Search result for

*personalize*

(39 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: personalize, -personalize-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personalize[VT] ทำให้เป็นส่วนตัว, See also: ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล, ทำให้ของบุคคล, Syn. particularize, personify
impersonalize[VT] ทำให้ขาดลักษณะของมนุษย์, See also: ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
personalize(เพอ'ซะนัลไลซ) vt. ทำให้เป็นส่วนตัว,ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล,ทำให้เป็นของตัว,ทำให้เป็นตัว., See also: personalization n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
TRY NOT TO PERSONALIZE IT.อย่าทำให้เป็นเรื่องส่วนตัวสิ Zoe's Reprise (2009)
Okay, please examine your personalized menus.เอาล่ะ ดูเมนูอาหารประจำตัว Acafellas (2009)
You can't personalize this,jeff.มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เจฟฟ์ To Hell... And Back (2009)
I've got everyone's personalized cookie tombstones, por tradicion,ฉันเตรียมคุกกี้ป้ายหลุมศพของแต่ละคนไว้แล้ว por tradicion Introduction to Statistics (2009)
It's called a purse, and as every woman knows, it can hold just about anything, from a personalized cell phone... to a romance novel... to much-needed medication.มันเรียกว่ากระเป๋าใบเล็ก เหมือนกับที่ผู้หญิงทุกคนรู้ มันใส่ได้แทบจะทุกอย่าง The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
And I know you're probably going to be tempted to personalize this and--และฉันรู้ว่าเรื่องนี้มันยั่วยวนเธอ ให้นำมาทำเป็นเรื่องส่วนตัวและ.. I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
I mean, I just started decorating our personalized nut cups, and I'm only on the fifth one and...ฉันหมายถึง ฉันเพิ่งเริ่มตกแต่ง ตระกร้าสำหรับแต่ละคน และเพิ่งทำได้แค่ 5 อัน และ... Dance with Somebody (2012)
Someone's personalized condoms just came in the mail.บางคนมี condoms ส่วนตัว เพียงรับมาจากพัสดุ The Story of the 50 (2012)
There should be personalized party favors...งานเลี้ยงควรมีสีสันพิเศษเฉพาะตัว With So Little to Be Sure Of (2012)
They've managed to depersonalize these kids as a way of rationalizing the body count.พวกเขาจับเด็กพวกนี้มา เพื่อเล่นเป็นเกมของตัวเอง The Wheels on the Bus... (2012)
You get that these are personalize action figures.คุณรู้ใช่ไหมว่านี่มันเป็นโมเดลที่ทำขึ้นเฉพาะคนเลยนะ The Cooper/Kripke Inversion (2013)
Jack will be there to personalize your responses, and I'll be at the ready in case anyone goes off book.แจ็คจะอยู่ตรงนั้น เพื่อช่วยอีกแรง และฉันจะเตรียมพร้อมเสมอ เผื่อมีใครถามนอกคำถาม Masquerade (2013)
Come in for a personalized fitting.ได้รับส่วนลดพิเศษ Goodfellas (1990)
- Oh, actually there's a personalized letter here from Ed McMahon saying you just won a million dollars.โอ้ว .. ใช่ ... ...มีจดหมายชิงรางวัลฉบับหนึ่ง จาก เอ็ด แมคมาฮอร์น A Cinderella Story (2004)
I have business cards and a personalized coffee mug that backs up the whole thing.ผมมีนามบัตรและแก้วน้ำของตัวเอง ยืนยันในทุกสิ่ง 65 Million Years Off (2007)
- I'm not asking you to personalize it.- ฉันไม่ได้ขอให้เธอพูดเรื่องส่วนตัว The Brave One (2007)
So, you must have told her you were depersonalized, yeah?งั้นนาย ต้องบอกเธอเรื่องอาการประสาทนั่นด้วยนะ? Numb (2007)
Plus, it would be a relief to finally meet other depersonalized people as I was beginning to think I was the only one.มันคงรู้สึกดีขึ้น ถ้าได้ไปเจอคนอื่นๆ ที่ป่วยโรครู้สึกเหมือนไม่จริง ซึ่งตอนแรกผมคิดว่า มีแค่ผมคนเดียวที่เป็น Numb (2007)
Hasn't even been personalized yetยังไม่จัดการให้เป็นของส่วนตัวเลย Art Imitates Life (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSONALIZE    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z
PERSONALIZED    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z D
PERSONALIZES    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z AH0 Z
DEPERSONALIZE    D IY0 P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z
DEPERSONALIZE    D IY0 P ER1 S N AH0 L AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personalize    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z)
personalized    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z d)
personalizes    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entpersönlichen | entpersönlichend | entpersönlicht | entpersönlicht | entpersönlichteto depersonalize | depersonalizing | depersonalized | depersonalizes | depersonalized [Add to Longdo]
persönlicher gestalten; eine persönliche Note gebento make more personal; to personalize; to personalise [Br.] [Add to Longdo]
personalisieren | personalisierend | personalisiertto personalize; to personalise [Br.] | personalizing | personalized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーダーメード医療;オーダーメイド医療[オーダーメードいりょう(オーダーメード医療);オーダーメイドいりょう(オーダーメイド医療), o-da-me-do iryou ( o-da-me-do iryou ); o-da-meido iryou ( o-da-meido iryou )] (n) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
テーラーメード医療;テーラーメイド医療[テーラーメードいりょう(テーラーメード医療);テーラーメイドいりょう(テーラーメイド医療), te-ra-me-do iryou ( te-ra-me-do iryou ); te-ra-meido iryou ( te-ra-meido iryou )] (n) (See オーダーメード医療) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
パーソナライズ[, pa-sonaraizu] (n) {comp} personalize [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人格化[rén gé huà, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to personalize; anthropomorphism [Add to Longdo]
个性化[gè xìng huà, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to personalize; to customize (software) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Personalize \Per"son*al*ize\, v. t. [imp. & p. p.
     {Personalized}; p. pr. & vb. n. {Personalizing}.]
     To make personal. "They personalize death." --H. Spencer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top