Search result for

*poses*

(175 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: poses, -poses-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at cross purposes[IDM] (มุ่ง) คนละทาง, See also: (มุ่ง) คนละเรื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
civil posessionการมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abreactive Purposesจุดมุ่งหมายในการระบายอารมณ์ [การแพทย์]
Methyl Ester Decomposesการสลายเอสเตอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For diagnostic purposes.เพื่อการวินิจฉัย Last Resort (2008)
The Separatists battleship Malevolence advances and apposes to Republic space, tearing apart any ship that stands on its path.ยานรบ Malevolence ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ได้รุกคืบเข้าสู่ห้วงอวกาศของสาธารณรัฐ ทำลายล้างยานทุกลำที่ขวางหน้า Shadow of Malevolence (2008)
To support them to keep them in poses.เพื่อช่วยให้พวกเขานิ่งอยู่ได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
For security purposes, I'm gonna have to ask you to check in your mobile.เพื่อความปลอดภัย ผมต้องขอให้ฝากโทรศัพท์ไว้ The Dark Knight (2008)
None. I believed the money was for humanitarian purposes.ไม่รู้เลย ผมเชื่อว่า เป็นเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ทางมนุษยธรรม Frost/Nixon (2008)
For all intents and purposes,และเมื่อเอาทั้งหลายทั้งมวล มารวมกัน 500 Days of Summer (2009)
The NSC executive proposes a vote on the following motion:การกีฬาแห่งแอฟริกาใต้.. จะทำการเสนอญัตติให้ลงคะแนนในหัวข้อ.. Invictus (2009)
We raised you out of hell for our purposes.เรามีเหตุผล ที่ช่วยนายออกมาจากนรกนะ On the Head of a Pin (2009)
It's done just for tax purposes.แค่วัตถุประสงค์ทางการจ่ายภาษี Better Call Saul (2009)
he poses no threat.มุมกล้องเขาปกติมาก The Big Wheel (2009)
For security purposes.เพื่อความปลอดภัยครับ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
If this were English class we could discuss rhythm and meter, but for the purposes of history class, I really feel like you captured the feelings of the common man fighting for a dream.ถ้านี่เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษ\เราจะได้ถกเถียงทำนองและจังหวะ. แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์,\ฉันรู้สึกจริงๆ. เหมือนกับคุณจับความรู้สึก\ของคนทั่วไปที่ต่อสู้เพื่อความฝัน. Pilot (2009)
Let me guess, some state law allows you to grow psyches for religious purposes.ให้ฉันเดานะ บางอย่าง กฎหมายรัฐทำให้นายเติบโตมาด้วยจิตวิญญาณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนา Balm (2009)
[scoffs] But we can't be working at cross purposes.แต่พวกเราไม่สามารถทำงานข้ามจุดประสงค์ได้ Darkness (2009)
For educational purposes, as a teacher.เพื่อจุดประสงค์การศึกษา เพื่เป็นครู Amplification (2009)
I practiced over 18 different posesหนูฝึกโพสมาตั้ง 18 ท่า Mattress (2009)
Anytime one exposes one's brain to that amount of hallucinogens--ในทุกเวลาที่คนเปิดใจกว้าง รับสมองคนอื่น ด้วยยาหลอนประสาท ปริมาณมาก Momentum Deferred (2009)
And i'll be recording our conversation for legal purposes.และผมจะทำการบันทึกคำสนทนา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย Bad Seed (2009)
Fortunately, there are two Jedi on their way to help me, one more than we need for our purposes.โชคดี ที่มีเจไดสองคนกำลังมุ่งหน้ามาช่วยข้า มากกว่าที่ต้องการซะอีก Holocron Heist (2009)
- for my own selfish purposes.นั่นเพราะวัตถุประสงค์อันเห็นแก่ตัวของผมเอง Debate 109 (2009)
The world's smartest man poses no more threat to me than does its smartest termite.มนษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลก... ...สำหรับฉันไม่ได้น่าหวั่นไปกว่า... ...มดตัวที่ฉลาดที่สุดในโลก Watchmen (2009)
