Search result for

*one*

(945 entries)
(6.8049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: one, -one-
Possible hiragana form: *おね*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
axonemeเส้นกลางของ chromosome
hemoperitoneum (n ) เลือดออกในช่องท้อง โดยมากเกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) หรืออุบัติเหตุที่มีการแตกของตับ, ม้าม, หรือเอออร์ตาเอง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
conerstone (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) หิน
I’d love one[ไอ วุด เลิฟ วัน] (Expression ) ผม/ดิฉันอยากจะได้สักอัน
nurse practitioner (n ) พยาบาลเวชปฏิบัติ

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
halmoneeคุณย่า

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
of one's own free will (n vt phrase ) เดือด

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
produzione[Thai] (n vi vt adv ) general

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
rolling in money (phrase ) used to say that someone is very rich.

English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
active money(n) เงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
to wire so. money(vt) โอนเงิน(ทางธนาคาร)
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
hell money(n) กระดาษเงินกระดาษทอง (ใช้ในพิธีกรรมของคนจีน)
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
bone meal(n) กระดูกป่น, S. ground bone
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
go out of one's wayอุตส่าห์ยอมลำบาก(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เกินกว่าที่คาดไว้
birthstone(n) หินนำโชคประจำเดือนเกิด, R. garnet, amethyst,bloodstone, aquamarine, diamond, emerald, pearl, ruby, sardonyx
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
stuff one's face(v phrase) กินจนพุงกาง เช่น He won't lose any weight if he keeps stuffing his face like that., S. feed one's face
compact bone(n) กระดูกที่มีลักษณะเนื้อแน่น
spongy boneกระดูกที่มีลักษณะพรุน
make up one's mind(vt ) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.
ProjectOne(n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/
deponent(n ) ผู้ให้ถ้อยคำเป็นพยาน เช่น In ensuring that the deponent's evidence is recorded in full, the court or the examiner may permit it to be recorded on audiotape.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
one[ADJ] ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว, Syn. single
one[PRON] คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง
one[PRON] คำแทนคำนามที่นำมาก่อน
one[N] เลขหนึ่ง
one[N] สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง
bone[N] กระดูก, Syn. skeleton
bone[N] วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์
bone[VT] ถอดกระดูก, See also: เอากระดูกออก
bone[VI] เรียนอย่างหนัก, See also: มุมานะ, คร่ำเคร่ง
cone[N] กรวย
done[ADJ] เสร็จสิ้น, See also: จบ, เสร็จ, เรียบร้อย, Syn. complete, ended, Ant. unfinished, incomplete
gone[VT] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา go
gone[ADJ] จากไป, See also: ผ่านไป, Syn. moved, traveled, Ant. returned
gone[IDM] ตาย (คำเลี่ยงเพื่อให้สุภาพ), See also: เสียไปแล้ว, ไปสบายแล้ว, ไปแล้ว
gone[SL] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
lone[ADJ] โดดเดี่ยว, See also: คนเดียว, Syn. alone
none[PRON] ไม่มีสักสิ่ง, See also: ไม่มีสักคน, Syn. no one, not anyone, not any
none[ADV] ไม่เลย, See also: ไม่มีทาง, ไม่ใช่เลย
oner[N] คนหรือสิ่งพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ)
tone[N] คุณภาพของเสียง, Syn. nature, trend, temper
tone[N] น้ำเสียง, See also: ลักษณะน้ำเสียง, Syn. expression, condition
tone[N] ลักษณะทั่วๆไป
tone[N] เสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไก
tone[N] เฉดสี, See also: โทนสี, Syn. hue, tint, tinge
tone[N] ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกาย
tone[N] ระดับเสียง, See also: เสียงสูงต่ำ, Syn. pitch, timbre
tone[VI] ปรับสีให้กลมกลืน
tone[VI] พูดหรือออกเสียงด้วยระดับเสียงหนึ่ง
zone[N] พื้นที่, See also: บริเวณ, เขต, โซน, แถบ, ภาค, Syn. region
zone[N] เขตเวลา
zone[N] ส่วนของพื้นที่เฉพาะ (เช่น บริเวณที่มีการขนส่งหรือสนามแข่งขัน)
zone[VT] ทำให้เป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค
zone[VI] แบ่งเป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค, See also: แบ่งเป็นบริเวณ แถบ ภาค โซนหรือแนว
alone[ADV] โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง, Syn. lone, lonely, lolitary, Ant. accompanied, attended
alone[ADJ] โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง
atone[VI] ไถ่โทษ, See also: ชดเชย, แก้ไข, ใช้โทษ, ชดใช้
boner[N] ความผิดที่น่าอับอาย
clone[VT] ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน
clone[N] สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากเซลล์เดียวกัน
coney[N] กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป), Syn. cony
crone[N] หญิงแก่ที่น่าเกลียด, Syn. hag, witch
donee[N] ผู้ได้รับบริจาค (คำทางการ), See also: ผู้รับของบริจาค, Syn. recipient, assignee
drone[VI] ส่งเสียงหึ่งๆ, See also: ทำเสียงพึมพำ
drone[N] เสียงต่ำๆ, See also: เสียงพึมพำ, Syn. drone, whir, buzz
goner[N] คนสาบสูญ (คำสแลง), See also: สิ่งที่ตายหรือหายสาบสูญ
honey[N] น้ำผึ้ง
honey[N] ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่รัก, Syn. darling, honeybun, sweetheart
jones[SL] การติดยา
jones[SL] อวัยวะเพศชาย (คำหยาบต้องห้าม)
krone[N] โครน (หน่วยเงินตราของประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
acetone bodiesดู ketone bodies
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
aerodrone(แอ' โรโดรน) n. เครื่องร่อน
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
aforementioned(อะฟอร์' เมนเชินดฺ) adj. ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, Syn. mentioned)
agone(อะโกน' , อะกอน) adj., adv. แต่ก่อนมาแล้ว, แล้วมาแล้ว
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
aldosterone(แอลโดสทิโรน์') n. Biochem. ฮอร์โมนชนิดหนึ่งจากเปลือกของต่อม adrenal gland (a hormone) ดูที่ adrenal gland
allphone(แอล' โลโฟน) n. ตัวแปรที่มี phoneme เดียวกัน -allophonic (al) adj.
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
androsterone(แอนดรอส' ทะโรน) n. ฮอร์โมนชายที่มักพบในปัสสาวะชาย
anemone(อะเนม' โมนี) n. พืชจำพวก ดอกบัวเงิน สัตว์ทะเลใน phylum Coelenterata ซึ่งมีหนวดรอบปากของมัน (ranunculaceous plant)
ankle boneตาตุ่ม = talus
annoneer(แคนนะเนียร์) n. ทหารปืนใหญ่, See also: cannoneering n. ดูannoneer, Syn. artilleryman
anticyclone(แอนทีไซ' โคลน) n. ลมบ้าหมูรอบบริเวณกลางที่มีความกดดันบรรยากาศสูง.
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
anyone(เอน'นีวัน) pron.= anybody
aponeurosis(แอพพะนิวโร'ซิส) n. (Pl. -ses) แผ่นกล้ามเนื้อยืดต่อที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่น. -aponeurotic adj.
aquatone(แอค'วะโทน) n. ขบวนการพิมพ์ระบบออฟเซท (offset) จากแผ่นโลหะที่ฉาบด้วยแยลลาตีนที่ไวต่อแสง, สิ่งตีพิมพ์ด้วยระบบดังกล่าว
arctic zoneส่วนผิวหน้าของโลกที่อยู่ระหว่าง Arctic Circle กับขั้วโลกเหนือ
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent)
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
auctioneer(ออคเชินเนียร') n. ผู้ขายทอดตลาด
austronesia(ออสโทรนี'เซีย) n. หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนกลางและใต้
austronesian(ออสโทรนิ'เซียน) adj. เกี่ยวกับหมู่เกาะและภาษา Austronesta; Malayo- Polynesian. -n. Malayo-Polynesian
backbone(แบค'โบน) n. กระดูกสันหลัง, Syn. vertebrate,spine
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว,ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
baritone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone
baronessn. ภรรยาบารอน,ท่านบารอนที่เป็นหญิง
baronetn. ยศขุนนางที่ต่ำกว่าบารอนแต่เหนืออัศวิน
barytone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone
bayonet(เบ'อะนิท) {bayoneted.bayoneting,bayonets} n. ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
begone(บิกอน') vt. จากไป,ไปจาก
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
board of commissionersn. คณะกรรมาธิกา
boloneyn. คำพูดไร้สาระ คำพูดเหลวไหล, Syn. baloney
bone(โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน)
bone ashเถ้ากระดูก,อัฐิ
bone earthเถ้ากระดูก,อัฐิ
bone-deepadj. มาก,เข้ากระดูกดำ
bone-dry(โบน'ไดร) adj. แห้งมาก,แห้งผาก
bone-dust(โบน'ดัสทฺ) n. กระดูกป่น
boned(โบนดฺ) adj. เป็นกระดูก,ต้มกับกระดูกซึ่งใส่กระดูก,ซึ่งใส่ปุ๋ยกระดูก
bonehead(โบน'เฮด) n. คนโง่,คนเบาปัญญา, See also: boneheaded adj.
breakbone fevern. ดูdengue

