Search result for

*obstacles*

(63 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: obstacles, -obstacles-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And encourage you to remove the obstaclesและขอให้คุณฟันฝ่าอุปสรรค Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
The sea is the immense one space of freedom that the animals they cover to his way, without obstacles, from one continent to other.ทะเลอันแสนกว้างใหญ่ต่างเปิดโล่ง สรรพสัตว์ท่องเที่ยวได้ตามใจ ไม่ต้องกลัวเกะกะ Oceans (2009)
Thank you for guiding me straight and true, through the many obstacles on my path.ขอบคุณที่แนะนำ ผมอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา ตลอดเว้นทางที่มีอุปสรรคมากมาย The Book of Eli (2010)
And everyone has to play with the obstacles.แล้วทุกคนก็ต้องเล่นผ่านอุปสรรคนั้น Alpha and Omega (2010)
Within the next 60 minutes, you must stay upon the path of learning and traverse a series of obstacles to obtain access to your wife, who you have also deceived.เรียนรู้และเอาชนะบรรดาอุปสรรค สามารถที่จะไปถึงภรรยาของเขา / คุณก็หลอกลวง ถ้าคุณไปไม่ถึงตรงนั้น พอเวลาหมด Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I have chosen Miley Cyrus' "The Climb," because it's about overcoming obstacles and beating the odds.ฉันเลือก "The Climb" ของไมลี่ย์ ไซรัส เพราะมันพูดถึงการก้าวข้ามอุปสรรค Laryngitis (2010)
But no heroine gets her happy ending without overcoming some obstacles, and this wedding will be no exception.แต่นางเอกก็ไม่สามารถจบ อย่างสวยงามได้ ถ้าไม่มีอุปสรรคมาขวาง และงานแต่งนี้ ก็ไม่มีข้อยกเว้น Yes, Then Zero (2011)
Our obstacles are a guard and a security door that only opens from the inside.อุปสรรคของเราคือยามหนึ่งคน และ ประตูป้องกัน ซึ่งจะเปิดจากข้างในเท่านั้น Scott Free (2011)
Prioritize the obstacles to your end goal.จัดลำดับอุปสรรคไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของคุณ Loyalty (2011)
Your father he has lived a life of obstacles...เขามาถึงจุดนี้ด้วยการผ่านอุปสรรคมามากมาย My Princess (2011)
So I just need to be equipped with the necessary skill sets, guns, training, weapons, fighting, in case I encounter any obstacles that need to be defeated.ผมก็เลยต้องเตรียมตัว ทั้งปืน การฝึกซ้อม อาวุธ และการต่อสู้ เผื่อว่าเจอเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องเอาตัวรอด Safety Not Guaranteed (2012)
You two are gonna face a lot of obstacles, but I'm not gonna be one of 'em.พวกเธอจะต้องเผชิญกับอุปสรรคอีกมากมาย แต่ฉันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อเธอหรอกนะ Cross Rhodes (2012)
You ran into obstacles with your breath work, and your diction wasn't crisp enough to handle what is arguably Sondheim's most challenging work.เธอพบกับอุปสรรคเกี่ยวกับการแบ่งลมหายใจของเธอ และคำพูดของเธอยังไม่คมชัดเพียงพอ ที่จะรับมือกับ arguably Sondheim's\ ที่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุด Nationals (2012)
Now he's put obstacles in your path, and like all this debris after the storm, it's up to you to make clear that path again.ขณะนี้พระองค์นำอุปสรรค มากั้นขวางหนทางของลูก และก็เหมือนกับเศษซากพวกนี้ ที่มาหลังจากพายุ ขึ้นอยู่กับลูกที่จะทำให้หนทางนั้น ไร้อุปสรรคกีดขวางอีกครั้ง I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
On the surface there are all these obstacles.ในเบื้องหน้า พวกเขาทั้งหมดก็ต่างกีดกันฉัน Worth (2012)
Yeah, I mean, there might be a few obstacles with that.ใช่ ผมหมายถึง มันอาจจะ มีอุปสรรคเล็กน้อย Bridesmaid Up! (2012)
Plan out my path, identify the obstacles, visualize the next six months, one year, five years...วางแผนเส้นทางชีวิตตัวเองทั้งหมด ชี้ชัดถึงอุปสรรค จินตนาการถึงหกเดือนข้างหน้า Revelations (2012)
That this life is a boot camp, that we must persevere through all the obstacles and hardships to earn our way into the next life.เธอว่ามันเหมือนการมาเข้าค่าย ที่เราต้องฝ่าฟัน ผ่านอุปสรรคต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อม ไปมีชีวิตในภพต่อไป Odd Thomas (2013)
What if there's obstacles?สิทธิพิเศษในการคุ้มครอง แล้วถ้ามีปัญหาล่ะ American Hustle (2013)
What will you do? Obstacles...- คุณจะทำยังไง American Hustle (2013)
We are prepared to overcome any obstacles.- ปัญหาเหรอ American Hustle (2013)
When you're determined to reach your goal, obstacles don't scare you away... (Curtain rings swoosh)-ตอนที่คุณมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของคุณ อุปสรรค์ ไม่สามารถทำให้คุณกลัวได้ (เปิดม่าน) Endgame (2013)
Despite facing a ton of obstacles, he's a living example of embracing... n-n-no, celebrating...แม้ว่าจะต้องเจออุปสรรคมากมาย เขาคือตัวอย่างของการมีชีวิตที่กอดเก็บ Wonder-ful (2013)
All of a sudden, no more obstacles.ในตอนนี้ มันก็มีอุปสรรคอีกไม่เยอะแล้ว The Sun (2013)
I have a lot of obstacles to overcome.ฉันมีอุปสรรคที่ต้องเอาชนะอีกมากมาย Episode #1.8 (2013)
See me counting the obstacles we must overcome.หน้าของคนที่กำลังนับจำนวนอุปสรรค ที่เขาต้องก้าวข้าม Episode #1.13 (2013)
