Search result for

*plan*

(792 entries)
(0.09 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plan, -plan-
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
jardin des plantes (n ) Botanical Garden

English-Thai: Longdo Dictionary
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.
plantain(n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.
swan plant(n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plan[N] แผนการ, See also: แผนงาน, แผน, โครงการ, Syn. plot, procedure
plan[N] แบบแปลน, See also: แผนผัง, แบบ, Syn. drawing, floor plan
plan[VI] วางแผน
plan[VT] วางแผน, See also: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ, Syn. plot, scheme
plan[VT] ออกแบบ, See also: เขียนแบบแปลน, Syn. design
plane[N] เครื่องบิน, See also: เรือบิน, Syn. aircraft, airliner
plane[VI] บินร่อน, See also: ร่อน, Syn. glide, soar
plane[VI] (เรือ) แล่นแฉลบ, See also: แล่นไปเหนือผิวน้ำ
plane[N] พื้นราบ, See also: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ
plane[ADJ] ระนาบ, See also: ราบ, แบนราบ, ตามแนวราบ, Syn. flat, smooth
plane[ADJ] เกี่ยวกับแนวราบ
plane[N] ปีกเครื่องบิน, See also: แพนหางเครื่องบิน
plane[N] ระดับ, See also: สถานะทางสังคม, ชั้น, ขั้น, Syn. level, stratum, stage
plane[N] กบไสไม้
plane[N] ไม้ปาดปูน
plane[N] เครื่องไสโลหะ
plane[VT] ไสกบ
plane[VT] ทำให้เรียบ, See also: ปรับพื้นให้เรียบ
plank[N] แผ่นกระดาน, See also: ไม้กระดาน, Syn. board, beam, strake
plank[N] สิ่งค้ำจุน
plank[N] เวทีที่นักการเมืองยืนพูดหาเสียง
plank[VT] ปูกระดาน
plank[VT] ปรุงอาหารกระทะร้อน
plank[SL] งี่เง่า
plant[N] พืช, See also: ต้นไม้, Syn. shrub, weed, seedling
plant[N] การเพาะปลูก, See also: การกสิกรรม, การเกษตร
plant[N] เครื่องมือครบชุด, See also: อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด
plant[N] โรงงานอุตสาหกรรม, See also: โรงงาน, Syn. mill, factory, shop
plant[N] เครื่องจักร
plant[N] สิ่งหรือคนหลอกลวง
plant[VT] เพาะปลูก, See also: ปลูก, เพาะเลี้ยง, Syn. cultivate, develop
plant[VT] ตั้ง, See also: สร้าง, ก่อตั้ง, Syn. establish, found
plant[VT] ฝัง, See also: ปลูกฝัง, Syn. embed, implant
plant[VT] แทรก
plant[VT] ปล่อย (ปลา)
planar[ADJ] เกี่ยวกับที่ราบ
planer[N] เครื่องไสไม้
planet[N] โลก, See also: ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่, Syn. sphere, globe, earth
upland[N] ที่สูง, Syn. highland, Ant. lowland
upland[ADJ] เกี่ยวกับที่สูง, See also: เกี่ยวกับที่ดอน, Syn. highland, Ant. lowland
biplane[N] เครื่องบินแบบ2ปีกที่มีปีกหนึ่งอยู่เหนืออีกปีกหนึ่ง
emplane[VT] ขึ้นเครื่องบิน, See also: ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. enplane
emplane[VI] ขึ้นเครื่องบิน, See also: ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. enplane
enplane[VT] ขึ้นเครื่องบิน, See also: อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. emplane
enplane[VI] ขึ้นเครื่องบิน, See also: อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. emplane
implant[VT] ปลูกฝัง, See also: ทำให้ฝังใจ, ทำให้ฝังหัว, Syn. imbue, indoctrinate, teach
implant[VT] ฝัง, See also: ปัก, ทำให้แน่น, ทำให้ยึดแน่น, Syn. attach, fix, set
implant[VT] สอดใส่ (ทางการแพทย์), See also: ใส่, สอด, ฝัง, Syn. inject, Ant. extract
Lapland[N] บริเวณตอนเหนือของทวีปยุโรป (ได้แก่ ตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์และแหลมโคลา ของรัสเซีย)
plan on[PHRV] วางแผนในเรื่อง, See also: คาดหวังในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeroplane(แอ' โรเพลน) n. เครี่องบิน, Syn. airplane)
airplane(แอร์'เพลน) n. เครื่องบิน.
aplanatic(แอพพละแนท'ทิค) adj. ไม่มีการบ่ายบนทางทรงกรมหรือสี (..spherical aberration)
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
body plann. ภาพลายเส้นตามขวาง
century plantn. ต้นไม้จำพวก Agave americana, Syn. agave
city planningn. การวางผังเมือง, See also: city planner n. ดูcity planning
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า,ที่ราบรูปวงกลม
complanate(คอม'พละเนท) adj. เรียบ,มีผิวเรียบ, See also: complanation n. ดูcomplanate
coplanar(โคเพล'นะ) adj. บนที่ราบเดียวกัน., See also: coplanarity n.
deplane(ดีเพลน') vi. ลงจากเครื่องบิน
eggplantn. ต้นมะเขือผลเป็นสีม่วง ขาวหรือเหลือง
emplane(เอมเพลน') vi. นั่งเครื่องบิน,ขึ้นเครื่องบิน
explanation(เอคซฺพลเน'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,สิ่งที่ชี้แจง,ความหมาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง
explanative(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
explanatory(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
family planningn. การคุมกำเนิด
fault planeแนวแตก,แนวเคลื่อนลง
game plann. แผนที่ละเอียดรอบคอบ
gangplankn. สะพานขึ้นหรือลงเรือ., Syn. gangway
half-breadth planแผนผังกึ่งลำเรือตามยาว
hydroplanen. เครื่องบินน้ำ,เรือเร็วขนาดเล็กที่วิ่งตามผิวน้ำ. vi. แล่นเร็วมากไปตามผิวน้ำ,เดินทางด้วยเรือเร็วขนาดเล็ก
implant(อิมพลานทฺ') vt. ใส่, สอดใส่, ใส่เข้าไปใน, ฝัง, ปลูกฝัง, ย้ายใส่. -n. เนื้อเยื่อที่ปลูกฝัง, สิ่งที่ปลูกฝัง., See also: implanter n., Syn. instill
implantation(อิมพลานเท' เชิน) n. การปลูกฝัง, การใส่, การสอดใส่
interplanetary(อินเทอแพลน'นิเทอรี) adj. ระหว่างดาวนพเคราะห์,ระหว่างดาวนพเคราะห์กับดวงอาทิตย์
jack planeกบไสไม้ให้เรียบ
plan(แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน, Syn. scheme
plane(เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ
planer(เพลน'เนอะ) n. กบไส,เครื่องไสโลหะ,ไม้ปาดปูน,ไม้ตอกตัวพิมพ์
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน,ไม้กระดาน,สิ่งค้ำจุน,สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น,การปูกระดาน
plankton(แพลงคฺ'เทิน) n. สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) เล็ก ๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ, See also: plantonic adj.
planner(แพลน'เนอะ) n. ผู้วางแผน,ผู้วางนโยบาย
plant(พลานทฺ) n. พืช,ต้นไม้,โรงงาน vt. เพาะ,ปลูก,เพาะเลี้ยง,ปักวาง,ฝัง,ตั้ง,สร้าง,แทรก
plantation(แพลนเท'เชิน) n. สวน,ไร่,ฟาร์ม,นิคม,การเพาะปลูกเมล็ด
sea planen. เครื่องบินแล่นบนผิวน้ำได้
seed plantn. พืชให้เมล็ด,พืชเมล็ด,=spermatophyte (ดู)
self-explanatoryadj. ชัดแจ้งในตัวของมัน,แน่ชัด, Syn. self-explaining
splanchnic(สแพลง'นิค) adj. เกี่ยวกับอวัยวะภายใน
supplant(ซะพลานทฺ') vt. แทนที่,เข้าแทนที่,แย่งที่., See also: supplantation n. supplanter n., Syn. replace,displace
taxi planen. เครื่องบินให้เช่า
transplant(v. แทรนซฺ'พลานทฺ,แทรนซฺพลานทฺ',n. แทรนซฺ'พลานท,แทรนซฺ'แพลนทฺ) vt.,n. (การ) ย้ายปลูก,ย้ายปะ,ย้ายปะตอน,ย้ายเพาะเลี้ยง,ย้าย,ย้ายถิ่น. สิ่งที่ถูกย้ายปลูก (ปะ,ปะตอน) ., See also: transplantable adj. transplantation n. transplanter adj.
upland(อัพ'แลนดฺ) n. ที่สูง,ที่ดอน,บริเวณที่สูง. adj. เกี่ยวกับที่สูง., See also: uplander,n.
volplane(วอล'เพลน) vi. บินร่อน
warplane(วอร์'เพลน) n. เครื่องบินรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
aeroplane(n) เครื่องบิน
airplane(n) เครื่องบิน
biplane(n) เครื่องบินปีกสองชั้น
eggplant(n) มะเขือ
explanation(n) การชี้แจง,การอธิบาย,การบรรยาย,คำชี้แจง,คำอธิบาย
explanatory(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการชี้แจง
gangplank(n) สะพานลงเรือ,ทางเดินในเรือ
implant(vt) ปักลง,เพาะ,ฝัง,ปลูก,สอดใส่
monoplane(n) เครื่องบินปีกชั้นเดียว
plan(n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง
plan(vt) วางแผน,ทำแผนผัง,กะโครงการ,ออกแบบ,ทำแผนที่
plane(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ
plane(n) เครื่องบิน,ระนาบ,ระดับชั้น,ที่ราบ,กบไสไม้,แนวราบ
plane(vt) ไสไม้,ปรับให้เรียบ
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป
plank(n) ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน
plank(vt) ปูกระดาน
plant(n) โรงงาน,ต้นไม้,พืช,เครื่องมือเครื่องไม้,ซ่องโจร
plant(vt) ปลูก,เพาะ,วาง,ฝัง,ปัก,ตั้ง,สร้าง
plantain(n) ต้นกล้วยชนิดหนึ่ง
plantation(n) สวน,ไร่,นิคม,ฟาร์มเพาะปลูก
planter(n) ชาวไร่,ผู้เพาะปลูก,คนทำสวน
seaplane(n) เครื่องบินทะเล
supplant(vt) แย่งที่,เข้าแทนที่
transplant(vt) โยกย้าย,ถ่ายเท,ย้ายถิ่น
transplantation(n) การโยกย้าย,การถ่ายเท,การย้ายถิ่น
upland(n) ที่สูง,ที่ดอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoplakton; epiplanktonแพลงก์ตอนเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
polyplaneticมีซูโอสปอร์เคลื่อนได้หลายช่วง [ราน้ำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
planigraphy; laminagraphy; laminography; planography; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planimeterมาตรพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
planing, rootการเกลารากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
planktonแพลงก์ตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plankton bloomแพลงก์ตอนสะพรั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
planned birthการเกิดบุตรตามแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
planned parenthoodความเป็นบิดามารดาตามแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
planner๑. ผู้วางแผน (ครอบครัว)๒. นักวางแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
planningการวางแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planning permissionการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvis, flat; pelvis planaเชิงกรานแบนผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis plana; pelvis, flatเชิงกรานแบนผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pencil of planesพู่กันระนาบ [มีความหมายเหมือนกับ coaxal planes; coaxial planes และ collinear planes] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perennial plantพืชหลายปี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phytoplanktonแพลงก์ตอนพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phytotoxin; toxin, plantชีวพิษจากพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
power plantโรงผลิตกำลัง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pioneer plantพรรณไม้เบิกนำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pes planus; flatfootเท้าแบน [มีความหมายเหมือนกับ splayfoot ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planta; soleฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planta pedis; vola pedisอุ้งเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plantar-ฝ่าเท้า [มีความหมายเหมือนกับ volar ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plantar reflex; reflex, soleรีเฟล็กซ์ฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plantation๑. ที่ดินเป็นที่เพาะปลูก๒. ไร่ใหญ่, สวนใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plantigradeท่าเดินเต็มเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planum orbitale; orbital planeระนาบออร์บิทาเล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
planar networkข่ายงานเชิงระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Planck's lawกฎของพลังค์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
planeระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plane curveเส้นโค้งบนระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plane figureรูปบนระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plane geometryเรขาคณิตระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plane graphกราฟบนระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plane of occlusion; occlusal planeระนาบสบ(ฟัน) [มีความหมายเหมือนกับ line of occlusion] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plane of reference; reference planeระนาบอ้างอิง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plane of symmetryระนาบสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perisplanchnic-รอบอวัยวะภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitic plantพืชเบียน, กาฝาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plan๑. แผน๒. แบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planแผน, ผัง, แผนผัง, แผนงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
planผัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plan, city-manager; plan, council-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, commissionเทศบาลแบบคณะกรรมาธิการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, commission-managerเทศบาลแบบคณะเทศมนตรีและผู้จัดการนคร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, council-manager; plan, city-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, strong-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจมาก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, weak-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจน้อย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planar graphกราฟเชิงระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Plant tissue cultureการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคือ การนำเอาอวัยวะต่างๆ ที่ยังอ่อน เช่น ปลายยอด ดอกอ่อน ข้อ ปล้อง ตา หรือเนื้อเยื่อ หรือเซลล์ของพืชมาเลี้ยงในสภาวะปลอดเชื้อ มีการให้อาหารสังเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ แสง ให้เหมาะสม

