Search result for

*personal*

(537 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: personal, -personal-
English-Thai: Longdo Dictionary
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., S. Individual Income Tax

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personal[ADJ] ส่วนตัว, See also: ส่วนบุคคล, เฉพาะบุคคล, เฉพาะตัว, Syn. private, secluded, Ant. public
personal[ADJ] ด้วยตนเอง, See also: โดยตนเอง, Syn. own, peculiar
personal[ADJ] เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว
personal[ADJ] ทางเรือนร่าง, See also: เกี่ยวกับรูปร่างภายนอก, ในด้านร่างกาย, Syn. corporal
personal[N] ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์), See also: บุคคลในข่าว
personal[ADJ] เกี่ยวกับบุรุษ (ในทางไวยากรณ์)
impersonal[ADJ] ซึ่งขาดบุคลิกลักษณะ, See also: ที่ไม่มีบุคลิกภาพ
impersonal[ADJ] ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคล, Syn. unrelated, unspecified
impersonal[ADJ] ที่ไม่ให้ความสำคัญ, See also: ที่เมินเฉย, Syn. cold, indifferent
personally[ADV] โดยส่วนตัว, See also: โดยส่วนบุคคล, เป็นส่วนตัว, Syn. in person
personally[ADV] โดยตรง, Syn. directly, Ant. indirectly
personalty[N] สังหาริมทรัพย์, See also: ทรัพย์สินส่วนตัว, Syn. personal property
personality[N] บุคลิกลักษณะ, See also: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว, Syn. disposition, nature, temperamant
personality[N] คนที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลมีชื่อเสียง, คนที่เป็นที่รู้จักกันดี, Syn. celebrity, personage
personalize[VT] ทำให้เป็นส่วนตัว, See also: ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล, ทำให้ของบุคคล, Syn. particularize, personify
impersonality[N] การขาดลักษณะของมนุษย์, Syn. generality
impersonalize[VT] ทำให้ขาดลักษณะของมนุษย์, See also: ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง
personal effects[N] สังหาริมทรัพย์, See also: ทรัพย์ส่วนตัว, Syn. belongings, personal estate
personal pronoun[AUX] บุรุษสรรพนาม
personal computer[N] เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว, Syn. microprocessor, home computer
split personality[N] การมีบุคลิกภาพสองคนในคนเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impersonal(อิมเพอ' ซะเนิล) adj. ไม่ใช่ส่วนตัว, ไม่มีลักษณะของมนุษย์, ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม. -n. คำกริยาหรือคำนามที่ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม.
impersonalise(อิมเพอ' เซิน นะไลซ) vt. ทำให้ไม่ใช่ส่วนตัว, ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ขาดบุคลิกภาพ., See also: impersonalisation,impersonalization n.
impersonality(อิมเพอซะแนล' ลิที) n. การขาดลักษณะของมนุษย์, การไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้อง, การขาดความห่วงต่อความต้องการของแต่ละบุคคล, การขาดผู้ติดต่อหรือผู้จัดการ, การขาดบุคลิกภาพ
personal(เพอ'ซะเนิล) adj. ส่วนตัว,ส่วนบุคคล,เกี่ยวกับบุรุษ (ในไวยากรณ์) ,เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว. n. ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์) ,บุคคลในข่าว, Syn. individual,private,bodily,carnal
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
personal computer disk opระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal digital assistanเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบเสื้อ แผนที่ทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯลฯ
personal pronounn. บุรุณสรรพนาม (I,we,you,he,she,it,they)
personality(เพอซะแนล'ลิที) n. บุคลิกภาพ,บุคลิกลักษณะ,บุคคล, Syn. character,nature
personalize(เพอ'ซะนัลไลซ) vt. ทำให้เป็นส่วนตัว,ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล,ทำให้เป็นของตัว,ทำให้เป็นตัว., See also: personalization n.
personalty(เพอ'ซะเนิลที) n. สังหาริมทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
impersonal(adj) ไม่มีตัวตน,ลอยๆ,ไม่เจาะจง
personal(adj) ส่วนตัว,เฉพาะตัว,ส่วนบุคคล,เฉพาะบุคคล,ด้วยตัวเอง
personality(n) บุคลิกภาพ,ท่าทาง,บุคคล,ความมีตัวตน
personally(adv) ส่วนตัว,ซึ่งแสดงเป็นตัว,ด้วยตัวเอง,เฉพาะตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PCT (personal cordless telephone)พีซีที (โทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PDC (personal digital communication)พีดีซี (การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal liability insuranceการประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal propertyสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว, สังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล [ดู personalty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal protection orderคำสั่งให้ความคุ้มครองบุคคล (ต่อการทำร้ายร่างกาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal recognizanceการปล่อยชั่วคราวโดยให้ประกันตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal rightสิทธิส่วนบุคคล, บุคคลสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal suretyผู้ค้ำประกันส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal unionรัฐร่วมประมุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personalismบุคคลลักษณนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personalityบุคลิกภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personalityสภาพบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premorbid personalityบุคลิกภาพก่อนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PC (personal computer)พีซี (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PC (personal computer)พีซี (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCN (personal communication network)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS (personal communication service)พีซีเอส (บริการสื่อสารส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCT (personal communication telephone)พีซีที (โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PHS (personal handy-phone system)พีเอชเอส (โทรศัพท์ไร้สายแบบพกพา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personalส่วนตัว, ส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal actionคดีฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal chattelสังหาริมทรัพย์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication network (PCN)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication service (PCS)บริการสื่อสารส่วนบุคคล (พีซีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication telephone (PCT)โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา (พีซีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychopathic personality; personality, antisocialบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PIN (personal identification number)พิน (รหัสประจำตัว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personality cultลัทธิบูชาบุคคล [ดู cult of personality] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality testการทดสอบบุคลิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, antisocial; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, inadequateบุคลิกภาพพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, legalสภาพนิติบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, obsessive-compulsiveบุคลิกภาพย้ำคิดย้ำทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, premorbidบุคลิกภาพก่อนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, psychopathic; personality, antisocialบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personaltyสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว, สังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล [ดู personal property] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal cordless telephone (PCT)โทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคคล (พีซีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal digital communication (PDC)การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิทิทัล (พีดีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal effectsของใช้ส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Names, Personal (Cataloging)ชื่อบุคคล (การทำบัตรรายการ) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Personal computerเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Personal computer คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [คอมพิวเตอร์]
