หรือคุณหมายถึง %pöt%?
Search result for

*poet*

(394 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: poet, -poet-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poet[N] กวี, See also: นักแต่งโคลงกลอน, คนเขียนบทประพันธ์, คนแต่งบทกวี, Syn. poemwriter, bard
poetic[ADJ] เกี่ยวกับบทกวี, Syn. poetical, lyrical, metrical, Ant. prosaic, unpoetical
poetic[ADJ] เกี่ยวกับนักกวี, See also: เกี่ยวกับนักแต่งโคลงกลอน, เกี่ยวกับคนเขียนบทประพันธ์, เกี่ยวกับคนแต่งบทประพันธ์
poetic[ADJ] ซึ่งมีพรสวรรค์ในการประพันธ์บทกวี, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์ในการประพันธ์บทกวี, เจ้าบทเจ้ากลอน
poetic[ADJ] ซึ่งแสดงความรู้สึกของกวี, See also: ซึ่งแสดงความรู้สึกของนักประพันธ์
poetic[ADJ] ซึ่งมีอารมณ์สุนทรีย์
poetry[N] บทกวี, Syn. lyric, verse
poetry[N] การประพันธ์บทกวี
poetry[N] ลักษณะของกวีนิพนธ์
poetess[N] นักกวีหญิง
poetics[N] การศึกษาพื้นฐานของการประพันธ์
poetical[ADJ] เกี่ยวกับบทกวี, See also: เกี่ยวกับบทประพันธ์, Syn. poetic, lyrical
poetical[ADJ] เกี่ยวกับนักกวี, See also: เกี่ยวกับนักแต่งโคลงกลอน, เกี่ยวกับคนเขียนบทประพันธ์, เกี่ยวกับคนแต่งบทประพันธ์, Syn. poetic
poetical[ADJ] ซึ่งมีพรสวรรค์ในการแต่งบทกวี
poetical[ADJ] ซึ่งแสดงความรู้สึกของกวี, See also: ซึ่งแสดงความรู้สึกของนักประพันธ์
poetical[ADJ] ซึ่งมีอารมณ์สุนทรีย์
poetaster[N] นักกวีชั้นเลว, Syn. parodist
poet laureate[N] นักกวีราชสำนัก
poetic justice[IDM] กรรมตามทัน, See also: สมควรได้รับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
poet(โพ'อิท) n. นักกวี, Syn. versifier,bard
poet laureate(-ลอ'รีเอท) n. นักกวีราชสำนัก,นักกวีที่มีชื่อเสียงที่สุด pl. poets laureate
poetess(โพ'อิทิส) n. นักกวีหญิง
poetic(โพเอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับบทกวีหรือนักกวี,
poetics(โพเอท'ทิคซฺ) n. ฉันทลักษณ์,บทกวีนิพนธ์,อารมณ์แห่งกวีนิพนธ์
poetry(โพ'อิทรี) n. การประพันธ์บทกวี,กวีนิพนธ์

English-Thai: Nontri Dictionary
poet(n) กวี,ผู้ประพันธ์
poetess(n) กวีหญิง
poetic(adj) เกี่ยวกับบทกวี
poetical(adj) เกี่ยวกับบทกวี
poetry(n) บทกวี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pure poetryกวีนิพนธ์บริสุทธิ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pattern poetryกวีนิพนธ์แบบรูป [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poesie; poesy; poetryกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poesy; poesie; poetryกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poet laureateรัตนกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic dictionศัพท์กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic justiceยุติธรรมแบบกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic licenseเอกสิทธิ์กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic proseร้อยแก้วแนวร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetry; poesie; poesyกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Black Mountain poetsกวีกลุ่มแบล็กเมาน์เทน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
beat poetsกวีกลุ่มหน่ายสังคม, กวีกลุ่มบีต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Metaphysical poetกวีแนวอภิปรัชญา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
meditative poetryกวีนิพนธ์แนวสมาธิ, กวีนิพนธ์รำพึงธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional poetryกวีนิพนธ์สารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
concrete poetryกวีนิพนธ์รูปธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cavalier poetsกวีกลุ่มคาวาเลียร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
graveyard poetryกวีนิพนธ์สุสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Georgian poetryกวีนิพนธ์จอร์เจียน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
topographical poetryกวีนิพนธ์ภูมิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zen poetry กวีนิพนธ์เซ็น [TU Subject Heading]
American poetryกวีนิพนธ์อเมริกัน [TU Subject Heading]
Buddhist poetryกวีนิพนธ์พุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Children's poetryกวีนิพนธ์สำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's poetry, Thaiกวีนิพนธ์ไทยสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Chinese poetryกวีนิพนธ์จีน [TU Subject Heading]
Concrete poetryกลโคลง [TU Subject Heading]
Concrete poetry, Thaiกลโคลงไทย [TU Subject Heading]
Debate poetryกวีนิพนธ์โต้ตอบ [TU Subject Heading]
Debate poetry, Thaiกวีนิพนธ์โต้ตอบไทย [TU Subject Heading]
Dialect poetryกวีนิพนธ์ภาษาถิ่น [TU Subject Heading]
Dialect poetry, Thaiกวีนิพนธ์ภาษาถิ่นไทย [TU Subject Heading]