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
almoner(n) ผู้บริจาคทาน,นักสังคมสงเคราะห์
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
anklebone(n) ตาตุ่ม
anyone(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
atone(vt) แก้ตัว,แก้ไข,ไถ่คืน,ชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
backbone(n) กระดูกสันหลัง
baritone(n) เสียงนักร้องชาย
baroness(n) ภรรยาท่านบารอน
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน
begone(int) ไปให้พ้น
BONE bone ash(n) อัฐิ,เถ้ากระดูก,อังคาร
bone(n) กระดูก,อัฐิ,โครงกระดูก,ก้าง
bone(vt) แคะกระดูกออก
brimstone(n) กำมะถัน,หญิงกล้า
buffoonery(n) การเล่นตลก,การแสดงตลก
bygone(adj) ผ่านไปแล้ว,ล่วงไปแล้ว,ที่เป็นอดีต
bygone(n) สิ่งที่เป็นอดีต,สิ่งที่ล่วงไปแล้ว
cobblestone(n) ก้อนกรวด
collarbone(n) กระดูกไหปลาร้า
colonel(n) พันเอก,นาวาเอก
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
commoner(n) คนธรรมดา,สามัญชน
component(adj) ที่เป็นส่วนประกอบ,ที่เป็นส่วนเสริม
component(n) ส่วนประกอบ,ส่วนเสริม
condone(vt) ให้อภัย,ยอม,อภัยโทษ,ไม่เอาผิด
cone(n) รูปกรวย
confectioner(n) ผู้ขายขนมหวาน,คนขายลูกกวาด
confectionery(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ร้านขายขนมหวาน,ร้านขายลูกกวาด
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
coroner(n) เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
coronet(n) มงกุฎเล็ก,ยศ,บรรดาศักดิ์,รัดเกล้า
cyclone(n) ลมบ้าหมู,ลมวน,พายุไซโคลน,พายุหมุน
dethrone(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง,ขับออกจากบัลลังก์
dethronement(n) การปลดออกจากตำแหน่ง, การขับออกจากบัลลังก์
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
done(vt) pp ของ do
drone(n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ
drone(vi) ทำเสียงอย่างผึ้ง,พูดพึมพำ
earphone(n) หูฟัง
electioneer(vt) ช่วยหาเสียง,ช่วยโฆษณา
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้
erroneous(adj) ผิดพลาด,ทำผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง
everyone(n) ทุกคน
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phylozone; lineage zoneส่วนชั้นสายชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
PCT (personal cordless telephone)พีซีที (โทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puppet; marionetteหุ่นเชิด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchase moneyเงินชำระราคาบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peritonealize; peritonealise; peritonise; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneocentesisการเจาะช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoclysisการฉีดเข้าช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopathyโรคเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopericardial-เยื่อบุช่องท้องร่วมถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscope; celioscope; laparoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscopyการส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneotomyการผ่าเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneumเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneum, parietalเยื่อบุช่องท้องส่วนผนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perigone; perianthวงกลีบรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palsy, crossed leg; palsy, peronealอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, peroneal; palsy, crossed legอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmature labour; labour, postponedการคลอดเลยกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petrified wood; agatized wood; opalized wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phonetic transcription; allophonic transcriptionการถอดเสียงแสดงสัทลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phoneticsสัทศาสตร์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta, stone; placenta, calcifiedรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peptoneเพปโทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
policy, monetaryนโยบายการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public switched telephone network (PSTN)โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (พีเอสทีเอ็น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public telephoneโทรศัพท์สาธารณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proponentฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumoperitoneal-ภาวะช่องท้องมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumoperitoneumภาวะช่องท้องมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumopreperitoneumภาวะช่องหน้าเยื่อบุช่องท้องมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuroperitoneal-เยื่อหุ้มปอดและเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenicectomy; phrenectomy; phreniconeurectomy; phrenicotomyการตัดประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniconeurectomy; phrenectomy; phrenicectomy; phrenicotomyการตัดประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, abdominal; gestation, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probationerผู้ถูกคุมความประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peritonize; peritonealise; peritonealize; peritoniseหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peritoneal-เยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneal dialysisการชำระเลือดผ่านเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneal dropsy; ascites; dropsy, abdominalท้องมาน [มีความหมายเหมือนกับ hydroperitoneum; hydroperitonia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonealise; peritonealize; peritonise; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perone; bone, calf; fibula; paracnemidion; paracnemisกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peroneal; fibular-กระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peroneal palsy; palsy, crossed legอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peroneotibial-กระดูกน่องและกระดูกแข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic bone; basin; os pubisกระดูกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parabolic coneกรวยเชิงพาราโบลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perimedullary region; medullary sheath; perimedullary zoneเนื้อเยื่อหุ้มไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perimedullary zone; medullary sheath; perimedullary regionเนื้อเยื่อหุ้มไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cellular telephoneโทรศัพท์เคลื่อนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glutathione transferaseกลูตาไธโอนทรานสเฟอเรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tropical cycloneพายุหมุนเขตร้อน พายุไซโคลน เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น วิลลี-วิลลี บาเกียว เรียกแตกต่างกันตามถิ่นที่เกิดพายุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quinoneควิโนน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clones (Algebra)โคลนส์ (พีชคณิต) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bone cellเซลล์กระดูก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pheromoneเฟอโรโมน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fibronectinไฟโบรเนกติน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telephone systemระบบโทรศัพท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cellular telephone systemระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Component softwareส่วนประกอบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ
การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
การสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Demand for moneyอุปสงค์เงิน [เศรษฐศาสตร์]
Circular velocity of moneyอัตราความเร็วในการหมุนเวียนของเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Quantity theory of moneyทฤษฎีปริมาณเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Monetary analysisการวิเคราะห์ภาวะการเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Monetary circulationการหมุนเวียนทางการเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Monetary indicatorสิ่งชี้ภาวะการเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Monetary transferการถ่ายโอนเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
World monetary orderระเบียบการเงินของโลก [เศรษฐศาสตร์]
Ozone layer depletionการทำลายบรรยากาศชั้นโอโซน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hormone therapyการรักษาด้วยฮอร์โมน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Principle components analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบสำคัญ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bone marrow syndromeกลุ่มอาการทางไขกระดูก, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 1 เกรย์ ขึ้นไป ทำให้เกิดการลดลงของเม็ดเลือดและก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย โลหิตจาง ร่างกายติดเชื้อง่าย เลือดไหลไม่หยุด (ดู Radiation syndrome, Gastrointestinal syndrome และ Cerebrovascular syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Knowledge practitionerผู้ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ [การจัดการความรู้]
Cortisoneคอร์ติโซน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ozone layerชั้นโอโซน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salmonellaซาลโมเนลลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cycloneไซโคลน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Testosteroneเทสโตสเตอโรน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telephoneโทรศัพท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ฺVideo telephoneโทรศัพท์ภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pin phoneโทรศัพท์รหัสส่วนบุคคล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telephone, Wirelessโทรศัพท์ไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Public telephoneโทรศัพท์สาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thyroid hormonesธัยรอยด์ฮอร์โมน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Isotone ไอโซโทน, นิวไคลด์ที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันแต่จำนวนโปรตอนต่างกัน เช่น $ ^{39} $ 19K และ $ ^{40} $ 20Ca มีจำนวนนิวตรอนในนิวเคลียสเท่ากับ 20 เหมือนกัน