Purely for academic purposes, you understand.เพื่อการศึกษาน่ะ เข้าใจนะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Promise me you won't tell anyone until after he proposes.สัญญาสิว่าจะไม่บอกใคร จนกว่าเขาจะขอเธอ Bride Wars (2009)
There danger is they can also be used for more nefarious purposes.อันตรายก็คือมันอาจ ถูกนำไปใช้ในทางชั่วช้า Sherlock Holmes (2009)
And what kevorkian proposes goes against every fiber of my being....และสิ่งที่เควอร์เกี้ยนนำเสนอ ขัดต่อทุกอณูในความเป็นตัวผม You Don't Know Jack (2010)
- Even the ANC says it's a white man's photo taken for white man's purposes.ภาพของพวกคนขาวถูกถ่าย เพื่อจุดประสงค์ของคนขาวเอง ซอนนี่ ไม่ใช่ความผิดของเขา The Bang Bang Club (2010)
Not exactly ideal for our purposes,ไม่ใช่ที่ผมคิด สำหรับจุดประสงค์ของพวกเรา Divided (2010)
If Jack gets this evidence and exposes the Russians, the agreement is over.ถ้าแจ๊คได้หลักฐานไป แล้วเขาเปิดโปงพวกรัซเซีย สนธิสัญญาก็เป็นอันจบ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Remember, unless it poses an immediate threat to President Logan, you shoot Bauer on sight, and you shoot to kill.จำไว้,ถึงแม้อาจเป็นอันตราย กับประธานาธิบดีโลแกน แต่ต้องยิงบาวเออร์เมื่อพบ และยิงให้ตาย Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Crixus and I fight at cross-purposes.คริกซัสกับข้า ยังตกลงกันไม่ได้ Shadow Games (2010)
"Allegedly." I should say that for legal purposes.ตามข้อกล่าวหา ผมควรจะกล่าวว่าเพื่อความถูกต้อง MacGruber (2010)
He poses no threat to Crixus.มันทำอะไรคริซัสไม่ได้หรอก Legends (2010)
My visit to the market could serve dual purposes.การได้ไปสำรวจตลาดของข้า สามารถสนองความต้องการท่านได้. Mark of the Brotherhood (2010)
So he proposes to you, and you said what again?งั้นตอนที่เขาขอคุณแต่งงาน คุณตอบว่าไงนะ Bad Blood (2010)
-The Great Revelation-- -Russell opposes the Great Revelation.รัสเซลขัดขวาง การเปิดเผยตัวตน Everything Is Broken (2010)
So for our purposes, that's our first point.นั่นคือจุดแรกของเรา The Man from the Other Side (2010)
For the purposes of this conversation, importing and exporting mostly glass cleaner.สำหรับจุดประสงค์ในการสนทนานี้ นำเข้าและส่งออก ส่วนใหญ่เป็นน้ำยาทำความสะอาดกระจก The Predator in the Pool (2010)
That poses some serious questions, don't you think?ทำให้เกิดคำถามที่ร้ายแรงนะ คุณว่าไหม? The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
It was used for ceremonial purposes centuries ago in Salem.ใช่แล้ว มันถูกใช้่ประกอบพิธีกรรม มาหลายศตวรรษแล้วล่ะ ในเมืองซาเล็ม The Witch in the Wardrobe (2010)
However, for our purposes, you might just as well visualize a large bag of money.อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของเรา คุณคงทราบกันดีอยู่แล้ว จินตนาการว่าจะได้ถุงเงินใหญ่ๆได้เลยครับ Caballo sin Nombre (2010)
If I start borrowing evidence to use for my own purposes...ถ้าฉันเริ่มยืมหลักฐานออกมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง... Episode #1.5 (2010)
I mean, shifter poses as a guard for the security company to get near the house.แบบว่า มีชิฟเตอร์เป็นยาม ของบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้าใกล้บ้าน Two and a Half Men (2010)
Now, for the purposes of this exercise, Brick, you'll be Mr. Ehlert Axl, you be Pete Sue's Lou, I'm me, and, Mike, you can be Bob.ตอนนี้จุดประสงค์ก็คือ บริค ลูกเป็นคุณเอเลิร์ท ..แอ็กเซลเป็นพีท.. ..ซูเป็นลู แม่เป็นแม่ และ ไมค์คุณเป็นบ็อบ Back to School (2010)
