Search result for

*o*

(1311 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: o, -o-
Possible hiragana form: *お*
Longdo Dictionary อิตาลี (IT) - ไทย (TH)
ciao (n ) สวัสดี ลาก่อน

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
24-hour flu (n ) โรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะ (Stomach Flu) หรือ (24-Hour Flu)
alkylphenol (n ) a family of organic compounds obtained by the alkylation of phenols. The term is usually reserved for commercially important propylphenol, butylphenol, amylphenol, heptylphenol, octylphenol, nonylphenol, dodecylphenol and related "long chain alkylphenols" (LCAPs). Methylphenols and ethylphenols are also alkylphenols, but they are more commonly referred to by their specific names, cresols and xylenols.
Arachnophobie (n name ) โรคกลัวแมงมุม
attention deficit disorder (n ) โรคสมาธิ
axonemeเส้นกลางของ chromosome
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -
braxton hick contraction (n ) การเจ็บเตือนก่อนคลอด (เจ็บท้องก่อนปวดท้องคลอดจริงๆ)
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม
caesarian section (n ) การผ่าท้องทำคลอด
code (vi ) หัวใจหยุดเต้น
Contra-indicationสิ่งขัดแย้ง, ข้อบ่งห้าม(ใช้)
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)
Door guardian (name ) ผู้พิทักษ์ประตู, ยามเฝ้าประตู
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
aberrantion (n name ) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable
anorak (slang ) a person who has a very strong interest, perhaps obsessive, in niche subjects. This interest may be unacknowledged or not understood by the general public
arduous (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ปีนยาก
atheoretical (adj ) Unrelated to or lacking a theoretical basis
cerrado[cer-ra-do] It is the vast tropic savana ecoregion of Brazil
cesspoolA filthy, disgusting, or morally corrupt place.
chelation (n ) (med) the process of removing a heavy metal from the bloodstream by means of a chelate as in treating lead or mercury poisoning The process of forming a ring by forming one or more hydrogen bonds
contextuallythe parts of a discourse that surround a word or passage and can throw light on its meaning the interrelated conditions in which something exists or occurs : environment, setting
depoliticizeless politic
descend onarrive in hordes
desnisines[dez-mə-ˌsōm] (n adj ) a specialized structure of the cell membrane especially of an epithelial cell that serves as a zone of adhesion to anchor contiguous cells together
discretization[[dih-skree-tuh-zey-sjuhn]] (n ) 1. the act or process of making mathematically discrete. 2. the process of dividing a geometry into finite elements to prepare for analysis.

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
aboutbit, small piece
acholieacholous, acholi, absence of bile in the gall bladder (Medical)

Longdo Dictionary ภาษาลาว (LA) - ลาว (LA) (UNAPPROVED version -- use with care )
absorption

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administration การบริหาร
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว
don't seeอย่ามัวแต่มอง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์
bloatware (n ) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น
commitment (n ) พันธสัญญา
conerstone (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) หิน
custom (n ) ภาษีศุลกากร
day to dayวันต่อวัน

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
biotechnology (n ) 生物工学

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bring tobring about

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
cardioversion (n ) a medical procedure by which an abnormally fast heart rate or cardiac arrhythmia is converted to a normal rhythm, using electricity or drugs. Synchronized electrical cardioversion uses a therapeutic dose of electric current to the heart, at a specific moment in the cardiac cycle. Pharmacologic cardioversion, also called chemical cardioversion, uses antiarrhythmia medication instead of an electrical shock.

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
CPOE (org ) computerized physician order entry

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
cram school[じゅく] (n ) 塾
See also: S. tutoral school,

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
de EHBO-kist (n ) ยาประจำบ้าน

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เขมร (KH) (UNAPPROVED version -- use with care )
death note (n ) death note

