Search result for

*pixel*

(77 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pixel, -pixel-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pixel(พิก'เซลฺ) ย่อมาจาก picture element หมายถึง จุดที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพ เหมือนอะตอมที่รวมตัวกันเป็นโมเลกุล (อะตอมนั้นไม่อาจจะแยกแยะต่อไปได้อีกแล้ว) จอภาพที่แสดงภาพที่มีจุด เล็ก ๆ มาก จะยิ่งให้ภาพที่คมชัด ในปัจจุบัน จอภาพชั้นดีและมีประสิทธิภาพสูง จะมีถึง 1,280 จุดในแนวตั้ง และ 1,024 จุดในแนวนอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pixel; PEL; picture elementจุดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pixel; pel; picture elementจุดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PEL; picture element; pixelจุดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pel; picture element; pixelจุดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picture element; PEL; pixelจุดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
picture element; pel; pixelจุดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit per pixelบิตต่อจุดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Voxel {n}; Volume pixel {n} [comp.](ว๊อก'เซลฺ) ย่อมาจาก volume pixel หมายถึง ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพ
See also: R. pixel

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Data services has already blown up the pixels, but we're sending it to the N.S.A.ฝ่ายข้อมูลได้ปรับค่าความเข้ม ของเม็ดสีเพิ่มขึ้นแล้ว และเราได้ส่งข้อมูลไปให้ทาง สภาความมั่นคงแห่งชาติ White to Play (2009)
We replaced pixels and then built a 3-D model of it.เราเอาเม็ดสีแทนที่เข้าไป และสร้างเป็นภาพจำลองสามมิติ Believe (2009)
This was verified by the scanning software at a pixel level.นี่เป็นการดึงภาพจากซอฟ์แวร์ที่สแกน ในแต่ละระดับพิกเซล The X in the File (2010)
Then I translated each pixel of the infrared spectrum into a pixel of the visible color spectrum.แล้วแปลงภาพแต่ละพิกเซล ด้วยแถบสี อินฟาเรด ให้เป็นพิกเซลจากแถบสีที่สามารถมองเห็นได้ The X in the File (2010)
Every computer-generated image, no matter how realistic, breaks down into pixels when you get close enough.ที่อุดมไปด้วย เทไรล คิดว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่ ในลักษณะของการจำลองยักษ์บาง ที่ผู้สร้างของเราอาจจะมีการใช้ Is There a Creator? (2010)
In the past century, physicists have discovered that matter really is made of tiny, little pixels, fundamental, indivisible particles billions of times smaller than an atom.และเขาคิดว่าเขาพบหลักฐาน สำหรับมันในธรรมชาติ มีวิธีหนึ่งที่จะบอกคือ ถ้าคุณกำลังมองหาที่ จำลองคอมพิวเตอร์ Is There a Creator? (2010)
It's quantized. It's made of pixels.นักฟิสิกส์ได้ค้นพบ Is There a Creator? (2010)
Everything is made of individual pixels, which means the universe has a finite number of components, which means it has a finite number of states, which means it's computable.พันล้านครั้งมีขนาด เล็กกว่าอะตอม ทฤษฎีที่อธิบายทั้งหมด นี้กลศาสตร์ควอนตัม Is There a Creator? (2010)
You can build a wide field of your telescope with a huge number of pixels that measure all these stars simultaneously, and then you can watch each and every individual star to see what planet is crossing it.เพื่อดูว่าดาวเคราะห์ จะข้ามมัน เคปเลอร์ทำอย่างนี้มีความ ถูกต้องน่าตื่นตาตื่นใจ โดยทั่วไปจะเป็นกล้องขนาด ใหญ่ที่โคจรอยู่ในอวกาศ Are We Alone? (2010)
THIS SENSOR HAS AN INCREDIBLE 520 MEGAPIXELS.ปฏิวัติวิธีที่เราเห็นจักรวาล Beyond the Darkness (2010)
In this case, a 12.2 megapixel Notron camera.ในกรณีนี้ กล้องนอร์ตอน 12.2 ล้านพิกเซล Sudden Death (2010)
I just realized we're about to spend an evening watching a plasma screen with a cluster of dead pixels in the upper left-hand corner.ฉันเพื่อนึกออกว่า เราจะต้องทนดูทีวีจอพลาสม่า ที่มีจุดสีดำๆอยู่บนมุมซ้ายของจอ The Toast Derivation (2011)
