Search result for

*popes*

(54 entries)
(0.8804 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: popes, -popes-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Popesสันตะปาปา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most people don't know their popes in succession. Oh.คนส่วนมากไม่ค่อยรู้เรื่องการสืบทอดของ Pope น่ะ/โอ้ New Haven Can Wait (2008)
Not Kings, not Popes.ไม่ว่าจะพระราชา พระสันตะปาปา Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
I am Stefania Vaduva Popescu, and our roots run even deeper.ฉันชื่อ สเตฟาเนีย วาดูวา โพเพสโค และต้นกำเนิดของเราก็ลงรากลึกมาก Volcanalis (2013)
fbi officials in Miami said that despite the presence of their two children... the Popes should be considered as possibly armed and dangerous.Das FBI in Miami erklärte, dass die Popes trotz ihrer 2 Kinder als bewaffnet und gefährlich eingestuft werden müssen. Running on Empty (1988)
Well, I assume "flies" means fries.Dann heißt "Popes" also Pommes. Kelly Doesn't Live Here Anymore (1992)
Pope's horse stays.Popes Pferd bleibt hier. Seraphim Falls (2006)
Judy Pope's husband has an affair, nobody finds out.Judy Popes Mann hatte eine Affäre und niemand wusste davon. Bang (2006)
- 66 years. - Yes yes.Ich hatte eine Nachbarin in Rumänien, Frau Popescu. For My Father (2008)
- It looks like Pope's work.- Sieht nach Popes Werk aus. Grace (2011)
I want you to start allocating Pope's Mech ammunition to the fighters.Ich will, dass Sie Popes Mech-Munition an die Kämpfer verteilen. Mutiny (2011)
Oh, it seems I'm missing my young assistant to the dubious charms of Mr. Pope.Oh, sieht so aus, als hätte ich meinen jungen Gehilfen an Popes zweifelhaften Charme verloren. Mutiny (2011)
Pope's gang may be targeting her for reprisal.Vielleicht will sich Popes Bande an ihr rächen. Pilot (2011)
You never told me about that conversation, and it could clear Pope's name.Sie haben mir nie von diesem Gespräch erzählt. Das kann Popes Namen reinwaschen. Pilot (2011)
Whoever framed Pope will be coming after her, and only Pope's brother Michael knows who they are.Wer auch immer Pope reingelegt hat, wird hinter ihr her sein und nur Popes Bruder Michael weiß, wer sie sind. Pilot (2011)
She's trying to track down Pope's brother Michael.Sie versucht, Popes Bruder Michael zu finden. Pilot (2011)
Damon Pope's daughter.Damon Popes Tochter. To Be, Act 2 (2011)
Damon Pope's daughter.- Damon Popes Tochter. Sovereign (2012)
- Damon Pope's daughter.- Damon Popes Tochter. Laying Pipe (2012)
He's on Pope's payroll.Er stand auf Popes Gehaltsliste. Authority Vested (2012)
That's Damon Pope's jurisdiction.Das ist Damon Popes Zuständigkeit. Orca Shrugged (2012)
The MC running with Pope's hit squad now?Gehört der MC jetzt zu Popes Killerkommando? Small World (2012)
Niners will still push Pope's weight into Reno.Die Niners werden weiterhin Popes Teil nach Reno schaffen. To Thine Own Self (2012)
Niners will still push Pope's weight into Reno.Die Niners werden weiterhin Popes Teil nach Reno schaffen. Darthy (2012)
Where do you land in the Pope organizational chart, Augie?Wo landest du im Organigramm von Popes Unternehmen, Augie? Darthy (2012)
We're gonna be looking into Mr. Pope's death.Wir werden Mr. Popes Tod untersuchen. J'ai Obtenu Cette (2012)
Yeah. One of Pope's pyrotechnic rounds.Eine von Popes pyrotechnischen Patronen. Compass (2012)
