Search result for

*pas*

(854 entries)
(12.418 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pas, -pas-
English-Thai: Longdo Dictionary
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, S. passers-by, R. passer-by, passerby
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, R. bronchus, bronchi,
buckpassing(n adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., R. avoiding
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass[VT] ผ่านไป, See also: ผ่าน, เดินผ่าน, พ้นไป
pass[VT] ส่งต่อไป, See also: ส่งผ่าน, ยื่นให้, ส่งให้, Syn. carry
pass[VT] กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น
pass[VT] ถ่ายทอด, See also: บอกต่อ, อธิบาย
pass[VI] เปลี่ยนจาก, See also: เปลี่ยนแปลงจาก
pass[VT] ใช้เวลา, Syn. spend, devote
pass[VI] สิ้นสุด, See also: หมดเวลา, ยุติ, ผ่านไป, จบสิ้น
pass[VT] สอบผ่าน, See also: สอบไล่ได้, Syn. achieve, accomplish, Ant. fail, funk
pass[VI] อนุมัติ, See also: อนุญาต, ยอมรับ
pass[VI] ตาย, See also: เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม, Syn. die, depart, Ant. be born, live, survive
pass[VT] พูด, See also: กล่าว, ออกเสียง, พูดจา, Syn. communicate
pass[VT] ตัดสิน, See also: พิพากษา
pass[N] ใบอนุญาต, See also: บัตรผ่านบัตรผ่านทางหนังสือเดินทาง, Syn. admittance
pass[N] การโยน, See also: การเหวี่ยง, การสะบัด
pass[N] การสอบผ่าน
pass[N] ช่องเขา, See also: ช่องแคบ, ช่องทาง, Syn. route
pass[N] การล่วงเกิน (ทางเพศ), See also: การฉวยโอกาส, การล่วงละเมิด
pass[N] การผ่าน, See also: การผ่านไป, การเดินผ่าน, การพ้นไป, Syn. entrance
pass[N] การสละสิทธิ์
past[N] อดีต, See also: เวลาที่ผ่านไปแล้ว, Syn. antiquity, long ago, good old days, former times, Ant. the present, future, tomorrow
past[N] สิ่งที่เกิดในอดีต, See also: เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว, Syn. events, happenings
past[ADJ] ที่ผ่านไปแล้ว, Syn. before, previous, former
past[PREP] เลยผ่าน, See also: ผ่าน, หลัง, Syn. farther
pasha[N] ตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในตุรกีและกลุ่มตะวันออกกลาง
passe[ADJ] ล้าสมัย, See also: หมดสมัย, พ้นสมัย, Syn. old, ancient
pasta[N] พาสต้า, See also: อาหารอย่างหนึ่งของอิตาลี
paste[N] สิ่งที่มีลักษณะเหนียว, See also: แป้งเปียก, Syn. glue
paste[N] สิ่งที่ทำด้วยดินเหนียว
pasty[ADJ] เหมือนแป้งเปียก
spasm[N] การชักกระตุกของกล้ามเนื้อ, See also: การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ, อาการกล้ามเนื้อ, Syn. contraction, convulsion, seizure
bypass[N] ทางอ้อม, See also: ถนนรอบเมือง, Syn. detour, side road
pampas[N] ทุ่งกว้างในอเมริกาใต้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ไม่มีหญ้า, Syn. prairie, tundra, plains
passed[ADJ] ผ่านพ้น, Syn. complete
passed[ADJ] สอบไล่ได้, See also: สอบผ่าน, Syn. complete, Ant. failed
passer[N] ผู้ผ่าน, See also: ผู้ทำให้ผ่าน, คนเดินผ่าน, Syn. passer-by
pastel[N] ดินสอสี, See also: ชอล์กสี, Syn. gouache
pastel[ADJ] เกี่ยวกับดินสอสี
pastel[ADJ] สีซีด, See also: จาง, Syn. light, faded, Ant. dark, bright
pastil[N] เกสรตัวเมีย (ทางพฤกษศาสตร์)
pastor[N] พระ, See also: บาทหลวง, Syn. priest, rector, clergyman
pastry[N] ขนมอบ, Syn. baked goods, cake, doughnut
repast[N] อาหาร (คำโบราณ), Syn. food, meal
repast[VI] รับประทานอาหาร
be past[PHRV] ผ่าน, See also: ต้องผ่าน, Syn. go past
be past[PHRV] มากกว่า, See also: ช้ากว่า, Syn. get past
be past[PHRV] เข้าใจยาก, See also: ยากเกินกว่าจะเข้าใจ
compass[N] ขอบ, See also: เส้นขอบ, Syn. circumference, boundary
compass[VT] เข้าใจ, Syn. comprehend, understand
compass[VT] ประสบผลสำเร็จ
compass[VT] วงเวียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipasto(แอนทิพา' สโท) n. รายการตัวแต่งกลิ่นชูรส เช่น olives, salami, celery และอื่น ๆ
appasionato(อะพาซีโอเน'โท) adj. มีอารมณ์รุนแรง (ทางดนตรี) (impassioned)
athapaskan(แอธธะแพส'คัน) n. กลุ่มภาษาอินเดียแดง (ในแคนนาดา อาลาสกา ออริกอน แคลิฟอร์เนีย) . เช่น ภาษาอาปาเช่., Syn. Athapascan, Athabascan, Athabaskan
blepharospasmกล้ามเนื้อรอบเบ้าตากระตุก
by-passn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-passesn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-passingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-pastadj. อดีต v. กริยาช่อง 2และ3ของby-pass
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n.,pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ,โอบล้อม,ล้อม,เดินอ้อมรอบ,วางแผน,เข้าใจ. คำที่
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า,ที่ราบรูปวงกลม
compass sawn. เลื่อยเอียงรูปกลม
compass windown. หน้าต่างรูปครึ่งวงกลม,หน้าต่างวงกลม
compassion(คัมแพซ'เชิน) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. pity
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร,มีความเวทนา,มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted,sympathetic ###A. ruthless
copasetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
dispassionn. ความไรักังวล,อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ
dispassionateadj. ไร้อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ, Syn. impartial
encompass(เอนคัม'เพิส) vt. ล้อมรอบ,ตีวง,เวียนรอบ,ปิด,ผนึก,รวมทั้ง,บรรลุผล., See also: encompassment n. ดูencompass, Syn. surround
faux pas(โฟพา') ความประพฤติผิด,ความผิดพลาด
first pass metabolismการเปลี่ยนแปลงในตับก่อน้ข่าสู่กระแสเลือด
impassable(อิมพาส'ซะเบิล) adj. ห้ามผ่าน,ผ่านไม่ได้,เอาชนะไม่ได้,หมุนเวียนไม่ได้., See also: impassability n. impassably adv.
impasse(อิม'แพส,อิมแพส') n. ทางตัน,ที่อับจน, Syn. blind alley -pl. impasses
impassible(อิมพาซ'ซะเบิล) adj. ไม่รู้สึกเจ็บปวด,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน,ไม่มีอารมณ์,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เมินเฉย,เย็นชา., See also: impassibility n. impassibly adv.
impassion(อิมแพซ'เชิน) vt. กระตุ้นอารมณ์,ทำให้เร่าร้อน,ทำให้มีอารมณ์,ทำให้กระตือรือร้น
impassionate(-แพช'ชะเน็ท) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์,มีอารมณ์เร่าร้อน,กระตือรือร้น adj. ไร้อารมณ์,ใจเย็น,ปราศจากอคตี
impassioned(อิมแพช'เชินดฺ) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
impassive(อิมแพส'ซิฟว) adj. ไม่มีอารมณ์,ใจเย็น,เมินเฉย,สงบใจ,ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน., See also: impassiveness, impassivity n., Syn. insensitive,
impaste(อิมเพสทฺ') vt. ทากาว,ทาแป้งเปียก,ทำให้เป็นกาวหรือแป้งเปียก,ทาอย่างหนา., See also: impastation n.