Is it about me or the dead pixels?ฉันฉันหรือว่าจุดสีดำๆ บนทีวี The Toast Derivation (2011)
Actually, I just read that they developed an 18 mega-pixel camera that's quite extraordinary.ที่จริงแล้ว ฉันเพิ่งอ่านว่า มีกล้อง สิบแปดล้านพิกเซลที่ค่อนข้างเลิศ The Bump in the Road (2012)
Past the slides and viles, beyond the lines of the police report, between the pixels of all those printed faces of sad dead girls.ภาพและความเลวทรามในอดีต เกินกว่าที่จะอยู่ในรายงานของตำรวจ ท่ามกลางรายละเอียดเหล่านั้น Oeuf (2013)
Garcia, I need Kevin to go through every single pixel of these photographs.กราเซีย ผมอยากให้เควิลตรวจสอบ ภาพพวกนี้อย่างละเอียดที่สุด Brothers Hotchner (2013)
Each pixel on that sensor is represented by a P-doped mos capacitor.แต่ละพิกเซลบนเซนเซอร์ ใช้แทนคาปาซิเตอร์มอสแบบพี The Event Horizon (2014)
All right. Um, the pixels.อืม พิกเซล The Event Horizon (2014)
The pixels are really just an electronic pulse.พิกเซลมันเป็นแค่ สัญญาณอิเล็คโทรนิกส์ The Event Horizon (2014)
Theoretically, each pixel could be individually modified to display a different image than the one represented by the incoming photons.ในทางทฤษฎี แต่ละพิกเซล อาจถูกดัดแปลงได้ เพื่อแสดงผลภาพ ที่แตกต่าง จากโฟตอนขาเข้า The Event Horizon (2014)
Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner.คิดว่าโหดร้ายไม่มีที่ สิ้นสุดที่เข้าเยี่ยมชม โดยอาศัยอยู่ในมุมหนึ่ง ของพิกเซลนี้ ที่อยู่อาศัยที่แตกต่างแทบจะไม่ Unafraid of the Dark (2014)
Two million pixels of resolution. Everything I ever wanted.สองล้านพิกเซลความละเอียด ทุกอย่างที่ฉันเคยต้องการ Jupiter Ascending (2015)
Come on. We're just an ocean of pixels in a dog's eyes, Pam.เราเป็นแค่จุดสีขาวดำ ในสายตาหมา แพม Max (2015)
Everything that has ever happened in all of human history has happened on that pixel.ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เคยเกิดขึ้นมาทั้งหมด ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เกิดขึ้นในจุดเล็กๆนั้น An Inconvenient Truth (2006)
The original picture is broken down into pixels, the smallest element on the emulsion, sort of an atom of the picture.Das Bild ist in Pixel unterteilt, den kleinsten Elementen, eine Art Atom des Fotos. No Way Out (1987)
Then, and this is the good part, the computer just asks itself what would be next to what if we played with the pixels.Der Computer fragt sich dann, was wo sein würde, wenn die Pixel umgeordnet würden. No Way Out (1987)
Oh, it's my PixelVision camera.Oh, das ist meine PixelVision-Kamera. Slacker (1990)
Let's look at the colour shift in the pixels.Schauen wir auf die Farbveränderung in den Pixeln. Rising Sun (1993)
Let's look at those pixels.Schauen wir uns die Pixel an. Rising Sun (1993)
Pixels have been doctored.Die Pixel wurden manipuliert. Rising Sun (1993)
Print the same scene over and over to keep the pixels - the grain - alive.Dieselbe Aufnahme immer wieder, um die Pixel farbkräftig zu halten. Rising Sun (1993)
Look, I'll drop out all the artificial pixels.- Ja. Ich lösche alle künstlichen PixelJudge Dredd (1995)
That world is nothing but a pixilated pinball game unless you get those passwords from the real Lois Lane.Diese Welt ist nichts weiter als ein Pinballspiel mit Pixeln, außer du gelangst an die Passwörter der echten Lois Lane. Oh, die kriege ich. Virtually Destroyed (1995)
The blue pixels.Die blauen PixelFaster Than a Speeding Vixen (1997)
We highlight the cardinal points of the victim's face, which creates an abstraction I can enhance by the minute degrees of pixel contrast.Man markiert die Kardinalpunkte und erzeugt damit ein digitales Abbild, das man durch die Feinabstufung des Pixelkontrasts verschärft. The Mikado (1998)
