Search result for

*parts*

(283 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: parts, -parts-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
private partsn. ของลับของชายหรือหญิง
privy partsn. ของลับของชายหญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parts per million (ppm)ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ppm (parts per million)พีพีเอ็ม (ส่วนในล้านส่วน) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
component parts clauseข้อกำหนดส่วนประกอบ(เครื่องบิน) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
integration by partsการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Machine partsชิ้นส่วนเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Partsชิ้นส่วน [TU Subject Heading]
Parts of speechชนิดของคำทางไวยากรณ์ [TU Subject Heading]
Spare partsอะไหล่ [TU Subject Heading]
Tariff on automobile partsพิกัดอัตราศุลกากรชิ้นส่วนรถยนต์ [TU Subject Heading]
Whole and parts (Philosophy)องค์รวมและแยกส่วน (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
ppm (parts per million) พีพีเอ็ม, สนล.
ส่วนในล้านส่วน [สิ่งแวดล้อม]
ppt (parts per thounsand) พีพีที, สนพ.
ส่วนในพันส่วน [สิ่งแวดล้อม]
ppb (parts per billion) พีพีบี, สนพล.
ส่วนในพันล้านส่วน [สิ่งแวดล้อม]
Parts Per Million, ppm ส่วนในล้าน, สนล. [สิ่งแวดล้อม]
Parts per hundred of rubberหน่วยการผสมยางโดยคิดสัดส่วนปริมาณสารต่างๆ เมื่อเทียบกับยาง 100 ส่วน (โดยน้ำหนัก) เรียกเป็น phr หรือ pphr (part per hundred of rubber) ใช้ในการออกสูตรยาง เช่น เติมกำมะถัน 2.5 phr หมายความว่า ถ้ามียาง 100 ส่วน จะเติมกำมะถัน 2.5 ส่วน [เทคโนโลยียาง]
Body Parts, Identification ofการบอกชื่อส่วนของร่างกาย [การแพทย์]
Cervix Soft Parts, Rigidity ofปากมดลูกเกิดการแข็งกระด้างขึ้น [การแพทย์]
Exposed Partsบริเวณที่ไม่ค่อยถูกปกปิด [การแพทย์]
Parts of a bookส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ
ลำดับการจัดเรียงส่วนต่าง ๆ ของหนังสือแต่ละเล่มอาจแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละสำนักพิมพ์ แต่โดยทั่วไปหนังสือสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนประกอบตอนท้าย ดังต่อไปนี้
ส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. ใบหุ้มปก (Book Jacket หรือ Dust Jacket)
2. ปกหนังสือ (Cover หรือ Binding)
3. สันหนังสือ (Spine)
4. ใบรองปก หรือใบยึดปก (End Papers)
5. หน้าชื่อเรื่อง (Half Title Page)
6. หน้าภาพพิเศษ หรือหน้าภาพนำ (Frontispiece)
7. หน้าปกใน (Title Page) ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของหนังสือ เพราะจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น ๆ อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แปล บรรณาธิการ ผู้เขียนภาพประกอบ ครั้งที่พิมพ์ พิมพลักษณ์
8. ลิขสิทธิ์ (Dedication Page)
9. หน้าคำอุทิศ (Dedication Page)
10. หน้าคำนำ (Preface หรือ Foreword หรือ Introduction)
11. ประกาศคุณูปการ (Acknowledgement)
12. หน้าสารบัญ หรือ สารบาญ (Contents หรือ Table of Contents)
ส่วนเนื้อเรื่อง (Text) เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากส่วนประกอบตอนต้น นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของหนังสือ
ส่วนประกอบตอนท้ายเล่ม เป็นส่วนที่ผู้แต่งจัดทำเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้หนังสือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
1. บรรณานุกรม (Bibliography)
2. ดัชนี (Index)
3. ภาคผนวก (Appendix)
4. อภิธานศัพท์ (Glossary) หรือ คำอธิบายศัพท์
กล่าวโดยสรุป หนังสือแต่ละเล่มไม่จำเป็นต้องมีส่วนประกอบต่าง ๆ ครบทุกส่วน ดังที่กล่าวมาแล้วขึ้นอยู่กับว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือประเภทอะไร เช่น หนังสือสารคดี วิชาการ หรือบันเทิงคดี เป็นต้น
