Search result for

*people's*

(231 entries)
(6.4342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: people's, -people's-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
old people's home[N] บ้านพักคนชรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
people's democracyประชาธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
People's Republicสาธารณรัฐประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Representatives, House of; Representatives, Assembly of the People'sสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Representatives, Assembly of the People's; Representatives, House ofสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Assembly of the People's Representativesสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To arouse the people's anger.กระตุ้นความโกรธของประชาชน. The Great Dictator (1940)
He came home for his knife. It's not nice to leave knives in people's chests.เขาเดินเข้ามาในบ้านมีดของเขา มันไม่ดีที่จะออกจากมีดในหัวอกของผู้คน 12 Angry Men (1957)
- Some people's are.คุณแสงในกองทุนอีกครั้ง Help! (1965)
They can change the course of events and people's lives, but only to do harm.สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์และ ชีวิตผู้คน, ในทางที่เป็นอันตรายเท่านั้น. Suspiria (1977)
People's lives are in peril!ชีวิตของผู้คนที่อยู่ในอันตราย! Mad Max (1979)
All supplies must be requisitioned from the people's bond.วัสดุสิ้นเปลืองทุกคนจะต้อง เด็ดขาดจาก Mad Max (1979)
- You are going to join... with us... the members of... the American Socialist White People's Party:กับพวกเรา เป็นสมาชิกของ พรรคอเมริกาสังคมชาวผิวขาว The Blues Brothers (1980)
These last days, people's minds have begun to turn to this bed and away from the atrocities.หลังๆ นี้ ผู้คนเริ่มนึกถึงเตียงนี้ และเลิกทำสิ่งที่เลวร้าย Gandhi (1982)
We fight for our people's freedom.เราต่อสู้เพื่ออิส- รภาพของประชาชนของเรา Idemo dalje (1982)
The people's tribunal was In session.ศาลของประชาชนกำลังอยู่ในช่วง Idemo dalje (1982)
He insulted the people's government.เขาดูหมิ่นรัฐบาลของผู้คน Idemo dalje (1982)
Hey, lady... it's against the rules to throw other people's heads.เฮ้ สาวน้อย มันผิดกติกานะ เอาหัวคนอื่นมาโยนแบบนี้น่ะ Labyrinth (1986)
Frank. My God, Faye. You went into these people's apartments?พระเจ้า คุณเข้าไปในห้องพวกเขาเหรอ *batteries not included (1987)
"But you shouldn't open other people's letters.""แต่คุณไม่ควรเปิดจดหมายของคนอื่น". The Russia House (1990)
Look, your mother gave me all these people's lives.ดูสิ แม่ท่านทำให้คนพวกนี้ มีชีวิตด้วยล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
This is probably the most sacred relic of my people's past.นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอด มาจากชนเผ่าของผม. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
This marks the start of the colored people's beach.เครื่องหมายนี่ เป็นหาดของพวกสีผิว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
We take chances all the time, save people's lives.เด่วนี้เค้าออกจะแปลกๆไป ร้องไห้บ่อยขึ้นนะ Hero (1992)
- Now, this bombing campaign... struck deep into the British people's sense of security.- ตอนนี้ระเบิดแคมเปญนี้ ... หลงลึกเข้าไปในคนอังกฤษของ ความรู้สึกของการรักษาควา? In the Name of the Father (1993)
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว The Joy Luck Club (1993)
but I dread other people's remarks, Lizzy.แต่ฉันกลัวคำพูดของคนอื่นๆน่ะลิซซี่ Episode #1.6 (1995)
Just make it a bit more like other people's homes.เพียงแค่ทำให้มันเป็นบิตมากขึ้นเช่นเดียวกับบ้านของคนอื่น The Birdcage (1996)
We will continue to listen closely to what it has to say as we continue the search for answers and for knowledge that is as old as humanity itself but essential to our people's future.แม้พื้นฐานมากขึ้น เราจะยังคงที่จะรับ ฟังอย่างใกล้ชิด กับสิ่งที่มันจะต้องพูด Contact (1997)
That's people's work.เขามีให้นักเรียนทำอย่ามาเขียนเล่น Good Will Hunting (1997)
