Search result for

*poser*

(190 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: poser, -poser-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poser[N] ผู้วางท่า, See also: ผู้ตั้งท่า, ผู้แสร้งทำ, ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ, Syn. pretender, hypocrite, mimic
poser[N] ปัญหาที่ท้าทาย, See also: สิ่งลึกลับ, ปริศนา, Syn. mystery, puzzle, problem, riddle, secret
deposer[N] ผู้ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่ง, See also: ผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากตำแหน่ง
composer[N] นักแต่งเพลง
proposer[N] ผู้เสนอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decomposerตัวสลายสารอินทรีย์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Composersคีตกวี [TU Subject Heading]
decomposerผู้ย่อยสลายอินทรียสาร, กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพโดยได้พลังงานจากการย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ เห็ดราและแบคทีเรียบางชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decomposer[ดีคอมโพสเซอร์] (n) ผู้ย่อยสลาย หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ได้สารอาหารจากการย่อยซากสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ เห็ด รา เป็นต้น(ศัพท์ทางชีววิทยา)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our titled song, William Tell's Overture's composer, Rossini...เพลงโหมโรง วิลเลี่ยม เทล ที่เราจะใช้ ประพันธ์โดย รอสซินี Beethoven Virus (2008)
He talked for, like, two hours about, like, composers...เขาพูดอยู่ราวสองชั่วโมง เรื่อง นักแต่งเพลงทั้งหลาย New York, I Love You (2008)
Dostoyevsky isn't a composer.โดสโตเยฟสกี้ ไม่ใช่นักแต่งเพลงซะหน่อย New York, I Love You (2008)
Alright, you remember we were talking about John Philip Sousa, a great March composer at the turn of the century?นักแต่งเพลงมาร์ช ที่ยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษได้มั้ย Hachi: A Dog's Tale (2009)
[SONG: The Jaws Theme COMPOSER: John Williams]เพลง The Jaws Theme ผู้แต่ง John Williams Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
There are many composers you should learn.มีนักประพันธ์อีกหลายคนที่เธอต้องเรียน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Then go to Romania and live in a cave, you ranchero poser.งั้นก็กลับไปโรมาเนีย แล้วอาศัยในถ้ำไป ไอ้จอมเลียนแบบ Never Let Me Go (2009)
You were a brilliant composer, weren't you?คุณเป็น... ...นักแต่งเพลงที่ปราดเปรื่องใช่ไหมครับ? Episode #1.5 (2009)
The composer of that pavane, Ravel, eventually suffered from a damaged memory.นักประพันธ์เพลงอย่าง Pavane , Ravel ตอนท้ายพวกเขาทรมานจากการสูญเสียความทรงจำ Episode #1.5 (2009)
I rock. I scored 2 tickets to the Posers Saturday night.ฉันสุดยอด ได้ตั๋วมาสองใบล่ะ Friday Night Bites (2009)
- eew. no. i hired a local composer.- ไม่ ฉันจ้างคอมโพเซอร์ท้องถิ่นมาเป็นต่างหาก Advanced Criminal Law (2009)
In the 18th century, composers played their own music.ในศตวรรษที่ 18 นักประพันธ์จะเล่นเพลงของตัวเองด้วย Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
All poser slayer with that comps.แล้วเขาก็กลายเป็น ซากหิวโหยที่เดินได้ Children of the Damned (2010)
You're implying I'm some sort of pool poser...คุณกำลังแอบด่าผมว่าเป็นนักเล่นพูลที่ชอบวางท่า... Physical Education (2010)
The guy's a poser, dude.เขาเป็นพวกวางท่าน่ะ เพื่อน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I couldn't let that poser play with it.ผมยอมให้ตานั่นมาเล่นไม่ได้หรอก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Do they have the rules to high-maintenance poser drinking on the wall at L street?พวกเขามีกฏสำหรับนักดื่มที่ดัดจริตหัวสูง บนกำแพง L Street ด้วยเหรอ? Mixology Certification (2010)
- Poser drinking?- นักดื่มที่ดัดจริตเหรอ? Mixology Certification (2010)
At least someone was smart enough to look for the actual composer.อย่างน้อยบางคนก็ฉลาดพอที่จะมองหานักคนตรีตัวจริง ยัยป้านี่ Episode #1.11 (2010)
"apologize to the composer".ขออภัยผู้แต่งเพลง Episode #1.12 (2010)
Why don't you try finding the composer of the original song?ทำไมคุณไม่หาคนที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาหละ? Episode #1.9 (2010)