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
component partsส่วนควบรถยนต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Isn't it possible there are parts of me you don't know?เป็นไปได้ไหมว่า... อาจมีบางส่วนของฉันที่เธอยังไม่เคยรู้จัก Chuck in Real Life (2008)
Grievous is AWOL, but his fleet of tinnies is nothing but spare parts.กรีวัสหนีไปได้ แต่ยานดีบุกของเขาเป็นเพียงอะไหล่เท่านั้น Downfall of a Droid (2008)
I'll go fetch your spare parts.ข้าจะไปหาอะไหล่หน่อย Lair of Grievous (2008)
The leaders will check all the parts tomorrow and...พรุ่งนี้หัวหน้าจะตรวจสอบทุกส่วนค่ะ แล้วก็... Beethoven Virus (2008)
A bloke and I used to run a... chop shop here (stolen cars sold in parts).ฉันกับชายคนนึงเคยเปิดอู่... เอาชิ้นส่วนรถมาขายกันที่นี่ The Bank Job (2008)
I know you ain't got all the parts it takes to make one of your own, but this ain't yours to keep, it may not even be human kind.ผมรู้ว่าคุณยังไม่มีครบทุกอย่าง ที่จะมีลูกของคุณเองได้ แต่นี่ไม่ใช่ของคุณที่จะเก็บไว้ มันอาจจะไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Her parts are all twisted up inside, she can't have little children.อวัยวะภายในของเธอผิดปกติไปหมด เธอมีลูกไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Those are sensitive in the flabby parts.และพุงพลุ้ย Kung Fu Panda (2008)
We have all the parts we need, but we're slightly behind schedule.เรามีชิ้นส่วนครบหมดแล้ว แต่ก็ล่าช้ากว่ากำหนดการนิดหน่อย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You're asking me to go to Rome? I mean, only if you want to skip the boring parts.หมายถึงถ้าเธออยากข้ามช่วงหน้าเบื่อไปน่ะ Jumper (2008)
But unless I'm mistaken, there's no crossing in these parts.แต่ถ้า ข้าจำไม่ผิด, เราจะไม่พบทางข้าม บนภูเขาลูกนี้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Sending a little girl into the darkest parts of the forest? Alone!ที่จะส่งเด็กผู้หญิงเล็กๆไปที่ป่ามืด, เต็มไปด้วยอันตราย คนเดียว? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Just jagged edges and moving parts.เพียงแต่พวกขอบแหลมคมทั้งหลาย 24: Redemption (2008)
But you have held your own as well as any of your male counterparts;แต่คุณทำหน้าี่ที่ได้ดีเหมือนกัยผู้ชายคนอื่นๆ เลย Changeling (2008)
The Tierra project is just one small part of a global network, of equal parts that Green Planet has created, to rejuvenate the world on the verge of collapse.โครงการนี้ชื่อว่า เธียร่า เป็นส่วนหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของเรา กรีนน์ แพลนเน็ต ถูกสร้างขึ้น เพื่อฟื้นฟูโลกนี้ ก่อนจุดจบของโลกจะมาถึง Quantum of Solace (2008)
Wine is my inspiration. In some parts, I'm known as a poet.สุราเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจของข้า บางส่วน เขาก็เรียกข้าว่านักกวี The Forbidden Kingdom (2008)
In other parts, I'm known as the beggar.ส่วนอื่นๆ เขาว่ากันว่า ข้าเป็นขอทาน The Forbidden Kingdom (2008)
I'm serious, man. Your missing out on the best parts of life.เราพูดจิงๆนะ /N นายพลาดส่วนที่ดีที่สุดของชีวิต Made of Honor (2008)
Parts of a child.ชิ้นส่วนของเด็ก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
To be made once he scavenged the parts.ทำเป็นชิ้นนำมาประกอบ Pilot (2008)
Only, instead of mechanical parts, you see, you've got thousands of individual vacuum tubes.เท่านั้นแทนชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่คุณเห็น คุณมีหลายพันหลอดสูญญากาศของแต่ละบุคคล Revolutionary Road (2008)
Thanks for the stories. You came up with all the good parts, Bobbi.ขอบคุณสำหรับนิทานค่ะ Bedtime Stories (2008)