[นิวเคลียร์]
International Monetary Fundกองทุนการเงินระหว่างประเทศ [ธุรกิจ]
Money market fundกองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญาเหล่านั้น [ตลาดทุน]
Stone deafหูหิน, หูหิน หมายถึงหูหนวกสนิท [Assistive Technology]
Money marketตลาดเงิน
ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Zone of peace เขตสันติภาพ [TU Subject Heading]
Zone melting เขตหลอมละลาย [TU Subject Heading]
Xylophone ระนาดฝรั่ง [TU Subject Heading]
Xylophone music ดนตรีบรรเลงระนาดฝรั่ง [TU Subject Heading]
Work release of prisoners งานปลดปล่อยนักโทษ [TU Subject Heading]
Woodwind quartets (Saxophones) ดนตรีบรรเลงเครื่องเป่าสี่ชิ้น (แซกโซโฟน) [TU Subject Heading]
Women prisoners นักโทษสตรี [TU Subject Heading]
Abalone cultureการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
a stone's throw from (idiom ) ไม่ไกล, ระยะใกล้ๆ, ระยะทางที่ก้อนหินขว้างไปได้
abalone (n ) หอยเป๋าฮื้อ
anemone (n ) ดอกไม้ทะเล
apple of one's eyeบุคคลที่เป็นที่โปรดปราน
See also: S. A favoured person,
asTalking via the phone (pron. )
BONDBONEBonding Graft Material
bone (n vt slang ) อึ้บ, แอ้ม
See also: S. To have sexual intercourse, To have sex with, the act of having sexual intercours
brittle bonesโรคกระดูกพรุน
See also: S. osteogenesis imperfecta,
buffer zone (n ) พื้นที่กันชน
but oneถัดไปอีกหนึ่ง เช่น next door but one ประตูที่อยู่ถัดจากประตูหน้าไป ถัดขึ้นไปอีกหนึ่ง เช่น last door but one ประตูที่อยู่ถัดขึ้นมาจากประตูสุดท้าย
commissionerข้าหลวง
Commissioner of Oath (n phrase ) เจ้าพนักงานผู้รับคำสาบาน, ผู้มีอำนาจจัดให้มีคำสาบาน
component partsส่วนควบรถยนต์
deponent (n ) ผู้ให้ถ้อยคำ
despatch money[ดิสแพทชฺ มัน'นี] (n ) เงินรางวัลที่ผู้ประกอบการขนส่งให้แก่คู่่สัญญา เพื่อเป็นค่าทำการขนถ่ายสินค้าออกจาก ระวางหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ปลายทาง ได้ฉับไวกว่าสัญญา
escaped prisoner[だつごくしゅう] (n ) นักโทษแหกคุก
fully fashioned[Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) / Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ) ] (adj ) 1. Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอังกฤษ (ฺBrE.) 2. Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอเมริกัน (ฺAmE.) ทั้งสองคำมีความหมายว่า "เย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบบเข้ารูปหรือรัดรูป" เช่น Fully fashioned ​clothes (เสื้อผ้ารัดรูป) / fully fashioned ​stockings (ถุงน่องรัดรูป) / fully fashioned ​tights (กางเกงถุงน่องรัดรูป) เป็นต้น
get on one's case (v.phr. ) ตามรังควาน, คอยวิพากษ์วิจารณ์
halmonee (n ) คุณย่า
honeหินลับมีด ทำให้คม ขัดเกลา
hydrophone (n ) ไมโครโฟนใต้น้ำ
iphone (n ) ชื่อผลิตภัณฑ์ของมือถือมีดีไซน์ ที่ผู้คนแทบจะทั่วทุกมุมโลกนิยมใช้เป็นอย่างมาก ผลิตโดย ค่าย Apple
See also: R. ipad
iphone[ไอ-โฟน] (n ) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน
keep one's principle (prep ) ยึดมั่นในหลักการ
key money[けんりきん] (n ) เงินกินเปล่า
Leave no stone unturned (IDIOMS ) พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ The police left no stone unturned in search for the missing pupil.= ตำรวจพยายามทุกอย่างที่จะค้นหาเด็กนักเรียนที่หายไป ;
lose oneself (aux. verb ) ถูกครอบงำ
lose oneselfหลง, หลงลืมกายใจ
milestoneเหตุการณ์สำคัญ
monetize (vt ) กำหนดค่าคงที่แก่เงินตรา, นำโลหะมาหมุนเวียนใช้เป็นเงิน
none of your business (n vi vt abbrev or) เกี่ยวอะไรกับคุณ
See also: S. tact, A. anin,
nonethelessอย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น
See also: S. nevertheless, however, A. moreover, in addition, furthermore, R. on the other han
One Piece (n name ) มังงะ(หนังสือการ์ตูน) ชื่อดังของญี่ปุ่นซึ่งมียอดขายอยู่ในลำดับต้นๆของโลก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของลูฟี่ หนุ่มน้อยผู้อยากเป็นจ้าวแห่งโจรสลัด!
one third (phrase ) เศษหนึ่งส่วนสาม, จำนวนทั้งหมดมี 3 ส่วน แต่ต้องการเพียง 1 ส่วนเท่านั้น
one-and-a-half (n ) หนึ่งส่วนกับอีกครึ่งหนึ่ง
Oneirogmophobia (n) what is fear of the wet dream?
oneteen[วัน'ทีน] (n ) สิบเอ็ด
oneteence[วัน'ทีนซฺ] (adv ) สิบเอ็ดครั้ง
oneteenth[วัน'ทีนธฺ'] (adj ) ที่สิบเอ็ด
phonetic alphabet (n ) อักษรสะกดคำ(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น
phonetic alphabet (n ) คำสะกดอักษร(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น
phoney (adj ) ปลอม,ไม่แท้,เสแสร้ง
Police Colonel (n ) พันตำรวจเอก, พ.ต.อ.
See also: S. POL.COL.,
psychoneuroimmunology (n ) จิตประสาทภูมิคุ้มกัน; การแพทย์สาขาที่เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์มีผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างไร
Pyelonephritis (n ) กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)เป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 4 เท่า สาเหตุเกิดจากการ ติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเฉียบพลันในบริเวณกรวยไต พบบ่อยคือเชื้อ Escherichia Coli ที่แพร่จากผิวหนังบริเวณรอบๆท่อปัสสาวะ เข้าสู่ท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะผ่านท่อไตขึ้นมาที่ไต .การติดเชื้อใน ทางเดินปสสาวะสวนบน. กรวยไตอักเสบ
raise moneyระดมทุน
rimstone poolทำนบหินปูน, ตะกอนหินปูนที่ก่อตัวขึ้นแล้วมีลักษณะคล้ายเขื่อนหรือทำนบ หรือขั้นบันไดที่กั้นน้ำไว้ เกิดในบริเวณพื้นถ้ำหรือตามแนวทางน้ำไหล เมื่อน้ำไหลจะทิ้งตะกอนหินปูนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ
risperidone (n ) ยาริสเพอริโดน เป็นยาที่ออกฤทธิ์หลายอย่าง มักใช้เป็นยาสำหรับการรักษาโรคจิตเภท และยังสามารถทำให้เนื้อเยื่อบางประเภท เช่น เนื้อเยื่อทรวงอก บวม หรือขยายขนาดขึ้นได้ (เพิ่มเติม โดย samivat)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And there's a brand-new co2 cartridge in there.Und es ist eine brandneue CO-2-Patrone drin. CO2! Hero Worship (2002)
Father McAndrew who is violently ill with salmonella poisoning.Der Ärmste leidet... an einer schweren Salmonellenvergiftung. Holy Mackerel (2002)
You are not playing semiprofessional football.- Du wirst auf gar keinen Fall... semiprofessionellen Football spielen, ok? Kirbed Enthusiasm (2002)
I would love to beat her with a toner cartridge.Und zwar mit einer Druckerpatrone. Was schreibst du denn da? Loaner Car (2002)
Gotta figure out a way to let her down easy. OK.Ich muss nur einen Weg finden, es ihr schonend beizubringen. Loaner Car (2002)
Table for 14, please.- Ein Tisch für 14 Personen. Loaner Car (2002)
Well, we're kinda running out of options here, bub. Come on.- Wenn du so weitermachst, gehen uns die Optionen aus, mein Lieber. Missing Links (2002)
They're very nice people. They always give me, like, a million extra napkins.Das sind wirklich liebe Menschen, die geben mir immer Millionen Servietten. Missing Links (2002)
You know what? You're about to get a melon fork in the eye.Gleich hast du eine Melonengabel im Auge. Missing Links (2002)
Ok, that's $5. Here, you can read up on the library.Hier, Informationen über die Bibliothek. Patrons Ain't (2002)
It's not charity. It's paying your bill. Excuse me, they do a lot of educational documentaries.- Dort gibt es gute Dokumentationen. Patrons Ain't (2002)
Ok, I got the temporary crown off.Ich habe die provisorische Krone abgenommen. Two Thirty (2002)
May I ask you a question? Sure.Wo haben Sie das "One Tough Cop" Two Thirty (2002)
Arthur spooner piano academy.Arthur Spooners Pianoakademie: Two Thirty (2002)
Turns out this guy spooner, who was giving my daughter piano lessons, was just a scam artist.Es hat sich herausgestellt, dass dieser Kerl namens Spooner, der meiner Tochter... Klavierstunden gab, ein Betrüger war. Two Thirty (2002)
Spooner.Spooner. Two Thirty (2002)
Carrie spooner.Carrie Spooner. Two Thirty (2002)
Their eyes couldn't be better proportioned, huh?Ihre Augen haben sehr gute Proportionen. Window Pain (2002)
Freud believed that the mind will often modify our dreams in order to keep strong emotions at bay.Freud glaubte, dass der Verstand häufig unsere Träume veränderte, um starke Emotionen fernzuhalten. Dream a Little Dream of Me (2002)
And with less emotion, a man can get up, go to work and be a good citizen.Und mit weniger dieser Emotionen, kann ein Mann aufstehen, zur Arbeit gehen und ein guter Bürger sein. Dream a Little Dream of Me (2002)
...$2 million, so don't forget to play, because the winner might just be you....$2 Millionen, also vergessen Sie nicht zu spielen, denn der Gewinnner könnten genau Sie sein. Dream a Little Dream of Me (2002)
The jackpot is $2 million.Der Jackpot ist $2 Millionen. Dream a Little Dream of Me (2002)
Now there's a mind fuck if I ever heard one.Jetzt denke ich an Manipulationen, wenn ich einen höre. Good Intentions (2002)
1.5 million tons of plastic are used for them each year, which means more toxic gases in the air we breathe.1,5 Millionen Tonnen Plastik werden jedes Jahr dafür verwendet, was noch mehr giftiges Gas in der Luft bedeutet, die wir atmen. Good Intentions (2002)
The guy who got aced out of two million Mightyball dollars?Der Typ, der um seine zwei Millionen Mightyball Dollar gebracht wurde? Good Intentions (2002)
Sister Pete, I didn't say religious healer, denominational healer.Schwester Pete, ich rede nicht von religiösen Heilern, konfessionellen Heilern. Good Intentions (2002)
What if I give you some intel?Was ist, wenn ich ihnen ein paar Informationen gebe. Good Intentions (2002)
- What kind of intel?- Was für Informationen? Good Intentions (2002)
10 to 20 million Americans suffer from it, 85% due to physical causes not related to the penis:10 bis 20 Millionen Amerikaner leiden daran, 85% durch körperliche Ursachen, die nichts mit dem Penis zu tun haben, Impotence (2002)
Lmpotence can also be the result of depression, marital discord, job stress, financial worries.Impotenz kann auch durch Depressionen, Eheproblemen, Arbeitsstress, Geldsorgen ausgelöst werden. Impotence (2002)
Governor Devlin refused to comment on the demonstration held outside the capitol building.Gouverneur Devlin lehnte einen Kommentar zu den vor dem Capitol Building stattfindenden Demonstrationen ab. Impotence (2002)
