Search result for

*old*

(813 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: old, -old-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - เกาหลี (KO) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทองคำ[goldeu] (n ) 골드

English-Thai: Longdo Dictionary
old(adj) เก่า
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
golden apple snail(n) หอยเชอรี่
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
old[ADJ] แก่, See also: ที่มีอายุมาก, ที่สูงอายุ, ชรา, Syn. aged, senile, Ant. young
old[ADJ] เก่าแก่, See also: แต่หนหลัง, โบราณ, Syn. ancient, Ant. modern, new
old[ADJ] ที่อยู่ในช่วงก่อน, See also: ที่อยู่ในช่วงแรก, ที่อยู่ในอดีต, Syn. former, previous, Ant. later, after
old[ADJ] ที่มีประสบการณ์, See also: ที่ช่ำชอง, ที่ชำนาญ, Syn. experienced, Ant. inexperienced
bold[ADJ] กล้าหาญ, See also: ห้าว, กล้า, Syn. adventurous, fearless, Ant. cowardly
bold[ADJ] ชัดเจน, See also: เห็นชัด, Syn. marked, Ant. unnoticeable
cold[ADV] กะทันหัน, See also: โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า
cold[N] ไข้หวัด, See also: หวัด, โรคหวัด, Syn. flu, fever, influenza
cold[N] ความหนาวเย็น, See also: ความหนาว, ความเย็น, Syn. coldness, frozeness, chilliness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity, Ant. warmth, heat
cold[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: ทั้งสิ้น, Syn. absolutely, completely
cold[ADJ] เย็น (น้ำ, เครื่องดื่ม), Syn. cool, icy, freezing, frosty, glacial, Ant. hot, warm
cold[ADJ] เย็นชา, See also: เยือกเย็น, ไร้ความรู้สึก, เฉยเมย, ไม่แยแส, Syn. cool, unfeeling, callous, heartless, chilly, icy, frigid, frosty, clammy, chilled, cold-blooded, Ant. hot
cold[ADJ] เย็นตา (สี)
cold[ADJ] หนาว (อากาศ), See also: หนาวจัด, เย็น, เย็นยะเยือก, Syn. cool, chilly, frigid, icy, freezing, frosty, nippy, snappy, gelid, bitter, glacial, Ant. hot, warm, heated
cold[N] อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา, Syn. frost, freeze
fold[VT] พับ, See also: ทบ, Syn. crease, bend
fold[N] รอยพับ, See also: รอยย่น, รอยจีบ, กลีบ, Syn. crease, pleat, bend
fold[VT] ห่อ, See also: หุ้มห่อ, ห่ม, Syn. enclose, wrap
fold[N] แอ่งหรือที่ว่างระหว่างเนินเขา
fold[VT] กอดหรือประสาน (แขน), See also: ไขว้, Syn. clasp, cross
fold[VT] เก็บ (ปีก), See also: ปิด, หุบ
fold[VT] คว่ำไพ่ (ยอมแพ้ในเกมนั้น), See also: พับไพ่
fold[VT] ล้มเลิก, See also: ปิดกิจการ, หยุดทำงาน, Syn. fail, go bust , shut down
fold[N] คอกแกะ
fold[VT] เอาแกะเข้าคอก, See also: ใส่คอก
fold[N] โบสถ์
fold[N] กลุ่มผู้ที่มีความเชื่อร่วมกัน, See also: กลุ่มผู้ที่มีความคิดเดียวกัน
fold[SUF] เป็นทวีคูณ, See also: เท่า
gold[N] ทอง, See also: ทองคำ, Syn. aurum
gold[ADJ] สีทอง, See also: ซึ่งเป็นสีทอง, Syn. aurous, golden
hold[VT] กอด, Syn. clasp, cuddle, embrace
hold[N] การควบคุม, See also: การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม
hold[N] การจับไว้, See also: การคว้าไว้
hold[N] การทำให้หยุดชะงัก, See also: การทำให้ล่าช้า
hold[VT] เก็บเอาไว้, See also: สงวนไว้, รักษาไว้
hold[VT] เกาะติด, See also: ยึดติด
hold[VT] ครอบครอง, See also: เป็นเจ้าของ
hold[N] คุก
hold[VT] จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, จัดแจง
hold[VT] จับไว้, See also: คว้าไว้, กำไว้, Syn. catch, grasp, grip
hold[VT] เชื่อว่า, See also: เข้าใจว่า
hold[VT] ทำให้ล่าช้า, See also: ทำให้หยุดชะงัก
hold[VT] บรรจุ, See also: บรรทุก, ใส่ได้
hold[N] พันธนาการ
hold[VT] อดกลั้น, See also: กลั้น
hold[N] ระวางบรรทุกสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน, See also: พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน
mold[N] เบ้าหล่อ, See also: แบบหล่อ, ตัวหล่อ, แม่พิมพ์, บล็อก, Syn. cast
mold[N] แบบที่หล่อออกมา, See also: รูปแบบ, ลักษณะเฉพาะ, Syn. cast
mold[VT] หล่อแบบ, See also: เทพิมพ์, ปั้น, พอก, Syn. cast, shape, form
mold[N] รา, See also: เชื้อรา, Syn. mildew

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)
age-old(เอจ' โอลด) adj. เก่าแก่, โบราณ (an cient)
ageold(เอจฺ' โอลดฺ) adj. เก่าแก่
ahold(อะโฮลด') ยึด, จับ -get ahold of ติดต่อได้กับ (a hold)
behold(บิโฮลดฺ') {beheld,beheld,beholding,beholds} vt. เห็น,ดู,ดูที่ -interj. ดูซิ!, See also: beholder n., Syn. notice
beholden(บิโฮล'เดิน) adj. ได้รับความเมตตา,รู้สึกทราบซึ้ง, Syn. obliged
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ,ใจกล้า,กล้า,หน้าด้าน,ถนัด,เด่น,ชัดเจน,หยาบใหญ่,ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous ###A. timid
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
boldface(โบลด'เฟส) n. ตัวพิมพ์หนา adj. มีตัวพิมพ์ที่หนา
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
cargo holdn. โกดังสินค้า
cigar holderกล้องบุหรี่ซิการ์
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
cold bootเปิดเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มใช้งานใหม่ หลังจากที่ปิดสวิตช์แล้ว ดู warm boot เปรียบเทียบ
cold creamn. ครีมทาผิวหนังชนิดหนึ่ง
cold fishผู้ที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัว,ผู้ที่เมินเฉย
cold lightn. แสงเย็น (เช่น แสงจากหิ่งห้อย)
cold pign. น้ำเย็นที่ใช้ราดใส่คนให้ฟื้นสติขึ้น
cold shouldern. ความเย็นชา,กิริยาเมินเฉย
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
cold turkeyn. การหักดิบ
cold war)n. สงครามเย็น,สงครามที่ไม่ประกาศสงคราม
cold-blooded(โคลดฺ'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น,ไร้ความรู้สึกหรืออารมณ์,อย่างเลือดเย็น (อำมหิต) ,ไวต่อความเย็น, See also: cold-bloodedness n. cold-bloodededly adv., Syn. cruel ###A. humane
cold-hearted(โคลดฺ'ฮาร์ททิด) adj. ไร้ความปรานี,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความกรุณา, See also: cold-heartedness n. ดูcold-hearted, Syn. indifferent ###A. sympathetic
cold-proofadj. ซึ่งกันหนาวได
common coldn. ไข้หวัด, Syn. cold
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
copyholder(คอพ'พีโฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก,เครื่องยึดหนังสือ ผู้ช่วยคนตรวจปรุ๊ฟ
cuckold(คัค'โอลดฺ) n. สามีของหญิงนอกใจหรือมีชู้ vt. นอกใจสามี,เป็นชู้กับภรรยาคนอื่น
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
emboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
enfold(เอนโฟลดฺ') vt. ห่อ,หุ้ม,ห้อมล้อม,พับกอด, See also: enfolder n. ดูenfold enfoldment n. ดูenfold, Syn. embrace
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
filled goldn. ทองเหลืองหุ้มทอง
fivefold(ไฟว'โฟลดฺ) adj.,adv. 5 ส่วน,5 เท่า.
fold(โฟลดฺ) {folded,folding,folds} vt. พับ,ทบ,ห่อ,ไขว้,ปิด,ผนึก,หุ้ม,ผสม. vi. พับ,ปิด. -Phr. (fold up ล้มเหลว,ประสบความล้มเหลว) . n. ส่วนพับ,ส่วนทบ,ส่วนไขว้. -foldable adj., Syn. pleat
foldawayadj. พับเก็บ
foldern. เครื่องพับ,คนพับกระดาษ,ที่เก็บกระดาษเอกสาร กล่องแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์หมายถึง ที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับเครื่อง แมคอินทอช (พีซี ใช้ program group) มีสัญรูปเหมือนกล่องมีสีเหลือง อนึ่ง ภายใต้เมนู File จะมีคำสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ คือ New folder เมื่อใช้ คำสั่งนี้แล้ว จะได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกอันหนึ่ง ข้างล่างจะมีคำว่า "untitled folder" ลากสัญรูปแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้อยู่กลุ่มเดียวกันไปรวมไว้ภายในโฟลเดอร์นี้ เวลาต้องการเรียกใช้ จะช่วยให้หาได้ง่ายและสะดวก ควรจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นี้เสียด้วย
foretoldv. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ foretell
freehold(ฟรี'โฮลดฺ) n. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างอิสระ,อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว, See also: freeholder n. ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
gold(โกลดฺ) n. ทอง
gold bullionทองแท่ง
gold certificateธนบัตรที่รับรองด้วยทองคำ
gold foiln. แผ่นทอง, See also: gold-foil adj.
gold leafแผ่นทองบางมากสำหรับปิดทอง, See also: goldleaf adj.
gold rushการตื่นขุดทอง
goldarn(โกล'ดาร์น') n.,adj. ดูgoddamn
golden(โกล'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี., See also: goldenness n., Syn. splendid,precious,
golden ageยุคทอง,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงชีวิตหลังวัยกลางคน,อายุปลดเกษียณของคน