Didactic poetryกวีนิพนธ์เชิงสั่งสอน [TU Subject Heading]
Didactic poetry, Thaiกวีนิพนธ์เชิงสั่งสอนไทย [TU Subject Heading]
Elegiac poetryกวีนิพนธ์ไว้อาลัย [TU Subject Heading]
Elegiac poetry, Thaiกวีนิพนธ์ไว้อาลัยไทย [TU Subject Heading]
English poetryกวีนิพนธ์อังกฤษ [TU Subject Heading]
Epic poetryกวีนิพนธ์มหากาพย์ [TU Subject Heading]
Epic poetry, Laoกวีนิพนธ์มหากาพย์ลาว [TU Subject Heading]
Epoetin alfaอีโพอิติน อัลฟ่า [TU Subject Heading]
Erotic poetryกวีนิพนธ์ด้านกามรมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic poetry, Thaiกวีนิพนธ์ด้านกามรมณ์ไทย [TU Subject Heading]
Fairy poetryกวีนิพนธ์เทพนิยาย [TU Subject Heading]
Fairy poetry, Thaiกวีนิพนธ์เทพนิยายไทย [TU Subject Heading]
Folk poetryกวีนิพนธ์พื้นบ้าน [TU Subject Heading]
Folk poetry, Thaiกวีนิพนธ์พื้นบ้านไทย [TU Subject Heading]
French poetryกวีนิพนธ์ฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
German poetryกวีนิพนธ์เยอรมัน [TU Subject Heading]
Historical poetryกวีนิพนธ์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical poetry, Thaiกวีนิพนธ์ประวัติศาสตร์ไทย [TU Subject Heading]
Humorous poetryกวีนิพนธ์ชวนหัว [TU Subject Heading]
Humorous poetry, Thaiกวีนิพนธ์ชวนหัวไทย [TU Subject Heading]
Japanese poetryกวีนิพนธ์ญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Juvenile poetryกวีนิพนธ์สำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Lyric poetryกวีนิพนธ์ความในใจ [TU Subject Heading]
Laudatory poetryกวีนิพนธ์สดุดี [TU Subject Heading]
Laudatory poetry, Thaiกวีนิพนธ์สดุดีไทย [TU Subject Heading]
Love poetryกวีนิพนธ์รัก [TU Subject Heading]
Love poetry, Americanกวีนิพนธ์รักอเมริกัน [TU Subject Heading]
Narrative poetryกวีนิพนธ์เล่าเรื่อง [TU Subject Heading]
Narrative poetry, Thaiกวีนิพนธ์เล่าเรื่องไทย [TU Subject Heading]
Oral interpretation of poetryการอ่านทำนองเสนาะ [TU Subject Heading]
Pali poetryกวีนิพนธ์บาลี [TU Subject Heading]
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
Pastoral poetry, Thaiกวีนิพนธ์ท้องทุ่งไทย [TU Subject Heading]
Patriotic poetryกวีนิพนธ์ปลุกใจ [TU Subject Heading]
Patriotic poetry, Thaiกวีนิพนธ์ปลุกใจไทย [TU Subject Heading]
Persian poetryกวีนิพนธ์เปอร์เชีย [TU Subject Heading]
Poeticsการแต่งคำประพันธ์ [TU Subject Heading]
Poetryกวีนิพนธ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Poetic.เจ้าบทเจ้ากลอน The Itch (2008)
And the ability to speak his mind like a poet.และความสามารถในการบรรยายความในใจดังบทกวี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I think he is just a poet laureate.ข้าคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่กวีคนหนึ่ง Iljimae (2008)
I've read the manuscript. Hakim is a poet.ผมอ่านต้นฉบับแล้ว ฮาคิมคือกวี The Bank Job (2008)
Famous monks and poets had practiced self-discipline at this temple.พระชื่อดังและบทกวี มาเรียนกันที่นี่ Heartbreak Library (2008)
- Poetry, perhaps?- กวีนิพนธ์? The Other Boleyn Girl (2008)
Wine is my inspiration. In some parts, I'm known as a poet.สุราเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจของข้า บางส่วน เขาก็เรียกข้าว่านักกวี The Forbidden Kingdom (2008)
Or the poet who paints pictures with words.หรือนักกวีผู้ที่วาดภาพ ด้วยคำพูด The Forbidden Kingdom (2008)
Robert Burns, who wrote that song, is Scotland's most famous poet.โรเบิร์ต เบิน ผู้แต่งเพลงนี้ เป็นกวีที่โด่งดังชาวสก๊อต Made of Honor (2008)
Wouldn't it be poetic justice if we could just...มันจะไม่เป็นการตอบแทนสิ่งที่มันทำ ถ้าพวกเราจะ.. Under & Out (2008)
Robin Williams in Dead Poets Society.รอบบิน วิลเลี่ยม เดท โปเอท โซไซตี้ I Love You, Beth Cooper (2009)
Poetic.เจ้าบทเจ้ากลอน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Read their books their poetry.อ่านหนังสือของพวกเค้า... ...และบทกวีด้วย Invictus (2009)
In the words of the late, great, American poet,ในคำพูดสุดท้าย จากบทกวีอเมริกันเยี่ยมยอดของ Fighting (2009)
This noise is the closest thing there is to musical epic poetry.เสียงนี่เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับดนตรีกวีศิลป์ที่สุด New York Sucks (2009)
One a Kurd, the other a painter and the third a poet.เป็นชาวเคิร์ทคนนึง.. อีกคนเป็นนักเขียนรูป คนที่สามเป็นนักกวี The Breath (2009)
His girl knows nothing about poetry.แฟนเค้าไม่รู้อะไรเรื่องกวีเลย.. The Breath (2009)
I must read poetry.ผมต้องอ่านกลอนแล้ว.. The Breath (2009)
Rock star, legend, poet.ร๊อค สตาร์, ตำนาน, นักกวี Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Poetic justice. Oh, I love it.กรรมตามสนอง โอ้ ฉันชอบจังเลยว่ะ Seven Thirty-Seven (2009)