It carried them across the blood-brain barrier and successfully transferred the memories, which means for all intents and purposes...และส่งผ่านข้อมูลความทรงจำ ซึ่งหมายความว่า แผนการทุกอย่าง และจุดมุ่งหมาย... .. Olivia (2010)
For all intents and purposes, she is Agent Dunham.ทั้งเจตนาและความมุ่งหมาย เธอคือเอเยนต์ดันแฮม The Plateau (2010)
For all intents and purposes, she is Agent Dunham.จุดประสงค์ของเราทั้งหมดนั่นก็คือ เธอคือ โอลิเวีย ดันแฮม นั่นแหละ Amber 31422 (2010)
Actually, it has a number of medicinal purposes, as you well know.ความจริงแล้ว มันถูกใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้หลายอย่าง อย่างที่เธอก้อรู้จักดีนิ่ Dog Eat Dog (2010)
Morgan is going to need at least five hours of my time every week for Halo purposes.มอแกนจะเอาเวลาของฉัน อย่างน้อยที่สุดห้าชั่วโมง ทุกสัปดาห์สำหรับHalo purposes Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Anyone who opposes himใครที่เป็นปรปักษ์ต่อเขา The San Lorenzo Job (2010)
Anyone who opposes him is declared an enemy of the state.ใครที่เป็นปรปักษ์กับเขา จะถือว่าเป็นศัตรูของรัฐ The San Lorenzo Job (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
posesA jaywalker exposes himself to great danger.
posesAllocate a room for research purposes.
posesA prism decomposes light.
posesAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
posesFor safety purposes, remove the plastic casing before use.
posesHe composes beautiful poems.
posesHe opposes me at every turn.
posesHe was to all intents and purposes deceived.
posesHe wished to keep the bank accounts separate for tax purposes.
posesIt is desirable that atomic energy should be used for peaceful purposes.
posesIt will do for ordinary purposes.
posesMan proposes, God disposes. [Proverb]
posesShe imposes on her friends too often.
posesSwampy land is no use for building purposes.
posesThe use of space must be limited to non-military purposes as far as Japan's involvement is concerned.
posesThey talked for hours at cross purposes.
posesThis car is built to serve such purposes.
posesThis room is used for various purposes.
posesThis tool lends itself to many purposes.
posesWe should be the last people on earth to approve of the use of atomic energy for military purposes.
posesWhoever opposes my plan, I will carry it out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๋เต๋[ADV] aimlessly, See also: without proposes, Syn. เรื่อยเปื่อย, Example: เขาเดินโต๋เต๋ๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
มั่วสุม[V] assemble for unlawful purposes, See also: meet or gather for unlawful purpose, Syn. สุมหัว, มั่ว, Example: เขามั่วสุมอยู่กับพวกสูบกัญชาจนดึกดื่นค่อนคืน, Thai definition: ชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี เช่น มั่วสุมเล่นการพนัน
รองทุน[V] advance an investment, See also: provide a sum of money in advance for some purposes, Syn. สำรองทุน, Thai definition: ออกทุนให้ไปก่อน
เมี่ยง[N] tea-leaves used for masticatory purposes, See also: name of tea-leaves of which are used chewing, Syn. ต้นชา, Count unit: ต้น,ใบ, Notes: (ถิ่นพายัพ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line)   FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: tea leaves prepared for chewing ; tea-leaves used for masticatory purposes   FR: feuille de thé à mastiquer
มั่วสุม[n.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet or gather for unlawful purpose   FR: organiser un gang
สวนทาง[adv.] (sūanthāng) EN: at cross-purposes ; by in opposite directions ; confronting   FR: en sens contraire

CMU English Pronouncing Dictionary
POSES    P OW1 Z AH0 Z
OPPOSES    AH0 P OW1 Z AH0 Z
EXPOSES    IH0 K S P OW1 Z AH0 Z
