หรือคุณหมายถึง %pitschnaß%?
Search result for

*pitschnass*

(27 entries)
(0.0476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pitschnass, -pitschnass-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, for one thing, this floor would be soaking wet.Ich meine, zum einen wäre dieser Boden pitschnassArthur 2: On the Rocks (1988)
Look at this rascal. He's a wet boy, isn't he? You're a water monster.Seht doch mal, diese pitschnasse kleine Promenadenmischung! Principal Charming (1991)
But quick, I'm drenched. Here.Aber schnell, ich bin schon pitschnassAmigomío (1994)
You're soaking wet!Sie sind pitschnass... A Pure Formality (1994)
- She'll be wet through.- Sie wird pitschnass sein. Sense and Sensibility (1995)
My socks are soaked.Meine Socken sind pitschnassDistant (2002)
I am getting pelted.Ich werde pitschnassCharlie's Angels: Full Throttle (2003)
He came home one night... four in the morning, soaking wet... probably drunk as a skunk.Er kommt gegen vier nach Hause, pitschnass, betrunken wie ein Seemann, kriegt eine Lungenentzündung. Und sie soll schuld sein? The Five People You Meet in Heaven (2004)
You'll get pissed in a storm like this.Du wirst pitschnass in einem Sturm wie diesem. Brokeback Mountain (2005)
You're so wet.Sie sind pitschnassThe Chumscrubber (2005)
Stephane who twisted his hand is butt-naked in the hall.Stéphane, der verletzte Klavierträger, nackt und pitschnass im Treppenhaus. The Science of Sleep (2006)
You're drenched!- Ihr seid pitschnassPauline et François (2010)
Shut up. -Why are you wet?- Warum sind Sie pitschnassTooth Fairy (2010)
My, look at you.. you're sopping wet!Du bist ja pitschnassChildren Who Chase Lost Voices (2011)
Rebecky, you are soaking wet.Becky! Du bist ja pitschnassMancation (2012)
You're soaking wet.Du bist pitschnassState of Independence (2012)
Both of them were all wet! - Splendid! The donkey and Vera...Der Esel und Vera waren pitschnassDer Überfall (2013)
You're soaking wet.Sie sind pitschnassNo Good Deed (2014)
You'll get soaked.Du wirst pitschnassA Noble Intention (2015)
Gloria's 90 pounds soaking wet. - Yeah.- Glorias 40 Kilo, pitschnassPilot (2015)
Drenched.- PitschnassPilot (2016)
God... Oh, God, I'm sopping wet.Mann, ich bin pitschnassKeep the Home Fires Burning (2016)
We were also soaked, frozen, worn out, and because we had no food with us, we were also hungry.Außerdem waren wir pitschnass, erschöpft und uns war eiskalt. Da wir nichts zu essen dabei hatten, hatten wir großen Hunger. The Beach (Buggy) Boys - Part 1 (2016)
Oh! Oh, darling, you're dripping wet!Liebes, du bist ja pitschnassThe Thrill of It All (1963)
Well, how about in the tree, half-naked, dripping wet?Und dass ich da oben im Baum saß. Halb nackt und pitschnassSupport Your Local Sheriff! (1969)
I'm soaking wet, I'm going back to the village...Ich bin pitschnass, ich gehe zurück ins Dorf. Don't Torture a Duckling (1972)

German-Thai: Longdo Dictionary
pitschnass(adj) เปียกโชก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top