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
dios miooh my god

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami(n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/1.wav>
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doremi(n) ดู dorami
modern(adj) ทันสมัย
old(adj) เก่า
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
boy(n) เด็กผู้ชาย
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
rule of law(n) หลักนิติธรรม
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
coordinate(v) ประสานงาน
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
carambola(n) มะเฟือง
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
rose apple(n) ชมพู่
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
biologyชีววิทยา
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
workaround(n jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ
lance corporal(n) สิบตรี
cough up(vi slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
O[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
o[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
do[VT] จัดการ, See also: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม, Syn. manage, deal with, behave, act
do[VI] เดินทาง, See also: วิ่ง, Syn. travel
do[VI] พอเพียง, See also: เหมาะสมกัน
do[VT] มีพอเพียง, See also: เหมาะสม, Syn. be suitable for
do[VT] ลงโทษ
do[VT] เลียนแบบ
do[VT] แวะเยี่ยม, See also: แวะเที่ยว
do[VT] ศึกษา, See also: ทำงาน, เรียนรู้, Syn. study, take up
do[VT] เสพยา
go[VI] ไป, See also: ไป, เคลื่อนไป, ออกไปถึง, มาถึง, Syn. arrive, depart;
go[VI] ผ่านไป (เวลา), See also: ล่วงเลยไป
go[VI] บรรลุ, Syn. succeed, Ant. fail
go[VI] เลิก, See also: ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น, Syn. terminate
go[VI] หมด, See also: ถูกใช้หมด, หมดอายุ, Syn. be spent, transpire
go[VI] ลาออก
go[VI] ส่งเสียง
go[N] หมากล้อม
ho[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ เรียกร้องความสนใจ
KO[N] การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง (มาจากคำว่า knockout เป็นคำไม่เป็นทางการ), See also: การน๊อคคู่ต่อสู้, Syn. knockout
KO[VT] ชกให้ล้มลง (มาจากคำว่า knockout), Syn. knock out
MO[ABBR] คำย่อของ Missouri
mo[N] ชั่วขณะ, Syn. moment
no[DET] ไม่มี, Syn. not
no[ADV] ไม่, See also: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้, Syn. absolutely not, Ant. yes
ob[PRF] ด้าน, See also: ก่อน, ในทาง
OD[VI] ใช้เกินขนาด, Syn. overdose
OD[SL] ตายเพราะได้รับยาเกินขนาด
of[PREP] ของ, See also: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
oh[INT] คำอุทานแสดงความตกใจ
oi[INT] คำอุทานแสดงความไม่พอใจ
OJ[SL] น้ำส้ม (มาจาก orange juice)
OK[INT] เห็นด้วย, See also: ตกลง, Syn. yes, all right, okay, Ant. no
OK[INT] ใช้วางหลังประโยคบอกเล่าเพื่อถามว่าเห็นด้วยหรือตกลงหรือไม่
OK[ADJ] ที่พอให้ผ่านได้, See also: ที่ดีพอควร, พอใช้ได้
OK[ADJ] ที่ยอมให้ได้
OK[ADV] อย่างดีพอสมควร
OK[VT] ยินยอม, See also: อนุมัติ, ยอมรับ
OK[N] การเห็นด้วย, See also: การอนุมัติ, การยอมรับ
OK[SL] ตกลง, Syn. okay
on[PREP] บน, Syn. upon, Ant. off
on[PREP] ที่ (ใช้บอกสถานที่)
on[PREP] (ติด) ไว้ที่, See also: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่
on[PREP] ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)
on[PREP] อยู่ในระหว่าง
on[PREP] เกี่ยวกับ, See also: ในเรื่อง
on[PREP] ในสภาพ, See also: ในลักษณะ, ในอาการที่
on[PREP] โดย (วิธีการ), See also: ด้วย
on[PREP] ทาง (ทิศทาง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
a. of f.abbr. Admiral of the Fleet จอมพลเรือ
a.o.c.abbr. Air Officer Commander
a.p.o.abbr. Armay Post Office
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
a/oabbr. account of (บัญชีของ)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
aaronic(แอร็อน' นิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ Aaron
aaronical(รอน' นิคัล) adj. Aaronic, pontifical
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว์
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
abloom(อะบลูม) adj., adv. กำลังบาน
ablution(แอบลู' เชิน) n. การชำระล้าง,การลงสรง, Syn. bathing,bath, washing
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
abnorabbr. abnormal
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abdomen(n) ท้อง
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abjection(n) สภาพที่น่าอนาถ,สภาพที่น่าเวทนา,สภาพที่น่าสังเวช
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abloom(adj) บานสะพรั่ง
abloom(adv) กำลังบานสะพรั่ง
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
abode(vt) pt และ pp ของ abide
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abort(vt) ทำแท้ง,รีดลูก
aborticide(n) การทำแท้ง
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
abound(vi) มาก,อุดมสมบูรณ์,ดกดื่น,ดาษดื่น
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก
abrogation(n) การเพิกถอน,การยกเลิก
abscond(vi) หนี
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent tooth; secondary toothฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeable; pervious-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable rockหินเนื้อฟ่าม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeationการซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Permian Periodยุคเพอร์เมียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poisoning, food; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, mercury; mercurialismภาวะพิษปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
poke gun; push gunปืนกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
polar๑. -ขั้ว๒. เส้นเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar angleมุมเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar axisแกนเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar coordinatesพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar curveเส้นโค้งเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
private householdครัวเรือนส่วนบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
private international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [ดู jus civile ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudolithiasisอาการเสมือนเป็นนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudomembranous candidiasisโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudonymนามแฝง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudoparalysisอัมพาตเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoparaphysesเส้นแทรกเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoparenchymaพาเรงคิมาเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoperitheciumเพอริทีเซียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoplakton; epiplanktonแพลงก์ตอนเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pseudoplasmodiumพลาสโมเดียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
provocationการยั่วยุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provocation test; test, challengeการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provocative-ยั่ว, -เร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal-ต้น, -ส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximalด้านโคน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal contactสัมผัสประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal phalanxกระดูกนิ้วท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal surface๑. ด้าน(ฟัน)ประชิด๒. พื้นผิว(ฟัน)ประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximateใกล้เคียง, ประชิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paeon; paeonic footคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paeonic foot; paeonคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Page Down key; PgDn keyแป้นเลื่อนหน้าลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Page Down key; PgDn keyแป้นเลื่อนหน้าลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piriform; pyriform-รูปชมพู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pisiform-รูปเมล็ดถั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pisiform-รูปเมล็ดถั่ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pisolithเม็ดแบบถั่ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pistillate flower; carpellated flowerดอกเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Recordingsแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า &quot;สื่อการเรียน&quot; เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ &quot;สื่อการสอน&quot; เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ &quot;สื่อการเรียนการสอน&quot; หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ
 • สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย
 • ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา, การประยุกต์เอาระเบียบวิธีการ แนวความคิดต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลิตผลอันเกิดจากผลของวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pronouncing dictionaryพจนานุกรมคำอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer-Based Trainingการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Modelการศึกษาแบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Language dictionaryพจนานุกรมภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Asynchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบไม่ประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา , กิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา  [เทคโนโลยีการศึกษา]
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cognitivismหลักทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Contentเนื้อหา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Subject reference booksหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Congnitive Domainด้านพุทธิปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Slang dictionaryพจนานุกรมคำสะแลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Affective Domainด้านจิตใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Psychimator Domainด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย, ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reactive Domainด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ont>ont>
