [Add to Longdo]
Amt {n}post; office; duty; function; task [Add to Longdo]
Anlagenabgangsbuchung {f}asset disposal posting [Add to Longdo]
Anlagenbuchung {f} | Anlagenbuchungen {pl}asset posting | asset postings [Add to Longdo]
Anlagenbuchungszeilen {pl}asset posting lines [Add to Longdo]
Anlagenumbuchungen {pl}asset re-postings [Add to Longdo]
Anschlusspfosten {m}round termination post [Add to Longdo]
Ansichtskarte {f}picture postcard [Add to Longdo]
Apostel {m}apostle [Add to Longdo]
Apostelbrief {m}epistle [Add to Longdo]
Apostelgeschichte {f}Acts of the Apostles [Add to Longdo]
Apostroph {m}apostrophe [Add to Longdo]
Apostroph {m}; Hochkomma {n}single quotation mark [Add to Longdo]
Aufbaustudium {n}postgraduate course; postgraduate studies [Add to Longdo]
Auflage {f} | Auflagen {pl}impost | imposts [Add to Longdo]
Auflösung von Rechnungsabgrenzungspostenamortization of accruals and deferrals [Add to Longdo]
Aufschiebungskosten {pl}costs of postponement [Add to Longdo]
Aufschub {m}; Aufschiebung {f}; Unterordnung {f}postponement [Add to Longdo]
Auge {n} [anat.] | Augen {pl} | ein Auge zudrücken | mit aufgerissenen Augen | mit bloßem Auge | unter vier Augen | unter vier Augen | jdn. aus dem Auge verlieren [übtr.] | mit einem blauen Auge davonkommen [übtr.]; glimpflich davonkommen | Augen mit schweren Liderneye | eyes | to turn a blind eye | saucer eyed | with the naked eye | between you and me and the gatepost | in private | to lose sight of sb. | to get off cheaply; to get off lightly | hooded eyes [Add to Longdo]
Ausgangspost {f}outgoing mail [Add to Longdo]
Ausgleichsposten {m}adjustment item [Add to Longdo]
Ausgleichsposten aus der Konsolidierungadjustment resulting from consolidation [Add to Longdo]
Aushang {m}posting [Add to Longdo]
Auslassungszeichen {n}; Hochkomma {n}apostrophe [Add to Longdo]
Ausschilderung {f}sign-posting [Add to Longdo]
Beobachtungsposten {m}observation post [Add to Longdo]
Berichtigungsposten {m} zum Eigenkapitaladjustments to catipal account [Add to Longdo]
Betragskontierung {f}amount posting [Add to Longdo]
Betrüger {m}; Schwindler {m} | Betrüger {pl}; Schwindler {pl}impostor; imposter | impostors; imposters [Add to Longdo]
Betrug {m} | Betrügereien {pl}imposture | impostures [Add to Longdo]
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
Briefmarkenpapier {n}postage stamp paper [Add to Longdo]
Briefporto {n}postage for letters [Add to Longdo]
Briefträger {m}; Briefträgerin {f}; Zusteller {m}; Zustellerin {f}; Postbote {m}; Postbotin {f} | Briefträger {pl}postman; postwoman [Br.]; mailman; mailwoman [Am.] | postmen; mailmen [Add to Longdo]
per Briefwahl wählento have a postal vote [Add to Longdo]
Buchung {f}posting [Add to Longdo]
Buchungsbetrag {m}amount posted [Add to Longdo]
Datenübertragungsdienstleistungen der Post [alt]datel service [Add to Longdo]
Debitorenbuchung {f} [fin.]receivables posting [Add to Longdo]
Debitposten {m}debit item [Add to Longdo]
Doktorarbeit {f} | nach der Doktorarbeitthesis; doctoral thesis | postdoctoral [Add to Longdo]
Ehrenamt {n}honorary post [Add to Longdo]
Eingangspost {f}incoming mail [Add to Longdo]
Einlieferungsschein {m} | Einlieferungsscheine {pl}receipt of posting | receipts of posting [Add to Longdo]
Einzelposten {m}single item [Add to Longdo]
Elektronische Post {f}electronic mail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
はり札;貼り札;張り札;張札[はりふだ, harifuda] (n,vs) poster; notice [Add to Longdo]
ぱるる[, paruru] (n) Postal Savings system [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行を除く;郵貯銀行を除く[ゆうちょぎんこうをのぞく, yuuchoginkouwonozoku] (exp,v5k) excluding the Post Office bank; excluding Japan Post Bank [Add to Longdo]
ゆうパック[, yuu pakku] (n) You Pack (Japan Post's parcel delivery service); (P) [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
アポステリオリ[, aposuteriori] (n,adj-na) a posteriori (lat [Add to Longdo]
アポストロフィ;アポストロフィー[, aposutorofi ; aposutorofi-] (n) apostrophe [Add to Longdo]
アルメニア教会[アルメニアきょうかい, arumenia kyoukai] (n) Armenian Church; Armenian Apostolic Orthodox Church [Add to Longdo]
