Search result for

*outline*

(177 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: outline, -outline-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outline[N] เส้นรอบนอก, See also: เส้นขอบ, Syn. contour, shape
outline[N] ภาพร่าง, See also: ภาพคร่าวๆ, Syn. sketch, drawing
outline[N] แผนการอย่างคร่าวๆ, Syn. schema, scheme
outline[N] ส่วนสรุปโดยย่อ, Syn. summary, synopsis
outline[VT] ร่างภาพ, See also: ร่าง, Syn. sketch, draft
outline[VT] สรุปส่วนสำคัญ, See also: สรุป, แสดงจุดสำคัญ, สรุปความ, Syn. summarize, adumbrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch,plan,draw
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
outline(vt) ร่าง,เขียนโครงร่าง,สรุปความ,สังเขปความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outline๑. ตัวโปร่ง๒. เส้นกรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outline drawingการวาดเส้นขอบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outlines ; Outline, syllabi, etc.โครงเรื่อง [TU Subject Heading]
outline mapoutline map, แผนที่เค้าโครง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, go home, write me an initial outline and e-mail it to me by 3:00.เอาล่ะ กลับบ้านซะ เขียนโครงร่างมาให้ผม และอีเมล์ให้ผมตอนสามโมง.โอเค? Confessions of a Shopaholic (2009)
We have all seen that leaked fundraising presentation which outlines an aggressive strategy that's designed to capitalize on fear and misinformation.ได้โปรด เราต่างก็เห็น\ โฆษณาระดมทุนที่มีช่องโหว่นั่น ซึ่งพุ่งเป้าไปที่ความก้าวร้่าว ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์\ จากความกลัวและข้อมูลที่ผิด ๆ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
All right, today she starts spraying water at my crotch to see the outline of my dick.วันนี้เธอ ฉีดน้ำใส่เป้ากางเกงฉันเพื่อดูไอ้จ้อน Horrible Bosses (2011)
He tried antibodies and immunological MAC outlines but the key was a fetal-bat cell line from Geelong.เขาพยายามใช้แอนตี้บอดี้และ โครงสร้างภูมิคุ้มกันMAC แต่ตัวการคือเซลล์ตัวอ่อน ในครรภ์ค้างคาวจากจีลอง Contagion (2011)
All right, I've taken the liberty of drafting these workflow charts which outline our various duties and the path we will follow as we develop our ground-breaking new app.ดีละ ฉันก็มีอิสระที่จะ ร่างผัง การทำงานพวกนี้ กับร่างคร่าวๆถึงหน้าที่ต่างๆของเรา และส่วนที่เราจะติดตาม The Bus Pants Utilization (2011)
Um, do you start with watercolor and then outline with rapidograph...อืม คุณเริ่มด้วยสีน้ำ และ เขียนเส้นขอบ... School of Hard Knocks (2011)
There's still a smoke outline of your bodyดูสิ ที่ตัวยังมีรอยควันฟุ้งอยู่เลย And the '90s Horse Party (2011)
Let me estimate the general outline.่ทำให้ผมพอเห็นภาำพแล้วครับ Episode #1.2 (2011)
Look I've outlined some things...มาดูนี่สิ Iron Sky (2012)
That's one of the many goals I promise to reach by the midway point of my first term, as outlined in my 96-pointมันเพียงพอสำหรับการทำงานของสมองเราหรือเปล่า นั่นเป็นหนึ่งในเป้าหมายมากมาย ที่ผมสัญญาว่าจะทำให้ได้ ภายในครึ่งแรก ของการดำรงตำแหน่ง Makeover (2012)
I understand the general outline of this case.อ๋อครับ ผมพอเข้าใจคร่าวๆ เกี่ยวกับคดีนี้แล้ว The After-Dinner Mysteries (2013)
I was sort of expecting a body outline in chalk or tape.หนูคิดว่าจะมีรูปร่างกายที่เขียน โดยชอล์คหรือเทปเสียอีก Potage (2013)