Oh, well, they say all the good parts.เรื่องดีๆทั้งนั้น Bedtime Stories (2008)
A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression.A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression. Loyal and True (2008)
Well, I mean in the other parts.เอ่อ.. ฉันหมายถึงตอนอื่นๆ น่ะ Under & Out (2008)
What I'm getting at, Gretchen, is even the best plan is only as good as the moving parts on the ground executing it.สิ่งที่ฉันกำลังบอกเธออยู่นี่, เกรทเช่น ไม่ว่าจะวางแผนมาดียังไง การเคลื่อนพลทางบกเพื่อทำลายมัน Scylla (2008)
And sail off to parts unknown?แล้วล่องออกไปยังที่ๆไม่รู้จักหรือเปล่า? Eagles and Angels (2008)
In many parts of the country, the drill has to sink every deeper to hit water.ในหลายๆส่วนของประเทศ, บ่อน้ำดังกล่าวต้องขุด ลึกลงทุกทีเพื่อให้เจอน้ำ Home (2009)
In some parts of Madagascar, the erosion is spectacular.ในบางส่วนของมาดากัสกา, พบการกัดเซาะที่น่าตกใจ Home (2009)
Departs in ten minutes. Track eleven.ในสิบนาทีนี้ที่ชานชลาที่สิบเอ็ด Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Optimus, take my parts.ออฟติมัส, เอาชิ้นส่วนของข้าไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It is a choice of parts.ไม่เอาก็ไม่เอา Drag Me to Hell (2009)
The nigerians were consuming alien body parts.พวกไนจีเรียนจะกินชิ้นส่วนของพวกเอเลี่ยน District 9 (2009)
At least the parts I could understand.อย่างน้อยก็ส่วนที่ฉันเข้าใจ I Lied, Too. (2009)
Even at levels as high as 100 parts per million,แม้ว่าระดับมันสูงถึง 100 ส่วนในล้านส่วน I Knew You Were a Pig (2009)
Yes, it was safe even at a hundred parts per million.ใช่ครับ,มันปลอดภัยที่ระดับ 100 ppm I Knew You Were a Pig (2009)
30 parts per million.30 ppm I Knew You Were a Pig (2009)
Why then did IBC Global's report claim that 100 parts... per million was perfectly acceptable?แล้วทำไมรายงานของ IBCจึงแจ้งว่า 100 ppm เป็นระดับที่ยอมรับได้ละ? I Knew You Were a Pig (2009)
- Then, 30 parts per million is toxic?ถ้างั้น 30 ppm ก็เป็นพิษใช่มั๊ย? I Knew You Were a Pig (2009)
- Yes or no, Mr. Purcell. - Is 30 parts per million toxic?- ระดับ 30 ppm ก็เป็นพิษใช่มั๊ย? I Knew You Were a Pig (2009)
There's parts I'm not sure I'll ever get used to.ในบางส่วนของผม ก็คงไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าเคยมั้ย Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Parts of you.ทุกส่วนของคุณ ทุกส่วน? Sex and Violence (2009)
I mean, the best parts are when they'd cry.ฉากที่ยอดที่สุดคือตอนพวกเขาร้องไห้ The Monster at the End of This Book (2009)
I cut all the green parts off like you-- Just eat them.ฉันขอโทษ พวก แป๊บหนึ่งนะ ตกลงไหม Down (2009)
Someone who will absorb the worst parts of their personalities.ใครบางคนรับเอาส่วนที่แย่ที่สุดของบุคลิกของพวกเขาไป Pleasure Is My Business (2009)
Danny stuffed plane parts down Kyle's throat.แดนนียัดชิ้นส่วนเครื่องบินลงไปในคอของไคล์ A Shade of Gray (2009)
I miss the good parts. I miss feeling free,ฉันคิดถึงชาวงเวลาดีๆ คิดถึงอิสระเสรี Seder Anything (2009)
Whatever microscopic parts he's made out of, they're probably metal, right?อย่างไร ก็ตาม ไมโครชิป หรือ ส่วนประกอบของมันก็ทำมาจาก ส่วนใหญ่ ก็เป็น โลหะ, .ถูกไหม Legion (2009)
You really think it's safe filling this new space with illegal gun parts?นายคิดจริงๆเหรอว่ามันจะปลอดภัย กับช่องว่างใหม่ ชิ้นส่วนปืนที่ผิดกฏหมาย Albification (2009)
They turned me on to this used parts guy.พวกเขาบอกมีคนซ่อมเครื่องยนต์ ให้ฉันได้ทุกอย่าง Albification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partsA whole is made up of parts.
