Search result for

*popularity*

(151 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: popularity, -popularity-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
popularity[N] ความเป็นที่นิยม, See also: ความเป็นที่ชื่นชอบ, Syn. general, esteem, widespread acceptance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
popularity(พอพพิวแล'ริที) n. ชื่อเสียง,ความนิยม,เกียรติคุณ,ความแพร่หลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
popularity(n) ความนิยม,ความแพร่หลาย,ชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yes, if you go by circulation and popularity.-ใช่ครับ ถ้าคุณวัดจากการหมุนเวียนและความนิยม Marley & Me (2008)
Mr Teenager is obtaining a popularity unparalleled in theater history.ขวัญใจวัยรุ่นชายคนนี้ได้รับความนิยม สูงสุดเป็นประวัติการณ์ Nowhere Boy (2009)
THAT DON'T ALWAYS WIN YOU POINTS FOR POPULARITY.นั่นมันไม่ได้ทำให้ลูกเป็นผู้ชนะ Valley Girls (2009)
I cultivated my popularity, And I maintained a loving relationshipฉันทั้งสร้างชื่อเสียง และรักษาความสัมพันธ์กับหนุ่ม Vitamin D (2009)
This isn't going to be about talent, mr. Schuester. It's going to be a popularity contest.มันจะไม่ได้ประกวดความสามารถ แต่จะเป็นการประกวดความนิยม Wheels (2009)
Popularity polls continue to show huge support for the president as the economy rallies and terrorism declines.โพลสำรวจความนิยมยังคงแสดงถึง การสนับสนุนอย่างมาก สำหรับประธานาธิบดี ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการต่อต้านการก่อการร้าย August (2009)
Let's not mistake popularity for infamy.นั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องดัง แต่มีชื่อเสียงทางลบ Easy A (2010)
It reflects the popularity of jazz music at the time.ในบางช่วงของท่วงทำนอง ก็จะมีกลิ่ยอายของแจ๊สผสมอยู่ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
And I know that winning sectionals hasn't had the positive effect on your popularity that a lot of you thought it would.แชมป์เขต ไม่ได้ส่งผลดี อย่างที่พวกเธอหวัง Bad Reputation (2010)
I mean, it makes sense. Everything else has been taken from me-- my popularity, my body.มันก็เข้าเค้า ทุกอย่างที่หนูโดน Bad Reputation (2010)
But you do realize he's using you and your popularity so he won't get tossed in a Dumpster.แต่เธอคงรู้ เขาอาศัยความดังของเธอ เพื่อไม่ให้โดน ทุ่มใส่ถังขยะ Laryngitis (2010)
It became a little more commercialized in the 1950s with trick-or-treat, and today it rivals only Christmas in terms of popularity.มันกลายเป็นเรื่องทางการค้ามากขึ้น ในยุค 1950 ด้วยประเพณี Trick-or-Treat และทุกวันนี้มันก็เป็นรองแต่เพียง เทศกาลคริสมาสเมื่อพูดถึงเรื่องความนิยม Devil's Night (2010)
A romantic trip with Oska, well that just goes to show you my popularity.โรแมนติกทัวร์กับออสการ์ ดี, มันแสดงให้เห็นว่าฉันดังใช่ไม๊? Episode #1.6 (2010)
From yesterday until now, we completely rose in popularity.จากเมื่อวานจนกระทั่งขณะนี้ เราได้รับความสนใจเยอะแยะเลย Episode #1.13 (2010)
Politics are all about ego, popularity, and parlor tricks.การเมืองก็เกี่ยวกับอีโก้ ชื่อเสียงและเล่ห์กล Intro to Political Science (2011)
Mr. Brody. Are you aware that if your father died you would inherit his popularity and everyone would automatically like you?คุณโบรดี้ รู้ใช่มั้ยว่า ถ้าพ่อคุณตาย ความนิยมจะสืบทอดมาที่คุณ Roots (2011)
Wow. That's not gonna win her any popularity points.ว้าว นั่นคงไม่ช่วยให้เธอชนะคะแนนความนิยมเลยนะ Rise (2011)
Your spark, your popularity.ความเปล่งประกาย ความนิยม ของคุณ Smells Like Teen Spirit (2011)
All right, so we've got two troubles-- electricity and... popularity.เอาล่ะ เรามีสองปัญหา... กระแสไฟฟ้า กับ... Sparks and Recreation (2011)
Were you aware that if your father died, you would inherit his popularity?แล้วคุณรู้มั้ยถ้าพ่อคุณตาย ความนิยมของเขา จะตกทอดมาที่คุณ Sparks and Recreation (2011)
Would you say your father milked his popularity?คุณจะบอกว่า พ่อคุณได้ประโยชน์ จากความนิยมเหรอ Sparks and Recreation (2011)
You would inherit his popularity?คุณจะได้รับสืบทอดความเป็ฯที่นิยมจากเขา Audrey Parker's Day Off (2011)
The school festival. There's a popularity contest. And all I have to do is win!เทศกาลโรงเรียน มันมีการประกวดดาวโรงเรียน และสิ่งที่เราต้องทำคือชนะ Tekken: Blood Vengeance (2011)
