Search result for

*pose*

(690 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pose, -pose-
Possible hiragana form: *ぽせ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pose[VI] วางท่า, See also: ทำท่าทาง, Syn. model, posture
pose[VT] วางท่า, See also: ทำท่าทาง
pose[VI] เลียนแบบผู้อื่น
pose[VT] ถาม
pose[N] ท่าทาง, Syn. artificial position, mannerism, posture
poser[N] ผู้วางท่า, See also: ผู้ตั้งท่า, ผู้แสร้งทำ, ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ, Syn. pretender, hypocrite, mimic
poser[N] ปัญหาที่ท้าทาย, See also: สิ่งลึกลับ, ปริศนา, Syn. mystery, puzzle, problem, riddle, secret
appose[VT] วางชิดกับ
depose[VT] ปลดตำแหน่ง, See also: ขับไล่ออกจากตำแหน่ง, เนรเทศ, Syn. dethrone, discrown, divest
expose[VT] เปิดเผยออกมา, See also: โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา, เผยออกมา, Syn. disclose, show up, uncover
expose[VT] เผยความลับของคนอื่น (โดยการตีพิมพ์หรือออกอากาศ), See also: เปิดเผยความผิดของคนอื่น, Syn. disclose, reveal, unveil
impose[VT] กำหนด, See also: เรียกเก็บ (ภาษี), บังคับให้มี, กำหนดโทษให้, Syn. enforce, inflict, levy
oppose[VT] ต่อต้าน, See also: ัไม่ยอมรับ, Syn. obstruct, withstand, check, Ant. endorse, agree
oppose[VI] ต่อต้าน, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. resist, obstruct, Ant. concur, consent
poseur[N] ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ, Syn. hypocrite, masquerader
repose[N] การพักผ่อน, See also: การนอนหลับ, Syn. relaxation, rest
repose[N] ความสงบ, See also: ความเงียบสงบ, Syn. quietness, peace, stillness
repose[VI] นอนพักผ่อน, Syn. lie down, rest
repose[VT] นอนพักผ่อน, Syn. lie down, rest
repose[VT] นอนพิง, See also: พิง, อิง, Syn. recline, rest upon
repose[VI] นอนตาย, Syn. lie dead
repose[VI] เชื่อใจ, See also: เชื่อมั่นใน, ไว้วางใจ, Syn. feel confident, trust
compose[VT] ประกอบด้วย, Syn. constitute, make up
deposer[N] ผู้ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่ง, See also: ผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากตำแหน่ง
dispose[VT] จัดให้เข้าที่, See also: จัดวาง, จัดการ, ควบคุม, Syn. arrange, array
exposed[ADJ] ซึ่งเปิดออก, See also: ไม่มีกำบัง, ไม่มีการป้องกัน, Syn. disclosed, uncovered
opposed[ADJ] ซึ่งต่อต้าน, Syn. averse, opposite, against
pose as[PHRV] แสร้งทำเป็น, See also: แกล้งทำเป็น, Syn. masquerade as
propose[VT] เสนอ, See also: เสนอเพื่อให้พิจารณา, Syn. suggest, offer, move, advance, Ant. oppose
propose[VI] เสนอ, See also: เสนอเพื่อให้พิจารณา
propose[VT] วางแผน, Syn. aim, intend
propose[VT] เสนอชื่อ, See also: เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง
propose[VI] ขอแต่งงาน, Syn. offer marriage, make a proposal
purpose[N] จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์
purpose[N] ความต้องการ, See also: ความประสงค์, ความปรารถนา, Syn. intention, mission, objective
purpose[N] หน้าที่, Syn. function, role
purpose[VT] ตั้งใจ, See also: ตั้งเป้าหมาย
suppose[VT] สมมุติ, See also: เดา, คาดการณ์, ทึกทักเอา, คาดคะเน, Syn. assume, guess, conjecture, presume
composed[ADJ] สงบ, Syn. calm
composer[N] นักแต่งเพลง
pose for[PHRV] วางท่า, See also: ตั้งท่า, จัดท่า, Syn. sit for, sit to
pose for[PHRV] เป็นเหตุให้
proposed[ADJ] ซึ่งถูกเสนอ, Syn. projected, scheduled
proposer[N] ผู้เสนอ
supposed[ADJ] ซึ่งทึกทักว่าเป็นจริง, See also: ซึ่งสมมุติว่าเป็นจริง, Syn. assumed, presumed, Ant. definited, proved
decompose[VT] ทำให้เน่าเปื่อย (ทางชีววิทยา), See also: ทำให้ผุพัง, ทำให้เน่าสลาย, Syn. decay, molder, putrefy, rot, spoil
decompose[VT] ทำให้แยกออกเป็นส่วนๆ (ทางเคมี), See also: ทำให้แตกเป็นส่วนๆ, ทำให้แบ่งออกเป็นส่วนๆ, Syn. break up, break down, disintegrate
decompose[VI] เน่าเปื่อย, See also: เน่า, สลาย, ผุพัง, ย่อยสลาย, Syn. decay, molder, putrefy, rot, spoil
decompose[VI] แยกเป็นส่วนๆ, See also: จำแนก, แบ่งเป็นส่วน, สลาย, Syn. break up, break down, disintegrate
depose to[PHRV] ให้การเป็นพยานในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adipose(แอค' ดิโพส) adj. ซึ่งคล้ายหรือประกอบด้วยไขมัน. -n. ไชสัตว์. -adiposeness, adiposity, adiposis n. (fatty)
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
appose(อะโพซ') vt. ใส่หรือวางชิดกับ,ใส่หรือวางใกล้กับ. -apposer n., Syn. juxtapose)
compose(คัมโพซ') {composed,composing,composes} vt.ประกอบด้วย,ก่อตัวเป็น,แต่ง,ทำเป็น,สำรวมใจ,ตั้งสติ,เรียงพิมพ์ vi. แต่ง,เรียบเรียง, Syn. make,form
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ,สงบเงียบ,เกี่ยวกับจิตที่สงบ,มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm,cool
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี
contraposevt. วางตรงกันข้าม, See also: contraposition n. ดูcontrapose
decompose(ดีคัมโพซ') vt. สลายตัว adj. เน่าเปื่อย., See also: decomposability n. ดูdecompose decomposer n. ดูdecompose decomposition n. ดูdecompose, Syn. crumble
depose(ดีโพซ') vt. ปลด,ขับไล่,ให้การเป็นพยาน. vi. ให้การเป็นพยาน., See also: deposable adj. deposer n.
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง,จับจ่าย,ดำเนินการ,จัดการ vi. จัดการ,กำจัด,โอน,ขายทิ้ง,กินหมด,ดื่มหมด,ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle,remove,affect,induce ###A. disarrange,deter
disposed(ดิสโพซดฺ') adj. ซึ่งมีความโน้มน้าว
expose(อิคซฺโพซ') vt. เผย,เปิด,เปิดเผย,นำออกแสดง,, See also: exposable adj. exposer n.