partsBecause of global warming, it's starting to melt in some parts of Alaska.
partsCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
partsCertain parts of the show have been toned down to make it suitable for a family audience.
partsDivide this line into twenty equal parts.
partsDown there hurts, down there. Er, what do you call them? Testicles? In any case a male's 'important parts'.
partsEarly man migrated to all parts of the world.
partsEnglish is spoken in many parts of the world.
partsFrench is spoken in parts of Italy as well as in France.
partsHe examined the spare parts one after another.
partsHe had to master a lot of new information and spend dome of his own time in different parts of the country.
partsHe took her by the upper parts of her arms.
partsI can not buy spare parts for this car.
partsI'm a stranger in these parts.
partsIndeed, in some parts of the world we can see the effects already.
partsIn English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.
partsIn many parts of the world it is illegal to shoot wild game such as deer, moose or pheasant.
partsIn many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.
partsIn Thailand it has already become too dry to grow rice in some parts of the country.
partsIn the play she doubled the parts of a maid and shop girl.
partsI travel to all parts of the globe.
partsI visited many parts of England.
partsJim can be said to be a man of parts.
partsMother divided the cake into three parts.
partsNowadays, there are still a few groups of people in different parts of the world who do not have permanent homes.
partsNow, think about England and Wales, and imagine them divided into smaller parts.
partsParts of the book are quite good.
partsParts of the country are so dry as to be almost desert.
partsPeople are living in all parts of the world.
partsRice is grown in many parts of the world.
partsRust is gradually eating into the metal parts.
partsShe has traveled in foreign parts.
partsSlavery has been abolished in most parts of the world.
partsSome parts of this city are very ugly.
partsStill others simply travel around America in recreational vehicles, seeing parts of the country they had been too busy to see before.
partsThe bank has branches in all parts of the country.
partsThe exam was divided into two parts.
partsThe machine has some of its parts wanting.
partsThe musical instruments and parts are completely professional quality! And yet the prices are lower than anywhere!
partsThe next train to the airport departs from platform 2.
partsThe plane departs from Heathrow at 12:30.
partsThe practice still prevails locally in parts of Japan.
partsThere are four major parts of the atmospheric problem : observation, understanding, prediction, and control.
partsThere is a little time before the train departs.
partsThe repair bill includes parts and labor.
partsThese smaller parts are called counties, and each county has a county council, like Westhamptonshire County Council.
partsThe two parts were played by one and the same actress.
partsThis book is divided into four parts.
partsThis encyclopedia is issued in monthly parts.
partsThis factory manufactures automobile parts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อะไหล่[N] spares, See also: spare parts, replacement parts, Syn. ชิ้น, ส่วน, ชิ้นส่วน, Example: ก่อนออกเดินทาง คนรถต้องตรวจเครื่องยนต์ให้ดี อะไหล่ต้องเตรียมให้พร้อม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือถังน้ำมัน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เครื่องสำรองแห่งสิ่งของเช่นรถเป็นต้น เพื่อเตรียมไว้ใช้เมื่อเวลาจำเป็น, Notes: (ฮินดี)
เครื่องผูก[N] a house composing parts tied together with rattan, Example: เรือนพื้นบ้านแบบชั่วคราวชนิดเรือนเครื่องผูกจะใช้วัสดุท้องถิ่นที่หามาได้ง่ายๆ ในบริเวณใกล้เคียง, Thai definition: เรียกเรือนที่มีลักษณะคุมเข้าด้วยกันด้วยวิธีผูกด้วยหวายเป็นต้นว่า เรือนเครื่องผูก, คู่กับ เรือนเครื่องสับ