อาหารสังเคราะห์โดยทั่วไปประกอบด้วย

- แร่ธาตุ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม

- คาร์โบไฮเดรต นิยมใช้ซูโครส (sucrose) เป็นส่วนใหญ่

- วิตามิน เช่น ไทอามีน (thiamine) นิโคทินิกแอซิด (nicotinic acid) โฟลิกแอซิด (folic acid)

- กรดอะมิโน

- กรดอินทรีย์ เช่น ซิเทรต (citrate) มาเลต (malate) ซักซิเนต (succinate)

- สารประกอบจากธรรมชาติ เช่น น้ำมะพร้าว กล้วยบด

- สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่นิยมใช้ ได้แก่ ออกซิน (auxin) ไซโทไคนิน (cytokinin)

- สารที่ช่วยให้อาหารแข็งตัวและวัสดุช่วยพยุงเนื้อเยื่อพืช โดยทั่วไปส่วนใหญ่ใช้วุ้น (agar) และเจลาตินใส่ลงไปในอาหารซึ่งมีคุณสมบัติทำให้อาหารแข็งตัว ในกรณีที่เลี้ยงในอาหารเหลวจะใช้กระดาษกรอง สำลี หรือใยสังเคราะห์ช่วยพยุงเนื้อเยื่อ

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

บริเวณต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการต้องมีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าและร่างกายเป็นอย่างดี วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และเนื้อเยื่อพืชควรผ่านการฆ่าเชื้อ เช่น เครื่องแก้วควรผ่านการอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง อาหารสังเคราะห์ควรนึ่งด้วยหม้อนึ่ง (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ด้วยเวลาอย่างน้อย 15 - 20 นาที เนื้อเยื่อควรผ่านการทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วจึงฆ่าเชื้อที่ติดอยู่ตามผิวด้วยสารเคมี เช่น เช็ดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ ส่วนบริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายเนื้อเยื่อพืชจะมีการเปิดรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นเวลา 20 นาที ก่อนปฏิบัติงาน ปากคีบและใบมีดอาจฆ่าเชื้อด้วยการจุ่มในเอทิลแอลกอฮอล์ 95% แล้วเผาไฟ นอกจากการทำความสะอาดเพื่อให้ห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อแล้ว ยังต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอื่นๆ ภายในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกด้วย เช่น อุณหภูมิภายในห้องจะถูกปรับให้อยู่ที่อุณหภูมิที่พืชทั่วๆ ไปเจริญได้ดี โดยทั่วไปจะปรับให้อยู่ที่ระดับประมาณ 25 องศาเซลเซียส และมีการควบคุมแสงภายในห้องให้มีความเข้มแสงประมาณ 1000 - 2000 ลักซ์

แหล่งข้อมูล
พัชรา ลิมปนะเวช. (2553). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 31, หน้า 128-159). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Genetically Modified plantพืชดัดแปลงพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embryo transplantationการย้ายฝากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resources, Plantเชื้อพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dental implantทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียมเป็นวิธีการในการทดแทนรากฟันจริงตามธรรมชาติด้วยรากฟันเทียม โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับฟัน เพื่อเป็นฐานที่มั่นคงแก่ฟันที่จะใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป ระบบทันตกรรมรากฟันเทียมที่มีใช้ในปัจจุบันทั่วโลกมีทั้งหมดประมาณ 100 ระบบ โดยระบบเกือบทั้งหมดซึ่งมีใช้อยู่ในปัจจุบันจะให้อายุการใช้งานรากฟันเทียมที่ยาวนาน การรักษาด้วยทันตกรรมรากฟันเทียมมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่มีช่วงหนึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นได้ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก เมื่อปีที่แล้วมีอัตราการเพิ่มขึ้นทั่วโลกถึง 20% วัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการทำรากฟันเทียมมากที่สุดคือ ไทเทเนียม เนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวัสดุที่เหมาะสมมากที่สุดในการนำมาเป็นรากฟันเทียม วัสดุใหม่ที่จะถูกนำมาใช้ทดแทนวัสดุเดิมควรจะได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีคุณสมบัติที่ดีกว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลการรักษามีอยู่ 4 หลักใหญ่ๆ คือ ผู้ป่วย ทันตแพทย์ วิธีการรักษา และวัสดุ โดยทันตแพทย์และวิธีการรักษาเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดและปัจจัยที่มีความสำคัญรองลงมาคือ วัสดุ จะต้องถามผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติก่อนเสมอก่อนที่จะทำการรักษาโดยทันตกรรมรากฟันเทียมเป็นเรื่องสำคัญมากๆ เช่น มีผู้ป่วยด้วยโรคตับอักเสบ ซี ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการปลูกถ่ายตับได้รับการถอนฟันโดยที่ทันตแพทย์ลืมสอบถามประวัติทำให้ต่อมาผู้ป่วยตายด้วยอาการเลือดออกอย่างรุนแรง ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เป็นผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสมที่จะทำทันตกรรมรากฟันเทียม ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีอัตราการทำทันตกรรมรากฟันเทียมที่ไม่ประสบความสำเร็จสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการปลูกกระดูก (Bone grafting) ก่อน ในกรณีที่โครงสร้างของกระดูกรองรับฟันของผู้ป่วยมีความสมบูรณ์และแข็งแรงไม่เพียงพอต่อการทำทันตกรรมรากฟันเทียม ปัจจุบันขั้นตอนการปลูกกระดูกมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีปริมาณกระดูกที่ไม่เพียงพอที่จะทำทันตกรรมรากฟันเทียม ในอดีตการปลูกกระดูกอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาทำให้การปลูกกระดูกมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเพื่อให้ได้ขนาดและปริมาณตามที่ต้องการ