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย,ไม่สบาย,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell,ailing ###A. healthy,well,fit
interpose(อินเทอโพซ') vt.,vi. สอดแทรก,ก้าวก่าย,กีดกั้น,ขวาง,พูดสอด., See also: interposable adj. interposal n. interposer n. interposingly adv., Syn. intervene
juxtapose(จัคซฺ'ทะโพซ) vt. วางข้าง ๆ ,วางแนบ,เรียงชิดกัน
multipurpose(มัลทิเพอ'เพิส) adj. เอนกประสงค์ระบบหลายตัวประมวลหมายถึง การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือตัวประมวลแบบจุลภาคหลาย ๆ แบบในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน บางทีใช้ว่า coprocessor ดู central processing unit ประกอบ
oppose(อะโพซ') v. ต่อต้าน,คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,เป็นปรปักษ์, See also: opposer n. opposingly adv. opposed,opposing adj., Syn. check,resist
papposeadj. ซึ่งคลุมไปด้วยขนอ่อน, See also: pappous adj.
pose(โพซ) v.,n. (การ) วางท่า,วางทาง,ตั้งท่า,วางมาด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน, See also: posingly adv., Syn. position
poseur(โพเซอ') n. ผู้แสร้ง,ผู้วางท่า
predispose(พรีดิสโพซ') vt. จูงใจ,ทำให้โน้มเอียง,จัดการล่วงหน้า,จัดการล่วงหน้า,จัดการก่อน,vi. มีใจโน้มเอียงไปทาง,มักจะชอบ., See also: predisposal n. predisposedly adv. predisposedness n.
presuppose(พรีซัพโพซ') vt. สมมุติล่วงหน้า,คาดคะเนล่วงหน้า,สันนิษฐาน,ส่อ., See also: presupposition n.
propose(โพรโพซ') vt. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น,ขอ (แต่งงาน) ,แนะนำ,แต่งตั้ง,วางแผน vi. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น., See also: proposable adj. proposer n., Syn. offer,present
purpose(เพอ'เพิส) n. วัตถุประสงค์,ความมุ่งประสงค์,เป้าหมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ-โยชน์,เจตนา,vt. มุ่งประสงค์,ประสงค์,ตั้งเป้าหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจเด็ดเดี่ยว. vi. มุ่งประสงค์., See also: purposeful adj. purposely adj., Syn. inte
reimpose(รีอิมโพซ') vt. เก็บภาษีอีก,กำหนดอีก,เรียกร้องอีก, Syn. impose anew
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
reposeful(รีโพซ'ฟูล) adj. สงบเงียบ,สำรวมใจ,ไม่หวั่นไหวเงียบ, See also: reposefully adv. reposefulness n., Syn. calm,quiet
self-composedadj. สุขุม,ใจเย็น,สงบ,หนักแน่น -
self-imposedadj. กระทำต่อตัวเอง,ให้แก่ตัวเอง,บังคับตัวเอง
superimpose(ซูเพออิมโพซ') vt. เพิ่ม,ใส่,เสริม,เติม., See also: superimposition n.
suppose(ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิด,จินตนาการ., See also: supposable adj. supposably adv. supposer n., Syn. guess,conjecture
supposed(ซะโพซดฺ') adj. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิดเอา,จินตนาการ., See also: supposedily adv., Syn. believed
transpose(แทรนซฺโพซ') vt. เปลี่ยนตำแหน่ง,สับเปลี่ยนตำแหน่ง,ย้ายตำแหน่งสมการ,ขนย้าย,ขนส่ง,เปลี่ยนระดับเสียง. vi. เปลี่ยนระดับเสียง,เปลี่ยนทำนองเพลง., See also: transposability n. transposable adj. transposer n.
underexpose(อัน'เดอะอิคซฺโพซ') vt. ทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่เพียงพอ
well-disposed(เวล'ดิสโพซดฺ) adj. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น,หวังดี,มีเจตนาดี,มีอารมณ์ดี,มีนิสัยดี

English-Thai: Nontri Dictionary
compose(vi,vt) แต่งขึ้น,ประกอบ,เรียง,เรียบเรียง,ก่อตัวเป็น
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
depose(vt) ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ว่างลง,ขับไล่
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
dispose(vi) จำหน่าย,ขาย,โอน,กำจัด,ทำลาย,โน้มน้าว,ชักชวน
dispose(vt) จัด,จัดวาง,จำหน่าย,จ่าย,ใช้จ่าย,จัดการ
disposed(adj) ชอบ,สมัครใจ,มีใจ,เอนเอียง
expose(vt) เผย,เปิดเผย,เปิดโปง,อธิบาย,แสดง
impose(vt) ลงโทษ,เรียกร้อง,เอาเปรียบ,กำหนด,บังคับ
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ,ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้ไม่สามารถ
indisposed(adj) ไม่เต็มใจ,ป่วย,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ
interpose(vi,vt) สอดแทรก,พูดสอด,ขวาง,ก้าวก่าย,แทรกแซง,กั้นกลาง,ห้ามปราม
oppose(vt) ขัดขวาง,คัดค้าน,ต่อต้าน,เป็นปรปักษ์
pose(n) การวางท่า,การตั้งท่า,การวางมาด
pose(vi) แสดงท่าทาง,ตั้งท่า,วางมาด
pose(vt) วาง,จัดทำ,แจ้ง,กำหนด,ตั้ง
predispose(vt) จัดการล่วงหน้า,เป็นช่องทางให้,จูงใจ
presuppose(vt) สมมุติเอา,แสดง,คาดคะเนล่วงหน้า
propose(vi) เสนอความเห็น,ขอแต่งงานด้วย
purpose(n) จุดประสงค์,ความประสงค์,เจตนา,ผลประโยชน์,เป้าหมาย
purposely(adv) โดยเจตนา,โดยมีจุดมุ่งหมาย,โดยมีเป้าหมาย
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
repose(vi,vt) วางลง,นอนพัก,ตั้งอยู่,สงบอยู่,พักผ่อน
superimpose(vt) เติม,เพิ่ม,ใส่,วางซ้อน
superpose(vt) ทำให้เข้ากัน,วางซ้อน
suppose(vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ
supposedly(adv) ตามที่คาดคะเน,ตามที่สมมุติ,ตามที่จินตนาการ
transpose(vt) เปลี่ยนที่,ย้าย,ไขว้,ขนส่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
posetโพเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
purpose, publicสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
papposeคล้ายแพปพัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
public purposeสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [ดู public interest] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public purposeสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [ดู public benefit และ public interest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
philanthropic purposeวัตถุประสงค์เพื่อการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purposeความมุ่งประสงค์, ความมุ่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polysepalous; aposepalous; chorisepalous-กลีบเลี้ยงแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
superpose; superimposeซ้อนทับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
superimposeซ้อนทับสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superimpose; superposeซ้อนทับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
superimposed drainageทางน้ำซ้อนทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
superimposed patternแบบคลื่นเรียงซ้อนทับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scaposeช่อดอกก้านโดด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adipose๑. ไขมัน (ในเซลล์)๒. มีลักษณะไขมัน๓. อ้วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adipose tissue; tissue, fattyเนื้อเยื่อไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angle of reposeมุมทรงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
all-purpose computer; general-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
all-purpose computer; general-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aposepalous; chorisepalous; polysepalous-กลีบเลี้ยงแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
business, unopposedเรื่องที่ไม่มีผู้คัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)(ภาษา)เบสิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
main purpose ruleกฎว่าด้วยวัตถุประสงค์อันเป็นสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Multipurpose Internet Multimedia Extensions (MIME)ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์ (ไมม์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Multipurpose Internet Multimedia Extensions (MIME)ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์ (ไมม์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malposed toothฟันผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chorisepalous; aposepalous; polysepalous-กลีบเลี้ยงแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
civil posessionการมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decompose๑. สลายตัว๒. เน่าเปื่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
decomposerตัวสลายสารอินทรีย์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dispose of the caseจำหน่ายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