There were a few singers who had the same thing happen to them by this composer but didn't get caught.มีนักร้องไม่กี่คนที่โดนแบบนี้ แต่จับไม่ได้ Episode #1.9 (2010)
Unless the composer admits plagiarizing with his own mouth, there's no other way.เว้นแต่ว่าคนทำเพลงจะยอมรับว่าขโมยด้วยตัวเอง ไม่มีทางอื่น Episode #1.9 (2010)
I told you that we have been preparing to sue the composer!ผมบอกแล้วไง ว่าเราจะฟ้องคนเรียบเรียงเพลง Episode #1.9 (2010)
How do I know where the composer is?ผมจะรู้ได้ไงว่าเค้าอยู่ที่ไหน Episode #1.9 (2010)
First thing to do is to catch the composer guy to deal with the plagiarism!อย่างแรกที่ต้องทำ คือจับคนที่ติดต่อกับคนที่ขโมยเพลงไปก่อนสิ Episode #1.9 (2010)
Performers, composers, stage designers, people like that...ผู้แสดง นักแต่งเพลง นักออกแบบฉากละคร คนเหล่านั้น... . Episode #1.10 (2010)
What kind of investigation are they going to do with a poser like you?ฉันจะสืบสวนคดีกับเด็กอย่างนาย ไปได้ซักกี่น้ำกันหนอ? Episode #1.1 (2010)
The artistry lays in the fact that even though the composer was German,ความเป็นศิลปะบอกว่า ถึงแม้คนแต่งจะเป็นเยอรมัน Death Didn't Become Him (2011)
Also, she thinks you're a spritely, green mythological creature, but I know you're a potato-eating poser, but since Brittany likes having a pet Irish,และเธอก็คิดว่านายเป็นพวกเทพธิดา สัตว์สีเขียวในตำนานอะไรพวกนั้น แต่ฉันรู้ ว่านายต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการกินมันฝรั่ง Pot O' Gold (2011)
The composer who said you told her to plagiarize.บอกไปว่าคุณเป็นคนลอกผลงานผู้แต่งสาวคนนั้น Episode #1.15 (2011)
the greatest British composer of his time.СΑΜΒRΙDGΕ, 1936 Cloud Atlas (2012)
One moment, leaping from a hotel window, the next, gainfully employed by one of the world's greatest living composers."Τhе Wеаk аrе Μеаt, thе Ѕtrоng dо Εаt." Τhе Τruе-truth, whаt thаt іѕ. Cloud Atlas (2012)
Quite a scandal. They... They say this ruffian, Robert Frobisher is a composer.thіnk yоu'rе uр tо ѕnuff? Cloud Atlas (2012)
You're a composer too, aren't you, Mr. Ewing?іUnаnіmіty rеquіrеѕ соmрlіаnсе. Cloud Atlas (2012)
Sorry-- ♪ I knew these posers weren't real street like me.ขอโทษ ฉันรู้หรอกว่าพวกนี้ไม่เก๋าเท่าฉัน เยี่ยมจริงนะ Lachlan's Gambit (2012)
This is our music composer tom levitt singing on the recording, who, by the way, makes a lovely Marilyn.นี่คือผู้แต่งเพลงของเรา ทอม เลวิทท์ ร้องเพลงเอาไว้ เขาเป็นมาริลีนที่น่ารักมาก The Callback (2012)
You saw Beethoven, the composer who's been dead for 200 years,นายเห็นบีโธเฟน นักแต่งเพลงที่ตายไปแล้ว เมื่อ 200 ปีก่อนเนี่ยนะ 47 Seconds (2012)
Of all the composers from the Romantic Era...นักประพันธ์เพลงทุกคนจากยุคโรแมนติค Tricks and Treats (2012)
who you used to think was a total poser, but turns out he's actually a really cool guy who totally has your back, and you know you'll be a world-class D-bag if you jump in now and try to break them up?แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงเข้าไปจีบเธอ คนที่ตอนแรกพี่คิดว่าเค้ากวน ีนมาก แต่ความจริงแล้ว เค้าก็เป็คนดี Dynamic Duets (2012)
Spider-Man's a poser, son.แมงมุมของปัญหาที่ตอบยากลูกชาย Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
What's a poser?สิ่งที่ปัญหาที่ตอบยากหรือไม่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
A poser is Gary.ปัญหาที่ตอบยากเป็นแกรี่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
- CHARLES: And our composer, Mr. Berger.- ชาร์ลส์และนักแต่งเพลงนายเบอร์เกอร์ของเรา The Invisible Woman (2013)
Have you heard of the composer Frederick LeMay?เคยได้ยินชื่อนักแต่งเพลง เฟรดเดอร์ริค เลอเมย์ ไหม? Event Horizon (2013)
Poser.ขี้เก๊ก Fae-ge Against the Machine (2013)
Techniques that Work for Today's Hot Young Posers."สอนเทคนิคให้นักโพสรุ่นกระจ๊อก Naked (2013)
Hello, poser.หวัดดี นายขี้เก๊ก Feud (2013)
Frederick LeMay, a composer in Brussels.เฟดเดอริก เลอเมย์ นักประพันธ์เพลงที่บรัสเซล Perfect Storm (2013)
Composer by the name of Max fisher was committed to an asylum after a mental breakdown.นักแต่งเพลงชื่อแม็กซ์ ฟิชเชอร์ Kiss of the Muse (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poserComposers create music.