アンカー[, anka-] (n) (1) anchor; (2) {comp} (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P) [Add to Longdo]
インストール後の作業[インストールごのさぎょう, insuto-ru gonosagyou] (n) {comp} post installation step [Add to Longdo]
ウイニングポスト[, uininguposuto] (n) winning post [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]
カキコ(P);かきこ[, kakiko (P); kakiko] (n) (abbr) (sl) (See 書き込み) post (to a BBS); comment (on a blog); (P) [Add to Longdo]
ガイドポスト[, gaidoposuto] (n) guidepost [Add to Longdo]
クロスポスト[, kurosuposuto] (n) cross-post [Add to Longdo]
コイネー[, koine-] (n) koine (post-classical Greek language) (gre [Add to Longdo]
コンポスト[, konposuto] (n) compost; (P) [Add to Longdo]
ゴールポスト[, go-ruposuto] (n) goal post [Add to Longdo]
システムフォローアップ[, shisutemuforo-appu] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
シングルクォーテーション[, shingurukuo-te-shon] (n) {comp} single quotation (mark); apostrophe [Add to Longdo]
ジップコード[, jippuko-do] (n) ZIP code; (US) postal code [Add to Longdo]
ジャンパポスト[, janpaposuto] (n) {comp} jumper post [Add to Longdo]
ソングポスト[, songuposuto] (n) song post [Add to Longdo]
ディスプレイポストスクリプト[, deisupureiposutosukuriputo] (n) {comp} Display PostScript; DPS [Add to Longdo]
トピ主[トピぬし, topi nushi] (n) (See トピ) original poster (of a web-forum thread) [Add to Longdo]
ニューファミリー[, nyu-famiri-] (n) nuclear family in the postwar generation (wasei [Add to Longdo]
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei [Add to Longdo]
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook [Add to Longdo]
ポスター(P);ポスタ[, posuta-(P); posuta] (n) poster; (P) [Add to Longdo]
ポスターカラー[, posuta-kara-] (n) poster color; poster colour [Add to Longdo]
ポスターセッション[, posuta-sesshon] (n) poster session [Add to Longdo]
ポスターバリュー[, posuta-baryu-] (n) poster value [Add to Longdo]
ポスター発表[ポスターはっぴょう, posuta-happyou] (n) poster presentation (at a conference, etc.); poster session [Add to Longdo]
ポスト[, posuto] (n,vs) (1) post; position; (2) postbox; mail box; pillar box; (pref) (3) post-; (P) [Add to Longdo]
ポストアンブル[, posutoanburu] (n) {comp} postamble [Add to Longdo]
ポストイット[, posutoitto] (n) Post-It (note) [Add to Longdo]
ポストオフィス[, posutoofisu] (n) post office [Add to Longdo]
ポストカード[, posutoka-do] (n) postcard [Add to Longdo]
ポストグレス[, posutoguresu] (n) {comp} Postgres [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中正[Zhōng zhèng, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] posthumous name of Chiang Kai-shek 蔣介石 蒋介石 (former Kuomintang leader) [Add to Longdo]
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, ] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear) [Add to Longdo]
任事[rèn shì, ㄖㄣˋ ㄕˋ, ] appointment to an important post [Add to Longdo]
任人[rèn rén, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ, ] to appoint (sb to a post) [Add to Longdo]
任所[rèn suǒ, ㄖㄣˋ ㄙㄨㄛˇ, ] one's office; place where one holds a post [Add to Longdo]
任职[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ, / ] hold an office or post [Add to Longdo]
布告[bù gào, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ, / ] posting on a bulletin board; notice; bulletin; to announce [Add to Longdo]
作势[zuò shì, ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] to adopt an attitude; to strike a posture [Add to Longdo]
使徒[shǐ tú, ㄕˇ ㄊㄨˊ, 使] apostle [Add to Longdo]
使徒行传[shǐ tú xíng zhuàn, ㄕˇ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 使 / 使] Acts of the Apostles [Add to Longdo]
供职[gòng zhí, ㄍㄨㄥˋ ㄓˊ, / ] hold an office or post [Add to Longdo]
假人假义[jiǎ rén jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, / ] an impostor; a hypocrite; one who pretends to have high moral standards [Add to Longdo]
假充[jiǎ chōng, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄥ, ] to pose as sb; to act a part; imposture [Add to Longdo]
做官[zuò guān, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄢ, ] to take an official post; to become a government employee [Add to Longdo]
传赞[zhuàn zàn, ㄓㄨㄢˋ ㄗㄢˋ, / ] postscript to bibliography [Add to Longdo]
充任[chōng rèn, ㄔㄨㄥ ㄖㄣˋ, ] to fill a post; to take sb's place (job) [Add to Longdo]