depose๑. ถอดถอน, ขับออกจากตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๒. ให้การ (ก. วิ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general-purpose computer; all-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
general-purpose computer; all-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness for particular purposeเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatty tissue; tissue, adiposeเนื้อเยื่อไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flat engine; boxer engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to riskมีความเสี่ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exposeเผย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, adipose; tissue, fattyเนื้อเยื่อไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, malposedฟันผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transposeสลับเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adipose tissueเนื้อเยื่อไขมัน [TU Subject Heading]
Composersคีตกวี [TU Subject Heading]
Multipurpose buildingsอาคารอเนกประสงค์ [TU Subject Heading]
Multipurpose treesไม้อเนกประสงค์ [TU Subject Heading]
Toposequence ลำดับภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศที่มีความสูงต่ำแตกต่างกัน อันเนื่องจากการทับถมของตะกอนหรือการกัดเซาะผุผัง มีผลทำให้สภาพดินในแต่ละระดับมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น สภาพการระบายน้ำ สีดิน เนื้อดิน และอื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
veto, impose a vetoยับยั้ง ใช้สิทธิยับยั้ง [การทูต]
Abreactive Purposesจุดมุ่งหมายในการระบายอารมณ์ [การแพทย์]
Activities, Purposefulกิจกรรมที่มีเป้าหมาย [การแพทย์]
Adipose Tissueส่วนไขมัน, เนื้อเยื่อไขมัน, เนื้อเยื่ออะดิโพส, ไขมัน, เนื้อเยื่อไขมัน, เยื่อเก็บไขมัน [การแพทย์]
Angle of Reposeแองเกิ้ลออฟรีโพส [การแพทย์]
Decomposeแยก [การแพทย์]
Drugs, Composedยาหลายชนิดเป็นส่วนผสม [การแพทย์]
Estrogen Effects, Unopposedเอสโตรเจนส์หลั่งเพิ่มขึ้นและออกฤทธิ์แต่อย่างเดี [การแพทย์]
Exposeเผยผึ่ง,ส่วนที่สัมผัส [การแพทย์]
Exposed Partsบริเวณที่ไม่ค่อยถูกปกปิด [การแพทย์]
Exposee Personsผู้ที่อาจจะเกิดโรคได้ [การแพทย์]
angle of reposeangle of repose, มุมทรงตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
multi-purpose reservoirmulti-purpose reservoir, อ่างเก็บน้ำเอนกประสงค์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
decomposeเน่าเปื่อย, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์จากโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กหลาย ๆ โมเลกุลโดยเห็ดราและแบคทีเรียบางชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
decomposerผู้ย่อยสลายอินทรียสาร, กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพโดยได้พลังงานจากการย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ เห็ดราและแบคทีเรียบางชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
transpose of a matrixเมทริกซ์สลับเปลี่ยน, เมทริกซ์ที่ได้จากการเขียนเมทริกซ์ A ใหม่โดยนำสมาชิกในแถวที่ 1 ของ A ทั้งแถวมาเรียงกันเป็นหลักที่หนึ่งของเมทริกซ์ใหม่ และนำสมาชิกในแถวที่ 2 ของ A  ทั้งแถวมาเรียงเป็นหลักที่สองของเมทริกซ์ใหม่และต่อ ๆ ไป เมทริกซ์ที่ได้เรียกว่าทรานสโพสของ A เขียนแทนด้วยสัญลัก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
decomposeการสลายตัว, กระบวนการที่ทำให้โมเลกุลของสารแตกตัวออกเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ หรืออะตอม เช่น การแยกสลายโมเลกุลของน้ำจะได้โมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hyposensitizationการลดภูมิไว [การแพทย์]
Infection, Superimposedการติดเชื้อซ้ำ, การติดเชื้อซ้ำเติม [การแพทย์]
Malposedฟันบิดเก [การแพทย์]
Media, Multipurposeอาหารปรุงเอนกประสงค์ [การแพทย์]
Methyl Ester Decomposesการสลายเอสเตอร์ [การแพทย์]
Movement, Purposelessการขยับแขนขาอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย, การเคลื่อนไหวอย่างไม่มีจุดประสงค์, การเคลื่อนไหวโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
as opposed to (phrase ) ตรงกันข้าม, มากกว่าที่จะ, ไม่ใช่
See also: S. rather than, in contrast to,
as opposed to (phrase ) เมื่อเทียบกับ
be supposed to (vt phrase ) สมควรที่จะต้อง, ควรที่จะ
decomposer[ดีคอมโพสเซอร์] (n) ผู้ย่อยสลาย หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ได้สารอาหารจากการย่อยซากสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ เห็ด รา เป็นต้น(ศัพท์ทางชีววิทยา)
dispose (vt ) จำหน่ายจ่ายโอน
FITNESS OF PURPOSE ตรงกับจุดประสงค์
pose (vt) เป็นต้นเหตุของ (คำถาม, ปัญหา)
See also: S. ิbe cause of,
proposed (adj ) ที่วางแผนไว้แล้วสำหรับอนาคต
To do on purpose (Idiom ) จงใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
PuchengPoseng Call of Heroes (2016)
I just thought we were supposed to meet at your place today.วันนี้เราควรไปพบกันที่บ้านนาย Chuck in Real Life (2008)
It as supposed to be about our new family.เพื่อที่จะเปิดตัวครอบครัวใหม่ Chuck in Real Life (2008)
Uh, it was terrifying. I've never felt so exposed.เอ่อ มันเคยสยองนะ , ฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
I suppose there could be some excruciating pleasure in that.ฉันสนับสนุนที่นั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ และมีความสุขไปด้วยก็ตาม Pret-a-Poor-J (2008)
What is that supposed to mean?อะไรมันทำให้คุณคิดแบบนั้น There Might be Blood (2008)
I was supposed to meet her for a dress fitting first thing this morning.โคลอี้! จริงสิฉันต้องพาเธอ Committed (2008)
What do you propose... a... a truce?ยังไงหล่ะ Committed (2008)
Then I suppose I won't be needing this anymore...ฉันรู้นายเป็นใคร! Committed (2008)
I sent you to Earth for a purpose, Kal-El.พ่อมีเหตุผลที่ส่งลูำกมาโลก คาลเอล Odyssey (2008)
I don't need to remind you that this is a restricted system, and we're not supposed to be here.ระบบดาวแห่งนี้เป็นที่หวงห้าม เราไม่ควรจะอยู่ที่นี่ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
What is that supposed to mean?หมายความว่ายังไง Dead Space: Downfall (2008)
Also, the dead guy was exposed to mercury, mold,เช่นเดียวกับชายที่ตาย เพราะปรอท Not Cancer (2008)
You're supposed to trust friends. I don't know the guy.คุณจำเป็นต้องวางใจเพื่อนๆ ฉันไม่รู้จักพวกเขา Not Cancer (2008)
But i'm pretty sure The chart's supposed to be attached to the bedแต่ฉันจะแน่ใจถ้ามันแขวนอยู่ที่เตียง Not Cancer (2008)
How am I supposed to know how best to utilizeผมต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของลูกน้อง Adverse Events (2008)
The clinical trials were supposed to be safe.การทดสอบยาทางคลีนิคนั้นปลอดภัย Adverse Events (2008)
But even if it's doing what it's supposed to be doing,แต่ถ้ามันออกฤทธิ์อะไรส่งเสริมให้มันออกฤทธิ์ Adverse Events (2008)
If they're doing what they're supposed to.ถ้ามันเป็นอย่างนั้น จะทำให้เกิดอะไร Adverse Events (2008)
What purpose could that possibly serve?ความต้องการนั้นสามารถทำได้ ไม่.. Adverse Events (2008)
- The restroom's right there. You can make it on your own. I suppose I could talk about the summer he decided he wasn't speaking to me.ห้องน้ำอยู่นี่ คุณไปทำธุระของคุณเอง ตั้ง 2 เดือน ไม่มีแม้แต่คำเดียว Birthmarks (2008)
She's not supposed be alive.เธอไม่น่าจะมีชีวิต Birthmarks (2008)
It's probably just overexposed.บางทีอาจเกิดจากปิดหน้ากล้องมากไป Lucky Thirteen (2008)
He could've been exposed to a toxin that caused short term memory loss.อาการเขาอาจเกิดจากการได้รับพิษ ทำให้ความจำสั้นๆสูญไป Joy (2008)
Brain's supposed to turn off motor function.สมองปิดการทำงาน Joy (2008)
If the brain was doing what it was supposed to be doing, we wouldn't be here.ถ้าสมองทำแบบนั้น มันจะต้องการให้เราทำอะไร เราก็ไม่ต้องอยุ่ที่นี่ Joy (2008)
How am I supposed to know where you're looking?ฉันจะรู้ว่าคุณมองอยู่ตรงไหนไ้อย่างไร The Itch (2008)
Don't suppose you'd want to override?ไม่สนับสนุน คุณต้องการจะทำแทน Emancipation (2008)
Supposed to relax me?ช่วยให้ฉันผ่อนคลาย Emancipation (2008)