poserHe is a famous composer.
poserHe is nothing but a minor composer.
poserI rate him among the best modern composers in Japan.
poserI think Beethoven is as great a composer as ever lived.
poserMozart was greater than any other composer of his time.
poserMy friend here is not only a pianist, but also a composer.
poserPaul is not so much a singer as a composer.
poserShe likes classical composer such as Beethoven and Bach.
poserTalking of classical music, who is your favorite composer?
poserThe composer is wrestling with the new music.
poserWhich of the composers do you like best?
poserWho is your favorite composer?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประมูล[N] bidder, See also: price proposer, Syn. คนประมูล, Example: การประมูลสร้างอาคารครั้งนี้มีผู้ประมูลมากกว่าครั้งอื่นๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แข่งขันเสนอราคาในการซื้อหรือขาย
ผู้เรียบเรียง[N] complier, See also: author, writer, composer, Example: รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระมีปรากฏอยู่ในคำนำของผู้เรียบเรียงแล้ว
ผู้เสนอ[N] proposer, See also: mover of a motion, Example: อียิปต์เห็นด้วยกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ
คีตกวี[N] composer, Syn. นักแต่งเพลง, นักแต่งกลอน, นักประพันธ์, Example: เขากล่าวปิดท้ายด้วยคำของไซคอฟสกี้ซึ่งเป็นคีตกวีเอกของโลก
ฝ่ายเสนอ[N] proposer, Ant. ฝ่ายค้าน, Example: ฝ่ายเสนอชนะฝ่ายค้านในการโต้วาที, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: ฝ่ายที่แสดงความเห็นให้ฝ่ายค้านโต้แย้งตามญัตติในการโต้วาที
ปริศนา[N] puzzle, See also: riddle, enigma, conundrum, poser, Syn. ปัญหา, Example: คำพูดของเขาเป็นปริศนา, Count unit: ข้อ, เรื่อง, Thai definition: สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย
นักดนตรี[N] musician, See also: player, performer, composer, Example: นักดนตรีประจำร้านเพิ่งลาออก เจ้าของร้านเลยต้องเปิดรับสมัครใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่นดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี
นักแต่งเพลง[N] songwriter, See also: composer, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแต่งเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate   FR: dicter ; imposer
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
ช่างเรียง[n.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter   FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)   FR: offrir ; proposer ; favoriser
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR:poser ; confier ; remettre
ฝากเงิน[v. exp.] (fāk ngoen) EN: deposit money ; make a deposit   FR:poser de l'argent
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe   FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; get ready   FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
จัดกลุ่ม[v. exp.] (jat klum) EN: form into groups ; organize into groups   FR: grouper ; disposer en groupe
จัดวาง[X] (jat wāng) FR: disposer
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
กำหนดให้[v. exp.] (kamnot hai) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot   FR: assigner ; proposer ; allouer
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
ขันชะเนาะ[v. exp.] (khan chanǿ) EN: twist a rope tight by means of a stick   FR: garroter ; poser un garrot
เข้าใจเอาว่า[v. exp.] (khaojai ao wā) EN: suppose   FR: supposer que
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict   FR: s'opposer
ขัดจังหวะ[v.] (khatjangwa) EN: interrupt ; break   FR: s'interposer ; interrompre
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate   FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
ขัดข้อง[v.] (khatkhøng) EN: object ; dissent ; have objections   FR: objecter ; opposer
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict   FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter   FR: s'opposer
