Search result for

*organisation*

(198 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: organisation, -organisation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
organisational[ADJ] เกี่ยวกับองค์กร, See also: เกี่ยวกับระบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disorganisation; disorganizationความไม่สมประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorganization; disorganisationความไม่สมประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
file organisation; file organizationการจัดระเบียบแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
The Organisation for Economic Co-operation and Developmentองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศสมาชิกได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสมาชิกสหภาพยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน [ธุรกิจ]
North Atlantic Treaty Organisationองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2492 เป็นองค์การร่วมมือทางการทหาร มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 19 ประเทศคือ เบลเยี่ยม แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา [การทูต]
Organisation for Economic Cooperation and Developmentองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาที่ลงนามในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2503 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 30 กันยายน 2504 มีสมาชิก 29 ประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว) เป็นเวทีหารือระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส [การทูต]
Organisation for the Prohibition of Chemical Weaponsองค์การห้ามอาวุธเคมี [การทูต]
Organisation for Security and Cooperation in Europeองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงในลักษณะรอบด้าน กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยดำเนินนโยบายป้องกันทางการทูต (preventive diplomacy) มีประเทศสมาชิกจำนวน 55 ประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ไทยได้สมัครเข้าเป็นหุ้นส่วนทางความร่วมมือของ OSCE ในปี พ.ศ. 2543 [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bigger than the FBI. Bigger than any intelligence organisation.ใหญ่ยิ่งกว่าทาง FBI ใหญ่ยิ่งกว่าหน่วยงานใดๆ A561984 (2009)
It is a worthwhile organisation.- ใช่นั้นล่ะ Iron Man 2 (2010)
Not just a criminal organisation. It's a cult.มันไม่ใช่แค่องค์กรอาชญากรรม มันเป็นลัทธิ The Blind Banker (2010)
An organisation...what?เป็นองกรณ์หรอ... อะไรกัน A Study in Pink (2010)
A big, faceless organisation like yours coming in with their jackbooted thugs and...พอเจ้าหน้าที่ลึกลับ อย่างพวกคุณ, โผล่เข้ามา ทำตัวเป็นนักเลง ใช้อำนาจ และ... Thor (2011)
That's because he's from an organisation called the Black Eyed Peas.เพราะเขาเป็นคนมาจากองค์กร ที่ชื่อว่าแบล็ก อาย พีส์ Episode #18.1 (2012)
An intelligence organisation that fears intelligence?องค์กรข่าวกรองล้ำยุค ที่ปฏิเสธอัจริยะ? The Avengers (2012)
Solid information, a secret terrorist organisation is planning an attack...ข้อมูลที่เชื่อถือได้ องกรณ์ก่อการร้ายลับกำลังวางแผนจะบุกรุก... The Empty Hearse (2014)
That's what secret terrorist organisations do, isn't it? It's their version of golf.นั่นคือสิ่งที่องกรณ์ก่อการร้ายลับทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ มันก็คือการตีกอล์ฟสำหรับพวกนั้น The Empty Hearse (2014)
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ Help! (1965)
I am the leader of a terrorist organisation... ..responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.ผลิตไนโตรกลีเซอรีนจำนวนมาก แผนคือ ระเบิดสำนักงานใหญ่ Fight Club (1999)
This is a tightly-regimented organisation... ..with many cells capable of operating independent of central leadership.ก็ถ้าสามารถลบหนี้ได้ เราทุกคนจะได้กลับไปที่ศูนย์ จะเกิดโกลาหลครั้งใหญ่ Fight Club (1999)
All student organisations disbandedสมาคมต่างๆของนักเรียนถูกห้าม Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Oh, what wonderful organization.Oh, was für eine OrganisationTerror Express (1980)
I've a plan forthe reorganisingof this Department which would ensurethat it doesn't.Ich habe hier zufällig einen Plan für die Umorganisation dieses Ministeriums, der mir das garantiert. The Right to Know (1980)
"... that's what changes the organization of the planet""...das ist, was die Organisation des Planeten verändert" Every Man for Himself (1980)
- Whole organization?- Die ganze OrganisationTom Horn (1980)