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Follow-up and Remediationติดตามผลและการซ่อมเสริม [เทคโนโลยีการศึกษา]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Critical Path Methodวิธีวิถีวิกฤติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ergonomicsการยศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Plotterเครื่องวาด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Encryptionการเข้ารหัสลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Transponderช่องรับส่งผ่านสัญญาณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compilerตัวแปลโปรแกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Iconสัญรูป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Protocolเกณฑ์วิธี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Drag and dropลากแล้วปล่อย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Asynchronousไม่ประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronousประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual classroomห้องเรียนเสมือน,
ห้องเรียนเสมือน
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Macromedia Authorwareมาโครมีเดียออเธอร์แวร์ [TU Subject Heading]
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Softwareส่วนชุดคำสั่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constantly (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
European Council (name ) คณะกรรมการยุโรป
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
metabolites
metabolites
Ramification[ra-mə-fə-ˈkā-shən] (n ) ผลม,ผลที่ตามมา,ผลสรุป,ผลที่เกิดขึ้น
See also: S. consequence,outgrowth,
show-cause notice (n ) หนังสือชี้แจงข้อมูล
zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
'bout (slang ) คำย่อของ about ;เป็นภาษาไม่เป็นทางการมักใช้บนอินเทอร์เน็ต ( * w *m iiiita)
See also: S. about,
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ - เน้นเสียงที่คำแรก ] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น ตัวอย่าง 1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict - black tie only. การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น 2. Thai students have a very strict dress code when they go to school. นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
*electric toothbrush* (n ) แปรงสีฟันไฟฟ้า
*igantisch; riesig; wahnsinnig groß; enorm {adj}; * (adj) extremely large
*institution*กฎระเบียบที่ตราขึ้นใช้บังคับ
*oldest* (adj ) เก่าที่สุด, แก่ที่สุด
*shoe cabinet* (n ) ตู้เก็บรองเท้า, ตู้ใส่รองเท้า
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
*tortilla* (n ) แผ่นแป้งตอติญ่า
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
-responsible- (vi vt aux. verb ) รับผิดชอบ
. Formally[ฟอร์มอลลี่] ( ) ที่จริงแล้ว
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a Business-To-Businessการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
a chip off the old block (phrase ) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
a couple of days ( ) สองวัน
See also: S. 2 days,
a cut above (n) มีความเหนือกว่า
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
a hold-up (n ) การปล้น
a sense of occasiona sense of occasion / Mostly used in UK / the feeling people have when there is a very important event or celebration: The decorations, flowers, and crowds gave the town a real sense of occasion. a sense of occasion / หลักๆใช้ในสหราชอาณาจักร์ / ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อการเฉลิมฉลองหรือเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น การประดับประดาต่างๆทั้งดอกไม้และฝูงชนที่แออัดทำให้ตัวเมืองเป็นที่ตื่นตาตื่นใจไปหมด
a stone's throw from (idiom ) ไม่ไกล, ระยะใกล้ๆ, ระยะทางที่ก้อนหินขว้างไปได้
a world firstครั้งแรกในโลก
abalone (n ) หอยเป๋าฮื้อ
abdicated emperor (n) จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร.-emperorship n.
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
About to (slang ) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived. Those students are about to read novels.
abrasion (n) รอยขีด--ในการถ่ายรูป หมายถึง รอยถลอก ขีดข่วน หรือตำหนิ เกิดขึ้นโดยการสัมผัสบนผิวที่เคลือบด้วยน้ำยาหรือเนื้อแผ่นฟิล์ม
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
absorbed dose (n) ปริมาณรังสีดูดซึม--ปริมาณพลังงานรังสีนิวเคลียร์(หรืออนุภาคไออน) ที่แผ่ออกมาซึ่งหน่วยมวลของวัตถุรับไว้ หน่วยพลังงานรังสีนี้เรียกว่า "แรด"
Absorbierung {f}[แอฟซอปแบ้น] (vt) ค่าการดูดกลืนแสง
Absorption (n) ฌาณ(อารมณ์ของสมาธิอันแน่วแน่)
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)
accept mortgageรับจำนอง
Accessoire {n} | Accessoires {pl}[แอคเซสซรี่] (n) ตกแต่ง
accessory (n) เครื่องประดับ
accommodate (vt) บรรจุ, บรรทุก
account receivable (n) ลูกหนี้การค้า
accountability (n) ตรวจสอบได้
accountability (n) ความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But yeah.Aber in Ordnung. Shades of Grey (2000)
I'm ready.Ich bin bereit für diese Mission. Shades of Grey (2000)
Major Carter has accepted my command with no problem, sir.Major Carter hat mein Kommando akzeptiert. Shades of Grey (2000)
But I'm afraid Dr Jackson and the Jaffa have not.Aber Dr. Jackson und der Jaffa nicht. Shades of Grey (2000)
- (knock at door)- (Klopfen) Shades of Grey (2000)
Jack, come in.Jack, kommen Sie herein. Shades of Grey (2000)
- You know Colonel Makepeace. - Yeah.- Sie kennen Colonel Makepeace? Shades of Grey (2000)
- How's the retirement going?Wie ist der Ruhestand denn soShades of Grey (2000)
- Uh... great.Wirklich großartig. Shades of Grey (2000)
I'm bored out of my skull, sir.- Ich langweile mich einfach zu Tode. Shades of Grey (2000)
Would you like me to leave, Jack?- Soll ich rausgehen, Jack? Shades of Grey (2000)
- We're not finished, Colonel Makepeace.- Wir sind noch nicht fertig, Makepeace. Shades of Grey (2000)
Jack, I don't know...- Also ich weiß nicht... Shades of Grey (2000)
You remember that woman I told you about on Edora?- Ich erzählte Ihnen doch von Laira. Shades of Grey (2000)
Laira was her name. - Yes.- Die Frau auf Edora. Shades of Grey (2000)
- I promised her I'd come back some day.- Ja? Ich versprach ihr zurückzukommen. Shades of Grey (2000)
If I agree to do this, you know I can't give you a GDO.Ich kann Ihnen aber kein GDO geben. Shades of Grey (2000)
I had to keep up the act. - It's... I understand.- Ich musste dir etwas vorspielen. Shades of Grey (2000)
That means you can never return to Earth through the gate.Sie können also nie wieder durchs Tor zurückkehren. Shades of Grey (2000)
Colonel...Colonel... Shades of Grey (2000)
Colonel O'Neill. It is an honour, sir.Colonel O'Neill, es ist uns eine Ehre. Shades of Grey (2000)
Well, acquiring what we need to defend our planet.- Wir besorgen nur, was wir brauchen. Shades of Grey (2000)
Would you care to take a gander at one of our latest acquisitions?Wollen Sie unsere letzte Beute beäugen? Shades of Grey (2000)
- What do you think? - Just brought it back.- Was halten Sie davon? Shades of Grey (2000)
- It's an anti-gravitation device.- Es ist ein Anti-Gravitationsgerät. Shades of Grey (2000)
- Lieutenant Clare Tobias, sir.- Lieutenant Clare Tobias, Sir. Shades of Grey (2000)
- Tobias. Jack O'Neill.- Tobias, Jack O'Neill. Shades of Grey (2000)
If it's all right, sir, I'll leave you in the lieutenant's very capable hands.Sir, ab hier übernimmt Lieutenant Tobias. Shades of Grey (2000)
It uses superconducted gyroscopic action to generate an anti-gravitational field...Durch gyroskopische Kraft erzeugt es... - ..ein Anti-Gravitationsfeld... Shades of Grey (2000)
- Major Carter.- Major Carter. Shades of Grey (2000)
Oh.Oh. Shades of Grey (2000)
My job is to examine some of the larger items we acquire. The ones too big to be transported back to Earth.Ich untersuche die größeren Gegenstände,... ..die wir nicht transportieren können. Shades of Grey (2000)
See if we can backwards-engineer them and send the plans home to Maybourne.Ich analysiere sie und schicke die Pläne an Colonel Maybourne. Shades of Grey (2000)
Sir, Colonel Maybourne would like to talk to you.- Colonel Maybourne möchte Sie sprechen. Shades of Grey (2000)
Yeah?- Ich komme. Shades of Grey (2000)
Tobias.Tobias... Shades of Grey (2000)
Jack! I see you made it in one piece.Jack, Sie sind also gut angekommen. Shades of Grey (2000)
- It's swell, Harry.- Toll, Harry. Shades of Grey (2000)
We do what we can to make it comfortable.Wir bemühen uns um eine gemütliche Atmosphäre. Shades of Grey (2000)
I have your first mission. - Planet PX3-595.Ich habe Ihren ersten Auftrag, Colonel. Shades of Grey (2000)
- About time we got one of those things.Planet PX3-595. Darauf warten wir schon lange. Shades of Grey (2000)
SG-9 was unable to negotiate to get the device.Das SG-9 konnte das Gerät durch Verhandlungen nicht bekommen. Shades of Grey (2000)
Good luck, Colonel.- Viel Glück, Colonel. Shades of Grey (2000)
- And, Colonel, just a reminder.Und Colonel, denken Sie daran. Shades of Grey (2000)
Maybourne had the coordinates right, but his timing sucked!- Maybournes Timing war katastrophal. Shades of Grey (2000)
So if someone gets in your way, do what you have to do.Wenn Ihnen jemand in die Quere kommt, dann tun Sie, was Sie tun müssen. Shades of Grey (2000)
OK, the mouth of the cave we're gonna hit is 50 metres at two o'clock from the gate.Der Höhleneingang liegt auf zwei Uhr, 50 Meter vom Tor entfernt. Shades of Grey (2000)
The primitive locals are called Tiernods.Die Tiernods sind primitiv. Shades of Grey (2000)
They use 'em to hide from predators.Sie verstecken sich dort vor Raubtieren. Shades of Grey (2000)
If a predator goes into the cave, Tiernods use the device we're after to vanish.Mit dem Gerät, das wir uns jetzt holen, können die Tiernods... Shades of Grey (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