Like I said, it's fascinating the difference in generations.Wie ich schon sagte, der Unterschied zwischen den Generationen ist faszinierend. Laws of Gravity (2002)
What's happening is you're on a delayed reaction.Was mit dir passiert ist, deine Reaktionen verzögern sich. Laws of Gravity (2002)
You know, when I asked you to hire somebody to kill Hank Schillinger, you said nobody would find the body, not in a million years.Weißt du, als ich gefragt habe ob jemand Hank Schillinger umbringt, hast du gesagt, dass niemand die Leiche finden würde, nicht in einer Millionen Jahre. Laws of Gravity (2002)
Everybody's got demons.Jeder hat Dämonen. Laws of Gravity (2002)
We got a lot of misconceptions about the Vikings.Wir haben viele Fehlinformationen über die Wikinger. Next Stop, Valhalla (2002)
? Bustin' my nut to the bone?Bustin' my nut to the bone Next Stop, Valhalla (2002)
- Well, you have two choices. The conventional method is to take tissue from the roof of your mouthBei der konventionellen Methode wird Gewebe von dem oberen Mund entfernt... Variety (2002)
He's the patron saint of prisoners. Al Capone gave this to my grandfather in the '20s.Al Capone gab das meinem Opa in den 20er Jahren. Variety (2002)
- I didn't know Al Capone was religious.- Ich wusste nicht, das Al Capone religiös war. - War er auch nicht. Variety (2002)
So you want to go work with the Aryans? Uh-huh. Ever since we started these interactions,Seit dem wir mit dem Interaktionen angefangen haben, kamen Schillinger und Ich ganz gut miteinander aus. Variety (2002)
- Balls... cojones, pendejo.- Eier...cojones, pendejo Visitation (2002)
Reflections, right?Reflektionen, stimmts? Visitation (2002)
- Did you know that if the inmate population continues to grow exponentially by the year 2053 the United States will have more people in prison than out?- Wussten Sie, dass wenn die Anzahl der Insassen weiter exponentiell wächst, im Jahre 2052 in den USA mehr Leute im Gefängis als draußen sind? Visitation (2002)
I need you to give him some pertinent information.Ich muss ihm einige passende Informationen geben. Wheel of Fortune (2002)
The Mightyball drawing, $2 million, which if you win will go towards finding a cure for your grandson.Die Lottoziehung $2 Millionen gehen direkt daran ein Heilmittel für deinen Enkel zu finden. Wheel of Fortune (2002)
If your number is drawn, you could be the lucky winner of $2 million.Wenn ihre Nummer gezogen wird, könnten sie der glückliche Gewinner von $2Millionen sein. Wheel of Fortune (2002)
And the final number, and the winner of $2 million is... 51.Und die letzte Zahl ist, der Gewinner von $2 Millionen ist... 51. Wheel of Fortune (2002)
Well, guess that's what two mill can do to a fellow.Nun, ich schätze das ist das, was 2 Millionen aus einem Kumpel machen. Wheel of Fortune (2002)
- Legionella.- Legionella. My Balancing Act (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
one3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
one3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
oneA bank lends us money at interest.
oneA beautiful woman was seated one row in front of me.
oneAbility alone is not enough.
oneA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
oneA blister rose on one of her left fingers.
oneA bone stuck in my throat.
oneA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
oneAbout one hundred and fifty dollars altogether.
oneAbout one hundred dollars.
oneAbout one hundred people were killed in this accident.
oneAbout one third of the earth's surface is land.
oneA boy made off with some money.
oneA boy ran off with some money.
oneA boy was throwing stones at the dog.
oneAbstract art is not to the taste of everyone.
oneAbuse one's authority.
oneA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
oneA car has one steering wheel.
oneA casual remark can hurt someone.
oneAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
oneAccomplish one's mission.
oneAccording to a study, big women are more prone to have twins.
oneAccording to him, she is honest.
oneAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
oneAccording to one legend, it gets its name from a priest.
oneAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.
oneA century is one hundred years.
oneA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
oneA check is a method of paying money to somebody.
oneA child should not get more spending money than is necessary.
oneA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
oneA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
oneActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
oneAdmitting that he is honest, I doubt his ability.
oneAdvice isn't much good to me. I need money.
oneA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
oneA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
oneA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
oneA few minutes later the telephone rang.
oneA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
oneA fool and his money are soon parted. [Proverb]
oneA friend to all is a friend to none. [Proverb]
oneAfter all is said and done, he was a first-rate novelist.
oneAfter all we had done, he was still ungrateful.
oneAfter all, you have to look after number one.
oneAfter doing quality work, his average has gone up marvellously.
oneAfter he had done his homework, he watched TV.
oneAfter I had done my homework, I went to bed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังกล่าวข้างต้น[PRON] abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ฮอร์โมนเพศชาย[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
เจตนาบริสุทธิ์[N] honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
ค่าโทรศัพท์[N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
ซึมลึก[V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
ตั้งเนื้อตั้งตัว[V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งเนื้อตัวตัว[V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
ถอนหงอก[V] disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)
ถึงแก่ชีวิต[V] cause death, See also: lose one's life, pass away, die, Syn. เสียชีวิต, ตาย, Example: สารพิษบางอย่างมีประสิทธิภาพการทำลายสูงมากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมนุษย์
ถือตน[V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ถูกเนื้อต้องตัว[V] touch someone, Example: คำว่าลวนลามมักใช้ในการที่ชายถูกเนื้อต้องตัวหญิงในลักษณะที่ไม่สุภาพ, Thai definition: แตะต้องหรือสัมผัสเนื้อตัว
ทุกราย[N] everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
น้ำหน้า[N] someone like you, Syn. หน้า, Example: ฉันจะคอยดูว่าน้ำหน้าอย่างเธอจะเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหน, Thai definition: ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น
ประกาศตัว[V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ประคองตัว[V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ประเทืองปัญญา[V] enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
ประพฤติชอบ[V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ประพฤติตน[V] behave oneself, See also: perform, act, Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน, Example: รัฐสภามีข้อบังคับควบคุมจรรยาบรรณของประธานสภาไว้ด้วยไม่ให้ประพฤติตนจนขาดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง
ปวงประชา[N] all the people, See also: everyone, Syn. หมู่คน, มวลประชา, Example: เราควรช่วยเหลือปวงประชาให้สมกับศักดิ์ศรีของตำรวจไทย
ปิดหูปิดตา[V] cover one's eyes and ears, Ant. เปิดหูเปิดตา, Example: พวกเราสมควรจะช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลที่พยายามจะปิดหูปิดตาประชาชน, Thai definition: ไม่ให้รับรู้เรื่องราวต่างๆ
ผู้สูงศักดิ์[N] nobleman, See also: one of high birth, Ant. ผู้ต่ำต้อย, Example: พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทรงให้สมญาริเชอลิเยอว่าผู้สูงศักดิ์, Thai definition: ผู้มียศศักดิ์สูง
ฝึกสมอง[V] exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
ผู้คัดค้าน[N] opponent, See also: antagonist, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ท่านเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
ผู้พิจารณา[N] one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
ผู้ภักดี[N] loyalist, See also: one who is faithful, Syn. ผู้จงรักภักดี, Ant. ผู้ทรยศ, Example: ชาวมุสลิมเป็นผู้ภักดีต่อพระเจ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ผู้ร่วมรายการ[N] participant in a show, See also: one who assembles a list, Ant. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ผู้ร่วมรายการแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการแสดงทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทางรายการเชิญมาเพื่อทำกิจกรรมที่รายการจัดขึ้น
ผู้ร้องทุกข์[N] complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ผู้รักษาการ[N] one acting temporarily in place of, Syn. คนรักษาการ, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
ผู้รับภาระ[N] one carrying a burden, See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer, Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ, Ant. ผู้โยนภาระ, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
ผู้เรียกร้อง[N] one who demands, See also: claimant, Syn. คนเรียกร้อง, Ant. ผู้ให้, Example: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาคือผู้เรียกร้อง ให้นายกรัฐมนตรีปลดรองอธิบดีออกจากตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แสดงความต้องการให้ผู้อื่นให้สิ่งของหรือให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้เลี้ยงดู[N] one who looks after/takes care of, Syn. คนเลี้ยงดู, Ant. ผู้ถูกเลี้ยงดู, Example: สุวรรณสามกล่าวว่าตนเองจะเป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดา ทำให้บิดามารดารู้สึกตื้นตันใจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เลี้ยงอย่างเอาใจใส่