เรียบเรียงจากการบรรยายพิเศษเรื่อง "Current Situation of Research and Development of Dental Implant and Bone Substitutes" โดย Professor Peter A. Reichart ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Plant biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant genetic engineeringพันธุวิศวกรรมพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food processing plantโรงงานแปรรูปอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Steam power plantโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sewage disposal plantโรงบำบัดน้ำเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant virusไวรัสโรคพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Combined Cycle Power Plantโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
การนำเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมาใช้งานเป็นระบบร่วมกัน โดยการนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูง (ประมาณ 500 องศาเซลเซียส) ไปผ่านหม้อน้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ เพื่อขับกังหันไอน้ำ สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไป โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ 1-4 เครื่อง ร่วมกับกังหันไอน้ำ 1 เครื่อง โดยมีประสิทธิภาพรวม 40-45% มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี และใช้เป็นโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานปานกลางถึงระดับฐาน (Medium to Base Load Plant) [ปิโตรเลี่ยม]
Diesel Power Plantโรงไฟฟ้าดีเซล
โรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังไปหมุนเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้าดีเซลเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะที่จะเป็นโรงไฟฟ้าสำรอง สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (peak load period) และในกรณีฉุกเฉิน ส่วนโรงไฟฟ้าดีเซลขนาดใหญ่ ซึ่งมีกำลังการผลิตเครื่องละประมาณ 25 เมกะวัตต์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลรอบช้า แบบ 2 จังหวะ สามารถใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน (base load) ได้ด้วย นอกจากนี้โรงไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็กยังสามารถทำเป็นโรงไฟฟ้าสำเร็จรูป เคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่ใหม่ได้โดยไม่ยุ่งยากอีกด้วย โรงไฟฟ้าดีเซลมีประสิทธิภาพ 30-40% และมีอายุการใช้งานโดยทั่วไปประมาณ 20 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Steam Power Plantโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
โรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องกังหันไอน้ำเป็นเครื่องต้นกำลังหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไอน้ำที่มีความดันและอุณหภูมิสูงนี้ได้จากการเปลี่ยนสถานะของน้ำในหม้อน้ำ เมื่อได้รับ พลังความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตาเผา (furnace) ไอน้ำจะถูกส่งไปขับดันกังหันไอน้ำ ซึ่งมีเพลาต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากนั้นก็จะผ่านไปกลั่นตัวเป็นน้ำที่เครื่องควบแน่น (condenser) และถูกส่งกลับมารับความร้อนใหม่ในหม้อน้ำ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของน้ำให้เป็นไอได้อย่าง รวดเร็ว เมื่อเริ่มเดินเครื่องแต่ละครั้งจนใช้งานได้จะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าฐาน (base load plant) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา เป็นระยะเวลานานก่อนการหยุดเครื่องแต่ละครั้ง โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมีขนาดประมาณ 1-1,300 เมกะวัตต์ สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด เช่น ถ่านหิน น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ ขยะ ฯลฯ และมีประสิทธิภาพประมาณ 30-35% และมีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Separation Plantโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ทำหน้าที่แยกก๊าซธรรมชาติหรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งปะปนกันหลายชนิดตามธรรมชาติออกมาเป็นก๊าซชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดตาม คุณค่าของก๊าซนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Turbine Power Plantโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ, โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องดันกำลัง
ซึ่งได้พลังงานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันดีเซลกับความดันสูง (Compressed air) จากเครื่องอัดอากาศ (air compressor) ในห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนที่ความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับดันใบกังหัน เพลากังหันไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซมีประสิทธิภาพประมาณ 25% สามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าสำรองเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peak load period) และกรณีฉุกเฉิน และมีอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Hydro Plantโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
แหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย โรงไฟฟ้าชนิดนี้ใช้น้ำในลำน้ำธรรมชาติเป็นพลังงานในการเดินเครื่อง โดยวิธีสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำไว้เป็นอ่างเก็บน้ำ ให้มีระดับอยู่ในที่สูงจนมีปริมาณน้ำและแรงดันเพียงพอที่จะนำมาหมุนเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งอยู่ในโรงไฟฟ้าท้ายน้ำที่มีระดับน้ำต่ำกว่าได้ กำลังผลิตติดตั้งและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าชนิดนี้จะเพิ่มเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเครื่องกังหันน้ำ [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural planningการวางแผนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Plant varietiesพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant geneticsพันธุศาสตร์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plantพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insecticidal plantพืชกำจัดแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carnivorous plantพืชกินแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transgenic plantพืชข้ามพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tropical plantพืชเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mangrove plantพืชชายเลน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alien plantพืชต่างถิ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endemic plantพืชถิ่นเดียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Desert plantพืชทะเลทราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquatic plantพืชน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oilseed plantพืชน้ำมัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Export planningการวางแผนการส่งออก [ปิโตรเลี่ยม]
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Rain forest plantพืชในป่าเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
House plantพืชในอาคาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medicinal plantพืชเป็นยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Poisonous plantพืชมีพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planningระบบการวางแผน [เศรษฐศาสตร์]
Plant productพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Annuals (Plants)พืชล้มลุก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medicinal plantพืชสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Centrally-planned economyระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Fiber plantพืชเส้นใย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rare plantพืชหายาก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aromatic plantพืชให้กลิ่นหอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tannin plantพืชให้แทนนิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic planningการวางแผนเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Backplane {f} [comp.] (n ) ด้านหลัง
coal-fired powed plant (n ) โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
floor plan (n vt) n. Scale drawing of a horizontal section through a building at a given level sample. "Contrasts with elevation". v. Surprise greatly syn. shock, stun, floor, ball over, blow out of the water, take aback sample. "Knock someone's socks off". v. Knock down with force syn. deck, coldcock, dump, knock down, floor sample. "He decked his opponent".
flowering and ornamental plantsไม้ดอกไม้ประดับ
plane mirror (n ) กระจกเงา
plankton (n ) แพลงก์ตอน
plant (n) อาคาร
See also: S. building,
plant disease destroying substanceสารป้องกันกำจัดโรคพืช
plant distillate cream (n) เกี่ยวกับผม
plant seedเมล็ดพันธุ์พืช
Plants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 aPlants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 and 29.85 days, respectively; P = 0.997),
swan plant (n) หงส์เหิร
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm exhausted. Quick, help me to my plane.ฉันบาดเจ็บสาหัส เร็ว ช่วยพาฉันไปที่เครื่องบิน The Great Dictator (1940)
Don't you remember? We got away in my plane.คุณจำอะไรไม่ได้เลยหรอ เราอยู่ในเครื่องบินลำนั้นด้วยกัน The Great Dictator (1940)
Plane?เครื่องบินอะไร The Great Dictator (1940)
And I couldn't possibly allow you to change your sailing plans.ผมคงไม่บังอาจรบกวนให้คุณ เลื่อนเวลาการเดินเรือหรอกครับ Rebecca (1940)
And my aeroplanes will bomb your artillery like that!และฉันจะทิ้งระเบิด ใส่ปืนใหญ่ของแกซะ The Great Dictator (1940)
The aeroplane and radio have brought us closer.เครื่องบินและวิทยุ เราทุกคนจะได้สัมผัส The Great Dictator (1940)
The planes are searching for us.เครื่องบินจะออกค้นหาเรา The Great Dictator (1940)
I want to show you my new bombing planes. They're coming over.ผมอยากชมอนุภาพของมัน ช่วยยิงสนามบินผมที The Great Dictator (1940)
- My planes!- เครื่องบินรบของฉัน The Great Dictator (1940)
Our planes!เครืองบินของเรา The Great Dictator (1940)
I've even worked out a plan.ถึงกับวางแผนเอาไว้ด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
First sight of the camp. It is another planet.ครั้งแรกที่เห็นแคมป์นี้ มันเหมือนเป็นโลกอื่น Night and Fog (1956)
- They've vanished. - He's got a plan.เขามีแผน แผนที่มีชื่อเสียงมาก Help! (1965)
- A very famous plan.ใช่ กำกับ Help! (1965)
Superintendent, you've got a plan.คุณได้มีแผนไม่ได้คุณ Help! (1965)