laissez-passer(เลเซพาเซ') n. การอนุญาต,บัตรอนุญาต,พาสปอร์ต pl. laissez-passer, Syn. permit
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย
pampas(แพม'พัซ) n. ที่รอบกว้างใหญ่ ๆ ที่มีหญ้าขึ้น
pari passu(พา'ร'พาส'ซู) L. เจริญหรือก้าวหน้าเท่ากัน,ไปด้วยกัน,เท่าเทียมกัน,ไม่ลำเอียง,ในขณะเดียวกัน
pas(พา) n.,ก้าว,จังหวะในการเต้นรำ,การเต้นรำ,อภิสิทธิ์
pas de deux(พาดะโด') n. การเต้นรำคู่
pas seul(พาเซล) n. การเต้นระบำเดี่ยว,การเต้นรำเดี่ยว
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
pasch(แพสค) n. งานเฉลิมฉลองPassover (ดู)
paseo(พาเซ'โอ) n. การเดินเล่น,พิธีเข้าสู่สนามวัวของนักสู้ วัวกระทิง
pash(แพช) vt. ตีแตก,ตีจนละเอียด n. ศีรษะ,หัว,ตัณหา,อารมณ์เร่าร้อน,กิเลส
pashan. ชื่อตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงของตุรกีสมัยก่อน
pashmn. ขนแกะหรือผ้าขนแกะจากธิเบต
pasqueflowern. พืชดอกสีม่วงเป็นพืชไม้ดอกประจำรัฐ South Dakotaของอเมริกา
pasquinaden. บทประพันธ์เสียดส'vt. เหน็บแนม
pass(พาส) v. ผ่าน,แซง,ยติ,นำส่ง,n. ถนน,หนทาง,สิทธิผ่าน,การสอบผ่าน,บัตรผ่าน การส่งลูก,ท่าส่งลูก,การบินผ่าน,การเปลี่ยน,การล่วงของเวลา
pass currentn. (บัญชีฝาก) ใช้ได้,ไม้ค้างชำระ
pass degreen. ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
bypass(n) ทางผ่าน,ทางอ้อม,ทางแยก
compass(n) เข็มทิศ,เส้นรอบวง,วงเวียน,ขอบเขต,เนื้อที่,ระยะ
compasses(n) วงเวียน
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
encompass(vt) ล้อมวง,ห้อมล้อม,ตีวง,รวมไว้,ปิดผนึก
impassable(adj) ข้ามไม่ได้,ที่เป็นทางตัน,อับจน
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา
impassioned(adj) เร้าความรู้สึก,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
impassive(adj) ไม่ยินดียินร้าย,ไม่สะดุ้งสะเทือน,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน
overpass(n) ทางข้าม,สะพานลอย,ทางผ่าน
overpass(vt) ผ่านเลยไป,ข้ามไป,เกินไป,ละเลย,เพิกเฉย
pasha(n) ตำแหน่งขุนนางตุรกี
pass(n) บัตรผ่าน,บัตรอนุญาต,การโบกมือ,ทางผ่าน,การสอบผ่าน
pass(vi) ผ่านไป,ล่วงลับไป,เกิดขึ้น,สอบได้,ปล่อย,สิ้นสุด
passable(adj) ผ่านไปได้,พอควร,ดีปานกลาง,ยอมรับได้
passage(n) การข้าม,ทางเดิน,การผ่าน,ค่าโดยสาร,ข้อความ
passageway(n) ทางผ่าน,เฉลียง,ระเบียง
passenger(n) ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passer(n) ผู้สัญจร
passion(n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ
passionate(adj) รุ่มร้อน,หลงใหล,หลงรัก
passive(adj) ไม่โต้ตอบ,อยู่เฉยๆ,ซึ่งถูกกระทำ
passport(n) หนังสือเดินทาง
password(n) คำสัญญาณ,คำผ่าน
past(adj) อดีต,เมื่อก่อน,ผ่านพ้นไป,ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
past(n) อดีตกาล,ความหลัง,ประวัติ,เรื่องในอดีต
past(pre) คล้อย,เลย,พ้นไป,ผ่าน,ล่วง,เมื่ออดีต
paste(n) แป้งเปียก,ยาพอก
paste(vt) ทำด้วยแป้งเปียก,ปิดแป้งเปียก,ทาแป้งเปียก
pasteboard(n) กระดาษแข็ง,นามบัตร,ตั๋วรถไฟ
pastel(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ภาพเขียนด้วยดินสอสี
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)
pastime(n) งานอดิเรก,กีฬา,การฆ่าเวลา
pastor(n) พระ,บาทหลวง
pastoral(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,เกี่ยวกับพระ
pastoral(n) เพลงลูกทุ่ง
pastry(n) ขนมปิ้ง
pasturage(n) ทุ่งเลี้ยงสัตว์
pasty(adj) เหมือนแป้งเปียก,คล้ายแป้งเปียก
repast(n) มื้ออาหาร,อาหาร,เวลารับประทานอาหาร
spasm(n) อาการกระตุก,กล้ามเนื้อกระตุก
spasmodic(adj) เป็นพักๆ
surpass(vt) มากกว่า,ดีกว่า,เหนือกว่า,เกิน,ล้ำ,ข้าม
toothpaste(n) ยาสีฟัน
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
trespass(vi) บุกรุก,ล่วงล้ำ,ล่วงเกิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurization; pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastilleยาเม็ดอม [มีความหมายเหมือนกับ drop ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastingการเชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoralจิตรกรรมท้องทุ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasture landทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional spasm; spasm, occupationภาวะหดเกร็งเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive immunisation; immunization, passiveการก่อภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive immunityภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive immunization; immunisation, passiveการก่อภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive movementการเคลื่อนไหวแบบทำให้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive obedience theoryทฤษฎีสวามิภักดิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive reciprocationการตอบสนองแบบกสานติ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive resistanceการต่อต้านอย่างสงบ [ดู civil disobedience ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive safetyความปลอดภัยด้วยตัวเอง, ความปลอดภัย แบบกสานติ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive systemระบบกสานติ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
passive transportการลำเลียงแบบไม่ใช้พลังงาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phrenospasmกะบังลมหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasture, common ofสิทธิร่วมในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of residence at a fixed past dateถิ่นที่อยู่ ณ วันที่กำหนดในอดีต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pharyngospasmคอหอยหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passenger liabilityความรับผิดต่อผู้โดยสาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger listรายชื่อผู้โดยสาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
passing offการขายของโดยหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passionกัมมภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passion playละครมหาทรมาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
passiveอกัมมันต์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive absorptionการดูดซึมแบบไม่ใช้พลังงาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
passive articulatorฐาน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive deviceอุปกรณ์กสานติ์, อุปกรณ์แพสซิฟ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive exerciseกายบริหารแบบทำให้, อัญกายบริหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public passageทางผ่านสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive tremor; tremor, rest; tremor, restingอาการสั่นขณะอยู่เฉย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passivityอกัมมันตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passportหนังสือเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passwordรหัสผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
passwordรหัสผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
past considerationสินจ้างที่ได้ให้ก่อนมีข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasteยาป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paste printภาพพิมพ์กดกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastel colourสีแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, spasticอัมพาตหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pascal(ภาษา)ปาสกาล, (ภาษา)พาสคัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Pascal's triangleรูปสามเหลี่ยมปาสกาล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
penetration pass; penetration runเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coronary artery bypassศัลยกรรมทางเบี่ยงหลอดเลือดโคโรนารีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passion fruitกะทกรกฝรั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laissez-passerใบผ่าน [เศรษฐศาสตร์]
cut and pasteตัดแปะ
กระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ตัดข้อความหรือรูปภาพบางส่วนจากเอกสารแล้วย้ายไปจัดรูปแบบใหม่ หรือกระบวนการอ่านเอกสารต่างๆ จากที่หลายแหล่งมารวมกัน [คอมพิวเตอร์]
Spasmsการชักกระตุก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pascal ภาษาปาสกาล [คอมพิวเตอร์]
Password รหัสผ่าน [คอมพิวเตอร์]
Passwordรหัสผ่าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pastureทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passion fruit juiceน้ำเสาวรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนได้เป็น pasteurisation [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passive Artificial Legขาเทียมแบบไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มกำลัง, ขาเทียมที่มีการปรับอัตราความหน่วงในการเดิน โดยใช้ประโยชน์จาก สปริง และแดมเปอร์ (damper) ไม่มีตัววัดค่าและและคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน [Assistive Technology]
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Borland Pascalบอร์แลนด์ ปาสคาล [TU Subject Heading]
Chiapas (Mexico)เชียปาส (เม็กซิโก) [TU Subject Heading]
Compassionเมตตาและกรุณา [TU Subject Heading]
Cookery (Pasta)การปรุงอาหาร (พาสต้า) [TU Subject Heading]