I spent a lot of time, a lot of money setting this thing up.Ich habe viel Zeit und Geld auf die Organisation verwendet. Any Which Way You Can (1980)
an organization of decent... Law-abiding white folk... just like you.Eine Organisation anständiger ... gesetzestreuer weißer Menschen ... genau wie Ihr. The Blues Brothers (1980)
I'm setting up the biggest deal in Europe, with the hardest organisation since Hitler stuck a swastika on his jockstrap.Mit der härtesten Organisation seit sich Hitler ein Hakenkreuz an den Sackschutz getackert hat. The Long Good Friday (1980)
I'm going into partnership with a German organisation.Ich werde mir eine deutsche Organisation zum Partner nehmen. Ja! The Long Good Friday (1980)
You doubt my organization?Und Sie zweifeln an unserer OrganisationOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
I gave some guys 100 bucks to show me how the network was run.Ein Typ wollte mir für $100 erklären, wie die Organisation funktioniert. Seems Like Old Times (1980)
Now I'd like you to think of something specific... something that will not breach the security of your organization... and that you will not object to having disclosed to this group.Jetzt möchte ich, dass Sie an irgendeine bestimmte Sache denken, etwas, das die Sicherheit Ihrer Organisation nicht betrifft, etwas, das ich dieser Gruppe mitteilen darf. Scanners (1981)
Six corpses... and a substantial loss in credibility for our organization.Sechs Tote... und ein riesiger Verlust an Glaubwürdigkeit für unsere OrganisationScanners (1981)
From my study of the situation, I've come to the conclusion... that there is a Scanner underground developed in North America.- Nach einer Analyse der Situation bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich hier in Nordamerika eine Scanner-Untergrundorganisation gebildet hat. Scanners (1981)
It has an organization, it's well-motivated, and it has a leader.Diese Organisation ist hochmotiviert und hat einen Anführer. Scanners (1981)
Contact a Scanner who is, as yet, unknown to the underground... convert him to our cause... and then send him out to infiltrate the underground.Wir suchen einen Scanner, der dieser Untergrundorganisation unbekannt ist, gewinnen ihn für unsere Sache, und schicken ihn aus, um die andere Organisation zu infiltrieren. Scanners (1981)
A known Scanner who may, or may not, be part of Revok's underground.Ein bestätigter Scanner, von wir nicht wissen, ob er zu Revoks Untergrundorganisation gehört. Scanners (1981)
Now... tell me everything you know about Darryl Revok's organization.Und jetzt... erzählen Sie mir alles, was Sie über Darryl Revoks Organisation wissen. Scanners (1981)
Anonymous contributions to a non-profit organisation with political interests.Anonyme Beiträge an eine Organisation mit politischen Interessen. Absence of Malice (1981)
Women's groups' representatives... express their great concern... over the unjustified work interruptions.Vertreterinnen der Frauen- Organisationen... äußern ihre große Sorge... wegen unbegründeter Arbeitsunterbrechungen. Man of Iron (1981)
Residents of the area, including political parties, feel that... only responsible dialog can lead to... a breakthrough in the impasse... and to the resumption of work by the strikers.Die Bürger von Gdansk, Gdynia und Sopot, die Parteiorganisationen, sind einig, dass nur ein verantwortlicher Dialog zur Überwindung der schwierigen Lage... und zur Wiederaufnahme der Arbeit durch die Streikenden führen kann. Man of Iron (1981)
Which needs everyone it can get, urgently!Die Organisation braucht jeden Mann, den sie kriegen kann. Lili Marleen (1981)
Just get them organized. We're moving out tonight.Kümmere dich um die Organisation, wir brechen am Abend auf. The Road Warrior (1981)
As the final event of this prestigious evening, we bestow our organisation's highest award of merit upon a woman known not only as an Academy Award winning actress, but also as a businesswoman held in high regard for her charitable, civic and professional contributions.Und zum Abschluss dieses Abends verleihen wir die höchste Auszeichnung unserer Organisation einer Frau, die nicht nur als Schauspielerin mit mehreren Academy Awards bekannt ist, sondern auch als angesehene Geschäftsfrau dank ihrer Beiträge im wohltätigen, sozialen und professionellen Bereich. Mommie Dearest (1981)