o10000 dollars was paid to him.
o$100 will cover all your expenses for the trip.
o10 people were packed into the small room.
o1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
o1980 was the year when I was born.
o1995 model of a car.
o1. Finely chop the chicken breast meat.
o2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
o2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
o2. Cut the radishes into long sticks.
o2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
o2. Sew together the shoulder of the garment body.
o3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
o3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
o400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
o400 million people speak English as their first language.
o4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
o4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
o4-speed automatic transmission is available as an option.
o500 policemen were put on strict alert.
o5 dollars and 65 cents an hour.
o5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
o5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
o60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
o600 problems will be tough going.
o67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
o80% of all English words come from other languages.
o80% of all information in the world's computers is in English.
o82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
oA 10% tax will be withheld from the payment to you.
oA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
oA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
oA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
oA 6% yield is guaranteed on the investment.
o... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
oA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
oA baby boy was born to them.
oA baby comes to chew foods.
oA baby craves its mother's milk.
oA baby deer can stand as soon as it is born.
oA baby does not know good or evil.
oA baby has no knowledge of good and evil.
oA baby has no moral compass.
oA baby is incapable of taking care of itself.
oA baby was born to them.
oA bad carpenter quarrels with his tools.
oA bad carpenter quarrels with his tools. [Proverb]
oA bad cold caused the singer to lose his voice.
oA bad cold confined her to her bed.
oA bad cold has kept me from studying this week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังกล่าวข้างต้น[PRON] abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
การงดออกเสียง[N] abstention, Ant. การออกเสียง, Thai definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
ตามกฎหมาย[ADV] according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
เทคโนโลยีสมัยใหม่[N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
ฮอร์โมนเพศชาย[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
แต่บางที[ADV] at other times, Syn. บางที, บางคราว, บางครั้ง, Ant. เสมอ, สม่ำเสมอ, Example: ชาวไร่ควรจะแบ่งชนิดของฝ้ายตั้งแต่ตอนเก็บจากไร่ แต่บางทีชาวไร่อาจเก็บรวมกันก่อนที่จะแบ่งก็ได้
ในบางกรณี[DET] at some point, Syn. บางกรณี, Ant. ในทุกกรณี, ทุกกรณี, Example: ในบางกรณี ภาษีนำเข้าของวัตถุที่ยังประกอบไม่เสร็จกลับมีอัตราสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
อำนาจหน้าที่[N] authority and function, Example: การขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณา, Thai definition: อำนาจและหน้าที่
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ[N] automatic transmission car, Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้, Ant. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก, Example: รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา, Count unit: คัน, Thai definition: รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
บาร์โค้ด[N] bar code, See also: bar-code, barcode, Example: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น, Count unit: อัน, Thai definition: รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ไบโอเทคโนโลยี[N] biotechnology, Thai definition: เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
สาขาสำนักงาน[N] branch office, Syn. สาขา, สาขาย่อย, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ, Count unit: สาขา, Thai definition: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
กรณีจำเป็น[N] case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count unit: กรณี
คำรับสารภาพ[N] confession, Example: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก, Thai definition: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
ร่างสัญญา[N] draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count unit: ฉบับ
อี-คอมเมิร์ช[N] E-Commerce, Syn. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, Example: อี-คอมเมิร์ชจะช่วยให้บริษัทเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าแต่ละรายได้ดีขึ้น โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่หรืออุปกรณ์ใดๆ
เพื่อประโยชน์ของ[V] for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
ริบทรัพย์สิน[V] forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน[N] fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
โลกาภิวัตน์[N] globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
เจตนาบริสุทธิ์[N] honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
ระหว่างชาติ[ADJ] international, Syn. ระหว่างประเทศ, Example: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
ระหว่างประเทศ[ADJ] international, Syn. ระหว่างชาติ, Example: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ยาฉีด[N] intravenous drug, See also: intravenous injection, Example: การคุมกำเนิดมีหลายวิธี เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย ยาฝังใต้ผิวหนัง การทำหมันหญิงและชาย, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด
ที่พึ่งสุดท้าย[N] last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
มากยิ่งขึ้น[ADV] more and more, Ant. ลดน้อยลง, ลดลง, Example: ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของซีดีนี้เอง ทำให้คุณได้รับอรรถรสแห่งเสียงเพลงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น, Thai definition: มากขึ้นกว่าเดิม
รถจักรยานยนต์[N] motorcycle, Syn. รถเครื่อง, จักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์, Example: จอมกระโดดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตาผม, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์
รายได้สุทธิ[N] net income, Example: แต่ละเดือนๆ ครอบครัวเรามีรายได้สุทธิ 30,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย หรือรายได้หลังจากหักค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
ในนามของ[ADV] on behalf of, Example: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)
ในอีกกรณีหนึ่ง[DET] on the other hand, Syn. อีกกรณีหนึ่ง
ยากิน[N] oral drug, See also: oral medicine, Syn. ยาใช้ภายใน, ยารับประทาน, Ant. ยาทา, Example: ในย่านวัดโพธิ์-ท่าเตียนถือเป็นแหล่งรวมยาแผนโบราณจำพวกสมุนไพรไทย ทั้งยาน้ำ ยาเม็ด ยากินและยาทา, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน
นอกราชอาณาจักร[N] outside the Kingdom, Ant. ในราชอาณาจักร, Example: การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน, Thai definition: ภายนอกรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นอกขอบเขต[N] outside the scope of, Ant. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต, Example: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ, Thai definition: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย[N] person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
เศรษฐศาสตร์การเมือง[N] political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
อุดมการณ์ทางการเมือง[N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
สถาบันทางการเมือง[N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง[N] political liberty, Thai definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
รัฐศาสตร์[N] political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อ้างคำพูด[V] quote, Example: แหล่งข่าวอ้างคำพูดของนายทหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้, Thai definition: กล่าวถึงคำพูดที่พูดออกไป
เรียกค่าเสียหาย[V] recover damage, Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย, Ant. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ
รากศัพท์[N] root, Example: ”ภาษา” เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ “ภาษ” แปลว่าพูด, Count unit: คำ, Thai definition: รูปเดิมของคำที่ยังไม่ได้เติมอุปสรรคและลงปัจจัยหรือที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปไปด้วยประการอื่น
บาดเจ็บสาหัส[V] seriously injured, Example: นายตำรวจสองคนยิงเจ้าพ่อคนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: มีบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง
ยานอนหลับ[N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
ยาทา[N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ครองสติ[V] remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
คราคร่ำ[V] be crowded with, See also: be packed with, Syn. เนืองแน่น, Example: สถานีรถไฟคราคร่ำไปด้วยผู้คน
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความใกล้ชิด[N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ความเข้มแข็ง[N] strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดิเรก[n.] (adirēk) EN: hobby   FR: hobby [m]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอก[n.] (aēk) EN: yoke   
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting   
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
แอลกอฮอล์[n.] (aelkøhø = aeokøhø) EN: alcohol   FR: alcool [m]
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīa) EN: ammonia   FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอมโมเนียม[n.] (aēmmōnīem) EN: ammonium ; NH4   FR: ammonium [m] ; NH4 [m]
แอมโมเนียมไนเทรต[n. exp.] (aēmmōnīem naithrēt) EN: ammonium nitrate   FR: nitrate d'ammonium [m]
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée

CMU English Pronouncing Dictionary
    COLON
O    OW1
JO    JH OW1
AU    OW1
NO    N OW1
GA    JH AO1 R JH AH0
OJ    OW1 JH EY1
AW    AO1
LO    L OW1
TO    T UW1
CO    K OW1
OX    AA1 K S
OG    AA1 G
BO    B OW1
VO    V OW1
OZ    AA1 Z
PO    P OW1
OU    UW1
M4    EH1 M F AO1 R
VO    V IY1 OW1
OW    OW1
OI    OY1
OR    ER0
OF    AH0 V
CT    K AO1 R T
O'    OW1
OK    OW1 K EY1
DO    D UW1
O.    OW1
OS    AA1 S
OF    AH1 V
OW    AW1
OH    OW1
IO    AY1 OW0
KO    K OW1
OP    AA1 P
OR    AO1 R
C4    S IY1 F AO1 R
RO    R OW1
TO    T IH0
TO    T AH0
GO    G OW1
OT    OW1 T IY1
OT    AO1 T
HO    HH OW1
ON    AA1 N
OY    OY1
SO    S OW1
MO    M OW1
NE    N AO2 R TH IY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
O    (n) (ou1)
o    (n) (ou1)
en    (in) (o ng)
Oy    (n) (o1 i1)
au    (n) (ou1)
CO    (n) (s ii2 ou1)
Co    (n) (k ou1)
DM    (n) (d oi1 ch m aa k)
Dr    (n) (d o1 k t @ r)
FO    (n) (e2 f ou1)
Jo    (n) (jh ou1)
KO    (n) (k ei2 ou1)
Mo    (n) (m ou1)
OK    (uh) (ou2 k ei1)
OT    (n) (ou2 t ii1)
PO    (n) (p ii2 ou1)
Rd    (n) (r ou1 d)
bo    (uh) (b ou1)
do    (n) (d ou1)
do    (v) (d uu)
go    (v) (g ou1)
ho    (uh) (h ou1)
kw    (n) (k i1 l @ w o t s)
lo    (uh) (l ou1)
mo    (n) (m ou1)
no    (n) (n uh1 m b @ r)
no    (n) (n ou1)
ob    (n) (o1 b)
of    (in) (o v)
oh    (uh) (ou1)
on    (a) (o n)
op    (n) (o1 p)
or    (cc) (oo r)
ox    (n) (o1 k s)
oz    (n) (o1 z)
qt    (n) (k w oo1 t)
so    (n) (s ou)
to    (in) (t @)
to    (a) (t uu1)
wo    (uh) (w ou1)
Roh    (n) (r ou1)
Rio    (n) (r ii1 ou)
Kao    (n) (k a1 ou)
duo    (n) (d y uu1 ou)
Mao    (n) (m au1)
quo    (n) (k w ou1)
neo    (n) (n ii1 ou)
Ito    (n) (ii1 t ou)
Eco    (n) (ii1 k ou)
Dou    (n) (d ou1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
テスト[てすと, tesuto] (n) ทดสอบ
同じ[おなじ, onaji] (adj) คล้าย, เหมือน
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย,แสดงให้เห็น
提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้
料金[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ,ค่าธรรมเนียม,ค่าตอบแทน
および[および, oyobi] (conj) และ
無料[むりょう, muryou] (n) ฟรี
利用[りよう, riyou] (n) ใช้ประโยชน์
対応[たいおう, taiou] (n) สนับสนุน, รองรับ
延長[えんちょう, enchou] (n) ขยาย
以降[いこう, ikou] (conj) หลังจาก
内蔵[ないぞう, naizou] (n) ที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า (built-in)
高速[こうそく, kousoku] (n) ความเร็วสูง
本体[ほんたい, hontai] (n) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง
用意[ようい, youi] เตรียมไว้
取り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
採用[さいよう, saiyou] (n) ประยุกต์ใช้
機能[きのう, kinou] (n) หน้าที่, การทำงาน
音楽[おんがく, ongaku] (n) ดนตรี
購入[こうにゅう, kounyuu] (n) ซื้อ
登録[とうろく, touroku] (n) ลงทะเบียน
今後[こんご, kongo] (adv) ภายหลัง
容量[ようりょう, youryou] (n) ความจุ
豚カツ[とんかつ, tonkatsu] (n) หมูชุบแป้งทอด, อาหารญี่ปุ่น
公表[こうひょう, kouhyou] (n) แจ้งให้สาธารณชนทราบ
国防[こくぼう, kokubou] (n) ป้องกันประเทศ
証拠[しょうこ, shouko] (n) หลักฐาน(ในคดี)
空港[くうこう, kuukou] (n) สนามบิน
拡張[かくちょう, kakuchou] (n) ขยาย
往復[おうふく, oufuku] (n) ไปกลับ(round-trip)
首相[しゅしょう, shushou] (n) นายกรัฐมนตรี
死亡[しぼう, shibou] (n) ตาย
太平洋[たいへいよう, taiheiyou] (n) มหาสมุทรแปซิฟิก
大西洋[たいせいよう, taiseiyou] (n) มหาสมุทรแอตแลนติก
児童[じどう, jidou] (n) เด็ก
状態[じょうたい, joutai] (n) สถานะ
診療所[しんりょうじょ, shinryoujo] (n) สถานีอนามัย
運ぶ[はこぶ, hakobu] (vt) ขนย้าย
要請[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ
黒字[くろじ, kuroji] (n) กำไร
放映[ほうえい, houei] (vt) ออกอากาศ(เฉพาะโทรทัศน์)
放送[ほうそう, housou] (vt) ออกอากาศ
目標[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย
[ほね, hone] (n) กระดูก
本物[ほんもの, honmono] (n) ของแท้
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (vt) หายไป
人工[じんこう, jinkou] (n) สร้างขึ้นโดยมนุษย์
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) ความยืดหยุ่น
加工[かこう, kakou] (n) ขั้นตอนการทำงาน
結晶[けっしょう, kesshou] (vt) ตกผลึก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大まか[おおまか, oomaka] (adj adv) โดยประมาณ
悪露[おろ, oro] (n) น้ำคาวปลา
置屋[おきや, okiya] (n) สำนักเกอิชา
対応[たいおう, taiou] การมลักษณะอย่างเดียวกัน
おしっこをする[おしっこをする, oshikkowosuru] (vi vt) ปัสสาวะ ฉี่
お手上げだ[おてあげだ, oteageda] หมดตำราแล้ว, ทำอะไรไม่ได้แล้ว
記憶[きおく, kioku] (n) ความทรงจำ
お土産[おみやげ, omiyage] (n) ของฝาก
御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
お転婆[おてんば, otenba] (n) สวัสดีตอนเช้า
Image:
鬼ごっこ[おにごっこ, onigokko] (n) การละเล่นเหมือนกับ วิ่งไล่จับ , See also: R. 鬼
汚染[おせん, osen] มลพิษ การปนเปื้อน
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (org) คณะกรรมมาธิการยุโรป (EC)
横断歩道[おうだんほどう, oudanhodou] (n) ทางม้าลาย,ทางคนข้าม
気温[きおん, kion] (n) อุณหภูมิ
-中央卸売市場-[ちゅうおうおろしうりしじょう, chuuouoroshiurishijou] ตลาดกลางสินค้าการเกษตร (ขายส่ง เป็นหลัก สินค้าที่ขาย ได้แก่สินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ และสินค้าประมง)
落ち込む[おちこむ, ochikomu] (vt) ตกลงไป บุ๋ม ยุบเป็นแอ่ง ตกอยู่ใน(สภาพเลวร้าย) ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจ
パス間温度[ぱすかんおんど, pasukan'ondo] (n) interpass temperature
家屋土地税[かおくとちぜい, kaokutochizei] (n) ภาษีโรงเรือน
同じく[おなじく, onajiku] เหมือน
お尻[おしり, oshiri] (n) ก้น, บั้นท้าย
縁遠い[えんどおい, endooi] 1.ไม่มีโชคเรื่องคู่ครอง 2.ไกลตัว (เรื่อง)แทบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วย
美味しい[おいしい, oishii] (adj) อร่อย
乙女[おとめ, otome] สาวน้อย
泳ぐ[およぐ, oyogu] (vi) ว่ายน้ำ เช่น プールで泳ぐ
桁落ち[けたおち, ketaochi] (n) round off
負う[おう, ou] (adv) แบก(ภาระ เด็ก),รับ(หน้าที่),ได้รับ(บาดเจ็บ),เป็นหนี้
溝落ち[みぞおち, mizoochi] (n) การตกร่อง
溺ぼれる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ , See also: R. indulge in, to be drown
溺れる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ , See also: R. indulge in, to be drown
温暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) ภาวะเรือนกระจก
恒温槽[こうおん, kouon] Constant temperature chamber
お袋[おふくろ, ofukuro] (n) แม่, คุณแม่
駆け落ち[かけおち, kakeochi] หนีตามผู้ชายไป
音痴[おんち, onchi] แยกแยะเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้
押し付ける[おしつける, oshitsukeru] บังคับให้ทำ
見直し[みなおし, minaoshi] (n) ทบทวน
室温[しつおん, shitsuon] (n) อุณหภูมิห้อง
に応じて[におうじて, nioujite] (phrase) ขึ้นอยู่กับ
音響汚染[おんきょうおせい, onkyouosei] (n) มลภาวะทางเสียง
重み付け[おもみづけ, omomizuke] (n) ความสำคัญ , See also: S. ่ี重要性,
愚かしい[おろかしい, orokashii] โง่, เขลา
愚か[おろか, oroka] โง่, เขลา
愚か者[おろかもの, orokamono] คนโง่, คนเขลา
汚点[おてん, oten] (n) เป็นรอยเลอะ
大勢[おおぜい, oozei] many
恐ろしい[おそろしい, osoroshii] (adj) น่ากลัว,สยอง,น่าสะพรึงกลัว,น่าหวาดเสียว
間遠[まどお, madoo] ลองดูไง
応用[おうよう, ouyou] (n) การประยุกต์ใช้
前倒し[まえだおし, maedaoshi] (n) in advance (ทำ) ล่วงหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼る[たよる, tayoru] Thai: พึ่งพิง English: to rely
頼る[たよる, tayoru] Thai: ขึ้นอยู่กับ English: to depend on
好む[このむ, konomu] Thai: ชอบ English: to like
好む[このむ, konomu] Thai: ชอบมากกว่า
盛り上がる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
[くに, kuni] Thai: ประเทศ English: country
続行[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
動く[うごく, ugoku] Thai: เคลื่อนที่ English: to move
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company
致す[いたす, itasu] Thai: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด) English: to do (pol)
残る[のこる, nokoru] Thai: ยังเหลือ
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
向かう[むかう, mukau] Thai: เริ่มที่จะเข้าสู่ English: to go towards
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
酔う[よう, you] Thai: เมา English: to get drunk
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
盛る[もる, moru] Thai: ตัก(ข้าว) English: to serve
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up
なめる[なめる, nameru] Thai: เลีย English: to lick
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
隠る[かくれる, kakureru] Thai: ซ่อน English: to hide (vi)
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
数える[かぞえる, kazoeru] Thai: นับ English: to count
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
貰う[もらう, morau] Thai: ได้รับ English: to receive
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
国子[くにこ, kuniko] Thai: ชื่อผู้หญิงญี่ปุ่น English: Kuniko (fem pn)
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
生える[はえる, haeru] Thai: งอก English: to grow
生える[はえる, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up
生える[はえる, haeru] Thai: (ฟัน)ขึ้น English: to cut (teeth)
[りょう, ryou] Thai: ปริมาณ English: quantity (suf)
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
基本[きほん, kihon] Thai: รากฐาน
基本[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
基本[きほん, kihon] Thai: พื้นฐาน English: foundation
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บเป็นสมบัติ English: treasure (vs)
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บไว้อย่างดี English: cherish