เครื่องเครา[N] accessory, See also: parts, things, Syn. เครื่อง, สิ่ง, สิ่งของ, Example: เขาเอาเครื่องเคราสำหรับหากินไปหมด, Notes: (ปาก)
พระไตรปิฎก[N] Tripitaka, See also: Buddha's teaching divided into three parts, Buddhist Scriptures, Example: พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ชำระรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเป็นพระไตรปิฎกจารึกลงบนแผ่นใบลานปิดทองใบปกทั้งหน้าหลัง, Thai definition: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี 3 ปิฎก คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก
วจีวิภาค[N] parts of speech, Example: ในแง่วจีวิภาคอาจจะกล่าวได้ว่า คำว่า ชาติหมา ประกอบด้วย 2 หน่วยคำ, Thai definition: ชื่อแขนงวิชาในไวยากรณ์บาลี ว่าด้วยคำพูด
ทวิภาค[N] two portions, See also: two parts, two sections, Syn. สองภาค, สองส่วน, Example: สถาบันการศึกษาแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนแบบทวิภาค, Notes: (สันสกฤต)
เบญจางคประดิษฐ์[N] Thai mode of salutation using five parts of the body, See also: prostration in which the head, hands and feet touch the ground, Example: พ่อสอนลูกให้กราบเบญจางคประดิษฐ์พระพุทธรูปองค์โตที่อยู่ตรงหน้า, Thai definition: การกราบโดยให้อวัยวะทั้ง 5 คือ เข่าทั้ง 2 มือทั้ง 2 และหน้าผาก จดลงกับพื้น
ปฐมกรรม[N] first duty, See also: first rule, primary rule, essential parts, Syn. กฎเบื้องต้น, ข้อสำคัญ, Count unit: ข้อ, บท
ชิ้นๆ[N] pieces, See also: bits, parts, fragments, Example: ถ้าแกไม่หยุดพูดฉันจะฉีกเนื้อแกออกเป็นชิ้นๆ
จัตุรงค์[N] four divisions, See also: four components, four parts, Syn. จตุรงค์, องค์ 4, 4 เหล่า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จาตุรงค์[ADJ] composed of four parts, See also: four parts, four sections, Syn. จาตุรงค, Thai definition: มีองค์ 4, มีส่วน 4, Notes: (บาลี)
ไทยหลวง[N] Shans, See also: Greater Thai race, a race of ancient Siamese, inhabiting the north and north western parts, Syn. ไทยใหญ่
องคาพยพ[N] organs of the body, See also: body organs, all the parts of the body, Syn. ร่างกาย, Thai definition: ส่วนน้อยและใหญ่แห่งร่างกาย, อวัยวะน้อยใหญ่, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
บางส่วน[n. exp.] (bāng suan) EN: some parts (of) ; certain parts   
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
เชิงเทินดิน[n. exp.] (choēngthoēn din) EN: earthen ramparts   
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof   
เจ็บทั้งตัว[v. exp.] (jep thang tūa) FR: avoir mal partout ; souffrir de toutes parts
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing   FR: parties non exposées du corps [fpl]
รอบกาย[adv.] (røpkāi) EN: around ; all around ; on all sides   FR: tout autour ; de toutes parts ; de tous côtés
รอบข้าง[adv.] (røpkhāng) EN: around ; all around   FR: tout autour ; de toutes parts ; de tous côtés
วิ่น[adj.] (win) EN: torned ; with some parts missing   FR: déchiré ; en lambeaux
ย่อย[v.] (yǿi = yøi) EN: pulverize ; crush ; break into small parts   FR: pulvériser ; réduire en menus morceaux

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTS    P AA1 R T S
PARTS'    P AA1 R T S
IMPARTS    IH2 M P AA1 R T S
DEPARTS    D AH0 P AA1 R T S
RAMPARTS    R AE1 M P AA2 R T S
CASTPARTS    K AE1 S T P AA2 R T S
AUTOPARTS    AO1 T OW0 P AA2 R T S
MOUTHPARTS    M AW1 TH P AA2 R T S
COUNTERPARTS    K AW1 N ER0 P AA2 R T S
COUNTERPARTS    K AW1 N T ER0 P AA2 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parts    (v) (p aa1 t s)
departs    (v) (d i1 p aa1 t s)
imparts    (v) (i1 m p aa1 t s)
ramparts    (n) (r a1 m p aa t s)
name-parts    (n) - (n ei1 m - p aa t s)
counterparts    (n) (k au1 n t @ p aa t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussteile {pl}connection parts [Add to Longdo]
Bestandteile {pl}; Einzelteile {pl}the component parts [Add to Longdo]
Einzelteile {pl}piece parts [Add to Longdo]
Ersatzteil {n} | Ersatzteile {pl}spare part | spare parts; spares [Add to Longdo]
