Search result for

*override*

(72 entries)
(0.0591 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: override, -override-
Possible hiragana form: *おう゛ぇっりで*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
override[VT] ยกเลิก, See also: ล้มเลิก, ลบล้าง
override[VT] มีโอกาสเหนือกว่า, See also: สำคัญกว่า, Syn. exceed, predominate, outweigh
override[VT] ขี่ม้าข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
override(โอ'เวอะไรดฺ) vt. ขี่ม้าข้าม,เอาชนะ,ข่ม,ครอบงำ,ขี่ม้ามากเกินไป n. ค่าตอบแทนการขาย,ค่านายหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
override(vt) ผ่านข้าม,ตะลุย,คร่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coolant-override valve; vacuum-control valveลิ้นช่องสุญญากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think we should override Hal and fire the engines manually?คุณคิดว่าเราควรแทนที่ แฮล และรถดับเพลิงด้วยตนเอง? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Accept priority override Alpha.ยอมรับความสำคัญแทนที่ อัลฟา 2010: The Year We Make Contact (1984)
sac override code entered. error. stand down. I think we just started world war iii.แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด ยืนยัน ฉันว่า เราเพิ่งก่อสงครามโลกครั้งที่ 3 เธออยากรู้ว่า เราทำไปทำไม Spies Like Us (1985)
- I need you right where you are. He's engaged the override. - Can you shut it down?เขาปิดล็อครับคำสั่งจากข้องนอก ฉันจะลองดู Event Horizon (1997)
You better hurry. He's engaged the override - and we can't open the inner door.-ฉันเปิดประตูไม่ได้ Event Horizon (1997)
Look what Baxter found on me... a circuit override chip.ดูสิว่าแบ็กซ์เตอร์ตรวจพบอะไรที่ ตัวฉัน... ชิปลัดวงจร Inspector Gadget 2 (2003)
You are my mother. You have every right to override him. I know.แม่เป็นแม่ของหนู แม่มีสิทธิ์ทุกอย่างมากกว่าเค้า แม่รู้ Smiles of a Summer Night (2007)
We sell this at our store. It has a DOS override.ร้านเราก็มีขาย ใช้ดอสล้างระบบได้ Pilot (2007)
Shit, the military's cleared to override a terminal lockdown.บรรไลแล้ว กองทัพได้รับอณุญาต ให้ดูแลการเข้าออกสนามบิน Eagle Eye (2008)
First Lieutenant Ethan Shaw, United States Air Force, initiating a Pri-One emergency override of Aria's systems.เรืออากาศโท อีธาน ชอว์ กองทัพอากาศสหรัฐ ขณะนี้เกิดเหตุฉุกเฉินสำคัญ ยกเลิกระบบของอาเรีย Eagle Eye (2008)
The neural clamp overrides its instincts.ส่วนประสาทของมันถูกควบคุมเหนือสัญชาตญาณ Episode #2.7 (2008)
The security override.การเจาะระบบรักษาความปลอดภัย The Legend (2008)
It says, "manual override only.บอกไว้ว่า ควบคุมด้วยมือเท่านั้น The Legend (2008)
There's a manual override.มันต้องควบคุมด้วยมือ The Legend (2008)
TERMINATION OVERRIDEคำสั่ง กำจัดถูกยกเลิก Samson & Delilah (2008)
Metro reported a system override.เมโทรรายงานว่าระบบล้มเหลว Resurrection (2008)
Don't suppose you'd want to override?ไม่สนับสนุน คุณต้องการจะทำแทน Emancipation (2008)
Emergency override.** ฉุกเฉิน ระบบทำงานเกินพิกัด ** WarGames: The Dead Code (2008)
Emergency override.** ฉุกเฉิน ทำงานเกินพิกัด ** WarGames: The Dead Code (2008)
Michael said the manual override should be somewhere near the main conduit.ไมเคิลบอกว่าแผงควบคุม น่าจะอยู่ใกล้ท่อส่งหลัก Greatness Achieved (2008)
I've never seen anyone override the programming, even momentarily.ฉันไม่เคยเห็นใครฝ่าฝืนคำสั่งโปรแกรมได้ แม้ชั่วขณะก็ตาม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Prepare for a systems' override.เตรียมเข้าระบบควบคุมระยะไกล Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Decryption's a piece of cake if you know the override codes.ถอดรหัสง่ายนิดเดียวถ้าคุณรู้วิธี Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
A power surge to the system, will override the reader, for just a few seconds.ระบบแรงดึงของสปริงนี้ จะปลดตัวถอดรหัสในไม่กี่นาที Prison Break: The Final Break (2009)
So override it. Hit the override button and start the engines.ฝืนให้มันทำงานให้ได้ 2012 (2009)
My mission order overrides standard behavioral protocols.ภารกิจผมคือล้มเลิกขั้นตอนมาตรฐาน Today Is the Day: Part 2 (2009)
Can you override the door locks?คุณช่วยล็อคประตูได้มั้ย Cowboys and Indians (2009)
Where's the override?ระบบควบคุมด้วยมืออยู่ไหนเนี่ย? Innocents of Ryloth (2009)
Rush says he can't override it.รัส บอกว่า เขาไม่สามารถ ยกเลิกคำสั่งได้ Air: Part 1 (2009)
I think I found an overrideผมคิดว่าพบวิธีการ Air: Part 3 (2009)
A power surge to the system, will override the reader, for just a few seconds.ไฟเกินที่กระตุกระบบ มันลบข้อมูลที่ตัวอ่าน สักช่วง 2-3วินาที Free (2009)
I'll attempt to override the controls.ข้าจะพยายามเพิกถอนการควบคุม Brain Invaders (2009)
The program's locked in. We can't override the time lock.โปรแกรมถูกล็อคไว้ เราไม่สามารถยกเลิกเวลาได้ Watchmen (2009)
As well as system overrides and administrative privileges.รวมถึงระบบการยกเลิกและ สิทธิพิเศษด้านการบริหาร Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