Personal Digital Assistant คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ [คอมพิวเตอร์]
Personal Computer Memory Card International Association สมาคมที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์]
Personal Masteryการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ [การจัดการความรู้]
Personal monitoringการเฝ้าสังเกตรายบุคคล, การเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี และ/หรือ ความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในร่างกาย และ/หรือ บนร่างกายของแต่ละบุคคล โดยการใช้เครื่องวัดรังสี เช่น มาตรรังสีแบบพกพา หรือเครื่องวัดรังสีทั่วร่างกาย [นิวเคลียร์]
Women television personalities สตรีในวงการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Beauty, Personalความสวย [TU Subject Heading]
Finance, Personalการเงินส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaireแบบทดสอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบโดยไม่ใช้คำพูด [TU Subject Heading]
IBM Personal Computerไอบีเอ็ม พีซี [TU Subject Heading]
IBM Personal System/2 (Computer system)ไอบีเอ็ม พีเอส/2 (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Interpersonal communicationการสื่อสารระหว่างบุคคล [TU Subject Heading]
Interpersonal communication in childrenการสื่อสารระหว่างบุคคลในเด็ก [TU Subject Heading]
Interpersonal conflictความขัดแย้งระหว่างบุคคล [TU Subject Heading]
Interpersonal conflict in motion picturesความขัดแย้งระหว่างบุคคลในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Interpersonal relationsมนุษยสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Loans, Personalเงินกู้ส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Maudsley personality inventoryแบบสำรวจบุคลิกภาพของมอร์ดเลย์ [TU Subject Heading]
Minnesota Multiphasic Personality Inventoryแบบทดสอบบุคลิกภาพ เอ็มเอ็มพีไอ [TU Subject Heading]
Names, Personalนามบุคคล [TU Subject Heading]
Names, Personalนามสกุล [TU Subject Heading]
Personal communication service systemsระบบบริการสื่อสารส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Personal identification products industryอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พิสูจน์บุคคล [TU Subject Heading]
Personal information managementการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Personal narrativesบันทึกส่วนตัว [TU Subject Heading]
Personalityบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Personality and academic achievementบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Personality and cultureบุคลิกภาพกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Personality and emotionบุคลิกภาพกับอารมณ์ [TU Subject Heading]
Personality and motivationบุคลิกภาพกับแรงจูงใจ [TU Subject Heading]
Personality and occupationบุคลิกภาพกับอาชีพ [TU Subject Heading]
Personality and politicsบุคลิกภาพกับการเมือง [TU Subject Heading]
Personality and situationบุคลิกภาพกับสถานการณ์ [TU Subject Heading]
Personality assessmentการประเมินบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Personality assessment of teenagersการประเมินบุคลิกภาพของวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Personality changeการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Personality developmentการพัฒนาบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Personality disordersบุคลิกภาพผิดปกติ [TU Subject Heading]
Personality testsแบบทดสอบบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Personalsการประชาสัมพันธ์บุคคล [TU Subject Heading]
Resilience (Personality trait)พลังเข้มแข็งและสร้างสรรค์ (บุคลิกลักษณะ) [TU Subject Heading]
Sixteen Personality Factor Questionnaireแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 พีเอฟ [TU Subject Heading]
Television personalitiesบุคคลในวงการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
juridical personalityสภาพนิติบุคคล [การทูต]
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
Personal Inviolability of Diplomatic Agentsหมายถึง ตัวบุคคลของตัวแทนทางทูตจะถูกละเมิดมิได้ กล่าวคือ มาตรา 29 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในเรื่องนี้ไว้ว่า ?ตัวบุคคลของตัวแทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้ ตัวแทนทางการทุตจะไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด ๆ ให้รัฐผู้รับปฏิบัติต่อตัวแทนทางการทูตด้วยความเคารพตามสมควร และดำเนินการที่เหมาะสมทั้งมวลที่จะป้องกันการประทุษร้ายใด ๆ ต่อตัวบุคคล เสรีภาพ หรือเกียรติของตัวแทนทางการทูต?ตัวบุคคลของตัวแทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้ นั้น ได้ถือเป็นปัจจัยหลักในการที่ให้ผู้แทนทางการทูตได้รับสิทธิและความคุ้มกัน ทั้งมวล ถึงกับมีการพูดกันว่า ผู้ใดประทุษร้ายต่อตัวเอกอัครราชทูต จักถือว่าเป็นการทำร้ายต่อประมุขของประเทศซึ่งผู้แทนทางการทูตผู้นั้นเป็น ตัวแทนอยู่ ทั้งยังถือว่าเป็นการยังผลร้ายต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชาติทั้ง มวลด้วยตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1964 ชายหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งมีจิตวิปลาส ได้ใช้มีดแทง นายเอ็ดวิน โอไรส์ชาวเออร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศญี่ปุ่น ในเขตนอกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกรุงโตเกียว รัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยญี่ปุ่นได้ลาออกจากตำแหน่งทันทีและรุ่งขึ้นใน วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1964 นายอิเคดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในสมัยนั้น ได้ทำการขอโทษต่อประชาชนชาวอเมริกันทางวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการดำเนินการในทำนองนี้ และการที่นายกรัฐมนตรีอิเคดะได้ปฏิบัติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า การที่ตัวบุคคลของผู้แทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้นั้น มีความสำคัญมากเพียงใดตัวแทนทางการทูตจะถูกจับ ถูกฟ้องศาล หรือถูกลงโทษฐานประกอบอาชญากรรมนั้นไม่ได้ เพราะถือว่าผู้แทนทางการทูตมิได้อยู่ในอำนาจศาลของรัฐผู้รับ อย่างไรก็ดี หากผู้แทนทางการทูตกระทำความผิดอย่างโจ่งแจ้ง รัฐผู้รับอาจขอให้รัฐผู้ส่งเรียกตัวกลับไปยังประเทศของเขาได้ในทันที [การทูต]
Personal accountบัญชีส่วนบุคคล [การบัญชี]
Aggressive and Destructive Personalityก้าวร้าวและชอบทำลาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interpersonal (adj) ระหว่างบุคคล
personal attendanceเข้าเรียนด้วยตัวเอง
processing of personal data (phrase ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This, uh, personal invitation to tour yale?บัตรเชิญจาก Yale New Haven Can Wait (2008)
We're pulling scattershot low-res images from the personal cams.เราได้ภาพความละเอียดต่ำ จากกล้องส่วนบุคคลมา Dead Space: Downfall (2008)