If you wanna read a real history book, read Howard Zinn's A People's History in the United States.อ่านของฮาเวิร์ด ซินน์ เรื่องคนของประวัติศาสตร์ของสหรัฐ Good Will Hunting (1997)
Why did you sneak around at night and finish other people's formulas... that only one or two people in the world could do and then lie about it?ทำไมเธอเที่ยวไปด้อมๆมองตอนกลางคืน ไปแก้สมการที่มีคนเพียงคนหรือ 2 คน ในโลกเท่านั้นที่ทำได้ แล้วยังจะปากแข็งอีก Good Will Hunting (1997)
"Must try other people's clean silverware when dining out."仡Թǹ͡ҹ ͧͧ͹Թ蹔 As Good as It Gets (1997)
From his headquarters in Peking... the Chairman, Mao Tse-tung, was triumphantly proclaimed leader... of the new People's Republic of China.จากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะ เหนือตำแหน่งผู้นำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งใหม่ Seven Years in Tibet (1997)
People's Republic of China is advised... the government of Tibet recognizes no foreign sovereign.เราขอเสนอต่อ สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า รัฐบาลทิเบตจะไม่ยอมรับ การกุมอำนาจปกครองโดยต่างชาติ Seven Years in Tibet (1997)
The People's Liberation Army is one million troops strong.ขบวนการปลดปล่อยประชาชน มีกำลังเป็นล้านนาย Seven Years in Tibet (1997)
We fight for people's lives, right?การต่อสู้เพื่อแลกกับชีวิคตน ถูกต้องมั้ย? City of Angels (1998)
Let's show some energy, this isn't a fucking old people's home.อ้าว โชวพลังกันหน่อย ที่นี่ไม่ใช่บ้านพักคนชรานะ Show Me Love (1998)
Shizuko was able to read people's minds, wasn't she?ชิซูโกะ สามารถอ่านใจคนได้, ใช่มั้ยครับ ? Ringu (1998)
Why should I live up to other people's expectations instead of my own?ทำไมฉันต้องมาทำตามความต้องการ ของคนอื่น นอกจากของตัวเอง? 10 Things I Hate About You (1999)
What if he's got a shrine with pictures of you surrounded by dead people's heads and stuff?ถ้าเขาทำพิธีที่เต็มไปด้วยรูปเธอ กระโหลกคนตาย อะไรเงี้ย American Beauty (1999)
You have no respect for other people's things and for authority...แกต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่นบ้าง American Beauty (1999)
We're in people's homes, sir, with their children.สินค้าของเราอยู่ในบ้านกับเด็กๆ Bicentennial Man (1999)
-these are people's names.- นี่ชื่อคนนี่ Frailty (2001)
I'm sure certain people's opinions of me will be cemented in stone.แล้วฉันก็แน่ใจได้เลยว่า คนส่วนใหญ่คงคิดกับฉันไม่ดีไปเรียบร้อยแล้ว X-Ray (2001)
And I suppose you think it's polite to steal people's clothes?And l suppose you think it's polite to steal people's clothes? Maid in Manhattan (2002)
Why do you have to interfere with other people's business?ทำไมแกต้องสอดเรื่องของคนอื่นเขาด้วย The Pianist (2002)
You have no right taking people's confidence in your service!คุณไม่มีสิทธิที่จะรู้ความลับ ของคนอื่น! Punch-Drunk Love (2002)
You have no right to take people's trust.คุณไม่มีสิทธิได้รับความไว้ใจ Punch-Drunk Love (2002)
You're listening to her people's music.นายฟังเพลงของเธอแล้วหรอ... A Walk to Remember (2002)
Love takes no pleasure in other people's sins but delights in the truth.รักไม่ชื่นชมในความประพฤติผิด แต่ชื่นชมในความประพฤติชอบ A Walk to Remember (2002)
What'll you do? Try me in The People's Court?สิ่งที่คุณจะทำอย่างไร ลองฉันในศาลของประชาชนหรือไม่ Showtime (2002)
Only heard that other people's children so crazyOnly heard that other people's children so crazy Sex Is Zero (2002)
Probably some unknown substance or energy from the crater responded to those people's love for the dead.บางทีพลังจากอุกาบาตที่เราหาคำตอบไม่ได้ มารวมกับคำอธิฐานของคนที่เสียคนรักไป Yomigaeri (2002)
Why don't you do it? You're good at butting into people's business.เธอบอกสิ เบ็ตตี้ ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นนักนี่ Mona Lisa Smile (2003)
Other people's parents are always nicer than our own.พ่อแม่คนอื่นมักจะดูเจ๋ง กว่าของตัวเราเองอยู่แล้ว The Dreamers (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
people'sA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
people'sA mere repetition of other people's researches cannot be called true scientific research.