I was supposed to watch him.ฉันแค่อยากเห็นเขา Emancipation (2008)
What am I supposed to say?ฉันควรพูดอย่างไร Last Resort (2008)
You're supposed to say no.คุณควรตอบปฏิเสธ Last Resort (2008)
For diagnostic purposes.เพื่อการวินิจฉัย Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}or she started to realize that her evolutionary purpose is to arouse men,เธอก็เริ่มเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของวิวัฒนาการของเธอคือการยั่วผู้ชาย Dying Changes Everything (2008)
What am I supposed to tell our boys up in Oaktown?แล้วฉันจะบอก ทีมงานของเราในโอ๊คทาวน์ยังไง Pilot (2008)
I'm supposed to deliver five cases to Leroy and his crew before tomorrow morning.ฉันต้องรายงานห้าคดีให้กับลีรอยด์ และทีมงานของเขาก่อนวันพรุ่งนี้เช้า Pilot (2008)
Yeah, well, she's supposed to be sending me the doctor bills.ใช่ อ้อ เธอควจจะส่ง บิลค่ารักษาของหมอให้ผม Pilot (2008)
I suppose you and your droid armies can do better?อย่างนั้นท่านกับกองทัพดรอยด์ของท่าน คุ้มครองข้าได้ดีกว่างั้นสิ? Ambush (2008)
It was doing no harm. What purpose did you serve by killing it?เจ้ามีจุดประสงค์อะไรที่ต้องฆ่ามัน The Labyrinth of Gedref (2008)
I suppose you have some explanation for this, Merlin?ข้าหวังว่าเจ้าจะอธิบายได้ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
This is where we're supposed to meet them.เราคาดว่าจะเจอพวกเขาตรงนี้ Destroy Malevolence (2008)
I suppose I did ask for that.ข้าว่าข้าพูดลอยๆ นะ Destroy Malevolence (2008)
- I suppose you have a plan.- ข้าคิดว่าเจ้าคงจะมีแผนนะ Destroy Malevolence (2008)
Uh, where are we supposed to go?แล้วเราจะไปไหนกันล่ะครับ? Downfall of a Droid (2008)
How do you propose we get through those blast doors, Rex, old boy?แล้วเราจะผ่านประตูเข้าไปได้ยังไงล่ะ พี่เบิ้ม Rookies (2008)
The Separatists battleship Malevolence advances and apposes to Republic space, tearing apart any ship that stands on its path.ยานรบ Malevolence ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ได้รุกคืบเข้าสู่ห้วงอวกาศของสาธารณรัฐ ทำลายล้างยานทุกลำที่ขวางหน้า Shadow of Malevolence (2008)
What is that supposed to mean?หมายความว่ายังไงกัน? And How Does That Make You Kill? (2008)
We can still expose Valiant.เรายังสามารถเปิดโปงวาเลียนท์ได้ Valiant (2008)
whatever you think my destiny is, whatever it is you think I'm supposed to do, you've got the wrong person.ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าผมจะทำ ท่านบอกผิดคนแล้ว Valiant (2008)
What is that supposed to mean?มันหมายความว่ายังไง Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pose... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
poseAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
poseA curfew was imposed on the city.
poseA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
poseAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
poseA good purpose makes hard work a pleasure.
poseA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
poseA heavy tax was imposed on whiskey.
poseA jaywalker exposes himself to great danger.
poseAllocate a room for research purposes.
poseAll of a sudden he proposed to me.
poseAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
poseAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
poseA new tax has been imposed on cigarettes.
poseA new tax was imposed on wine.
poseAnimals have bodies largely composed of fluid.
poseA prism decomposes light.
poseAren't you supposed to be at school today?
poseAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
poseA special tax is imposed on very high incomes.
poseA special tax was imposed on imported cars.
poseA state is made up of individuals who compose it.
poseA team is composed of eleven players.
poseAt first I thought I liked the plan, but on second thought I decided to oppose it.
poseAt long last he made up his mind to propose to her.
poseAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
poseBe sure to keep in mind that you're supposed complete the work within a week.
poseBronze is composed of copper and tin.
poseBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?
poseCandidates traded blows over the proposed tax cut.
poseChizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."
poseCompared to a computer, a word processor has a single purpose.
poseComposers create music.
poseCopernicus proposed the idea that Earth travels around the Sun.
poseDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
poseDespite the fact that Mary keeps saying I was the only man she'd like to marry, when I proposed to her, she said "NO". I cannot make head or tail of it.
poseDeveloping his ability of speaking English, it seems, is his purpose of studying abroad.
poseDid he propose any solutions?
poseDid he propose marriage to you?
poseDid you accomplish your purpose?
poseDid you break the window on purpose or by accident?
poseDid you make that mistake on purpose?
poseDispose of the old magazines.
poseDoes anymore oppose the new plan?
poseDon't expose it to the rain.
poseDon't expose pictures to the sun.
poseDon't expose the plant to direct sunlight.
poseDon't expose the tapes to the sun.
poseDon't expose this chemical to direct sunlight.
poseDon't expose your skin to the sun for too long.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งคำถาม[V] pose a question, See also: ask a question, Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม, Example: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา
ผู้ประมูล[N] bidder, See also: price proposer, Syn. คนประมูล, Example: การประมูลสร้างอาคารครั้งนี้มีผู้ประมูลมากกว่าครั้งอื่นๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แข่งขันเสนอราคาในการซื้อหรือขาย
พึงมี[V] be supposed to, See also: be due, Syn. ควรมี, Example: หัวหินมีทุกสิ่งทุกอย่างดั่งที่เมืองใหญ่ๆ พึงมี
อเนกประสงค์[ADJ] multi-purpose, Syn. สารพัดประโยชน์, Example: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯมีวัตถุประสงค์ที่จะทำเขื่อนนี้เป็นเขื่อนอเนกประสงค์คือนอกจากประโยชน์เรื่องการชลประทานแล้วยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ได้ด้วย, Thai definition: ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แล้วแต่ความต้องการ
แข็งขืน[V] resist, See also: oppose, defy, be obstinate, rebel, Syn. ขัดขืน, แข็งข้อ, Ant. ยอม, ตามใจ, อ่อนข้อ, Example: ข้าราชการบางคนแข็งขืน ไม่ทำตามใบสั่งของผู้มีอำนาจ, Thai definition: ไม่ยอมตาม
ตอกกลับ[V] retort, See also: reply, react, repose, answer back, Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน, Example: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง, Thai definition: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
ตั้งข้อแม้[V] impose condition, Syn. ตั้งเงื่อนไข, สร้างเงื่อนไข, กำหนดข้อต่อรอง, Example: แม่ตั้งข้อแม้ว่าถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่งจะให้รางวัล, Thai definition: ยกประเด็นขึ้นมาเป็นข้อต่อรอง
โต๋เต๋[ADV] aimlessly, See also: without proposes, Syn. เรื่อยเปื่อย, Example: เขาเดินโต๋เต๋ๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
เปลือยใจ[V] reveal, See also: expose, uncover, Example: ดาราสาวเปลือยใจให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้น, Thai definition: เปิดเผยความคิดอย่างไม่ปิดบัง
ฟอนเฟะ[V] become rotten, See also: decompose, spoil, putrefy, decay, Syn. เน่า, เละ, เน่าเละ, Example: แมลงไชผลไม้จนเน่าฟอนเฟะ
วางฟอร์ม[V] put on airs, See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly, Syn. วางท่า, Example: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน, Thai definition: กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน
สิ่งชดเชย[N] compensation, See also: recompose