- Superintendent. I've got a plan.ฉันมีแผน Help! (1965)
- In her planking.- ที่เเผ่นกระดาน Rebecca (1940)
Can you think of any reason why there should be holes in the planking of the late Mrs. De Winter's boat?คุณพอจะทราบสาเหตุมั้ยว่าทำไม ถึงมีรูที่เรือของอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
I wonder if he has a plan or if he's just as desperate as I am.ฉันสงสัยว่าเขามีแผน หรือถ้าเขาเป็นเพียงหมดหวัง เป็นฉัน The Old Man and the Sea (1958)
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ Rebecca (1940)
Well, those holes in the planking, for one thing.ก็เรื่องรูบนเเผ่นกระดานนั่น Rebecca (1940)
Hothouses where Himmler cultivated rare plants.เรือนเพาะชำที่ "ฮิมม์เลอร์" ปลูกพืชหายาก Night and Fog (1956)
They study plans.พวกเขาคิดแผนการ Night and Fog (1956)
But he seems calm and following his plan, but what is his plan?แต่ดูเหมือนว่าเขาจะสงบและ ตามแผนของเขา แต่สิ่งที่เป็นแผนของเขา? เหมืองคืออะไร? The Old Man and the Sea (1958)
I want 500 guns, 300 tanks, 200 aeroplanes.ฉันต้องการ 500 ปืน 300 ถัง 200 เครื่องบิน ฉันจะบอกคุณแผนของฉัน How I Won the War (1967)
It's a very simple plan.มันเป็นแผนง่ายมาก แผนทั้งหมดของฉันมีแผนการ ที่เรียบง่าย How I Won the War (1967)
All my plans are simple plans. Look at Dieppe. That was simple.ดูปป์ ที่ง่าย How I Won the War (1967)
I'll tell you my plan.ฉันฟักไว้ในห้องน้ำ How I Won the War (1967)
I hatched it in the lavatory. My plans are always hatched in lavatories.แผนของฉันจะฟักออกมาเสมอ ในห้องน้ำ How I Won the War (1967)
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water...ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Making all his Nowhere plans for nobodyทำที่ไหนเขาทั้งหมดมีแผนสำหรับ ไม่มีใคร Yellow Submarine (1968)
Making all his Nowhere plans for nobodyทำที่ไหนเขาทั้งหมดมีแผนสำหรับ ไม่มีใคร Yellow Submarine (1968)
Making all his Nowhere plans for nobodyทำที่ไหนเขาทั้งหมดมีแผนสำหรับ ไม่มีใคร Yellow Submarine (1968)
Making all his Nowhere plans for nobodyทำที่ไหนเขาทั้งหมดมีแผนสำหรับ ไม่มีใคร Yellow Submarine (1968)
It's a very simple plan.แผนทั้งหมดของฉันมีความ เรียบง่าย How I Won the War (1967)
All my plans are simple.คุณจำปป์? How I Won the War (1967)
Peace, peace, supplant the doom and the gloom.สันติภาพความสงบสุข แทนที่การลงโทษและความเศร้า โศก Yellow Submarine (1968)
-Exactly what the apes are planning.ว่าพวกวานรมีเเผนอะไร Beneath the Planet of the Apes (1970)
Burn the planet to a cinder.เผาดาวทั้งดวงเป็นเถ้าถ่าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
- Shh! Good plan.การวางแผนที่ดี Yellow Submarine (1968)
A planet where apes evolved from men.ดาวเคราะห์ดวงที่... Beneath the Planet of the Apes (1970)
Well, from this planet, but from another time, 2,000 years ago.จากดาวดวงนี้เเหละ เเต่ว่าจากอีกกาลเวลานึง เมื่อ 2 พันปีก่อน Beneath the Planet of the Apes (1970)
I don't plan to stay here quite that long.ผมไม่ตั้งใจอยู่ที่นี่นานอย่างนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
- Is Paris on this planet? Of course it's on this planet.ปารีสอยู่บนโลกนี้รึเปล่า The Little Prince (1974)
But if Clemenza can figure out a way to have a weapon planted there for meแต่ถ้าเคลเมนสามารถคิดออกวิธีที่จะได้อาวุธที่ปลูกมีสำหรับฉัน The Godfather (1972)
A plan. We need a plan.แผนการ เราต้องใช้แผนการ Blazing Saddles (1974)
They're very, very small planets.มันเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กมาก The Little Prince (1974)
It grows nowhere but on my planet.ผมรู้จักดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครในโลก มันอยู่บนดาวของผม The Little Prince (1974)
- From another planet, sir.- เธอมาจากไหน - จากดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งฮะ The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
planAbandoning that plan can't be helped.
planAbsence of rain caused the plants to die.
planA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
planAcclimate a plant to a new environment.
planAccordingly I gave up my plans.
planAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
planAccording to TV news, there was a plane crash in India.
planA commercial airplane allegedly violated military airspace.
planA concrete plan evolved after much discussion.
planAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
planA deliberate plan.
planAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
planAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
planA faultless plan is stifling, isn't it.
planA few passengers went on board the plane.
planAfter several delays, the plane finally left.
planAfter thinking long and hard, I put the plan into practice.
planAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
planA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
planAirplanes are audible long before they are visible.
planAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
planAirplanes enable us to travel around the world in a few days.
planAirplanes have made it easy to travel abroad.
planAirplanes have taken the place of electric trains.
planAir pollution prevents some plants from growing well.
planA large, and two small, airplanes were resting in the hangar.
planA little thought will tell you that the whole plan is out of the question.
planAll communication with that airplane was suddenly cut off.
planAll except one agreed to his plan.
planAll his friends backed his plan.
planAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
planAll of us approved of the plan.
planAll our plans went wrong.
planAll plants need water and light.
planAll that I know is that he gave up the plan.
planAll the passengers left the plane in a hurry.
planA long spell of rainy weather is harmful to plants.
planAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
planAlter one's plan.
planAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
planAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
planA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.
planAn absence of rain caused wild plants to die.
planAn acute lack of funds is holding up the plan.
planAn airplane is flying overhead.
planAn airplane touched down on the runway.
planAn elaborate plan.
planAnimals and plants have the right to live, and men even more so.
planAnimals and plants live on this planet.
planA panel of experts discussed the plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผังงาน[N] plan, See also: scheme, chart, Syn. แผนผังงาน, Example: โปรแกรมที่ซับซ้อนต้องเขียนผังงานหลายหน้ากระดาษ, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงาน
มีแผน[V] plan, See also: have a plan, Example: เขาสงสัยว่าที่หลานชายทำดีกับเขานั้น ต้องมีแผนอะไรสักอย่าง, Thai definition: กำหนดสิ่งที่จะกระทำไว้ล่วงหน้า
พืชพรรณ[N] florae, See also: various kinds of plants, Syn. พรรณไม้, Example: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชชนิดต่างๆ
วางแผนการ[V] plan, Syn. วางแผน, กำหนดแผนการ, Example: คนร้ายวางแผนการไว้อย่างรัดกุม แต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นกฎหมายไปได้, Thai definition: กำหนดแผนงานเอาไว้เป็นแนวในการดำเนินการ
เข้าแผน[V] proceed according to one's plan, Syn. ตรงแผน, Ant. เสียแผน, Example: พวกมันทำแบบนี้เข้าแผนเราเลย, Thai definition: เป็นไปตามที่มุ่งหมาย
กรมการผังเมือง[N] Department of Town and Country Planning
สผ.[N] Office of Environmental Policy and Planning, Syn. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ไม้[N] plant, See also: tree, Syn. ต้นไม้, พืช, Count unit: ต้น
ไม้ดอก[N] flowerer, See also: flowering-plant, Syn. พืชดอก, Ant. ไม้ใบ, Count unit: ต้น
ไม้ใบ[N] foliage plant, Ant. ไม้ดอก, Count unit: ต้น
ไม้ยืนต้น[N] perennial plant, Syn. ไม้ต้น, ไม้ใหญ่, Ant. ไม้ล้มลุก, Count unit: ต้น
โรงงาน[N] factory, See also: plant
โรงไฟฟ้า[N] power plant, Count unit: โรง, แห่ง
ไร่นาสวนผสม[N] joint plantation, Count unit: ไร่
สวนป่า[N] forestry plantations, See also: wood lot
ชาวนาชาวไร่[N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
พืชน้ำ[N] aquatic plant, See also: hydrophyte, Ant. พืชบก, Example: ปลาน้ำจืดส่วนใหญ่จะวางไข่ติดบนสาหร่ายและพืชน้ำ, Thai definition: พืชที่เจริญเติบโตในน้ำ
ไม้ประดับ[N] garden tree, See also: ornamental plants, Example: ไม้ประดับเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล, Thai definition: พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ได้
อรรถาธิบาย[N] explanation, See also: elucidation, Syn. คำอธิบาย, Example: พระภิกษุกำลังให้อรรถาธิบายแก่ศิษย์, Thai definition: การอธิบายขยายความ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เข้าล็อค[V] proceed according to one's plan, Thai definition: ประจวบเหมาะ, เข้าประเด็นที่ตั้งไว้พอดี, Notes: (ปาก)
พนอง[N] species of plant, See also: Shorea hypochra, Syn. ต้นพนอง, Example: ไม้ที่สำคัญในป่าเบญจพรรณก็ม เช่น ยาง ชุมแพรก กระบาก พนอง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Shorea hypochra Hance ในวงศ์ Dipterocarpaceae ชันใช้ยาเรือและอื่นๆ
บุก[DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
ตะไคร่น้ำ[N] moss, See also: thallophytic plant, lichen, algae, Syn. ตะไคร่, Example: ต้นไม้มีตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะเป็นคราบ, Thai definition: พืชสีเขียว ที่เกิดติดอยู่ตามต้นไม้ บางทีก็เกิดในน้ำและตามพื้นดินหรือกำแพงที่ชุ่มชื้น
มันสำปะหลัง[N] cassava, See also: manioc or tapioca plant, genus Manihot, Example: เมื่อราคามันสำปะหลังสูงขึ้น คนชนบทบางส่วนก็เพิ่มเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังกันมากขึ้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อพันธุ์ไม้ต้นขนาดย่อม ใช้หัวทำแป้ง
ไม้ดอก[N] flowerer, See also: flowering plant, Example: เดี๋ยวนี้กล้วยไม้กลายเป็นไม้ดอกที่หาง่ายทั้งยังเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย, Thai definition: พรรณไม้ที่ให้ดอกเป็นประโยชน์สำคัญ
