Search result for

*ourle*

(57 entries)
(1.6388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ourle, -ourle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colourless[ADJ] ที่ไม่มีสี

English-Thai: Nontri Dictionary
colourless(adj) ไม่มีสี,เป็นทุกข์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Life became gray and flavourless.ชีวิตช่างมืดหม่น และไร้รสชาติสิ้นดี Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Definitely humourless.จริงๆแล้ว ไม่มีอารมณ์ขันต่างห่าง The Darkest Hour (2011)
(LAUGHS HUMOURLESSLY)แปลว่าพร้อมมันส์แล้วสิ Office Christmas Party (2016)
Humourless poppycocks, in my limited experience.ไม่มีอารมณ์ขัน เหลวไหล จากประสบการณ์อันน้อยนิดของฉัน Pride & Prejudice (2005)
But in any case, the eggs Benedict are delicious and if you call in advance, Mrs. Clark says she will bake her famous flourless chocolate cake.แต่ยังไงก็ตาม ขนมอบ กับ เค็ก ก็อร่อยดีนะ และถ้าคุณโทรมาล่วงหน้า คุณนายคลาร์คบอกว่า เธอจะอบเค้กช๊อคโกแล๊ต เมนูเด็ดให้เป็นพิเศษ 1408 (2007)
Junkies, junk food, junk mail, junk-junk, triple junk, double junk, quadruple junk... wrecked aircraft, grinning charcoal flame... smiles of death and hopelessness.Touristen. Bleichgesichtige blauhaarige mit ihren schmierbäuchigen Partnern schlendern ungehindert die die Asphaltbourlevards entlang. Trust Fund Pirates (1986)
A building suffering from excess cholesterol... like Stourley.Ein Gebäude, das an einem Exzess von Cholesterin leidet. Wie Stourley. The Belly of an Architect (1987)
Stourley, you've built six-and-a-half buildings.Stourley, du hast sechseinhalb Gebäude erstellt. The Belly of an Architect (1987)
God, Stourley!Gott, Stourley! The Belly of an Architect (1987)
Yours with respect, Stourley Kracklite.Hochachtungsvoll, Stourley Kracklite. The Belly of an Architect (1987)
Stourley, how could you not have noticed?Stourley, wie kannst du es nicht gemerkt haben? The Belly of an Architect (1987)
With regards, Stourley Kracklite.Beste Grüße, Stourley Kracklite. The Belly of an Architect (1987)
We meet again, Stourley.So sehen wir uns wieder, Stourley. The Belly of an Architect (1987)
When I first saw you, Stourley... at the Pantheon dinner eight months ago... you reminded me of this painting.Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, Stourley, bei dem Dinner im Pantheon vor acht Monaten, da hast du mich an dieses Gemälde erinnert. The Belly of an Architect (1987)
And you, Stourley, have proved to be just as fascinating.Und du, Stourley, hast dich als genauso faszinierend erwiesen. The Belly of an Architect (1987)
Thank you, Stourley, for the compliment.Schönen Dank, Stourley, für das Kompliment. The Belly of an Architect (1987)
- Stourley, you know that's not true.- Stourley, Sie wissen, dass stimmt nicht. The Belly of an Architect (1987)
It's too late for that, Stourley.Dafür ist es jetzt zu spät, Stourley. The Belly of an Architect (1987)
Stourley Kracklite.Stourley Kracklite. The Belly of an Architect (1987)
Kracklite, Stourley Kracklite.Kracklite, Stourley Kracklite. The Belly of an Architect (1987)
He's most useful and, indeed... this very night, I'll lead my men to Dourlens for supplies.Das ist sehr bequem, und daher ... hole ich diese Nacht zum Schlag aus. Das Regiment geht nach Dourlens, nur die Kadetten bleiben im Lager. Cyrano de Bergerac (1990)
She went undercover as a Chess tour guide.Sie arbeitet Undercover als Tourleiterin bei Chess. I Love Trouble (1994)
I know you're a working musician... but don't bring the road into our home again.Ich weiß, du bist Berufsmusiker, aber bring nicht noch mal das Tourleben in unser Haus. Ray (2004)
They fall in love with the music, they fall in love with the lights, they fall in love with the road, the chicks, all that shit.Er verliebt sich in die Musik, die Bühne, das Tourleben, die Groupies, all das. Begin Again (2013)
Life on the road's not for everyone.Das Tourleben liegt nicht jedem. One of Those Nights (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้สีสัน[V] be colourless, See also: be uninteresting, be dull, be vapid, be insipid, Ant. มีสีสัน, Example: ภาพวาดชิ้นนี้ไร้สีสัน
ขาวซีด[ADJ] pale, See also: white, pallid, colourless, wan, bleached, ashen, Example: ฉันมองเห็นหน้าอันขาวซีดของเขาแล้วใจไม่ค่อยดี กลัวเขาจะเป็นอะไรไปอีก, Thai definition: ที่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
เผือด[ADJ] pale, See also: faded, colourless, white, ashen, light, Syn. จาง, หมอง, ซีด, ซีดเผือด, Ant. เข้ม, Example: ร่างของเขานอนนิ่งอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดเผือด รอคอยการรักษาพยาบาล, Thai definition: จางไป, หมองไป, (ใช้แก่สีและผิว)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายเสื้อ [n.] (chāi seūa) EN: hem   FR: ourlet [m] ; bord [m]
ขลิบ[v.] (khlip) EN: trim ; hem ; clip ; lop off ; hew   FR: couper ; tailler ; ourler
เล็ม[v.] (lem) EN: trim ; hem ; prune ; clip   FR: ourler ; tailler
ไม่ขบขัน[adj.] (mai khopkhan) EN: humourless = humorless (Am.)   
ไม่มีสี[adj.] (mai mī sī) EN: colourless   FR: incolore
เม้ม[v.] (mēm) EN: fold up ; hem   FR: ourler ; border
สอย[v.] (søi) EN: stitch ; hem   FR: ourler

CMU English Pronouncing Dictionary
GOURLEY    G AO1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
odourless    (j) (ou1 d @ l @ s)
colourless    (j) (k uh1 l @ l @ s)
humourless    (j) (h y uu1 m @ l i s)
flavourless    (j) (f l ei1 v @ l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meisterleistung {f}; Bravourleistung {f}feat [Add to Longdo]
Veloursleder {n}; Velourleder {n}suede; silksuede [Add to Longdo]
fade; fad {adj}flavorless [Am.]; flavourless [Br.] [Add to Longdo]
farblos {adj} | farbloser | am farblosestencolourless; colorless | more colourless; more colorless | most colourless; most colorless [Add to Longdo]
farblos {adv}colourlessly [Add to Longdo]
geruchlos {adj}odorless [Am.]; odourless [Br.] [Add to Longdo]
geschmacklosflavorless [Am.]; flavourless [Br.] [Add to Longdo]
geschmacklosflavourless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
カラーレス[, kara-resu] (n) (1) collarless; (2) colorless; colourless [Add to Longdo]
黄星円跳虫[きぼしまるとびむし;キボシマルトビムシ, kiboshimarutobimushi ; kiboshimarutobimushi] (n) (uk) garden springtail (Bourletiella hortensis) [Add to Longdo]
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
津液[しんえき, shin'eki] (n) (1) saliva; spit; spittle; (2) fluid (in Chinese medicine, esp. a colourless bodily fluid, e.g. tears) [Add to Longdo]
無臭[むしゅう, mushuu] (n,adj-no) odorless; odourless; unscented [Add to Longdo]
無色[むしょく, mushoku] (n,adj-no) colourless; colorless; achromatic; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top