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū kap) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on   FR: dépendre de ; reposer sur
เขียนโคลง[v. exp.] (khīen khlōng) EN: write a poem ; compose a poem   FR: écrire un poème ; composer un poème
เขียนกลอน[v. exp.] (khīen kløn) EN: write poetry   FR: faire un poème ; composer un poème
คิด[v.] (khit) EN: consider ; conceive ; suppose   FR: considérer ; estimer ; supposer ; croire
ขอแต่งงาน[n. exp.] (khø taēng-ngān) EN: propose marrriage to   FR: demander en mariage ; proposer en mariage
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; call off   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
เลื่อนออกไป[v. exp.] (leūoen øk pai) EN: postpone   FR: postposer
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
ลงชื่อ [v.] (longcheū) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name   FR: signer ; apposer sa signature ; parapher = parafer ; indiquer son nom
ลงนาม[v.] (longnām) EN: sign ; autograph ; put down one's name   FR: signer ; apposer sa signature
ลงพระปรมาภิไธย[v. exp.] (long Phra Poramāphithai) EN: affix the royal signature   FR: apposer la signature royale
ลงสู่พื้นดิน[v. exp.] (long sū pheūndin) FR: atterrir ; se poser ; toucher le sol
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger   FR: s'exposer ; risquer
มีแต่...[v. exp.] (mī tāe ...) EN: only have ... ; there are only ...   FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...
มีเวลาว่าง[v. exp.] (mī wēlā wāng) EN: have free time ; be free   FR: avoir du temps libre ; disposer de temps libre
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out   FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมุนตัวเลข[v. exp.] (mun tūalēk) FR: composer un numéro
แนะ[v.] (nae) EN: suggest ; direct ; guide   FR: proposer ; suggérer

CMU English Pronouncing Dictionary
POSER    P OW1 Z ER0
COMPOSER    K AH0 M P OW1 Z ER0
DISPOSER    D IH2 S P OW1 Z ER0
COMPOSERS    K AH0 M P OW1 Z ER0 Z
COMPOSER'S    K AH0 M P OW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poser    (n) (p ou1 z @ r)
posers    (n) (p ou1 z @ z)
composer    (n) (k @1 m p ou1 z @ r)
proposer    (n) (p r @1 p ou1 z @ r)
composers    (n) (k @1 m p ou1 z @ z)
proposers    (n) (p r @1 p ou1 z @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antragsteller {m}proposer [Add to Longdo]
Einsprechende {m,f}; Einsprechender [jur.] | Einsprechenden {pl}; Einsprechende [jur.]opposer; opponent | opposers; opponents [Add to Longdo]
Gegner {m}opposer [Add to Longdo]
Komponist {m}; Komponistin {f}composer [Add to Longdo]
knifflige Frageposer [Add to Longdo]
Camposerdhacker {m} [ornith.]Campo Miner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
コンポーザー[, konpo-za-] (n) composer [Add to Longdo]
ディスポーザー[, deisupo-za-] (n) disposer [Add to Longdo]
ミーハー(P);みいはあ[, mi-ha-(P); miihaa] (adj-na,n) (1) (abbr) (See みいちゃんはあちゃん) follower of each new fad; (2) (sl) poser; (P) [Add to Longdo]
ロシア五人組[ロシアごにんぐみ, roshia goningumi] (n) The Five (circle of Russian composers [Add to Longdo]
詠み手;詠手[よみて, yomite] (n) writer (composer) (of a poem) [Add to Longdo]
歌詠み[うたよみ, utayomi] (n) tanka composer [Add to Longdo]
銀流し[ぎんながし, ginnagashi] (n) (1) silvering; silvered item; (2) person who is all style and no substance; poser [Add to Longdo]
建議者[けんぎしゃ, kengisha] (n) a proposer [Add to Longdo]
作曲家[さっきょくか, sakkyokuka] (n) composer [Add to Longdo]
作曲者[さっきょくしゃ, sakkyokusha] (n) composer [Add to Longdo]
提出者[ていしゅつしゃ, teishutsusha] (n) presenter; proposer [Add to Longdo]
読み人知らず;読人知らず;詠み人知らず;詠人知らず[よみびとしらず, yomibitoshirazu] (n) (1) author unknown; anonymous; (2) unknown waka composer [Add to Longdo]
発案者[はつあんしゃ, hatsuansha] (n) original proposer; originator; proponent; initiator [Add to Longdo]