ผู้หวังดี[N] well-wisher, See also: well-intentioned person, Syn. ผู้ประสงค์ดี, ผู้ปรารถนาดี, Ant. ผู้หวังร้าย, ผู้ประสงค์ร้าย, Example: ผู้หวังดีเตือนให้ผมหลบหนีไปสักพัก จนกว่าเหตุการณ์เป็นปกติจึงค่อยกลับมา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีเจตนาดี
ผู้เหี้ยมโหด[N] one who is cruel, See also: one who is ruthless, Syn. คนเหี้ยมโหด, ผู้โหดเหี้ยม, ผู้โหดร้าย, Ant. ผู้เมตตา, ผู้มีเมตตา, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีความเมตตาสงสาร
ผู้อนุมัติ[N] one who approves, See also: one who grants permission, Syn. คนอนุมัติ, Ant. ผู้ขออนุมัติ, Example: รัฐบาลไทยเป็นผู้อนุมัติสัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์ก เพื่อสร้างทางรถไฟสายแรกขึ้นในประเทศไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เห็นชอบให้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[N] controlee, See also: one who is controlled/supervised, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Ant. ผู้บังคับบัญชา, Example: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
ผู้อ่อนแอ[N] weakling, See also: one who is frail/feeble, Syn. คนอ่อนแอ, Ant. ผู้เข้มแข็ง, Example: ผลประโยชน์ทั้งหลายจะต้องตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้อ่อนแอหรือผู้ที่ยากไร้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีกำลังน้อย ไม่เข้มแข็ง
ผู้อาภัพ[N] one who is unlucky, See also: unfortunate, Syn. คนอาภัพ, Ant. ผู้มีวาสนา, Example: คุณชายน้อยเป็นผู้อาภัพแห่งบ้านทรายทอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีวาสนาน้อย
ผู้ประกอบอาชีพ[N] one who earns his/her living, See also: one who supports himself/herself, Example: การทำโครงการของเรานั้น เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพนั้นด้วยตนเอง, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ
พลีชีพ[V] sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai definition: ยอมตาย
พึงกระทำ[V] should be done, See also: ought to be done, Syn. ควรกระทำ, พึงปฏิบัติ, ควรปฏิบัติ, Example: การกระทำเช่นนี้มิใช่วิสัยที่บริษัททางการค้าทั้งหลายพึงกระทำ
พึ่งตัวเอง[V] rely on oneself, See also: be self-reliant, Ant. พึ่งคนอื่น, พึ่งผู้อื่น, Example: หากประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติในส่วนรวมได้, Thai definition: ทำอะไรด้วยตัวเอง ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ภายในใจ[N] at heart, See also: inside (one) in one's mind, Syn. ในใจ, Example: ยามเธอท้อ ทรมานภายในใจ ให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่ข้างเธอ
มิ่งขวัญ[N] idol, See also: someone or something esteemed, someone or something revered, Example: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ, Thai definition: สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
ยกฐานะ[V] promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
ยักไหล่[V] shrug one's shoulder, See also: raise one's shoulder, Example: เธอยักไหล่เพื่อแสดงว่าไม่แยแสต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทำให้ไหล่กระตุกขึ้น
มือถือ[N] cellphone, See also: mobile phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Example: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก, Count unit: เครื่อง
ราชบัลลังก์[N] throne, See also: crown, Example: พระเจ้าฟ้างุ้มถูกปลดออกจากราชบัลลังก์ ต้องเสด็จมาอยู่ที่เมืองน่าน และสวรรคตที่เมืองน่าน, Thai definition: สถานะความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ราชบัลลังก์[N] throne, Example: พ่อขุนรามคำแหงเสด็จขึ้นประทับเหนือราชบัลลังก์ให้ประชาชนเข้าเฝ้า, Thai definition: พระแท่นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ภายใต้เศวตฉัตร
รู้เท่าทัน[V] see through someone's trick, See also: know someone's trick, Syn. รู้ทัน, Example: วิชากฎหมายสอนให้คนเราฉลาด รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนทุจริตมิจฉาชีพทั้งหลาย, Thai definition: รู้เท่าและรู้ทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อัลโตแซกโซโฟน[n. exp.] (altō saēksōfōn) EN: alto saxophone   
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest   
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
อ่านใจ[v.] (ānjai) EN: read one's mind   
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing   FR: celui-là ; cela ; celle-là
อันหนึ่ง[art.] (an neung) EN: a ; one   FR: un ; une
อันนี้[pr.] (an nī) EN: this one ; this thing   FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja phūt) EN: open one's mouth ; begin to speak   FR: commencer à parler
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
อะตอมคาร์บอน[n. exp.] (atǿm khābǿn) FR: atome de carbone [m]
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ngoen) EN: be short of money ; be hard up   FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
อัฐิ[n.] (atthi) EN: ashes ; bones   FR: cendres funéraires [fpl]
อเวจี[n.] (awējī) EN: abyss of hell ; name of one of the eight hells   FR: enfer [m]
บ้า[v.] (bā) EN: lose one's mind   FR: perdre la raison ; perdre la tête
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account   
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some   FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: throne   FR: trône [m]
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn sukkhaphāp) EN: ruin one's health   FR: détruire la santé
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
บาปติดตัว[X] (bāp tittūa) EN: sins on one's head   
บาร์เซโลนา[n. prop.] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona   FR: Barcelone
บาร์เซโลน่า[TM] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona ; Barça   FR: FC Barcelone [m] ; Barça [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ONE    HH W AH1 N
ONE    W AH1 N
GONE    G AO1 N
NONE    N AH1 N
RONE    R OW1 N
HONE    HH OW1 N
ONEX    W AH1 N EH1 K S
IONE    AY0 OW1 N IY0
ONEY    OW1 N IY0
JONE    JH OW1 N
ZONE    Z OW1 N
TONE    T OW1 N
FONE    F OW1 N
CONE    K OW1 N
DONE    D AH1 N
BONE    B OW1 N
ONES    W AH1 N Z
MONE    M OW1 N
LONE    L OW1 N
DIONE    D IY1 AA0 N
BONED    B OW1 N D
DONES    D AH1 N Z
BONER    B OW1 N ER0
ZONES    Z OW1 N Z
CONEY    K OW1 N IY0
MONES    M OW1 N Z
KONEN    K AA1 N AH0 N
LEONE    L IY0 OW1 N
DONER    D AO1 N ER0
ATONE    AH0 T OW1 N
DRONE    D R OW1 N
GRONE    G R OW1 N
BONEY    B OW1 N IY0
LONER    L OW1 N ER0
DONEY    D AA1 N IY0
CRONE    K R OW1 N
ALONE    AH0 L OW1 N
COONE    K UW1 N
MONEY    M AH1 N IY0
LONES    L OW1 N Z
HONED    HH OW1 N D
HONER    HH OW1 N ER0
ARONE    ER0 OW1 N
MONET    M OW0 N EY1
HONEY    HH AH1 N IY0
LONEY    L OW1 N IY0
KOONE    K UW1 N
MIONE    M AY2 OW1 N
CONES    K OW1 N Z
BONES    B OW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
one    (n) (w uh n)
bone    (v) (b ou1 n)
cone    (v) (k ou1 n)
done    (v) (d uh n)
gone    (v) (g o1 n)
hone    (v) (h ou1 n)
lone    (j) (l ou1 n)
none    (a) (n uh n)
ones    (n) (w uh1 n z)
pone    (n) (p ou1 n)
tone    (v) (t ou1 n)
zone    (v) (z ou1 n)
Jones    (n) (jh ou1 n z)
Monet    (n) (m o n ei1)
Cione    (n) (s i ou1 n ii)
Roneo    (v) (r ou1 n i@ @)
Stone    (n) (s t ou1 n)
alone    (j) (@1 l ou1 n)
atone    (v) (@1 t ou1 n)
boned    (v) (b ou1 n d)
boner    (n) (b ou1 n @ r)
bones    (v) (b ou1 n z)
clone    (n) (k l ou1 n)
coned    (v) (k ou1 n d)
cones    (v) (k ou1 n z)
coney    (n) (k ou1 n ii)
crone    (n) (k r ou1 n)
drone    (v) (d r ou1 n)
goner    (n) (g o1 n @ r)
honed    (v) (h ou1 n d)
hones    (v) (h ou1 n z)
honey    (n) (h uh1 n ii)
krone    (n) (k r ou1 n @)
money    (n) (m uh1 n ii)
ozone    (n) (ou1 z ou n)
phone    (v) (f ou1 n)
pones    (n) (p ou1 n z)
prone    (j) (p r ou1 n)
scone    (n) (s k o1 n)
shone    (v) (sh o1 n)
stone    (v) (s t ou1 n)
toned    (v) (t ou1 n d)
tones    (v) (t ou1 n z)
zoned    (v) (z ou1 n d)
zones    (v) (z ou1 n z)
ONeill    (n) (ou n ii1 l)
Capone    (n) (k @ p ou1 n)
Lionel    (n) (l ai1 @ n l)
Roneos    (v) (r ou1 n i@ u z)
Tyrone    (n) (t i1 r ou1 n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほね, hone] (n) กระดูก
お願いします[おねがいします, onegaishimasu] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพ)
お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก)
去年[きょねん, kyonen] (n) ปีที่แล้ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
電話[でんわ, denwa] Thai: โทรศัพท์ English: telephone (vs)
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกมารับสาย English: to call (e.g. phone)
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
名付ける[なづける, nadukeru] Thai: ตั้งชื่อ English: to name (someone)
名乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: พยายามอย่างเต็มที่ English: to try one's best
掴む[つかむ, tsukamu] Thai: กุมมือไว้ English: to lay one's hands on
傷付ける[きずつける, kizutsukeru] Thai: ทำให้เจ็บใจ English: to hurt someones feelings
荒れる[あれる, areru] Thai: พาล English: to lose one's temper
掛かる[かかる, kakaru] Thai: ใช้(เวลา หรือ เงิน) English: to take (e.g. time; money; etc)
一人[ひとり, hitori] Thai: คนเดียว English: one person
自分[じぶん, jibun] Thai: ตนเอง English: oneself
一日[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day
本意[ほんい, hon'i] Thai: เจตนาที่แท้จริง English: one's real intent
努める[つとめる, tsutomeru] Thai: ทำหน้าที่ English: to exert oneself
兼ねる[かねる, kaneru] Thai: (ทำ)ไม่ได้ English: to be beyond one's ability
打ち込む[うちこむ, uchikomu] Thai: ทุ่มเท English: to devote oneself to
養う[やしなう, yashinau] Thai: เลี้ยงดู English: to support one's family
足す[たす, tasu] Thai: ทำธุระ English: to do (e.g. one's business)
振り向く[ふりむく, furimuku] Thai: หันหน้า English: to turn one's face
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ควบคุมตนเอง English: to govern oneself
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี English: to conduct oneself well
迷う[まよう, mayou] Thai: หลงทาง English: to lose one's way
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
重なる[かさなる, kasanaru] Thai: วางทับ English: lie on top of one another
かける[かける, kakeru] Thai: โทรศัพท์ English: to dial (e.g. phone)
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight

German-Thai: Longdo Dictionary
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
Koalitionen(n) |pl.|, See also: die Koalitionen
betonenย้ำ, เน้น
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)
schonen(vt) |schonte, hat geschont, etw.(A)| บำรุง, ดูแลรักษาให้คงสภาพดี เข่น ein Auto schonen
Zitronensäure(n uniq) |die| กรดมะนาว
schonend(adj) อ่อนโยน, อ่อนนุ่ม
Zitronenmelisse(n) |die, pl. Zitronenmelissen| เลมอนบาล์ม, ยาหม่องหรือน้ำมันนวดผสมกลิ่นมะนาว
Schöne(n) |die/der, nur Sg.| ความสวยงาม, ความงาม
Marionettenregierung(n ) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.
Marionette(n ) |die, pl. Marionetten| หุ่นกระบอก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Filtration {f} | Filtrationen {pl}การหมักและซึมผ่าน
oneหนึ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phonetik {f}phonetics [Add to Longdo]
Abendbrot {n}; Abendessen {n} | Abendessen {pl} | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Abgaskomponente {f} | Abgaskomponenten {pl}exhaust gas component | exhaust gas components [Add to Longdo]
Abhören {n} | Abhören von Telefonenwiretapping | phine tapping [Add to Longdo]
Abordnung {f}; Delegation {f} | Abordnungen {pl}; Delegationen {pl}delegation | delegations [Add to Longdo]
Abschiedsgesuch {n} | sein Abschiedsgesuch einreichenletter of resignation | to tender one's resignation [Add to Longdo]
Abstriche machento lower one's sights [Add to Longdo]
Abziehstein {m}oilstone [Add to Longdo]
Abziehstein {m}sharpening stone [Add to Longdo]
Abzug {m}; Subtraktion {f} | Abzüge {pl}; Subtraktionen {pl}subtraction | subtractions [Add to Longdo]
Aceton {n}; Azeton {n} [chem.]acetone [Add to Longdo]
mit Ach und Krachby the skin of one's teeth [Add to Longdo]
Achat {m} [min.]agate (stone) [Add to Longdo]
Addition {f} | Additionen {pl}addition | additions [Add to Longdo]
Aggression {f}; Angriff {m}; Überfall {m} | Aggressionen {pl}; Angriffe {pl}; Überfälle {pl}aggression | aggressions [Add to Longdo]
Agrarsubvention {f} | Agrarsubventionen {pl}agricultural aid; aid to farmers | agricultural aids; aids to farmers [Add to Longdo]
Aktion {f}; Handlung {f}; Wirkung {f} | Aktionen {pl}; Handlungen {pl}; Wirkungen {pl} | konzertierte Aktionaction | actions | concerted action [Add to Longdo]
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent [Add to Longdo]
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own [Add to Longdo]
Alleinreisende {m,f}; Alleinreisenderperson travelling alone [Add to Longdo]
Amazone {f} | Amazonen {pl}Amazon | Amazons [Add to Longdo]
Ambition {f} | Ambition {pl} | Ambitionen auf etw. habenambition | ambitions | to have ambitions of getting sth. [Add to Longdo]
Anbauteil {n}add-on component; add-on piece [Add to Longdo]
Anderkonto {n}; Treuhandkonto {n} [fin.] | Geld auf ein Anderkonto legenescrow account; escrow deposit | to put money in escrow [Add to Longdo]
Anemone {f}; Windröschen {n} [bot.] | Anemonen {pl}; Windröschen {pl}anemone | anemones [Add to Longdo]
Anemonenfischkrankheit {f}clown fish disease [Add to Longdo]
jdm. Anerkennung zollento pay tribute to someone [Add to Longdo]
"Angeklagter!""Prisoner at the bar!" [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n} | Angelegenheiten {pl} | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Angerufene {m,f}; Angerufenertelephonee [Add to Longdo]
Angriffspunkt {m} | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack [Add to Longdo]
auf Anhieb; auf einen Schlagat one go [Add to Longdo]
Ankörnschablone {f}marking-off template [Add to Longdo]
Anleihe {f}; Obligation {f}; Bond {m}; Schuldverschreibung {f} | Anleihen {pl}; Obligationen {pl}; Bonds {pl}; Schuldverschreibungen {pl} | Staatsanleihe {f} | Obligationen mit verzögerter Verzinsungbond; bond issue | bonds | government bond | deferred bonds [Add to Longdo]
Anleihemarkt {m}; Obligationenmarkt {m}bond market [Add to Longdo]
Anregung {f}; Belebung {f}; Stimulation {f} | Anregungen {pl}; Belebungen {pl}; Stimulationen {pl}stimulation | stimulations [Add to Longdo]
Anreißschablone {f}marking template [Add to Longdo]
Anruf {m}; Telefonanruf {m} | Anrufe {pl} | einen Anruf durchführen | Anruf durch versehentliches Drücken auf Tasten des Handys in der Taschecall; phone call | calls | to complete a call | pocket call [Add to Longdo]
Anrufer {m}telephoner [Add to Longdo]
ein Anschlag auf jdn.an attempt on someone's life [Add to Longdo]
Anschlusstor {n}; Anschlusstreffer {m}goal which leaves the side only one down [Add to Longdo]
Anstalt {f}; Institution {f} | Anstalten {pl} | jdn. in eine Anstalt einweisenestablishment; institute | institutions | to institutionalize someone [Add to Longdo]
Anstandsdame {f} | Anstandsdamen {pl}chaperone | chaperones [Add to Longdo]
Antizyklone {f}; Hochdruckgebiet {n}; Hochdruck {m} [meteo.]anticyclone [Add to Longdo]
Antlitz {n}; Miene {f}; Angesicht {n}; Gesichtsausdruck {m} | Antlitze {pl}; Mienen {pl} | das Gesicht verlieren | das Gesicht bewahren; die Fassung bewahrencountenance | countenances | to lose countenance | to keep one's countenance [Add to Longdo]
seine Arbeit leisten; seinen Teil beitragento do one's stint [Add to Longdo]
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers [Add to Longdo]
Arbeitszeugnis {n} (vom Arbeitgeber)reference from one's employer [Add to Longdo]
jdn. auf den Arm nehmen; jdn. auf die Schippe nehmen [übtr.]; jdn. veräppeln [ugs.]to pull someone's leg; to take the mickey out of sb. [Add to Longdo]
sich ein Armutszeugnis ausstellento shame oneself [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
zone d'arrêt interdit(n) |f| เขตห้ามจอด