WHAT IF... WHAT IF THEY'RE NOT WRITING POETRY TO EACH OTHER?เอ่อ, "รู้สึกดี, รู้สึกฟรี, รู้สึกใช่" Soul Mates (2009)
That was very poetic.เป็นบทกวีซะจริง In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Not songs, more poetry... you know, stories.ไม่ใช่เพลง บทกวีมากกว่า รู้จักใฃ่มั้ย Nowhere Boy (2009)
With the rest of the financial aid-iots and poets.ทั้งกับเรื่องการเงินงี่เง่าและเรื่องนักกวี You've Got Yale! (2009)
The poet.นักกวี. Pilot (2009)
You could get these so-called local poets to come to your class.ดังนั้นคุณสามารถเรียกว่า\นักกวีชาวบ้านในห้องเรียน. Pilot (2009)
So whenever you couldn't get your lesson plan figured out in time you'd just call in a poet.ดังนั้นเมื่อคุณไม่ได้รับ\แผนการสอนของนอกเวลา. คุณแค่เรียกในบทกวี. Pilot (2009)
No more poets in schools.ไม่มีสอนบทกวีในโรงเรียนอีก. Pilot (2009)
Well, I'm a poet, so what I'm good with are words.เอ่อ,ฉันเป็นนักกวีค่ะ,\ดังนั้นฉันมีคำพูดที่ดี. Pilot (2009)
Maybe some of my own poetry too.บางทีบทกวีของฉันอาจมากเกินไป. Pilot (2009)
I thought it would be poetic.คิดว่าจะได้เป็นเหมือนพวกบทกวีน่ะ If It's Only in Your Head (2009)
I told you it was poetic.บอกแล้วว่าอย่างกับบทกวี If It's Only in Your Head (2009)
Perhaps I could improvise some of my def poetry jams. No. No?หรือจะให้ฉันแร็พ จากกลอนที่ฉันแต่ง Sectionals (2009)
Whatever sick fucking poetry you find in that.ไม่ว่าคุณจะชอบอะไรในนั้นก็ตาม Remains to Be Seen (2009)
- it's almost poetic---มันเหมือนเป็นบทกวี-- Dirty Harry (2009)
How poetic.ช่างไพเราะจริง Road Kill (2009)
I used to teach these kids poetry. Here.ฉันเคยสอน บทกวีให้เด็กมาก่อน นี่ไง Do It, Monkey (2009)
Red poetry ribbons.แถบกลอนผ้าแดงค่ะ โค่ย! Summer Wars (2009)
he thinks he's in dead poets society.เขาคิดว่าตัวเองคือครูในหนัง Dead Poet Society Introduction to Film (2009)
It feels poetic that today is the dayเหมือนบทกวี วันนี้คือวัน Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
And it is so poetic that I am using it to bury you.และมันช่างน่าอภิรมย์ ที่ผมจะได้ใช้มัน ฝังร่างแก Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
And so I figured we should name our kid something more original and poetic.ฉันเลยคิดว่า เราควรตั้งชื่อเด็ก ให้ไม่เหมือนใครและฟังดูดี Throwdown (2009)
Maybe the toe is our victim's. Totally poetic justice.บางทีนิ้วนั่นอาจจะเป็นของผู้ตายของเราก็ได้ ชัดเจนมาก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
- and as german poet franz wickmeyer once wrote...อย่างที่นักกวีชาวเยอรมัน Franz Wickmeyer เคยเขียนไว้... Debate 109 (2009)
I'm a poet. You're quite good.ฉันขอบบทกวี นายอเก่งนะ The Lovely Bones (2009)
How poetic.คมคายจริงๆ Star Trek (2009)
But such things have no effect on me for I am a poet as much as a warrior.แต่เรื่องเช่นนั้นไม่มีผลต่อข้าเลย.. เพราะข้าเป็นกวี ดังเช่นนักรบ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Poet warrior, please. Thank you.ข้ากวี ขอบคุณมาก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You writing poetry?You writing poetry? Hot Tub Time Machine (2010)
You're writing fucking break-up poetry.You're writing fucking break-up poetry. Hot Tub Time Machine (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poetD.H. Lawrence is a novelist and poet.
poetPoetry is not in his line.
poetHe is a novelist and poet.
poetShe isn't much of a poet.
poetShe writes essays in addition to novels and poetry.
poetI would define, in brief, the poetry of words as the Rhythmical Creation of Beauty.
poetNo one can be a poet.
poetPoets have compared life to a voyage.
poetThe newly elected president is something of a poet.
poetShe was fond of poetry and music.
poetThe poet Keats belongs to the Romantic school.
poetHis early poetry draws heavily on his experience and memories of childhood.
poetHe is not so much a poet as a novelist.
poetHe was an excellent scientist, and what is more, was a great poet.
poetShakespeare is the greatest poet that England has produced.
poetPoetry helps to interpret life.
poetShe is a scholar and poet.
poetAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
poetHe is anything but a poet.
poetShakespeare is a great poet.
poetThe prominent poet attempted to commit suicide in his study.
poetHe is a poet by birth.
poetThe poet went mad in the end.
poetHe is not so much a scholar as a poet.
poetHe is a poet and novelist.
poetHe is, in a word, a poet.
poetShe is an outstanding poet.
poetThe poet searches for the beauty in life.