I need to initiate an executive office override.- ผมต้องทำการ ยกเลิกการบิน Chuck Versus First Class (2010)
With a new crystal that overrides emily's spell?คริสตัลอันใหม่ล่ะ\ ใช้แทนเวทมนต์ของเอมิลี่ได้ไหม? Bloodlines (2010)
To override the system before he can lock it... which he just did.ในการยกเลิกระบบ ก่อนที่เขาจะล็อคมัน - ซึ่งเขาทำไปแล้ว I Haven't Told You Everything (2010)
No, once the override's set,ไม่ได้ เมื่อการยกเลิกถูกตั้งค่า I Haven't Told You Everything (2010)
I have an override switch.ฉันควบคุมสวิตช์ไว้แล้ว The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
I want an immediate override on all CCTV and traffic cameras in the area.ผมต้องการให้โอเวอร์ไรด์กล้องวงจรปิด และกล้องจราจรในบริเวณนั้นทุกตัว Loyalty (2010)
I've been doing some work, writing a program which would allow me to override Destiny's autopilot, and manually fire the ship's maneuvering thrusters.ผมทำงานบางอย่างอยู่ เขียนโปรแกรม ที่สามารถอนุญาติให้ผม ยกเลิกระบบบินอัติโนมัติของยานDestiny The Greater Good (2010)
They're crucial to discovering a way to manually program an override to Destiny's propulsion systems.พวกมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะ ค้นพบวิธี ที่จะเขียนระบบใหม่ กับระบบขับเคลื่อนของยานDestiny The Greater Good (2010)
Dr. Rush's programming override.กับโปรแกรมยกเลิกของดร.รัชได้ The Greater Good (2010)
I had to override the program to make Destiny jump back into ftl.ผมได้ยกเลิกโปรแกรม ทำให้ยานDestiny กลับเข้าไปในFTL The Greater Good (2010)
Walker, you're going to have to override the Castle lockdown.วอล์คเกอร์ เธอต้อง ยกเลิกระบบปิดล็อคของปราสาท Chuck Versus the Cubic Z (2010)
There's a fire override. I'm going to have to access it.มีระบบยกเลิกอยู่ห้าตัว ฉันต้องเข้าระบบมันให้ได้ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Castle override mainframe.ระบบยกเลิกหลักของปราสาท Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Location of fire emergency override.ตำแหน่งของระบบยกเลิกไฟไหม้ฉุกเฉิน Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Fire emergency override. Where is it? Or you die.ที่ยกเลิกสัญญาณเตือนไฟไหม้ฉุกเฉิน อยู่ที่ไหน ไม่บอกแกตาย Chuck Versus the Cubic Z (2010)
The fire emergency override is behind my monitor.ที่ยกเลิกสัญญาณไฟฉุกเฉิน อยู่ด้านหลังจอภาพของฉัน Chuck Versus the Cubic Z (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overrideUnder the Constitution, the lower chamber's resolutions override those of the upper chamber.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำยี[V] ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน
ขัด[V] go against, See also: violate, override, Syn. ขัดแย้ง, Example: ฝ่ายค้านมักขัดกับฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดา, Thai definition: เห็นแย้งกันหรือไม่ลงรอยกัน
ครอบงำ[V] dominate, See also: overpower, reign, overshadow, override, predominate, Syn. ครอบครอง, เข้าครอง, Example: ความชั่วร้ายเข้าครอบงำผู้ที่อ่อนแอได้สำเร็จเสมอ, Thai definition: มีอำนาจเหนือบังคับให้เป็นไปตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate   FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
ทึนทึก[adj.] (theuntheuk) EN: spinsterish ; almost ripe ; override   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERRIDE    OW1 V ER0 R AY2 D
OVERRIDES    OW1 V ER0 R AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
override    (v) (ou2 v @ r ai1 d)
overrides    (v) (ou2 v @ r ai1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außer Kraft setzen; aufhebento override [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーライド[, o-ba-raido] (n) override [Add to Longdo]
無効にする[むこうにする, mukounisuru] (vs) {comp} to disable; to override [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
上書き[うわがき, uwagaki] override [Add to Longdo]
無効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Override \O`ver*ride"\, v. t. [imp. {Overrode}; p. p.
   {Overridden}, {Overrode}, {Overrid}; p. pr. & vb. n.
   {Overriding}.] [AS. offer[imac]dan.]
   1. To ride over or across; to ride upon; to trample down.
    [1913 Webster]
 
       The carter overridden with [i. e., by] his cart.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To suppress; to destroy; to supersede; to annul; to
    nullify; as, one law overrides another; to override a
    veto.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: To countermand; to overrule; as, a supervisor may
    override the decision of a subordinate.
    [PJC]
 
   4. To replace (one system with another); as, the pilot
    overrode the automatic pilot and took manual control of
    the airplane.
    [PJC]
 
   5. To ride beyond; to pass; to outride. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I overrode him on the way.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To ride too much; to ride, as a horse, beyond its
    strength.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top