Coronary artery bypassการผ่าตัดหัวใจแบบบายพาส [TU Subject Heading]
Electric filters, Passiveเครื่องกรองไฟฟ้าแบบพาสซีฟ [TU Subject Heading]
Lipaseไลเปส [TU Subject Heading]
Local transit passesตั๋วร่วมโดยสารขนส่งมวลชน [TU Subject Heading]
Muscle spasticityภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง [TU Subject Heading]
Pascal (Computer program language)ปาสกาล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]
Passion fruitแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit juiceน้ำแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit productsผลิตภัณฑ์แพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passive smokingการได้รับควันบุหรี่ทางอ้อม [TU Subject Heading]
Passive voiceกรรมวาจก [TU Subject Heading]
Passportsหนังสือเดินทาง [TU Subject Heading]
Passwordsรหัสผ่าน [TU Subject Heading]
Pasta productsพาสต้า [TU Subject Heading]
Pasteurizationการพาสเจอร์ไรส์ [TU Subject Heading]
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
Pastoral poetry, Thaiกวีนิพนธ์ท้องทุ่งไทย [TU Subject Heading]
Pastoral psychologyจิตวิทยาทางศิษยาภิบาล [TU Subject Heading]
Pasturesทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [TU Subject Heading]
Phospholipasesฟอสโฟไลเปส [TU Subject Heading]
Plant protopastsโปรโตพลาสต์พืช [TU Subject Heading]
Spasms, Infantileอาการชักในทารก [TU Subject Heading]
Stupasสถูป [TU Subject Heading]
Trespassความผิดฐานบุกรุก [TU Subject Heading]
Turbo Pascal (Computer program)เทอร์โบ ปาสกาล (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Vipasyana (Buddhism)วิปัสสนา [TU Subject Heading]
Passageวัฏจักรของการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมื่อเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agrosilvopastoral System ระบบเกษตร-ป่าไม้-ปศุสัตว์
ระบบวนเกษตรที่มีกิจกรรมหลักทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นภายในเวลาเดียวกัน เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างกิจกรรมหลักทั้งสาม คือ การป่าไม้ การเกษตร และการปศุสัตว์ ควบคู่กันไปพร้อมๆ กัน หรือเป็นการรวมเอาระบบการปลูกพืชควบคุมและระบบป่าไม้-ปศุสัตว์เข้าด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Silvopastoral System ระบบป่าไม้-ปศุสัตว์
ระบบวนเกษตรที่มีกิจกรรมหลักทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นภายในเวลาเดียวกัน เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างการป่าไม้ และการเลี้ยงสัตว์โดยการปลูกหญ้า หรือพืชอาหารสัตว์ในสวนป่าแล้ว ปล่อยสัตว์เข้าไปเลี้ยงในสวนป่าโดยตรง [สิ่งแวดล้อม]
Passportหนังสือเดินทาง คือเอกสารทางราชการที่ใช้แสดงตัวและสัญชาติ ซึ่งทางราชการออกให้แก่บุคคลที่จะเดินทางไป หรือพำนักอยู่ชั่วคราวในต่างประเทศเมื่อสมัยก่อนสงครามโลกทั้งสองครั้ง ประเทศต่าง ๆ มิได้ขอให้คนต่างด้าวที่จะเข้าไปในประเทศของตนต้องมีหนังสือเดินทาง มีการเริ่มใช้หนังสือเดินทางอย่างแพร่หลายก็ในระยะหลังสงครามดังกล่าว ทุกวันนี้ ประเทศส่วนมากในโลกต่างต้องการให้คนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้าไปในดินแดนของ ตนมีหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการตรวจลงตรา (Visa) โดยถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของตนเสียก่อน อย่างไรก็ดี ทุกวันนี้ประเทศส่วนมากได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของตนในต่าง ประเทศเป็นผู้ออกหนังสือเดินทางได้ด้วยหนังสือเดินทางที่ใช้กันในปัจจุบันมี อยู่หลายประเภทอันได้แก่1. หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic passports ) ออกให้แก่ผู้ที่มีตำแหน่งเอกอัครราชทูต อัครราชทูต เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต และบุคคลอื่น ๆ ที่มีตำแหน่งทางการทูต รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของเขาเหล่านั้น2. หนังสือเดินทางพิเศษ (Special passports) ออกให้ แก่ข้าราชการที่ไม่มีสถานะทางการทูต และบุคคลในครอบครัวของเขาเหล่านั้น3. หนังสือเดินทางธรรมดา ( Regular passports ) ออกให้แก่บุคคลธรรมดา (Private persons) ซึ่งมีสิทธิจะขอหนังสือเดินทางดังกล่าวได้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ ประเทศของตนมีบางประเทศได้ออกหนังสือเดินทางประเภทอื่น นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วยเหตุผลเฉพาะ เช่น ภายใต้ระบบของสหรัฐอเมริกา มีการออกหนังสือเดินทางที่เรียกว่า1. หนังสือเดินทางบริการ (Service passports) ออกให้แก่คนอเมริกัน หรือชนชาติที่สวามิภักดิ์ต่อสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในต่างประเทศ2. หนังสือเดินทางบุคคลในครอบครัว (Dependent passports) ออกให้แก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางนี้ในกรณีที่เดินทางไปชั่วคราว หรือพำนักอยู่นาน ๆ ในต่างประเทศในฐานะที่เป็นบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ หรือพลเรือนอเมริกันที่ยังรับราชการอยู่นอกเขตประเทศสหรัฐอเมริกา [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bullet-proof passenger carรถยนต์นั่งกันกระสุน
Catoblepas[คาโตเบิลพลัส] (name uniq) อสูรกายในตำนานแฟนตาซี มีลักษัญเป็นสิงโตขนาดใหญ่ มีขนสีขาวที่แผงคอและหาง ลำตัวสีแดงสด และมีลายพาดคล้ายเสือ
chilli paste (n ) น้ำพริกเผา
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
pass back and forthส่งผ่านกลับไปกลับมา
pass for (phrase ) ถูกมองว่า...
passage piétonOne day, Jean Sot's mother wanted to go to town. "Now Jean," she said, "I want you to guard the door. "Yes, Mama," Jean Sot agreed. Jean's mother left for town. Jean waited and waited for her to get back. But she was gone a very long time. Jean got worried, and decided to look for her. But he remembered he had promised to guard the door. So Jean took the door off of its hinges and carried it on his back when he went to look for his mother. Along the way, Jean Sot saw some robbers coming along the path, carrying a heavy sack of money. Jean Sot was frightened. He adjusted the door on his back as best as he could and climbed up a nearby tree to wait for the robbers to go by. But the robbers stopped underneath the tree! They sat down and began to count their money. The chief robber counted out the money for each man, saying: "This is for you, and this is for you, and this is for you." "And that one's for me," Jean Sot cried. The robbers were startled. They looked around, but couldn't see anyone. The chief robber began counting again: "This is for you, and this is for you, and this is for you." Again, Jean Sot said: "That one's for me!" "Who is that?" called the chief robber. "I will wring his fool neck!" Jean Sot was so scared he began to shake, and the door fell off his back and down onto the robbers. "The Devil is throwing doors at us!" shouted one of the robbers. They were so frightened that all the robbers ran away without their money. So Jean Sot climbed down the tree, picked up the money and the door and took them home to his mother.
passbookสมุดคู่ฝาก
passenger carรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
passionate (adj ) มีใจรัก
pastor[พาส เตอร์] (n ) ศาสนนาจารย์ ประจำโบสถ์ในคริสเตียน
prepared pastes or powder (n vi modal verb adj adv pron. ) ปรุงที่เตรียมหรือผง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's past bedtime.มันนอนที่ผ่านมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
Now passing, Tomainia's heavy artillery.ที่กำลังจะผ่าน คือปืนใหญ่ของ โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
Now passing, Tomainia's light artillery.ที่กำลังจะได้ชม คือ ปืนใหญ่กระสุนเพลิง The Great Dictator (1940)
Now passing, Hynkel's flying division number 34.เครื่องบินรบเฮนเคิล จำนวน 34 ลำ The Great Dictator (1940)
Can't we discuss this without passion?เราจะไม่โต้เถียงหากท่านชอบมัน The Great Dictator (1940)
I'm not-a passionate. I'm just...ผมไม่ได้ชอบ ผมเพียง... The Great Dictator (1940)
I got-a my guns here in the pass and I'll blow him to pieces.ฉันจะเอาปืนฉันเข้ามาในนี้ และฉันจะเป่าสมองมันซะ The Great Dictator (1940)
If we can pass through there we're safe.ถ้าเราผ่านไปได้ เราก็จะปลอดภัย The Great Dictator (1940)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน The Great Dictator (1940)
Remember, Gideon, the time I tied strings on you... and passed you off as a puppet?โปรดจำไว้ว่าพ้นเวลาที่ฉันผูก สตริง กับคุณและคุณส่งผ่านออกมา เป็นหุ่นเชิดหรือไม่? Pinocchio (1940)
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง Pinocchio (1940)
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น Rebecca (1940)
You've blotted out the past for me more than all the bright lights of Monte Carlo.คุณช่วยลบรอยอดีตให้ผม ยิ่งกว่าแสงไฟในมอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
We, none of us want to live in the past, Maxim least of all.ไม่มีใครอยากจะจมอยู่ในอดีตหรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม็กซิม Rebecca (1940)
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