poetI like poets, such as Takuboku.
poetHe is known as a great poet.
poetThe poet attempted to commit suicide in his study.
poetPoetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best mind.
poetIt has often been said that facts are to the scientist what words are to the poet.
poetThat is the poet I met in Paris.
poetI spent the whole evening reading the poetry of Kenji Miyazawa.
poetHe is a poet and statesman.
poetKojin Kudo is a born poet.
poetThe poet always takes account of humanism before everything.
poetHe wrote a biography of a famous poet.
poetHe is not so much a novelist as a poet.
poetThe poet expressed his burning passion for the woman he loved.
poetEllie loves that poet. She knows many of his poems by heart.
poetMuch has already been said about the difficulty of translating poetry.
poetHe is a born poet.
poetBut a collection of facts is not science any more than a dictionary is poetry.
poetThe poet compared death to sleep.
poetAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
poetThe Poet Lived Here Twenty Years Odd.
poetUnfortunately the poet died in his youth.
poetHe hoped to find fame as a poet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานประพันธ์[N] poetry, See also: prose, poem, Syn. งานเขียน, บทประพันธ์, Example: ภาพของชาวบ้านในชนบทไทยในงานประพันธ์ที่เขียนโดยคนเมืองมักเน้นหนักที่ความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ผู้ประพันธ์[N] author, See also: writer, poet, Syn. ผู้แต่ง, ผู้เขียน, Example: ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ พระโหราธิบดี, Count unit: คน
ร่ายยาว[V] poem, See also: poetry, Syn. พูดยาว, Example: วิทยากรร่ายยาวกว่าที่คิดไว้ เลยทำให้กำหนดการล่าช้าไปเกือบ 2 ชั่วโมง, Thai definition: พูดยืดยาว, อธิบายหรือชี้แจงโดยละเอียด
คำกลอน[N] poem, See also: verse, poetry, rhyme, Syn. คำประพันธ์, กลอน, บทกวี, ร้อยกรอง, Example: เขามักนิยมหนังสือที่แต่งเป็นคำกลอนเพราะมีสัมผัสคล้องจอง, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองกัน
ค่าว[N] northern rhyme, See also: northern poetry, Thai definition: กลอนหรือกวีนิพนธ์แบบหนึ่ง มักใช้แต่งรำพันความรักหรือแต่งเป็นเรื่อง, Notes: (ถิ่นพายัพ)
คำโคลง[N] verse, See also: poem, poetry, rhyme, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลงที่เพราะมาก
คำประพันธ์[N] verse, See also: poetry, rhyme, poem, Syn. โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน, Example: การเล่าเรื่องด้วยคำประพันธ์อาจไม่ทันใจและขัดความรู้สึกของคนสมัยปัจจุบัน, Count unit: บท
ร้อยกรอง[N] verse, See also: poem, poetry, Syn. คำประพันธ์, Example: วรรณกรรมของยุโรปเองก็นิยมใช้ร้อยกรอง ก่อนหันมานิยมใช้การประพันธ์แบบร้อยแก้ว, Thai definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามฉันทลักษณ์
บทกวี[N] poetry, See also: poem, verse, Example: ผู้เขียนใคร่จะขอเสนอบทกวีที่แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็ก, Count unit: บท
โคลงกลอน[N] poetry, See also: poem, verse, Syn. บทกวี, Example: ผลงานของพระองค์มีอยู่มากมายหลายประเภท เช่น การโคลงกลอนบันทึกเรื่องราวต่างๆ เวลาเสด็จประพาส, Count unit: บท
โคลง[N] poem, See also: poetry, verse, Syn. กลอน, ร้อยกรอง, Ant. ร้อยแก้ว, Example: บทกวีหลายบทที่ทรงแต่งขึ้นก็มีแทรกอยู่ด้วยในหนังสือโคลงของท่าน, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์ประเภทหนึ่ง มีสัมผัสและบังคับเอกโทตามตำราฉันทลักษณ์
สักวา[N] form of poetry, See also: verse form, Example: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีการเล่นเพลงเรือ สักวา, Count unit: บท, Thai definition: ชื่อกลอนแบบหนึ่ง บทหนึ่งมี 4 คำกลอน ขึ้นต้นด้วยคำสักวา และลงท้ายด้วยคำว่า เอย
กลอน[N] verse, See also: poem, poetry, Syn. กวีนิพนธ์, ร้อยกรอง, Example: ในสมัยก่อนพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกผู้หญิงรู้หนังสือเพราะกลัวจะเล่นเพลงยาวแต่งกลอนโต้ตอบกับผู้ชาย, Count unit: คำ, บท, Thai definition: คำประพันธ์ซึ่งแต่เดิมเรียกคำเรียงที่มีสัมผัสทั่วไป จะเป็นโคลง ฉันท์ หรือ กาพย์ ก็ตาม
แต่งโคลง[V] compose a poem, See also: write a poetry, Example: สุนทรภู่นั้น นอกจากจะมีความสามารถในการแต่งกลอนสุภาพแล้ว ท่านยังแต่งโคลงได้ไพเราะไม่แพ้กัน, Thai definition: แต่งถ้อยคำให้เป็นโคลง
ปฏิภาณกวี[N] improviser, See also: ready poet, impromptu poet, improvisor, Example: ศรีปราชญ์เป็นปฏิภาณกวี, Count unit: คน, Thai definition: กวีผู้มีความสามารถในการใช้ปฏิภาณแต่งกลอนสด
กินนรรำ[N] kind of Thai verse, See also: a form in poetry, Thai definition: ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง
กวี[N] poet, See also: bard, Example: ศรีปราชญ์เป็นกวีสมัยพระนารายณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน, Notes: บาลี
กวีนิพนธ์[N] poetry, See also: poem, verse, Syn. บทกวี, กลอน, โคลงกลอน, คำประพันธ์, Example: กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน, Count unit: บท
กาพย์[N] poem, See also: kind of Thai verse form, poetry, Example: กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้ากุ้งเป็นกาพย์เห่เรือที่ได้ชื่อว่าเพราะมากบทหนึ่ง, Count unit: บท, Thai definition: คำร้อยกรองจำพวกหนึ่ง
กาพย์กลอน[N] poem, See also: poetry, Example: น้องคนสุดท้องชอบเขียนกาพย์กลอนตั้งแต่เด็ก, Count unit: บท
จินตกวี[N] poet, See also: bard, Syn. กวี, Example: ท่านผู้นี้เป็นกวีร่วมสมัยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น จินตกวี ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้สามารถในการแต่งร้อยกรองตามความคิดของตน
ดั้น[N] a kind of poetry, Syn. โคลงดั้น, ร่ายดั้น, Example: โคลงดั้นจะเป็นดั้นอะไรก็ตามบาทสี่วรรคหน้าจะต้องลงโทคู่, Thai definition: ชื่อโคลงและร่ายประเภทหนึ่ง
เทอญ[ADV] a particle used in a more poetic context at the end of clause, See also: used like or added for emphasis to any word, Syn. เถิด, Example: ขอให้คุณมีความสุขตลอดปีใหม่เทอญ, Thai definition: (ใช้เป็นคำลงท้ายข้อความที่แสดงความมุ่งหมายให้เป็นดังนั้นดังนี้, มักใช้ในการให้ศีลให้พร)
นักกวี[N] poet, See also: writer, bard, versifier, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน
อรรถรส[N] beautiful wording, See also: beautiful words, (poetic) flavor, Example: หนังสือเล่มนี้มีความไพเราะงดงามด้วยเสียง ความหมาย และอรรถรสต่างๆ, Thai definition: รสแห่งถ้อยคำ, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึ้ง, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถรส[N] beautiful wording, See also: beautiful words, (poetic) flavor, Example: หนังสือเล่มนี้มีความไพเราะงดงามด้วยเสียง ความหมาย และอรรถรสต่างๆ, Thai definition: รสแห่งถ้อยคำ, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึ้ง, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทกวี[n.] (botkawī) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f] ; poème [m]
กวี[n.] (kawī) EN: poet ; bard   FR: poète [m] ; poétesse [f] ; barde [m]
กวีนิพนธ์[n.] (kawīniphon) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f]
กวีสตรี[n.] (kawīsattrī) FR: poétesse [f] ; femme poète [f]
คำกลอน[n.] (khamkløn) EN: poem ; verse ; poetry ; rhyme   FR: poème [m] ; poésie [f]
คำประพันธ์[n.] (khampraphan) EN: verse ; poetry ; rhyme ; poem   FR: poésie [f]
เขียนกลอน[v. exp.] (khīen kløn) EN: write poetry   FR: faire un poème ; composer un poème
ความบันดาลทางกวี[n. exp.] (khwām bandān thāng kawī) EN: poetic inspiration   FR: inspiration poétique [f]
เกี่ยวกับกวีนิพนธ์[adj.] (kīokap kawīniphon) EN: poetic   FR: poétique
ลิลิต[n.] (lilit) EN: kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet   
นักกลอน[n.] (nakkløn) EN: poet   FR: poète [m] ; poétesse [f]
งานกวีนิพนธ์[n. exp.] (ngān kawīniphon) EN: poetic work   
นิราศ[n.] (nirāt) EN: long lyrical Thai poetry with eight or nine syllables per line   
ผู้ประพันธ์[n.] (phū praphan) EN: author ; writer ; poet   FR: auteur [m]
รัตนกวี[n. exp.] (rattanakawi) EN: poet laureate   
ร้อยกรอง[n.] (røikrøng) EN: verse ; poem ; poetry   FR: poésie [f] ; vers [mpl] ; versification poétique [f]
แต่งกลอน[v. exp.] (taeng kløn) EN: write poetry   
วรรณกรรมร้อยกรอง[n. exp.] (wannakam røikrøng) EN: poetry   

CMU English Pronouncing Dictionary
POET    P OW1 AH0 T
POETS    P OW1 AH0 T S
POET'S    P OW1 AH0 T S
POETIC    P OW0 EH1 T IH0 K
POETRY    P OW1 AH0 T R IY0
POETICALLY    P OW0 EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poet    (n) (p ou1 i t)
poets    (n) (p ou1 i t s)
poetic    (j) (p ou1 e1 t i k)
poetry    (n) (p ou1 i t r ii)
poetess    (n) (p ou1 i t e s)
poetical    (j) (p ou1 e1 t i k l)
poetesses    (n) (p ou1 i t e s i z)
poetically    (a) (p ou1 e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aar {m} (poetisch für Adler)eagle [Add to Longdo]
Belletristik {f}; schöngeistige Literatur {f}(poetry and) fiction; belles lettres [Add to Longdo]
Dichter {m} | Dichter {pl}poet | poets [Add to Longdo]
Dichterin {f} | Dichterinnen {pl}poetess | poetesses [Add to Longdo]
Dichterling {m}poetaster [Add to Longdo]
Dichtkunst {f} | Dichtkünste {pl}poetry | poetic arts; poetries [Add to Longdo]
Dichtung {f}literature; poetry [Add to Longdo]
Gewand {n}vest (poetical) [Add to Longdo]