充军[chōng jūn, ㄔㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] to banish (to an army post, as a punishment) [Add to Longdo]
先帝遗诏[xiān dì yí zhào, ㄒㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄧˊ ㄓㄠˋ, / ] posthumous edict of former emperor; Liu Bei's 劉備|刘备 edict to posterity [Add to Longdo]
先验[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, / ] a priori and a posteriori (philosophy) [Add to Longdo]
克拉夫丘克[Kè lā fū qiū kè, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄈㄨ ㄑㄧㄡ ㄎㄜˋ, ] Leonid Kravchuk (1934-), first post-communist president of Ukraine 1991-1994 [Add to Longdo]
公告[gōng gào, ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ, ] post; announcement [Add to Longdo]
公设[gōng shè, ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, / ] (logic) a postulate [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] double; twice; simultaneous; holding two or more (official) posts at the same time [Add to Longdo]
兼任[jiān rèn, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ, ] to hold several jobs at once; concurrent post; working part-time [Add to Longdo]
兼职[jiān zhí, ㄐㄧㄢ ㄓˊ, / ] to hold concurrent posts; part-time; concurrent job; moonlighting [Add to Longdo]
冒名[mào míng, ㄇㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, ] an impostor; to impersonate [Add to Longdo]
冒牌[mào pái, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ, ] fake; impostor; quack (doctor); imitation brand [Add to Longdo]
冷战以后[lěng zhàn yǐ hòu, ㄌㄥˇ ㄓㄢˋ ㄧˇ ㄏㄡˋ, / ] post-Cold War [Add to Longdo]
凹版[āo bǎn, ㄠ ㄅㄢˇ, ] an engraved printing plate; gravure; intaglio; material printed using gravure (e.g. postage stamps) [Add to Longdo]
出仕[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] to take up an official post [Add to Longdo]
出任[chū rèn, ㄔㄨ ㄖㄣˋ, ] start in a new job; take up a new post [Add to Longdo]
出官[chū guān, ㄔㄨ ㄍㄨㄢ, ] to leave the capital for an official post [Add to Longdo]
副教授[fù jiào shòu, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, ] associate professor (university post) [Add to Longdo]
创伤后压力[chuāng shāng hòu yā lì, ㄔㄨㄤ ㄕㄤ ㄏㄡˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] post-traumatic stress [Add to Longdo]
创伤后压力紊乱[chuāng shāng hòu yā lì wěn luàn, ㄔㄨㄤ ㄕㄤ ㄏㄡˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄨㄣˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] post-traumatic stress disorder PTSD [Add to Longdo]
加官[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, ] promotion; to take additional post [Add to Longdo]
加官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
加官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, / 祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
势子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, / ] gesture; posture [Add to Longdo]
北京晨报[Běi jīng chén bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing morning post, www.morningpost.com.cn [Add to Longdo]
十万火急[shí wàn huǒ jí, ㄕˊ ㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˊ, / ] most urgent; post-haste; express [Add to Longdo]
南华早报[nán huá zǎo bào, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄚˊ ㄗㄠˇ ㄅㄠˋ, / ] South China Morning Post (newspaper in Hong Kong) [Add to Longdo]
博士后[bó shì hòu, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄏㄡˋ, / ] postdoc; a postdoctoral position [Add to Longdo]
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, ] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost [Add to Longdo]
卸肩儿[xiè jiān r, ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, / ] lit. a weight off one's shoulders; fig. to resign a post; to lay down a burden; to be relieved of a job [Add to Longdo]
叔本华[Shū běn huá, ㄕㄨ ㄅㄣˇ ㄏㄨㄚˊ, / ] Arthur Schopenhauer (1788-1860), German post-Kantian philosopher [Add to Longdo]
受命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, ] ordained or appointed to a post; to benefit from counsel [Add to Longdo]
叛教[pàn jiào, ㄆㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, ] apostasy [Add to Longdo]