people'sBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
people'sBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
people'sBut we do know many things about his character, thanks to letters and notebooks he left behind and other people's stories about him.
people'sDon't get in people's way.
people'sDon't interfere in other people's affairs.
people'sDon't meddle in other people's affair.
people'sDon't stand in other people's way.
people'sHe has absolutely no respect for other people's feelings.
people'sHe is apt to forget people's name.
people'sHe is apt to forget people's names.
people'sHe says what he thinks regardless of other people's feeling.
people'sHe was always on the people's side.
people'sHowever, if you're going to read people's blogs in order to write an interesting blog, you can do that right away.
people'sI am always forgetting people's names.
people'sI am constantly forgetting people's names.
people'sI got involved in other people's quarrel.
people'sIt's necessary to make his language like other people's.
people'sI want you to stop preying on people's weaknesses.
people'sI wouldn't like to cash in on other people's misfortunes.
people'sJimmy's pictures were different from other people's.
people'sJudo is not only good for young people's health but also very useful in forming their personalities.
people'sKoko herself cannot use spoken language, but she loves to listen to people's conversations.
people'sMy mother is constantly forgetting people's names.
people'sStop sticking your nose into other people's business.
people'sThat guy always goes over people's heads to get what he wants.
people'sThe drama on TV was so popular that it stirred up people's interest in the period.
people'sThe mayor of this city was blamed for turning a deaf ear to the people's requests.
people'sThe "People's Choice" award, by public polling, was announced again this year and Mel Gibson and Julia Roberts were selected as the most popular male, and female, film actors.
people'sThe People's party, to put it briefly, needed to leave the government before the government fell.
people'sThe precious results of democracy are the apple of the people's eye and the people will fight to maintain these ideals.
people'sThere is a certain pleasure in pointing out other people's errors.
people'sThere's a certain pleasure in pointing out other people's errors.
people'sThe residents were curious about other people's business.
people'sThe restraining role that the community once played is losing its force as adults become reluctant to reprimand other people's unruly children.
people'sThis may be because of a change in people's attitude toward marriage and the sharp increase of fast food restaurants and convenience stores which are open 24 hours a day and enable young people to live more easily.
people'sWhat strikes me here is people's friendliness.
people'sWhy don't you mind your own business? What do you gain by sticking your nose into other people's affairs?
people'sYou are too inquisitive about other people's affairs.
people'sYou can't go putting your values on people's work!
people'sYou have no right to interfere in other people's affairs.
people'sYou must try to avoid hurting people's feelings.
people'sYou should not interfere in other people's business.
people'sYou should not trample on other people's rights.
people'sYou shouldn't be picky about other people's work, you know?
people'sYou shouldn't read people's private letters without permission.