Architects calmly design the gates, meant to be passed through only once.เหล่าสถาปนิกต่างก็สร้างประตูทางเข้า เพื่อให้ผ่านเข้าออกได้เพียงครั้งเดียว Night and Fog (1956)
Buildings that could pass for stables, garages or workshops.ที่ดูเผินๆเหมือนคอกม้า โรงรถ หรือ โรงงานธรรมดาๆ Night and Fog (1956)
To "pass blood" was a sign of death.หากถ่ายเป็นเลือด คือสัญญาณแห่งความตาย Night and Fog (1956)
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย Night and Fog (1956)
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว Night and Fog (1956)
Through the windows of a passing el train.ผ่านหน้าต่างของรถไฟผ่านเอล 12 Angry Men (1957)
This el train had no passengers on it. It was just being moved downtown.นี้เอรถไฟมีผู้โดยสารที่มันไม่มี มันเป็นเพียงแค่ถูกย้ายเมือง 12 Angry Men (1957)
Can I pass?ฉันสามารถผ่าน? 12 Angry Men (1957)
OK, pass these along.ตกลงผ่านเหล่านี้พร้อม 12 Angry Men (1957)
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
It takes a six-car el train ten seconds to pass a given point.มันต้องใช้เวลาหกรถเอรถไฟสิบวินาทีที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน 12 Angry Men (1957)
We've agreed that it takes ten seconds for a train to pass a given point.เราได้ตกลงกันว่าจะใช้เวลาสิบวินาทีสำหรับรถไฟที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา! 12 Angry Men (1957)
Pass me that chair. Those two chairs are the old man's bed.ผ่านไปที่เก้าอี้ ทั้งสองเก้าอี้เตียงของชายชรา 12 Angry Men (1957)
Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train.Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train. 12 Angry Men (1957)
Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed... ... that heaved and swung as though the ocean were making love... ... with something under a yellow blanket... ... his small line had been taken by a dolphin... ... and he had brought it into the skiff.ก่อนที่มันจะมืดขณะที่พวกเขา ผ่าน เกาะที่ดีของวัชพืชสาหร่าย ที่ยกและยิงในทะเลแสง The Old Man and the Sea (1958)
Then he dreamed of the whales that passed along this coast in the fall.จากนั้นเขาก็ฝันของปลาวาฬ ที่ผ่านตามแนวชายฝั่งนี้ในฤดู ใบไม้ร่วง The Old Man and the Sea (1958)
Each time was a new time... ... and he never thought about the past when he was doing it.แต่ละครั้งเป็นเวลาใหม่และเขา ไม่เคย คิดเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาเมื่อเขา ได้ทำมัน The Old Man and the Sea (1958)
Then suddenly, he saw a dark shadow... ... that took so long to pass the boat that he couldn't believe its length.ทันใดนั้นเขาเห็นเงาดำ ที่ใช้เวลานานมากที่จะผ่านเรือ ว่าเขาไม่สามารถเชื่อว่าความ ยาวของมัน The Old Man and the Sea (1958)
The old man did not need a compass to tell him where southwest was.ชายชราไม่จำเป็นต้อง เข็มทิศที่จะบอกเขาที่ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้เป็น The Old Man and the Sea (1958)
No, I haven't, it's gone past! Send this one straight.ส่งตรงนี้ Help! (1965)
Pass me the phone, will you?ผ่านฉันโทรศัพท์คุณจะ? Help! (1965)
They shall not pass...พวกเขาจะไม่ผ่าน Help! (1965)
You haven't used that finger in the past hour and we're in danger.ชั่วโมงและเรากำลังอยู่ในอันตราย เช่นกันคุณรู้ว่า Help! (1965)
Passing this way with hot foot to the temple.ผ่านวิธีนี้เท้าร้อน หลายดวงจันทร์ที่วัด Help! (1965)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I was Just passing by here.แค่ผ่านมาทางนี้ ฉันบอกตัวเองว่า... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Left it up the Khyber Pass.ติดขึ้นก้นเซอร์ How I Won the War (1967)
There'll be no more leave, late-night passes until that roller is returned.จะมีไม่มีการลามากขึ้นผ่านช่วง ดึก จนกว่าลูกกลิ้งที่ถูกส่งกลับ How I Won the War (1967)
- Got his Cert A, passed his commission,ไม่ควรเขา ฉันมาผ่านการจัดอันดับ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pas67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
pasA baby has no moral compass.
pasA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
pasA car lying on its side blocked the passage.
pasA car passed by at top speed.
pasA car passed by in the dark.
pasA cloud passed across the moon.
pasA cold wave passed over Japan.
pasA cowboy is driving cattle to the pasture.
pasAdd water and stir to a paste.
pasA fallen tree blocked up the passage.
pasA few passengers went on board the plane.
pasAfter all, he succeeded in passing the exam.
pasAfter ten minutes, they passed on to a new topic.
pasAfter three drinks, the man passed out.
pasA highwayman robbed a foot passenger of his money.
pasA horse passed my house.
pasAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
pasAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
pasAll passengers are required to show their tickets.
pasAll sorts of rumors rose about her past.
pasAll the passengers aboard were killed in the crash.
pasAll the passengers got seasick during the storm.
pasAll the passengers left the plane in a hurry.
pasAll the passengers were killed in the crash.
pasAll the passengers were requested to get off the train.
pasAll the passengers were saved from drowning.
pasAll things cooperated to make her pass the exam.
pasAll you have to do is to read this book to pass the entrance examination.
pasAlmost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened.
pasA long day has passed on.
pasA lot of passengers were injured in the accident.
pasAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
pasA man shouldn't be a pastor until he's in his forties.
pasAmerica's foreign debt shot past $500 billion.
pasA month has passed and the work has made little progress.
pasAn arrow passed through the hawk.
pasAnd how will you take responsibility in the case that this bill doesn't pass?
pasAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
pasAnd yet he could pass the exam.
pasAnimals can learn and pass on what they learn.
pasAnother day passed.
pasA number of passengers were injured.
pasA number of passengers were injured in the accident.
pasA passenger airplane took off for the USA.
pasA passenger fainted, but the stewardess brought him around.
pasA passenger fainted but the stewardess brought him round.
pasA passing car splashed my coat with water.
pasA passing car splashed water on us.
pas"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติปางก่อน[N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
ถึงแก่ชีวิต[V] cause death, See also: lose one's life, pass away, die, Syn. เสียชีวิต, ตาย, Example: สารพิษบางอย่างมีประสิทธิภาพการทำลายสูงมากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมนุษย์
ทางลับ[N] secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
บัตรจอดรถ[N] parking pass, Example: ยามไม่ทันแหงนหน้ามองป้ายทะเบียนและตรวจดูบัตรจอดรถคนร้ายก็เผ่นแผล็วพ้นไป
ผู้เดินทาง[N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
มรณะ[V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย, Ant. ชาตะ, Example: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เบ่ง[V] force to pass faeces, Example: อย่าให้คนไข้เบ่งขณะถ่ายอุจจาระเพราะโลหิตอาจจะออก, Thai definition: พยายามขับดันสิ่งเช่นอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นให้ออกมา
ห่อหมก[N] steamed fish with curry paste, Example: อาหารอร่อยที่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบและห่อหมก, Thai definition: ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่ง ใช้น้ำพริกกับเนื้อปลาเป็นต้นกวนกับน้ำกะทิแล้วห่อนึ่ง
กลับบ้านเก่า[V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, Example: โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจนแทบจะรักษาไม่ได้ ทำให้มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้สูง, Notes: (ปาก)
ครั้งหลัง[N] the past, See also: the old days, Syn. สมัยก่อน, Example: ทุกวันนี้คุณปู่ยังคงจำภาพอันหวานชื่นในครั้งหลังได้
ใจพระ[ADJ] kind, See also: kind-hearted, benevolent, compassionate, generous, Syn. ใจดี, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นสามีใจพระ ภรรยานอกใจก็ยังให้อภัย, Thai definition: ไม่ถือโกรธ, มีใจกรุณา, ให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอ
ตัณหากลับ[V] be sexually aroused, See also: be sexually excited, be in heat, have passionate longing for, Syn. กำหนัด, Example: ผู้เฒ่าเกิดตัณหากลับเมื่อเห็นสาวๆ สวยๆ เดินผ่าน, Thai definition: เกิดความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
ทะลุเป้า[V] top, See also: break, surpass, Example: ยอดเทปทะลุเป้าอยู่ที่ล้านกว่าตลับในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