You can see the outline of his toes, but not in these.คุณสามารถมองเห็นรองนิ้วเท้าของเขาได้ แต่พวกนี้ไม่ John Doe (2013)
And sometimes, I can see the outline of her bra through her shirt, but...และบางครั้งผมเห็นรูปร่าง ทะลุผ่านเชิ้ตเข้าไปแต่... Demolition (2015)
Excepting those activities, outlined in HARD LIMITS.เว้นแต่จะเป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในข้อจำกัดขั้นสูง Fifty Shades of Grey (2015)
This historic agreement outlines a two-state solution and puts Israel...การตกลงทางประวัติศาสตร์ของสองรัฐ Catch You Later (2015)
Needless to say, that problem you outlined, concerning the flower you know.ไม่จำเป็นต้องพูดเลย ว่าปัญหาที่เธอพูดถึง เกี่ยวกับดอกไม้น่ะ The Little Prince (1974)
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)
After I've seen the outline of my brother's body on the floor... you expect me to forget?หลังจากที่ฉันได้เห็น รอยศพน้องชายฉันบนพื้น... คุณบอกให้ฉันลืมงั้นเหรอ Léon: The Professional (1994)
We've already assigned the outlines. The answer is no.เราแบ่งหัวข้อกันแล้ว Legally Blonde (2001)
You have outlined our new syllabus, Betty. Thank you.เธอได้ตั้งหลักสูตรใหม่ให้เรา ขอบคุณ Mona Lisa Smile (2003)
"I baste the chicken with one hand and outline the paper with the other. ""ฉันสามารถใช้มือนึงทาน้ำมันไก่ อีกมือนึงทำรายงานได้" Mona Lisa Smile (2003)
You will teach only the syllabus as outlined by the department chair.ุสอนตามหลักสูตร ทีกำหนดโดยคณะเท่านั้น Mona Lisa Smile (2003)
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล... The Corporation (2003)
Seven days ago, one of my satellites over Antarctica hunting for mineral deposits discovered a sudden heat bloom beneath the earth, which outlined this.7 วันก่อน ดาวเทียมของผม พบเหมืองแร่ทางเหนือแอนตาติกา นี่โครงร่าง AVP: Alien vs. Predator (2004)
There was a chalk outline here, around the body of Vladimir Neski.มันมีชอล์คเขียนอยู่ตรงนี้ รอบศพของวลาดิเมียร์ เนสกี้ The Bourne Supremacy (2004)
I had a classmate in the sixth grade who raised his hand and he pointed to the outline of the east coast of South America and he pointed to the west coast of Africa and he asked, "Did they ever fit together?"มีเพื่อนร่วมชั้น ป.6 คนนึงยกมือขึ้น แล้วชี้ไปที่เส้นชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้ แล้วก็ชี้ไปที่ชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกา An Inconvenient Truth (2006)
Ηad We been able to follow proper procedure as outlined in the original schedule, the government medical stockpile could have been shipped anywhere in the U.S. Within 12 hours.เราคงดำเนินการได้ตามที่วางไว้ ถ้ากำหนดการถูกต้อง คลังเวชภัณฑ์ของรัฐ จะถูกขนส่งไปทั่วอเมริกาภายใน 12 ชั่วโมง Resident Evil: Degeneration (2008)
Character Design and Directing Animator Osamu TanabePaint Outline und Texture Animation: Masaya Saito, Revision: Maiko Nogami The Tale of the Princess Kaguya (2013)
Okay, you're all gonna be happy I did this when we get his arbitration outline.Okay, du bist alles werde glücklich sein, ich dies tat, wenn wir seine Schieds outline bekommen. It's About Frank (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outlineHe gave me a brief outline of the plan.
outlineHe gave me an outline of the affair.
outlineHere we explain about creating outlines of characters and paths.
outlineHe sketches the outline of the machine.
outlineThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปทรง[N] shape, See also: figure, build, contours, outline, configuration, Syn. ทรง, รูปร่าง, Example: บ้านที่มีรูปทรงประหลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทุกๆ วัน
เรื่องย่อ[N] synopsis, See also: summary, abridgment, outline, precis, review, Ant. เรื่องขยาย, เรื่องเต็ม, Example: ถ้าคุณไม่มีเวลาดูละครทุกวัน คุณก็อ่านเรื่องย่อก่อนก็ได้, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องเล่าที่สรุปจากรายละเอียดของเรื่องทั้งหมด
สัณฐาน[N] shape, See also: outline, contours, form, configuration, Syn. ลักษณะ, รูปทรง, Example: โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก
เนื้อเรื่อง[N] plot, See also: outline, story, scenario, subject, Syn. เรื่องราว, Example: ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องยกย่องวีรกรรมการเสียสละเพื่อชาติ, Thai definition: สาระของเรื่อง
ฉบับร่าง[N] draft, See also: early version, preliminary outline, Example: หัวหน้าจัดการส่งฉบับร่างของแบบงานไปให้สถาปนิก พร้อมกับคำสั่งให้ดำเนินงานได้เลย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ฉบับที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
เค้าโครงเรื่อง[N] plot, See also: outline, story line, scenario, Syn. โครงเรื่อง, เค้าเรื่อง, Example: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ
เค้า[N] outline, See also: plot, scheme, Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: นิยายเรื่องนี้ผู้แต่งได้เค้ามาจากนิยายต่างประเทศ, Thai definition: รูปหรือรูปความโดยย่อ
เค้าโครง[N] outline, See also: summary, draft, synopsis, plan, Syn. เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, Example: นักเรียนควรจะเขียนเค้าโครงก่อนแล้วจึงค่อยเขียนรายละเอียดของเรื่อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: โครงเรื่องย่อๆ
ร่าง[V] draft, See also: sketch out, outline, draw up, formulate, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เขาร่างเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมครู, Thai definition: ทำรูปโครงขึ้น เพื่อลอกคัด หรือแต่งภายหลัง
เลาๆ[ADV] roughly, See also: vaguely, approximately, in outline, Syn. โดยสังเขป, Example: ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน, Thai definition: พอเป็นรูปเค้า
โดมไพร[N] forest outline, See also: jungle outline, forest verge, forest border, forest fringe, Syn. แนวป่า, Example: เขาท่องเที่ยวไปในโดมไพร
ทรวดทรง[N] shape, See also: contour, figure, appearance, outline, carriage, posture, stature, Syn. รูปร่าง, หุ่น, รูปทรง, สัณฐาน, Example: เด็กหญิงเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมทรวดทรงให้งดงาม
ปริทัศน์[N] general outline, See also: introduction, general survey, general view, general observation, Example: บทความของเขาได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์, Thai definition: หนังสือประเภทวารสารที่วิจารณ์ข่าวหรือเรื่องราวต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline   FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
เค้า[n.] (khao) EN: outline ; plot ; framework   
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan   FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement
แนวป่า[n.] (naēopā) EN: forest belt ; line of the forest ; forest outline   FR: orée [f] ; lisière [f]
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject   FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
ร่าง[n.] (rāng) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]
ร่าง[v.] (rāng) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate   FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger
เรื่องย่อ[n.] (reūangyø) EN: synopsis ; summary ; abridgment ; outline ; precis ; review   FR: synthèse [f] ; résumé [m] ; sommaire [m] ; synopsis [m]
รูปทรง[n.] (rūpsong) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form   FR: forme [f] ; contour [m]
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials   FR: dans les grandes lignes
สัณฐาน[n.] (santhān) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature   FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; carriage ; posture ; stature ; carriage   FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLINE    AW1 T L AY2 N
OUTLINED    AW1 T L AY2 N D
OUTLINES    AW1 T L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outline    (v) (au1 t l ai n)