people'sYou shouldn't rely on other people's help.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภาผู้แทนราษฎร[N] House of Representatives, See also: Assembly of the People's Representatives, House of Parliaments, Lower House, Example: คณะกรรมการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการตุลาการ ฝ่ายละ 2 คน, Thai definition: รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
เกาหลีเหนือ[N] North Korea, See also: Democratic People's Republic of Korea, Syn. ประเทศเกาหลีเหนือ, Example: ในปี 1952 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป้าหมายที่จะต้องทำการทิ้งระเบิดในเกาหลีเหนือ
สภาผู้แทนราษฎร[N] House of Representatives, See also: Assembly of the People's Representatives, Example: กฎหมายการเงินการคลังของรัฐจำต้องได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร, Thai definition: รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[N] People's Democratic Republic of Laos, See also: Laos, Syn. ประเทศลาว, ลาว, Example: คนไทยกับคนที่อยู่ในอาณาจักรล้านช้างในอดีตหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน, Thai definition: ชื่อประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับไทย เขมร เวียดนาม พม่า และจีน
ทำฟัน[V] treat people's teeth, Example: วันนี้เขาลางานเพราะต้องไปทำฟัน, Thai definition: ทำให้ฟันอยู่ในสภาพปกติหรือใช้การได้ด้วยการอุดถอน หรือใส่ฟันใหม่ เป็นต้น
ประเทศจีน[N] People's Republic of China, See also: China, Syn. เมืองจีน, จีน, Example: ประเทศจีนมีการปกครองแบบสังคมนิยม
กินทาง[V] transgress the white line (in driving ), See also: stride over other people's driving lane, Syn. ล้ำทาง, Thai definition: ล้ำทางเข้าไป
จีนแดง[N] Red China, See also: People's Republic of China, Syn. จีนคอมมิวนิสต์, Example: เขารวมกลุ่มกันเพื่อค้าขายกับจีนแดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกาหลีเหนือ[n. prop.] (Kaolī-Neūa) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea   FR: Corée du Nord [f]
คณะราษฎร [org.] (Khana Rātsadøn) EN: Khana Ratsadon ; People's Party   FR: Khana Ratsadon
ความไวต่อความรู้สึก[n. exp.] (khwām wai tø khwām rūseuk) EN: sensitivity to other people's feelings   
กินทาง[v. exp.] (kin thāng) EN: transgress the white line ; stride over other people's driving lane   FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[org.] (Phanthamit Prachāchon Pheūa Prachāthippatai) EN: People's Alliance for Democracy (PAD)   FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)
ปลุกให้คนสนใจเรื่องนั้น ๆ[xp] (pluk hai khon sonjai reūang nan-nan) EN: call people's attention to sth.   
ประเทศจีน[n. prop.] (Prathēt Jīn ) EN: People's Republic of China ; China   FR: Chine [f] ; République populaire de Chine [f]
ประเทศเกาหลีเหนือ[n. prop.] (Prathēt Kaolī-Neūa) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea (DPRK )   FR: Corée du Nord [f]
สภาผู้แทนราษฎร[n. prop.] (Saphā Phūthaēnrātsadøn) EN: House of Representatives ; Assembly of the People's Representatives ; House of Parliaments ; Lower House   FR: Assemblée nationale [f]
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ[n. prop.] (Sāthāranarat Prachāchon Bangkalāthēt) EN: People's Republic of Bangladesh   
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[n. prop.] (Sāthāranarat Prachāthippatai Prachāchon Lāo) EN: People's Democratic Republic   FR: République populaire [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย [n. prop.] (Sāthāranarat Prachāthippatai Prachāchon Aēljirīa) EN: People's Democratic Republic of Algeria   FR: République algérienne démocratique et populaire [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[n. prop.] (Sāthāranarat Prachāthippatai Prachāchon Lāo) EN: People's Democratic Republic of Laos   FR: République populaire démocratique du laos [f]
ส.ส.[abv.] (sø.sø.) EN: MP ; member of Parliament ; member of the Assembly of People's Representatives (abv)   FR: député [m] ; membre de la chambre des représentants (abv) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEOPLE'S    P IY1 P AH0 L Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altenhilfe {f}old people's welfare [Add to Longdo]
Altenpfleger {m}; Altenpflegerin {f}old people's nurse; geriatric nurse [Add to Longdo]
Altersheim {n}; Altenheim {n}old people's home [Add to Longdo]
Jugendheim {n} | Jugendheime {pl}youth center; young people's home | youth centers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピープルズキャピタリズム[, pi-puruzukyapitarizumu] (n) people's capitalism; (P) [Add to Longdo]
