Search result for

*politik*

(118 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: politik, -politik-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
realpolitik[N] ระบบการเมืองแบบหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, there's some realpolitik for you.มันเป็นเรื่องการเมือง Demonology (2009)
Fuck your 'Politikster'! Fuck you!เพศ 'Politikster' ของคุณ คุณ! Elysium (2013)
Key men who are in a position to accept us and our knowledge, independent of politics, who truly desire peace, and will use our technology wisely.Menschen, die uns und unser Wissen akzeptieren unabhängig von der Politik, die wirklich Frieden wollen und unsere Technologie weise einsetzen werden. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
I simply disagree with the policies of that infantile wizard, Dr. Zee.Ich war nur nicht mit der Politik des infantilen Zauberers, Dr. Zee, einverstanden. Spaceball (1980)
Are you sure you can get this policy through?"Sind Sie sicher, Sie können diese Politik durchbringen? Big Brother (1980)
What's the policy you're trying to get through anyway?Welche Politik versuchst du denn eigentlich durchzubringen? Big Brother (1980)
Now, it's rumoured that this is not in fact, yourown policy, that you'd like to have safeguards forthe individual citizen, but that you are being totally frustrated at every stage of the game by the Civil Service machine.Minister, es gibt Gerüchte, Sie könnten sich nicht durchsetzen mit ihrer Politik, sie würden Personendatenschutz für jeden Bürger anstreben. Aber Ihre Bemühungen würden immer wieder, was für sie sehr frustrierend sein muss, vom Beamtenapparat zunichte gemacht. Big Brother (1980)
Politicians are responsibleultimately to the people, and we get the credit.Die Politiker tragen die Verantwortung gegenüber dem Bürger. Und wir sind es auch, die den Ruhm ernten. Jobs for the Boys (1980)
A happy carefree politician's wife.Gefühle sind mir nicht gestattet. Eine Politikerfrau ist immer glücklich und zufrieden. Open Government (1980)
- No, I'm not. I'm just a politician's wife is not allowed to have feels.Oh nein, ich bin nur mit einem Politiker verheiratet. Open Government (1980)
Open Government, that's what my party believes in, that was the main plank of our manifesto.Nein, nein, meine Partei glaubt an bürgernahe Politik. Das ist der Schwerpunkt unseres Parteiprogramms. Open Government (1980)
These are the ways to implement this policy and proposals for a white paper for your approval.Entwürfe für Wege, wie diese Politik realisierbar wäre. Sie finden da auch einen Vorschlagsentwurf für ein Weißbuch, das Ihrer Zustimmung bedürfte. Open Government (1980)
The white paper might be called "Open Government".Man könnte ihm vielleicht den Titel geben "Bürgernahe Politik". Open Government (1980)
We're just here to implement your policies.Wir sind nur Gehilfen beim Formulieren und Durchführen Ihrer PolitikOpen Government (1980)
Her Majesty does like the business of government to continue even when there are no politicians around.Wissen Sie, Ihre Majestät sieht es gern, dass in Großbritannien weiter regiert wird auch wenn keine Politiker greifbar sind. Open Government (1980)
We must head him off this Open Government nonsense.Hoffentlich können wir ihn weiter von dem Unfug mit der bürgernahen Politik ablenken. Open Government (1980)
I thought we were calling the White Paper "Open Government".Aber der Titel des Weißbuchs ist doch "Bürgernahe Politik". Open Government (1980)
What's wrong with open government?Aber was wäre falsch an bürgernaher PolitikOpen Government (1980)
Well, yes, I mean it's the Minister's policy, afterall.- Aber ich finde, ja, Sir. Immerhin ist es die Politik des Ministers, nicht wahr? Open Government (1980)
You can be open or you can have government.Entweder sind Sie bürgernah, oder Sie machen PolitikOpen Government (1980)
But if the Minister wants...Aber der Minister will bürgernahe PolitikOpen Government (1980)
- Open Government. - That's right.Bürgernahe Politik, Gentlemen. Open Government (1980)
Open Government.- Richtig, bürgernahe PolitikOpen Government (1980)
Open Government demands that we should include our colleagues, as well as our friends in Fleet Street.Aber erfordert eine bürgernahe Politik nicht, dass wir unsere Kollegen ebenso informieren wie unsere Freunde von der Presse. Open Government (1980)