Herz {n} | Herzen {pl} | ein Herz aus Stein | ein Herz aus Stein | ins Herz schließen | ins Herz geschlossen | jdn. ans Herz drücken | jdm. ans Herz gewachsen sein | ans Herz drücken; an die Brust drücken; ins Herz schließen | aus tiefstem Herzen; aus innerster Seele | aus tiefstem Herzen danken | etw. auf dem Herzen haben | sich etw. zu Herzen nehmen | schweren Herzensheart | hearts | a heart of stone | a heart of flint | to take into one's heart | locked in one's heart | to press (someone) close to one's heart | to be dear to someone's heart | to embosom (poetically; archaic) | with all one's heart and with all one's soul | to thank from the bottom of one's heart | to have sth. on the mind | to take root | with a heavy heart [Add to Longdo]
Lyrik {f}lyric poetry; lyrics [Add to Longdo]
Lyriker {m}; Lyrikerin {f}lyric poet; lyricist [Add to Longdo]
Mundartdichter {m}; Mundartdichterin {f}dialect author; dialect poet [Add to Longdo]
Mundartdichtung {f}dialect poetry; dialect literature [Add to Longdo]
Poet {m}; Poetin {f}poet [Add to Longdo]
Schreibling {m}would-be poet [Add to Longdo]
See {m}merest (poetical) [Add to Longdo]
Tragiker {m} | Tragiker {pl}tragic poet | tragic poets [Add to Longdo]
Volksdichter {m}popular poet [Add to Longdo]
dichthee (poetical; old) [Add to Longdo]
dichten | dichtend | gedichtetto write poetry | writing poetry | written poetry [Add to Longdo]
dichterisch {adj} | dichterische Freiheitpoetic | poetic licence [Add to Longdo]
dichterisch {adv}poetically [Add to Longdo]
dichtetwrites poetry [Add to Longdo]
dichtetewrote poetry [Add to Longdo]
glänzend; strahlend (poetisch) {adj}fulgent [Add to Longdo]
onomatopoetisch {adj}onomatopoetic [Add to Longdo]
poetisch {adj}poetical [Add to Longdo]
unpoetischunpoetic [Add to Longdo]
unpoetischunpoetical [Add to Longdo]
weltliche Dichtung {f}mundane poetry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
グリオ;グリオー[, gurio ; gurio-] (n) Griot; Jeli; type of African poet or bard [Add to Longdo]
バラード[, bara-do] (n) (1) ballade (narrative poetry, musical composition) (fre [Add to Longdo]
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P) [Add to Longdo]
ポエジー[, poeji-] (n) poetry (fre [Add to Longdo]
ポエット;ポエト[, poetto ; poeto] (n) poet [Add to Longdo]
ポエティカル[, poeteikaru] (n) poetical [Add to Longdo]
ポエティック[, poeteikku] (n) poetic [Add to Longdo]
ポエトリー[, poetori-] (n) poetry [Add to Longdo]
ポエマー[, poema-] (n) poet (wasei [Add to Longdo]
愛しき[いとしき, itoshiki] (adj-f) (poet) dear [Add to Longdo]
愛吟[あいぎん, aigin] (n,vs) (1) favourite poem or song; favorite poem or song; (2) lover of poetry and song [Add to Longdo]
一篇;一編[いっぺん, ippen] (n) piece (of poetry) [Add to Longdo]
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
韻脚[いんきゃく, inkyaku] (n) metrical foot (poet.) [Add to Longdo]
韻文[いんぶん, inbun] (n,adj-no) verse; poetry [Add to Longdo]
韻律[いんりつ, inritsu] (n,adj-no) {ling} rhythm; metre (poet); (P) [Add to Longdo]
運座[うんざ, unza] (n) poetic meeting [Add to Longdo]
英詩[えいし, eishi] (n) English poetry [Add to Longdo]
詠吟[えいぎん, eigin] (n,vs) reciting poetry [Add to Longdo]
詠誦[えいしょう, eishou] (n,vs) reciting poetry [Add to Longdo]
鉛槧[えんざん, enzan] (n) the act of writing poetry or other literary works [Add to Longdo]
家集[かしゅう, kashuu] (n) poet's poetical works [Add to Longdo]
歌(P);唄(P);詩[うた, uta] (n) (1) (歌, 唄 only) (唄 is primarily used for shamisen songs) song; (2) (歌 only) (See 短歌) classical Japanese poetry (esp. tanka); (3) (歌, 詩 only) modern poetry; (P) [Add to Longdo]
歌の道[うたのみち, utanomichi] (n) art of tanka poetry [Add to Longdo]
歌会[うたかい;かかい, utakai ; kakai] (n) poetry party or competition; gathering of tanka poets [Add to Longdo]
歌会始め;歌会始[うたかいはじめ, utakaihajime] (n) annual New Year's poetry reading [Add to Longdo]
歌格[かかく, kakaku] (n) poetry style; poetry rules [Add to Longdo]
歌学[かがく, kagaku] (n) poetry; versification [Add to Longdo]
歌境[かきょう, kakyou] (n) mood of a poem; poet's mood when writing [Add to Longdo]
歌口[うたぐち, utaguchi] (n) (1) flute mouthpiece; (2) poetic style [Add to Longdo]
歌合(P);歌合わせ;歌合せ[うたあわせ, utaawase] (n) poetry contest; (P) [Add to Longdo]
歌集[かしゅう, kashuu] (n) anthology; book of poetry; (P) [Add to Longdo]
歌心[うたごころ, utagokoro] (n) (waka) poetic sentiment; waka-composing mood; solid grounding in waka; meaning of a waka poem [Add to Longdo]