関心を呼ぶ[かんしんをよぶ, kanshinwoyobu] (exp,v5b) to be the subject of attention; to call people's attention; to be the rage; to be of interest [Add to Longdo]
愚痴聞き地蔵[ぐちききじぞう, guchikikijizou] (n) Ksitigarbha (jizo) who listens to people's complaints (statue at the Keihou Temple at Nagoya) [Add to Longdo]
国民新[こくみんしん, kokuminshin] (n) (abbr) (See 国民新党) Kokumin Shinto; People's New Party (Japanese political party) [Add to Longdo]
国民新党[こくみんしんとう, kokuminshintou] (n) Kokumin Shinto; People's New Party (Japanese political party) [Add to Longdo]
国民生活[こくみんせいかつ, kokuminseikatsu] (n) the life of the people; the people's living [Add to Longdo]
国務院[こくむいん, kokumuin] (n) State Council (of the People's Republic of China) [Add to Longdo]
国利民福[こくりみんぷく, kokuriminpuku] (n) national interests and the people's welfare [Add to Longdo]
市民革命[しみんかくめい, shiminkakumei] (n) people's or popular revolution [Add to Longdo]
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P) [Add to Longdo]
若者言葉[わかものことば, wakamonokotoba] (n) (See 若者語) young people's language; words used only by people under 30 [Add to Longdo]
若者語[わかものご, wakamonogo] (n) (See 若者言葉・わかものことば) young people's language [Add to Longdo]
人の子[ひとのこ, hitonoko] (n) (1) child; children; (2) other people's children; (3) the Son of Man; Christ [Add to Longdo]
人を人とも思わない[ひとをひとともおもわない, hitowohitotomoomowanai] (exp) disdaining everybody; not caring an ounce about other people's feelings [Add to Longdo]
人事;他人事[ひとごと;たにんごと(他人事), hitogoto ; taningoto ( taningoto )] (n) other people's affairs; somebody else's problem [Add to Longdo]
人民委員[じんみんいいん, jinmin'iin] (n) (early Soviet era) People's Commissar [Add to Longdo]
人民解放軍[じんみんかいほうぐん, jinminkaihougun] (n) People's Liberation Army [Add to Longdo]
人民共和国[じんみんきょうわこく, jinminkyouwakoku] (n) people's republic [Add to Longdo]
人民軍[じんみんぐん, jinmingun] (n) People's Army [Add to Longdo]
人民公社[じんみんこうしゃ, jinminkousha] (n) (in China) people's commune [Add to Longdo]
人民裁判[じんみんさいばん, jinminsaiban] (n) people's trial (court) [Add to Longdo]
人民社会主義共和国[じんみんしゃかいしゅぎきょうわこく, jinminshakaishugikyouwakoku] (n) people's socialist republic [Add to Longdo]
人民所有[じんみんしょゆう, jinminshoyuu] (n) people's ownership; publically owned [Add to Longdo]
人民民主共和国[じんみんみんしゅきょうわこく, jinminminshukyouwakoku] (n) people's democratic republic [Add to Longdo]
世態人情[せたいにんじょう, setaininjou] (n) (contemporary) customs and behavior; the picture of people's life in the contemporary world [Add to Longdo]
税金泥棒[ぜいきんどろぼう, zeikindorobou] (n) person living off other people's taxes; tax parasite; (a derogatory term for) public servants [Add to Longdo]
穿り出す[ほじくりだす, hojikuridasu] (v5s,vt) (1) to pick something out (nose, hole, etc.); (2) to pry (into people's private affairs) [Add to Longdo]
総書記[そうしょき, soushoki] (n) (See 主席) secretary-general; general secretary (esp. of Communist parties of the Democratic Republic of North Korea and the People's Republic of China) [Add to Longdo]
他事[たじ, taji] (n) other matters; other people's affairs [Add to Longdo]
対人感覚[たいじんかんかく, taijinkankaku] (n) feelings toward other people; sensitivity to other people's feelings; feelings one gives to other people through interpersonal relationships [Add to Longdo]
中華人民共和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] (n) People's Republic of China; Communist China; (P) [Add to Longdo]
朝鮮民主主義人民共和国[ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこく, chousenminshushugijinminkyouwakoku] (n) Democratic People's Republic of Korea (North Korea); DPRK; (P) [Add to Longdo]
天声人語[てんせいじんご, tenseijingo] (exp) vox populi, vox dei (the people's voice is the voice of God) [Add to Longdo]
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] (v1) to steal a glance; to intercept and read (e.g. other people's email) [Add to Longdo]
特別養護老人ホーム[とくべつようごろうじんホーム, tokubetsuyougoroujin ho-mu] (n) (See 特養) intensive-care old people's home [Add to Longdo]
特養[とくよう, tokuyou] (n) (abbr) (See 特別養護老人ホーム) intensive-care old people's home [Add to Longdo]
毒電波[どくでんぱ, dokudenpa] (n) (sl) radio waves, as sent out and received by people's minds [Add to Longdo]
鈍ちん;鈍チン[にぶちん(鈍ちん);にぶチン(鈍チン), nibuchin ( don chin ); nibu chin ( don chin )] (n) (uk) (See 鈍い・にぶい・2) dullard (gen. from not picking up on other people's feelings) [Add to Longdo]