口岸[kǒu àn, ㄎㄡˇ ㄢˋ, ] a port for external trade; a trading or transit post on border between countries [Add to Longdo]
司马[Sī mǎ, ㄙ ㄇㄚˇ, / ] official post of minister of war in pre-han Chinese states; two-character surname Sima [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
ポストアンブル[ぽすとあんぶる, posutoanburu] postamble [Add to Longdo]
ポストスクリプト[ぽすとすくりぷと, posutosukuriputo] PostScript [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
一意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address [Add to Longdo]
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
再投稿[さいとうこう, saitoukou] repost (to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
姿勢[しせい, shisei] posture [Add to Longdo]
私書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] Post Office box address, P.O.box address [Add to Longdo]
事後条件[じごじょうけん, jigojouken] postcondition [Add to Longdo]
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]
自動ポスト[じどうポスト, jidou posuto] autopost (vs) [Add to Longdo]
自由形式郵便ORアドレス[じゆうけいしきゆうびんORアドレス, jiyuukeishikiyuubin OR adoresu] unformatted postal OR address [Add to Longdo]
地域郵便属性[ちいきゆうびんぞくせい, chiikiyuubinzokusei] local postal attributes [Add to Longdo]
通知[つうち, tsuuchi] report (vs), notification, posting [Add to Longdo]
定形郵便ORアドレス[ていけいゆうびんORアドレス, teikeiyuubin OR adoresu] formatted postal OR address [Add to Longdo]
投稿[とうこう, toukou] to post (to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
表示指定[ひょうじしてい, hyoujishitei] post [Add to Longdo]
表示取消し[ひょうじとりけし, hyoujitorikeshi] unpost [Add to Longdo]
郵便ORアドレス[ゆうびんORアドレス, yuubin OR adoresu] postal OR address [Add to Longdo]
郵便ORアドレス構成要素[ゆうびんORアドレスこうせいようそ, yuubin OR adoresu kouseiyouso] postal OR address components [Add to Longdo]
郵便番号[ゆうびんばんごう, yuubinbangou] postal code [Add to Longdo]
クロスポスト[くろすぽすと, kurosuposuto] crosspost [Add to Longdo]
ロボポスト[ろぼぽすと, roboposuto] robopost [Add to Longdo]
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe [Add to Longdo]
ポストグレス[ぽすとぐれす, posutoguresu] Postgres [Add to Longdo]
ポストペット[ぽすとぺっと, posutopetto] Postpet [Add to Longdo]
ポストマスタ[ぽすとますた, posutomasuta] postmaster [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二伸[にしん, nishin] Postskript, Nachschrift [Add to Longdo]
使徒[しと, shito] Apostel [Add to Longdo]
便[べん, ben] Gelegenheit, Post [Add to Longdo]
別便[べつびん, betsubin] getrennte_Post, Extrapost [Add to Longdo]
局員[きょくいん, kyokuin] (Post- usw.) Beamter [Add to Longdo]
局留[きょくど, kyokudo] postlagernd, siehe auch kyokudo (me) [Add to Longdo]
局留め[きょくどめ, kyokudome] postlagernd [Add to Longdo]
航空便[こうくうびん, koukuubin] Luftpost [Add to Longdo]
葉書[はがき, hagaki] Postkarte [Add to Longdo]
要請[ようせい, yousei] Forderung, Erfordernis, Bitte, Postulat [Add to Longdo]
逓信[ていしん, teishin] Postwesen_und_Fernmeldewesen_und, Transportwesen [Add to Longdo]
部署[ぶしょ, busho] (Dienst)Posten [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] POST [Add to Longdo]
郵便局[ゆうびんきょく, yuubinkyoku] Postamt [Add to Longdo]
関所[せきしょ, sekisho] Grenzposten, Grenzwache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (21 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sheth \Sheth\, n.
   The part of a plow which projects downward beneath the beam,
   for holding the share and other working parts; -- also called
   {standard}, or {post}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post- \Post-\ (p[=o]st). [L. post behind, after; cf. Skr.
   pa[,c]c[=a]behind, afterwards.]
   A prefix signifying behind, back, after; as, postcommissure,
   postdot, postscript.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, a. [F. aposter to place in a post or position,
   generally for a bad purpose.]
   Hired to do what is wrong; suborned. [Obs.] --Sir E. Sandys.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, n. [AS., fr. L. postis, akin to ponere, positum, to
   place. See {Position}, and cf. 4th {Post}.]
   1. A piece of timber, metal, or other solid substance, fixed,
    or to be fixed, firmly in an upright position, especially
    when intended as a stay or support to something else; a
    pillar; as, a hitching post; a fence post; the posts of a
    house.
    [1913 Webster]
 
