Search result for

*niche*

(101 entries)
(8.6027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: niche,-niche-, *niche*
Possible hiragana form: *にちぇ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
niche    [N] ช่องหรือโพรงบนผนังกำแพงที่ทำไว้เพื่อวางสิ่งบูชา, Syn. cranny, recess

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nicheช่องเว้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corniche(คอร์'นิช) n. ถนนที่วกเวียนตามหน้าผาหรือภูเขา
niche(นิช) n. เวิ้งหรือโพรงในผนังกำแพง,ตำแหน่งที่เหมาะสม vt. วางในเวิ้ง, Syn. recess

English-Thai: Nontri Dictionary
niche(n) ซอก,โพรง,เวิ้ง,ช่อง
niche(vt) วางไว้ในโพรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And there are millions of ecological niches that are affected by global warming in just this way.มีระบบนิเวศย่อยๆอีกนับล้าน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในแบบเดียวกันนี้ An Inconvenient Truth (2006)
This is the number of invasive exotic species that have rushed in to fill the new ecological niches that are opening up.นี่คือจำนวนของสายพันธุ์ผู้บุกรุกจากต่างถิ่น ที่ได้หลั่งไหลเข้าไปในระบบนิเวศใหม่ๆที่กำลังเปิดออก An Inconvenient Truth (2006)
We each have our niche.พวกเราลงตัวดีอยู่แล้ว In Buddy's Eyes (2008)
In short, it's a super-niche industry.สรุปก็คือ มันเป็นงานที่เฉพาเจาะจงมากๆ Departures (2008)
what your niche will be.อะไรคือความเฉพาะตัวของคุณ It Might Get Loud (2008)
Well, we don't think of it as a niche movie.แหม แต่ผมไม่คิดว่า เรื่องนี้จะเป็นเฉพาะกลุ่มนะ Loyal and True (2008)
"On the first landing, which was as small as the necessary turn of the stairs allowed, there was a niche in the column, about half a yard wide, and in this niche, the prince felt convinced that a man stood concealed.ในการร่อนลงครั้งแรก ซึ่งจำเป็นต้องใช้บันไดขนาดเล็ก มีโพรงกว้างประมาณครึ่งหลาอยู่ในเสา โพรงนี้เองที่เขาเชื่อว่าคนเข้าไปซ่อนตัวได้ The Next Three Days (2010)
Look, I know you hate it, Ope, but I've got maybe another year or two in this niche.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณเกลียดมันมาก โอ๊ป เเต่ฉันอาจจะทำได้ในไม่กี่ปี หรือสองปีในอาชีพนี้ Caregiver (2010)
It's not my niche.มันไม่ใช่ของของฉัน Home (2010)
You knew I wanted a chance out there. Working U.C. could have been my niche. Diaz didn't even want to do it.ฉันอยากทำงานนั้น ดิแอซไม่อยากทำด้วยซ้ำ Signals Crossed (2010)
Niche graffitiวาดสวยมาก 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Niche knowนี่ครับ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Niche knew rudeข้าไม่กล้า 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Niche leaveข้าขอลา 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I'm assuming it's gay and niche.แต่ฉันสันนิษฐานว่ามันคงเกย์สุดๆ Big Brother (2012)
Apparently she's trying to carve out a niche for herself by suing the State on behalf of inmates and ex-cons with grievances from their stay behind bars.ดูเหมือนว่าเธอจะพยายามสร้างช่องทางให้กับตัวเองนะ ฟ้องร้องรัฐผ่านผู้ต้องขังบ้างละ ผ่านช่องโหว่ของกฏหมายบ้างละ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพวกในสังคมระดับสูงนะ Legacy (2012)
They're total outsiders and misfits, which used to be our niche.พวกเขาคือคนที่เข้ากับสังคมไม่ได้ของจริง ซึ่งเคยเป็นจุดเด่นจองเรา เราคงไม่อาจสู้ A Katy or a Gaga (2013)
When more and more people support it and it becomes more and more normal, it's going to go from a niche to becoming accepted in societies.เมื่อมีคนสนับสนุนมันมากขึ้น มากขึ้น และมันกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ มันจะเปลี่ยนไปจากเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม กลายเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ Free to Play (2014)
I am in porn, yes, but I'm also in the transgender industry, which is a very small niche.ฉันอยู่ในวงการหนังโป๊ ใช่ แต่ฉันอยู่ในวงการคนข้ามเพศด้วย ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ After Porn Ends 2 (2017)
It was called "The Niche Bitch."มันถูกเรียกว่า "เดอะ นิช บิตช์" และฉันมีเครือข่ายนิชบิตช์ After Porn Ends 2 (2017)