English-Thai: Nontri Dictionary
behold(vt) เห็น,ดู,มองเห็น
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
beholder(n) ผู้ชม,คนดู
billfold(n) กระเป๋าหนังใส่เงิน
blindfold(adj) ซึ่งปิดตา
blindfold(n) ผ้าปิดตา
blindfold(vt) ปิดบัง,หลอกลวง,กลบเกลื่อน
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
boldface(n) คนกล้า,ตัวพิมพ์หนา
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง
COLD cold storage(n) การแช่เย็น,ห้องเย็น,สุสาน,หลุมศพ
COLD cold war(n) สงครามเย็น
cold(adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา
cold(n) ความหนาว,ความเย็น,หวัด
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
coldness(n) ความหนาว,ความเย็น,ความเยือกเย็น
COMMON common cold(n) ไข้หวัด
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
enfold(vt) ห่อ,หุ้มไว้,พับ,กอด
fivefold(adj) เป็นห้าเท่า
fold(n) การพับ,คอก,การไขว้,ความล้มเหลว,การทบ
fold(vt) พับ,ไขว้,ทบ,กอดรัด,ใส่คอก,ปิดผนึก,ผสม,ห่อ,หุ้ม
folder(n) แฟ้ม,ที่เก็บเอกสาร,เครื่องพับกระดาษ,คนพับกระดาษ
FOOT foot soldier(n) พลเดินเท้า,ทหารราบ
foothold(n) หลักฐาน,ฐานะ,ที่มั่น,จุดมั่น
foretold(vt) pt และ pp ของ foretell
fourfold(adj) สี่เท่า,สี่หน,มีสี่ส่วน
freeholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
GOLD gold foil(n) แผ่นทองบาง
GOLD gold leaf(n) แผ่นทอง,ทองคำเปลว
GOLD gold mine(n) เหมืองทอง,ขุมทอง
gold(adj) ทำด้วยทอง,ทำจากทอง,คล้ายทอง,มีสีทอง
gold(n) ทอง,ทองคำ,เหรียญทอง,ทรัพย์สมบัติ
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ
goldfinch(n) นกชนิดหนึ่ง
goldfish(n) ปลาทอง
goldsmith(n) ช่างทอง
hold(n) การถือ,ที่ยึด,ที่จับ,ที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ
hold(vt) ถือ,จับ,ยึด,เกาะ,มี,บรรจุ,มัด,ครอบครอง,เก็บ,เหนี่ยวรั้ง
holder(n) ผู้ถือหุ้น,ด้ามถือ,ผู้ครอบครอง,เจ้าของ,ผู้เช่า
holdfast(n) ตะขอ,เครื่องยึดจับ
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ
holdup(n) การบังคับให้หยุด,การปล้น,การจี้
household(adj) ในบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว,ประจำบ้าน
household(n) สมาชิกในบ้าน,ครอบครัว,บ้านช่อง,ราชสำนัก
householder(n) เจ้าของบ้าน,พ่อบ้าน,หัวหน้าครอบครัว
hundredfold(adj) เป็นร้อยเท่า,มีร้อยส่วน
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
private householdครัวเรือนส่วนบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parasite fold; ongruent foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
persons not living in householdsบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
policy-holder; policyholderผู้ถือกรมธรรม์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
policyholder; policy-holderผู้ถือกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policyholder; policy-holderผู้ถือกรมธรรม์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parallel fold; concentric foldชั้นหินคดโค้งขนาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pterygomandibular foldส่วนทบเทอริโกแมนดิบูลาร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
piercement; diapir; diapiric fold; piercing foldชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing fold; diapir; diapiric fold; piercementชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plica fimbriata; fimbriated foldส่วนทบหยัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
POTS (plain old telephone service)พ็อตส์ (บริการโทรศัพท์แบบธรรมดา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pack, coldการประคบเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plain old telephone service (POTS)บริการโทรศัพท์แบบธรรมดา (พ็อตส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life-hold; life-landที่ดินให้เช่าตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life-land; life-holdที่ดินให้เช่าตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaseholdสิทธิในที่ดิน (ที่มีกำหนดเวลา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid bright goldสีน้ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful holderผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limb (of fold)ส่วนข้างของชั้นหินคดโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limb (of fold)ส่วนข้างของชั้นหินคดโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rhinitis, acute catarrhal; cold, common; coryzaโรคหวัด, ไข้หวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renal thresholdระดับกั้นของไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive gold; radiogoldทองกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Royal Householdสำนักพระราชวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recumbent foldรอยคดโค้งนอนทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
road-holdingการเกาะถนน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Reynolds numberเลขเรย์โนลดส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
radiogold; radioactive goldทองกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sold noteใบขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solder๑. บัดกรี๒. โลหะบัดกรี [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
soldering investmentวัสดุทำเบ้าเพื่อเชื่อม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
symmetrical foldชั้นหินคดโค้งสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
standard, goldมาตราทองคำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, no-thresholdสารไม่มีขีดกักกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, thresholdสารมีขีดกักกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, thresholdตัวกระตุ้นระดับขีดเริ่มเปลี่ยน, ตัวกระตุ้นพอออกฤทธิ์ [มีความหมายเหมือนกับ stimulus, liminal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scholarship holderผู้รับทุนการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
shareholder; stockholderผู้ถือหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shareholder's registerทะเบียนผู้ถือหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shareholders' surplusเงินส่วนเกินของผู้ถือหุ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stockholder; shareholderผู้ถือหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synovial foldส่วนทบเยื่อสร้างไขข้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
spot, coldจุดรับเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
smallholderผู้ถือครองรายย่อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stage, coldระยะหนาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slime mold; slime mouldราเมือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
slime mould; slime moldราเมือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stimulus threshold; threshold, absolute; threshold, sensitivityระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitivity threshold; threshold, absolute; threshold, stimulusระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injection molding of plasticsการฉีดขึ้นรูปพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Injection molding of metalsการฉีดขึ้นรูปโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cold (Disease)ไข้หวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gold alloyโลหะผสมทอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Black Goldน้ำมันดิบ [ปิโตรเลี่ยม]
Gold marketตลาดทองคำ [เศรษฐศาสตร์]
Bank holding companyบริษัทที่ถือหุ้นเพื่อควบคุมธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Holding companyบริษัทแม่ [เศรษฐศาสตร์]
Household productivityผลิตภาพของครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
folderปกแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Free holdการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์, การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง
การลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีผลให้กองทุนรวมสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นออกไปได้เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวม โดยถ้าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าสูงขึ้น กองทุนรวมก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลในช่วงที่กองทุนรวมดำเนินการอยู่ และมีโอกาสได้รับเงินลงทุนคืนตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อเลิกกองทุนอีกด้วย [ตลาดทุน]
Lease holdการลงทุนในสิทธิการเช่า
การลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มาบริหาร โดยกองทุนรวมไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน จะมีเพียงสิทธิ์ที่จะหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์โดยการให้ผู้อื่นเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ทำสัญญากับเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น โดยเมื่อครบกำหนดสัญญาดังกล่าว กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นได้อีก และต้องคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงมีผลให้ยิ่งระยะเวลาการเช่าเหลือลดน้อยลงเท่าไร มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าครบกำหนดสัญญาเช่า ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท Lease hold นี้จะมีสิทธิเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่มาจากเงินปันผลเฉพาะในช่วงเวลาที่อยู่ในสัญญาเช่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนรวมสามารถจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นได้เท่านั้น โดยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมประเภทนี้จะลดลงเรื่อยๆ ทุกปีจนมีค่าเป็นศูนย์เมื่อเลิกกองทุนรวม (สิ้นสุดสัญญาเช่า) [ตลาดทุน]
Cross holdingการถือหุ้นไขว้