ไม่มีจุดหมาย[V] have no aim, See also: be without aim, adrift, have no purpose, drift, Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, Ant. มีจุดหมาย, Example: เมื่อพ่อแม่เขาเสีย เขาก็ไม่มีจุดหมายในชีวิต, Thai definition: ไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
ยิงคำถาม[V] ask a question, See also: pose a question, Syn. ถามคำถาม, ป้อนคำถาม, ถาม, Ant. ตอบคำถาม, Example: ผมขอฝากเพื่อนๆ อุดมการณ์เดียวกันช่วยยิงคำถามถามผู้ชี้แจงหน่อย, Thai definition: พูดเพื่อให้ได้ข้อมูล
จัดท่า[V] pose, Syn. จัดท่าทาง, จัดท่าจัดทาง, Example: ช่างกล้องจัดท่าให้นางแบบมือใหม่เสียนานก่อนจะเริ่มถ่ายได้, Thai definition: กำหนดลักษณะท่าทางของร่างกายให้อยู่ในอิริยาบถต่างๆ
สลายตัว[V] decompose, Ant. รวมตัว, Example: คราบสกปรกจะสลายตัวหลุดออกจากเนื้อผ้าภายใน 15 นาทีหลังการแช่, Thai definition: คลายตัวหรือละลายออกจากที่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อนหายไป
สมมติ[V] suppose, See also: assume, Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมุติ
สมมุติ[V] suppose, See also: assume, Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมติ
สันนิษฐาน[V] presume, See also: suppose, Syn. คาดการณ์, คาดคะเน, คาดเดา, คะเน
แสดงเจตจำนง[V] aim at, See also: purpose, intent, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตนา
สวนกระแส[V] go against, See also: be opposed to, be averse to, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: กระทรวงศึกษาธิการประกาศขึ้นค่าเทอมสวนกระแสเศรษฐกิจ, Thai definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน
รม[V] smoke, See also: expose to vapour, expose to vapor, fumigate, Syn. รมควัน, Example: ก่อนนำวัตถุดิบมารมด้วยควัน ควรแช่วัตถุดิบในน้ำเกลือแล้วจึงนำไปผึ่งแดดให้ผิวแห้งหมาดเสียก่อน, Thai definition: อบด้วยควันหรือความร้อนจนมีกลิ่นติดอยู่
เรียงร้อย[V] compose, Example: พระสารประเสริฐสามารถเลือกสรรถ้อยคำนำมาเรียงร้อยให้ฟังไพเราะอย่างมีปฎิภาณ, Thai definition: ลำดับหรือแต่งข้อความ
ทำมือทำไม้[V] gesture, See also: pose, act, Syn. ทำท่าทำทาง, Example: คนใบ้ทำมือทำไม้เพื่อบอกว่าต้องการอะไร, Thai definition: แสดงกิริยาสื่อความหมายด้วยมือ
ขัดขา[V] oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดแข้งขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: ถึงเขาจะเป็นใคร ดิฉันก็เอาผิดได้ และไม่เคยกลัวว่าจะไปขัดขาใคร
ขัดแข้งขัดขา[V] oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: กรณีที่ไปขัดแข้งขัดขากับบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดัง เป็นประเด็นที่เขาออกมาโต้แย้งเพื่อความบริสุทธิ์
เบิก[V] open, See also: uncover, expose, disclose, reveal, Syn. เปิด, Example: ประธานเบิกบายศรีเพื่อเริ่มพิธีการ, Thai definition: ใช้ในลักษณะอย่างเปิดผ้าคลุมบายศรีออกเรียกว่า เบิกบายศรี
ประจัน[V] confront, See also: meet face to face, fight, combat, face, oppose, Syn. ประชัน, เผชิญ, Example: ผู้ร้ายประจันหน้ากับตำรวจ
ผู้เรียบเรียง[N] complier, See also: author, writer, composer, Example: รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระมีปรากฏอยู่ในคำนำของผู้เรียบเรียงแล้ว
ผู้เสนอ[N] proposer, See also: mover of a motion, Example: อียิปต์เห็นด้วยกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ
เผด็จศึก[V] dispose of a war, See also: subdue the enemy, finish a fight, put an end to the war, Syn. กำราบ, ปราบ, Example: กองทัพอากาศไม่สามารถเผด็จศึกได้ถ้าหากไร้กองทัพภาคพื้นดิน
เพื่อ[CONJ] for, See also: for the sake of, for the purpose of, on behalf of, in order that, in order to, so that, Syn. เหตุด้วย, เพราะด้วย, เพราะ, เพราะว่า, ด้วย, ด้วยว่า, เกี่ยวกับ, เนื่องด้วย, สำหรับ, Example: ผู้ควบคุมจำเป็นต้องปิดเครือข่าย และสถานีงานทั้งหมด เพื่อทำให้ระบบกลับคืนสู่สภาพปกติ
มันเปลว[N] soft fatty tissue, See also: adipose tissue, Thai definition: มันหยุ่นที่ไม่ติดกับเนื้อ
รับมือ[V] cope with, See also: deal with, encounter, meet, oppose, withstand, Syn. จัดการ, ต้านทาน, กำราบ, Example: กองบัญชาการใหญ่ระดมทหารกองหนุนเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ร่างพระราชบัญญัติ[N] (proposed) bill, See also: proposed Act/legislation, Example: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมาธิการกันใหม่เป็นคราวๆ ไป, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ร่างกฎหมายที่เขียนขึ้นเสนอต่อสภาเพื่ออภิปราย
เรียงความ[V] compose, See also: write a composition or an essay, Example: นักเขียนระดับมาตรฐานจะเรียงความโดยผูกเป็นประโยค ให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายๆ ชัดเจน, Thai definition: เอาคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่อง
ลน[V] singe, See also: hold something over the fire, expose to heat, soften something with the fire, smoke on a f, Syn. อังไฟ, Example: ตู้เอกสารที่เก็บซองผลประโยชน์ถูกใส่กุญแจอย่างหนาแน่นและลนด้วยครั่งเพื่อป้องกันการเปิดทำลาย, Thai definition: เอาไฟเผาให้ไหม้แต่ผิวๆ, ทำให้อ่อนด้วยไฟ
วางโครงการ[V] lay a plan, See also: propose a plan, work out a plan, Example: เพื่อการนี้ เราจะต้องวางโครงการเพื่อพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วน, Thai definition: กำหนดโครงการ
สู่ขอ[V] ask for the hand of the girl in marriage, See also: propose marriage, make a marriage proposal, Syn. ทาบทาม, Example: เขาขอร้องให้มารดาของเขาไปสู่ขอหญิงที่เขารัก, Thai definition: ไปพูดจาขอหญิงในความปกครองของผู้อื่นเพื่อการสมรส
ให้การ[V] give testimony, See also: give evidence, testify, depose, be an witness, Example: ท่านไปให้การที่ศาลในฐานพยานโจทก์, Thai definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา, Notes: (กฎหมาย)
ล้ม[V] overthrow, See also: overturn, bring down, destroy, depose, unseat, topple, Syn. โค่น, ทำลาย, Ant. จัดตั้ง, Example: พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะล้มโครงการ
วัตถุประสงค์[N] objective, See also: object, aim, goal, purpose, Syn. จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย, Example: สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน, Thai definition: สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ
วางท่า[V] put on airs, See also: put on an affected pose, assume affectedly, Syn. ไว้ยศ, Example: เขากล้าวางท่าแบบนี้เพราะถือว่ามีพรรคพวกหนุนหลัง, Thai definition: ทำกิริยาว่าเหนือกว่าผู้อื่น
สมมติ[V] suppose, See also: take for granted, assume, presume, Syn. สมมุติ, ตี๊ต่าง, Ant. ตามจริง, Example: คอมพิวเตอร์ไม่ใช้คน เราจะสมมติว่ามันรู้เท่าคนไม่ได้, Thai definition: คิดเรื่องที่มิได้เป็นจริงเสมือนว่าเป็นจริง
สันติภาพ[N] peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
สันติสุข[N] calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
สำคัญ[V] understand, See also: consider, think, suppose, Syn. เข้าใจ, คะเน, สังเกต, Example: เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพราะผมสำคัญผิดเอง
อ่อยเหยื่อ[V] flirt, See also: tease, seduce, pose sexily, Syn. อ่อย, Thai definition: ใช้ในความหมายเชิงชู้สาวหมายถึง หญิงสาวที่ทำท่ายั่วผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายมาหลงไหล
อุปโลกน์[V] suppose, See also: assume, Syn. สมมติ, Example: ฉายาที่เขานิยมอุปโลกน์ขึ้นมักจะว่าไปตามรูปลักษณ์ของแต่ละบุคคล
นึกไว้[V] expect, See also: assume, think, suppose, reckon, imagine, surmise, Syn. คิดไว้, หวังไว้, Example: ผลตอบรับของสินค้าตัวใหม่ไม่ได้เป็นตามที่เจ้าของนึกไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อเนกประสงค์[X] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose   
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate   FR: dicter ; imposer
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line)   FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
ช่างเรียง[n.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter   FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[n. exp.] (døkbīa choēngsøn) EN: compound interest   FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยทบต้น[n. exp.] (døkbīa thopton) EN: compound interest   FR: intérêt composé [m]