歌人[かじん, kajin] (n) (1) (See 短歌) skillful tanka poet; (2) official in charge of court poetry and music (ritsuryo period); (3) poet [Add to Longdo]
歌人[かじん, kajin] (n) poet (of tanka poems); (P) [Add to Longdo]
歌聖[かせい, kasei] (n) great poet [Add to Longdo]
歌仙[かせん, kasen] (n) great poet [Add to Longdo]
歌壇[かだん, kadan] (n) poetry circles [Add to Longdo]
歌道[かどう, kadou] (n) versification; tanka poetry [Add to Longdo]
歌風[かふう, kafuu] (n) poetic style [Add to Longdo]
歌枕[うたまくら, utamakura] (n) oft-repeated descriptive epithets in poetry [Add to Longdo]
歌論[かろん, karon] (n) essay on tanka poetry [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]
漢詩[かんし(P);からうた, kanshi (P); karauta] (n) (See 唐歌) Chinese poetry; (P) [Add to Longdo]
起承転結[きしょうてんけつ, kishoutenketsu] (n) (1) introduction, development, turn and conclusion (quadripartite structure of certain Chinese poetry); (2) story composition and development [Add to Longdo]
輝煌帝[きこうてい, kikoutei] (n) poetic word for the sun [Add to Longdo]
近代詩[きんだいし, kindaishi] (n) modern poetry; modern-style poetry; (P) [Add to Longdo]
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三曹[Sān Cáo, ㄙㄢ ㄘㄠˊ, ] the Three Caos (Cao Cao 曹操 and his sons Cao Pi 曹丕 and Cao Zhi 曹植), who established the Wei or Cao Wei dynasty 曹魏, and were all three noted poets and calligraphers [Add to Longdo]
丘逢甲[qiū féng jiǎ, ㄑㄧㄡ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚˇ, ] Qiu Fengjia or Ch’iu Feng-chia (1864-1912), Taiwanese Hakkanese poet [Add to Longdo]
乾嘉三大家[Qián Jiā sān dà jiā, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄙㄢ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] Three great poets of the Qianlong and Jiaqing era (1735-1820); namely Yuan Mei 袁枚|袁枚, Jiang Shiquan 蔣士銓|蒋士铨 and Zhao Yi 趙翼|赵翼 [Add to Longdo]
互文[hù wén, ㄏㄨˋ ㄨㄣˊ, ] paired phrases (poetic device) [Add to Longdo]
五言绝句[wǔ yán jué jù, ˇ ㄧㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄩˋ, / ] poetic form consisting of four lines of five syllables, with rhymes on first, second and fourth line [Add to Longdo]
俞文豹[Yú Wén bào, ㄩˊ ㄨㄣˊ ㄅㄠˋ, ] Yu Wenbao (lived around 1240), prolific Song dynasty poet [Add to Longdo]
元曲[Yuán qǔ, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ, ] Yuan dynasty theater, including poetry, music and comedy [Add to Longdo]
冰心[Bīng Xīn, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄣ, ] Bing Xin (1900-1999), female poet and children's writer [Add to Longdo]
刘禹锡[Liú Yǔ xī, ㄌㄧㄡˊ ㄩˇ ㄒㄧ, / ] Liu Yuxi (772-842), Tang poet [Add to Longdo]
北岛[Běi Dǎo, ㄅㄟˇ ㄉㄠˇ, / ] Bei Dao (Chinese poet) [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] (old) minister; (old) term of endearment between spouses; thou (poet.) [Add to Longdo]
史诗[shǐ shī, ㄕˇ ㄕ, / ] an epic; poetic saga [Add to Longdo]
吟风弄月[yín fēng lòng yuè, ˊ ㄈㄥ ㄌㄨㄥˋ ㄩㄝˋ, / ] lit. singing of the wind and the moon; fig. vacuous and sentimental (of poetry or art) [Add to Longdo]
周济[Zhōu Jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, / ] Zhou Ji (1781-1839), Qing writer and poet [Add to Longdo]
和歌[hé gē, ㄏㄜˊ ㄍㄜ, ] waka (style of Japanese poetry) [Add to Longdo]
品达[Pǐn dá, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄚˊ, / ] Pindar, Greek poet [Add to Longdo]
唐伯虎[Táng Bó hǔ, ㄊㄤˊ ㄅㄛˊ ㄏㄨˇ, ] Tang Bohu or Tang Yin 唐寅 (1470-1523), Ming painter and poet, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子 [Add to Longdo]
唐初四大家[Táng chū sì dà jiā, ㄊㄤˊ ㄔㄨ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] four great poets of early Tang; refers to Yu Shi'nan 虞世南, Ouyang Xun 陽歐詢|欧阳询, Chu Suiliang 楮遂良 and Xue Ji 薛稷 [Add to Longdo]
唐寅[Tāng Yín, ㄊㄤ ˊ, ] Tang Bohu 唐伯虎 or Tang Yin (1470-1523), Ming painter and poet, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子 [Add to Longdo]
唐诗[Táng shī, ㄊㄤˊ ㄕ, / ] Tang poetry; a Tang poem [Add to Longdo]
埃德加・爱伦・坡[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Ai4 lun2 · Po1, / ] Edgar Allen Poe (1809-1849), American poet and novelist [Add to Longdo]
威廉・福克纳[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ· Fu2 ke4 na4, / ] William Faulkner (1897-1962), American novelist and poet [Add to Longdo]
威廉・莎士比亚[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ· Sha1 shi4 bi3 ya4, / ] William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright [Add to Longdo]
孟浩然[Mèng Hào rán, ㄇㄥˋ ㄏㄠˋ ㄖㄢˊ, ] Meng Haoran (689-740), Tang Dynasty Poet [Add to Longdo]