IMPOSES    IH2 M P OW1 Z AH0 Z
PURPOSES    P ER1 P AH0 S AH0 Z
PROPOSES    P R AH0 P OW1 Z AH0 Z
COMPOSES    K AH0 M P OW1 Z AH0 Z
DISPOSES    D IH2 S P OW1 Z AH0 Z
SUPPOSES    S AH0 P OW1 Z AH0 Z
DECOMPOSES    D IY2 K AH0 M P OW1 Z AH0 Z
PRESUPPOSES    P R IY2 S AH0 P OW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poses    (v) (p ou1 z i z)
deposes    (v) (d i1 p ou1 z i z)
exposes    (v) (i1 k s p ou1 z i z)
imposes    (v) (i1 m p ou1 z i z)
opposes    (v) (@1 p ou1 z i z)
reposes    (v) (r i1 p ou1 z i z)
composes    (v) (k @1 m p ou1 z i z)
disposes    (v) (d i1 s p ou1 z i z)
proposes    (v) (p r @1 p ou1 z i z)
purposes    (v) (p @@1 p @ s i z)
supposes    (v) (s @1 p ou1 z i z)
triposes    (n) (t r ai1 p o s i z)
decomposes    (v) (d ii2 k @ m p ou1 z i z)
interposes    (v) (i2 n t @ p ou1 z i z)
juxtaposes    (v) (jh uh2 k s t @ p ou1 z i z)
transposes    (v) (t r a1 n s p ou1 z i z)
discomposes    (v) (d i2 s k @ m p ou1 z i z)
overexposes    (v) (ou2 v @ r i k s p ou1 z i z)
predisposes    (v) (p r ii2 d i s p ou1 z i z)
presupposes    (v) (p r ii2 s @ p ou1 z i z)
superimposes    (v) (s uu2 p @ r i m p ou1 z i z)
underexposes    (v) (uh2 n d @ r i k s p ou1 z i z)
cross-purposes    (n) - (k r o2 s - p @@1 p @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absicht {f}; Intention {f}; Zweck {m}; Wille {m} | Absichten {pl}purpose; intention | purposes; intentions; intents [Add to Longdo]
zu Versuchszweckenfor experimental purposes [Add to Longdo]
für Werbezweckefor promotion purposes [Add to Longdo]
Widerspruch {m}crosspurposes [Add to Longdo]
Zweck {m}; Absicht {f}; Vorsatz {m}; Bestimmung {f} | einem Zweck entsprechen | zu diesem Zweck | den Zweck erfüllenpurpose | to answer the purposes | with this in mind | to serve the purpose [Add to Longdo]
entheben; absetzen; entthronen | enthebend | enthebtto depose | deposing | deposes [Add to Longdo]
gewerblich genutzt(used) for commercial purposes [Add to Longdo]
imponiert; verhängtimposes [Add to Longdo]
komponiertcomposes [Add to Longdo]
lagertsuperposes [Add to Longdo]
legtposes [Add to Longdo]
macht untauglichindisposes [Add to Longdo]
ordnet andisposes [Add to Longdo]
prädisponieren | prädisponierend | prädisponiert | prädisponiertto predispose | predisposing | predisposes | predisposed [Add to Longdo]
regt aufdiscomposes [Add to Longdo]
ruhen | ruhend | ruht | ruhteto repose | reposing | reposes | reposed [Add to Longdo]
schlägt vorproposes [Add to Longdo]
stellt gegenüberopposes [Add to Longdo]
stellt herausexposes [Add to Longdo]
überbelichten | überbelichtend | überbelichtet | überbelichtete | überbelichteteto overexpose | overexposing | overexposed | overexposes | overexposed [Add to Longdo]
unterbelichten | unterbelichtend | unterbelichtet | unterbelichtet | unterbelichteteto underexpose | underexposing | underexposed | underexposes | underexposed [Add to Longdo]
über etw. verfügen | verfügend | verfügt | verfügteto have sth. at one's disposal; to dispose of sth. | disposing | disposes | disposed [Add to Longdo]
vermuten; annehmen; mutmaßen | vermutend; annehmend; mutmaßend | vermutet; angenommen; mutgemaßt | er/sie vermutet | ich/er/sie vermutet | er/sie hat/hatte vermutetto suppose | supposing | supposed | he/she supposes | I/he/she supposed | he/she has/had supposed [Add to Longdo]
versetzttransposes [Add to Longdo]
aneinander vorbei reden; vorbeireden | vorbeigeredetto talk at cross purposes | talked at cross purposes [Add to Longdo]