Open Government.Bürgernahe PolitikOpen Government (1980)
As you know, We've made a pledge to the people about open government.Wie Sie wissen, haben wir den Bürgern eine bürgernahe Politik versprochen. Open Government (1980)
- I said we believed in open government. But it seemed to make things worse.Ich habe gesagt, wir glauben an bürgernahe Politik, aber das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Open Government (1980)
It's Open Government.Das ist bürgernahe PolitikOpen Government (1980)
But Open Government was the main plank in our manifesto.Er hat recht. Bürgernahe Politik war Schwerpunkt unseres Parteiprogramms. Open Government (1980)
In politics you have to learn say things with tact, you berk!In der Politik formuliert man alles mit Takt und Finesse, Sie dumme Nuss. Open Government (1980)
We believe in open government.Aber der Minister und ich glauben an bürgernahe PolitikOpen Government (1980)
What about our commitment to Open Government?Wir haben den Bürgern bürgernahe Politik versprochen. Open Government (1980)
This seems to be the closed season for open government.Zurzeit ist, glaube ich, Schonzeit für bürgernahe PolitikOpen Government (1980)
You mean that within the framework of the guidelines about open goverment that you have laid down, you're suggesting we should adopt a more flexible posture?- Ich verstehe. Sie meinen und schlagen vor, Minister, dass wir jetzt im von Ihnen festgelegten Richtlinienrahmen zur bürgernahen Politik vielleicht etwas flexibler werden sollten? Was? Open Government (1980)
The procedure of the holding up of press releases dates back to before open government, and I unaccountably omitted to rescind it.Das Presseverlautbarungsrücklaufverfahren stammt noch aus der Zeit vor der bürgernahen Politik, und ich weiß nicht, warum, Sir, versäumte es, es zu widerrufen. Open Government (1980)
Politicians like to panic.Politiker geraten gern in Panik. The Economy Drive (1980)
You don't really understand politics to you.Leider verstehst du nichts von Politik, Liebling. The Economy Drive (1980)
When you've decided the policy, we can carry it out.Wenn Sie die Politik festgelegt haben, können wir sie ausführen. The Official Visit (1980)
Buranda is essential to ourAfrican policy.Außerdem ist Buranda von Bedeutung für unsere Afrika-PolitikThe Official Visit (1980)
The Government doesn't have African policy.Gibt es eine britische Afrika-PolitikThe Official Visit (1980)
- I see. A politician, Minister.Ein Politiker, Minister. The Official Visit (1980)
First, as an advocate, making the Department's actionsseem plausible to Parliament and public,he is ourpublic relations man.Zum ersten ist er ein Anwalt und macht die Politik des Ministeriums plausibel im Parlament und beim Bürger. Er ist unser Public-Relations-Mann. The Right to Know (1980)
Make policy.Sie machen PolitikThe Right to Know (1980)
Yes, but Daddy's in politics.- Ja, aber Daddy ist Politiker, und deshalb muss er sich beliebt machen. The Right to Know (1980)
The arroganceof these politicians!Die Arroganz dieser Politiker! The Right to Know (1980)
Lfhe doesn't know thatafter 20 years as a politician...Na, wenn er die nach 20 Jahren als Politiker noch nicht kennt... The Right to Know (1980)
Phased reductions in the Civil Service.Schritt- weiser Stellenabbau in der Verwaltung. - Sie haben mir meine bürgernahe Politik kaputtgemacht. The Writing on the Wall (1980)
Humphrey, you are supposed to enact my policies.Humphrey, als beamteter Staatssekretär müssen Sie meine Politik realisieren. The Writing on the Wall (1980)
The next thing you know they'll be dictating policy.Wenn sie anfangen, Entwürfe zu schreiben, diktieren sie demnächst auch noch die PolitikThe Writing on the Wall (1980)
Jim Hackerwill win through with a self sacrificing policy.Jim Hacker überlebt mit dieser bürgernahen, beherzten Politik der Selbstaufopferung. The Writing on the Wall (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
OSTPOLITIK    OW2 S T P OW2 L AH0 T IH1 K
REALPOLITIK    R IY2 L P AO2 L AH0 T IH1 K

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Politik(n) |die,nur Sing.| การเมือง, See also: adj. politisch ที่เกี่ยวกับการเมือง
Politiker(n) |der, pl. Politiker| นักการเมือง, See also: die Politikerin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreckungspolitik {f}policy of deterrence [Add to Longdo]
Agrarpolitik {f}agricultural policy [Add to Longdo]