孟郊[Mèng Jiāo, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄠ, ] Meng Jiao (751-814), Tang dynasty essayist and poet [Add to Longdo]
宋祁[Sòng Qí, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˊ, ] Song Qi (998-1061), Song dynasty poet and writer, coauthor of History of the Later Tang Dynasty 新唐書|新唐书 [Add to Longdo]
对仗[duì zhàng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˋ, / ] antithesis (two lines of poetry matching in sense and sound); to fight; to wage war [Add to Longdo]
屈原[Qū Yuán, ㄑㄩ ㄩㄢˊ, ] Qu yuan (340-278 BC), famous Warring States statesman and poet, author of Sorrow at Parting 離騷|离骚 Lisao in Songs of Chu 楚辭|楚辞 [Add to Longdo]
山水诗[shān shuǐ shī, ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ ㄕ, / ] landscape poetry [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]
崔颢[Cuī Hào, ㄘㄨㄟ ㄏㄠˋ, / ] Cui Hao (-754), Tang dynasty poet and author of poem Yellow Crane Tower 黃鶴樓|黄鹤楼 [Add to Longdo]
左思[Zuǒ Sī, ㄗㄨㄛˇ ㄙ, ] Zuo Si (3rd century), Jin dynasty writer and poet [Add to Longdo]
席勒[Xí lè, ㄒㄧˊ ㄌㄜˋ, ] Schiller (name); Johann Christoph Friedrich von Schiller or Friedrich Schiller (1759-1805), German poet and dramatist [Add to Longdo]
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, ] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry) [Add to Longdo]
庾信[Yǔ Xìn, ㄩˇ ㄒㄧㄣˋ, ] Yu Xin (513-581), poet from Liang of the Southern dynasties 南朝梁朝 and author of Lament for the South 哀江南賦|哀江南赋 [Add to Longdo]
张怡[Zhāng yí, ㄓㄤ ㄧˊ, / ] Zhang Yi (1608-1695), prolific author and poet spanning interregnum between Ming and Qing [Add to Longdo]
张旭[Zhāng Xù, ㄓㄤ ㄒㄩˋ, / ] Zhang Xu (probably early 8th century), Tang dynasty poet and calligrapher, most famous for his grass script 草書|草书 [Add to Longdo]
张籍[Zhāng Jí, ㄓㄤ ㄐㄧˊ, / ] Zhang Ji (767-830), Tang poet [Add to Longdo]
张若虚[Zhāng Ruò xū, ㄓㄤ ㄖㄨㄛˋ ㄒㄩ, / ] Zhang Ruoxu (c. 660-720), Tang dynasty poet, author of yuefu poem River on a spring night 春江花月夜 [Add to Longdo]
张华[Zhāng Huà, ㄓㄤ ㄏㄨㄚˋ, / ] Zhang Hua (232-300), Western Jin writer, poet and politician; Zhang Hua (1958-1982), student held up as a martyr after he died saving an old peasant from a septic tank; other Zhang Hua's too numerous to mention [Add to Longdo]
律诗[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, / ] strict poetic form with eight lines of 5, 6 or 7 syllables and even lines rhyming [Add to Longdo]
徐志摩[Xú Zhì mó, ㄒㄩˊ ㄓˋ ㄇㄛˊ, ] Xu Zhimo (1897-1931), writer and poet [Add to Longdo]
爱留根纳[Ài liú gēn nà, ㄞˋ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄣ ㄋㄚˋ, / ] Eriugena, John Scottus (c. 810-880) Irish poet, theologian, and philosopher of Neoplatonism [Add to Longdo]
抒情诗[shū qíng shī, ㄕㄨ ㄑㄧㄥˊ ㄕ, / ] lyric poetry; a lyric song; to serenade [Add to Longdo]
扬雄[Yáng Xióng, ㄧㄤˊ ㄒㄩㄥˊ, / ] Yang Xiong (53 BC-18 AD), scholar, poet and lexicographer, author of dialect dictionary 方言 [Add to Longdo]
文天祥[Wén Tiān xiáng, ㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄤˊ, ] Wen Tianxiang (1236-1283), Song dynasty politician and poet, folk hero in resisting Mongol invasion in Jiangxi in 1275 [Add to Longdo]
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls [Add to Longdo]
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, ] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet [Add to Longdo]
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, ] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 [Add to Longdo]
曹植[Cáo Zhí, ㄘㄠˊ ㄓˊ, ] Cao Zhi (192-232), son of Cao Cao 曹操, noted poet and calligrapher [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
詩情[しじょう, shijou] poetisches_Gemuet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poet \Po"et\, n. [F. po["e]te, L. po["e]ta, fr. Gr. ?, fr. ? to
   make. Cf. {Poem}.]
   One skilled in making poetry; one who has a particular genius
   for metrical composition; the author of a poem; an
   imaginative thinker or writer.
   [1913 Webster]
 
      The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
      Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      A poet is a maker, as the word signifies. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Poet laureate}. See under {Laureate}.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Poet [poːeːt] (n) , s.(m )
   poet
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top