ไม้ยืนต้น[N] perennial, See also: perennial plant, Example: เรือนพักอยู่บนเชิงเขาล้อมรอบด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับ, Thai definition: ต้นไม้ที่ตั้งตรง และมีอายุอยู่นานๆ
โรงงาน[N] factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
วางโครงการ[V] lay a plan, See also: propose a plan, work out a plan, Example: เพื่อการนี้ เราจะต้องวางโครงการเพื่อพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วน, Thai definition: กำหนดโครงการ
สวน[N] garden, See also: plantation, park, enclosure, orchard, Example: สมัยก่อน ถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง แต่เต็มไปด้วยคูคลอง ร่อง สวน ทุ่งนา, Count unit: ไร่, สวน, แปลง, Thai definition: บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้ เป็นคำกล่าวทั่วๆ ไป, ถ้าต้องการกล่าวว่าเป็นสวนชนิดใด ลักษณะใด ก็มีคำอื่นประกอบหลังบอกให้ทราบโดยเฉพาะ, โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี
ไร่[N] farm, See also: vegetable garden, plantation, ranch, small holding, croft, Example: ถ้าผมยอมขายไร่คงได้เป็นแสนนะ, Count unit: ไร่, Thai definition: ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน
ไร่นา[N] farm farm, a paddy field, See also: vegetable garden, paddy field, plantation, Syn. เรือกสวนไร่นา, Example: รถเหล่านี้มักใช้งานหนักอยู่ตามไร่นา, Count unit: แห่ง
วาง[V] lay (down), See also: put (down), place, set down, plant, deposit, leave, Ant. ยก, Example: มนุษย์จอมพลังสามารถยกข้าวสาร 100 กิโลกรัมวางไว้บนศีรษะได้อย่างน่าอัศจรรย์, Thai definition: ทำให้สิ่งใดพ้นจากมือหรือบ่าด้วยอาการกิริยาตามที่ต้องการ
หักล้างถางพง[V] clear the jungle, See also: prepare field for planting, Example: ในอดีตชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการ เพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai definition: เตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก
ทำการเกษตร[V] cultivate, See also: farm, plant, Syn. ทำการกสิกรรม, ทำการเพาะปลูก, ทำไร่ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, Example: การทำลายป่านั้นส่วนใหญ่เกิดจากเกษตรกรเข้าไปตัดฟันเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตร
ทำไร่ทำนา[V] do paddy farming, See also: do farming, grow plant crops, farm grain crops, Syn. ทำสวนทำไร่, ทำการเกษตร, ทำการกสิกรรม, Example: ครอบครัวเราทำไร่ทำนาเลี้ยงชีพมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
เทียน[N] species of balsam plant, See also: Impatiens balsamina (Balsaminaceae), Syn. ต้นเทียน, เทียนบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Impatiens balsamina Linn. ในวงศ์ Balsaminaceae ลำต้นอวบดอกมีสีต่างๆ กัน เช่น ขาว ชมพู ม่วง
แทนที่[V] replace, See also: take the place of, substitute for, supplant, supercede, Syn. แทน, สับเปลี่ยน, Example: ในอนาคตลิกนินซึ่งมีอยู่ในเนื้อไม้ประมาณร้อยละ 30 จะเป็นวัตถุดิบสำคัญเข้าแทนที่ปิโตรเลียมและถ่านหินซึ่งกำลังจะหมดไปทุกวันๆ
นางรำ[N] species of plant, See also: telegraph plant, Syn. กระช้อยนางรำ, ช้อยนางรำ, ช้อยช่างรำ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Codariocalyx motorius Ohashi ในวงศ์ Leguminosae ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ใบคู่ล่างเล็กกว่าและกระดิกไหวไปมาได้
แนวการรบ[N] battle plan, Syn. แผนการรบ, Example: ผู้บัญชาการกองทัพเปลี่ยนแนวการรบแบบใหม่เพื่อต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์
ซากพืช[N] humus, See also: dead leaves or plants, Example: ต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้ซากพืชที่ถูกย่อยบนผิวดิน ถูกลมพัดหรือฝนตกชะล้าง, Count unit: ซาก, Thai definition: พรรณพืชทุกชนิดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
ตั้งเจตนา[V] intend, See also: have in mind, plan, aim, mean, purpose, Syn. ตั้งใจ, ตั้งเป้าหมาย, Example: เขาตั้งเจตนาไว้อย่างมุ่งมั่นว่าจะจับคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้, Thai definition: ตั้งใจหรือมุ่งหมายไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตั้งเป้า[V] aim at, See also: intend, mean, plan, endeavor, attempt, strive, try, Syn. วางเป้า, ตั้งเป้าหมาย, Example: ผู้จัดการทีมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้, Thai definition: กำหนดเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายไว้ในใจ
ไม้[N] log, See also: lumber, timber, plank, Syn. ท่อนไม้, แผ่นไม้, Example: โต๊ะที่ทำจากไม้ไม่ขึ้นสนิมก็จริงแต่มันก็ผุไปตามเวลา, Count unit: ท่อน, อัน, แผ่น, Thai definition: เนื้อของต้นไม้ที่ใช้ทำสิ่งของต่างๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็นต้น
แผนผัง[N] diagram, See also: plan, layout, scheme, plot, Example: หน้าบันไดเลื่อนจะมีแผนผังบอกที่ตั้งร้านค้าต่างๆ ที่อยู่บนชั้นนั้น, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบเขียนย่อหรือขยายจากสิ่งของต่างๆ
พันธุ์ไม้[N] seedling, See also: young plant, Syn. พืชพันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: คุณตาชอบเสาะหาพันธุ์ไม้แปลกๆ ที่หายากๆ มาปลูกที่บ้าน, Count unit: ต้น, พันธุ์, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
เพาะปลูก[V] cultivate, See also: plant, grow, Syn. เพาะเลี้ยง, Example: น้ำท่วมคราวนี้ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได้, Thai definition: ทำให้ต้นไม้หรือเมล็ดงอกออกมาแล้วเจริญเติบโตต่อไป
กี๋[N] tripod for potted plant, See also: Chinese stool for potted plants, Example: เตาที่เมืองสุโขทัยเก่า แบ่งตัวเตาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใส่เชื้อเพลิง ที่ตั้งภาชนะที่เข้าเผา และส่วนท้ายเป็นปล่องไฟ โดยมีการตั้งภาชนะบนกี๋, Count unit: อัน, Thai definition: ฐานสำหรับรองสิ่งของ ทำด้วยวัตถุต่างๆ มีรูปต่างๆ กัน, Notes: (จีน)
เข[N] species of plant, Syn. กะแล, ต้นเข, Example: สีเหลืองของไหมได้มาจากแก่นของต้นเข, Thai definition: ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae ขึ้นในป่าดิบ ต้นมีหนาม แก่นเหลืองใช้ย้อมผ้าและทำยา
ไข่[N] name of a species of banana, See also: fruit of the plant of the genus Musa Acuminata Colla, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระ
ไข่หิน[N] species of water plant, See also: Nostochopsis lobatus Wood, Syn. ดอกหิน, Example: ที่บริเวณโขดหินฝั่งโน้นจะมีไข่หินจำนวนมากเกาะอยู่, Thai definition: ชื่อสาหร่ายสีเขียวชนิด Nostochopsis lobatus Wood ในวงศ์ Nostochopsidaceae ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลมเล็ก สีเขียวแก่ เกิดในน้ำใสสะอาด เกาะอยู่กับหิน กินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อรรถาธิบาย[n.] (atthāthibāi) EN: explanation   
แบบ[] (baēp) EN: plan ; scheme   
แบบบ้าน[n. exp.] (baēp bān) FR: plan de maison [m]
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan   FR: plan d'architecte [m]
แบบแปลนบ้าน[n. exp.] (baēp plaēn bān) EN: house plan   FR: plan de maison [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บิน[v.] (bin) EN: fly   FR: voler ; planer
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūangbin) EN: aboard (an aeroplane)   FR: à bord (d'un avion)
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
ดำ[v.] (dam) EN: transplant   FR: repiquer
ดำนา[v.] (damnā) EN: transplant in the field.   FR: repiquer
ดำริ[v.] (damri) EN: contemplate ; intend ; plan   FR: avoir l'intention de ; envisager
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf   FR: planète naine [f] ; naine [f]
ดาวเคราะห์[n.] (dāokhrǿ) EN: planet   FR: planète [f]
ดาวเคราะห์ชั้นใน [n. exp.] (dāokhrǿ channai) EN: inner planet   FR: planète intérieure [f]
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ channøk) EN: outer planet   FR: planète extérieure [f]
ดาวเคราะห์หิน[n. exp.] (dāokhrǿ hin) FR: planète rocheuse [f]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet   FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แคระ[n. exp.] (dāokhrǿ khrae) EN: dwarf planet   FR: planète naine [f]
ดาวเคราะห์ในแถบไคเปอร์[n. exp.] (dāokhrǿ nai thaēp Khaipoē) EN: Kuiper belt planet   FR: planète de le ceinture de Kuiper [f]
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet   FR: astéroïde [m]
ดาวเคราะห์ย่อย[n. exp.] (dāokhrǿ yøi) EN: minor planet   
ดาวนพเคราะห์[n.] (dāonopphakhrǿ) EN: planet   FR: planète [f]
ดาวยูเรนัส[n. prop.] (dāo Yūrēnas) EN: planet Uranus   FR: planète Uranus [f]
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ฝ่า[n.] (fā) EN: palm ; sole   FR: paume [f] ; plante (du pied) [f]
ฟาก[n.] (fāk) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring   FR: plancher de bambou [m]
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
ฝ่าเท้า[n.] (fāthāo) EN: sole (of the foot)   FR: plante du pied [f]
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: leafless plant   
เหิน[v.] (hoēn) EN: fly ; travel by air ; soar ; glide   FR: voler ; planer
โฮย่า [n.] (hoyā) EN: Wax plant ; Porcelain flower   
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant   FR: partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
จี้เครื่องบิน[v. exp.] (jī khreūangbin) EN: hijack an aeroplane   FR: détourner un avion
จงใจ[v.] (jongjai) EN: intend ; plan ; design ; mean ; set one's mind on   
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think   FR: compter ; espérer ; s'attendre à
แก้แบบ[v. exp.] (kaē baēp) EN: alter a design   FR: modifier un plan
กาฝาก[n.] (kāfāk) EN: parasite plant ; parasitic plant   FR: plante parasite [f] ; parasite [m]
กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāksāt pheūt) EN: plant anatomy ; phytotomy   FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
กำหนดเวลา[n. exp.] (kamnot wēlā) EN: time limit ; schedule   FR: planification [f]
กำหนดเวลา[v. exp.] (kamnot wēlā) FR: planifier ; programmer
ก้ามปูหลุด [n. exp.] (kāmpū lut) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew   
การอธิบาย[n.] (kān athibāi) EN: explanation   FR: explication [f]
กั้นบัง[n.] (kanbang) EN: name of Thai plants   
การขยายความ[n. exp.] (kān khayāi khwām) EN: explanation ; elucidation   FR: amplification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAN    P L AE1 N