พาสเจอไรซ์[N] pasteurization, Example: นมกล่องทุกกล่องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai definition: กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อถนอมอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
ช่องระบายอากาศ[N] air passage
ด้วยเสน่หา[ADV] affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
ตัดผ่าน[V] cut through, See also: bypass, Syn. ผ่าน, สร้างผ่าน, Example: อำเภอพะโต๊ะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 (ถนนราชกรูด-หลังสวน) ตัดผ่าน
ผ่านการทดสอบ[V] pass the test, See also: make the grades, Syn. สอบผ่าน, Ant. สอบไม่ผ่าน, สอบตก, Example: ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบ เพื่อให้ได้มาตราฐานทุกชิ้น, Thai definition: ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ลอดผ่าน[V] pass through, See also: pass under, penetrate, Example: แดดยามสายลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา ทำให้ฉันต้องตื่นอย่างทุกข์ทรมาน, Thai definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบนได้
ส่งข้าม[V] bypass, See also: send around, Example: ท่านสั่งลูกน้องให้หยิบเอกสารส่งข้ามมาให้, Thai definition: ส่งโดยผ่านเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สอบผ่าน[V] pass an exam, See also: make the grade, Syn. สอบได้, Ant. สอบตก, Example: การสอบครั้งนี้สอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ต้องสอบผ่าน 60% จึงถือว่าผ่านการทดสอบ, Thai definition: สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ทางเลี่ยง[N] bypass, Syn. ทางเบี่ยง, เส้นทางเลี่ยง, Example: กองบังคับการจราจรแจ้งให้ใช้ทางเลี่ยงมุ่งสู่ภาคเหนือ เพราะปริมาณรถมีมาก, Count unit: ทาง, Thai definition: ทางที่เบี่ยงออกไปจากทางเดิมเพื่อหลบหลีก
แวดล้อม[V] surround, See also: encompass, Syn. โอบล้อม, ห้อมล้อม, โอบ
สวรรคต[V] pass away, See also: die, Syn. สิ้นพระชนม์, Ant. ประสูติิ
สิ้นพระชนม์[V] pass away, See also: die, Syn. สวรรคต, ตาย, Ant. เกิด, ประสูติิ
ทางเลี่ยงเมือง[N] bypass, Syn. ทางอ้อมเมือง, Ant. ทางเข้าเมือง, ทางหลัก, Example: พ่อกลัวรถติดจึงใช้ทางเลี่ยงเมือง เพราะในเมืองมีงานประจำปี, Count unit: เส้น, ทาง, Thai definition: ทางหรือถนนที่เบี่ยงหรืออ้อมออกไปจากตัวเมือง
รุ่นเก่า[ADJ] past generation, See also: old generation, Syn. รุ่นก่อน, Ant. รุ่นใหม่, Example: ตอนนี้เรามีเสื้อของอังกฤษและอาเจนตินารุ่นเก่า หากสนใจมาดูของได้ที่ร้านนะครับ
ทอดมันปลากราย[N] fried fish-paste balls, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อาหารคาวที่ทำจากปลาผสมกับน้ำพริก โขลกจนเหนียว ทอดในน้ำมัน
หมู่นี้[ADV] recently, See also: at the present time, for the past few days, Syn. พักนี้, เดี๋ยวนี้, Example: หมู่นี้ใจคอผมไม่ค่อยอยู่กับตัว
ถึงเกณฑ์[V] be qualified, See also: pass a criterion, Thai definition: ทัดเทียมหรือเท่าหลักที่กำหนดไว้
พ้น[V] pass, Syn. ผ่าน, Example: พอพ้นทางลาดประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็เข้าสู่ที่ลุ่มซึ่งเป็นนาแทบทั้งสิ้น, Thai definition: นอกเขตออกไป
เปียก[V] make a paste, Example: แม่จะเปียกข้าวเหนียวหม้อใหญ่ทุกครั้งเมื่อลูกๆ กลับบ้าน, Thai definition: เอาข้าวหรือแป้งกวนให้สุกเจือด้วยน้ำเหลวๆ
บุก[V] trespass, See also: invade, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป
กระจอก[N] sparrow, See also: genus Passer, Syn. นกกระจอก, Example: ช่วงที่ข้าวออกรวง นกกระจอกเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ เพราะมันจะกัดกินแมลงประเภทอื่นที่ทำลายข้าว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Passeridae ตัวลาย มี 4 ชนิด ชนิดที่มีชุกชุม ชอบอาศัยตามชายคาบ้านเรือน เรียก กระจอกบ้าน อีก 3 ชนิด คือ กระจอกตาล, กระจอกป่าท้องเหลือง ) และกระจอกใหญ่
คล่องคอ[V] swallow easily, See also: pass easily through the throat, be highly potable, Ant. ฝืดคอ, Example: ผมขอเบียร์ก็แล้วกันนะ คล่องคอหน่อย, Thai definition: รู้สึกโล่งในลำคอ
ถึงอนิจกรรม[V] die, See also: pass away, Syn. ถึงแก่อนิจกรรม, ตาย, สิ้นชีวิต, Example: ท่านเจ้าคุณป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนถึงอนิจกรรม 3 วันเท่านั้น
ถึงอสัญกรรม[V] die, See also: pass away, Syn. ถึงแก่อสัญกรรม, ตาย, สิ้นชีวิต, Example: อดีตนายกรัฐมนตรีถึงอสัญกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาล
บัตรผ่านประตู[N] entrance ticket, See also: pass, admission ticket, Example: การละเล่นและการแสดงต่างๆ ในงาน ล้วนต้องซื้อบัตรผ่านประตูทั้งสิ้น, Count unit: ใบ, Thai definition: เอกสารอนุญาตที่ให้เข้าชมการแสดงได้
เบิกร่อง[N] port clearance permit, See also: permit for a ship to pass a checkpoint, Syn. หนังสือเบิกร่อง, ใบเบิกร่อง, Thai definition: เอกสารอนุญาตซึ่งด่านภาษีออกให้แก่เรือที่ได้ปฏิบัติตามพิธีการครบถ้วนแล้ว
ปลอดคน[V] be free from people, See also: be clear of passersby, Example: เราคอยจนกระทั่งถนนปลอดคน, Thai definition: ไร้คนพลุกพล่าน
มหา[N] title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology, See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in al, Example: ท่านดีใจที่มหาฉ่ำได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนตาย, Thai definition: สมณศักดิ์ที่ใช้นำหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
ยาสีฟัน[N] toothpaste, See also: dentifrice, Example: ยาสีฟันสำหรับเด็กมักมีรสผลไม้เช่น ส้ม สตรอเบอรี่ เป็นที่ถูกใจสำหรับเด็ก
ล่วง[V] go beyond, See also: exceed, precede, pass, go in advance, overstep, Syn. ล่วงพ้น, ล่วงเลย, ผ่านพ้น, เลย, พ้น, Example: สถานการณ์ปูนซีเมนต์มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนอีกครั้งหลังจากล่วงผ่านหน้าฝนนี้ไปแล้ว, Thai definition: ผ่านข้ามจากจุดหนึ่งเข้าไปยังอีกจุดหนึ่ง
ลอด[V] pass through, See also: go under, go through, Syn. ผ่าน, ทะลุ, Example: มุมตึกยังคงมีแสงไฟลอดออกมาตามขอบหน้าต่างที่ปิดสนิท, Thai definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบน
วงเวียน[N] dividers, See also: compasses, Example: การวาดเขียนโดยไม่ใช้ไม้บรรทัดและวงเวียนเป็นการยากสำหรับเด็ก, Thai definition: เครื่องเขียนวงกลม เป็นสองขา ขาหนึ่งเป็นเหล็กแหลม อีกขาหนึ่งเป็นปลอกสำหรับใส่ดินสอ
วางวาย[V] die, See also: pass away, perish, Syn. ตาย, มรณะ, ถึงแก่มรณภาพ, มรณภาพ, แตกดับ, ถึงกาลกิริยา, ลาโลก, วายชนม์, ชีวงคต, ชีวิตักษัย, ปลดปลง, มรณา, ม้วย, ม้วยมรณ์, ม้วยมรณา, วายชีวาตม์, วายชีวา, Example: เจ้าจะต้องวางวายเป็นแน่แท้ หากเจ้าไม่ทำตามที่สาบานไว้, Thai definition: ไม่มีชีวิตอีกต่อไป
สมัยก่อน[N] the old days, See also: former times, the olden days, the past, Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, บรรพกาล, สมัยโบราณ, อดีต, Example: ในสมัยก่อน หนุ่มสาวมีเงื่อนไขจำกัดที่จะต้องพึ่งญาติผู้ใหญ่ เพื่อนหรือแม่สื่อในเรื่องคู่ครอง, Thai definition: เวลาในอดีต
สลบไสล[V] be unconscious, See also: lose conscious, faint, swoon, pass out, sleep like tops, be lying unconscious, Syn. แน่นิ่ง, Example: เขาพูดขณะคิดถึงตอนถูกซุงทับเท้าจนสลบไสล ไม่มีทางหลีกหนี, Thai definition: แน่นิ่งไม่ติงกาย
สลบเหมือด[V] become unconscious, See also: lose conscious, faint, swoon, pass out, sleep like tops, be lying unconscious, Syn. สลบไสล, Example: เขาถูกตีจนสลบเหมือด
สวน[V] pass in the opposite directions, See also: cross, come in the opposite directions, Example: เมื่อเดินเรื่อยไปจวนจะถึงหนองน้ำ เราก็พบหมูป่าฝูงหนึ่งสวนมา, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปตรงข้ามในเส้นทางเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาหารมื้อหนึ่ง[n. exp.] (āhān meū neung) EN: a meal   FR: un repas
อาหารมื้อนี่[n. exp.] (āhān meū nī) EN: this meal   FR: ce repas
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
อาหารพร้อมแล้ว[n. exp.] (āhān phrøm laēo) FR: le repas est servi ; le repas est prêt
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสองมื้อ[n. exp.] (āhān søngmeū ) EN: two meals   FR: deux repas [mpl]
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate   FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ใบเบิกทาง[n. exp.] (baiboēk thāng) EN: pass ; laissez passer   FR: laissez-passer [m]
บันไดลิง[n. exp.] (bandai ling) EN: fixed ladder   FR: passerelle [f]
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phūdōisān) EN: transport passengers   
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
บัตรอนุญาต[n. exp.] (bat anuyāt) EN: permit ; pass   FR: permis [m] ; autorisation [f]
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket   FR: ticket de stationnement [m]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: pastor   FR: pasteur [m]
บัตรผ่าน[n. exp.] (bat phān) FR: laissez-passer [m]
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pratū) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket   FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
บัตรผ่านทาง[n. exp.] (bat phān thāng) EN: pass ; laissez passer   FR: laissez-passer [m]
เบื้องหลัง[adv.] (beūanglang) EN: behind ; in the rear ; in the past   FR: avant
บ๊อ[X] (bǿ ) EN: not ; no   FR: pas ; ne pas ; non !