       They shall take of the blood, and strike it on the
       two side posts and on the upper doorpost of the
       houses.                --Ex. xii. 7.
    [1913 Webster]
 
       Then by main force pulled up, and on his shoulders
       bore,
       The gates of Azza, post and massy bar. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Unto his order he was a noble post.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Post, in the sense of an upright timber or strut, is
      used in composition, in such words as king-post,
      queen-post, crown-post, gatepost, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. The doorpost of a victualer's shop or inn, on which were
    chalked the scores of customers; hence, a score; a debt.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When God sends coin
       I will discharge your post.      --S. Rowlands.
    [1913 Webster]
 
   {From pillar to post}. See under {Pillar}.
 
   {Knight of the post}. See under {Knight}.
 
   {Post hanger} (Mach.), a bearing for a revolving shaft,
    adapted to be fastened to a post.
 
   {Post hole}, a hole in the ground to set the foot of a post
    in.
 
   {Post mill}, a form of windmill so constructed that the whole
    fabric rests on a vertical axis firmly fastened to the
    ground, and capable of being turned as the direction of
    the wind varies.
 
   {Post and stall} (Coal Mining), a mode of working in which
    pillars of coal are left to support the roof of the mine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, n. [F. poste, LL. posta station, post (where horses
   were kept), properly, a fixed or set place, fem. fr. L.
   positus placed, p. p. of ponere. See {Position}, and cf.
   {Post} a pillar.]
   1. The place at which anything is stopped, placed, or fixed;
    a station. Specifically:
    (a) A station, or one of a series of stations, established
      for the refreshment and accommodation of travelers on
      some recognized route; as, a stage or railway post.
    (b) A military station; the place at which a soldier or a
      body of troops is stationed; also, the troops at such
      a station.
    (c) The piece of ground to which a sentinel's walk is
      limited.
      [1913 Webster]
 
   2. A messenger who goes from station; an express; especially,
    one who is employed by the government to carry letters and
    parcels regularly from one place to another; a letter
    carrier; a postman.
    [1913 Webster]
 
       In certain places there be always fresh posts, to
       carry that further which is brought unto them by the
       other.                --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
       I fear my Julia would not deign my lines,
       Receiving them from such a worthless post. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An established conveyance for letters from one place or
    station to another; especially, the governmental system in
    any country for carrying and distributing letters and
    parcels; the post office; the mail; hence, the carriage by
    which the mail is transported.
    [1913 Webster]
 
       I send you the fair copy of the poem on dullness,
       which I should not care to hazard by the common
       post.                 --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Haste or speed, like that of a messenger or mail carrier.
    [Obs.] "In post he came." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. One who has charge of a station, especially of a postal
    station. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He held office of postmaster, or, as it was then
       called, post, for several years.   --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
   6. A station, office, or position of service, trust, or
    emolument; as, the post of duty; the post of danger.
    [1913 Webster]
 
       The post of honor is a private station. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. A size of printing and writing paper. See the Table under
    {Paper}.
    [1913 Webster]
 
   {Post and pair}, an old game at cards, in which each player a
    hand of three cards. --B. Jonson.
 
   {Post bag}, a mail bag.
 
   {Post bill}, a bill of letters mailed by a postmaster.
 
   {Post chaise}, or {Post coach}, a carriage usually with four
    wheels, for the conveyance of travelers who travel post.
    