Japanese-English: EDICT Dictionary
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの日にか[いつのひにか, itsunohinika] (exp) one of these days; someday [Add to Longdo]
いなくなった[, inakunatta] (exp) gone; left [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, ] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
[yī, , ] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
一一[yī yī, ㄧ ㄧ, ] one by one; one after another [Add to Longdo]
一一对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-one correspondence [Add to Longdo]
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [Add to Longdo]
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一中一台[yī zhōng yī tái, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄊㄞˊ, / ] "one China, one Taiwan" (policy) [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一来[yī lái, ㄧ ㄌㄞˊ, / ] on one hand,... [Add to Longdo]
一个中国政策[yī gè Zhōng guó zhèng cè, ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] one China policy [Add to Longdo]
一个人[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] alone [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一千[yī qiān, ㄧ ㄑㄧㄢ, ] one thousand [Add to Longdo]
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, ] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
一去不回[yī qù bù huí, ㄧ ㄑㄩˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ, ] gone forever [Add to Longdo]
一去无影踪[yī qù wú yǐng zōng, ㄧ ㄑㄩˋ ˊ ˇ ㄗㄨㄥ, / ] gone without a trace [Add to Longdo]
一口气[yī kǒu qì, ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] one breath; in one breath [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] feeling relief after the task is done [Add to Longdo]
一周[yī zhōu, ㄧ ㄓㄡ, ] one week [Add to Longdo]
一国两制[yī guó liǎng zhì, ㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄤˇ ㄓˋ, / ] one country, two systems (China-Hong Kong) [Add to Longdo]
一块[yī kuài, ㄧ ㄎㄨㄞˋ, / ] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一壁厢[yī bì xiāng, ㄧ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄤ, / ] one side [Add to Longdo]
一多对应[yī duō duì yìng, ㄧ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-many correspondence [Add to Longdo]
一夜情[yī yè qíng, ㄧ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥˊ, ] one night stand [Add to Longdo]
一夜露水[yī yè lù shui, ㄧ ㄧㄝˋ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄟ˙, ] one-night stand; ephemeral [Add to Longdo]
一天[yī tiān, ㄧ ㄊㄧㄢ, ] one day [Add to Longdo]
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, / ] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一小时[yī xiǎo shí, ㄧ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] one hour [Add to Longdo]
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
一度[yī dù, ㄧ ㄉㄨˋ, ] for a time; at one time; one time; once [Add to Longdo]
一厢情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] one's own wishful thinking [Add to Longdo]
一愁莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, ] nothing one can do about it [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic [Add to Longdo]
一房一厅[yī fáng yī tīng, ㄧ ㄈㄤˊ ㄧ ㄊㄧㄥ, / ] one bedroom and one living room [Add to Longdo]
一手[yī shǒu, ㄧ ㄕㄡˇ, ] a skill; mastery of a trade; by oneself; without outside help [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
一斑[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme [Add to Longdo]
一方面[yī fāng miàn, ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] one aspect is [Add to Longdo]
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [Add to Longdo]
一杯羹[yī bēi gēng, ㄧ ㄅㄟ ㄍㄥ, ] lit. a cup of soup; fig. to get part of the profits; one's share of the action [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一板三眼[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一杆进洞[yī gān jìn dòng, ㄧ ㄍㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] (golf) hole in one [Add to Longdo]
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
クローン[くろーん, kuro-n] clone [Add to Longdo]
クローンメーカ[くろーんめーか, kuro-nme-ka] clone maker [Add to Longdo]
クロスコネクト[くろすこねくと, kurosukonekuto] cross connect [Add to Longdo]
コードネーム[こーどねーむ, ko-done-mu] code name [Add to Longdo]
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone [Add to Longdo]
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist [Add to Longdo]
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented [Add to Longdo]
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]
コネクション制御[コネクションせいぎょ, konekushon seigyo] connection control [Add to Longdo]
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] connection setup, initialization [Add to Longdo]
コネクション単位[コネクションたんい, konekushon tan'i] per-connection, by connection [Add to Longdo]
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics [Add to Longdo]
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity [Add to Longdo]
コネクション要求[コネクションようきゅう, konekushon youkyuu] connection request [Add to Longdo]
コネクタ[こねくた, konekuta] connector [Add to Longdo]
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity [Add to Longdo]
サブネットワークコネクション[さぶねっとわーくこねくしょん, sabunettowa-kukonekushon] subnetwork-connection [Add to Longdo]
シスコン[しすこん, shisukon] system component (abbr) [Add to Longdo]
システムコンポ[しすてむこんぽ, shisutemukonpo] system component (abbr) [Add to Longdo]
シッピングゾーン[しっぴんぐぞーん, shippinguzo-n] shipping zone [Add to Longdo]
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone [Add to Longdo]
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone [Add to Longdo]
スマートフォン[すまーとふぉん, suma-tofon] smart phone [Add to Longdo]
セションコネクション同期[せしょんこねくしょんどうき, seshonkonekushondouki] session-connection synchronization [Add to Longdo]
セルラーフォン[せるらーふぉん, serura-fon] cellular phone [Add to Longdo]
セル式電話[セルしきでんわ, seru shikidenwa] cellular phone [Add to Longdo]
ゾーンパンチ[ぞーんぱんち, zo-npanchi] zone punch [Add to Longdo]
ゾーン形式[ゾーンけいしき, zo-n keishiki] zoned format [Add to Longdo]
ダイヤル音[ダイヤルおん, daiyaru on] dial tone [Add to Longdo]
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection [Add to Longdo]
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone [Add to Longdo]
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI) [Add to Longdo]
トーン検出[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] tone detection [Add to Longdo]
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge [Add to Longdo]
ハーフトーン[はーふとーん, ha-futo-n] halftone [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一億[いちおく, ichioku] 100 Millionen [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
乗用車[じょうようしゃ, jouyousha] Personenkraftwagen, PKW [Add to Longdo]
二人[ふたり, futari] zwei_Personen [Add to Longdo]
二人前[ふたりまえ, futarimae] fuer_2_Personen [Add to Longdo]
二人前[ふたりまえ, futarimae] fuer_2_Personen [Add to Longdo]
亜流[ありゅう, aryuu] Epigone [Add to Longdo]
亜熱帯[あねったい, anettai] subtropische_Zone, Subtropen [Add to Longdo]
人名[じんめい, jinmei] Personenname [Add to Longdo]
人数[にんずう, ninzuu] Personenzahl [Add to Longdo]
[おく, oku] 100 Millionen [Add to Longdo]
[かんむり, kanmuri] -Krone [Add to Longdo]
出演[しゅつえん, shutsuen] "Die_Personen_und_ihre_Darsteller" [Add to Longdo]
区域[くいき, kuiki] Bezirk, Zone, Bereich [Add to Longdo]
十国峠[じっこくとうげ, jikkokutouge] (Pass in Hakone) [Add to Longdo]
去年[きょねん, kyonen] voriges_Jahr, letztes_Jahr [Add to Longdo]
同窓生[どうそうせい, dousousei] Mitschueler, Kommilitone [Add to Longdo]
[くん, kun] (Suffix bei Personennamen), HERRSCHER [Add to Longdo]
地域[ちいき, chiiki] Zone, Gebiet, Bezirk [Add to Longdo]
地帯[ちたい, chitai] Zone, Gebiet [Add to Longdo]
夢幻[むげん, mugen] Traeume, Visionen [Add to Longdo]
大砲[たいほう, taihou] -Kanone [Add to Longdo]
学友[がくゆう, gakuyuu] Schulfreund, Kommilitone [Add to Longdo]
巨万[きょまん, kyoman] Unmenge, Millionen [Add to Longdo]
[たい, tai] GUERTEL, ZONE [Add to Longdo]
底値[そこね, sokone] niedrigster_Preis [Add to Longdo]
当て字[あてじ, ateji] phonetisches_Aequivalent [Add to Longdo]
憲政[けんせい, kensei] konstitutionelle_Regierung [Add to Longdo]
損ねる[そこねる, sokoneru] schaden, beschaedigen, verletzen, sich_versehen [Add to Longdo]
数億年[すうおくねん, suuokunen] viele_Millionen_Jahre [Add to Longdo]
望郷の念[ぼうきょうのねん, boukyounonen] Heimweh [Add to Longdo]
棋士[きし, kishi] professioneller_Schachspieler [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]
濁り点[にごりてん, nigoriten] (phonet.Zeichen fuer stimmhaften Laut) [Add to Longdo]
熱帯[ねったい, nettai] heisse_Zone, Tropen [Add to Longdo]
王冠[おうかん, oukan] Koenigskrone [Add to Longdo]
[ほう, hou] GEWEHR, KANONE [Add to Longdo]
立憲[りっけん, rikken] konstitutionell, verfassungsmaessig [Add to Longdo]
立憲君主政[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] konstitutionelle_Monarchie [Add to Longdo]
箱根[はこね, hakone] Hakone (Erholungsgebiet_am_Fuji) [Add to Longdo]
緩衝地帯[かんしょうちたい, kanshouchitai] Pufferzone [Add to Longdo]
蚊屋[かや, kaya] Moskitonetz [Add to Longdo]
蚊帳[かや, kaya] Moskitonetz [Add to Longdo]
金冠[きんかん, kinkan] goldene_Krone [Add to Longdo]
音声学[おんせいがく, onseigaku] Phonetik [Add to Longdo]
音韻学[おんいんがく, on'ingaku] Phonologie, Phonetik [Add to Longdo]
[ほね, hone] Knochen [Add to Longdo]
骨惜しみ[ほねおしみ, honeoshimi] Muehe_scheuen, sich_schonen [Add to Longdo]
骨抜き[ほねぬき, honenuki] antgraetet, kastriert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -one \-one\ ([=o]n). [From Gr. -w`nh, signifying, female
   descendant.] (Chem.)
   A suffix indicating that the substance, in the name of which
   it appears, is a ketone; as, acetone.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -one \-one\ suff. (Chem.)
   A termination indicating that the hydrocarbon to the name of
   which it is affixed belongs to the fourth series of
   hydrocarbons, or the third series of unsaturated
   hydrocarbons; as, nonone. [archaic]
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 One \One\ (w[u^]n), a. [OE. one, on, an, AS. [=a]n; akin to D.
   een, OS. [=e]n, OFries. [=e]n, [=a]n, G. ein, Dan. een, Sw.
   en, Icel. einn, Goth. ains, W. un, Ir. & Gael. aon, L. unus,
   earlier oinos, oenos, Gr. o'i`nh the ace on dice; cf. Skr.
   [=e]ka. The same word as the indefinite article a, an. [root]
   299. Cf. 2d {A}, 1st {An}, {Alone}, {Anon}, {Any}, {None},
   {Nonce}, {Only}, {Onion}, {Unit}.]
   1. Being a single unit, or entire being or thing, and no
    more; not multifold; single; individual.
    [1913 Webster]
 