การที่บริษัทตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปถือหุ้นซึ่งกันและกัน วิธีการถือหุ้นไขว้มักจะถูกนำมาใช้เพื่อการเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งที่มีบริษัทหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมนโยบายการบริหาร การเงิน การจัดการ ตลอดจนดูแลการถือหุ้นของบริษัทในเครือให้มีบุคคลนอกกลุ่มเข้ามาครอบงำกิจการได้ นอกจากนี้การถือหุ้นไขว้ก็อาจจะเป็นโอกาสและช่องทางให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการบริษัทนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ได้ เช่น นำวิธีการถือหุ้นไขว้มาใช้เพื่อสร้างภาพ สถานะทางการเงินของบริษัทให้ดูดีโดยบิดเบือนจากความเป็นจริง หรือนำมาใช้เพื่อรักษาอำนาจในการควบคุมบริษัทของฝ่ายจัดการเองโดยให้บริษัทในเครือซึ่งตนเป็นผู้ควบคุมอยู่เข้าแย่งการครอบงำกิจการจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือนำมาใช้เพื่ออำพรางการเป็นเจ้าของบริษัทในเครือ ซึ่งทำให้ยากแก่การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในเครือ เป็นต้น โดย ก.ล.ต. ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นของตนเองต่อประชาชน เสนอขายหุ้นของตนเองให้แก่บริษัทในเครือ แต่การห้ามนี้ก็เป็นการห้ามเฉพาะบริษัทมหาชนที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเท่านั้น ดังนั้น ถ้าเป็นบริษัทจำกัดที่แม้จะมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก หรือบริษัทมหาชนที่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจะไม่ตกอยู่ภายใต้เกณฑ์นี้ [ตลาดทุน]
Holding companyบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทแม่ที่ถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมยิ่งกว่าเพื่อการลงทุน บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริษัทอื่นโดยเฉพาะจัดว่าเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (Pure Holding Company) ส่วนบริษัทที่ทำธุรกิจของตนเองพร้อมกับดูแลบริษัทอื่นด้วยเรียกว่า บริษัทผู้ถือหุ้นแบบผสม (Mixed Holding Company or Holding-operating Company) บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถือสิทธิในบริษัทอื่นที่มีอยู่ก่อนโดยซื้อหุ้นของบริษัทนั้นหรือตั้งบริษัทใหม่และซื้อหุ้นส่วนใหญ่หรือหุ้นทั้งหมดของบริษัทใหม่ การก่อตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นมีข้อได้เปรียบคือ 1. เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิการควบคุมเหนือบริษัทอื่นโดยวิธีการที่จ่ายต้นทุนน้อยกว่าวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นวิธีควบบริษัทหรือรวมบริษัทหรือซื้อสินทรัพย์ตามราคาตลาด 2. บริษัทแม่รับเอาความนิยมและชื่อเสียงของบริษัทในเครือไว้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทดังกล่าว 3. บริษัทแม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยการซื้อหรือก่อตั้งบริษัทในเครือขึ้นในต่างประเทศที่มีกฎหมายรับรอง อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ถือหุ้นก็มีข้อเสียเปรียบด้วยเช่นกัน กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทในเครือมีความซับซ้อน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การแยกเป็นหลายบริษัทอาจทำให้เสียภาษีซ้ำซ้อนมาก [ตลาดทุน]
Major shareholderผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือผู้ถือหุ้นที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งการถือหุ้นดังกล่าวนี้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย [ตลาดทุน]
Management’s securities holdling : Form 59-1รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-1)
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก โดยจะต้องรายงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง [ตลาดทุน]
Change of management’s securities holdling : Form 59-2รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)
รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท โดยจะต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั้น [ตลาดทุน]
Threshold of Hearingขีดจำกัดของการได้ยิน
ค่า SEL ที่ต่ำที่สุดที่มนุษย์ปกติและมีอวัยวะในการรับรู้การได้ยินปกติ สามารถได้ยิน มีค่าเริ่มต้นที่ O dBA [สิ่งแวดล้อม]
Adjustment (Psychology) in old ageการปรับตัวในผู้สูงอายุ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Art and older peopleศิลปะกับผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Arts and older peopleศิลปกรรมกับผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Bank holding companiesบริษัทในเครือธนาคาร [TU Subject Heading]
Burkholderia pseudomalleiเบอร์โคลเดอเรีย ซูโดมัลลิ [TU Subject Heading]
Child soldiersทหารเด็ก [TU Subject Heading]
Children and older peopleเด็กกับผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Cognition in old ageการรู้คิดในผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Coldความเย็น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cold storageห้องเย็น [TU Subject Heading]
Cold storage industryอุตสาหกรรมห้องเย็น [TU Subject Heading]
Cold Warสงครามเย็น [TU Subject Heading]
Cold weather conditionsภาวะอากาศเย็น [TU Subject Heading]
Cold weather operationการทำอากาศเย็น [TU Subject Heading]
Comman coldหวัด [TU Subject Heading]
Consolidation of land holdingsการจัดรูปที่ดิน [TU Subject Heading]
Day care centers for older peopleสถานดูแลผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Effect of cold onผลกระทบของความเย็น [TU Subject Heading]
Eightfold Pathมรรค 8 [TU Subject Heading]
Electric household appliances industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน [TU Subject Heading]
Exercise for older peopleกายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Gasholdersถังก๊าซ [TU Subject Heading]
Goldทอง [TU Subject Heading]
Gold alloysทองผสม [TU Subject Heading]
Gold discoveriesการค้นพบทอง [TU Subject Heading]
Gold dredgingการร่อนทอง [TU Subject Heading]
Gold industryอุตสาหกรรมทอง [TU Subject Heading]
Gold jewelryเครื่องประดับทอง [TU Subject Heading]
Gold mines and miningเหมืองทองและการทำเหมือง [TU Subject Heading]
Gold standardมาตรฐานทอง [TU Subject Heading]
Gold-leafทองคำเปลว [TU Subject Heading]
Gold-platingการชุบเคลือบผิวด้วยทอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*oldest* (adj ) เก่าที่สุด, แก่ที่สุด
a chip off the old block (phrase ) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
a hold-up (n ) การปล้น
All that glitters is not gold (Idioms ) สิ่งที่สวยงามน่าหลงใหล อาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่า
asiatic golden cat (n) เสือไฟ
cannot hold a candle (phrase ) เทียบไม่ติด
cold compress (n) กระเป๋าน้ำแข็ง
fold it into (phrase ) combine two things by blending smaller one to larger one
go the whold hogto do somthing as completely as possible.
gold alloy (n) นาค
Golden eagle[[โกลเด้น อีเกิ้ล]] (n) นกอินทรีทอง
golden trevally (n ) ชื่อปลาชนิดหนึ่ง (Gnathanodon speciosus) ที่พบในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก
golden-rumped elephant shrew (n ) หนูผีช้างสะโพกสีทอง
golden–rumped elephant shrew (n name ) หนูผีช้างสะโพกสีทอง
hold sway over (vt ) มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ
Holding Company[โฮลดิ้ง คอมปะนี] (n ) บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ในบริษัทอื่น บริษัทที่ถูกจัดตั้ง ขึ้นมาเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทอื่น
holding hands (phrase ) กำลังจับมือกัน
household remedies (n ) ยาประจำบ้าน
i told you so[ไอ โทล ยู โซ] (jargon) ฉันบอกคุณแล้ว
Imperial Household Agency (org ) สำนักพระราชวังหลวง เป็นฝ่ายบริหารจัดการส่วนราชวงศ์ญี่ปุ่น
list of shareholders (n) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
lo and behold (conj ) ทันใดนั้นเอง, เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
Located between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, FLocated between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, Fort Mason Center offers easy access by MUNI and BART.
out in the coldถูกทอดทิ้ง (ละเลย มองข้าม) ; ไม่ได้รับประโยชน์ในขณะที่คนอื่นได้ Excluded from benefits given to others, neglected, as in Her stand on abortion left her out in the cold with the party.
Political Office Holder (jargon ) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
shareholder fund (n) ส่วนของผู้ถือหุ้น
shareholder's equity (n) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Damn, soldier, sir!Bei allen Scheißhäusern, da sind Soldaten, Messire. The Visitors: Bastille Day (2016)
Charlotte, I am scared.Die Soldaten suchen nach dir. Ah, Charlotte. The Visitors: Bastille Day (2016)
Come on, take it!Hier, trag das, ScherzboldThe Visitors: Bastille Day (2016)
- A beautiful tradition, the soldiers in the castle.Eine schöne Tradition, Soldaten in der Burg zu empfangen. The Visitors: Bastille Day (2016)
Hurry up, magician. Soldiery is coming.Beeil dich, Zauberer, die Soldaten rücken näher! The Visitors: Bastille Day (2016)
This is enemy soldiery!Das sind feindliche Soldaten. The Visitors: Bastille Day (2016)
Your soldiers are moving my room.- Ihr Soldaten verlegen mein Zimmer. The Visitors: Bastille Day (2016)
He's a soldier?Er ist Soldat? The Fundamentals of Caring (2016)
Aren't you a little old for that, soldier?Sind Sie nicht ein bisschen alt dafür, Soldat? Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
- You are a soldier, Mango.- Sie sind Soldat, Mango. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
American soldiers strong and true, the best in the world at what they do.Amerikanische Soldaten haben Stärke und Mut, Keine anderen Soldaten sind so gut. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
I mean, not many soldiers are given that kind of experience.Nicht vielen Soldaten wird diese Art von Erfahrung zuteil. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