 
   {Post day}, a day on which the mall arrives or departs.
 
   {Post hackney}, a hired post horse. --Sir H. Wotton.
 
   {Post horn}, a horn, or trumpet, carried and blown by a
    carrier of the public mail, or by a coachman.
 
   {Post horse}, a horse stationed, intended, or used for the
    post.
 
   {Post hour}, hour for posting letters. --Dickens.
 
   {Post office}.
    (a) An office under governmental superintendence, where
      letters, papers, and other mailable matter, are
      received and distributed; a place appointed for
      attending to all business connected with the mail.
    (b) The governmental system for forwarding mail matter.
 
   {Postoffice order}. See {Money order}, under {Money}.
 
   {Post road}, or {Post route}, a road or way over which the
    mail is carried.
 
   {Post town}.
    (a) A town in which post horses are kept.
    (b) A town in which a post office is established by law.
      
 
   {To ride post}, to ride, as a carrier of dispatches, from
    place to place; hence, to ride rapidly, with as little
    delay as possible.
 
   {To travel post}, to travel, as a post does, by relays of
    horses, or by keeping one carriage to which fresh horses
    are attached at each stopping place.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, v. t. [imp. & p. p. {Posted}; p. pr. & vb. n.
   {Posting}.]
   1. To attach to a post, a wall, or other usual place of
    affixing public notices; to placard; as, to post a notice;
    to post playbills.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly, a large post was erected before the sheriff's
      office, or in some public place, upon which legal
      notices were displayed. This way of advertisement has
      not entirely gone of use.
      [1913 Webster]
 
   2. To hold up to public blame or reproach; to advertise
    opprobriously; to denounce by public proclamation; as, to
    post one for cowardice.
    [1913 Webster]
 
       On pain of being posted to your sorrow
       Fail not, at four, to meet me.    --Granville.
    [1913 Webster]
 
   3. To enter (a name) on a list, as for service, promotion, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
   4. To assign to a station; to set; to place; as, to post a
    sentinel. "It might be to obtain a ship for a lieutenant,
    . . . or to get him posted." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bookkeeping) To carry, as an account, from the journal to
    the ledger; as, to post an account; to transfer, as
    accounts, to the ledger.
    [1913 Webster]
 
       You have not posted your books these ten years.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   6. To place in the care of the post; to mail; as, to post a
    letter.
    [1913 Webster]
 
   7. To inform; to give the news to; to make (one) acquainted
    with the details of a subject; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       Thoroughly posted up in the politics and literature
       of the day.              --Lond. Sat.
                          Rev.
    [1913 Webster]
 
   {To post off}, to put off; to delay. [Obs.] "Why did I,
    venturously, post off so great a business?" --Baxter.
 
   {To post over}, to hurry over. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, v. i. [Cf. OF. poster. See 4th {Post}.]
   1. To travel with post horses; figuratively, to travel in
    haste. "Post seedily to my lord your husband." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And post o'er land and ocean without rest. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Man.) To rise and sink in the saddle, in accordance with
    the motion of the horse, esp. in trotting. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, adv.
   With post horses; hence, in haste; as, to travel post.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 POST
     Power-On Self-Test
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 post
   mail; post
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 post
   mail; post
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 post [pɔst]
   pole; post; stanchion; stake
   post
   mail; post
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 post
   after; behind
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fell
 
 1. post, deri, posteki.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fur
 
 1. (red, ring) kürk, kürk manto
 2. post
 3. kürkle kaplamak
 4. pas veya kir bağlamak (dil)
 5. (mim.) döşeme tahtalannın al tına parça koymak make the fur fly ABD, k dili kavga çıkarmak rub a per son' fur the wrong way sinirine dokun  (mak.), asabını bozmak furry kurk kaplı, kürke benzer
 6. tuylü
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hide
 
 1. hayvan derisi, post
 2. (k.dili.) insan derisi, cilt
 3. (k.dili.) dayak atmak. (I.) haven't seen hide or hair of him. İzi tozu yok. tan one's hide bir kimseye dayak atmak, köteklemek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pelt
 
 1. post, hayvan derisi
 2. deriden yapılmış giysi
 3. insan derisi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 woolfell
 
 1. post.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 post [pɔst]
   mail
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Post [pɔst] (n) , s.(f )
   mail; mailing; post
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Post... [pɔst]
   postal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top