To our eye, maybe, but at the pixel level there could be a slight difference.Für das bloße Auge vielleicht, aber auf der Pixelebene könnte es anders aussehen. The Mikado (1998)
It looks like an errant pixel.Das sieht wie ein verirrter Pixel aus. Urgo (2000)
She touched me! As for the twisted Tinkerbell... with the band-aids, her name was Pixel.Die durchgeknallte Fee mit den Pflasternwar PixelHappy Campers (2001)
Pixel herself wisely never tries.Pixelselbsthatte es klugerweise nie versucht. Happy Campers (2001)
Are you a lesbian or... What are you, Pixel?PixelHappy Campers (2001)
Pixel and Adam sitting in a tree... f-u-c-k-i-n...Pixel undAdamsitzenimBaum. - UndF-l-C-K-E-N. Happy Campers (2001)
Look, I overheard you and Pixel... outside the mess hall.ichhabedas Gespräch zwischenPixel unddir gehört. Happy Campers (2001)
1 lux, 250 by 268 pixels.1 Lux, 250 mal 268 PixelThe Experiment (2001)
- She's pixels.- Sie ist bloß Luft. Pixels. S1m0ne (2002)
Their programs generate pixel interpolation based on Bayesian analysis.Ihre Programme interpretieren Pixel mithilfe der Bayesischen Analyse. Reunion (2003)
Four megapix, 16 megs of memory... 3X optical, 4X digital zoom.Vier Megapixel, 16 MB Speicher. Hot Shots (2003)
Maybe if I had a 4.0 Megapix, three time optical, fully digitalized camera... I could've taken some quality photos of them Benzes in those cans.Wenn ich vielleicht eine volldigitale Kamera mit 4 Megapixel und 3-fach-Zoom hätte,... hätte ich ein paar hochwertige Fotos von den Wagen in den Containern machen können. Storm Warnings (2003)
It's based on the Mars global surveyor's ability to interpolate information from corresponding pixels - so you can build a composite...Er basiert auf der Mars-Global-Vermessung, man kann Informationen aus gleichen Pixels einfügen, dass man eine Zusammensetzung... Enigma (2004)
The tech says that it had to be printed from a negative and the border width dates it pre 1950.- Der Techniker sagt... 30 STUNDEN VERMISST ...dass es aufgrund der Pixel von einem Negativ von vor 1950 stammen muss. Trials (2004)
It wasn't bad, but you could see the pixels more.Die war auch nicht schlecht, aber die Pixel hat man mehr gemerkt. Aislados (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้านพิกเซล[n.] (lān phiksēl) EN: megapixel   FR: mégapixel [m]
พิกเซลล์[n.] (phiksēl) EN: pixel   FR: pixel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIXEL    P IH1 K S AH0 L
PIXELS    P IH1 K S AH0 L Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildpunkt {m}; Pixel {n} [comp.]pixel (picture element) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドット[, dotto] (n,adj-no) (1) dot; point; (2) polka dots; (3) pixel; (P) [Add to Longdo]
ピクセル[, pikuseru] (n) {comp} pixel; picture element; PEL [Add to Longdo]
ピクセルアスペクト比[ピクセルアスペクトひ, pikuseruasupekuto hi] (n) pixel aspect ratio [Add to Longdo]
ピクセルシェーダ[, pikuserushie-da] (n) {comp} pixel shader [Add to Longdo]
ポストピクセルブレンド[, posutopikuseruburendo] (n) {comp} post-pixel blending [Add to Longdo]
モザイク[, mozaiku] (n,adj-no) (1) mosaic; (2) pixelated obscuring in images and video, usu. for censorship; (P) [Add to Longdo]
画素[がそ, gaso] (n) picture element; image pixel; PEL [Add to Longdo]
輝点[きてん, kiten] (n) light spot (e.g. blip on radar); always-on pixel (as a defect in LCD screens, etc.); calescence point [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
像素[xiàng sù, ㄒㄧㄤˋ ㄙㄨˋ, ] pixel, #4,285 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピクセル[ぴくせる, pikuseru] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
画素[がそ, gaso] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIXEL
     PIcture ELement
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pixel [piksəl]
   pixel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top