A group of soldiers called Bravo.Eine Gruppe Soldaten namens Bravo. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
We're soldiers.Wir sind Soldaten. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
- seeing a lot of soldiers...- und sah viele Soldaten. - Kat. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
Many returning soldiers suffer from PTSD and are not diagnosed.Viele zurückkehrende Soldaten leiden unter nicht diagnostizierter PTBS. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
Look, I know this isn't the most pleasant place for you to be spending the flower of your youth, but I'm beginning to think you might have an aptitude for the soldiering business.Ich weiß, dies ist nicht der angenehmste Ort, um Ihre besten Jugendjahre zu verbringen, aber allmählich denke ich, Sie eignen sich für das Soldatengeschäft. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
The intrepid young soldiers of Bravo!Die furchtlosen jungen Soldaten von Bravo! Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
You know "Soldier"?Kennt ihr "Soldier"? Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
The song Soldier.Den Song Soldier. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
I want a soldierIch will einen Soldaten Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
I want a soldierIch will einen Soldaten Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
I need a soldier That ain't scared to stand up for meIch brauche einen Soldaten Der keine Angst hat, zu mir zu stehen Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
I know some soldiers in here Where they at, where they atIch kenne einige Soldaten hier drin Wo sind sie, wo sind sie Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
I know some soldiers in here Where they at, where they atIch kenne einige Soldaten hier drin Wo sind sie, wo sind sie Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
I need a soldier That ain't scared to stand up for meIch brauche einen Soldaten Der keine Angst hat, zu mir zu stehen Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
I need a soldier That ain't scared to stand up for meIch brauche einen Soldaten Der keine Angst hat, zu mir zu stehen Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
We're soldiers, sir.Wir sind Soldaten, Sir. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
I'm a soldier.Ich bin Soldat. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
'Ladies and gentlemen, for the first time on the air in the United States, 'here are The Beatles singing, I Want to Hold Your Hand. 'Meine Damen und Herren, das ist eine Premiere im US-Radio. Die Beatles singen "I Want to Hold Your Hand". The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (2016)
Please Please Me, She Loves You, and I Want to Hold YourHand are all number one."Please Please Me", "She Loves You" und "I want to Hold Your Hand". The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (2016)
There's a big jump from I Want To Hold YourHand toEs ist ein Sprung von "I Want to Hold Your Hand" The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (2016)
"Was she told when she was young that pain would lead to pleasure."zu "Was she told when she was young that pain would lead to pleasure". The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (2016)
Have you seen the jokers that we're working with?Sieh dir doch nur die Witzbolde an, die wir sonst im Team haben. Arrival (2016)
Some soldiers. Been watching too much TV.Ein paar Soldaten, die zu viele Actionfilme gesehen haben. Arrival (2016)
You know, you can't see a single soldier here.Hier sieht man keinen einzigen Soldaten. Guernica (2016)
You write of a battle at a castle where our soldiers were firing from the battlements.Sie schreiben über eine Schlacht auf einer Burg und wie unsere Soldaten von den Zinnen schossen. Guernica (2016)
Wrote a book about some Negro soldiers who fought in France in The Great War.Er schrieb ein Buch über Negersoldaten, die im Großen Krieg in Frankreich kämpften. Guernica (2016)
Why do you carry that fallen soldier in your pocket?Wieso trägst du diesen gefallenen Soldaten in deiner Tasche? Alice Through the Looking Glass (2016)
Ah... the fallen soldier.Der gefallene Soldat. Alice Through the Looking Glass (2016)
You show that to that old timer?Du zeigst das diesem Oldtimer? Hell or High Water (2016)
Yes, and the alchemists thought they could turn iron into gold.Ja, und Alchemisten dachten, sie könnten Eisen in Gold verwandeln. Tell the World (2016)
You are worshipping a golden calf!Ihr betet ein goldenes Kalb an! Tell the World (2016)
And you were right about life as a soldier.Du hattest recht, was das Soldatenleben angeht. Ben-Hur (2016)
Three thousand gold pieces.Dreitausend Goldstücke. Ben-Hur (2016)
Soldiers!Soldaten! Ben-Hur (2016)
It has the fewest soldiers.Da sind die wenigsten Soldaten. Midnight Special (2016)
(SOLDIER SHOUTING)(SOLDATEN RUFEN) Midnight Special (2016)
- SOLDIER:- SOLDAT: Midnight Special (2016)
No gold convoys going out this season?Gibt's zurzeit keine Goldtransporte? Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oldA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
oldA bad cold caused the singer to lose his voice.
oldA bad cold confined her to her bed.
oldA bad cold has kept me from studying this week.
oldA bad cold is going about now.
oldA bad cold prevented her from attending the class.
oldAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
oldAbove all, be kind to old people.
oldAbove all, try to be kind to the old.
oldA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
oldAbruptly an old friend was met.
oldAbsolutely not. It's too cold today.
oldA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
oldA cold bath refreshed him.
oldA cold beer would hit the spot!
oldA cold confined him to his house.
oldA cold dulled his taste.
oldA cold often leads to all kinds of disease.
oldA cold wave attacked Europe.
oldA cold wave hit this district.
oldA cold wave passed over Japan.
oldA cold wind blew in.
oldA cold wind was blowing.
oldA damp, cold day affects a person's health.
oldAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
oldA driver is deeply attached to his old car.
oldA fierce battle was fought by the soldiers.
oldA friend told me that story.
oldAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
oldAfter a succession of warm days, the weather became cold.
oldAfter being told, "Please, sit down," I sit in the chair.
oldAfter her maternity leave, she resumed her old job.
oldAfter his wife left him, Harold went nuts.
oldAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
oldAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
oldAfter spending hours out in the cold winter wind my skin got all chapped and dry.
oldAfter the accident, the police told the crowd to keep back.
oldAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
oldA glass of cold water is very refreshing in hot weather.
oldA good many of the pictures on exhibition were sold on the opening day.
oldA good many people have told me to take a holiday.
oldA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
oldA good sweat will cure a cold.
oldA group of youths attacked the old man.
oldAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
oldAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
oldA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
oldA humble-looking old man was presented to the king.
old"Aki's off school today?" "It seems her cold got worse."
oldAlice has had a cold since last Sunday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่าว่า[V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ถือตน[V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ทองคำรูปพรรณ[N] gold ornament, See also: gold decoration, Syn. ทองรูปพรรณ, Example: ราคาทองคำรูปพรรณในขณะนี้ขึ้นไปถึงบาทละ 6,000 บาท, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำ
ทำงานบ้าน[V] do housework, See also: do household chores, Example: แม่ยังหาคนช่วยทำงานบ้านไม่ได้เลย
ทำเลทอง[N] golden location, See also: good spot, good location, Syn. ทำเลดี, Example: ร้านค้าแถวนี้กลายเป็นแหล่งทำเลทองไปในทันทีหลังจากมีการสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้น
น้ำเย็น[N] cold water, Ant. น้ำร้อน, Example: เมื่อฉันได้ดื่มน้ำเย็นสักแก้วแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง, Thai definition: น้ำที่เย็น
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ห้าว[ADJ] brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai definition: กล้าทางมุทะลุ
ออกตัว[V] be newly sold, See also: be newly promoted, be new distributed, Syn. ขาย, จำหน่าย, Example: สินค้าที่เพิ่งออกตัวไปทำยอดขายดีมาก
เก๋ากึ๊ก[ADJ] very old, See also: antiquated, out of date, outdate, outmoded, Syn. เก่า, Ant. ใหม่เอี่ยม, Example: เจ้าพ่อถูกกำจัดในฐานะที่เป็นเจ้าพ่อรุ่นเก๋ากึ๊ก ที่ก้าวตามไม่ทันเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เก่ามาก, Notes: (สแลง)
เกินแกง[ADV] too (old), Example: คุณลุงแก่เกินแกงที่จะดำรงตำแหน่งนี้แล้ว, Thai definition: ี่พ้น หรือเลยความเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว
ขึ้นแป้น[V] hold the championship, See also: win championship, be a champion, Syn. ขึ้นแท่น, ชนะเลิศ
คนมีสี[N] soldier, See also: official, policeman, Example: คดีฆาตกรรมเจ้าพ่อการพนันคดีนี้สงสัยคนมีสีจะบงการอยู่เบื้องหลัง, Count unit: คน, Thai definition: ข้าราชการทหารหรือตำรวจ, Notes: (ปาก)
ครั้งหลัง[N] the past, See also: the old days, Syn. สมัยก่อน, Example: ทุกวันนี้คุณปู่ยังคงจำภาพอันหวานชื่นในครั้งหลังได้
งั่ก[ADV] very (old), Syn. แก่มาก, Example: คุณตาแก่งั่กขนาดนี้แต่ยังไม่ยอมหยุดทำงาน
ชาเย็น[ADJ] cold, See also: cool, unfeeling, irresponsive, Syn. เฉยเมย, เย็นชา, Ant. ไยดี, สนใจ, สนใจไยดี, Example: จากการศึกษาประวัติคนไข้พบว่า คนไข้มีมารดาที่มีบุคลิกลักษณะกระด้าง ชาเย็น เจ้าอารมณ์, Thai definition: ที่ไม่สนใจไยดีกับคนหรือสิ่งรอบข้าง
ถกผ้า[V] roll up (clothing), See also: hold up, Example: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ, Thai definition: ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
ถือวิสาสะ[V] make bold, See also: venture, take the liberty, Example: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง, Thai definition: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
ท่ามาก[V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
ยึกยัก[V] avoid, See also: dodge, evade, hold out, Syn. บ่ายเบี่ยง, ยักท่า, เล่นตัว, Example: คุณจะตัดสินใจอย่างไรก็บอกมา อย่ามัวแต่ยึกยักอยู่เลย, Thai definition: ไม่อยู่กับร่องกับรอย, ไม่ตกลงใจอะไรสักอย่าง
วัยดึก[N] old age, Syn. วัยชรา, วัยแก่, วัยสูงอายุ, Ant. วัยเด็ก, วัยหนุ่มสาว, วัยรุ่น, Example: วัยดึกของไทยไม่ใช่วัยแห่งความเกียจคร้านหรือไร้ความหมาย, Notes: (ปาก)
พว.[N] Bureau of the Royal Household, Syn. สำนักพระราชวัง
วีเอสโอ[N] very superior old, See also: V.S.O., Syn. เก่าเป็นพิเศษ (เหล้า)
เก้าอี้พับ[N] folding chair
กุมมือ[V] hold one's hand, See also: clasp (hands), Syn. จับมือ, Ant. ปล่อยมือ, Example: ลุงแกกุมมือนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด, Thai definition: ทำให้มือตนเองหรือผู้อื่นอยู่ในอุ้งมือของตน
ดักรอ[V] hold up and wait for, Example: ชายหนุ่มมาดักรอหญิงสาวก่อนที่จะเข้าบ้าน เพียงเพราะอยากจะเห็นหน้าเท่านั้น
ถือหูโทรศัพท์[V] hold on, Syn. ถือหู, Ant. วางหูโทรศัพท์, Example: บอกให้เขาถือหูโทรศัพท์ไว้ก่อน เดี๋ยวจะไปตามพนักงานมาให้, Thai definition: ยกหูโทรศัพท์ไว้ในมือก่อนอย่าเพิ่งวางลงกับเครื่องโทรศัพท์
แม่พิมพ์[N] mold, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ, Count unit: ชิ้น, อัน
ไว้[V] keep, See also: save, store, hold, Syn. เก็บ, วาง
สงครามเย็น[N] cold war
สุวรรณ[N] gold, Syn. ทอง, กาญจน์
ถือครอง[V] own, See also: possess, hold, have, Syn. ถือสิทธิ์, ครอง, ครอบครอง, เป็นเจ้าของ, Example: หลายฝ่ายต่างคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่ดิน ที่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยได้, Thai definition: ถือสิทธิเป็นเจ้าของ
ถือหุ้น[V] hold shares, See also: own shares, Syn. มีหุ้น, มีหุ้นส่วน, Example: รัฐบาลพยายามผลักดันบรรดาสถาบันการเงินต่างๆ ให้ยอมให้สถาบันการเงินจากต่างประเทศเข้ามาร่วมถือหุ้นมากขึ้น, Thai definition: มีส่วนแบ่งในธุรกิจ
แฟ้ม[N] file, See also: folder, binder, dossier, Example: ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล, Count unit: แฟ้ม, Thai definition: ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด, Notes: (อังกฤษ)
แฟ้ม[N] file, See also: folder, Syn. ไฟล์, แฟ้มข้อมูล, Example: หลายๆ หน่วยงานได้ค้นพบไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในแฟ้มโปรแกรมหลายแฟ้ม ซึ่งผู้ใช้เครื่องเหล่านี้ต่างไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลย, Count unit: แฟ้ม, Thai definition: ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ, Notes: (อังกฤษ)
หน่วง[V] delay, See also: retard, bog down, detain, hinder, hold back, impede, hold up, slow up, Syn. ถ่วง, เหนี่ยว, ดึง, รั้ง, Example: พม่าพยายามหน่วงเวลามิให้ไทยเข้าโจมตีในขณะพม่ายังกังวลศึกด้านอื่น โดยการส่งทูตมาเจริญพระราชไมตรี, Thai definition: ดึงไว้แต่น้อยๆ, เหนี่ยวไว้, ทำให้ช้า
หนาวเย็น[V] be cold, See also: be freezing, be frigid, be frozen, be chilly, be cool, , Example: ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์เป็นระยะที่อากาศในประเทศไทยจะหนาวเย็นเกือบทั่วไป
หยุดยั้ง[V] stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หน่วงเหนี่ยว[V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
สองเท่าตัว[ADV] double, See also: twice, twofold, Syn. สองเท่า, Thai definition: มากขึ้นหรือทวีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
หน่วงเหนี่ยว[V] hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
อุ้ม[V] carry, See also: hold, cradle, nurse, nestle, Example: เขาช่วยอุ้มคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล, Thai definition: โอบยกขึ้น, ยกขึ้นไว้กับตัว
อุ้ม[V] absorb, See also: hold (water), soak up, Example: ป่าไม้ช่วยอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก, Thai definition: พยุงเอาไว้
วัยสูงอายุ[N] old age, Example: คนที่เริ่มเข้าวัยสูงอายุก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย คือมีการร่วงโรยไปตามสังขาร
รุ่นเก่า[ADJ] past generation, See also: old generation, Syn. รุ่นก่อน, Ant. รุ่นใหม่, Example: ตอนนี้เรามีเสื้อของอังกฤษและอาเจนตินารุ่นเก่า หากสนใจมาดูของได้ที่ร้านนะครับ
ลมหนาว[N] cold wind, See also: cold air, Syn. ลมเย็น, อากาศหนาว, Ant. ลมร้อน, ลมแล้ง, Example: ลมหนาวอันสดชื่นพัดรวยรื่นมาตลอดเวลา, Thai definition: ลมที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว
วางขาย[V] sold, See also: place on sale, Syn. ขาย, Ant. ซื้อ, Example: สินค้าชนิดนี้มีวางขายอยู่ทั่วไป, Thai definition: นำสินค้ามาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตรา
เหรียญทอง[N] gold coin, Example: ทีมตะกร้อของไทยมีความหวังเต็มเปี่ยมที่จะได้เหรียญทองมาครอบครอง, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เหรียญรางวัลที่ให้สำหรับผู้ชนะเลิศ
ครึ่งผีครึ่งคน[ADJ] be on the threshold of death, See also: be at death's door, be on one's death bed, be in one's last gasps, be dying, near death, o, Syn. ร่อแร่, Example: ธุรกิจเหล่านี้โคม่าอยู่ในขั้นครึ่งผีครึ่งคน, Thai definition: จะเป็นจะตายเท่ากัน
ถุงเงินถุงทอง[N] souvenir made of two bags, See also: one silver and one gold container of something, Example: เจ้าบ่าวเจ้าสาวแจกถุงเงินถุงทองเป็นของชำร่วยในงานแต่งงาน, Thai definition: ของชำร่วยทำเป็นรูปถุงเล็กๆ มีสีเงินและสีทอง ใช้แจกในงานมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้แก่[n. exp.] (ai kaē) EN: old guy   
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly   FR: âgé ; senior
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บานบุรีสีเหลือง [n. exp.] (bānburī sī leūang) EN: Common allamanda ; Golden trumpet   
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
บัตรทอง (30 บาท)[n. exp.] (bat thøng (sāmsip bāt)) EN: medical golden card   FR: carte de soins médicaux [f]
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old   
เบี้ยหวัด[n. exp.] (bīawat) EN: pension ; soldier's pension   FR: pension de survie [f]
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature   
บริษัทผู้ถือหุ้น[n. exp.] (børisat phūtheūhun) EN: holding company   
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
บูรณะวัคเก่า[v. exp.] (būrana wat kao) EN: restore an old temple   FR: restaurer un temple ancien
บุตรชายคนโต[n. exp.] (butchāi khontō) EN: oldest son   FR: fils aîné [m]
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold   
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage   
ใช้ได้[v.] (chaidāi) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good   
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชามพูนท[n.] (champhūnot) EN: pure gold   
ชำระบัญชี[v.] (chamra banchī) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account   FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ช่างหล่อ[n.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)   FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
ช่างทอง[n.] (chang thøng) EN: goldsmith   FR: orfèvre [m]
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile   FR: âgé ; vieux ; décrépit
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude   FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: weld ; solder   FR: souder
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus   FR: moisissure [f] ; champignon [m]
เชื้อราขนมปัง[n. exp.] (cheūarā khanompang) EN: bread mold   
ชื่อเดิม[n. exp.] (cheū doēm) EN: old name   FR: ancien nom [m]
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached   FR: indifférent ; détaché ; passif
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate   
ชมพูนุท[n.] (chomphūnut) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ช่องชั้น[n. exp.] (chǿng chan) EN: fold   
ช่องเหลี่ยม[n. exp.] (chǿng līem) EN: fold   
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up   FR: lever ; relever ; tenir haut
ชุมเห็ดเทศ [n. exp.] (chumhet thēt) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra   
ชุบ[v.] (chup) EN: plate ; gold ; gild   FR: plaquer ; argenter ; dorer
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock   FR: poignée [f] ; manche [m]
ด้ามจิ้ว[n.] (dāmjiu) EN: folding fan   
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen   
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thāna) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead   