Alibipolitik {f}tokenism [Add to Longdo]
Außenpolitik {f}foreign policy [Add to Longdo]
Beschaffungspolitik {f}procurement policy [Add to Longdo]
Beschwichtigungspolitik {f}appeasement [Add to Longdo]
Bevölkerungspolitik {f}population policy [Add to Longdo]
Dividendenpolitik {f}dividend policy; dividend payout policy [Add to Longdo]
Entspannungspolitik {f} [pol.]policy of détente [Add to Longdo]
Erfüllungspolitik {f}policy of appeasement [Add to Longdo]
Erwerbungspolitik {f}acquisition policy [Add to Longdo]
Finanzpolitik {f} [pol.]fiscal policy [Add to Longdo]
Geldmengenpolitik {f}money stock policy; policy of money supply [Add to Longdo]
Geopolitik {f}geopolitics [Add to Longdo]
Geschäftspolitik {f}business policy; trading policy [Add to Longdo]
Glasnost {f}; sowjetische Politik der Öffnung [pol.]glasnost [Add to Longdo]
Gipfel...; Spitzen...; ... auf höchster Ebene | Verhandlungen auf höchster Ebene | Spitzenpolitiker {m}top-level | top-level negotiations | top-level politician [Add to Longdo]
Innenpolitik {f}home policy [Add to Longdo]
Konvergenzpolitik {f}convergence policy [Add to Longdo]
Kulturpolitik {f}cultural and educational policy [Add to Longdo]
Kulturpolitiker {m}politician who concerns with cultural and educational policies [Add to Longdo]
Konjunkturpolitik {f}policies aimed at preventing economic fluctuation [Add to Longdo]
Machtpolitik {f}power politics [Add to Longdo]
Obstruktionspolitik {f}; Verschleppungstaktik {f} [pol.]obstructionism; policy of obstructionism [Add to Longdo]
Ostpolitik {f} [pol.]Ostpolitik; politics toward the East [Add to Longdo]
Parteipolitik {f}party politics [Add to Longdo]
Politik {f}politics [Add to Longdo]
Politik {f} | eine schlechte Politik | flexible Politik {f} | antizyklische Politik {f} | Politik der kleinen Schritte | Politik der verbrannten Erde [mil.]policy | a poor policy | flexible policy | anticyclical policy | gradualistic policy; step-by-step policy | scorched earth policy [Add to Longdo]
Politik des Alleingangs; einseitige Abrüstung {f} [pol.]unilateralism [Add to Longdo]
Politik des äußersten Risikos [pol.]brinkmanship [Add to Longdo]
Politiker {m}; Politikerin {f} | Politiker {pl} | ein ehrgeiziger, aufstrebender Politiker | Politiker von Rangpolitician | politicians | a thrusting politician | distinguished politician [Add to Longdo]
Politiker {m} der Mitte; Politikerin {f} der Mitte; Anhänger {m} der politischen Mitte [pol.]centrist [Add to Longdo]
Politikwissenschaft {f}; Politologie {f}political science; politics [Add to Longdo]
Preispolitik {f}price policy [Add to Longdo]
Qualitätspolitik {f}quality policy [Add to Longdo]
Realpolitik {f}realpolitik; realistic politics [Add to Longdo]
Revanchepolitik {f} [pol.]revanchist policy [Add to Longdo]
Rüstungspolitik {f}arms policy [Add to Longdo]
Schutzzollpolitik {f}protectionism [Add to Longdo]
Sozialpolitik {f}social policy [Add to Longdo]
Sparpolitik {f}policy of retrenchment [Add to Longdo]
Stabilisierungspolitik {f}stabilization policy [Add to Longdo]
Steuerpolitik {f}fiscal policy [Add to Longdo]
Strukturpolitik {f}adjustment policy [Add to Longdo]
Vertriebspolitik {f}sales policy; marketing policy [Add to Longdo]
Währungspolitik {f}monetary policy [Add to Longdo]
Weltmachtpolitik {f}imperialistic politics [Add to Longdo]
Weltpolitik {f}world policy [Add to Longdo]
Wirtschaftspolitik {f}economic policy [Add to Longdo]
Wirtschaftspolitiker {m}economic politician [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
内政[ないせい, naisei] Innenpolitik [Add to Longdo]
外交[がいこう, gaikou] Aussenpolitik, Diplomatie [Add to Longdo]
拙策[せっさく, sessaku] schlechte_Politik, ungeschicktes_Verhalten [Add to Longdo]
政治[せいじ, seiji] Politik [Add to Longdo]
政治家[せいじか, seijika] Politiker [Add to Longdo]
政策[せいさく, seisaku] Politik [Add to Longdo]
方針[ほうしん, houshin] Kurs, Richtung, Politik [Add to Longdo]
[さく, saku] MASSNAHME, PLAN, POLITIK [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 politik
   policy; politics
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 politik
   policy; politics
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 politic
 
 1. maharetli
 2. siyasi, politik, tedbirli, ihtiyatlı, basiretli
 3. kurnaz
 4. iyi düşünülmüş.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Politik [poːliːtiːk] (n) , s.(f )
   politics
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top