Didn't you cover all this personal stuff with dr.คุณไม่ได้รับการดูแลเป็นส่วนตัวจากหมอโฟร์แมน Not Cancer (2008)
You want your own personal p.I.,คุณต้องการนักสืบของคุณเอง Adverse Events (2008)
But stay out of my personal life.แต่ควรจะออกไปจากชีวิตส่วนตัวผม Adverse Events (2008)
Something...personal.บางอย่าง... . เรื่องส่วนตัว Adverse Events (2008)
More important than any personal relationship.ทั้งหมดสำคัญกว่าความสัมพันธุ์ส่วนตัวทั้งหมด Birthmarks (2008)
House is using you as an excuse to stick his nose in my personal life.เฮ้าส์ใช้เธอเป็นข้ออ้างในการ วุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวฉัน Lucky Thirteen (2008)
It's nothing personal.มันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว Lucky Thirteen (2008)
It's not good, but I think we've got time for at least one or two comments about my personal life.นั่นไม่ดี แต่ฉันคิดว่ารเาต้องการเวลา ที่จะวินิจฉัน 1 หรือ 2 ความเห็น เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของฉัน Lucky Thirteen (2008)
Nothing's ever personal.ไม่เคยเป็นเรื่องส่วนตัว Emancipation (2008)
Killing her is your chance to get personal?ฆ่าเธอเป็นโอกาศที่คุณ\ จะเป็นตัวของตัวเอง Last Resort (2008)
It can wait till after we know where it came from, and after he's done dealing with personal issues.มันรอได้จนกว่าเราจะรู้ว่าเลือดออกมาจากไหน และหลังจากที่เขาจัดการปัญหาส่วนตัวของเขาเสร็จ Dying Changes Everything (2008)
We get cut slack while we deal with personal issues?เราโดนตัดในขณะที่เรา จัดการปัญหาส่วนตัวเนี่ยนะ? Dying Changes Everything (2008)
- I didn't know it was gonna color your every medical opinion, every personal opinion.ทุกๆความเห็นทางการแพทย์ของคุณ ความเห็นของทุกๆคน Dying Changes Everything (2008)
Just because I happen to have a 31-person maintenance department... each of whom you've personally abusedนั่นเพราะฉันมี 31 คนในแผนกซ่อมบำรุง ซึ่งไม่ว่างมาต่อให้คุณ Dying Changes Everything (2008)
Personally, I like that it's so quiet out here.จริงๆแล้วฉันก็ชอบให้มันสงบอย่างนี้ล่ะ Rookies (2008)
All of my personal notes- hundreds of secrets I've written about my patients.ข้อความส่วนตัวของฉัน-- ความลับเป็นร้อยที่ฉันเขียนเกี่ยวกับคนไข้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Well, not me personally, but, you know, Camelot.ไม่ได้หมายความถึงฉันเป็นการส่วนตัว หมายถึง คาเมลอต น่ะ Lancelot (2008)
Are you on some personal quest to redefine ineptitude?แม่งมึงกำลังทำภารกิจเสริมความโง่ให้ตัวเองหรือไงวะ Episode #1.5 (2008)
It wasn't his fault. If he hadn't been strutting around treating us like his personal army, this would never have happened!เจ้าฆ่าไปแล้วหนึ่งคน The Moment of Truth (2008)
Senator Farr requested me personally, Chancellor.ท่านวุฒิสมาชิกฟาร์ได้ร้องขอข้า เป็นการส่วนตัว ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
She's got a dark side to her personality.เธอมีด้านมืดของตัวเอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Why did you call me up personally?มาเอสโตรจุง ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับโทรศัพท์จากคุณ? Beethoven Virus (2008)
You'll be coming here personally.คุณจะมาที่นี่เป็นการส่วนตัว Beethoven Virus (2008)
Not with a successor, I'll do it personally.ไม่ต้องมีคนรับช่วงต่อ ผมจะทำมันเอง Beethoven Virus (2008)
I don't think you know very well, but you must clearly differentiate between work and your personal life.ผมไม่คิดว่าคุณจะทราบหรือเปล่า แต่คุณต้องแยกให้ออกระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว Beethoven Virus (2008)
That was just personal between him and me.นี่เป็นเรื่องระหว่างมันกับฉัน Babylon A.D. (2008)
And this is our personal assistant, Billy who is supposed to wait up on the wire.และนี่ก็คือ ผู้จัดการส่วนตัวของฉัน บิลลี่ ทั้งที่เขาควรจะรอฉันอยู่บนสายไฟนั่น... Bolt (2008)
And utter disregard for personal hygiene.สิ่งที่เพิ่มคือการละเลยสุขลักษณะส่วนตัว Kung Fu Panda (2008)
He knows personal things about me.เขารู้เรื่องส่วนตัวของฉัน Passengers (2008)
Our relationship is more personal than it should be.ความสัมพันธ์ระหว่างเรามากเกิน กว่าที่ควรจะเป็น Passengers (2008)
(sigh) More personal than it should be.ความสัมพันธ์ที่มากเกิน กว่าที่ควรจะเป็น Passengers (2008)
Then we had some fun, Customizing a personal protection package.แล้วเราก็ติดตั้งระบบป้องกันตัวลงไปนิดนึง Death Race (2008)
I think Mr. Lau deserves a more personal touch.คุณเหลาน่าจะได้รับ การบอกโดยตรงมากกว่า The Dark Knight (2008)
When I say that you and your girlfriend was nothing personal you'll know that I'm telling the truth.ตอนฉันพูดแบบนั้น นายกับแฟนนาย ไม่มีอะไรเป็นส่วนตัว นายจะรู้ว่าฉันพุดเรื่องจริง The Dark Knight (2008)
Pray to your personal God this hunk of junk flies.นั่งที่ ผ่อนคลาย แล้วสวดภาวนะกับพระเจ้าด้วยว่า ให้ไอ้เครื่องโกโรโกโสนี่มันบินได้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Personal God, hunk? What?พระเจ้าอะไร โกโรโกโสอะไรกัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It's nothing personal. We're just better than you. Maurice, I'm open!ไม่ใช่เรืองส่วนตัวนะ เราแค่พิเศษกว่านาย มอริส ฉันเผลออยู่! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You some kind of hacker? I design silicon lithography for personal gain.ฉันทำงานสร้างหน้าเทียม Breaking and Entering (2008)
- Patience. Not as a personal quality...-อดทน ไม่ให้ล้ำเส้น Body of Lies (2008)
Not as a personal quality, but an operational requirement, and you can't do it?มันเป็นปฏิบัติการร่วมกัน ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Body of Lies (2008)
I mean, you come all this way. Personally, I could really use a beer.แต่จริง ๆ แล้วฉันก็ไม่มีอะไรเลี้ยงนอกจากเบียร์ The Ramen Girl (2008)
No, listen, I'm just saying that, you know, I think, Lydia, personally it's time for you to have babies.ไม่ ฟังนะ ผมก็แค่พูดไปงั้น รู้อะไรไหม ฉันคิดว่านะ ลิเดีย ส่วนตัวแล้ว คุณก็ควรจะมีลูกได้แล้วนะ New York, I Love You (2008)
I'd like to start by thanking my own personal champions.ผมขอขอบคุณ แชมเปี้ยนส่วนตัวของผม The Love Guru (2008)
Now, if any of your other players have any professional catastrophe, personal pain, or a... drug addiction, please do not hesitate to call.ถ้ามีผู้เล่นคนอื่นของคุณ มีปัญหาหนัก ไม่ว่า ปัญหาส่วนตัว หรือ ติดยา กรุณาอย่าลังเลที่จะโทรมาครับ The Love Guru (2008)
Every day, the needs of honest citizens are put second to greed and personal gain;ทุกๆ วัน ความสำคัญของเหล่าประชาชนที่ซื่อสัตย์ กลับตกเป็นรองคามโล และ ผลประโยชน์ส่วนตัว Changeling (2008)
Your job pays you enough to attend to his personal needs, so I don't understand why you're running away from your responsibilities as a mother;งานของคุณ ก็จ่ายให้คุณมากพอ ที่คุณจะซื้อโน่นซื้อนี่ให้เขาได้ ผมไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมคุณถึงต้องหนีด้วย ทำไมคุณต้องผลักภาระของการเป็นแม่คน Changeling (2008)
8 years, 5 as my personal bodyguard.แปดปี เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวฉันห้าปี Quantum of Solace (2008)
This is not Green or de Medrano, is personal.This is not Green or de Medrano, is personalQuantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
personalAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
personalArnold is concerned with cases of dual personality.
personalAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
personalBecause the personal computer here cannot change the system, anything cannot be done.
personalBill had always been a quiet, home-loving man, but after a few months in the job, his personality changed.
personalBob told Jane not to interfere in his personal affairs.
personalChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
personalDisposable income is what counts for the level of personal consumption.
personal"Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
personalDon't stick your nose into my personal affairs.
personalDon't take it personally.
personalDo you know how to use a personal computer?
personalDo you know to use a personal computer?
personalDuring the Diet session, there are often a politician or two leaving without permission when a question becomes too personal.
personalEnter your personal information.
personalFor personal reasons.
personalFrom my personal point of view his opinion is right.
personalGet off my back about my personal life!
personalHe became enthusiastic about personal computers.
personalHe has a dual personality.
personalHe has a nice personality.
personalHe has a strong personality.
personalHe has a wonderful personality.
personalHe is not so much a scholar as a TV personality.
personalHe left the company on account of personal reasons.
personalHer warm personality adds charm to her beauty.
personalHe's got a dual personality - usually a quiet "nice guy" type but when he flips his character changes.
personalHis claim is that there is a close relation between birth order and personality.
personalHis personality is marked by forwardness.
personalHis sister is a popular TV personality.
personalI am saving money in order to buy a new personal computer.
personalI am seeking a person who can write a personal computer manual.
personalI am very sorry that I have to ask you to change the meeting date to March 6 due to personal reasons.
personalI bet that he'll accept your personal.
personalI bought a new personal computer yesterday.
personalI broke the personal computer.
personalI brought you up under my personal care.
personalI expect it's his lousy personality that drives off the ladies.
personalIf the other party does not offer personal information, however, it is better to leave it alone.
personalIf you take a close look, you'll find that your friends and you have similar personalities.
personalI get a kick out of her cheerful personality.
personalI had my personal computer repaired.
personalI have got a personal computer.
personalI have hardly had a minute lately to think about personal e-mails.
personalI have installed Microsoft Office in my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment.
personalI have no personal hostility to the system.
personalI have to make money to buy a personal computer.
personalI know of him, but I don't know him personally.
personalI like him personally, but don't respect him as a doctor.
personalI make a point of judging a man by his personality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีซี[N] PC, See also: personal computer, Syn. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
สมบัติส่วนตัว[N] personal property, See also: individual property, Ant. สมบัติส่วนรวม, Example: ชาวบ้านบางคนลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติส่วนตัว, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนบุคคล
ไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer, See also: personal computer, Example: ในช่วงปี 2520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)
ไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer, See also: personal computer, Thai definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)
ส่วนบุคคล[ADJ] personal, See also: individual, Syn. เฉพาะบุคคล, ส่วนตัว, เฉพาะกลุ่ม
สิทธิส่วนบุคคล[N] personality, See also: personal identity, individuality
ประโยชน์ส่วนตัว[N] personal interest, Syn. ประโยชน์ส่วนตน, Ant. ประโยชน์ส่วนรวม, Example: หากพวกเราทำงานโดยนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว องค์กรของเราก็จะไม่ก้าวหน้า
มนุษยสัมพันธ์[N] human relations, See also: interpersonal relations, human relationship, Example: ความร่วมมือในหมู่คณะเกิดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน, Thai definition: ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
ถือยศถือศักดิ์[V] stand on one's dignity, See also: be pompous, esteem personal rank, put on bureaucratic airs, Syn. ถือยศ, Example: ถึงเขาจะมีเชื้อสายเจ้า แต่เขาก็ไม่ถือยศถือศักดิ์เลย
เสด็จ[N] personal pronoun for the king or royal personages, See also: His/Her Highness, Example: คุณทวดอาศัยอยู่ในวังเสด็จพระองค์ชายใหญ่มาตั้งแต่เกิด, Thai definition: คำเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
อัตภาพ[N] (personal) circumstances, See also: individuality, condition in life, personal condition, Example: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ, Thai definition: ลักษณะความเป็นตัวตนหรือบุคคล, Notes: (บาลี)
ข้าหลวงน้อย[N] a personal attendant of princes or nobles, Syn. ข้ารับใช้, ข้าหลวง, Example: หล่อนได้มารยาทงามมาจากข้าหลวงน้อยในวัง, Count unit: คน, Thai definition: คนใช้ของเจ้านาย
ความเห็นส่วนตัว[N] personal opinion, See also: personal idea, personal concept, personal thought, Example: คุณมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความเห็นส่วนตัวซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนในกลุ่ม
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[N] personal computer, Syn. เครื่องพีซี, Example: ไมโครคอมพิวเตอร์จะมีหลายแบบนับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปจนถึงคอมพิวเตอร์ในระดับเวอร์คสเตชัน, Count unit: เครื่อง
ปัจเจก[ADJ] individual, See also: personal, Syn. เฉพาะตน, เฉพาะผู้เดียว, Example: เคยมีผู้กล่าวว่าคนไทยเป็นปัจเจกสูงคือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักอย่างมากรวมทั้งมีนิสัยรักอิสระเสรี
พัลลภ[N] confidant, See also: preferred person, preferred friend, personal attendant, henchmen, Syn. คนสนิท, คนโปรด, Thai definition: บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเป็นที่ชอบพอ
อาณาประโยชน์[N] personal advantage, See also: one's own interest, Example: เขาเอาเงินสืบราชการลับมาเป็นอาณาประโยชน์ของตนเอง, Thai definition: ผลประโยชน์ที่ตนมีอำนาจปกครองเป็นส่วนตัว
สินส่วนตัว[N] personal property, Syn. สินเดิม, Example: เขามีสินส่วนตัวมากมาย ผู้หญิงที่ไหนก็อยากจะมายุ่งกับเขาทั้งนั้น, Thai definition: ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส หรือที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา หรือทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทนเชิด[N] puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวแทนเชิด[N] puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