Ersatzteilpaket {n}spare parts package [Add to Longdo]
Fertigteil {n} | Fertigteile {pl} | etw. aus Fertigteilen bauenprefabricated element; prefabricated part; prefabricated component | prefabricated elements; prefabricated parts; prefabricated components | to build sth. out of prefabricated components [Add to Longdo]
Gegenstück {n} | Gegenstücke {pl}counterpart | counterparts [Add to Longdo]
Gehäuseteile {pl}shell parts [Add to Longdo]
Installationsteile {pl}installation parts [Add to Longdo]
Passteile {pl}matched parts [Add to Longdo]
Promille {f} | 1/1000 Promille; bei Lösungen: mg/lper mille | parts per million (ppm) [Add to Longdo]
Schrumpfformteil {n} | Schrumpfformteile {pl}head shrink part | head shrink parts [Add to Longdo]
Solostimme {f} | Solostimmen {pl}solo part | solo parts [Add to Longdo]
Stückliste {f}parts list [Add to Longdo]
Teil {m,n}; Rolle {f} | Teile {pl} | aktiver Teil | zum Teil; teilweisepart | parts | live part | in part; partly [Add to Longdo]
Verschleißteil {n} | Verschleißteile {pl}expendable part; wear part | parts subject to wear [Add to Longdo]
Vorderteil {n} | Vorderteile {pl}forepart | foreparts; fores [Add to Longdo]
Wall {m}; Schutzwall {m} | Wälle {pl}; Schutzwälle {pl}rampart | ramparts [Add to Longdo]
Weichteil {n} | Weichteile {pl}soft part | soft parts [Add to Longdo]
Zulieferteile {pl}vendor parts [Add to Longdo]
abgelegen; entlegen {adj} | abgelegener; entlegener | am abgelegensten; am entlegensten | in den abgelegensten Teilen der Weltremote | remoter | remotest | in the remotest parts of the world [Add to Longdo]
voll ausgespritzte Teileparts completely molded [Add to Longdo]
fährt abdeparts [Add to Longdo]
gewähren | gewährend | gewährt | gewährteto impart | imparting | imparts | imparted [Add to Longdo]
hierzulande {adv}in these parts [Add to Longdo]
partielle Integration {f} [math.]integration by parts [Add to Longdo]
reist abdeparts [Add to Longdo]
scheiden; sich trennen; weggehen (von) | scheidend | geschieden | er/sie scheidet | ich/er/sie schied | er/sie ist/war geschiedento part; to depart (from; with) | parting | parted | he/she parts | I/he/she parted | he/she has/had parted [Add to Longdo]
streckenweisein parts [Add to Longdo]
verleihen | verleihend | verleihtto impart | imparting | imparts [Add to Longdo]
vierteilendivide into four parts [Add to Longdo]
zwölfteltwelfth parts [Add to Longdo]
Die Hauptrollen waren gut besetzt.The main parts were well cast. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オプショナルパーツ[, opushonarupa-tsu] (n) optional parts [Add to Longdo]
パーツ[, pa-tsu] (n) {comp} parts (as in computer parts); (P) [Add to Longdo]
ピーピーエム[, pi-pi-emu] (n) parts per million; PPM [Add to Longdo]
ポイントメイク;ポイントメーク[, pointomeiku ; pointome-ku] (n) making up only parts of one's face instead of doing a full make-up job (wasei [Add to Longdo]
[ほと, hoto] (n) (arch) female private parts; female genitals [Add to Longdo]
下っ腹[したっぱら, shitappara] (n) abdomen; stomach; under parts; (P) [Add to Longdo]
下腹[かふく;したはら;したばら, kafuku ; shitahara ; shitabara] (n) abdomen; stomach; lower parts; under parts [Add to Longdo]
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company) [Add to Longdo]
会意[かいい, kaii] (n) (See 会意文字) compound ideograph formation (one of the six kanji classifications); making kanji up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain) [Add to Longdo]
会意文字[かいいもじ, kaiimoji] (n) compound ideograph (one of the six kanji classifications); kanji made up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain) [Add to Longdo]
各部[かくぶ, kakubu] (n) all parts; various parts; every department [Add to Longdo]
換装[かんそう, kansou] (n,vs) exchanging parts or equipment to effect a change in performance [Add to Longdo]
機材[きざい, kizai] (n) machine parts; machinery; equipment; (P) [Add to Longdo]