บ่อ[X] (bø) EN: not ; no   FR: pas ; ne pas ; non
บ๊อแม่น[xp] (bø maen) EN: no, it isn't !   FR: non, ce n'est pas cela ! ; ce n'est pas exact
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature   
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living   FR: passer sa vie
ใช่ไหม[v. exp.] (chai mai) EN: isn't it ? ; right ?   FR: n'est-ce pas ? ; est-ce bien ça ? ; n'est-il pas ?
ใช้เวลา[v. exp.] (chai wēlā) EN: spend time ; take time   FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer
ใช้เวลาว่าง[v. exp.] (chai wēlā wāng) FR: s'occuper ; passer son temps
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
ชาติปางก่อน[n. exp.] (chāt pāng køn) EN: past life   
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive   FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson

CMU English Pronouncing Dictionary
PAS    P AA1 Z
PASK    P AE1 S K
PASS    P AE1 S
SPAS    S P AA1 Z
PAST    P AE1 S T
PASH    P AE1 SH
PASO    P AE1 S OW0
PASKO    P AA1 S K OW0
PAPAS    P AA1 P AH0 Z
PASCH    P AE1 S K
PASOK    P AA1 Z AA0 K
PASSE    P AE2 S EY1
PASTS    P AE1 S S
PASHA    P AA0 SH AA1
PASCO    P AA1 S K OW0
SPASM    S P AE1 Z AH0 M
PASTS    P AE1 S T S
KOPAS    K OW1 P AH0 Z
TAPAS    T AH1 P AH0 S
PASEO    P AA0 S EY1 OW2
COPAS    K OW1 P AH0 Z
PASOK    P AE1 S AO2 K
PASTS    P AE1 S
PASTE    P EY1 S T
PASKE    P EY1 S K
PASEK    P AA1 S EH0 K
PASTA    P AA1 S T AH0
PASING    P EY1 S IH0 NG
PASION    P AA0 ZH IY1 N
PASCUA    P AA0 S K UW1 AH0
PASLAY    P AE1 S L EY0
DEPASS    D AH0 P AE1 S
PASTAS    P AA1 S T AH0 Z
BUMPAS    B AH1 M P AH0 Z
PAMPAS    P AE1 M P AH0 Z
PASSAT    P AE1 S AE0 T
PAPPAS    P AE1 P AH0 S
PASQUE    P AE1 S K
PASQUA    P AA1 S K W AH0
PASSES    P AE1 S AH0 Z
PASSON    P AE1 S AH0 N
PASKEY    P AE1 S K IY0
PASLEY    P AE1 S L IY0
PASO'S    P AE1 S OW0 Z
COMPAS    K AA1 M P AH0 S
PASSEY    P AE1 S IY0
PASCOE    P AE1 S K OW0
PASSED    P AE1 S T
PASSIM    P AE0 S IY1 M
PASSEL    P AE1 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pass    (v) (p aa1 s)
past    (v) (p aa s t)
spas    (n) (s p aa1 z)
passe    (n) (p a s ei1)
papas    (n) (p @1 p aa1 z)
pasha    (n) (p aa1 sh @)
pasta    (n) (p a1 s t @)
paste    (v) (p ei1 s t)
pasts    (n) (p aa1 s t s)
pasty    (n) (p a1 s t ii)
pasty    (j) (p ei1 s t ii)
pupas    (n) (p y uu1 p @ z)
spasm    (n) (s p a1 z @ m)
Pashto    (n) (p uh1 sh t ou)
bypass    (v) (b ai1 p aa s)
cuppas    (n) (k uh1 p @ z)
pampas    (n) (p a1 m p @ s)
pashas    (n) (p aa1 sh @ z)
pass_e    (j) (p a1 s ei)
passed    (v) (p aa1 s t)
passes    (v) (p aa1 s i z)
passim    (a) (p a1 s i m)
pasted    (v) (p ei1 s t i d)
pastel    (n) (p a1 s t l)
pastes    (v) (p ei1 s t s)
pastor    (n) (p aa1 s t @ r)
pastry    (n) (p ei1 s t r ii)
poppas    (n) (p o1 p @ z)
repast    (n) (r i1 p aa1 s t)
spasms    (n) (s p a1 z @ m z)
compass    (v) (k uh1 m p @ s)
flypast    (n) (f l ai1 p aa s t)
impasse    (n) (a1 m p aa s)
paschal    (j) (p a1 s k l)
pass_ee    (j) (p a1 s ei)
passage    (n) (p a1 s i jh)
passing    (v) (p aa1 s i ng)
passion    (n) (p a1 sh @ n)
passive    (n) (p a1 s i v)
passkey    (n) (p aa1 s k ii)
pastels    (n) (p a1 s t l z)
pastern    (n) (p a1 s t @ n)
pastier    (j) (p ei1 s t i@ r)
pasties    (n) (p a1 s t i z)
pastime    (n) (p aa1 s t ai m)
pasting    (v) (p ei1 s t i ng)
pastors    (n) (p aa1 s t @ z)
pasture    (v) (p aa1 s ch @ r)
repasts    (n) (r i1 p aa1 s t s)
spastic    (n) (s p a1 s t i k)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
渡す[わたす, watasu] Thai: พาดผ่าน English: to pass over
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
見送る[みおくる, miokuru] Thai: ผัดผ่อนไปก่อน English: to let pass
経る[へる, heru] Thai: ผ่าน English: to pass
客船[きゃくせん, kyakusen] Thai: เรือผู้โดยสาร English: passenger boat
通りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] Thai: ที่เดินสวนไป English: passing
越える[こえる, koeru] Thai: ผ่านเลย English: to pass through
通行[つうこう, tsuukou] Thai: การผ่านไปมา English: passing
経つ[たつ, tatsu] Thai: (เวลา)ผ่านไป English: to pass
明かす[あかす, akasu] Thai: ผ่านเวลาไปจนสว่าง English: to pass
過ごす[すごす, sugosu] Thai: ใช้ชีวิต English: to pass
優れる[すぐれる, sugureru] Thai: ยอดเยี่ยม English: to surpass
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer
通る[とおる, tooru] Thai: ผ่าน English: to pass

German-Thai: Longdo Dictionary
Viel Spaß!(phrase) ขอให้สนุกสนาน เช่น Viel Spaß beim Reisen! ขอให้เที่ยวให้สนุก
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
Anpassung(n) |die, pl.Anpassungen| การปรับตัว, การปรับเปลี่ยน
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., See also: S. zusammenpassen,
passen(vt) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt| ลุล่วงไปด้วยดี, ราบรื่น เช่น Das war unser erster Urlaub, in dem wirklich alles gepasst hat. Dieses Hotel ist auf jedem Fall weiterzuempfehlen., Alles gepasst!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfertigungsgebäude {n}passenger terminal [Add to Longdo]
Abfertigungsgebühr {f}passenger service charge [Add to Longdo]
Ableitkondensator {m}bypass capacitor [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Passivierung {f}passivation [Add to Longdo]
Abstimmung {f} [electr.] | Abstimmung des Durchlassbereichstuning | passband tuning [Add to Longdo]
Adapter {m}; Anpassungseinrichtung {f}; Anpassungsvorrichtung {f}; Zwischenstecker {m} {adj} | Adapter {pl}adapter | adapters [Add to Longdo]
Adaptronik {f}; Anpassungstechnik {f} [techn.]adaptronic [Add to Longdo]
Aktienanpassungsprinzip {n}stock adjustment principle [Add to Longdo]
Allpass {m} [electr.]all-pass filter [Add to Longdo]
Alm {f}mountain pasture; Alpine pasture; alp; Alpine meadow [Add to Longdo]
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn [Add to Longdo]
Alpenpass {m}alpine pass [Add to Longdo]
Altmeister {m}ex-champion; past master [Add to Longdo]
Annahme {f}; Verabschiedung {f}final passage [Add to Longdo]
Anpassbarkeit {f}; Anpassungsmöglichkeit {f}adaptability [Add to Longdo]
Anpassen {n}; Abstimmen {n}suiting [Add to Longdo]
Anpassung {f} | Anpassungen {pl}accommodation | accommodations [Add to Longdo]
Anpassung {f}; Adaption {f}; Adaptierung {f}adaption [Add to Longdo]
Anpassung {f} | Anpassungen {pl}; Bearbeitungen {pl}adaptation | adaptations [Add to Longdo]
Anpassung {f} | neue Anpassung {f}assimilation | reassimilation [Add to Longdo]
Anpassung {f}; Angleichung {f} (an)conformation (to) [Add to Longdo]
Anpassung {f}alignment [Add to Longdo]
Anpassung {f} (an)conformity (with) [Add to Longdo]
Anpassung {f}conformableness [Add to Longdo]
Anpassung {f}matching [Add to Longdo]
Anpassung (kundenspezifisch) {f}; Zuschnitt {m}customization; customizing [Add to Longdo]
Anpassung {f}; Einstellung {f}; Regulierung {f}modulation [Add to Longdo]
Anpassungsbeihilfe {f}adapt subsidy [Add to Longdo]
Anpassungsdarlehen {n}adjustment loan [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}: Wandlungsfähigkeit {f} | Anpassungsfähigkeiten {pl}adaptability | adaptabilities [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}adaptiveness [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}; Verhaltensflexibilität {f}action flexibility [Add to Longdo]
Anpassungsgebühr {f}adaption charge [Add to Longdo]
Anpassungsgerät {n}adaptor; adapter [Add to Longdo]
Anpassungshilfe {f}adjustment assistance [Add to Longdo]
Anpassungsmechanismus {m}adjustment mechanism [Add to Longdo]
Anpassungsprozess {m}adjustment process [Add to Longdo]
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties [Add to Longdo]
Anpassungsteil {n}intermediate device [Add to Longdo]
Anpassungstrafo {m}impedance corrector [Add to Longdo]
Anpassungstransformator {m} [electr.]impedance matching transformer [Add to Longdo]
Anpassungsverstärker {m} [electr.]matching amplifier [Add to Longdo]
(Zeit) über Gebühr in Anspruch nehmento trespass (on; upon) [Add to Longdo]
Aufpasser {m}; Aufpasserin {f}; Aufseher {m}; Aufseherin {f} | Aufpasser {pl}; Aufpasserinnen {pl}; Aufseher {pl}; Aufseherinnen {pl}overseer | overseers [Add to Longdo]
Ausgeherlaubnis {f} [mil.]pass [Add to Longdo]
Ausreise {f} | bei der Ausreisedeparture; outbound passage; outward voyage; voyage out | on leaving the country [Add to Longdo]
Ausrutscher {m}; Fauxpas {m}gaffe [Add to Longdo]