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)   FR: offrir ; proposer ; favoriser
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR:poser ; confier ; remettre
ฝากเงิน[v. exp.] (fāk ngoen) EN: deposit money ; make a deposit   FR:poser de l'argent
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe   FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispose of ; get rid of ; write off   FR: se débarasser de
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; get ready   FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
จัดกลุ่ม[v. exp.] (jat klum) EN: form into groups ; organize into groups   FR: grouper ; disposer en groupe
จัดวาง[X] (jat wāng) FR: disposer
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit   FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดมุ่งหมาย[v.] (jutmungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal   FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object   FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f]
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กำจัดขยะ[n. exp.] (kamjat khaya) EN: dispose of rubbish   FR: éliminer les déchets
กำหนดให้[v. exp.] (kamnot hai) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot   FR: assigner ; proposer ; allouer
กันท่า[v.] (kanthā) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist   FR: faire de l'obstruction
ไข[v.] (khai) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose   FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ไขมัน[n.] (khaiman) EN: fat ; adipose tissue   FR: graisse [f] ; tissu adipeux [m]
คั่น[v.] (khan) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene   FR: intercaler ; insérer ; séparer
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
ขันชะเนาะ[v. exp.] (khan chanǿ) EN: twist a rope tight by means of a stick   FR: garroter ; poser un garrot
เข้าใจเอาว่า[v. exp.] (khaojai ao wā) EN: suppose   FR: supposer que
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict   FR: s'opposer

CMU English Pronouncing Dictionary
POSE    P OW1 Z
POSED    P OW1 Z D
POSEY    P OW1 Z IY0
POSES    P OW1 Z AH0 Z
POSER    P OW1 Z ER0
POSEN    P OW1 Z AH0 N
DEPOSE    D AH0 P OW1 Z
OPPOSE    AH0 P OW1 Z
IMPOSE    IH2 M P OW1 Z
EXPOSE    IH0 K S P OW1 Z
REPOSE    R IY0 P OW1 Z
EXPOSES    IH0 K S P OW1 Z AH0 Z
IMPOSED    IH2 M P OW1 Z D
IMPOSES    IH2 M P OW1 Z AH0 Z
PROPOSE    P R AH0 P OW1 Z
OPPOSED    AH0 P OW1 Z D
OPPOSES    AH0 P OW1 Z AH0 Z
PURPOSE    P ER1 P AH0 S
EXPOSED    IH0 K S P OW1 Z D
DEPOSED    D AH0 P OW1 Z D
COMPOSE    K AH0 M P OW1 Z
SUPPOSE    S AH0 P OW1 Z
DISPOSE    D IH2 S P OW1 Z
ADIPOSE    AE1 D AH0 P OW2 S
PROPOSES    P R AH0 P OW1 Z AH0 Z
POSEIDON    P AH0 S AY1 D AH0 N
SUPPOSED    S AH0 P OW1 Z D
COMPOSER    K AH0 M P OW1 Z ER0
COMPOSED    K AH0 M P OW1 Z D
PURPOSES    P ER1 P AH0 S AH0 Z
REIMPOSE    R IY0 AH0 M P OW1 Z
PROPOSED    P R AH0 P OW1 Z D
DISPOSES    D IH2 S P OW1 Z AH0 Z
COMPOSES    K AH0 M P OW1 Z AH0 Z
DISPOSER    D IH2 S P OW1 Z ER0
DISPOSED    D IH2 S P OW1 Z D
SUPPOSES    S AH0 P OW1 Z AH0 Z
INTERPOSE    IH2 N T ER0 P OW1 Z
JUXTAPOSE    JH AH2 K S T AH0 P OW1 Z
COMPOSERS    K AH0 M P OW1 Z ER0 Z
PURPOSELY    P ER1 P AH0 S L IY0
TRANSPOSE    T R AE0 N S P OW1 Z
REIMPOSED    R IY0 AH0 M P OW1 Z D
UNOPPOSED    AH2 N AH0 P OW1 Z D
DECOMPOSE    D IY2 K AH0 M P OW1 Z
PREDISPOSE    P R IY2 D IH2 S P OW1 Z
COMPOSER'S    K AH0 M P OW1 Z ER0 Z
OVEREXPOSE    OW1 V ER0 IH0 K S P OW1 Z
PURPOSEFUL    P ER1 P AH0 S F AH0 L
JUXTAPOSED    JH AH2 K S T AH0 P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pose    (v) (p ou1 z)
posed    (v) (p ou1 z d)
poser    (n) (p ou1 z @ r)
poses    (v) (p ou1 z i z)
depose    (v) (d i1 p ou1 z)
expose    (v) (i1 k s p ou1 z)
impose    (v) (i1 m p ou1 z)
oppose    (v) (@1 p ou1 z)
posers    (n) (p ou1 z @ z)
poseur    (n) (p ou1 z @@1 r)
repose    (v) (r i1 p ou1 z)
adipose    (j) (a1 d i p ou s)
compose    (v) (k @1 m p ou1 z)
deposed    (v) (d i1 p ou1 z d)
deposes    (v) (d i1 p ou1 z i z)
dispose    (v) (d i1 s p ou1 z)
exposed    (v) (i1 k s p ou1 z d)
exposes    (v) (i1 k s p ou1 z i z)
imposed    (v) (i1 m p ou1 z d)
imposes    (v) (i1 m p ou1 z i z)
opposed    (v) (@1 p ou1 z d)
opposes    (v) (@1 p ou1 z i z)
poseurs    (n) (p ou1 z @@1 z)
poseuse    (n) (p ou1 z @@1 z)
propose    (v) (p r @1 p ou1 z)
purpose    (v) (p @@1 p @ s)
reposed    (v) (r i1 p ou1 z d)
reposes    (v) (r i1 p ou1 z i z)
suppose    (v) (s @1 p ou1 z)
composed    (v) (k @1 m p ou1 z d)
composer    (n) (k @1 m p ou1 z @ r)
composes    (v) (k @1 m p ou1 z i z)
disposed    (v) (d i1 s p ou1 z d)
disposes    (v) (d i1 s p ou1 z i z)
proposed    (v) (p r @1 p ou1 z d)
proposer    (n) (p r @1 p ou1 z @ r)
proposes    (v) (p r @1 p ou1 z i z)
purposed    (v) (p @@1 p @ s t)
purposes    (v) (p @@1 p @ s i z)
supposed    (v) (s @1 p ou1 z d)
supposes    (v) (s @1 p ou1 z i z)
triposes    (n) (t r ai1 p o s i z)
composers    (n) (k @1 m p ou1 z @ z)
decompose    (v) (d ii2 k @ m p ou1 z)
interpose    (v) (i2 n t @ p ou1 z)
juxtapose    (v) (jh uh2 k s t @ p ou1 z)
proposers    (n) (p r @1 p ou1 z @ z)
purposely    (a) (p @@1 p @ s l ii)
reposeful    (j) (r i1 p ou1 z f @ l)
transpose    (v) (t r a1 n s p ou1 z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
暴く[あばく, abaku] Thai: เผยให้รู้ English: to expose
目的[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose
挟む[はさむ, hasamu] Thai: หนีบ English: to interpose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of [Add to Longdo]
Absicht {f}; Intention {f}; Zweck {m}; Wille {m} | Absichten {pl}purpose; intention | purposes; intentions; intents [Add to Longdo]
Alleskleber {m}all-purpose glue; all-purpose adhesive [Add to Longdo]
Allzweck...; Mehrzweck...; Universal...multi-purpose; all duty; all-purpose [Add to Longdo]
Allzweckrechner {m}; Universalrechner {m}all-purpose computer [Add to Longdo]
Allzwecktuch {n}all-purpose tissue; multi-purpose cloth [Add to Longdo]
Altpapier {n} | Altpapier entsorgen | aufgelöstes Altpapierwaste paper; scrap | to dispose of waste paper | pulped waste paper [Add to Longdo]
Antragsteller {m}proposer [Add to Longdo]
Auflast {f}superimposed load [Add to Longdo]
Ausgangssperre {f}; Ausgehverbot {n} | eine Ausgangssperre verhängencurfew | to impose a curfew [Add to Longdo]
Auswertungszweck {m}analysis purpose [Add to Longdo]
Bewertungszweck {m}purpose of valuation [Add to Longdo]
Boxermotor {m}opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating [Add to Longdo]
Denkschrift {f}expose [Add to Longdo]
Eid {m}; Schwur {m} | Eide {pl}; Schwüre {pl} | der hippokratische Eid | unter Eid | Aussage unter Eid | jdm. den Eid abnehmen | jdm. einen Eid abnehmen | einen Eid schwören (auf) | jdn. einen Eid zuschieben | unter Eid aussagen | unter Eid stehen | seinen Schwur brechen | Eid auf die Bibeloath | oaths | hippocratic oath | under oath | sworn evidence | to put someone upon his oath | to administer an oath to sb. | to take an oath (on; to) | to tender an oath to someone | to depose | to be under oath | to break one's oath | gospel oath [Add to Longdo]
Einsprechende {m,f}; Einsprechender [jur.] | Einsprechenden {pl}; Einsprechende [jur.]opposer; opponent | opposers; opponents [Add to Longdo]
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against) [Add to Longdo]
Einzweck...single-purpose [Add to Longdo]
Entschlossenheit {f}purposefulness [Add to Longdo]
Fettgewebe {n} [anat.]adipose tissue [Add to Longdo]
Fettsucht {f}adiposeness [Add to Longdo]