เจ้าคุณ[N] personal pronoun used for both the 2nd and 3rd person, referring to a Phya, or to a Lord Abbot of monastery, Example: ฉันอิจฉาเจ้าคุณที่ได้อยู่ทันเห็นห้องสมุดที่รัฐบาลเปิดให้เป็นเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: คำเรียกผู้มีบรรดาศักดิ์ตั้งแต่ชั้นพระยาขึ้นไปและพระภิกษุที่เป็นพระราชาคณะ, บรรดาศักดิ์ฝ่ายในที่ทรงแต่งตั้ง
บุคลิกภาพ[N] personality, See also: individuality, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกลักษณะ, Example: ี่เขาถนัดลอกเลียนบุคลิกภาพของดารานักร้องดังๆ หลายคน, Thai definition: สภาพนิสัยจำเพาะคน
บุคลิกลักษณะ[N] personality, See also: individual characteristic, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกภาพ, Example: เรานำส่วนที่ดีของเขามาเป็นของเราโดยต้องไม่ให้สูญเสียบุคลิกลักษณะของเราด้วย, Thai definition: ลักษณะจำเพาะตัวของแต่ละคน
บุคลิก[N] personality, See also: character, Syn. บุคลิกลักษณะ, ท่าทาง, Example: เขาสองคนมีบุคลิกคล้ายกัน คือ อารมณ์ดีร่าเริงสนุกสนาน, Thai definition: ลักษณะจำเพาะตัวของแต่ละคน
บุรุษธรรม[N] personal precepts, See also: personal rules, Thai definition: คติปฏิบัติสำหรับตัว
ประจำตัว[ADJ] personal, See also: private, Syn. ส่วนตัว, ติดตัว, Example: ของใช้ประจำตัวที่เขาเอาไปด้วยทุกหนทุกแห่งคือที่โกนหนวด
ประวัติส่วนตัว[N] background and personal information, Example: ผู้สมัครงานต้องกรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน
เฉพาะตัว[ADJ] individual, See also: personal, exclusive, Syn. เฉพาะบุคคล, ส่วนตัว, Example: เขาทำได้จริงๆ เป็นความสามารถเฉพาะตัว ที่จะหาใครเลียนแบบได้ยาก
โฉมหน้า[N] nature, See also: character, personality, kind, Syn. แก่นแท้, สันดาน, Example: โฉมหน้าที่แท้จริงภายใต้ความงามนี้คือความชั่วร้าย
ทุนส่วนตัว[N] private fund, See also: personal fund
เทครัว[V] take as prisoners large numbers of people or by families, See also: transport people and personal belongings to another place, Example: พม่าเทครัวคนไทยไปหงสาวดี, Thai definition: ยกครอบครัวไป, กวาดครอบครัวไป
ลักษณะนิสัย[N] characteristic (of one's personality), See also: distinguishing quality, property, trait, Example: คนไทยมีลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่ง คือ มีความอะลุ้มอล่วยและยืดหยุ่น, Thai definition: สิ่งที่แสดงถึงความประพฤติของบุคคลแต่ละบุคคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดีฉัน[PRON] I, See also: me, personal pronoun (used by woman), Syn. เรา, ฉัน, ดิฉัน, อิฉัน, อีฉัน, Ant. คุณ, ท่าน, Example: ถึงแม้ดีฉันจะเป็นผู้หญิงแต่ดีฉันก็มีเลือดนักสู้, Thai definition: คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศหญิง เป็นคำสุภาพ
ของส่วนตัว[N] personal effects, See also: personal property, personal belongings, Syn. ของใช้ส่วนตัว, Example: ในการเดินทางอุปกรณ์กองกลางเรามีให้ครบครัน เอาแต่ของส่วนตัว เต็นท์กับถุงนอนไปก็พอ
ส่วนบุคคล[ADJ] individual, See also: personal, peculiar, characteristic, idiosyncratic, particular, own, unique, distinctive, Syn. เฉพาะบุคคล, Example: ทศวรรษที่ 70 เป็นช่วงที่เริ่มจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่วนบุคคลกันบ้างแล้ว
สันดาน[N] nature, See also: character, personality, kind, Syn. นิสัยถาวร, Example: สิ่งที่ดีที่ถูกนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องหมั่นอบรมอยู่เสมอให้เป็นสันดาน, Thai definition: อุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด มักใช้ไปในทางไม่สู้จะดี, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest   
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character   FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikkaphāp) EN: individuality ; personality   FR: personnalité [f]
บุคลิกแข็ง[n. exp.] (bukkhalik khaeng) EN: strong character ; strong personality   FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhaliklaksana) EN: personality ; individual characteristic ; character   
บุรุษสรรพนาม[n. exp.] (burut sapphanām) EN: personal pronoun   FR: pronom personnel [m]
บุรุษธรรม[n.] (burutsatham) EN: personal precepts ; personal rule   FR: principe personnel [m]
เฉพาะตัว[adj.] (chaphǿtūa) EN: individual ; personal ; exclusive   FR: personnel ; privé
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
เอง[pr.] (ēng) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod   FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes
จิตวิทยาบุคลิกภาพ[n. exp.] (jittawitthayā bukkhalikkaphāp) EN: psychology of personality   FR: psychologie de la personnalité [f]
การบริหารบุคลากร[n. exp.] (kān børihān bukkhalākøn) EN: personal management   
การจัดการบุคลากร[n. exp.] (kān jatkān bukkhalākøn) EN: personal management   
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (kān khumkhrøng khømūn suanbukkhon) EN: personal data protection   FR: protection des données personnelles [f]
การพัฒนาบุคลิกภาพ[n. exp.] (kān phatthanā bukkhalikkaphāp) EN: personality development   FR: développement de la personnalité [m]
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanphai bukkhon thī sām) EN: personal liability insurance   
ข้าหลวงน้อย[n. exp.] (khālūang nøi) EN: personal attendant of princes or nobles   
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khømphiutoē suanbukkhon) EN: personal computer   FR: ordinateur individuel [m] ; ordinateur personnel [m]
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai suantūa) EN: personal belongings ; personal effects   FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]
ของส่วนตัว[n. exp.] (khøng suantūa) EN: personal effects   FR: effets personnels [mpl]
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khreūang khømphiūtoē suanbukkhon) EN: personal computer ; PC   FR: ordinateur individuel [m] ; PC [m]
ความสัมพันธ์ส่วนตัว[n. exp.] (khwām samphan suantūa) EN: personal relations   FR: relations personnelles [fpl]
ลักษณะนิสัย[n. exp.] (laksana nisai) EN: characteristic (of one's personality) ; distinguishing quality ; property ; trait   FR: qualité [f] ; propriété [f]
เลขประจำตัว[n. exp.] (lēk prajamtūa) EN: identification number ; Personal Identification Number (PIN) ; number   FR: numéro d'identification [m]
มนุษยสัมพันธ์[n.] (manutayasamphan) EN: personality   
ปัจเจก[adj.] (patjēk) EN: individual ; personal   FR: individuel ; personnel
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา[n. exp.] (phāsī ngoendāi bukkhon thammadā) EN: personal income tax   
พีซี[n.] (phī-sī) EN: PC ; personal computer   FR: PC [m] ; ordinateur individuel [m]
เปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัว[v. exp.] (poētphoēi sapsin suantūa) EN: disclose personal assets   
ประจำตัว[adj.] (prajamtūa) EN: personal   FR: personnel ; individuel
รหัสประจำตัว[n. exp.] (rahat prajamtūa) EN: personal identification number (PIN)   
รายได้ส่วนบุคคล[n. exp.] (rāidai suanbukkhon) EN: personal income   FR: revenu individuel [m]