PLANK    P L AE1 NG K
PLANS    P L AE1 N Z
PLANE    P L EY1 N
PLANO    P L EY1 N OW0
PLANT    P L AE1 N T
CAPLAN    K AE1 P L AH0 N
PLANED    P L EY1 N D
PLANER    P L EY1 N ER0
KAPLAN    K AE1 P L AH0 N
PLANKS    P L AE1 NG K S
PLANET    P L AE1 N AH0 T
OPLAND    AA1 P L AH0 N D
PLAN'S    P L AE1 N Z
PLANAR    P L EY1 N ER0
PLANAS    P L AE1 N AH0 Z
PLANCK    P L AE1 NG K
PLANES    P L EY1 N Z
KOPLAN    K AA1 P L AH0 N
PLANS'    P L AE1 N Z
COPLAN    K AA1 P L AH0 N
PLANTS    P L AE1 N T S
PLANTZ    P L AE1 N T S
PLANTE    P L AE1 N T
UPLAND    AH1 P L AH0 N D
PLANNER    P L AE1 N ER0
PLANTER    P L AE1 N T ER0
PLANTED    P L AE1 N AH0 D
PLANTS'    P L AE1 N T S
COPLAND    K AA1 P L AH0 N D
PLANTED    P L AE1 N T AH0 D
BIPLANE    B AY1 P L EY2 N
REPLANT    R IY0 P L AE1 N T
PLANNED    P L AE1 N D
PLANETS    P L AE1 N AH0 T S
MARPLAN    M AA1 R P L AE2 N
LAWPLAN    L AO1 P L AE2 N
IMPLANT    IH2 M P L AE1 N T
IMPLANT    IH1 M P L AE2 N T
PLANES'    P L EY1 N Z
UPLANDS    AH1 P L AH0 N D Z
PLANERS    P L EY1 N ER0 Z
PLANE'S    P L EY1 N Z
GOSPLAN    G AO1 S P L AE2 N
LAPLAND    L AE1 P L AE2 N D
LAPLANT    L AH0 P L AO1 N T
PLANT'S    P L AE1 N T S
KAPLAN'S    K AE1 P L AH0 N Z
PLANNING    P L AE1 N IH0 NG
PLANECON    P L AE1 N AH0 K AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plan    (v) (p l a1 n)
plane    (v) (p l ei1 n)
plank    (v) (p l a1 ng k)
plans    (v) (p l a1 n z)
plant    (v) (p l aa1 n t)
planed    (v) (p l ei1 n d)
planes    (v) (p l ei1 n z)
planet    (n) (p l a1 n i t)
planks    (v) (p l a1 ng k s)
plants    (v) (p l aa1 n t s)
upland    (n) (uh1 p l @ n d)
biplane    (n) (b ai1 p l ei n)
deplane    (v) (d ii2 p l ei1 n)
emplane    (v) (e1 m p l ei1 n)
enplane    (v) (e1 n p l ei1 n)
implant    (v) (i1 m p l aa1 n t)
planets    (n) (p l a1 n i t s)
planing    (v) (p l ei1 n i ng)
planked    (v) (p l a1 ng k t)
planned    (v) (p l a1 n d)
planner    (n) (p l a1 n @ r)
planted    (v) (p l aa1 n t i d)
planter    (n) (p l aa1 n t @ r)
replant    (v) (r ii1 p l aa1 n t)
uplands    (n) (uh1 p l @ n d z)
airplane    (n) (e@1 p l ei n)
biplanes    (n) (b ai1 p l ei n z)
deplaned    (v) (d ii2 p l ei1 n d)
deplanes    (v) (d ii2 p l ei1 n z)
eggplant    (n) (e1 g p l aa n t)
emplaned    (v) (e1 m p l ei1 n d)
emplanes    (v) (e1 m p l ei1 n z)
enplaned    (v) (e1 n p l ei1 n d)
enplanes    (v) (e1 n p l ei1 n z)
implants    (v) (i1 m p l aa1 n t s)
plangent    (j) (p l a1 n jh @ n t)
planking    (v) (p l a1 ng k i ng)
plankton    (n) (p l a1 ng k t @ n)
planless    (j) (p l a1 n l @ s)
planners    (n) (p l a1 n @ z)
planning    (v) (p l a1 n i ng)
plantain    (n) (p l a1 n t i n)
planters    (n) (p l aa1 n t @ z)
planting    (v) (p l aa1 n t i ng)
replants    (v) (r ii1 p l aa1 n t s)
seaplane    (n) (s ii1 p l ei n)
supplant    (v) (s @1 p l aa1 n t)
aeroplane    (n) (e@1 r @ p l ei n)
airplanes    (n) (e@1 p l ei n z)
aquaplane    (v) (a1 k w @ p l ei n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: วางแผน English: to plan
飛行機[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane
植える[うえる, ueru] Thai: ปลูก English: to plant
対策[たいさく, taisaku] Thai: มาตรการแก้ไข English: counter-plan
予定[よてい, yotei] Thai: แผน English: plans (vs)
企画[きかく, kikaku] Thai: แผนงาน English: plan(ning) (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
planen(vt) |plante, hat geplant| วางแผน , See also: vorhaben
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen
Stadtplan(n) |der, pl. Stadtpläne| แผนที่เมือง
Planet(n) |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfahrtsplan {m}; Abfahrtsfahrplan {m}departure schedule [Add to Longdo]
Abfüllanlage {f}bottling plant [Add to Longdo]
Ablaufplan {m}flow sheet [Add to Longdo]
Ablaufplan {m}time schedule [Add to Longdo]
Ablaufplansymbol {n}flowchart symbol [Add to Longdo]
Absatzplan {m}sales plan; marketing plan [Add to Longdo]
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Abwasserreinigungsanlage {f}wastewater treatment plant [Add to Longdo]
auf Abzahlung kaufento buy on hire purchase; to buy on the instal(l)ment plan [Am.] [Add to Longdo]
Aktienoptionsplan {m}stock option plan [Add to Longdo]
Aktienoptionsplan {m}; Aktienbezugsplan {m}stock purchase plan [Add to Longdo]
Alternativplan {m}alternative plan [Add to Longdo]
Alternativplanung {f}alternative planning [Add to Longdo]
Altpapieraufbereitungsanlage {f}waste paper treatment plant [Add to Longdo]
Angebotszeitplanung {f}proposal schedule [Add to Longdo]
Ankunftsfahrplan {m}arrival schedule [Add to Longdo]
Anlage {f}plant [Add to Longdo]
Anlagenausführung {f}implementation of plants [Add to Longdo]
Anlagenbau {m}plant engineering; general plant construction [Add to Longdo]
Anlagenbetriebstechnik {f}plant operations engineering [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltung {f}plant record division [Add to Longdo]
Anlagensicherheits-Handbuch {n}plant safety manual [Add to Longdo]
Anlagenteil {m}plant section; system section; installation section [Add to Longdo]
Anschlussplan {m}terminal connection diagram; connection diagram [Add to Longdo]
im Anstiegon the upward plane [Add to Longdo]
Arbeitsebene {f}working plane [Add to Longdo]
Arbeitsplan {m}; Ablaufplan {m}work schedule [Add to Longdo]
Aubergine {f}; Eierfrucht {f} [bot.] [cook.] | Melanzani {f} [Ös.] | Auberginen {pl}eggplant; aubergine; madapple | eggplant; aubergine; madapple | eggplants; aubergines [Add to Longdo]
Aufbauplan {m}schematic diagram [Add to Longdo]
Aufbereitungsanlage {f} | Aufbereitungsanlage für Faul- und Biogasetreatment plant | treatment plant for fermentation gas and bio gas [Add to Longdo]
Aufklärung verlangen; Aufschluss verlangen (über)to demand an explanation (of) [Add to Longdo]
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing [Add to Longdo]
Ausbildungsplan {m}training schedule [Add to Longdo]
Ausführungsplan {m}final plan [Add to Longdo]
Ausführungsplanung {f}detailed design [Add to Longdo]
Ausführungsunterlagen {pl}final planning documents [Add to Longdo]
Ausrüstung {f}machinery; plant [Add to Longdo]
Außendienst {m}; Außendienstorganisation {f}agency plant [Add to Longdo]
Ausweichplan {m}contingency plan [Add to Longdo]
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information [Add to Longdo]
Backplane {f} [comp.]backplane [Add to Longdo]
Bauantrag {m}; Baugesuch {n}building application; planning application [Add to Longdo]
Bauaufsichtsrecht {n}planning control law [Add to Longdo]
Baubestandsplan {m}as-built drawing [Add to Longdo]
Baueingabeplan {m}pre-construction drawing [Add to Longdo]
Baugenehmigung {f}building permission; planning permission [Add to Longdo]
Bauleitplan {m} | Aufstellung eines Bauleitplans | Entwurf eines Bauleitplansurban land-use plan | preparation of a land-use plan | draft of a land-use plan [Add to Longdo]
Bauleitplanung {f}urban land-use planning [Add to Longdo]
Bauplan {m}construction plan; building plan [Add to Longdo]
Bauplanung {f}project planning; structural design [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
plan de la ville(n) |m| ผังเมือง, แผนที่เมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P) [Add to Longdo]
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
お取り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
とくだま[, tokudama] (n) Tokudama plantation lily; Hosta tokudama [Add to Longdo]
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively [Add to Longdo]
ほじそ[, hojiso] (n) flowers heads of beefsteak plant (food) [Add to Longdo]
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]
アーバンプランナー[, a-banpuranna-] (n) urban planner [Add to Longdo]
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum) [Add to Longdo]
アオイ目[アオイもく, aoi moku] (n) Malvales (order of plants) [Add to Longdo]
アカウントプランナー[, akauntopuranna-] (n) account planner [Add to Longdo]
アカザ科;藜科[アカザか(アカザ科);あかざか(藜科), akaza ka ( akaza ka ); akazaka ( akaza ka )] (n) Chenopodiaceae (plant family) [Add to Longdo]
アクアプレーン[, akuapure-n] (n) aquaplane [Add to Longdo]
アクションプラン[, akushonpuran] (n) action plan [Add to Longdo]
アケビ科[アケビか, akebi ka] (n) (See 木通・1) Lardizabalaceae (plant family); (common name) the lardizabala family [Add to Longdo]
アジサイ科;紫陽花科[アジサイか(アジサイ科);あじさいか(紫陽花科), ajisai ka ( ajisai ka ); ajisaika ( ajisai ka )] (n) (See 紫陽花) Hydrangeaceae (plant family); hydrangea [Add to Longdo]
アスチルベ[, asuchirube] (n) astilbe (flowering plant of the saxifrage family) [Add to Longdo]
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants) [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アメリカンプラン[, amerikanpuran] (n) American plan [Add to Longdo]
アメリカ防風[アメリカぼうふう;アメリカボウフウ, amerika boufuu ; amerikaboufuu] (n) (uk) (See パースニップ) parsnip (plant) (Pastnica sativa) [Add to Longdo]
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
アンスリウム[, ansuriumu] (n) anthurium (type of tropical flowering plant) (lat [Add to Longdo]
イオン注入[イオンちゅうにゅう, ion chuunyuu] (n) ion implantation [Add to Longdo]
イチイ科[イチイか, ichii ka] (n) Taxaceae (plant family); yew [Add to Longdo]
イチイ目[イチイもく, ichii moku] (n) (obs) (See マツ目) Taxales (order of plants) [Add to Longdo]
イチョウ科[イチョウか, ichou ka] (n) Ginkgoaceae (plant family); ginkgo [Add to Longdo]
イチョウ目[イチョウもく, ichou moku] (n) Ginkgoales (order of plants) [Add to Longdo]
イネ科;稲科[イネか(イネ科);いねか(稲科), ine ka ( ine ka ); ineka ( ine ka )] (n) Poaceae (grass family of plants); Gramineae [Add to Longdo]
イラクサ目[イラクサもく, irakusa moku] (n) (obs) (See バラ目) Urticales (order of plants) [Add to Longdo]
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane [Add to Longdo]
インプラント[, inpuranto] (n,vs) implant (esp. dental) [Add to Longdo]