I used the ballots to rank everyone by popularity.ผมใช้คะแนนในใบ จัดลำดับทุกคนตามความป๊อปปูล่า Competitive Ecology (2011)
But I don't care about popularity now.มันไม่สำคัญอีกต่อไปถ้าฉันสามารถย้อนกลับไปยังเวลานั้น Episode #1.20 (2011)
Chicken Tanabe lost his popularity.นี่ ไอ้หน่อมแน้มทานาเบะ เขาจะออกจากงานมั้ยนะ PTA rinji soukai (2012)
He was jealous of my popularity among students.รองหัวหน้ายังไงล่ะ หา PTA rinji soukai (2012)
Well, my popularity was very fragile, anyway.เขาอิจฉาที่ผมเด่นในหมู่นักเรียน PTA rinji soukai (2012)
Since we can't do a popularity homecoming float with all white people, I say I think we should do oneตั้งแต่พวกเราไม่อาจทำ แพหวนคืนสู่ชื่อเสียงได้ ด้วยคนขาวทุกคน ฉันว่าเราควรทำ The New Rachel (2012)
Well, I'm not playing this popularity contest.นี่ แม่ไม่ได้ทำNเพื่อแข่งเอาความนิยมจากลูกหรอกนะ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
I mean no lacrosse, no popularity, no girlfriend.ฉันหมายถึง ยังไม่เล่นลาครอส ไม่เด่น แล้วก็ยังไม่มีแฟน Master Plan (2012)
They've surged in popularity since they began in the 1960s.ได้รับความนิยมอย่างมาก\ ตั้งแต่เริ่มจัดในราวค.ศ.1960 Heathridge Manor (2012)
So the kids weren't winning popularity contests.ลูกๆคงไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่ Through the Looking Glass (2012)
It's almost like it's a popularity contest.มันเกือบจะเหมือนกับการประกวดความนิยม The Second Act (2012)
Usually popularity and seriousness don't mix.ปกติแล้วนักเขียนดัง ๆ จะไม่ทำหนังสือร่วมกับนักเขียนอื่น A Muse (2012)
This isn't a popularity contest, it's about who's got the best ideas.นี่ไม่ใช่การวัดความนิยมนะ มันวัดที่ความคิดของใครดีที่สุดต่างหากล่ะ Makeover (2012)
He garnered popularity because of his good looks and was praised as the young hope of the Democratic Party. {minyuto play on minshuto}เขามีชื่อเสียงด้วยรูปลักษณ์หล่อเหลา และถูกยกย่องให้เป็นความหวังของพรรคเลยครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
I mean, slum lords aren't generally known for their popularity.ไม่ได้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป สำหรับความนิยมของพวกเขา Salvation (2013)
And now for the moment that will crush 99% of your misguided views about your own popularity.และในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ จะบดขยี้ 99% ของความคิดผิดๆ เรื่องความโด่งดังของตัวเองในโรงเรียน Tina in the Sky with Diamonds (2013)
There's been a sudden spike in Kitty's popularity.นี่คือตัวเลขความนิยมของคิตตี้ที่พุ่งพรวดสูงขึ้น Tina in the Sky with Diamonds (2013)
We're a long way from the Mike Tyson heavyweight-knockout era, and the popularity that came with it.เราผ่านยุคไมค์ ไทสัน กับหมัดน็อกเอาท์เฮฟวีเวตของเขามานาน และผ่านความนิยมที่มากับยุคนั้นด้วย CounterPunch (2017)
Now maybe you haven't noticed, but we aren't exactly winning any popularity contests here.บางทีพวกนายคงลืมไปนะ เรายังไม่ได้ชนะอะไรเลย Cool Runnings (1993)
His popularity was its peakความนิยมในตัวเขาพุ่งถึงขีดสุด The Legend of 1900 (1998)
She's striving for popularityเธอมุ่งมั่นเพื่อคะแนนนิยม GTO (1999)
I'm not running for Mr. Popularity.ผมไม่พยายามที่จะเป็น ขวัญใจมหาชนหรอก The Woodsman (2004)
To maintain my popularityเพื่อรักษาความนิยมของฉัน Ing (2006)
It's a popularity contest, and you've made it very clear that I am no longer popular.และคุณทำให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า ฉันไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
It's more than a popularity contest.มันเป็นมากกว่าการแข่งขันด้านคะแนนนิยม Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Well, it's not a popularity contest, it's an unpopularity contest 'cause you rocked the freak vote.เอาละ,มันไม่ใช่การแข่งขันด้วยคะแนนนิยม มันไม่ใช่การแข่งขันด้วยคะแนนนิยม เพราะคุณโกงคะแนน Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
I don't win too many popularity contests.ฉันไม่ได้ชนะการแข่งขันโดยคะแนนนิยมมากนัก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
popularityCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.