分解者[ぶんかいしゃ, bunkaisha] (n) decomposer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, ] composer; songwriter [Add to Longdo]
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, ] composer; song writer [Add to Longdo]
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, ] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱 [Add to Longdo]
勃拉姆斯[Bó lā mǔ sī, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄙ, ] Brahms (name); Johannes Brahms (1833-1897), German romantic composer [Add to Longdo]
巴拉基列夫[Bā lā jī liè fū, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄐㄧ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, ] M.A. Balakirev, Russian composer [Add to Longdo]
德沃夏克[Dé wò xià kè, ㄉㄜˊ ㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄎㄜˋ, ] Antonin Dvořák (1841-1904), Bohemian composer, author of nine symphonies including the New World symphony [Add to Longdo]
摹扎特[Mó zā tè, ㄇㄛˊ ㄗㄚ ㄊㄜˋ, / ] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer; also written 莫扎特 [Add to Longdo]
斯克里亚宾[Sī kè lǐ yà bīn, ㄙ ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ ㄅㄧㄣ, / ] Scriabin (composer) [Add to Longdo]
李斯特[Lǐ sī tè, ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Ferenc (Franz) Liszt (1811-1886), Hungarian composer; Joseph Lister (1883-1897), British surgeon and bacteriologist [Add to Longdo]
柴科夫斯基[Chái kē fū sī jī, ㄔㄞˊ ㄎㄜ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, ] Piotr Ilyich Tchaikowsky (1840-1893), Russian composer, composer of 6 symphonies and the opera Eugene Onegin [Add to Longdo]
狄奥多・阿多诺[Dí ào duō, ㄉㄧˊ ㄠˋ ㄉㄨㄛ· A1 duo1 nuo4, / ] Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer [Add to Longdo]
发起人[fā qǐ rén, ㄈㄚ ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ, / ] proposer; initiator; founding member [Add to Longdo]
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer [Add to Longdo]
穆索尔斯基[Mù suǒ ěr sī jī, ㄇㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ, / ] Modest Mussorgsky (1839-1881), Russian composer, composer of Pictures at an Exhibition [Add to Longdo]
聂耳[Niè Ěr, ㄋㄧㄝˋ ㄦˇ, / ] Nie Er (1912-1935), musician and composer of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲 [Add to Longdo]
舒曼[Shū màn, ㄕㄨ ㄇㄢˋ, ] Schumann (name); Robert Schumann (1810-1856), romantic composer [Add to Longdo]
莫扎特[Mò zhā tè, ㄇㄛˋ ㄓㄚ ㄊㄜˋ, ] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer [Add to Longdo]
萧邦[Xiāo bāng, ㄒㄧㄠ ㄅㄤ, / ] Frédéric Chopin (Composer) [Add to Longdo]
谭盾[Tán dùn, ㄊㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Tan Dun (1957-) Chinese composer [Add to Longdo]
阿多诺[Ā duō nuò, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄨㄛˋ, / ] surname Adorno; Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 狄奧多·阿多諾|狄奥多·阿多诺 (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer [Add to Longdo]
马斯内[mǎ sī nèi, ㄇㄚˇ ㄙ ㄋㄟˋ, / ] Jules Massenet (1842-1912), French composer [Add to Longdo]
鲍罗丁[Bào luó dīng, ㄅㄠˋ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧㄥ, / ] Borodin (name); Alexander Borodin (1833-1887), Russian chemist and composer [Add to Longdo]
鲍罗廷[Bào luó tíng, ㄅㄠˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] Borodin (name); Alexander Porfirevich Borodin (1833-1887), Russian chemist and composer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poser \Pos"er\, n.
   One who, or that which, puzzles; a difficult or inexplicable
   question or fact. --Bacon.
   [1913 Webster] Poseur

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 poser [poze]
   achieve; act; do; make; perform
   install
   build; construct
   locate; place
   lay down; place; put; put down
   pose
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top