รัตนาภรณ์[n.] (rattanāphøn) EN: jewels ; the Ratanaporn Medal, conferred for personal services to the throne   
เรื่องส่วนตัว[n. exp.] (reūang suantūa) EN: private matter ; personal matter   FR: affaire personnelle [f]
แสดงตัว[v.] (sadaēng tūa) EN: make a personal appearance , appear   FR: se présenter ; se faire connaître
สละผลประโยชน์ส่วนตัว[v. exp.] (sala phonprayōt suantūa) EN: sacrifice one's personal interests   FR: sacrifier l'intérêt personnel
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness   FR: charme [m] ; attrait [m] ; fascination [f]
ทรัพย์สินส่วนตัว[n. exp.] (sapsin suantūa) EN: personal effects ; private property   
สินส่วนตัว[n.] (sinsuantūa ) EN: personal property   
สิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (sitthi suanbukkhon) EN: personality ; personal identity ; individuality   
สมบัติส่วนตัว[n. exp.] (sombat suantūa) EN: personal property ; individual property   FR: propriété personnelle [f]
ส่วนบุคคล[adj.] (suanbukkhon) EN: private ; personal ; individual ; peculiar   FR: privé ; particulier ; personnel ; individuel
ส่วนพระองค์[adj.] (suan Phra-ong) EN: private ; personal   
ส่วนตัว[adj.] (suantūa = sūantūa) EN: private ; personal ; individual   FR: privé ; personnel ; individuel ; particulier
ที่ปรึกษาส่วนตัว[n. exp.] (thīpreuksā suantūa) EN: personal counselor   
อุปสงค์ภาคเอกชน[n. exp.] (uppasong phāk ēkkachon) EN: personal demand   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSONAL    P ER1 S AH0 N AH0 L
PERSONALS    P ER1 S AH0 N AH0 L Z
PERSONALLY    P ER1 S N AH0 L IY0
IMPERSONAL    IH2 M P ER1 S AH0 N AH0 L
PERSONALLY    P ER1 S AH0 N L IY0
PERSONALLY    P ER1 S AH0 N AH0 L IY0
PERSONALIZE    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z
PERSONALITY    P ER2 S AH0 N AE1 L AH0 T IY0
PERSONALINK    P ER1 S AH0 N AH0 L IH2 NG K
PERSONALIZES    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z AH0 Z
PERSONALIZED    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z D
PERSONALIZING    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z IH0 NG
DEPERSONALIZE    D IY0 P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z
PERSONALITIES    P ER2 S AH0 N AE1 L AH0 T IY0 Z
INTERPERSONAL    IH2 N T ER0 P ER1 S AH0 N AH0 L
IMPERSONALITY    IH2 M P ER2 S AH0 N AE1 L AH0 T IY0
DEPERSONALIZE    D IY0 P ER1 S N AH0 L AY2 Z
PERSONALIZATION    P ER2 S AH0 N AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personal    (n) (p @@1 s @ n l)
personals    (n) (p @@1 s @ n l z)
impersonal    (j) (i2 m p @@1 s @ n l)
personally    (a) (p @@1 s @ n @ l ii)
personalty    (n) (p @@1 s @ n l t ii)
personality    (n) (p @@2 s @ n a1 l i t ii)
personalize    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z)
impersonally    (a) (i2 m p @@1 s @ n @ l ii)
personalized    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z d)
personalizes    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z i z)
personalities    (n) (p @@2 s @ n a1 l i t i z)
personalizing    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer

German-Thai: Longdo Dictionary
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsplatzrechner (PC) {m}personal computer [Add to Longdo]
Aufsichtspersonal {n} (im Gefängnis)prison wardens [Add to Longdo]
Aufsichtspersonal {n}supervisory staff [Add to Longdo]
Auskunftspersonal {n}information staff [Add to Longdo]
Ausweis {m}; Personalausweis {m}identity card [Add to Longdo]
Barscheck {m}personal cheque [Add to Longdo]
Bedienungspersonal {n}service personnel [Add to Longdo]
Belegschaft {f}; Personal {n}; Personalbestand {m}staff [Add to Longdo]
Beurteilung {f} in Personalaktenconfidential report [Add to Longdo]
Bibliothekspersonal {n}library personnel; library staff [Add to Longdo]
Büropersonal {n}clerical staff [Add to Longdo]
Büropersonal {n}office personnel [Add to Longdo]
Büropersonal {n}office-hands [Add to Longdo]
Computerpersonal {n}computer staff [Add to Longdo]
Daten {pl} | analoge Daten | betriebliche Daten {pl} | personenbezogene Daten | strukturierte Daten | ungültige Daten | veraltete Datendata | analogue data | operational data | personal data | structured data | bad data | decaying data [Add to Longdo]
Datenverarbeitungspersonal {n}liveware [Add to Longdo]
Depersonalisation {f}depersonalization [Add to Longdo]
EDV-Personal {n}liveware [Add to Longdo]
Eigentum {n}; Besitz {m}; Besitztümer {pl} | persönliches Eigentumestate | personal estate [Add to Longdo]
Eigenverantwortlichkeit {f}; Eigenverantwortung {f} (für)personal responsibility; direct responsibility (for) [Add to Longdo]
Einwinkpersonal {n}marshallers [Add to Longdo]
Entpersönlichung {f}depersonalization [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Fachpersonal {n}specialized staff; qualified personnel [Add to Longdo]
Haftpflichtversicherung {f} | gesetzliche Haftpflichtversicherung | private Haftpflichtversicherung {f}liability insurance | legally required liability insurance | personal liability insurance [Add to Longdo]
Körperpflege {f}personal hygiene [Add to Longdo]
Meinung {f}; Ansicht {f}; Anschauung {f} | Meinungen {pl} | meiner Meinung nach; meiner Ansicht nach | ohne eigene Meinung | sich eine Meinung bilden | öffentliche Meinung {f}opinion | opinions | in my opinion | without a personal opinion | to form an opinion | public opinion [Add to Longdo]
Mundraub {m}theft of comestibles for personal consumption [Add to Longdo]
persönliche Note {f}personal touch [Add to Longdo]
Personal {n}staff; personnel [Add to Longdo]
Persönlichkeit {f} | Persönlichkeiten {pl}personality | personalities [Add to Longdo]
Persönlichkeitsstörung {f}personality disorder trait [Add to Longdo]
Person {f} | Personen {pl} | Personen... | berechtigte Person | integre Person | dritte Person | natürliche Person [jur.] | juristische Person [jur.] | ernannte Personperson | persons | personal | qualified person | person of integrity | third person | natural person | legal entitiy; legal person | designated person [Add to Longdo]
Personal {n}; Angestellte {m}staffing [Add to Longdo]
Personalabbau {m}staff reduction [Add to Longdo]
Personalabteilung {f} | Personalabteilungen {pl}staff department; personnel department | staff departments [Add to Longdo]
Personalabteilung {f}; Personalreferat {n}; Personaldezernat {n}; Personalbereich {m}human resources department; HR department [Add to Longdo]
Personalakte {f}personal file [Add to Longdo]
Personalbedarf {m}staff requirement [Add to Longdo]
Personalbeschaffung {f}recruiting; recruitment [Add to Longdo]
den Personalbestand verringernto downsize staff [Add to Longdo]
Personaldecke {f}staffing level [Add to Longdo]
Personalentwicklung {f}human resources development; personnel development [Add to Longdo]