popularityHis music has attained great popularity overseas.
popularityHis popularity is falling.
popularityHis popularity is falling off.
popularityHis popularity was at a low ebb.
popularityI persist in my popularity.
popularityTelevision has robbed cinema of its former popularity.
popularityThat sports are gaining in popularity all over the world is evidenced by the sports news in the papers by the many sports equipment stores, and by the numbers of runners who participate in marathons or other races.
popularityThe actor died at the height of his popularity.
popularityTheir remarkable rise in popularity rivals that of running.
popularityThe LDP rode on the wave of Koizumi's popularity
popularityThe magazine is enjoying great popularity.
popularityThe movie gained her great popularity.
popularityThe musician is enjoying great popularity both in Japan and in America.
popularityThe popularity of a Web site depends on its content.
popularityThe popularity of the telephone has led to fewer people writing letters these days.
popularityThe popularity turned her head.
popularityThis movie has won great popularity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
เกียรติภูมิ[N] reputation, See also: prestige, dignity, popularity, Syn. เกียรติ, Example: การที่อัลเบิร์ต วิเตลต้องพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาไม่ทำให้เกียรติภูมิของเขาต้องด้อยลงแต่อย่างใด, Thai definition: เกียรติเพราะความนิยม
ค่านิยม[N] popularity, See also: value, Syn. ความนิยม, ความชื่นชอบ, Example: สังคมไทยเรามักจะนิยมดื่มเฉพาะชายหญิงดื่มสุรามีจำนวนไม่มากเพราะค่านิยมของเรายังเห็นว่าหญิงดื่มสุราไม่เป็นกุลสตรี
คะแนนนิยม[N] popularity, Syn. คะแนนเสียง, คะแนนสนับสนุน, Example: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทบทุกคนได้หยิบยกเอาการแก้ไขปัญหานี้เป็นนโยบายสำคัญหรือเรียกร้องคะแนนนิยมจากประชาชนชาวกรุงเทพฯ, Thai definition: ความนิยมที่แสดงออกว่ามีมากน้อยเพียงไร
คอ[N] popularity, See also: fondness, admiration, taste, Syn. ความนิยม, Example: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม, Thai definition: ความมีใจชอบ
บารมี[N] popularity, See also: merit, virtue, Example: การได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล สร้างบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง, Thai definition: คุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่
ชื่อเสียง[N] fame, See also: reputation, name, prestige, renown, popularity, Syn. เกียรติศักดิ์, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความเด่น, Example: บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลก
ความกว้างขวาง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Example: หัวคะแนนของพรรคการเมืองต้องเป็นคนที่มีความกว้างขวางในหมู่ชาวบ้าน, Thai definition: การรู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
ความดัง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Syn. ความมีชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความเด่นดัง, Example: ความดังของนักร้องคนนี้โด่งดังไปยังต่างประเทศ
ความนิยมชมชอบ[N] popularity, See also: liking, appreciation, favor, approval, Syn. ความนิยม, ความชื่นชม, ความชื่นชอบ, Example: หนังสือของเขาได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน
ความนิยม[N] favor, See also: appreciation, popularity, liking, approval, Syn. ความชอบ, ความชื่นชอบ, ความชื่นชม, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: ความนิยมที่ผู้ชมมีต่อนักร้องคนนี้ช่างมากมายเหลือเกิน
เสียความนิยม[V] lose popularity, Syn. เสื่อมความนิยม, Ant. ได้รับความนิยม, Example: ฝ่ายรัฐบาลเสียความนิยมลงไปมาก หลังจากฝ่ายค้านออกมาแฉว่ามีการคอรัปชั่นเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige   FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ค่านิยม[n.] (khāniyom) EN: value ; popularity   FR: valeur [f]