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to) [Add to Longdo]
Gegner {m}opposer [Add to Longdo]
Körperfett {n}adipose [Add to Longdo]
Körperhaltung {f}; Haltung {f}; Stellung {f}; Positur {f}; Pose {f}posture [Add to Longdo]
Komponist {m}; Komponistin {f}composer [Add to Longdo]
Maßnahme {f}; Maßregel {f} | umstrittene Maßnahme {f} | Maßnahmen ergreifen | beabsichtigte städtebauliche Maßnahmenmeasure | contested measure | to take measures; to take steps | proposed urban development measures [Add to Longdo]
Mehrzweck...multipurpose; multi purpose [Add to Longdo]
Mehrzweck...general purpose [Add to Longdo]
Mehrzweckfahrzeug {n}multi-purpose vehicle (MPV) [Add to Longdo]
Mehrzweckstichprobe {f}all purpose sample [Add to Longdo]
Pose {f}pose; air; act [Add to Longdo]
Recht {n} | geltendes Recht | nach geltendem Recht | Recht und Ordnung | Recht und Ordnung schaffen | nach deutschem Recht | von Rechts wegenlaw | applicable law | as the law stands | law and order | to impose law and order | under German law | by law; by rights [Add to Longdo]
Ruhe {f}reposefulness; restfulness [Add to Longdo]
Scheitelwinkel {m} | Scheitelwinkel {pl}vertically opposed angle | vertically opposed angles [Add to Longdo]
Sondermaschine {f}special purpose machine [Add to Longdo]
Stellung nehmen gegento oppose [Add to Longdo]
Steuer {f} (auf) | Steuern {pl} | gestaffelte Steuer | (nach oben) gestaffelte Steuer | (nach unten) gestaffelte Steuer | veranlagte Steuer | vor (nach) Abzug der Steuern | nach Abzug der Steuern | Steuern erheben | Steuern hinterziehen | eine Steuer auferlegen (auf)tax (on) | taxes | deferred tax | progressive tax | degressive tax | assessed tax | before (after) tax | post-tax | to raise taxes | to evade taxes | to impose a tax (on) [Add to Longdo]
Tischrede {f}; Toast {m}; Trinkspruch {m} | Tischreden {pl} | einen Toast auf jdn. ausbringentoast; after-dinner speech | toasts | to propose a toast to sb. [Add to Longdo]
Transponierte {f} [math.]transpose [Add to Longdo]
Universal...all purpose [Add to Longdo]
Universalbank {f}all purpose bank [Add to Longdo]
Universalwerkzeug {n}all purpose tool [Add to Longdo]
zu Versuchszweckenfor experimental purposes [Add to Longdo]
Verwendungszweck {m}use; intended purpose [Add to Longdo]
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition [Add to Longdo]
für Werbezweckefor promotion purposes [Add to Longdo]
Widerspruch {m}crosspurposes [Add to Longdo]
Zweck {m}; Absicht {f}; Vorsatz {m}; Bestimmung {f} | einem Zweck entsprechen | zu diesem Zweck | den Zweck erfüllenpurpose | to answer the purposes | with this in mind | to serve the purpose [Add to Longdo]
Zwecklosigkeit {f}purposelessness [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
すかす[, sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air [Add to Longdo]
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
はずです;はずだ[, hazudesu ; hazuda] (exp) be supposed or expected to (do); be sure to (do); ought to (do) [Add to Longdo]
はみ乳;食み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts [Add to Longdo]
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
べく[, beku] (aux-v,conj) (1) in order to; for the purpose of; (aux,suf) (2) (See 可き,可し) must; should [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[, ekusutoranetto] (n) {comp} extra-net (as opposed to Internet) [Add to Longdo]
オールパーパス[, o-rupa-pasu] (n) all-purpose [Add to Longdo]
ガッツポーズ[, gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei [Add to Longdo]
キメ顔[キメがお, kime gao] (n) (sl) posed look (sexy face, etc.) [Add to Longdo]
クアハウス[, kuahausu] (n) multi-purpose health facility (ger [Add to Longdo]
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu [Add to Longdo]
コンポーザー[, konpo-za-] (n) composer [Add to Longdo]
サウロポセイドン[, sauroposeidon] (n) sauroposeidon (dinosaur) [Add to Longdo]
スーパー(P);スーパ[, su-pa-(P); su-pa] (n) (1) super; (2) (abbr) supermarket; (3) (abbr) superimpose; (4) (abbr) superheterodyne; (5) (film with) subtitles; (P) [Add to Longdo]
スーパーインポーズ[, su-pa-inpo-zu] (n) superimpose [Add to Longdo]
スペツナズ[, supetsunazu] (n) special purpose (troops) (rus [Add to Longdo]
スローフード[, suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food) [Add to Longdo]
セラピム;セラヒン[, serapimu ; serahin] (n) (セラピム from Latin 'seraphim'; セラヒン supposedly from Portuguese 'seraphin') seraphim [Add to Longdo]
ディスポーザー[, deisupo-za-] (n) disposer [Add to Longdo]
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible [Add to Longdo]
ネガフィルム[, negafirumu] (n) negative film (as opposed to positive or reversal film); negative [Add to Longdo]
ハミパン;はみパン[, hamipan ; hami pan] (n) (abbr) (sl) having part of one's underwear exposed from their shorts [Add to Longdo]
パン食[パンしょく, pan shoku] (n) bread-centered diet (as opposed to rice) [Add to Longdo]
ブーショッファン;ブーッショファン[, bu-shoffan ; bu-sshofan] (n) boue chauffante (self-heating mud-pack for cosmetic purposes) (fre [Add to Longdo]
ポーズ(P);ポース(P)[, po-zu (P); po-su (P)] (n) (1) pose; (2) pause; (P) [Add to Longdo]
ポセイドン[, poseidon] (n) Poseidon [Add to Longdo]
マルチパーパスカー[, maruchipa-pasuka-] (n) multipurpose car [Add to Longdo]
ミーハー(P);みいはあ[, mi-ha-(P); miihaa] (adj-na,n) (1) (abbr) (See みいちゃんはあちゃん) follower of each new fad; (2) (sl) poser; (P) [Add to Longdo]
ヤリサー[, yarisa-] (n) (university) club that exists for the purpose of getting women drunk and taking advantage of them [Add to Longdo]
レギュラーコーヒー[, regyura-ko-hi-] (n) regular coffee (as opposed to instant coffee) [Add to Longdo]
ロシア五人組[ロシアごにんぐみ, roshia goningumi] (n) The Five (circle of Russian composers [Add to Longdo]
安静[あんせい, ansei] (adj-na,n) rest; quiet; repose; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, / ] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls [Add to Longdo]
不外露[bù wài lù, ㄅㄨˋ ㄨㄞˋ ㄌㄨˋ, ] not exposed; concealed from view [Add to Longdo]
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well [Add to Longdo]
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, ] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts [Add to Longdo]
不慌不忙[bù huāng bù máng, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄤ ㄅㄨˋ ㄇㄤˊ, ] (set phrase) unhurried; composed; leisurely [Add to Longdo]
不适[bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ, / ] unwell; indisposed; out of sorts [Add to Longdo]
并列[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] stand side by side; be juxtaposed [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl [Add to Longdo]
乙方[yǐ fāng, ㄧˇ ㄈㄤ, ] second party (in legal contract, as opposed to first party 甲方) [Add to Longdo]
了事[liǎo shì, ㄌㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to dispose of a matter; to be done with it [Add to Longdo]
事由[shì yóu, ㄕˋ ㄧㄡˊ, ] main content; matter; work; origin of an incident; cause; purpose; subject (of business letter) [Add to Longdo]
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, ] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day [Add to Longdo]
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes [Add to Longdo]
作对[zuò duì, ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] set oneself against; oppose; make a pair [Add to Longdo]
作曲[zuò qǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ, ] to compose (music) [Add to Longdo]
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, ] composer; songwriter [Add to Longdo]
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, ] composer; song writer [Add to Longdo]
作用[zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization [Add to Longdo]