widerstreitetopposes [Add to Longdo]
wirft eininterposes [Add to Longdo]
Der Mensch denkt, Gott lenkt. [Sprw.]Man proposes, God disposes. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
ブーショッファン;ブーッショファン[, bu-shoffan ; bu-sshofan] (n) boue chauffante (self-heating mud-pack for cosmetic purposes) (fre [Add to Longdo]
業務用[ぎょうむよう, gyoumuyou] (n,adj-no) business use; business purposes [Add to Longdo]
区処[くしょ, kusho] (n,vs) dividing for administrative purposes; partition; division [Add to Longdo]
計帳[けいちょう, keichou] (n) register established for tax purposes (ritsuryo period) [Add to Longdo]
兼帯[けんたい, kentai] (n,vs) combined use; combination; filling two positions; serving two purposes; dual-use [Add to Longdo]
兼用[けんよう, kenyou] (n,vs,adj-no) multi-use; combined use; combination; serving two purposes [Add to Longdo]
御手許金;お手元金[おてもときん, otemotokin] (n) the privy purse; the money used for private purposes by the members of the Imperial family [Add to Longdo]
使い分け(P);使いわけ[つかいわけ, tsukaiwake] (n,vs) proper use; using (different things) for different purposes; (P) [Add to Longdo]
使い分ける;使いわける[つかいわける, tsukaiwakeru] (v1,vt) to use properly; to use (different things) for different purposes [Add to Longdo]
実用本位[じつようほんい, jitsuyouhon'i] (n,adj-no) pragmatism; functionalism; practicality; being intended for practical purposes [Add to Longdo]
邪知;邪智[じゃち, jachi] (n) knowledge applied to evil purposes [Add to Longdo]
守備固め[しゅびがため, shubigatame] (n) making replacements for defensive purposes in the late inning of a game (baseball) [Add to Longdo]
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate [Add to Longdo]
素読[そどく, sodoku] (n,vs) (See 素読み) reading something (usu. aloud) without trying to understand it; reading something only for the purposes of proofreading [Add to Longdo]
胎児認知[たいじにんち, taijininchi] (n) recognition of an unborn child (for the purposes of claiming nationality) [Add to Longdo]
塗り分ける[ぬりわける, nuriwakeru] (v1) to paint in different colors (for different purposes) (colours) [Add to Longdo]
盗撮カメラ[とうさつカメラ, tousatsu kamera] (n) (See 盗撮) hidden camera (for illegal and immoral purposes) [Add to Longdo]
盗難証明書[とうなんしょうめいしょ, tounanshoumeisho] (n) certificate of theft (for insurance purposes, etc.) [Add to Longdo]
忍者[にんじゃ, ninja] (n) (See 忍術) ninja (persons in feudal Japan who used ninjutsu for the purposes of espionage, assassination, sabotage, etc.); (P) [Add to Longdo]
薬酒[やくしゅ, yakushu] (n) alcoholic beverage for medicinal purposes [Add to Longdo]
薬用酒[やくようしゅ, yakuyoushu] (n) alcoholic beverage for medicinal purposes [Add to Longdo]
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕俘[bǔ fú, ㄅㄨˇ ㄈㄨˊ, ] capture enemy personnel (for intelligence purposes) [Add to Longdo]
生辰八字[shēng chén bā zì, ㄕㄥ ㄔㄣˊ ㄅㄚ ㄗˋ, ] one's birth data for astrological purposes, combined from year, month, day, hour, heavenly trunk and earthly branch [Add to Longdo]
词汇[cí huì, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocabulary; list of words (e.g. for language teaching purposes) [Add to Longdo]
谋事在人,成事在天[móu shì zài rén, ㄇㄡˊ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ, cheng2 shi4 zai4 tian1, / ] planning is with man, accomplishing with heaven (成语 saw); Man proposes but God disposes. [Add to Longdo]
财政年度[cái zhèng nián dù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, / ] financial year; fiscal year (e.g. from April to March, for tax purposes) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
占有[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top