คอ[n.] (khø) EN: popularity ; preference   
ความกว้างขวาง[n.] (khwām kwāngkhwāng) EN: popularity   
ความนิยม[n.] (khwām niyom) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval   FR: popularité [f]
ความนิยมชมชอบ[n. exp.] (khwām niyom chomchøp) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval   
เสียความนิยม[v. exp.] (sīa khwām niyom) EN: lose popularity   
เสียงตก[v. exp.] (sīeng tok) EN: decline in popularity ; lose one's voice   

CMU English Pronouncing Dictionary
POPULARITY    P AA2 P Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0
UNPOPULARITY    AH0 N P AA2 P Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
popularity    (n) (p o2 p y u l a1 r i t ii)
unpopularity    (n) (uh2 n p o p y u l a1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beliebtheit {f}; Popularität {f}popularity [Add to Longdo]
Beliebtheitsgrad {m}popularity; popularity rating [Add to Longdo]
Einschaltquote {f} | eine hohe Einschaltquote habenpopularity rating; rating | to be high in the ratings [Add to Longdo]
Popularität {f}popularity [Add to Longdo]
Unbeliebtheit {f}unpopularity [Add to Longdo]
großen Zuspruch haben; großen Zuspruch finden; sich großen Zuspruchs erfreuento be very popular; to enjoy popularity [Add to Longdo]
werden | immer beliebter werden | alt werden | jdm. immer ähnlicher werdento grow {grew; grown} | to grow in popularity | to grow old | to grow like sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポピュラリティ[, popyuraritei] (n) popularity [Add to Longdo]
ポピュラリティー[, popyuraritei-] (n) popularity [Add to Longdo]
ランクイン[, rankuin] (n,vs) ranking; placing in a list (top ten, popularity, sales, etc.) [Add to Longdo]
花盛り(P);花ざかり[はなざかり, hanazakari] (n,adj-no) (1) flowers in full bloom; time of year in which flowers are in full bloom; (2) the age at which someone (esp. a woman) is at the peak of their beauty; (3) booming or peaking (in popularity); (P) [Add to Longdo]
気受け[きうけ, kiuke] (n) popularity; favor; favour [Add to Longdo]
客受け[きゃくうけ, kyakuuke] (n,vs) enjoying popularity among the customers [Add to Longdo]
好評[こうひょう, kouhyou] (n,adj-na,adj-no) popularity; favorable reputation; favourable reputation; (P) [Add to Longdo]
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public [Add to Longdo]
今を時めく[いまをときめく, imawotokimeku] (exp,v5k) at the height of one's power or influence; at the peak of one's popularity [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) [Add to Longdo]
受け狙い;受けねらい[うけねらい, ukenerai] (n) attention-grabbing; popularity-grabbing; aiming for laughs; hit-driven [Add to Longdo]
上昇気流[じょうしょうきりゅう, joushoukiryuu] (n) (1) ascending air current; updraft; (2) upward trend; rise in popularity, influence, etc. [Add to Longdo]
尻馬に乗る[しりうまにのる, shiriumaninoru] (exp,v5r) (1) to follow suit; to imitate or follow someone blindly; (2) to ride on someone's back; to ride someone's coattails; to take advantage, e.g. of another's popularity [Add to Longdo]
信望[しんぼう, shinbou] (n) confidence; popularity [Add to Longdo]
人気[ひとけ, hitoke] (n,adj-no,adj-na) popularity; popular feeling; business conditions; (P) [Add to Longdo]
人気をさらう;人気を掠う;人気を攫う[にんきをさらう, ninkiwosarau] (exp,v5u) to capture all the popularity; to steal the show; to upstage [Add to Longdo]
人気失墜[にんきしっつい, ninkishittsui] (n) decline in public favor; fall in popularity [Add to Longdo]
人気取り[にんきとり, ninkitori] (n) bid for popularity; publicity stunt [Add to Longdo]
人気絶頂[にんきぜっちょう, ninkizecchou] (n) at the height (peak) of one's popularity [Add to Longdo]
人気度[にんきど, ninkido] (n) popularity stakes; rating [Add to Longdo]
人気投票[にんきとうひょう, ninkitouhyou] (n) popularity contest [Add to Longdo]
人気抜群[にんきばつぐん, ninkibatsugun] (n,adj-no) outstandingly popularity [Add to Longdo]