Personalentwicklung {f}personnel progress [Add to Longdo]
Personalführung {f}staffing [Add to Longdo]
Personalisierung {f}; Personifizierung {f}personalization [Add to Longdo]
Personalbüro {n}personnel office [Add to Longdo]
Personalchef {m}personnel manager [Add to Longdo]
Personal-Computer {m}personal computer [Add to Longdo]
Personalangaben {pl}; Personalien {pl}particulars; personal data [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PC[ピーシー, pi-shi-] (n) {comp} PC; personal computer [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
わたし的;私的[わたしてき, watashiteki] (adj-na) personal; my style; my way [Add to Longdo]
ウェアラブルパソコン[, uearaburupasokon] (n) {comp} wearable personal computer [Add to Longdo]
オーダーメード医療;オーダーメイド医療[オーダーメードいりょう(オーダーメード医療);オーダーメイドいりょう(オーダーメイド医療), o-da-me-do iryou ( o-da-me-do iryou ); o-da-meido iryou ( o-da-meido iryou )] (n) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
オールインワンPC[オールインワンピーシー, o-ruinwanpi-shi-] (n) {comp} all-in-one Personal Computer [Add to Longdo]
オールインワンパソコン[, o-ruinwanpasokon] (n) {comp} all-in-one personal computer [Add to Longdo]
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing [Add to Longdo]
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]
サブノート型パソコン[サブノートがたパソコン, sabuno-to gata pasokon] (n) {comp} subnotebook personal computer [Add to Longdo]
システム手帳[システムてちょう, shisutemu techou] (n) personal organiser (e.g. Filofax) [Add to Longdo]
セグウエー;セグウェイ[, seguue-; seguuei] (n) Segway (motorized personal vehicle) [Add to Longdo]
タブレットPC[タブレットピーシー, taburettopi-shi-] (n) tablet personal computer (tablet PC) [Add to Longdo]
タレント[, tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P) [Add to Longdo]
ダウンサイジング[, daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P) [Add to Longdo]
テーラーメード医療;テーラーメイド医療[テーラーメードいりょう(テーラーメード医療);テーラーメイドいりょう(テーラーメイド医療), te-ra-me-do iryou ( te-ra-me-do iryou ); te-ra-meido iryou ( te-ra-meido iryou )] (n) (See オーダーメード医療) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
デスクトップパソコン[, desukutoppupasokon] (n) desktop personal computer [Add to Longdo]
トランスパーソナル心理学[トランスパーソナルしんりがく, toransupa-sonaru shinrigaku] (n) transpersonal psychology [Add to Longdo]
ノートパソコン[, no-topasokon] (n) (from notebook personal computer) (See パソコン) laptop; notebook [Add to Longdo]
ノートブック型パーソナルコンピュータ[ノートブックがたパーソナルコンピュータ, no-tobukku gata pa-sonarukonpyu-ta] (n) {comp} notebook personal computer [Add to Longdo]
ノート型パソコン[ノートがたパソコン, no-to gata pasokon] (n) {comp} notebook personal computer [Add to Longdo]
ハンドヘルドPC[ハンドヘルドピーシー, handoherudopi-shi-] (n) {comp} handheld Personal Computer; HPC [Add to Longdo]
パーソナライズ[, pa-sonaraizu] (n) {comp} personalize [Add to Longdo]
パーソナリティー(P);パーソナリティ[, pa-sonaritei-(P); pa-sonaritei] (n) personality; (P) [Add to Longdo]
パーソナル[, pa-sonaru] (adj-na,n) personal; (P) [Add to Longdo]
パーソナルエリアネットワーク[, pa-sonaruerianettowa-ku] (n) {comp} Personal Area Network [Add to Longdo]
パーソナルオピニオン[, pa-sonaruopinion] (n) personal opinion [Add to Longdo]
パーソナルコール[, pa-sonaruko-ru] (n) personal call [Add to Longdo]
パーソナルコミュニケーション[, pa-sonarukomyunike-shon] (n) personal communication [Add to Longdo]
パーソナルコンピュータ;パーソナルコンピューター[, pa-sonarukonpyu-ta ; pa-sonarukonpyu-ta-] (n) {comp} personal computer; PC [Add to Longdo]
パーソナルスペース[, pa-sonarusupe-su] (n) personal space [Add to Longdo]
パーソナルセリング[, pa-sonaruseringu] (n) personal selling [Add to Longdo]
パーソナルチェック[, pa-sonaruchiekku] (n) personal check; personal cheque [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[, pa-sonarudejitaruashisutanto] (n) {comp} personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
パーソナルファウル[, pa-sonarufauru] (n) personal foul [Add to Longdo]
パーソナル化[パーソナルか, pa-sonaru ka] (n,vs) personalization; personalisation; product stopping being a luxury item [Add to Longdo]
パーソナル情報[パーソナルじょうほう, pa-sonaru jouhou] (n) personal information [Add to Longdo]
パームサイズPC[パームサイズピーシー, pa-musaizupi-shi-] (n) {comp} palm-size Personal Computer [Add to Longdo]
パソ[, paso] (n) (abbr) {comp} personal (computer) [Add to Longdo]
パソコン[, pasokon] (n,adj-no) (abbr) {comp} personal computer; (P) [Add to Longdo]
パソコン通信[パソコンつうしん, pasokon tsuushin] (n) {comp} personal computer communication [Add to Longdo]
パソコン通信サービス[パソコンつうしんサービス, pasokon tsuushin sa-bisu] (n) {comp} personal computer communications service [Add to Longdo]
ヒステリー性格[ヒステリーせいかく, hisuteri-seikaku] (n) hysterical personality [Add to Longdo]
ブザー[, buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P) [Add to Longdo]
ヘルスケアトレーナー[, herusukeatore-na-] (n) personal trainer (wasei [Add to Longdo]
マイ[, mai] (pref) (See マイホーム) my; one's own; personal; privately owned; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁云[dīng yún, ㄉㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] Ding Yun (a personal name) [Add to Longdo]
人事管理[rén shì guǎn lǐ, ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] personal management [Add to Longdo]
人保[rén bǎo, ㄖㄣˊ ㄅㄠˇ, ] personal guarantee; to sign as guarantor [Add to Longdo]
人名[rén míng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] personal name [Add to Longdo]
人格[rén gé, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ, ] personality; integrity; dignity [Add to Longdo]
人格化[rén gé huà, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to personalize; anthropomorphism [Add to Longdo]
人格神[rén gé shén, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄕㄣˊ, ] personal God; anthropomorphic God [Add to Longdo]
人格魅力[rén gé mèi lì, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] personal charm; charisma [Add to Longdo]
人称代词[rén chēng dài cí, ㄖㄣˊ ㄔㄥ ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] personal pronoun: I 我, you 你, she 她, they 他們|他们, we two 咱們|咱们 etc [Add to Longdo]
人身[rén shēn, ㄖㄣˊ ㄕㄣ, ] personal; on one's person [Add to Longdo]
人身权[rén shēn quán, ㄖㄣˊ ㄕㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] one's personal rights [Add to Longdo]
人际[rén jì, ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] human relationships; interpersonal [Add to Longdo]
人际关系[rén jì guān xì, ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] interpersonal relationship [Add to Longdo]
个人[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] individual; personal; oneself [Add to Longdo]
个人伤害[gè rén shāng hài, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄕㄤ ㄏㄞˋ, / ] personal injury [Add to Longdo]
个人崇拜[gè rén chóng bài, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ, / ] personality cult [Add to Longdo]
个人卫生[gè rén wèi shēng, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] personal hygiene [Add to Longdo]
个人电脑[gè rén diàn nǎo, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] personal computer; PC [Add to Longdo]