International terrorism, gentlemen, is a worldwide organization... and the man who runs like a thread through the majority of all of it is one... alias Wulfgar.Der internationale Terrorismus ist eine globale Organisation und der Mann, der sich wie ein roter Faden durch sie hindurchzieht, nennt sich Wulfgar. Nighthawks (1981)
Well, not to us, of course, but to international terrorist networks.Nicht uns, sondern internationalen Terror-Organisationen. Nighthawks (1981)
He has no network, no real organization.Er hat weder ein Netzwerk noch eine OrganisationNighthawks (1981)
I've already mentioned this at the organization meeting.Ich habe dieses schon erwähnt bei der Organisationsbesprechung. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
I have spent six months putting that conference together.Ich habe sechs Monate an der Organisation gearbeitet. Just My Bill (1982)
We were able to dupe Dr Forrest by posing as a humanitarian organization... who planned to wipe out hunger by aging cheese faster.Wir täuschten ihn, indem wir uns als Hilfsorganisation ausgaben die Hunger mit schnell reifendem Käse bekämpfen wollte. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Philippe Miller, founder and director of CAPMAC. We're against the abolition of the death penaltyPhilippe Miller, Vorsitzender der Capmac, eine Organisation gegen die Todesstrafe und für die Selbstverteidigung. Légitime violence (1982)
His organisation has secured credentials for three Americans to leave Santiago.Seine Organisation hat drei Amerikaner aus Santiago herausgeschleust. Missing (1982)
When the worker's movement disunites, fascism profits, and then crushes the working class and all it's organisations.Wo sich die Arbeiterbewegung spaltet, profitiert der Faschismus, der die Arbeiterklasse und ihre Organisationen zermalmt. La passante du Sans-Souci (1982)
On behalf of all the citizens of Philadelphia and those touched by your accomplishments and your untiring participation in this city's many charity functions, it is with great honour that we present this memorial, which will stand always as a celebration to the indomitable spirit of man.Im Namen aller Bürger von Philadelphia, der vielen Bewunderer Ihrer Leistungen, und der Nutznießer Ihrer Arbeit für die Wohlfahrtsorganisationen dieser Stadt freue ich mich sehr, dieses Denkmal enthüllen zu können, eine Hommage an die Unbeugsamkeit des menschlichen Willens. Rocky III (1982)
Political youths welcome this initiative of the gov't and call all young people to take place as walkons a fact which will be taken into account for their selection as civil servants for the National Electricity Company, Water Supply Organization etcDie Jugendgruppen der Parteien begrüßen die Energie dieser Regierung und laden die Jugendlichen ein, ihren Platz als Komparsen bei dieser Vorführung einzunehmen. Das ist allerdings etwas, was bei den Aufnahmsprüfungen für eine Anstellung beim OTE, DEI (Gr.Telefon-/Strom-Ges.) und anderen öffentlichen Organisationen untersucht werden wird. Dracula of Exarcheia (1983)
Extreme left-wing organizations condemned the low wages of the walkons and the two superpowersExtremistische Organisationen der Ultralinken klagten die niedrigen Löhne der Komparsen sowie die beiden Großparteien an. Dracula of Exarcheia (1983)
According to the federal investigation, the Satan's Stompers have developed extensive ties with criminal organizations.Gemäß der Untersuchungen des Staatsanwalts... hat der Satan's Stompers wichtige Verbindungen... zu kriminellen Organisationen. Short Notice (1983)
Including a charitable organization... which just happens to be controlled by Crockett's mistress, Samantha Donahue.- Hier. Auch an eine wohltätige Organisation, die Ross' Geliebte kontrolliert: Samantha Donahue. My Fair Steele (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
organisationFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
organisationThere is no relation between characters appearing, organisations and places to those that really exist.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization   FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