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity [Add to Longdo]
人受け[ひとうけ, hitouke] (n,vs) popularity [Add to Longdo]
人望[じんぼう, jinbou] (n) popularity [Add to Longdo]
勢望[せいぼう, seibou] (n) power and popularity [Add to Longdo]
盛行[せいこう, seikou] (n) (1) frequency; popularity; currency; (vs) (2) to perform well; to be successful in an activity [Add to Longdo]
声望[せいぼう, seibou] (n) fame; popularity; reputation [Add to Longdo]
大持て[おおもて, oomote] (n) great popularity [Add to Longdo]
大衆性[たいしゅうせい, taishuusei] (n) popularity [Add to Longdo]
大人気[だいにんき, daininki] (n,adj-na,adj-no) great popularity; high favour [Add to Longdo]
知名度[ちめいど, chimeido] (n) degree of familiarity; popularity [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) [Add to Longdo]
評判[ひょうばん, hyouban] (n,adj-no) (1) fame; reputation; popularity; (2) rumour (rumor); talk; (P) [Add to Longdo]
不当たり;不当り[ふあたり, fuatari] (n) failure; unpopularity [Add to Longdo]
不評[ふひょう, fuhyou] (n,adj-no) bad reputation; disgrace; unpopularity; (P) [Add to Longdo]
不評判[ふひょうばん, fuhyouban] (adj-na,n) bad reputation; disgrace; unpopularity [Add to Longdo]
便乗商法[びんじょうしょうほう, binjoushouhou] (n) piggybacking marketing; the method of making sales by jumping on a bandwagon (like that of a boom, popularity, disaster, etc.) [Add to Longdo]
輿望[よぼう, yobou] (n) popularity; esteem; reputation; confidence [Add to Longdo]
落ち目[おちめ, ochime] (n) on the wane (e.g. popularity of something); decline of one's fortunes [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳评如潮[jiā píng rú cháo, ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄖㄨˊ ㄔㄠˊ, / ] a hit; tremendous popularity [Add to Longdo]
支持率[zhī chí lǜ, ㄓ ㄔˊ ㄌㄩˋ, ] support level; popularity rating [Add to Longdo]
洛阳纸贵[Luò yáng zhǐ guì, ㄌㄨㄛˋ ㄧㄤˊ ㄓˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] lit. to push up paper prices in Luoyang (成语 saw); fig. sensational popularity of a new book [Add to Longdo]
火爆[huǒ bào, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄠˋ, ] a popular craze; explosive popularity [Add to Longdo]
疯狂[fēng kuáng, ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ, / ] madness; extreme popularity [Add to Longdo]
追捧[zhuī pěng, ㄓㄨㄟ ㄆㄥˇ, ] to chase after (a popular person or item); to pursue; popularity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Popularity \Pop`u*lar"i*ty\, n.; pl. {Popularities}. [L.
   popularitas an effort to please the people: cf. F.
   popularit['e].]
   1. The quality or state of being popular; especially, the
    state of being esteemed by, or of being in favor with, the
    people at large; good will or favor proceeding from the
    people; as, the popularity of a law, statesman, or a book.
    [1913 Webster]
 
       A popularity which has lasted down to our time.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being adapted or pleasing to
    common, poor, or vulgar people; hence, cheapness;
    inferiority; vulgarity.
    [1913 Webster]
 
       This gallant laboring to avoid popularity falls into
       a habit of affectation.        --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. Something which obtains, or is intended to obtain, the
    favor of the vulgar; claptrap.
    [1913 Webster]
 
       Popularities, and circumstances which . . . sway the
       ordinary judgment.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of courting the favor of the people. [Obs.]
    "Indicted . . . for popularity and ambition." --Holland.
    [1913 Webster]
 
   5. Public sentiment; general passion. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A little time be allowed for the madness of
       popularity to cease.         --Bancroft.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top