outlined    (v) (au1 t l ai n d)
outlines    (v) (au1 t l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriss {m}; Grundriss {m} | Abrisse {pl}; Grundrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Aufprallkontur {f}impact outline [Add to Longdo]
Auszug {m}; Abriss {m} (eines Buches)outline (of a book) [Add to Longdo]
Berufsbild {n}job outline [Add to Longdo]
Bibliotheksgrundriss {m}library's outline [Add to Longdo]
Entwurf {m}; Skizze {f}; Zeichnung {f}; Vorlage {f} | Entwürfe {pl}draft; draft version; outline | drafts [Add to Longdo]
Kürzel {n}; Sigel {n}; Sigle {n}outline [Add to Longdo]
Rahmenplan {m}framework; outline plan [Add to Longdo]
das Wichtigste in Stichwortenan outline of the main points [Add to Longdo]
Übersichtskarte {f}outline map [Add to Longdo]
Umriss {m}; Umrisslinie {f}; Kontur {f}; Silhouette {f}; Profil {n} | Umrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Umrisszeichnung {f}outline drawing; outline plan [Add to Longdo]
Zeichenumriss {m}character outline [Add to Longdo]
in großen Zügen; in groben Zügenalong general lines; in broad outline [Add to Longdo]
sich andeutento appear in outlines; be in the offing [Add to Longdo]
andeutungsweise {adv}in outlines [Add to Longdo]
darlegen; umschreibento outline; to describe [Add to Longdo]
skizzieren; umreißen; Überblick gebento outline; to give summary of [Add to Longdo]
skizziertoutlined; sketched [Add to Longdo]
skizziertoutlines [Add to Longdo]
skizzierteoutlined; sketched [Add to Longdo]
umreißen; den Umriss zeichnento outline [Add to Longdo]
Umreißen Sie es mir grob!Just give me the broad outlines! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
アウトライン;アウトゥライン[, autorain ; autourain] (n) outline [Add to Longdo]
アウトラインステッチ[, autorainsutecchi] (n) outline stitch [Add to Longdo]
アウトラインフォント[, autorainfonto] (n) {comp} outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[, autorainyu-teiritei] (n) {comp} outline utility [Add to Longdo]
アウトラインレベル[, autorainreberu] (n) {comp} outline level [Add to Longdo]
一まず(P);一先ず;一先;ひと先ず[ひとまず, hitomazu] (adv) (uk) for the present; once; in outline; (P) [Add to Longdo]
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P) [Add to Longdo]
一斑[いっぱん, ippan] (n) spot (glimpse, outline); sighting [Add to Longdo]
外郭(P);外廓[がいかく, gaikaku] (n) (1) outer wall (e.g. castle); outer block (enclosure); (2) outline; contour; (P) [Add to Longdo]
概観[がいかん, gaikan] (n,vs) general view; outline [Add to Longdo]
概説[がいせつ, gaisetsu] (n,vs) general statement; outline [Add to Longdo]
概要[がいよう, gaiyou] (n-t) outline; summary; abridgment; synopsis; (P) [Add to Longdo]
概略[がいりゃく, gairyaku] (n-t) outline; summary; gist; in brief; (P) [Add to Longdo]
概論[がいろん, gairon] (n,vs) introduction; outline; general remarks; (P) [Add to Longdo]
魚影[ぎょえい, gyoei] (n) outline of a solitary fish (as seen through the water when fishing, etc.) [Add to Longdo]
筋書き(P);筋書[すじがき, sujigaki] (n) synopsis; outline; plot; (P) [Add to Longdo]
梗概[こうがい, kougai] (n) outline; summary; epitome [Add to Longdo]
綱要[こうよう, kouyou] (n) elements; essentials; outline [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na,n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) [Add to Longdo]
骨組み;骨組[ほねぐみ, honegumi] (n) (1) skeletal frame; skeleton; build; physique; (2) framework; frame; structure; (3) outline [Add to Longdo]
撮要[さつよう, satsuyou] (n) outline; summary; compendium [Add to Longdo]
史略[しりゃく, shiryaku] (n) outline history [Add to Longdo]
隻影[せきえい, sekiei] (n) a glimpse of an object's outlines [Add to Longdo]
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) [Add to Longdo]
粗筋[あらすじ, arasuji] (n) outline; summary; (P) [Add to Longdo]
素描[そびょう, sobyou] (n,vs) (1) drawing; sketch; (2) outline; summary; synopsis; (P) [Add to Longdo]
大意[たいい, taii] (n) synopsis; precis; summary; gist; outline [Add to Longdo]
大筋[おおすじ, oosuji] (n) outline; summary; (P) [Add to Longdo]
大系[たいけい, taikei] (n) outline; survey; compendium [Add to Longdo]
大綱[たいこう, taikou] (n) (1) thick rope; (2) fundamental principles; outline; general features [Add to Longdo]
大綱[たいこう, taikou] (n) fundamental principles; outline; general features; (P) [Add to Longdo]