จิตวิทยาองค์การ[n. exp.] (jittawitthayā ongkān) EN: organizational psychology   FR: psychologie organisationnelle [f]
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment   FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang   FR: mouvement [m] ; organisation [f]
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement   FR: structure [f] ; ossature [f] ; organisation [f]
โครงสร้างสังคม[n. exp.] (khrōngsāng sangkhom) EN: social structure ; social organization   FR: structure sociale [f] ; organisation [f]
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน[org.] (Klum Prathēt Phūphalit Nāmman) EN: Organization of Petroleum Exporting Countries ( OPEC )   FR: Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
องค์การ[n.] (ongkān) EN: organization ; agency   FR: organisation [f] ; organisme [m]
องค์การแห่งความรู้ [n. exp.] (ongkān haeng khwāmrū) EN: knowledge organization   FR: organisation du savoir [f]
องค์การการค้าโลก[org.] (Ongkān Kānkhā Lōk) EN: World Trade Organization (WTO)   FR: Organisation mondiale du commerce (OMC)
องค์การมหาชน[n. exp.] (ongkān mahāchon) EN: public agency ; public organization   FR: organisation publique [f] ; organisme public [m ] ; agence publique [f]
องค์การแรงงาน [n. exp.] (ongkān raēng-ngān) EN: labour organization   FR: organisation du travail [f]
องค์กร[n.] (ongkøn) EN: organ ; body ; organization ; company ; corporation ; authority   FR: organisation [f]
องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (ongkøn anurak thammachāt) FR: organisation de défense de la nature [f]
องค์กรเอกชน[n. exp.] (ongkøn ēkkachon) EN: private organization   FR: organisation privée [f]
องค์กรของสังคม[n. exp.] (ongkøn khøng sangkhom) EN: social organization   FR: organisation sociale [f]
องค์กรพัฒนาเอกชน = อพช. (abv)[n. exp.] (ongkøn phatthanā ēkkachon) EN: Non Government Organization ; NGO (abbr.)   FR: organisation non gouvernementale [f] ; ONG [f] (abrév.)
แผนก[n.] (phanaēk) EN: [classifier : departments, sections or divisions of an organization]   FR: [classificateur : départements, divisions ou services d'une organisation]
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: order ; method ; system ; proper arrangement ; form   FR: ordre [m] ; méthode [f] ; organisation [f] ; forme [f]
ระบบ[n.] (rabop) EN: system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure   FR: système [m] ; ordre [m] ; régime [m] ; organisation [f] ; méthode [f] ; principe [m] ; manière [f] ; modèle [m] ; mode [m] ; type [m] ; procédure [f] ; appareil [m]
สภากาชาด[org.] (Saphākāchāt) EN: Red Cross Society   FR: organisation de la Croix-Rouge [f] ; Croix-Rouge [f]
สถาบัน[n.] (sathāban) EN: institution ; institute ; organ   FR: institution [f] ; institut [m] ; organisation [f] ; organisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORGANISATION    AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauf- und Aufbauorganisation {f}operational and organisational structure [Add to Longdo]
Ablauforganisation {f}workflow management [Add to Longdo]
Ablauforganisation {f}process organization; process organisation; process-oriented organization [Add to Longdo]
Ablauforganisation {f}internal coordination and scheduling [Add to Longdo]
Aktive {m,f}; Aktiver (in einer Organisation)full member (of an organization) [Add to Longdo]
Arbeitsorganisation {f}labour organization [Add to Longdo]
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure [Add to Longdo]
Außendienst {m}; Außendienstorganisation {f}agency plant [Add to Longdo]
Betriebsorganisation {f}company organisation [Add to Longdo]
Büroorganisation {f}office organization [Add to Longdo]
Dachorganisation {f}umbrella organization; parent organization [Add to Longdo]
Dateiorganisation {f}data organization [Add to Longdo]
Dateiorganisation {f}file architecture [Add to Longdo]
Dateiorganisation {f}file organization [Add to Longdo]
Dienstleistungsorganisation {f}service organisation [Add to Longdo]
Fertigungsorganisation {f}manufacturing organisation [Add to Longdo]
gewerkschaftliche Organisation {f}unionization [Add to Longdo]
Gruppenorganisationsstruktur {f}group organisation structure [Add to Longdo]
Haushaltung {f}; Haushaltorganisation {f}housekeeping [Add to Longdo]
Hilfsorganisation {f}relief organization [Add to Longdo]