       The dream of Pharaoh is one.     --Gen. xli.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       O that we now had here
       But one ten thousand of those men in England.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Denoting a person or thing conceived or spoken of
    indefinitely; a certain. "I am the sister of one Claudio"
    [--Shak.], that is, of a certain man named Claudio.
    [1913 Webster]
 
   3. Pointing out a contrast, or denoting a particular thing or
    person different from some other specified; -- used as a
    correlative adjective, with or without the.
    [1913 Webster]
 
       From the one side of heaven unto the other. --Deut.
                          iv. 32.
    [1913 Webster]
 
   4. Closely bound together; undivided; united; constituting a
    whole.
    [1913 Webster]
 
       The church is therefore one, though the members may
       be many.               --Bp. Pearson
    [1913 Webster]
 
   5. Single in kind; the same; a common.
    [1913 Webster]
 
       One plague was on you all, and on your lords. --1
                          Sam. vi. 4.
    [1913 Webster]
 
   6. Single; unmarried. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Men may counsel a woman to be one.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: One is often used in forming compound words, the
      meaning of which is obvious; as, one-armed, one-celled,
      one-eyed, one-handed, one-hearted, one-horned,
      one-idead, one-leaved, one-masted, one-ribbed,
      one-story, one-syllable, one-stringed, one-winged, etc.
      [1913 Webster]
 
   {All one}, of the same or equal nature, or consequence; all
    the same; as, he says that it is all one what course you
    take. --Shak.
 
   {One day}.
    (a) On a certain day, not definitely specified, referring
      to time past.
      [1913 Webster]
 
         One day when Phoebe fair,
         With all her band, was following the chase.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
    (b) Referring to future time: At some uncertain day or
      period in the future; some day.
      [1913 Webster]
 
         Well, I will marry one day.    --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 One \One\ (w[u^]n), indef. pron.
   Any person, indefinitely; a person or body; as, what one
   would have well done, one should do one's self.
   [1913 Webster]
 
      It was well worth one's while.      --Hawthorne.
   [1913 Webster]
 
      Against this sort of condemnation one must steel one's
      self as one best can.          --G. Eliot.
   [1913 Webster]
 
   Note: One is often used with some, any, no, each, every,
      such, a, many a, another, the other, etc. It is
      sometimes joined with another, to denote a reciprocal
      relation.
      [1913 Webster]
 
         When any one heareth the word.   --Matt. xiii.
                          19.
      [1913 Webster]
 
         She knew every one who was any one in the land of
         Bohemia.              --Compton
                          Reade.
      [1913 Webster]
 
         The Peloponnesians and the Athenians fought
         against one another.        --Jowett
                          (Thucyd. ).
      [1913 Webster]
 
         The gentry received one another.  --Thackeray.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 One \One\, n.
   1. A single unit; as, one is the base of all numbers.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing a unit, as 1, or i.
    [1913 Webster]
 
   3. A single person or thing. "The shining ones." --Bunyan.
    "Hence, with your little ones." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He will hate the one, and love the other. --Matt.
                          vi. 24.
    [1913 Webster]
 
       That we may sit, one on thy right hand, and the
       other on thy left hand, in thy glory. --Mark x. 37.
    [1913 Webster]
 
   {After one}, after one fashion; alike. [Obs.] --Chaucer.
 
   {At one}, in agreement or concord. See {At one}, in the
    Vocab.
 
   {Ever in one}, continually; perpetually; always. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {In one}, in union; in a single whole.
 
   {One and one}, {One by one}, singly; one at a time; one after
    another. "Raising one by one the suppliant crew."
    --Dryden.
 
   {one on one} contesting an opponent individually; -- in a
    contest.
 
   {go one on one}, to contest one opponent by oneself; -- in a
    game, esp. basketball.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 One \One\, v. t.
   To cause to become one; to gather into a single whole; to
   unite; to assimilite. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The rich folk that embraced and oned all their heart to
      treasure of the world.          --Chaucer.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ONE
     Omnifunctional Networking Environment (Panasonic)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ONE
     Open Network Environment (Netscape)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top