魚肥[ぎょひ, gyohi] (n) fertilizer made from fish parts (fertiliser) [Add to Longdo]
局部[きょくぶ, kyokubu] (n,adj-no) (1) part; section; (2) affected region; (3) genitals; private parts [Add to Longdo]
九分[くぶ, kubu] (n) nine parts; nine percent; almost [Add to Longdo]
血合い;血合[ちあい, chiai] (n) meat of a fish (e.g. tuna) that is dark red with blood, usu. coming from the parts close to the spine [Add to Longdo]
五分[ごぶん, gobun] (n-adv,n) (1) half; 50%; tie; evenness; (2) 5 parts; 5%; (P) [Add to Longdo]
五分[ごぶん, gobun] (vs) to divide into five parts [Add to Longdo]
語類[ごるい, gorui] (n) parts of speech [Add to Longdo]
口器[こうき, kouki] (n) trophi (mouthparts of an insect, etc.) [Add to Longdo]
構成要素[こうせいようそ, kouseiyouso] (n,adj-no) {comp} components; elements; parts [Add to Longdo]
荒夷[あらえびす, araebisu] (n) (in Japanese history) crude warrior from the eastern parts of the country; wild man [Add to Longdo]
黒身[くろみ, kuromi] (n) (See 血合い) meat of a fish (e.g. tuna) that is dark red with blood, usu. coming from the parts close to the spine [Add to Longdo]
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing) [Add to Longdo]
三部(P);3部[さんぶ, sanbu] (n) three parts; three copies; (P) [Add to Longdo]
三分[さんぷん, sanpun] (vs) to divide into three (parts); to trisect [Add to Longdo]
車用品[くるまようひん, kurumayouhin] (n) car parts [Add to Longdo]
尺が伸びる[しゃくがのびる, shakuganobiru] (exp,v1) extending in length (parts of television programs) [Add to Longdo]
主要部品[しゅようぶひん, shuyoubuhin] (n) main parts; main components [Add to Longdo]
重唱[じゅうしょう, juushou] (n,vs) singing in parts [Add to Longdo]
所々(P);所所;処々;処処[ところどころ(所々;所所)(P);しょしょ, tokorodokoro ( tokorodokoro ; tokoro tokoro )(P); shosho] (n-adv,n-t) here and there; some parts (of something); several places; (P) [Add to Longdo]
真っ二つ[まっぷたつ, mapputatsu] (n) in two equal parts; (P) [Add to Longdo]
裾野産業[すそのさんぎょう, susonosangyou] (n) supporting industries; component and parts-supply industries [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) [Add to Longdo]
前を隠す[まえをかくす, maewokakusu] (exp,v5s) to cover one's private parts [Add to Longdo]
粗煮[あらに, arani] (n) dish consisting of bony fish parts boiled in soy sauce [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) [Add to Longdo]
[だん, dan] (ctr) counter for parts (of a story, etc.) [Add to Longdo]
恥部[ちぶ, chibu] (n) private parts; privates; genitalia; secret place [Add to Longdo]
電子部品[でんしぶひん, denshibuhin] (n) electronic parts (components); (P) [Add to Longdo]
東夷[あずまえびす;とうい, azumaebisu ; toui] (n) (in Japanese history) crude warrior from the eastern parts of the country [Add to Longdo]
等分[とうぶん, toubun] (n,vs) division into equal parts; (P) [Add to Longdo]
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu) [Add to Longdo]
二箇所[にかしょ, nikasho] (n) two parts [Add to Longdo]
二部[にぶ, nibu] (n) two parts; two copies; the second part; (P) [Add to Longdo]
二連[にれん, niren] (adj-no) bipartite; in two parts; double [Add to Longdo]
入替え部品[いれかえぶひん, irekaebuhin] (n) replacement parts [Add to Longdo]
八つ切り;八切[やつぎり, yatsugiri] (n) octavo format (about 21.5 to 16.5 cm); cutting into 8 parts [Add to Longdo]
八品詞[はちひんし, hachihinshi] (n) (obsc) {ling} eight parts of speech (in traditional English grammar, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua, #15 [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, ] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely, #707 [Add to Longdo]
各地[gè dì, ㄍㄜˋ ㄉㄧˋ, ] in all parts of (a country); various regions, #1,310 [Add to Longdo]
配合[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine, #1,588 [Add to Longdo]
分为[fēn wéi, ㄈㄣ ㄨㄟˊ, / ] to divide sth into (parts); to subdivide, #2,888 [Add to Longdo]
外地[wài dì, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, ] parts of the country other than where one is; foreign lands, #3,546 [Add to Longdo]