German-Thai: Longdo Dictionary
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสนอ
Auto(n) |das, pl. Autos| รถยนต์, See also: der Wagen
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Behörden, See also: Behörde
Bevölkerung(n) |die| ประชากร
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นดิน
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Bonnerชาวบอนน์
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
Dollar(n) |der, pl. Dollars| เงินดอลล่าร์
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Erfolg(n) |der, pl. Erfolge| ความสำเร็จ
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
Folge(n) |die, pl. Folgen| ผลที่ตามมา
Folgen(n) |pl.|, See also: die Folge
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
Höhe(n) die| ความสูง
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Koalitionen(n) |pl.|, See also: die Koalitionen
Kollegen(n) |pl.|, See also: der Kollege
Konzept(n) |das, pl. Konzepte| หลักการ, คอนเซ็ปต์
Köpfe(n) |pl.|, See also: der Kopf
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
Kölnเมืองโคโลญน์ ของเยอรมนี
Lösung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
Million(n) |die, pl. Millionen| หนึ่งล้าน
Mio.คำย่อของ Million
Mittwoch(n) |der| วันพุธ
Monat(n) |der, pl. Monate| เดือน
Monate(n) |pl.|, See also: der Monat
Montag(n) |der| วันจันทร์
Moskauกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
Möglichkeit(n) |die, pl. Möglichkeiten| ความเป็นไปได้
November(n) |der| เดือนพฤศจิกายน
Oktober(n) |der| เดือนตุลาคม
Opfer(n) |der, pl. Opfer| เหยื่อ
Ort(n) |der, pl. Orte| สถานที่
Osten(n) |der, nur Sing.| ทิศตะวันออก
Person(n) |die, pl. Personen| คน, บุคคล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*alter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Ta* (n) ผีเสื้อ
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*hr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitze* (n) คนที่พร้อมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
*onzentrieren | konzentrierend | konzentriert | kon*รวม, รวมกำลัง, เข้าร่วมชุมนุมกัน
*ozent {m}; Vortragende {m}, Dozentin {f}; Vortragender; Lehrbe* (n) ผู้บรรยาย
*rproben; versuchen | erprobend; versuchend | erpro* (vi) ทดลอง ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างใช้ได้หรือไม่
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver
Android {m}; Androide {m}คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
autobiographie (n ) (die) อัตชีวประวัติ
Bahnhof (n ) สถานีรถไฟ
Barack Obama (uniq ) บารัค โอบามา
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
BMW : Bayerische Motorenwerke (n ) รถสุดจ๊าบ
bombardier käfer (n ) แมลงตด
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว
by my ownด้วยตัวของฉันเอง
Cola {f} (uniq ) โค้ก
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
Defibrillation {f} [med.]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
der Meteorogin (n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง
See also: S. Meteorologist, R. Meteoroge
Dispersion (n) (n) การกระจาย,การแพร่กระจาย
Dominante {f} (vt ) มีอำนาจเหนือ,ครอบงำ
Drogenhandel (n) การค้าสิ่งเสพย์ติด การค้ายาเสพย์ติด
ein Risiko eingehen (phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง
Elastizitätsmodul {n} (n ) อตราการยืดหรือหดของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง
See also: S. E-Modul {n},
Entgegenkommen {n}; Respekt {m} (n) ความร่วมมือ
entgegenkommend {adj}ให้ความร่วมมือ
Entropie (n ) ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย
estoppel (n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก
etwas steht vor der Tür (phrase) บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นหรือเริ่มเร็วๆนี้
Fagot (n ) บาสซูน (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง อยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ให้เสียงต่ำ)
See also: R. Fagotte
Feuerlöcher (n) เครื่องดับเพลิง
See also: S. fire extinguisher,
Fiasko {n}; Pleite {f}[ฟี-เอิส-โก] [N] ความล้มเหลวอย่างมาก , ความล่มจม, สิ่งที่ทำให้อัปยศ , disaster; misfortune
See also: S. Fiasco,
Filtration {f} | Filtrationen {pl}การหมักและซึมผ่าน
fortress (n) ป้อมปราการ
fortschrittlich (adj ) ที่มีความก้าวหน้า/ต่อเนื่อง
Frohe Weihnachten! (phrase ) สุขสันต์วันคริสต์มาส
Fruchtjoghurtโยเกิร์ตผลไม้
Goldkehlpitta [ornith.] (n ) นกชนิดหนึ่งขนาดกลาง หัวสีดำ มีหงอนสีน้ำเงิน ใต้ท้องสีดำสลับเหลือง ส่วนหลังสีน้ำตาลอ่อน ตัวเมียมีหงอนสีน้ำตาล สวยงามมาก เรียกชื่อตาม English ornithologist ชื่อ John Henry Gurney
good luckโชคดี
GPS : Globales Positionsbestimmungssystemเครื่องมือบอกพิกัด
Hallo, guten Tag! (n aux. verb) สบายดีไหม
Ho Chi Minh (uniq ) โฮจิมินห์
Hochbau (n) Der Hochbau ist das Teilgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken befasst, die an und über der Oberfläche liegen. (z. B.: Gebäude wie Wohnhäuser oder Türme). Hochbau เป็นส่วนแยกย่อยของการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนพื้นผิวหรือสูงกว่า เช่น ตึก หอคอยเป็นต้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horn {n}horn [Add to Longdo]
Ion {n}ion [Add to Longdo]
Rosa {n}pink [Add to Longdo]
boxento box [Add to Longdo]
ein...mono [Add to Longdo]
erstforemost [Add to Longdo]
ferneralso [Add to Longdo]
hinausout [Add to Longdo]
kaltcool [Add to Longdo]
kodiertkeyed [Add to Longdo]
neinnope [Add to Longdo]
schleppttows [Add to Longdo]
sonstelse [Add to Longdo]
unserour [Add to Longdo]
verbotvetoed [Add to Longdo]
vorante [Add to Longdo]
wählteopted [Add to Longdo]
wehewoe [Add to Longdo]
zoomtzooms [Add to Longdo]
Löß {m}loess [Add to Longdo]
Rondo {n}rondo [Add to Longdo]
Zeichen {n}icon [Add to Longdo]
bipolarbipolar [Add to Longdo]
Polyp {m} [med.]polype [Add to Longdo]
Niue [geogr.]Niue (nu) [Add to Longdo]
Kaka [ornith.]Kaka [Add to Longdo]
Kakapo {m} [ornith.]Kakapo [Add to Longdo]
Krypton {n} [chem.]krypton [Add to Longdo]
Tui [ornith.]Parson Bird [Add to Longdo]
Gorilla {m} [zool.]gorilla [Add to Longdo]
Puma {m} [zool.]puma [Add to Longdo]
Sauerstoff {m} [chem.]oxygen [Add to Longdo]
hockento squat [Add to Longdo]
AntwortRe : reply [Add to Longdo]
Aas {n}carrion [Add to Longdo]
Ampulle {f}ampoule [Add to Longdo]
Anteil {m}lot [Add to Longdo]
Ausgang {m}outlet [Add to Longdo]
Betonung {f}accent [Add to Longdo]
Bolero {m}bolero [Add to Longdo]
Drehflügel {m}rotor [Add to Longdo]
Erle {f} [bot.]alder [Add to Longdo]
Fotografie {f}still [Add to Longdo]
Gabel {f}yoke [Add to Longdo]
Geflügel {n}fowl [Add to Longdo]
Gehen {n}going [Add to Longdo]
Gleit...floating [Add to Longdo]
Innenteil {n}core [Add to Longdo]
Kohl {m}kale [Add to Longdo]
Kollegen {pl}peers [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
jouer au foot(vt) เล่นฟุตบอล, See also: S. faire du foot,
Image:
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
öเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า o tréma ในภาษาฝรั่งเศส
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
nationalité(n) |f| สัญชาติ
nom(n) |m| ชื่อ
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, See also: S. rester, habiter, |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
à la maison(phrase) ที่บ้าน
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
mais non!(phrase) แต่...ไม่!, ไม่นะ ไม่ใช่
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aurorมือปราบมาร
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
bon vo yardเดินทางโดยสวัสดิภาพ
broken heart (n name) หัวใจสลาย
cacoepy (n) Incorrect pronunciation การออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง
cognition (n) ปริชาน
convaincre (vi vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน )
See also: S. persuader,
convenir (vt) ใช้กับ avoir แปลว่า เหมาะสม หรือ พอดี เช่น cela me convient parfaitement ใช้กับ être แปลว่า ตกลง, ยอมรับ เช่น une date a été convenue
See also: S. s'accorder,
Cystein {n} [biochem.] (n slang) โปรตีนชนิดหนึ่ง
decommisssion (vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง
dissolutionยุบสภา
dobropobro jutro jaz i jubim in pogrea i am
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.
forget (adj) ลืม
fromage[fromage] (n ) เนย
ganodermaเห้ดหลิงจือ
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
hypertrophy (n) การโตขึ้นอย่างเกินปกติของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ
in nomine domine (phrase) ในนามของพระเจ้า
interior (n vi vt adv prep) ตกแต่งภายใน
See also: S. ข้างใน,
je suis bien avec toiJe suis bien avec toi [ Ajouter une catégorie à Mes cartes ] Je suis bien avec toi
je-ne-sais-pas-quoi (n) สิ่งที่ระบุไม่ได้, สิ่งที่บอกชื่อไม่ได้, อะไรบางอย่าง
See also: R. quelque chose que l'on ne peut identifier
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
La maquette du temple d'Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n name uniq ) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
loyal (adj adv prep pro) ผู้ซื่อสัตย์
loyal (vi adj adv pron.) ซื่อสัตย์
Medaillon {n} | Medaillons {pl} (n) จี้
miraculous (n vi vt adj adv ) อัศจรรย์
mirliton (n ) ฟักแม้ว
Mountain (n) ภูเขา หุบเขา
nokia[โนเกียร์] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรป ในเมืองไทยแพงมาก
not hold mater (vt) ไม่สมเหตุสมผล
See also: R. hold water-ถูกต้อง
nouvell (n name uniq) ใหม่
nouvell (n adj slang name) ใหม่
nouvelle (n) ใหม่
ostentatious (adj) เด่น
parkour (n ) กีฬา ชนิดหนึ่งที่ คิดค้นโดน David Belle ในปี ค.ศ.1980 ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=x98jCBnWO8w
poursuivre (vt) (continuer travail, négociations etc) ทำต่อไป
poursuivre (vi) (poursuivre qq) ไล่ตาม (poursuivre qq en justice) ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี (pouruivre : chercher à obtenir qqch., ex, poursuivre un idéal) แสวงหา, ค้นหา, มองหา "Poursuivre le réel, c'est chercher l'introuvable." (V. Hugo)
prénom (n ) นามสกุล
professional (n) มืออาชีพ
RAPEEPORN[ระ-พี-พร] (n ) สิ่งมีชีวิต เคลื่อนไหวได้ มีความเป็นปัจเจกสูง ชอบทานมาม่าดิบ
République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน
See also: S. visit,talk,
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน
temporaireje t'aime
twenty-four sevenตลอดทั้งวันทั้งคืน เช่น I can not be with you twenty-four seven.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
AA制[ēi ēi zhì, ㄟ ㄟ ㄓˋ, AA] to split the bill; to go Dutch [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] zero (same as 零) [Add to Longdo]
[shěng, ㄕㄥˇ, ] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] variant of 捷; quick; nimble [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协 [Add to Longdo]
[jiú, ㄐㄧㄡˊ, ] black jade; variant of 玖 [Add to Longdo]
[yī, , ] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
一一[yī yī, ㄧ ㄧ, ] one by one; one after another [Add to Longdo]
一一对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-one correspondence [Add to Longdo]
一丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [Add to Longdo]
一下儿[yī xià r, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一下, a little bit; a while [Add to Longdo]
一下子[yī xià zi, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, ] in a short while; all at once; all of a sudden [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, ] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other. [Add to Longdo]
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一中一台[yī zhōng yī tái, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄊㄞˊ, / ] "one China, one Taiwan" (policy) [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, ㄧ ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄢˊ, ] the year 1949 (Communist revolution) [Add to Longdo]
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, ] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一些[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, ] some; a few; a little [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一代[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, ] generation [Add to Longdo]
一但[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] if; in case; in a short time; once [Add to Longdo]
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, / ] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一来[yī lái, ㄧ ㄌㄞˊ, / ] on one hand,... [Add to Longdo]
一个中国政策[yī gè Zhōng guó zhèng cè, ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] one China policy [Add to Longdo]
一个人[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] alone [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一侧化[yī cè huà, ㄧ ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] lateralization [Add to Longdo]
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一亿[yī yì, ㄧ ㄧˋ, 亿 / ] 1 00 million [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether [Add to Longdo]
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一匙[yī chí, ㄧ ㄔˊ, ] spoonful [Add to Longdo]
一千[yī qiān, ㄧ ㄑㄧㄢ, ] one thousand [Add to Longdo]
一千七百万[yī qiān qī bǎi wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seventeen million [Add to Longdo]
一千吨[yī qiān dūn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] 1000 tons [Add to Longdo]
一千四百亿[yī qiān sì bǎi yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 140 billion [Add to Longdo]
一千万[yī qiān wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ, / ] ten million [Add to Longdo]
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, ] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
一半天[yī bàn tiān, ㄧ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] in a day or two; when I get around to it [Add to Longdo]
一去不回[yī qù bù huí, ㄧ ㄑㄩˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ, ] gone forever [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
ぎざぎざ[ぎざぎざ, gizagiza] jagged (a-no) [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お召し物[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
お父さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
お菓子[おかし, okashi] Konditorwaren, -Konfekt [Add to Longdo]
お見舞[おみまい, omimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
かび臭い[かびくさい, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
こうもり傘[こうもりがさ, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
じゃが芋[じゃがいも, jagaimo] Kartoffel [Add to Longdo]
すり鉢[すりばち, suribachi] (irdener) Moerser [Add to Longdo]
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
に飽かして[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
ひょう窃[ひょうせつ, hyousetsu] Plagiat [Add to Longdo]
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
カリフォルニア州[かりふぉるにあしゅう, kariforuniashuu] Kalifornien [Add to Longdo]
カール大帝[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
コーヒー豆[コーヒーまめ, ko-hi-mame] Kaffeebohne [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
メリケン粉[めりけんこ, merikenko] -Mehl, Weizenmehl [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O \O\ ([=o]), a. [See {One}.]
   One. [Obs.] --Chaucer. "Alle thre but o God." --Piers
   Plowman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O \O\ ([=o]), interj.
   An exclamation used in calling or directly addressing a
   person or personified object; also, as an emotional or
   impassioned exclamation expressing pain, grief, surprise,
   desire, fear, etc.
   [1913 Webster]
 