个性[gè xìng, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] individuality; personality [Add to Longdo]
个性化[gè xìng huà, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to personalize; to customize (software) [Add to Longdo]
公而忘私[gōng ér wàng sī, ㄍㄨㄥ ㄦˊ ㄨㄤˋ ㄙ, ] to work for the common good without considering one's personal interests [Add to Longdo]
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy) [Add to Longdo]
冷暖自知[lěng nuǎn zì zhī, ㄌㄥˇ ㄋㄨㄢˇ ㄗˋ ㄓ, ] (set phrase); know best by personal experience; know sth without being told [Add to Longdo]
出面[chū miàn, ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ, ] act in a (official or personal) capacity [Add to Longdo]
切身[qiè shēn, ㄑㄧㄝˋ ㄕㄣ, ] direct; concerning oneself; personal [Add to Longdo]
刘恒[Liú Héng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄥˊ, / ] Liu Heng, personal name of Han emperor Han Wendi 漢文帝|汉文帝; Liu Heng (1954-), novelist, author of The damned grain 狗日的糧食|狗日的粮食 [Add to Longdo]
功成不居[gōng chéng bù jū, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄐㄩ, ] not to claim personal credit for achievement (成语 saw) [Add to Longdo]
古波[Gǔ bō, ㄍㄨˇ ㄅㄛ, ] Gubo (a personal name) [Add to Longdo]
周武王[Zhōu Wǔ wáng, ㄓㄡ ˇ ㄨㄤˊ, ] King Wu of Zhou (-1043), personal name Ji Fa 姬發|姬发, reigned 1046-1043 BC as first king of Western Zhou dynasty 1046-1043 BC [Add to Longdo]
周武王姬发[Zhōu Wǔ wáng Jī Fā, ㄓㄡ ˇ ㄨㄤˊ ㄐㄧ ㄈㄚ, / ] King Wu of Zhou, personal name Ji Fa, reigned 1046-1043 BC as first king of Western Zhou dynasty 1046-1043 BC [Add to Longdo]
唯利是图[wéi lì shì tú, ㄨㄟˊ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄊㄨˊ, / ] to seek nothing but profit (成语 saw); personal profit before everything; self-seeking [Add to Longdo]
外向[wài xiàng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] outward-looking; extrovert; extroverted (personality); export-oriented (economy) [Add to Longdo]
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, ] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality [Add to Longdo]
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, ] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally [Add to Longdo]
嬴政[Yíng Zhèng, ˊ ㄓㄥˋ, ] Ying Zheng (260-210 BC), personal name of First Emperor 秦始皇 [Add to Longdo]
官报私仇[guān bào sī chóu, ㄍㄨㄢ ㄅㄠˋ ㄙ ㄔㄡˊ, / ] to take advantage of official post for personal revenge (成语 saw) [Add to Longdo]
专征[zhuān zhēng, ㄓㄨㄢ ㄓㄥ, / ] to go on a personal punitive expedition [Add to Longdo]
帕兰卡[Pà lán kǎ, ㄆㄚˋ ㄌㄢˊ ㄎㄚˇ, / ] Palanka (a personal name) [Add to Longdo]
御驾亲征[yù jià qīn zhēng, ㄩˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄥ, / ] the emperor leads his troops into battle (成语 saw); to take part personally in an expedition [Add to Longdo]
感同身受[gǎn tóng shēn shòu, ㄍㄢˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄣ ㄕㄡˋ, ] personal gratitude (成语 saw); to take something as a personal kindness [Add to Longdo]
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] hand; (formal) to hold; person engaged in certain types of work; person skilled in certain types of work; personal(ly); convenient [Add to Longdo]
掌握电脑[zhǎng wò diàn nǎo, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] PDA; Personal Digital Assistant [Add to Longdo]
损人利己[sǔn rén lì jǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ, / ] harming others for one's personal benefit (成语 saw); personal gain to the detriment of others [Add to Longdo]
操守[cāo shǒu, ㄘㄠ ㄕㄡˇ, ] personal integrity [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, ] sun light; used in personal name [Add to Longdo]
本人[běn rén, ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ, ] the person himself; I (humble form used in speeches); oneself; myself; in person; personal [Add to Longdo]
本人的观点[běn rén de guān diǎn, ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] (one's) personal view [Add to Longdo]
朱元璋[Zhū Yuán zhāng, ㄓㄨ ㄩㄢˊ ㄓㄤ, ] Zhu Yuanzhang, personal name of the first Ming emperor Hongwu 洪武, founder of the Ming dynasty (1328-1398, reigned as emperor from 1386 under reign name 洪武); usually known by his posthumous title Ming Taizu 明太祖 [Add to Longdo]
朱棣[Zhū dì, ㄓㄨ ㄉㄧˋ, ] personal name of emperor Yongle 永樂|永乐 [Add to Longdo]
李世民[Lǐ Shì mín, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄇㄧㄣˊ, ] Li Shimin, personal name of second Tang emperor Taizong 唐太宗 (reigned 626-649) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーソナルコンピュータ[ぱーそなるこんぴゅーた, pa-sonarukonpyu-ta] PC, personal computer [Add to Longdo]
パーソナルコンピューター[ぱーそなるこんぴゅーたー, pa-sonarukonpyu-ta-] personal computer [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
パソコン[ぱそこん, pasokon] personal computer [Add to Longdo]
パソコン通信[パソコンつうしん, pasokon tsuushin] personal computer communication [Add to Longdo]
マイコン[まいこん, maikon] personal computer [Add to Longdo]
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
個人コミュニケーションサービス[こじんコミュニケーションサービス, kojin komyunike-shonsa-bisu] personal communication service (PCS) [Add to Longdo]
個人間メッセージ通信サービス[こじんかんメッセージつうしんサービス, kojinkan messe-ji tsuushin sa-bisu] interpersonal messaging service [Add to Longdo]
個人間通信[こじんかんつうしん, kojinkantsuushin] interpersonal communication [Add to Longdo]
個人通信サービス[こじんつうしんサービス, kojintsuushin sa-bisu] personal communication service (PCS) [Add to Longdo]
個人名[こじんめい, kojinmei] personal name [Add to Longdo]
個人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] personal organizer [Add to Longdo]
私的[してき, shiteki] personal, private, proprietary [Add to Longdo]
物理的配達個人名[ぶつりてきはいたつこじんめい, butsuritekihaitatsukojinmei] physical delivery personal name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人事[じんじ, jinji] Personalangelegenheit(en) [Add to Longdo]
人事課[じんじか, jinjika] Personalabteilung [Add to Longdo]
人員[じにん, jinin] Personal, Mannschaft [Add to Longdo]
剰員[じょういん, jouin] ueberzaehliges_Personal [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] Personaleinstellung, Anwerbung, Einladung [Add to Longdo]
更迭[こうてつ, koutetsu] Personalwechsel, Umbildung, Regierungsumbildung [Add to Longdo]
移す[うつす, utsusu] verlegen, (Personal) versetzen, anstecken [Add to Longdo]
職員[しょくいん, shokuin] Personal, Lehrkoerper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\, n. (Law)
   A movable; a chattel.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pers.
 
 1. (kıs.) person, personal.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Personal [pɛrzoːnaːl] (n) , s.(n )
   personnel; staff; staffing
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Personal... [pɛrzoːnaːl]
   personal
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 personal
   personal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top