CMU English Pronouncing Dictionary
OLD    OW1 L D
DOLD    D OW1 L D
COLD    K OW1 L D
OLDS    OW1 L D Z
TOLD    T OW1 L D
NOLD    N OW1 L D
FOLD    F OW1 L D
VOLD    V OW1 L D
OLDT    OW1 L T
BOLD    B OW1 L D
WOLD    W OW1 L D
GOLD    G OW1 L D
SOLD    S OW1 L D
HOLD    HH OW1 L D
OLDE    OW1 L D
MOLD    M OW1 L D
OLD'S    OW1 L D Z
SOLDO    S OW1 L D OW0
BOLDA    B OW1 L D AH0
NOLDE    N OW1 L D
SCOLD    S K OW1 L D
OLDEN    OW1 L D AH0 N
GOLDS    G OW1 L D Z
OLDER    OW1 L D ER0
BOLDS    B OW1 L D Z
BOLDT    B OW1 L T
FOLDS    F OW1 L D Z
HOLDA    HH OW1 L D AH0
WOLDT    W OW1 L T
GOLDY    G OW1 L D IY0
MOLDY    M OW1 L D IY0
GOOLD    G UW1 L D
MOLDS    M OW1 L D Z
GOLDA    G OW1 L D AH0
COLDS    K OW1 L D Z
OLDIE    OW1 L D IY0
HOLDE    HH OW1 L D
AHOLD    AH0 HH OW1 L D
HOLDS    HH OW1 L D Z
GOLDE    G OW1 L D
HANOLD    HH AE1 N OW0 L D
FOLDED    F OW1 L D AH0 D
ARNOLD    AA1 R N AH0 L D
HEROLD    HH EH1 R AH0 L D
COLDEN    K OW1 L D AH0 N
GEROLD    G EH1 R OW0 L D
HAROLD    HH EH1 R AH0 L D
FOLDER    F OW1 L D ER0
BEZOLD    B EH1 Z OW0 L D
FOLDEN    F OW1 L D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
old    (n) (ou1 l d)
Mold    (n) (m ou1 l d)
bold    (j) (b ou1 l d)
cold    (n) (k ou1 l d)
fold    (v) (f ou1 l d)
gold    (n) (g ou1 l d)
hold    (v) (h ou1 l d)
sold    (v) (s ou1 l d)
told    (v) (t ou1 l d)
wold    (n) (w ou1 l d)
colds    (n) (k ou1 l d z)
folds    (v) (f ou1 l d z)
holds    (v) (h ou1 l d z)
moldy    (j) (m ou1 l d ii)
olden    (j) (ou1 l d @ n)
older    (j) (ou1 l d @ r)
scold    (v) (s k ou1 l d)
wolds    (n) (w ou1 l d z)
Arnold    (n) (aa1 n l d)
Boldon    (n) (b o1 l d @ n)
Harold    (n) (h a1 r @ l d)
Oldham    (n) (ou1 l d @ m)
behold    (v) (b i1 h ou1 l d)
bolder    (j) (b ou1 l d @ r)
boldly    (a) (b ou1 l d l ii)
colder    (j) (k ou1 l d @ r)
coldly    (a) (k ou1 l d l ii)
enfold    (v) (i1 n f ou1 l d)
folded    (v) (f ou1 l d i d)
folder    (n) (f ou1 l d @ r)
golden    (j) (g ou1 l d @ n)
holder    (n) (h ou1 l d @ r)
holdup    (n) (h ou1 l d uh p)
oldest    (j) (ou1 l d i s t)
oldish    (j) (ou1 l d i sh)
resold    (v) (r ii1 s ou1 l d)
retold    (v) (r ii2 t ou1 l d)
scolds    (v) (s k ou1 l d z)
solder    (v) (s o1 l d @ r)
unfold    (v) (uh1 n f ou1 l d)
unsold    (j) (uh1 n s ou1 l d)
untold    (j) (uh2 n t ou1 l d)
uphold    (v) (uh2 p h ou1 l d)
Oldacre    (n) - (ou1 l d - ei k @ r)
Oldland    (n) (ou1 l d l a n d)
age-old    (j) - (ei1 jh - ou l d)
beholds    (v) (b i1 h ou1 l d z)
boldest    (j) (b ou1 l d i s t)
coldest    (j) (k ou1 l d i s t)
cuckold    (v) (k uh1 k ou l d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold
[きん, kin] Thai: ทอง English: gold
叱る[しかる, shikaru] Thai: ดุว่า English: to scold
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
ぼろ布[ぼろきれ, borokire] Thai: ผ้าขี้ริ้ว English: an old rag
占める[しめる, shimeru] Thai: ยึดครอง English: to hold
家政[かせい, kasei] Thai: การเรือน English: household economy
繰り広げる[くりひろげる, kurihirogeru] Thai: คลี่คลาย English: to unfold
家計簿[かけいぼ, kakeibo] Thai: สมุดบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายในครอบครัว English: household account book
抱く[だく, daku] Thai: กอด English: to hold
兼ねる[かねる, kaneru] Thai: ควบตำแหน่ง English: to hold (position)
折る[おる, oru] Thai: พับ English: to fold
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
催す[もようす, moyousu] Thai: จัดงานชุมนุม English: to hold (meeting)
控える[ひかえる, hikaeru] Thai: รั้งไว้ English: to hold back
扇子[せんす, sensu] Thai: พัดที่พับเก็บได้ English: folding fan
旧形式[きゅうけいしき, kyuukeishiki] Thai: แบบเก่าดั้งเดิม English: old-structure form
持つ[もつ, motsu] Thai: ถือ English: to hold
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight

German-Thai: Longdo Dictionary
Soldat(n) |der, pl. Soldaten| ทหาร
Soldaten(n) |pl.|, See also: der Soldat
Goldjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 50 ปี
gold(adj) ที่มีสีทอง
vergolden(vt) |vergoldete, hat vergoldet| เคลือบทอง, ชุบทอง เช่น Die Glocken sind von Swarovski vergoldet.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Goldkehlpitta [ornith.] (n ) นกชนิดหนึ่งขนาดกลาง หัวสีดำ มีหงอนสีน้ำเงิน ใต้ท้องสีดำสลับเหลือง ส่วนหลังสีน้ำตาลอ่อน ตัวเมียมีหงอนสีน้ำตาล สวยงามมาก เรียกชื่อตาม English ornithologist ชื่อ John Henry Gurney

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdruck {m}; Guss {m}; Abguss {m}moulding [Br.]; molding [Am.] [Add to Longdo]
Abstimmung {f}; Stimmabgabe {f} | Abstimmungen {pl} | neue Abstimmung {f} | namentliche Abstimmung | Abstimmung durch Zuruf | zur Abstimmung kommen | eine Abstimmung durchführenvote | votes | revote | roll-call vote | voice vote | to come to the vote | to take a vote; to hold a ballot [Add to Longdo]
Abtasthalteglied {n}sample and hold element (S&H) [Add to Longdo]
Aktendeckel {m} | Aktendeckel {pl}; Faltprospekte {pl}folder | folders [Add to Longdo]
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover [Add to Longdo]
Aktienbesitz {m}share holdings [Add to Longdo]
Aktieninhaber {m}; Hauptaktionär {m} | Aktieninhaber {pl}; Hauptaktionäre {pl}shareholder | shareholders [Add to Longdo]
Aktionär {m}; Aktionärin {f} | Aktionäre {pl}shareholder; stockholder | shareholders; stockholders [Add to Longdo]
Aktionär {m}stakeholder [Add to Longdo]
Altanlagen {pl}old sites [Add to Longdo]
Altbau {m}old building [Add to Longdo]
Altbestand {m}old stock [Add to Longdo]
Alte {f}old woman [Add to Longdo]
Alte {m}old man [Add to Longdo]
Altenhilfe {f}old people's welfare [Add to Longdo]
Altenpfleger {m}; Altenpflegerin {f}old people's nurse; geriatric nurse [Add to Longdo]
Alter {n}; Lebensdauer {f} | (hohes) Alter {n} | im Alter von | im Alter von | im zarten Alter vonage | (old) age | at the age of | aged | at the tender age of [Add to Longdo]
Altersbeschwerden {pl}complaints of old age [Add to Longdo]
Alterserscheinung {f}symptom (sign) of old age [Add to Longdo]
Altersheim {n}; Altenheim {n}old people's home [Add to Longdo]
Altersrente {f}old-age pension [Add to Longdo]
Altersschwäche {f} | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age [Add to Longdo]
Altersversorgung {f}old-age pension (scheme) [Add to Longdo]
Altlasten {pl}old neglected deposits of toxic waste [Add to Longdo]
Altstadt {f}; historischer Stadtteilold town; historic section of town [Add to Longdo]
Altstadtfest {n}festival in the old town [Add to Longdo]
Amtsträger {m}office holder [Add to Longdo]
Amtsträger {m}officeholder [Add to Longdo]
Anblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aussicht {f}; Ausblick {m} | Anblicke {pl}; Ansichten {pl}; Sichten {pl}; Blicke {pl}; Aussichten {pl}; Ausblicke {pl} | eine Ansicht habenview | views | to hold a view [Add to Longdo]
Angstschweiß {m}cold sweat [Add to Longdo]
Ansaugkrümmer {m} [auto]intake manifold [Add to Longdo]
Anspruchsberechtigte {m,f}; Anspruchsberechtigterstakeholder [Add to Longdo]
Arbeit mit Gipsformenmold work [Add to Longdo]
Aufschnitt {m}cold cuts [Add to Longdo]
Aufschnitt {m}cold meat [Add to Longdo]
etw. wie seinen Augapfel hütento guard sth. like gold [Add to Longdo]
Ausgangssperre {f} (für Soldaten)confinement to barracks [Add to Longdo]
Auslegergerüst {n}projecting scaffolding [Add to Longdo]
Auspuffkrümmer {m} [auto]exhaust manifold [Add to Longdo]
etw. auf die lange Bank schiebento put sth. into cold storage [Add to Longdo]
Baugerüst {n}; Gerüst {n} | Baugerüste {pl}; Gerüste {pl} | fahrbares Gerüstscaffolding; scaffold | scaffoldings; scaffolds | mobile scaffolding [Add to Longdo]
Becherhalter {m} [auto]cupholder [Add to Longdo]
gebräuchlicher Begriff; bekannter Name | zu einem Begriff werdenhousehold name | to become a household name [Add to Longdo]
Berufssoldat {m}lifer [Add to Longdo]
Besitz {m}holdings [Add to Longdo]
Besoldungsgruppe {f}salary grade [Add to Longdo]
Beteiligungsquote {f}amount of holding [Add to Longdo]
Betonform {f}concrete molding [Add to Longdo]
Betrachter {m}; Betrachterin {f} | Betrachter {pl}; Betrachterinnen {pl}observer; beholder | observers; beholders; viewers [Add to Longdo]
Betriebsstrahler {m}holding ejector [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
not hold mater (vt) ไม่สมเหตุสมผล
See also: R. hold water-ถูกต้อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds [Add to Longdo]
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
おじん[, ojin] (n) (See おじさん・2) old man; old-timer; old fogey [Add to Longdo]
おっぱいアイス[, oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お叱り;御叱り[おしかり, oshikari] (n) (hon) (See 叱り) scolding [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman [Add to Longdo]
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding [Add to Longdo]
お冷や;お冷[おひや, ohiya] (n) cold (drinking) water; cold boiled rice [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat) [Add to Longdo]
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
しめる[, shimeru] (v1,aux-v) (arch) (See 使む,成らしめる) to make (old causative verbal ending); to let [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
すだ椎[すだじい;スダジイ, sudajii ; sudajii] (n) (uk) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
それ見た事か[それみたことか, soremitakotoka] (exp) (id) I told you so [Add to Longdo]
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
たこ焼き器;蛸焼き器[たこやきき, takoyakiki] (n) (See たこ焼き) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
たこ焼き鍋;蛸焼き鍋[たこやきなべ, takoyakinabe] (n) (obsc) (See たこ焼き器) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.) [Add to Longdo]
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip [Add to Longdo]
つけ麺;付け麺[つけめん, tsukemen] (n) cold Chinese noodles accompanied by soup for dipping [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, / ] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
一家人[yī jiā rén, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] household; the whole family [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, / ] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, / ] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
一箭双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, / ] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone [Add to Longdo]
一诺千金[yī nuò qiān jīn, ㄧ ㄋㄨㄛˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] a promise worth one thousand in gold (成语 saw); a promise that must be kept [Add to Longdo]
七老八十[qī lǎo bā shí, ㄑㄧ ㄌㄠˇ ㄅㄚ ㄕˊ, ] in one's seventies (age); very old (of people) [Add to Longdo]
三九天[sān jiǔ tiān, ㄙㄢ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ, ] the twenty seven days after the Winter Solstice, reptued to be the coldest days of the year [Add to Longdo]
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, ] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution [Add to Longdo]
三角凳[sān jiǎo dèng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄥˋ, ] trestle stool; folding chair [Add to Longdo]
上下[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] up and down; top and bottom; old and new [Add to Longdo]
不主故常[bù zhǔ gù cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ ㄔㄤˊ, ] not to stick to the old conventions [Add to Longdo]
不寒而栗[bù hán ér lì, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, / ] shiver all over though not cold; tremble with fear; shudder [Add to Longdo]
不情之请[bù qíng zhī qǐng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄥˇ, / ] my presumptuous request (humble expr.); if I may be so bold to ask a favor [Add to Longdo]
不经一番风霜苦,哪有寒梅吐春芳[bù jīng yī fān fēng shuāng kǔ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄈㄢ ㄈㄥ ㄕㄨㄤ ㄎㄨˇ, na3 you3 han2 mei2 tu3 chun1 fang1, / ] No bitterness today, no sweetness tomorrow; Without the winter's cold and wind, where would the sweet spring fragrance come from? [Add to Longdo]
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, / ] agree without prior consultation; happen to hold the same view [Add to Longdo]
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely [Add to Longdo]
不齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ, 齿 / ] despise; hold in contempt [Add to Longdo]
世界性古老问题[shì jiè xìng gǔ lǎo wèn tí, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨˇ ㄌㄠˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] a problem as old as the world itself [Add to Longdo]
中国通[Zhōng guó tōng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ, / ] China watcher; an expert on China; an old China hand [Add to Longdo]
中老年[zhōng lǎo nián, ㄓㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, ] middle and old age [Add to Longdo]
久病[jiǔ bìng, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ, ] my old illness; chronic condition [Add to Longdo]
久远[jiǔ yuǎn, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄢˇ, / ] old; ancient; far away [Add to Longdo]
二十六岁[èr shí liù suì, ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] 26 years old [Add to Longdo]
五金[wǔ jīn, ˇ ㄐㄧㄣ, ] metal hardware (nuts and bolts); the five metals: gold, silver, copper, iron and tin 金銀銅鐵錫|金银铜铁锡 [Add to Longdo]
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, / ] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends [Add to Longdo]
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be [Add to Longdo]
人给家足[rén jǐ jiā zú, ㄖㄣˊ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ, / ] lit. each household provided for, enough for the individual (成语 saw); comfortably off [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] weaponry; to hold (a weapon); to wield; to rely on; to depend on; war; battle [Add to Longdo]
代扣[dài kòu, ㄉㄞˋ ㄎㄡˋ, ] to withhold tax (from employee's salary) [Add to Longdo]
代数流行[dài shù liú xíng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] (math.) manifold [Add to Longdo]
令狐[Líng hú, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨˊ, ] old place name (in modern Linyi county 臨猗縣|临猗县, Shanxi); two-character surname Linghu [Add to Longdo]
以利亚[yǐ lì yà, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Elijah (old testament prophet) [Add to Longdo]
以军[yǐ jūn, ㄧˇ ㄐㄩㄣ, / ] Israeli soldiers [Add to Longdo]
任所[rèn suǒ, ㄖㄣˋ ㄙㄨㄛˇ, ] one's office; place where one holds a post [Add to Longdo]
任职[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ, / ] hold an office or post [Add to Longdo]
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, ] squad of five soldiers; to associate with; five (banker's anti-fraud numeral); surname Wu [Add to Longdo]
伏地魔[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, ] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels [Add to Longdo]
伯父[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, ] father's elder brother; term of respect for older man [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] old; second-hand (clothes) [Add to Longdo]
伸张[shēn zhāng, ㄕㄣ ㄓㄤ, ] to uphold (e.g. justice or virtue); to promote [Add to Longdo]
伸手[shēn shǒu, ㄕㄣ ㄕㄡˇ, ] to hold out a hand; to ask for sth [Add to Longdo]
住嘴[zhù zuǐ, ㄓㄨˋ ㄗㄨㄟˇ, ] to hold one's tongue; Shut up! [Add to Longdo]
住家[zhù jiā, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄚ, ] residence; household; to reside [Add to Longdo]
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] inhabitant; householder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start [Add to Longdo]
コールドブート[こーるどぶーと, ko-rudobu-to] cold booting [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit [Add to Longdo]
ハンダ[はんだ, handa] solder [Add to Longdo]
ハンダ付けする[ハンダづけする, handa dukesuru] to solder [Add to Longdo]
フォルダ[ふぉるだ, foruda] folder [Add to Longdo]
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder [Add to Longdo]
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]
懐古的[かいこてき, kaikoteki] old fashioned [Add to Longdo]
旧バージョン[きゅうバージョン, kyuu ba-jon] old version, previous version [Add to Longdo]
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type [Add to Longdo]
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder [Add to Longdo]
障害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] fault threshold [Add to Longdo]
障害率しきい値[しょうがいりつしきいち, shougairitsushikiichi] fault-rate threshold [Add to Longdo]
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]
蔵書[ぞうしょ, zousho] stock, holdings [Add to Longdo]
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit [Add to Longdo]
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery [Add to Longdo]
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]
敷居[しきい, shikii] threshold [Add to Longdo]
敷居値ゲート[しきいちゲート, shikiichi ge-to] threshold gate, threshold element [Add to Longdo]
敷居値演算[しきいちえんざん, shikiichienzan] threshold operation [Add to Longdo]
敷居値関数[しきいちかんすう, shikiichikansuu] threshold function [Add to Longdo]
敷居値素子[しきいちそし, shikiichisoshi] threshold gate, threshold element [Add to Longdo]
保持モード[ほじモード, hoji mo-do] hold mode [Add to Longdo]
保留エリア[ほりゅうエリア, horyuu eria] holding area [Add to Longdo]
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper [Add to Longdo]
ボールド[ぼーるど, bo-rudo] bold [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中庸[ちゅうよう, chuuyou] mittlerer_Weg, goldene_Mitte [Add to Longdo]
[ほう, hou] GEHALT, BESOLDUNG [Add to Longdo]
[へい, hei] SOLDAT [Add to Longdo]
兵卒[へいそつ, heisotsu] einfacher_Soldat [Add to Longdo]
兵士[へいし, heishi] Soldat [Add to Longdo]
兵隊[へいたい, heitai] Soldat, Truppen [Add to Longdo]
[そつ, sotsu] KNECHT, GEMEINER SOLDAT, BEENDEN, ENDEN [Add to Longdo]
石部金吉[いしべきんきち, ishibekinkichi] langweiliger_Tugendbold [Add to Longdo]
軍人[ぐんじん, gunjin] Soldat, Militaer [Add to Longdo]
[きん, kin] Gold, Metall, Geld [Add to Longdo]
金ぱく[きんぱく, kinpaku] Blattgold, Goldblaettchen [Add to Longdo]
金メダル[きんめだる, kinmedaru] Goldmedaille [Add to Longdo]
金冠[きんかん, kinkan] goldene_Krone [Add to Longdo]
金塊[きんかい, kinkai] Goldklumpen, Goldbarren [Add to Longdo]
金色[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
金色[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
金色[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
金鎖[きんぐさり, kingusari] goldene_Kette [Add to Longdo]
金魚[きんぎょ, kingyo] Goldfisch [Add to Longdo]
黄金[こがね, kogane] Gold [Add to Longdo]
黄金[こがね, kogane] Gold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Old \Old\ ([=o]ld), n.
   Open country. [Obs.] See {World}. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Old \Old\, a. [Compar. {Older}; superl. {Oldest}.] [OE. old,
   ald, AS. ald, eald; akin to D. oud, OS. ald, OFries. ald,
   old, G. alt, Goth. alpeis, and also to Goth. alan to grow up,
   Icel. ala to bear, produce, bring up, L. alere to nourish.
   Cf. {Adult}, {Alderman}, {Aliment}, {Auld}, {Elder}.]
   [1913 Webster]
   1. Not young; advanced far in years or life; having lived
    till toward the end of the ordinary term of living; as, an
    old man; an old age; an old horse; an old tree.
    [1913 Webster]
 