Aussehen {n}; Äußere {n}; Äußeres | geschniegeltes Aussehen | jdm. ein neues Aussehen verpassenappearance | slickness (of appearance) | to give sb. a complete makeover [Add to Longdo]
Backware {f}; Backwaren {pl}pastries; baked goods [Add to Longdo]
Ball {m}; Knäuel {n}; Kugel {f} | Bälle {pl} | am Ball bleiben | am Ball sein | immer am Ball sein | jdm. den Ball zuspielen; den Ball abgeben | bei jdm. am Ball bleibenball | balls | to keep the ball | to have the ball | to be on the ball | to pass the ball to sb. | to keep in with sb. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
repas(n) n.m. อาหาร, See also: S. nourriture,
Image:
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว
pas assez(adv) ไม่พอ เช่น ce n'est pas assez cuit. นี่มันยังสุกไม่พอ
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
je-ne-sais-pas-quoi (n) สิ่งที่ระบุไม่ได้, สิ่งที่บอกชื่อไม่ได้, อะไรบางอย่าง
See also: R. quelque chose que l'on ne peut identifier

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
ごく最近;極最近[ごくさいきん, gokusaikin] (adj-no,n-adv,n-t) very recently; in the very recent past [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
すーすー[, su-su-] (adv,vs) (on-mim) cool sensation from passing air; sound of air leaking [Add to Longdo]
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other [Add to Longdo]
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative [Add to Longdo]
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.) [Add to Longdo]
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) [Add to Longdo]
ちょっかい[, chokkai] (n) meddle; dabble; make a pass at [Add to Longdo]
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]
ぱしり[, pashiri] (n) (abbr) (from 使い走り) person who is made to do things or go get things for someone else; gofer [Add to Longdo]
ひとっ走り;一っ走り[ひとっぱしり, hitoppashiri] (n,vs) spin (as in 'take a car for a spin'); run [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
ませなんだ;ましなんだ;ませんかった;ませんだった[, masenanda ; mashinanda ; masenkatta ; masendatta] (exp) (pol) (arch) (See ませんでした) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
ません[, masen] (exp) (pol) (See ない,ます) suffix used to negate a verb in the non-past tense [Add to Longdo]
ませんでした[, masendeshita] (exp) (pol) (See ません) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
むかっ腹;向かっ腹;向っ腹[むかっぱら, mukappara] (n) anger; passion [Add to Longdo]
やり過ごす(P);遣り過す[やりすごす, yarisugosu] (v5s,vt) (1) to let something (or somebody) go past; (2) to do too much; (P) [Add to Longdo]
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
を経て[をへて, wohete] (exp) (See 経る) via; passing through [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
アクトパス[, akutopasu] (n) octopus [Add to Longdo]
アパシー[, apashi-] (n) apathy [Add to Longdo]
アパッシュ[, apasshu] (n) apache (fre [Add to Longdo]
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
アメリカ防風[アメリカぼうふう;アメリカボウフウ, amerika boufuu ; amerikaboufuu] (n) (uk) (See パースニップ) parsnip (plant) (Pastnica sativa) [Add to Longdo]
アルプスの険;アルプスの嶮[アルプスのけん, arupusu noken] (n) steep pass in the Alps [Add to Longdo]
アンダーパス[, anda-pasu] (n) (roadway) underpass [Add to Longdo]
アンティパスト[, anteipasuto] (n) antipasto (ita [Add to Longdo]
アンパサンド[, anpasando] (n) {comp} ampersand [Add to Longdo]
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis) [Add to Longdo]
インパスト[, inpasuto] (n) impasto (ita [Add to Longdo]
ウェアラブルパソコン[, uearaburupasokon] (n) {comp} wearable personal computer [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] (n) {comp} end to end communication path [Add to Longdo]
エンパシー[, enpashi-] (n) empathy [Add to Longdo]
オーバーハンドパス[, o-ba-handopasu] (n) overhand pass [Add to Longdo]
オーバーヘッドパス[, o-ba-heddopasu] (n) overhead pass [Add to Longdo]
オープンキャンパス[, o-punkyanpasu] (n) open campus [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] (n) {comp} open shortest path first; OSPF [Add to Longdo]
オールインワンパソコン[, o-ruinwanpasokon] (n) {comp} all-in-one personal computer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, / ] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
三十年来[sān shí nián lái, ㄙㄢ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] for the past thirty years [Add to Longdo]
上古[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, ] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times [Add to Longdo]
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away [Add to Longdo]
上辈子[shàng bèi zi, ㄕㄤˋ ㄅㄟˋ ㄗ˙, / ] one's ancestors; past generations; a former incarnation [Add to Longdo]
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, / ] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders) [Add to Longdo]
下达[xià dá, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄚˊ, / ] to transmit down (a chain of command); to pass down (to lower level) [Add to Longdo]
不可逾越[bù kě yú yuè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄩˊ ㄩㄝˋ, ] impassable; insurmountable; insuperable [Add to Longdo]
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones [Add to Longdo]
不在了[bù zài le, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄌㄜ˙, ] to be dead; to have passed away [Add to Longdo]
不通[bù tōng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] be obstructed; be blocked up; be impassable; not make sense; be illogical; be ungrammatical [Add to Longdo]
世代[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, ] generation; an era; accumulation of years; passing on from generation to generation [Add to Longdo]
世代相传[shì dài xiāng chuán, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down [Add to Longdo]
中式[zhòng shì, ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ, ] to pass an exam (or the imperial exam); to qualify [Add to Longdo]
中举[zhòng jǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] to pass imperial examination [Add to Longdo]
中选[zhòng xuǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] to win an election; to get a position by passing the imperial exam [Add to Longdo]
乃堆拉[Nǎi duī lā, ㄋㄞˇ ㄉㄨㄟ ㄌㄚ, ] Nathu La (Himalayan pass on Silk Road between Tibet and Indian Sikkim) [Add to Longdo]
乃堆拉山口[Nǎi duī lā shān kǒu, ㄋㄞˇ ㄉㄨㄟ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄎㄡˇ, ] Nathu La (Himalayan pass on Silk Road between Tibet and Indian Sikkim) [Add to Longdo]
久而久之[jiǔ ér jiǔ zhī, ㄐㄧㄡˇ ㄦˊ ㄐㄧㄡˇ ㄓ, ] over time; as time passes; in the fullness of time [Add to Longdo]
乘客[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ, ] passenger [Add to Longdo]
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, / ] deed; past achievement; important event of the past [Add to Longdo]
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 诿 / ] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other [Add to Longdo]
交通卡[jiāo tōng kǎ, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄎㄚˇ, ] public transportation card; prepaid transit card; subway pass [Add to Longdo]
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, / ] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends [Add to Longdo]
人行地下通道[rén xíng dì xià tōng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] pedestrian underpass [Add to Longdo]
今昔[jīn xī, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ, ] past and present; yesterday and today [Add to Longdo]
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be. [Add to Longdo]
代代相传[dài dài xiāng chuán, ㄉㄞˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down [Add to Longdo]
以往[yǐ wǎng, ㄧˇ ㄨㄤˇ, ] in the past; formerly [Add to Longdo]
以邻为壑[yǐ lín wéi hè, ㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟˊ ㄏㄜˋ, / ] lit. to use neighbor as drain (成语 saw, from Mencius); to shift one's problems onto others; to pass the buck [Add to Longdo]
作古[zuò gǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨˇ, ] to die; to pass away [Add to Longdo]
作古人[zuò gǔ rén, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ, ] to die; to pass away [Add to Longdo]
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙, / ] auxiliary showing sth happened in the past [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] straight; pass [Add to Longdo]
借古喻今[jiè gǔ yù jīn, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄩˋ ㄐㄧㄣ, ] to borrow the past as a model for the present [Add to Longdo]