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, ] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字 [Add to Longdo]
借以[jiè yǐ, ㄐㄧㄝˋ ㄧˇ, ] for the purpose of; so as to [Add to Longdo]
倡导[chàng dǎo, ㄔㄤˋ ㄉㄠˇ, / ] to advocate; to initiate; to propose; to be a proponent of (an idea or school of thought) [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] fake; false; artificial; to borrow; if; suppose [Add to Longdo]
假使[jiǎ shǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄕˇ, 使] if; in case; suppose; given ... [Add to Longdo]
假充[jiǎ chōng, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄥ, ] to pose as sb; to act a part; imposture [Add to Longdo]
假定[jiǎ dìng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄧㄥˋ, ] to assume; to suppose; supposed; so-called; assumption; hypothesis [Add to Longdo]
假设[jiǎ shè, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, / ] suppose that...; hypothesis; conjecture [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a [Add to Longdo]
偷生[tōu shēng, ㄊㄡ ㄕㄥ, ] to live without purpose [Add to Longdo]
免职[miǎn zhí, ㄇㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] to dismiss; to depose; degradation [Add to Longdo]
免除[miǎn chú, ㄇㄧㄢˇ ㄔㄨˊ, ] to prevent; to avoid; to exempt sb (from duty); exempt from; exemption; immunity (from prosecution); to release sb (from obligation); to relieve sb (of a position); to remove (from office); to depose; to sack [Add to Longdo]
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, / ] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾) [Add to Longdo]
公网[gōng wǎng, ㄍㄨㄥ ㄨㄤˇ, / ] open net; public website (as opposed to intranet) [Add to Longdo]
冒名顶替[mào míng dǐng tì, ㄇㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄊㄧˋ, / ] to assume sb's name and take his place (成语 saw); to impersonate; to pose under a false name [Add to Longdo]
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, ] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱 [Add to Longdo]
凡俗[fán sú, ㄈㄢˊ ㄙㄨˊ, ] lay (as opposed to clergy) [Add to Longdo]
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, / ] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child) [Add to Longdo]
分解[fēn jiě, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, ] resolve; decompose; break down [Add to Longdo]
创议[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, / ] proposal; propose [Add to Longdo]
加﹍于[jiā yú, ㄐㄧㄚ ㄩˊ, / ] impose; add to [Add to Longdo]
勃拉姆斯[Bó lā mǔ sī, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄙ, ] Brahms (name); Johannes Brahms (1833-1897), German romantic composer [Add to Longdo]
南辕北辙[nán yuán běi zhé, ㄋㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄟˇ ㄓㄜˊ, / ] (fig.) act in a way that defeats one's purpose [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] bury; to place; dispose [Add to Longdo]
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system [Add to Longdo]
反对[fǎn duì, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] to fight against; to oppose; to be opposed to; opposition [Add to Longdo]
反式[fǎn shì, ㄈㄢˇ ㄕˋ, ] trans- (isomers in organic chemistry), as opposed to cis- 順式 [Add to Longdo]
史记[Shǐ jì, ㄕˇ ㄐㄧˋ, / ] Record of the Grand Historian by Sima Qian 司馬遷|司马迁, first of the 24 dynastic histories 二十四史, composed in 91 BC during Western Han (former Han), 130 scrolls [Add to Longdo]
合成[hé chéng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, ] to compose; to constitute; compound; synthesis; mixture; synthetic [Add to Longdo]
合照[hé zhào, ㄏㄜˊ ㄓㄠˋ, ] to pose for a photo [Add to Longdo]
合用[hé yòng, ㄏㄜˊ ㄩㄥˋ, ] to share; to use in common; suitable; fit for purpose; useable [Add to Longdo]
吉普车[jí pǔ chē, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄔㄜ, / ] jeep, GP (general purpose); military vehicle originally made in USA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] complex conjugate transpose (of a matrix) [Add to Longdo]
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]
試験目的[しけんもくてき, shikenmokuteki] test purpose [Add to Longdo]
占有[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession [Add to Longdo]
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register [Add to Longdo]
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose [Add to Longdo]
多機能[たきのう, takinou] multifunction, multipurpose [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
提案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] proposed class [Add to Longdo]
提案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] proposed parameter [Add to Longdo]
汎用[はんよう, hanyou] general-purpose (a-no) [Add to Longdo]
汎用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pose \Pose\, v. i.
   To assume and maintain a studied attitude, with studied
   arrangement of drapery; to strike an attitude; to
   attitudinize; figuratively, to assume or affect a certain
   character; as, she poses as a prude.
   [1913 Webster]
 
      He . . . posed before her as a hero.   --Thackeray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pos'e \Po`s['e]"\, a. [F., placed, posed.] (Her.)
   Standing still, with all the feet on the ground; -- said of
   the attitude of a lion, horse, or other beast.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pose \Pose\, n. [AS. gepose; of uncertain origin; cf. W. pas a
   cough, Skr. k[=a]s to cough, and E. wheeze.]
   A cold in the head; catarrh. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pose \Pose\, n. [F. pose, fr. poser. See {Pose}, v. t.]
   The attitude or position of a person; the position of the
   body or of any member of the body; especially, a position
   formally assumed for the sake of effect; an artificial
   position; as, the pose of an actor; the pose of an artist's
   model or of a statue.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pose \Pose\, v. t. [imp. & p. p. {Posed}; p. pr. & vb. n.
   {Posing}.] [F. poser to place, to put, L. pausare to pause,
   in LL. also, to place, put, fr. L. pausa a pause, Gr. ?, fr.
   ? to make to cease, prob. akin to E. few. In compounds, this
   word appears corresponding to L. ponere to put, place, the
   substitution in French having been probably due to confusion
   of this word with L. positio position, fr. ponere. See {Few},
   and cf. {Appose}, {Dispose}, {Oppose}, {Pause}, {Repose},
   {Position}.]
   To place in an attitude or fixed position, for the sake of
   effect; to arrange the posture and drapery of (a person) in a
   studied manner; as, to pose a model for a picture; to pose a
   sitter for a portrait.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pose \Pose\, v. t. [Shortened from appose, for oppose. See 2d
   {Appose}, {Oppose}.]
   1. To interrogate; to question. [Obs.] "She . . . posed him
    and sifted him." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To question with a view to puzzling; to embarrass by
    questioning or scrutiny; to bring to a stand.
    [1913 Webster]
 
       A question wherewith a learned Pharisee thought to
       pose and puzzle him.         --Barrow.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 POSE
     Palm Operating System Emulator (Palm)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 pose
   aplomb; self‐assurance
   pose
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pose [pozə]
   pose
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pose [poːzə] (n) , s.(f )
   act; air; pose
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top