インプラント義歯[インプラントぎし, inpuranto gishi] (n) dental implant; implant denture [Add to Longdo]
ウエルカムプラン21[ウエルカムプランにじゅういち, uerukamupuran nijuuichi] (n) Welcome Plan 21 [Add to Longdo]
ウコギ科[ウコギか, ukogi ka] (n) Araliaceae (plant family); aralia or ginseng [Add to Longdo]
ウリノキ科[ウリノキか, urinoki ka] (n) Alangiaceae (plant family); (common name) the Alangium family [Add to Longdo]
ウルシ科[ウルシか, urushi ka] (n) Anacardiaceae (plant family); (common name) the sumac family [Add to Longdo]
エアプランツ[, eapurantsu] (n) air plant (Tillandsia) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下飞机[xià fēi jī, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] to get off a plane; to deplane [Add to Longdo]
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN) [Add to Longdo]
中转[zhōng zhuǎn, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ, / ] to change (train or plane); transfer; correspondence [Add to Longdo]
主意[zhǔ yi, ㄓㄨˇ ㄧ˙, ] plan; idea; decision [Add to Longdo]
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] attendant on an airplane, train, boat etc [Add to Longdo]
九面体[jiǔ miàn tǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] enneahedron (solid figure having nine plane faces) [Add to Longdo]
事与愿违[shì yǔ yuàn wéi, ㄕˋ ㄩˇ ㄩㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] things don't turn out the way you want or plan [Add to Longdo]
五年计划[wǔ nián jì huà, ˇ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Five-Year Plan [Add to Longdo]
五星[wǔ xīng, ˇ ㄒㄧㄥ, ] the five visible planets, namely: Mercury 水星, Venus 金星, Mars 火星, Jupiter 木星, Saturn 土星 [Add to Longdo]
仙草[xiān cǎo, ㄒㄧㄢ ㄘㄠˇ, ] a kind of plant used as a medicinal herb in ancient times [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] to plan a project; to stand on tiptoe; Taiwan pr. qi4 [Add to Longdo]
企划[qǐ huà, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] to plan; to lay out; to design [Add to Longdo]
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
借箸[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, ] lit. to borrow chopsticks; to make plans for sb else [Add to Longdo]
停机[tíng jī, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] to stop machine; to stop printing; parking place (for plane at airport); to park (a plane) [Add to Longdo]
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical) [Add to Longdo]
八卦阵[bā guà zhèn, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄓㄣˋ, / ] lit. battle plan based on the eight trigrams (in legend); fig. a clever plan; a fiendishly complicated predicament [Add to Longdo]
具体计划[jù tǐ jì huà, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] a concrete plan; a definite plan [Add to Longdo]
具体说明[jù tǐ shuō míng, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, / ] explicit explanation; to specify [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright [Add to Longdo]
冥王星[Míng wáng xīng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Pluto (planet) [Add to Longdo]
冷水[lěng shuǐ, ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, ] cold water; unboiled water; fig. not yet ready (of plans) [Add to Longdo]
出台[chū tái, ㄔㄨ ㄊㄞˊ, / ] to lay out (e.g. a plan) [Add to Longdo]
出谋划策[chū móu huà cè, ㄔㄨ ㄇㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄘㄜˋ, / ] (成语 saw) to give advice; to put forward plans and ideas (also derog.) [Add to Longdo]
切平面[qiē píng miàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] tangent plane (to a surface) [Add to Longdo]
刈羽[Yì yǔ, ㄧˋ ㄩˇ, ] Kariba or Kariwa, Japanese name; Kariwa, site of Japanese nuclear power plant near Niigata 新潟 [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] a carpenter's plane; to plane; to level; to make smooth [Add to Longdo]
刨刀[bào dāo, ㄅㄠˋ ㄉㄠ, ] planing tool [Add to Longdo]
刨工[bào gōng, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄥ, ] planing; planing machine operator; planer [Add to Longdo]
刨程[bào chéng, ㄅㄠˋ ㄔㄥˊ, ] planing length [Add to Longdo]
前部[qián bù, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, ] front part; front section; nose (of a plane) [Add to Longdo]
加工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant [Add to Longdo]
动植物[dòng zhí wù, ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ, / ] plants and animals; flora and fauna [Add to Longdo]
包乘[bāo chéng, ㄅㄠ ㄔㄥˊ, ] to charter (a car, ship, plane) [Add to Longdo]
包机[bāo jī, ㄅㄠ ㄐㄧ, / ] chartered plane; to charter a plane [Add to Longdo]
十二星座[shí èr xīng zuò, ㄕˊ ㄦˋ ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] the twelve constellations on the ecliptic plane; the signs of the zodiac [Add to Longdo]
千方百计[qiān fāng bǎi jì, ㄑㄧㄢ ㄈㄤ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. thousand ways, a hundred plans (成语 saw); by every possible means [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] plants [Add to Longdo]
原定[yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ, ] originally planned; originally determined [Add to Longdo]
取代[qǔ dài, ㄑㄩˇ ㄉㄞˋ, ] substitute; to replace; to supplant [Add to Longdo]
古柯树[gǔ kē shù, ㄍㄨˇ ㄎㄜ ㄕㄨˋ, / ] coca plant (source of cocaine) [Add to Longdo]
吊兰[diào lán, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄢˊ, / ] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant [Add to Longdo]
同翅目[tóng chì mù, ㄊㄨㄥˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, ] Homoptera (insect suborder including cicadas, aphids, plant-hoppers, shield bugs etc) [Add to Longdo]
问鼎[wèn dǐng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ, / ] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win [Add to Longdo]
问鼎中原[wèn dǐng zhōng yuán, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win [Add to Longdo]
单子叶[dān zǐ yè, ㄉㄢ ㄗˇ ㄧㄝˋ, / ] monocotyledon (plant family distinguished by single embryonic leaf, includes grasses, orchids and lillies) [Add to Longdo]
器官移殖[qì guān yí zhí, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄧˊ ㄓˊ, ] organ transplant [Add to Longdo]
四个现代化[sì gè xiàn dài huà, ㄙˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Deng Xiaoping's four modernizations practised from the 1980s (possibly planned together with Zhou Enlai), namely modernization of industry, agriculture, national defense and science and technology; abbr. to 四化 [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated [Add to Longdo]
国家发展和改革委员会[guó jiā fā zhǎn hé gǎi gé wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄏㄜˊ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC National development and reform commission, set up in 2003 to replace previous State Planning Committee [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane [Add to Longdo]
ネットワーク計画[ネットワークけいかく, nettowa-ku keikaku] network planning [Add to Longdo]
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane [Add to Longdo]
ビットプレーン[びっとぷれーん, bittopure-n] bit plane [Add to Longdo]
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning [Add to Longdo]
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning [Add to Longdo]
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP) [Add to Longdo]
計画[けいかく, keikaku] plan (vs), schedule [Add to Longdo]
計画停止[けいかくていし, keikakuteishi] planned shutdown [Add to Longdo]
後方境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane [Add to Longdo]
光基準面[ひかりきじゅんめん, hikarikijunmen] optical reference plane [Add to Longdo]
試験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane [Add to Longdo]
番号計画[ばんごうけいかく, bangoukeikaku] numbering plan [Add to Longdo]
平面図[へいめんず, heimenzu] plan [Add to Longdo]
面オクテット[めんオクテット, men okutetto] plane octet [Add to Longdo]
予定[よてい, yotei] plan (vs), schedule [Add to Longdo]
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
予定[よてい, yotei] Plan, Programm, Erwartung [Add to Longdo]
企てる[くわだてる, kuwadateru] planen, unternehmen, versuchen [Add to Longdo]
企図[きと, kito] Vorsatz, Absicht, -Plan [Add to Longdo]
企画[きかく, kikaku] -Plan, Entwurf [Add to Longdo]
原案[げんあん, gen'an] der_urspruengliche_Plan, der_urspruengliche_Entwurf [Add to Longdo]
[ず, zu] Zeichnung, Plan, Skizze [Add to Longdo]
図る[はかる, hakaru] planen [Add to Longdo]
地図[ちず, chizu] Landkarte, Plan [Add to Longdo]
寸法[すんぽう, sunpou] -Mass, -Groesse, -Plan [Add to Longdo]
惑星[わくせい, wakusei] Planet [Add to Longdo]
散漫[さんまん, sanman] Zerstreutheit, Planlosigkeit [Add to Longdo]
時間表[じかんひょう, jikanhyou] Stundenplan, Zeitplan [Add to Longdo]
[あん, an] PLAN, VORSCHLAG, ANTRAG [Add to Longdo]
[あん, an] Plan, Vorschlag, Antrag [Add to Longdo]
桟道[さんどう, sandou] Bohlenweg, Laufplanke [Add to Longdo]
構想[こうそう, kousou] Konzeption, -Plan, Entwurf [Add to Longdo]
段取り[だんどり, dandori] Programm, Plan, Vorbereitung [Add to Longdo]
漫然[まんぜん, manzen] ziellos, planlos [Add to Longdo]
献立[こんだて, kondate] Speisekarte, Programm, -Plan [Add to Longdo]
皮膚移植[ひふいしょく, hifuishoku] Hauttransplantation [Add to Longdo]
移植[いしょく, ishoku] Verpflanzung, Transplantation [Add to Longdo]
[さく, saku] MASSNAHME, PLAN, POLITIK [Add to Longdo]
経済企画庁[けいざいきかくちょう, keizaikikakuchou] Wirtschaftsplanungsamt [Add to Longdo]
[けい, kei] Messen, Plan, Summe [Add to Longdo]
計画[けいかく, keikaku] Plan, Entwurf, Absicht [Add to Longdo]
計略[けいりゃく, keiryaku] -Plan, _List, Raenke [Add to Longdo]
設計[せっけい, sekkei] Plan, Entwurf [Add to Longdo]
謀る[はかる, hakaru] -planen, ersinnen, betruegen [Add to Longdo]
趣向[しゅこう, shukou] -Plan, -Idee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (27 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plan \Plan\, v. t. [imp. & p. p. {Planned}; p. pr. & vb. n.
   {Planning}.]
   1. To form a delineation of; to draught; to represent, as by
    a diagram.
    [1913 Webster]
 