借古讽今[jiè gǔ fěng jīn, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥˇ ㄐㄧㄣ, / ] to use the past to disparage the present (成语 saw) [Add to Longdo]
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, ] false compassion; bogus charity [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, / ] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity) [Add to Longdo]
传代[chuán dài, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄞˋ, / ] to pass to the next generation [Add to Longdo]
传唱[chuán chàng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄤˋ, / ] (of a song) to pass from person to person [Add to Longdo]
传家[chuán jiā, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄚ, / ] to pass on through the generations [Add to Longdo]
传写[chuán xiě, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] to copy; to pass on a copy [Add to Longdo]
传帮带[chuán bāng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄞˋ, / ] to pass on experience (to the next generation) [Add to Longdo]
传情[chuán qíng, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] to pass on amorous feelings; to send one's love to sb [Add to Longdo]
传感[chuán gǎn, ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ, / ] to pass on feelings; telepathy [Add to Longdo]
传承[chuán chéng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] to pass on (to future generations); passed on (from former times); a continued tradition; an inheritance [Add to Longdo]
传抄[chuán chāo, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄠ, / ] to circulate copies; to copy and pass on [Add to Longdo]
传授[chuán shòu, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄡˋ, / ] to impart; to pass on; to teach [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キャパシタ[きゃぱした, kyapashita] capacitor [Add to Longdo]
キャパシタンス[きゃぱしたんす, kyapashitansu] capacitance [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path [Add to Longdo]
サブパス[さぶぱす, sabupasu] subpath [Add to Longdo]
スーパセット[すーぱせっと, su-pasetto] superset [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] CPR, Channel Path Reconnection [Add to Longdo]
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
トランザクション処理応用サービス要素[とらんざくしょんしょりおうようサービスようそ, toranzakushonshoriouyou sa-bisu youso] Transaction Processing Application Service Element, TPASE [Add to Longdo]
バーチャルパス[ばーちゃるぱす, ba-charupasu] virtual path [Add to Longdo]
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI) [Add to Longdo]
バイパス[ばいぱす, baipasu] bypass (vs) [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
パシフィックテレシス[ぱしふぃっくてれしす, pashifikkutereshisu] Pacific Telesys [Add to Longdo]
パス[ぱす, pasu] path, pass [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド[ぱすおーばーへっど, pasuo-ba-heddo] path overhead [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section [Add to Longdo]
パスコード[ぱすこーど, pasuko-do] passcode [Add to Longdo]
パスフレーズ[ぱすふれーず, pasufure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
パスプレフィックス[ぱすぷれふぃっくす, pasupurefikkusu] path prefix [Add to Longdo]
パスワード[ぱすわーど, pasuwa-do] password [Add to Longdo]
パスワードエントリ[ぱすわーどえんとり, pasuwa-doentori] password entry [Add to Longdo]
パスワードファイル[ぱすわーどふぁいる, pasuwa-dofairu] password file [Add to Longdo]
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration [Add to Longdo]
パスワード制限[パスワードせいけん, pasuwa-do seiken] password control [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection [Add to Longdo]
パス指向[パスしこう, pasu shikou] path-oriented, connection-oriented [Add to Longdo]
パス番号[パスばんごう, pasu bangou] path number [Add to Longdo]
パス名[ぱすめい, pasumei] pathname [Add to Longdo]
パス名の構成要素[ぱすめいのこうせいようそ, pasumeinokouseiyouso] pathname component [Add to Longdo]
パソコン[ぱそこん, pasokon] personal computer [Add to Longdo]
パソコン通信[パソコンつうしん, pasokon tsuushin] personal computer communication [Add to Longdo]
パッシブマトリクスディスプレイ[ぱっしぶまとりくすでいすぷれい, passhibumatorikusudeisupurei] passive matrix display [Add to Longdo]
ペースト[ぺーすと, pe-suto] paste [Add to Longdo]
マゼランパスポート[まぜらんぱすぽーと, mazeranpasupo-to] Magellan Passport [Add to Longdo]
マルチパス[まるちぱす, maruchipasu] multipath [Add to Longdo]
リターンパス[りたーんぱす, rita-npasu] return path [Add to Longdo]
暗証フレーズ[あんしょうフレーズ, anshou fure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
暗証番号[あんしょうばんごう, anshoubangou] PIN, password number [Add to Longdo]
仮想パス[かそうパス, kasou pasu] virtual path [Add to Longdo]
仮想パス識別子[かそうパスしきべつし, kasou pasu shikibetsushi] virtual path identifier, VPI [Add to Longdo]
完全なパス名[かんせんなパスめい, kansenna pasu mei] complete pathname [Add to Longdo]
検索パス[けんさくパス, kensaku pasu] search path [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗り遅れる[のりおくれる, noriokureru] verpassen, zu_spaet_kommen [Add to Longdo]
乗客[じょうきゃく, joukyaku] Passagier, Fahrgast [Add to Longdo]
似合う[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]
冗談[じょうだん, joudan] -Scherz, -Spass [Add to Longdo]
冷やかす[ひやかす, hiyakasu] mit_jemanden_seinen_Spass_treiben [Add to Longdo]
十国峠[じっこくとうげ, jikkokutouge] (Pass in Hakone) [Add to Longdo]
収賄[しゅうわい, shuuwai] (passive) Bestechung [Add to Longdo]
受動[じゅどう, judou] Passiv [Add to Longdo]
受身[うけみ, ukemi] Passivitaet, Passiv [Add to Longdo]
合う[あう, au] passen [Add to Longdo]
合わす[あわす, awasu] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
合わせる[あわせる, awaseru] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
客船[きゃくせん, kyakusen] Passagierschiff [Add to Longdo]
[とうげ, touge] -Pass (Bergpass) [Add to Longdo]
峠を越す[とうげをこす, tougewokosu] einen_Pass_ueberqueren [Add to Longdo]
峠道[とうげみち, tougemichi] Passweg, Passstrasse [Add to Longdo]
[おう, ou] ANTWORTEN, REAGIEREN, ZUSTIMMEN, PASSEN [Add to Longdo]
拍子[ひょうし, hyoushi] -Takt, -Tempo, passende_Gelegenheit [Add to Longdo]
旅券[りょけん, ryoken] Reisepass [Add to Longdo]
旅客[りょかく, ryokaku] Passagier, Fahrgast, Reisender [Add to Longdo]
歯磨き[はみがき, hamigaki] Zahnpasta [Add to Longdo]
水晶[すいしょう, suishou] Bergkristall, Rauchtopas [Add to Longdo]
消極的[しょうきょくてき, shoukyokuteki] negativ, passiv [Add to Longdo]
牧師[ぼくし, bokushi] Pfarrer, Pastor [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] passend, angemessen [Add to Longdo]
穏当[おんとう, ontou] geeignet, passend, sanft [Add to Longdo]
箇所[かしょ, kasho] -Stelle, -Ort, -Teil, Passage [Add to Longdo]
経る[へる, heru] vergehen, voruebergehen, passieren [Add to Longdo]
羅針[らしん, rashin] Kompassnadel [Add to Longdo]
羅針盤[らしんばん, rashinban] Kompass [Add to Longdo]
融通[ゆうづう, yuuduu] Darlehen, Anpassung [Add to Longdo]
被選挙資格[ひせんきょしかく, hisenkyoshikaku] passives_Wahlrecht [Add to Longdo]
見損う[みそこなう, misokonau] sich_versehen, verkennen, verpassen [Add to Longdo]
該当[がいとう, gaitou] relevant_sein, passen, zutreffen [Add to Longdo]
調節[ちょうせつ, chousetsu] Regulierung, Anpassung [Add to Longdo]
越える[こえる, koeru] ueberschreiten, passieren [Add to Longdo]
越す[こす, kosu] ueberschreiten, passieren [Add to Longdo]
通す[とうす, tousu] durchlassen, passieren_lassen [Add to Longdo]
通る[とうる, touru] hindurchgehen, passieren [Add to Longdo]
通路[つうろ, tsuuro] Durchgang, Passage [Add to Longdo]
[てき, teki] passen, geeignet_sein [Add to Longdo]
適切[てきせつ, tekisetsu] angemessen, passend, treffend [Add to Longdo]
適合[てきごう, tekigou] Uebereinstimmung, Einklang, Anpassung [Add to Longdo]
適宜[てきぎ, tekigi] geeignet, angemessen, passend [Add to Longdo]
適当[てきとう, tekitou] geeignet, passend [Add to Longdo]
順応[じゅんのう, junnou] Anpassung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pas \Pas\, n. [F. See {Pace}.]
   1. A pace; a step, as in a dance. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Right of going foremost; precedence. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAS
     Publicly Available Specifications (ISO)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dingy
 
 1. (gier, giest) donuk, rengi soluk, kirli, paslı. dingily rengi soluk olarak, paslı olarak. dinginess rengi soluk oluş, donukluk
 2. kir, pas.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rust
 
 1. pas
 2. (bot.) pas hastalığı, bitkilerde mantar hastalığı
 3. zehirli mantar
 4. paslanmak
 5. tembelleşmek.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pas [pɑs]
   pass
   exclusively; just; only
   passport
   pace; step; stride
   just; just now
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 pas
   passport
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 pas [pa]
   not
   pace; step; stride
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top