There are no scientific or technological obstacles to protecting our world and the precious life that it supports.ไม่มีอุปสรรคทางวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีที่มี ที่จะปกป้องโลกของเรา และชีวิตที่มีค่าที่จะสนับสนุน The World Set Free (2014)
I hope that we can find a common ground break through obstacles that may have kept us apart.ฉันหวังว่าเราสามารถ หาพื้นดินทั่วไป ฝ่าอุปสรรคที่อาจจะทำให้เราห่างกัน Contact (1997)
And I proved a man too today overcoming all my obstaclesวันนี้ฉันได้รับการพิสูจน์คน การเอาชนะอุปสรรคของฉันทั้งหมด GTO (1999)
I will have an immortal love that overcomes all obstaclesหนูจะมีความรักอมตะ ที่อยู่เหนืออุปสรรคใดๆ Ing (2006)
I guess the thing I've spent more time on than anything else in this slide show is trying to identify all those things in people's minds that serve as obstacles to them understanding this.ผมคิดว่าสิ่งที่ผมใช้เวลามากกว่าเรื่องอื่นใด ในการบรรยาย คือการพยายามระบุ บรรดาสิ่งที่อยู่ในใจของผู้คน An Inconvenient Truth (2006)
No matter what obstacles you throw my way, I'll accept themไม่ว่าท่านจะลงโทษฉันยังไง ฉันก็จะยอมรับมัน ขอเพียงอย่าเอาฮิโระไปเลยค่ะ Koizora (2007)
We will eliminate all obstacles for you.เราจะกำจัดสิ่งกีดขวางทั้งหมดให้คุณ Eagle Eye (2008)
I can see all obstacles in my way~ I can see no obstacles in my way ~ Thelma & Louise (1991)
I can see all the obstacles in my way gonna be a bright bright sunshiny day it's gonna be a bright bright sunshiny dayI can see all the obstacles in my way gonna be a bright bright sunshiny day it's gonna be a bright bright sunshiny day Crash Into Me: Part 1 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obstaclesHe did the work in spite of many obstacles.
obstaclesHe has overcome many obstacles.
obstaclesHe refused to quit despite many obstacles.
obstaclesHe surmounted the obstacles with great effort.
obstaclesHe went forward in the face of many obstacles.
obstaclesHigh tariffs are the chief obstacles to free trade.
obstaclesIn other words physical obstacles, perhaps unknown to the original surveyor and engineer, requiring alterations to be made in order to surmount them.
obstaclesThe obstacles to our progress have been removed at last.
obstaclesThe pioneers have overcome a series of obstacles.
obstaclesWe must go forward getting the better of all obstacles.
obstaclesWe pushed ahead despite the obstacles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ามรสุม[V] go through heavy obstacles, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, ฟันฝ่า, Example: รัฐบาลคาดว่าอีก 2 - 3 ปี ก็จะฝ่ามรสุมเหล่านี้ไปได้, Thai definition: ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมามาก
ตลอดรอดฝั่ง[ADV] tide over, See also: pull through, through obstacles, through the end, safe and sound, thoroughly clear, Example: พวกเราต้องทำงานนี้ไปให้ตลอดรอดฝั่ง เพื่อลบคำสบประมาทของบางคน, Thai definition: ผ่านอุปสรรคมาจนถึงจุดหมายปลายทางได้
รื้อถอน[V] pull down, See also: demolish, remove(obstacles), Example: เมื่อมีการก่อสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมา ซากโบราณสถานต่างๆ ก็ถูกรื้อถอนออกไปจนหมดสิ้น
ขวาก[N] spike, See also: thorns, obstacles, caltrop, caltrap, Example: เขาโปรยขวากไว้บนพื้นดินเพื่อดักศัตรู, Thai definition: ไม้หรือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตำผู้ผ่านเข้าไป
แทรกซ้อน[V] cause complications, See also: create side issues, raise obstacles, deliberately complicate an issue, Syn. แทรก, Example: คนเรามีอยู่มากที่เป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัว จนกระทั่งเกิดโรคอื่นแทรกซ้อนจึงจะรู้ตัว, Thai definition: ลักษณะที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อีกสิ่งหนึ่งกำลังเกิดอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวาก[n.] (khwāk) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap   FR: épieu [m] ; herse [f]
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfang) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear   

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSTACLES    AA1 B S T AH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstacles    (n) (o1 b s t @ k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}obstacle | obstacles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
百難[ひゃくなん, hyakunan] (n) all obstacles; all sorts of trouble [Add to Longdo]
万障[ばんしょう, banshou] (n) all obstacles [Add to Longdo]
万難[ばんなん, bannan] (n) many obstacles; innumerable difficulties [Add to Longdo]
無碍;無礙[むげ, muge] (adj-na,n) free from obstacles [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留难[liú nàn, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄢˋ, / ] to make sth difficult; to create obstacles [Add to Longdo]
越障[yuè zhàng, ㄩㄝˋ ㄓㄤˋ, ] to surmount obstacles; assault course for training troops [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top