Katastrophenschutz {m} (Organisation)emergency services [Add to Longdo]
Linienorganisation {f}line organization [Add to Longdo]
Nachregelung {f}; Reorganisation {f}readjustment [Add to Longdo]
Neuordnung {f}; Reorganisation {f}rearrangement [Add to Longdo]
Organisation {f} | Organisationen {pl}organization | organizations [Add to Longdo]
Organisationskontrolle {f}organizational control [Add to Longdo]
Organisationsmethoden {pl}orgware [Add to Longdo]
Organisationsausschuss {m}organizing committee [Add to Longdo]
Organisationsstruktur {f}organizational structure [Add to Longdo]
Reorganisation {f}; Umorganisation {f}; Neuorganisation {f}; Neugestaltung {f}; Neuregelung {f}reorganization [Add to Longdo]
Speicherorganisation {f}storage organization [Add to Longdo]
Spekulationsgeschäft {n}speculative organisation [Add to Longdo]
städtebauliche Umstrukturierung {f}reorganisation of the structure of urban development [Add to Longdo]
Umweltschutzorganisation {f}environmental group [Add to Longdo]
Verkaufsorganisation {f}sales organisation [Add to Longdo]
Vertriebsorganisation {f}marketing organization [Add to Longdo]
auditierte Organisationauditee [Add to Longdo]
flexible Organisationsformadhocracy [Add to Longdo]
IAO : Internationale ArbeitsorganisationIAO : International Labour Organization [Add to Longdo]
Amerikanisches NormungsorganisationANSI : American National Standards Institute [Add to Longdo]
Britische NormungsorganisationBSI : British Standards Institution [Add to Longdo]
Kanadische NormungsorganisationCSA : Canadian Standards Association [Add to Longdo]
FAO : UNO-Organisation für Ernährung und LandwirtschaftFAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations [Add to Longdo]
Zusammenschluss von Netz-Sicherheits-OrganisationenFIRST : Forum of Incident Response and Security Teams [Add to Longdo]
Organisation zur Förderung freier SoftwareFSF : Free Software Foundation [Add to Longdo]
ISO : Internationale Organisation für StandardisierungISO : International Organization for Standardization [Add to Longdo]
NRO : Nichtregierungsorganisation {f}NGO : Non-Governmental Organization [Add to Longdo]
OAS : Organisation amerikanischer StaatenOAS : Organization of American States [Add to Longdo]
OECD : Organisation für wirtschaftliche ZusammenarbeitOECD : Organization for Economic Cooperation and Development [Add to Longdo]
OPEC : Organisation erdölexportierender LänderOPEC : Organization of Petroleum Exporting Countries [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Japanese-English: EDICT Dictionary
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
アイエルオー[, aieruo-] (n) International Labour Organization (Labor, Organisation); ILO [Add to Longdo]
インターポール;インターポル[, inta-po-ru ; inta-poru] (n) Interpol; International Criminal Police Organization (Organisation) [Add to Longdo]
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
インフォーマルオーガニゼーション[, info-maruo-ganize-shon] (n) informal organization; informal organisation [Add to Longdo]
インマルサット[, inmarusatto] (n) International Maritime Satellite Organization (Organisation); INMARSAT [Add to Longdo]
オーガニゼーション;オーガニゼイション[, o-ganize-shon ; o-ganizeishon] (n) organization; organisation [Add to Longdo]
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC [Add to Longdo]
オペック[, opekku] (n) Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisation); OPEC [Add to Longdo]
オルグ[, orugu] (n,vs) (1) (abbr) (See オルガナイザー) organizer; organiser; (2) organizing; organising; organization; organisation; (P) [Add to Longdo]
テロ組織[テロそしき, tero soshiki] (n) terrorist organization; terrorist organisation [Add to Longdo]
ライン組織[ラインそしき, rain soshiki] (n) line organization; line organisation [Add to Longdo]
リーダー制[リーダーせい, ri-da-sei] (n) leadership organization; leadership organisation [Add to Longdo]
愛国団体[あいこくだんたい, aikokudantai] (n) patriotic group or organization (organisation) [Add to Longdo]
右翼団体[うよくだんたい, uyokudantai] (n) right-wing organization (clique) (organisation) [Add to Longdo]
下部組織[かぶそしき, kabusoshiki] (n) lower branch (of an organization) (organisation); infrastructure [Add to Longdo]
解組[かいそ, kaiso] (n,vs) breaking up an organization; breaking up an organisation [Add to Longdo]
改組[かいそ, kaiso] (n,vs) reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