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, ] fittings; mountings; replacement (parts); accessories, #7,304 [Add to Longdo]
部件[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] parts; components; assembly; character radical, #9,471 [Add to Longdo]
零件[líng jiàn, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] spare parts; spares, #11,059 [Add to Longdo]
连续剧[lián xù jù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄩˋ, / ] serialized drama; dramatic series; show in parts, #14,456 [Add to Longdo]
组分[zǔ fèn, ㄗㄨˇ ㄈㄣˋ, / ] components; individual parts making up a compound, #19,704 [Add to Longdo]
阴部[yīn bù, ㄅㄨˋ, / ] vagina; private parts, #34,436 [Add to Longdo]
备件[bèi jiàn, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] spare parts, #36,828 [Add to Longdo]
八股[bā gǔ, ㄅㄚ ㄍㄨˇ, ] an essay in eight parts; stereotyped writing, #47,818 [Add to Longdo]
私处[sī chù, ㄙ ㄔㄨˋ, / ] private parts; genitalia, #50,584 [Add to Longdo]
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ, ] division into equal parts; equipartition, #52,645 [Add to Longdo]
散件[sǎn jiàn, ㄙㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, ] spare parts; odds and ends, #54,923 [Add to Longdo]
词类[cí lèi, ㄘˊ ㄌㄟˋ, / ] parts of speech (grammar); word class; lexical category, #58,117 [Add to Longdo]
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, / ] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail, #66,786 [Add to Longdo]
具体而微[jù tǐ ér wēi, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄦˊ ㄨㄟ, / ] all the parts are in place, but small scale (Mencius); perfect in structure, but not much of it, #116,272 [Add to Longdo]
筋节[jīn jié, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] lit. muscles and joints; by ext. the relations between parts in a speech, composition etc, #350,323 [Add to Longdo]
桴鼓相应[fú gǔ xiāng yìng, ㄈㄨˊ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄤ ˋ, / ] lit. the hammer fits the drum (成语 saw); appropriate relation between the different parts; closely interrelated, #501,963 [Add to Longdo]
上个[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, / ] first (of two parts); last (week etc); previous; the above [Add to Longdo]
备品[bèi pǐn, ㄅㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] machine parts or tools kept in reserve; spare parts [Add to Longdo]
传统词类[chuán tǒng cí lèi, ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄘˊ ㄌㄟˋ, / ] traditional parts of speech (grammar) [Add to Longdo]
口白[kǒu bái, ㄎㄡˇ ㄅㄞˊ, ] narrator; spoken parts in an opera [Add to Longdo]
可分[kě fēn, ㄎㄜˇ ㄈㄣ, ] can be divided (into parts); one can distinguish (several types) [Add to Longdo]
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, ] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total [Add to Longdo]
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, ] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔 [Add to Longdo]
变文[biàn wén, ㄅㄧㄢˋ ㄨㄣˊ, / ] a popular form of narrative literature flourishing in the Tang Dynasty (618-907) with alternate prose and rhymed parts for recitation and singing (often on Buddhist themes) [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] parts of cart holding the axle [Add to Longdo]
远门[yuǎn mén, ㄩㄢˇ ㄇㄣˊ, / ] (to go to) distant parts; faraway; a distant relative [Add to Longdo]
零件供货商[líng jiàn gōng huò shāng, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄤ, / ] supply of spare parts [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーツ[ぱーつ, pa-tsu] parts (as in computer parts) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parts \parts\ (p[aum]rts), n. pl.
   The local environment; as, he hasn't been seen around these
   parts in years.
   [WordNet 1.5]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PARTS
     Parts Assembly and Reuse Tool Set (Visual Smalltalk)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top