      For ever, O Lord, thy word is settled in heaven. --Ps.
                          cxix. 89.
   [1913 Webster]
 
      O how love I thy law ! it is my meditation all the day.
                          --Ps. cxix.
                          97.
   [1913 Webster]
 
   Note: O is frequently followed by an ellipsis and that, an in
      expressing a wish: "O [I wish] that Ishmael might live
      before thee!" --Gen. xvii. 18; or in expressions of
      surprise, indignation, or regret: "O [it is sad] that
      such eyes should e'er meet other object!" --Sheridan
      Knowles.
      [1913 Webster]
 
   Note: A distinction between the use of O and oh is insisted
      upon by some, namely, that O should be used only in
      direct address to a person or personified object, and
      should never be followed by the exclamation point,
      while Oh (or oh) should be used in exclamations where
      no direct appeal or address to an object is made, and
      may be followed by the exclamation point or not,
      according to the nature or construction of the
      sentence. Some insist that oh should be used only as an
      interjection expressing strong feeling. The form O,
      however, is, it seems, the one most commonly employed
      for both uses by modern writers and correctors for the
      press. "O, I am slain!" --Shak. "O what a fair and
      ministering angel!" "O sweet angel !" --Longfellow.
      [1913 Webster]
 
         O for a kindling touch from that pure flame!
                          --Wordsworth.
      [1913 Webster]
 
         But she is in her grave, -- and oh
         The difference to me!       --Wordsworth.
      [1913 Webster]
 
         Oh for a lodge in some vast wilderness! --Cowper.
      [1913 Webster]
 
         We should distinguish between the sign of the
         vocative and the emotional interjection, writing
         O for the former, and oh for the latter. --Earle.
      [1913 Webster]
 
   {O dear}, & {O dear me!} [corrupted fr. F. O Dieu! or It. O
    Dio! O God! O Dio mio! O my God! --Wyman.], exclamations
    expressive of various emotions, but usually promoted by
    surprise, consternation, grief, pain, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O \O\ ([=o]), n.; pl. {O's} or {Oes} ([=o]z).
   1. The letter O, or its sound. "Mouthing out his hollow oes
    and aes." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Something shaped like the letter O; a circle or oval.
    "This wooden O [Globe Theater]". --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A cipher; zero. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thou art an O without a figure.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O \O\ ([=o]).
   1. O, the fifteenth letter of the English alphabet, derives
    its form, value, and name from the Greek O, through the
    Latin. The letter came into the Greek from the
    Ph[oe]nician, which possibly derived it ultimately from
    the Egyptian. Etymologically, the letter o is most closely
    related to a, e, and u; as in E. bone, AS. b[=a]n; E.
    stone, AS. st[=a]n; E. broke, AS. brecan to break; E.
    bore, AS. beran to bear; E. dove, AS. d[=u]fe; E. toft,
    tuft; tone, tune; number, F. nombre.
    [1913 Webster] The letter o has several vowel sounds, the
    principal of which are its long sound, as in bone, its
    short sound, as in nod, and the sounds heard in the words
    orb, son, do (feod), and wolf (book). In connection with
    the other vowels it forms several digraphs and diphthongs.
    See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 107-129.
    [1913 Webster]
 
   2. Among the ancients, O was a mark of triple time, from the
    notion that the ternary, or number 3, is the most perfect
    of numbers, and properly expressed by a circle, the most
    perfect figure.
    [1913 Webster] O was also anciently used to represent 11:
    with a dash over it ([=O]), 11,000.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O' \O'\ [Ir. o a descendant.]
   A prefix to Irish family names, which signifies grandson or
   descendant of, and is a character of dignity; as, O'Neil,
   O'Carrol.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O' \O'\ ([=o]; unaccented [-o]), prep.
   A shortened form of of or on. "At the turning o' the tide."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 o‐
   dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 o
   the
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 o [o]
   oh
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 it
 
 1. (zam.), o, onu, ona, (cinsiyet belirtmeyen zamirin 3. tekil şahsı)
 2. ebe (oyunlarda)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 that
 
 1. (zam.), (çoğ.) those) o, şu
 2. o, adı geçen, mezkür
 3. öyle, o kadar that is, that is to say yani. That' that. İşte o kadar. Başka söz istemez. that way ondan dolayı
 4. o durum: Mary and John are that way about each other. Mary ile John birbirlerine abayı yakmışlar. all that o kadar. at that artık, bu durumda. for all that buna rağmen. so that ki, diye.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 o
   or
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top