改装[かいそう, kaisou] (n,vs,adj-no) remodelling; remodeling; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
改廃[かいはい, kaihai] (n,vs) change; reorganization; reorganisation [Add to Longdo]
改編[かいへん, kaihen] (n,vs) reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
外郭団体[がいかくだんたい, gaikakudantai] (n) auxiliary organization; auxiliary organisation; (P) [Add to Longdo]
官制[かんせい, kansei] (n) government-regulated organization or facility, etc. (organisation) [Add to Longdo]
管理組織[かんりそしき, kanrisoshiki] (n) management organization; management organisation [Add to Longdo]
機関[きかん, kikan] (n) (1) engine; (2) agency; organisation; organization; institution; organ; body; (3) system; facility; facilities; (P) [Add to Longdo]
機構[きこう, kikou] (n) mechanism; organization; organisation; (P) [Add to Longdo]
機構改革[きこうかいかく, kikoukaikaku] (n) reorganization; reorganisation; structural reform [Add to Longdo]
記者団[きしゃだん, kishadan] (n) press group; press corps; group of reporters; press organization; press organisation [Add to Longdo]
救済組織[きゅうさいそしき, kyuusaisoshiki] (n) relief organisation [Add to Longdo]
協会[きょうかい, kyoukai] (n) association; society; organization; organisation; (P) [Add to Longdo]
教団[きょうだん, kyoudan] (n) religious organization; religious organisation; (P) [Add to Longdo]
郷友会[きょうゆうかい, kyouyuukai] (n) social organisation for people originating from the same town, village, or island who live in an urban center far from home (predominantly used by people from Okinawa) [Add to Longdo]
軍制[ぐんせい, gunsei] (n) military system; military organization; military organisation [Add to Longdo]
経営再建[けいえいさいけん, keieisaiken] (n) management reorganization; management reorganisation [Add to Longdo]
経営転換[けいえいてんかん, keieitenkan] (n) management reorganization; management reorganisation [Add to Longdo]
経済団体連合会[けいざいだんたいれんごうかい, keizaidantairengoukai] (n) Federation of Economic Organizations (Organisations) [Add to Longdo]
経団連[けいだんれん, keidanren] (n) (abbr) (See 経済団体連合会) Federation of Economic Organizations (Organisation); (P) [Add to Longdo]
結団[けつだん, ketsudan] (n,vs) forming into an organization; forming into an organisation; setting up a group [Add to Longdo]
結団式[けつだんしき, ketsudanshiki] (n) ceremony celebrating the formation of an organization (organisation) [Add to Longdo]
健康医療団体[けんこういりょうだんたい, kenkouiryoudantai] (n) health maintenance organization (organisation); HMO [Add to Longdo]
公共団体[こうきょうだんたい, koukyoudantai] (n,adj-no) public organization; public organisation [Add to Longdo]
公庁[こうちょう, kouchou] (n) offices of a public or governmental organization (organisation) [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n,vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
更生会社[こうせいがいしゃ, kouseigaisha] (n) company needing reorganization (reorganisation) [Add to Longdo]
構成[こうせい, kousei] (n,vs,adj-no) organization; organisation; configuration; composition; (P) [Add to Longdo]
国際援助機関[こくさいえんじょきかん, kokusaienjokikan] (n) international aid organization (organisation) [Add to Longdo]
国際海事機関[こくさいかいじきかん, kokusaikaijikikan] (n) International Maritime Organization (Organisation); IMO [Add to Longdo]
国際機関[こくさいきかん, kokusaikikan] (n) international organization; international organisation [Add to Longdo]
国際組織[こくさいそしき, kokusaisoshiki] (n) international organization; international organisation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
制度[せいど, seido] System, Organisation, Wesen [Add to Longdo]
新制[しんせい, shinsei] neue_Ordnung, Reorganisation [Add to Longdo]
機構[きこう, kikou] Mechanismus, Organisation, Struktur [Add to Longdo]
組織[そしき, soshiki] Organisation, Struktur, System [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] Organisation, Einrichtung, Erstellung [Add to Longdo]
離脱[りだつ, ridatsu] Austritt (aus einer Organisation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 organisation
   organization
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 organisation
   organization
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Organisation [ɔrganiːzatsiːoːn]
   housekeeping
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 organisation [ɔrganiːzatsiːoːn]
   organization
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Organisation [ɔrganiːzatsiːoːn] (n) , s.(f )
   organization
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top