二言目[ふたことめ, futakotome] (n) the constant burden of some people's talk [Add to Longdo]
稗史[はいし, haishi] (n) (See 稗官) people's history (written for the king of China; usu. written as a novel) [Add to Longdo]
風俗画風[ふうぞくがふう, fuuzokugafuu] (n) (of the) genre painting style; (of the) style of painting that depicts people's customs and manners; (of the) type of painting that denotes the life of ordinary people [Add to Longdo]
物分り;物分かり;物わかり[ものわかり, monowakari] (n) understanding (of people's circumstances and feelings); perceptiveness; sympathy; wisdom [Add to Longdo]
民生[みんせい, minsei] (n,adj-no) (1) consumer; (2) civilian; (3) people's welfare or livelihood; (P) [Add to Longdo]
民利[みんり, minri] (n) people's interests [Add to Longdo]
愉快犯[ゆかいはん, yukaihan] (n) criminal who takes delight in people's reaction to his crimes [Add to Longdo]
養老院[ようろういん, yourouin] (n) home for the aged; old people's home; (P) [Add to Longdo]
利害関係者[りがいかんけいしゃ, rigaikankeisha] (n) stakeholder; person holding other people's stakes in a venture (legal) [Add to Longdo]
老害[ろうがい, rougai] (n) problems caused by the elderly (esp. gerontocracy, and elderly people's control over the young) [Add to Longdo]
狷介固陋[けんかいころう, kenkaikorou] (n,adj-na) stubbornly sticking to old ways; narrow-mindedly rejecting other people's views [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不劳而获[bù láo ér huò, ㄅㄨˋ ㄌㄠˊ ㄦˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] reap without sowing; profit by other people's toil [Add to Longdo]
中国人大[Zhōng guó rén dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, / ] China National People's Congress [Add to Longdo]
中国人民志愿军[Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] the Chinese People's Volunteer Army deployed by China to aid North Korea in 1950 [Add to Longdo]
中国人民武装警察部队[Zhōng guó Rén mín Wǔ zhuāng Jǐng chá Bù duì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˇ ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] People's Armed Police (PAP) [Add to Longdo]
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army (PLA) [Add to Longdo]
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN) [Add to Longdo]
中国人民解放军空军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army Air Force (PLAAF) [Add to Longdo]
中国人民银行[Zhōng guó rén mín yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] People's Bank of China [Add to Longdo]
中国新民党[Zhōng guó Xīn mín dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] New People's Party of China, xinmin.freeforum.ca [Add to Longdo]
中华人民共和国[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] The People's Republic of China [Add to Longdo]
人大[rén dà, ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, ] (China) National People's Congress [Add to Longdo]
人民代表[rén mín dài biǎo, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] deputy to People's Congress [Add to Longdo]
人民公社[rén mín gōng shè, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] people's commune [Add to Longdo]
人民共和国[rén mín gòng hé guó, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] People's Republic [Add to Longdo]
人民广场[rén mín guǎng chǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 广 / ] People's Square [Add to Longdo]
人民日报[rén mín rì bào, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Renmin Ribao (People's Daily) [Add to Longdo]
人民民主专政[rén mín mín zhǔ zhuān zhèng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, / ] people's democratic dictatorship [Add to Longdo]
人民法院[rén mín fǎ yuàn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, ] people's court (of law); people's tribunal [Add to Longdo]
人民网[rén mín wǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄨㄤˇ, / ] online version of the People's Daily 人民日报 [Add to Longdo]
人民英雄纪念碑[rén mín yīng xióng jì niàn bēi, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] Monument to the People's Heroes, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
人民行动党[rén mín xíng dòng dǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] People's Action Party (ruling party in Singapore) [Add to Longdo]
人民解放军[rén mín jiě fàng jūn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army [Add to Longdo]
人民银行[rén mín yín háng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] the People's bank of China [Add to Longdo]