I am Stefania Vaduva Popescu, and our roots run even deeper.Ich bin Estefania Vaduva Popescu, und unsere Wurzeln gehen sogar noch tiefer. Volcanalis (2013)
Well, I heard the marshal's been pulling some serious favors to keep Clay whole and away from Pope's kill squad.Nun, ich habe gehört, dass der Marshal ein paar große Gefallen einfordert, damit Clay am Leben bleibt, und nicht zu Popes Killerkommando kommt. Poenitentia (2013)
August March showed up, a few of Pope's guys.August March kam dort mit einem paar von Popes Männern hin. Wolfsangel (2013)
Jax offered distribution to Pope's guy.Jax hat den Vertrieb über Popes Kerl angeboten. The Mad King (2013)
Stefania Vaduva Popescu is here.Stefania Vaduva Popescu ist hier. Revelation (2014)
Stefania Vaduva Popescu is in the castle.Stefania Vaduva Popescu ist im Schloss. Revelation (2014)
I can hear Pope and Sarah's conversation, and Pope's being a jerk.Ich kann Popes und Sarahs Unterhaltung hören, und Pope benimmt sich wie ein Trottel. Till Death Do Us Part (2014)
The alarm system is picking up some audio in Pope's office.Das Alarmsystem empfängt Laute in Popes Büro. Ride Along 2 (2016)
Looks like Pope orders his guy to delete certain shipments from the manifest.Popes Mann soll anscheinend bestimmte Ladungen aus dem Verzeichnis löschen. Ride Along 2 (2016)
I was there, on Pope's yacht.- Ich war auf Popes Jacht. Ride Along 2 (2016)
That was one of the names on Pope's payroll report on his computer.Das war einer der Namen auf der Lohnabrechnung in Popes Computer. Ride Along 2 (2016)
It's one of Pope's cars.Es ist eines von Popes Autos. Ride Along 2 (2016)
Silent alarm at the Pope house.Stiller Alarm bei den PopesCriminal (2016)
Billy Pope's personality is affecting your behavior. Goddamn.Billy Popes Persönlichkeit beeinflusst Ihr Verhalten. Criminal (2016)
You're recalling Billy Pope's automatic responses to sensory stimulus.Sie erinnern sich an Billy Popes antrainiertes Verhalten. Criminal (2016)
- Routines?Aber er wird von Bill Popes Erinnerungen, Fähigkeiten und Routinen beeinflusst. Routinen? Criminal (2016)
Mr Popescu.- Mr. Popescu. The Third Man (1949)
Uh, Kurtz, this Romanian, uh... Popescu, his own driver knocking him over, his own doctor just passing by.Kurtz, der Rumäne Popescu, sein eigener Chauffeur überfährt ihn. The Third Man (1949)
- But Mr Popescu is here tonight.- Herr Popescu ist heute hier. The Third Man (1949)
- Mr Popescu, Mr Martins.- Mr. Popescu, Mr. Martins. The Third Man (1949)
Why, it's Mr Popescu! Oh, very great pleasure to see you here, Mr Popescu.Mr. Popescu, sehr erfreut, Sie bei uns begrüßen zu können. The Third Man (1949)
As you know, ladies and gentlemen, Mr Popescu is a very great supporter of one of our medical charities.Mr. Popescu ist ein Förderer unserer ärztlichen Hilfsaktion. The Third Man (1949)
I don't care whether Harry was murdered by Kurtz or Popescu or the third man.Es ist mir egal, ob Harry das Opfer von... Kurtz, Popescu oder vom dritten Mann war. The Third Man (1949)
- That's Inspector Pope's office.- Das ist Inspector Popes Büro. Crime of Passion (1957)

CMU English Pronouncing Dictionary
POPES    P OW1 P Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Popes    (n) (p ou1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
女教皇[おんなきょうこう;じょきょうこう, onnakyoukou ; jokyoukou] (n) High Priestess (Tarot card); Popess [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top