   2. To scheme; to devise; to contrive; to form in design; as,
    to plan the conquest of a country.
    [1913 Webster]
 
       Even in penance, planning sins anew. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plan \Plan\, n. [F., fr. L. planus flat, level. See {Plain}, a.]
   1. A draught or form; properly, a representation drawn on a
    plane, as a map or a chart; especially, a top view, as of
    a machine, or the representation or delineation of a
    horizontal section of anything, as of a building; a
    graphic representation; a diagram.
    [1913 Webster]
 
   2. A scheme devised; a method of action or procedure
    expressed or described in language; a project; as, the
    plan of a constitution; the plan of an expedition.
    [1913 Webster]
 
       God's plans like lines pure and white unfold. --M.
                          R. Smith.
    [1913 Webster]
 
   3. A method; a way of procedure; a custom.
    [1913 Webster]
 
       The simple plan,
       That they should take who have the power,
       And they should keep who can.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Body plan}, {Floor plan}, etc. See under {Body}, {Floor},
    etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Scheme; draught; delineation; plot; sketch; project;
     design; contrivance; device. See {Scheme}.
     [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Plan [plaːn] (n) , s.(m )
   concept; idea; plan
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 carte
 
 1. yemek listesi, menü
 2. (iskoç) oyun kâğıdı
 3. (eski.) harita, plan
 4. eskrimde bir hamle veya savunma durumu. carte blanche kayıtsız şartsız yetki. carte de visite kartvizit.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 blueprint
 
 1. mavi kopya
 2. proje, plan
 3. mavi kopya çekmek
 4. tasarlamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cadre
 
 1. (ask.) kadro, yeni yetişen subayları eğitecek subaylar heyeti
 2. çerçeve, plan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chart
 
 1. (den) portolon, deniz haritası
 2. plan, grafik
 3. çizelge
 4. plan yapmak, plan çıkarmak
 5. harita yapmak. chartless haritasız.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 collapse
 
 1. çökmek, göçmek, yıkılmak
 2. katlanıp bukülmek, açılır kapanır olmak (iskemle, masa)
 3. birsonuca bağlamadan dağılmak (proje, plan)
 4. cesaretini kaybetmek
 5. (balon) sönmek
 6. (tıb.) çökmek
 7. ciğerlere hava gitmemek
 8. çökertmek, ylkmak
 9. göçme, çökme, yıkılma. collapsible portatif, açılır kapanır.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 counsel
 
 1. danışma, müşavere, istişare
 2. dava vekili
 3. tedbir, ihtiyat, basiret
 4. öğüt, nasihat
 5. düşünce, gaye, maksat, plan
 6. nasihat vermek, öğüt vermek, akıl öğretmek. keep one' own counsel fikirlerini kendine saklamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 design
 
 1. plan, taslak, proje
 2. gaye, amaç, maksat, hedef
 3. fikir
 4. entrika, desise
 5. (güz) (san) resim taslağı, kompozisyon, model, motif. have de(sig.)ns on someone veya something birisinde veya bir şeyde gözü olmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 diagram
 
 1. diyagram
 2. çizge
 3. plan, şema, resim, şekil
 4. diyagram çizmek. diagrammatic diyagrama ait, diyagram halinde, ayrıntıları olmayan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 drawing
 
 1. çizim, karakalem resim, resim taslağı
 2. kroki, plan
 3. çizme sanatı
 4. piyango, çekiliş. drawing account açık hesap. drawing board resim tahtası. draw (ing) book resim defteri. drawing card ilgi çekici kimse veya program. drawing compasses resim pergeli. drawing room misafir odası, salon drawing knife, draw shave iki saplı bıçak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 game
 
 1. oyun, eğlence
 2. (spor)
 3. oyun partisi, parti
 4. plan, tertip
 5. av, şikâr
 6. av eti game bird av kuşu game fish yakala nınca direnen balık game laws av hu kuku game theory (oyun, savaş, tica rette) matematik hesap ile en isabetli hareket tarzını tespit etme game of chance kumar be off one, game oynaya cak halde olmamak make game of alay etmek, eğlenmek play the game usule göre oynamak, iyi sporcu olmak The game is up Plan suya düştü
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 implement
 
 1. tamamlamak, ikmal etmek
 2. yerine getir mek (taahhüt, plan)
 3. infaz etmek, yürütmek
 4. alet, araç.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 layout
 
 1. plan, tertip
 2. takım
 3. (matb.) mizanpaj
 4. (argo.) ziyafet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 line
 
 1. çizgi, yol, hat
 2. ip, sicim
 3. iplik
 4. (çoğ.) dizgin
 5. ölçme ipi
 6. olta ipi
 7. satır, mısra
 8. hudut hattı
 9. seri, dizi
 10. ekvator çizgisi
 11. enlem veya boylam dairesi, (mat.) eni ve kalınlığı olmayan çizgi, geometrik çizgi
 12. plan, desen, şekil
 13. sıra
 14. kısa mektup, pusula, not
 15. hareket tarzı
 16. fikir silsilesi
 17. hiza
 18. belirli bir cins veya marka mal
 19. (tiyatro) rol, kısım
 20. vapur şirketi
 21. tarik, yol, hat
 22. (ask.) savunma hattı, saf, sıra
 23. (den.) saf halinde yanyana giden gemi kafilesinin meydana getirdigi hat
 24. silsile, sıra
 25. nesep, soy
 26. saha, çığır
 27. meslek, hizmet, meşguliyet
 28. bir pusun on ikide birini teşkil eden ölçü çizgisi
 29. (argo.) kandırıcı sözler, ikna edici sözler. line engraving çizgilerle hakkedilmiş resim kalıbı
 30. tire klişesi. lineofbattle ship eskiden savaş hattı gemisi. line of vision görüş hattı. line squall bora, fırtna. line up sıraya girmek
 31. tarafını tutmak
 32. sıralamak
 33. kıyas etmek, karşılaştırmak. all along the line sıra boyunca bring into line sıraya getirmek. branch line şube hattı, kol: asıl işe ek olarak yapılan ikinci derecede iş. draw the line bir şeyi reddetmek, yapmamak. drawn up in line saf tutmuş. have a line on hakkında bilgi almak, bilgisi olmak. hold the line değişikliğe karşı olmak
 34. telefonu kapatmamak. in line for kazanma ihtimali olan. in line with uygun
 35. bir hizada. in my line kabiliyet veya faaliyet alanımda. main line ana hat, anayol
 36. başlıca iş. on a line aynı hizada, bir sırada. on the line peşin (ödeme) out of line aynı fikirde olmayan
 37. itaatsiz
 38. uyuşmamış. read between the lines yazılı olanından fazlasını okumak, bir yazıdaki kapalı anlamı keşfetmek. the color line beyaz insanların diğer ırklarla aralarında gözettikleri fark. the line ekvator
 39. ordu veya donanma. toe the line bir kanun veya kurala itaat etmek veya ettirmek. What' your line? Ne işle uğraşıyorsunuz?
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 map
 
 1. (-ped, - ping) harita, plan
 2. ( argo) surat
 3. haritasını yapmak
 4. ayrıntılarıyle planlamak. off the map ortadan kaybolmuş. put on the map (k. dili) (bir yerin) ismini duyurmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 model
 
 1. örnek, model, numune
 2. kalıp, şekil
 3. resim, plan
 4. örnek tutulacak kimse
 5. manken
 6. numune veya model olan
 7. örnek tutulmaya lâyık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 plat
 
 1. (-ted, -ting) (eski) küçük toprak parçası arsa
 2. plan, çap
 3. (eski) şehir planı çizmek .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 platform
 
 1. platform, yüksekçe yer, kürsü
 2. peron
 3. tramvay sahanlığı
 4. bir siyasi partinin resmen kabul ettiği prensipler, parti programı
 5. plan, tasarı. platform car açık yük vagonu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 project
 
 1. plan, proje, tasarı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 recipe
 
 1. yemek tarifi
 2. reçete, tertip
 3. çare, çözüm, plan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rede
 
 1. (eski), (leh.) öğüt vermek, nasihat etmek
 2. izah etmek, anlatmak
 3. öğüt, nasihat
 4. plan, tertip
 5. masal, hikaye
 6. tefsir.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 apercu
 
 1. bakış, nazar
 2. özet, hulâsa, plan.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 plan [plɑn]
   intention; meaning; plan
   level
   design; diagram; plan; plane
   plan; project; scheme
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 plan
   design; diagram; plan; plane
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 plan [plã]
   map
   design; diagram; plan; plane
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top