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, / ] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles [Add to Longdo]
借镜[jiè jìng, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] to use other people's experience; to borrow from a source; to use as reference [Add to Longdo]
借鉴[jiè jiàn, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to use other people's experience; to borrow from a source; to use as reference [Add to Longdo]
倾听[qīng tīng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen (to the public); to heed (other people's opinions) [Add to Longdo]
全国人大[quán guó rén dà, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, / ] abbr. for National People's Congress (NPC) [Add to Longdo]
全国人大会议[quán guó rén dà huì yì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] National People's Congress (NPC) [Add to Longdo]
全国人民代表大会[quán guó rén mín dài biǎo dà huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] National People's Congress [Add to Longdo]
两会[Liǎng huì, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] National People's Congress and Chinese People's Political Consultative Congress [Add to Longdo]
北京[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government [Add to Longdo]
北京市[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市 [Add to Longdo]
国号[guó hào, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, / ] title of current dynasty (as the name of China), such as Tang or Ming; name of a country (such as People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国 or Republic of China 中華民國|中华民国) [Add to Longdo]
多管闲事[duō guǎn xián shì, ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] meddling in other people's business [Add to Longdo]
大声疾呼[dà shēng jí hū, ㄉㄚˋ ㄕㄥ ㄐㄧˊ ㄏㄨ, / ] to call loudly (成语 saw); to get people's attention; to make one's views known [Add to Longdo]
大陆[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, / ] continent; mainland (esp. of China); mainland China; refers to People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国 [Add to Longdo]
央行[yāng háng, ㄧㄤ ㄏㄤˊ, ] Central bank (abbr. for 中央銀行|中央银行); People's Bank of China (abbr. for 中國人民銀行|中国人民银行) [Add to Longdo]
常务委员会[cháng wù wěi yuán huì, ㄔㄤˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] standing committee (e.g. of National People's Congress) [Add to Longdo]
幸灾乐祸[xìng zāi lè huò, ㄒㄧㄥˋ ㄗㄞ ㄌㄜˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to delight in other people's misfortune; Schadenfreude [Add to Longdo]
库尔德工人党[Kù ěr dé gōng rén dǎng, ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Kurdish people's party KPP [Add to Longdo]
吊死问疾[diào sǐ wèn jí, ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ ㄨㄣˋ ㄐㄧˊ, / ] to grieve for the sick and the dying; to show great concern for people's suffering [Add to Longdo]
张学良[Zhāng Xué liáng, ㄓㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] Zhang Xueliang (1901-2001) son of Fengtian clique warlord, then senior general for the Nationalist and subsequently for PRC People's liberation army [Add to Longdo]
强词夺理[qiǎng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˇ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, / ] loud rhetoric making up for fallacious argument (成语 saw); to argue illogically; to shove false arguments down people's throats; sophistry [Add to Longdo]
从善如流[cóng shàn rú liú, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] readily following good advice (成语 saw); willing to accept other people's views [Add to Longdo]
扎尔达里[Zā ěr dá lǐ, ㄗㄚ ㄦˇ ㄉㄚˊ ㄌㄧˇ, / ] Asif Ali Zardari (1956-), Pakistani People's Party politician, widower of Benazir Bhutto and head of PPP since her murder in 2007 [Add to Longdo]
拾人涕唾[shí rén tì tuò, ㄕˊ ㄖㄣˊ ㄊㄧˋ ㄊㄨㄛˋ, ] lit. to pick up other people's snot (成语 saw); fig. to plagiarize [Add to Longdo]
拾人牙慧[shí rén yá huì, ㄕˊ ㄖㄣˊ ㄧㄚˊ ㄏㄨㄟˋ, ] to pick up what others say (成语 saw); to pass off other people's opinions as one's own; to parrot [Add to Longdo]
政协[zhèng xié, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, / ] CPPCC (Chinese People's Political Consultative Committee) [Add to Longdo]
最高人民检察院[zuì gāo rén mín jiǎn chá yuàn, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˋ, / ] PRC Supreme People's Procuratorate (prosecutor's office) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top