大体[だいたい, daitai] (n-adv,n-t) general; substantially; outline; main point; approximately; about; (P) [Add to Longdo]
大要[たいよう, taiyou] (n) summary; outline [Add to Longdo]
大略[たいりゃく, tairyaku] (n-adv,n-t) (1) excellent plan; (2) outline; (3) approximately [Add to Longdo]
中抜き[なかぬき, nakanuki] (n,vs) (1) outlined; lacking content; (2) getting rid of the middleman [Add to Longdo]
通論[つうろん, tsuuron] (n,vs) outline (of); introduction (to) [Add to Longdo]
提要[ていよう, teiyou] (n) summary; outline; compendium [Add to Longdo]
摘要[てきよう, tekiyou] (n) summary; outline [Add to Longdo]
日の丸[ひのまる, hinomaru] (n) (1) outline of the sun (esp. represented as a red circle); (2) (abbr) the Japanese flag; (P) [Add to Longdo]
汎論[はんろん, hanron] (n,vs) general remarks; outline [Add to Longdo]
防衛計画の大綱[ぼうえいけいかくのたいこう, boueikeikakunotaikou] (n) National Defense Program Outline [Add to Longdo]
墨書き;墨描き[すみがき, sumigaki] (n) inking the outlines of a picture [Add to Longdo]
要綱[ようこう, youkou] (n) main principle; gist; general plan; guidelines; outline; (P) [Add to Longdo]
要図[ようず, youzu] (n) outline; rough sketch [Add to Longdo]
要説[ようせつ, yousetsu] (n) outline; summary [Add to Longdo]
要覧[ようらん, youran] (n) outline; summary; survey; handbook [Add to Longdo]
要略[ようりゃく, youryaku] (n,vs) epitome; summary; outline [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大略[dà, ㄉㄚˋlu:e4, ] a broad outline; the general idea; roughly [Add to Longdo]
描金[miáo jīn, ㄇㄧㄠˊ ㄐㄧㄣ, ] to outline in gold [Add to Longdo]
提纲[tí gāng, ㄊㄧˊ ㄍㄤ, / ] the key point; outline [Add to Longdo]
梗概[gěng gài, ㄍㄥˇ ㄍㄞˋ, ] synopsis; outline (of story) [Add to Longdo]
概要[gài yào, ㄍㄞˋ ㄧㄠˋ, ] outline [Add to Longdo]
概论[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] outline; introduction; survey; general discussion [Add to Longdo]
构思[gòu sī, ㄍㄡˋ ㄙ, / ] to outline a story; to make a preliminary sketch [Add to Longdo]
[lu:è, ㄜˋ, ] plan; strategy; outline; summary; slightly; rather; to rob; to plunder; to summarize [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, / ] head rope of a fishing net; guiding principle; key link; class (taxonomy); outline; program [Add to Longdo]
纲要[gāng yào, ㄍㄤ ㄧㄠˋ, / ] outline; essential points [Add to Longdo]
草稿[cǎo gǎo, ㄘㄠˇ ㄍㄠˇ, 稿] draft; outline; sketch [Add to Longdo]
要略[yào, ㄧㄠˋlu:e4, ] roughly; outline; summary [Add to Longdo]
轮廓[lún kuò, ㄌㄨㄣˊ ㄎㄨㄛˋ, / ] an outline; silhouette [Add to Longdo]
轮廓线[lún kuò xiàn, ㄌㄨㄣˊ ㄎㄨㄛˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] an outline; silhouette [Add to Longdo]
头绪[tóu xù, ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] outline; main threads [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
輪郭[りんかく, rinkaku] outline, features [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outline \Out"line`\, v. t. [imp. & p. p. {Outlined}; p. pr. &
   vb. n. {Outlining}.]
   1. To draw the outline of.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To sketch out or indicate as by an outline; to
    create a general framework of (a plan, system, discourse,
    course of thought), for which the details need to be
    added; as, to outline an argument or a campaign.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outline \Out"line`\, n.
   1.
    (a) The line which marks the outer limits of an object or
      figure; the exterior line or edge; contour.
    (b) In art: A line drawn by pencil, pen, graver, or the
      like, by which the boundary of a figure is indicated.
    (c) A sketch composed of such lines; the delineation of a
      figure without shading.
      [1913 Webster]
 
         Painters, by their outlines, colors, lights, and
         shadows, represent the same in their pictures.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: A sketch of any scheme; a preliminary or general
    indication of a plan, system, discourse, course of
    thought, etc.; as, the outline of a speech.
    [1913 Webster]
 
       But that larger grief . . .
       Is given in outline and no more.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sketch; draught; delineation. See {Sketch}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top