       Let not old age disgrace my high desire. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       The melancholy news that we grow old. --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. Not new or fresh; not recently made or produced; having
    existed for a long time; as, old wine; an old friendship.
    "An old acquaintance." --Camden.
    [1913 Webster]
 
   3. Formerly existing; ancient; not modern; preceding;
    original; as, an old law; an old custom; an old promise.
    "The old schools of Greece." --Milton. "The character of
    the old Ligurians." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Continued in life; advanced in the course of existence;
    having (a certain) length of existence; -- designating the
    age of a person or thing; as, an infant a few hours old; a
    cathedral centuries old.
    [1913 Webster]
 
       And Pharaoh said unto Jacob, How old art thou?
                          --Cen. xlvii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this use old regularly follows the noun that
      designates the age; as, she was eight years old.
      [1913 Webster]
 
   5. Long practiced; hence, skilled; experienced; cunning; as,
    an old offender; old in vice.
    [1913 Webster]
 
       Vane, young in years, but in sage counsel old.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Long cultivated; as, an old farm; old land, as opposed to
    {new} land, that is, to land lately cleared.
    [1913 Webster]
 
   7. Worn out; weakened or exhausted by use; past usefulness;
    as, old shoes; old clothes.
    [1913 Webster]
 
   8. More than enough; abundant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If a man were porter of hell gate, he should have
       old turning the key.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Aged; antiquated; hence, wanting in the mental vigor or
    other qualities belonging to youth; -- used disparagingly
    as a term of reproach.
    [1913 Webster]
 
   10. Old-fashioned; wonted; customary; as of old; as, the good
     old times; hence, colloquially, gay; jolly.
     [1913 Webster]
 
   11. Used colloquially as a term of cordiality and
     familiarity. "Go thy ways, old lad." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {Old age}, advanced years; the latter period of life.
 
   {Old bachelor}. See {Bachelor}, 1.
 
   {Old Catholics}. See under {Catholic}.
 
   {Old English}. See under {English}. n., 2.
 
   {Old Nick}, {Old Scratch}, the devil.
 
   {Old lady} (Zool.), a large European noctuid moth ({Mormo
    maura}).
 
   {Old maid}.
     (a) A woman, somewhat advanced in years, who has never
       been married; a spinster.
     (b) (Bot.) A West Indian name for the pink-flowered
       periwinkle ({Vinca rosea}).
     (c) A simple game of cards, played by matching them. The
       person with whom the odd card is left is the old
       maid.
 
   {Old man's beard}. (Bot.)
     (a) The traveler's joy ({Clematis Vitalba}). So named
       from the abundant long feathery awns of its fruit.
     (b) The {Tillandsia usneoides}. See {Tillandsia}.
 
   {Old man's head} (Bot.), a columnar cactus ({Pilocereus
    senilis}), native of Mexico, covered towards the top with
    long white hairs.
 
   {Old red sandstone} (Geol.), a series of red sandstone rocks
    situated below the rocks of the Carboniferous age and
    comprising various strata of siliceous sandstones and
    conglomerates. See {Sandstone}, and the Chart of
    {Geology}.
 
   {Old school}, a school or party belonging to a former time,
    or preserving the character, manner, or opinions of a
    former time; as, a gentleman of the old school; -- used
    also adjectively; as, Old-School Presbyterians.
 
   {Old sledge}, an old and well-known game of cards, called
    also {all fours}, and {high, low, Jack, and the game}.
 
   {Old squaw} (Zool.), a duck ({Clangula hyemalis}) inhabiting
    the northern parts of both hemispheres. The adult male is
    varied with black and white and is remarkable for the
    length of its tail. Called also {longtailed duck}, {south
    southerly}, {callow}, {hareld}, and {old wife}.
 
   {Old style}. (Chron.) See the Note under {Style}.
 
   {Old Testament}. See {Old Testament} under {Testament}, and
    see {tanak}.
 
   {Old wife}. [In the senses
     b and
     c written also {oldwife}.]
     (a) A prating old woman; a gossip.
 
          Refuse profane and old wives' fables. --1 Tim.
                          iv. 7.
     (b) (Zool.) The local name of various fishes, as the
       European black sea bream ({Cantharus lineatus}), the
       American alewife, etc.
     (c) (Zool.) A duck; the old squaw.
 
   {Old World}, the Eastern Hemisphere.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Aged; ancient; pristine; primitive; antique; antiquated;
     old-fashioned; obsolete. See {Ancient}.
     [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 o
 
 1. (kıs.) ocean, October, Ohio, old, older.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top