I had the Niche Bitch network.(นิช บิตช์) After Porn Ends 2 (2017)
Hi, Borniche.Hallo, BornicheFlic Story (1975)
Borniche here.Hier ist BornicheFlic Story (1975)
Borniche, Federal Police.Borniche. SÛreté Nationale. Flic Story (1975)
You the famous Borniche?Habe ich die Ehre mit dem berühmten BornicheFlic Story (1975)
Got a smoke?Haben Sie 'n Stäbohen, BornicheFlic Story (1975)
Bye, Borniche.Wiedersehen, BornicheFlic Story (1975)
Borniche, Federal Police.BornicheFlic Story (1975)
Where are these cops, called 'supermen' by certain members of the press corps."Wo sind die Polizisten, die von der Presse "Supermänner" genannt werden? Wo verstecken sich diese Superbullen?" Damit meinen sie BornicheFlic Story (1975)
Right now, it's a big joke.Wo steckt denn BornicheFlic Story (1975)
Get me Borniche at home. Yeah, hurry up.Rufen Sie Borniche zu Hausean, aber 'n bisschen plötzlich! Flic Story (1975)
How's that for luck?- Geht auch auf sein Konto, BornicheFlic Story (1975)
Are you mad, Borniche?Jetzt reicht's mir aber, BornicheFlic Story (1975)
If anything happens, I'll have you locked up.Mitglieder der Résistance. Wenn irgendetwas schief geht, Borniche, ist lhre Karriere im Eimer! Flic Story (1975)
Respectfully, Borniche."In größter Hochachtung, Borniche." Flic Story (1975)
What followed is routine police work.(Borniche) Der Rest ist Routine. Flic Story (1975)
Let's start, Mr. Borniche.Ja, Monsieur BornicheFlic Story (1975)
You're here for The Eight Steps of the Snake and the Crane.Das erinnert mich an die Schlangen und die KranicheShe he ba bu (1978)
It's a Rolls Royce Corniche!Das ist ein Rolls Royce CornicheDiva (1981)
"The day of Christ is at hand" wrote St Paul in his second letter to the Thessalonians."Der Tag des Herrn naht" schrieb Paulus in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher. The Final Conflict (1981)
Except for a flight of cranes, nothing entered that airspace all day.Außer ein paar Kranichen war den ganzen Tag nichts in diesem Luftraum. Firefox (1982)
... Icannotaffordtoprovoke our nobles or our people...... kanniches mirnichtleisten, den Adel oder das Volk... Amadeus (1984)
Monaco, via the Grande Corniche, and all the other corniches,Nach Monaco, Große Corniche, Mittlere Corniche, Kleine CornicheHappy Easter (1984)
In the world of the nuclear missile, it is the Savile Row suit, the Rolls-Royce Corniche, the Ch鈚eau Lafite 1945.In der Welt der Atomraketen ist sie der Maßanzug aus der Savile Row. Der Rolls-Royce Corniche. Der 1945er Château Lafite. The Grand Design (1986)
Why the paper cranes?Was sollen diese albernen KranicheHard Boiled (1992)
I've always hated making them.Ich hab's immer gehasst, Kraniche zu falten. Hard Boiled (1992)
Osprey, egrets, pelicans, ducks, cranes, geese.Fischadler, Silberreiher, Pelikane, Enten, Kraniche, Gänse. The Pelican Brief (1993)
- The cranes don't come any longer.Die Kraniche kommen auch nicht mehr. The Town (1997)
Bullshit. All we're finding is Ukrainian cranes.Hier finden wir nur ein paar dämliche KranicheThree Kings (1999)
Also with us are Nichelle Nichols... A.K.A. Commander Uhura.NicheIIe NichoIs, auch bekannt als Commander Uhura. The Deep South (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nicheHe's adept at jumping into profitable niches.
nicheU.S. companies are working to find a niche in the Japanese economy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทับเกษตร    [N] niche for an image of Buddha, See also: platform for the sitting Buddha image, Count unit: ด้าน, Thai definition: ส่วนบนของฐานที่รองรับพระพุทธรูปปางประทับนั่ง
ซอก    [N] nook, See also: corner, niche, Syn. ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ, Example: หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู, Count unit: ซอก, Thai definition: ช่องทางที่แคบๆ
ร่อง    [N] nook, See also: corner, niche, hole, cubbyhole, cavity, cave, Syn. ช่อง, รู, Count unit: ร่อง, Thai definition: รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่างท้องร่องสำหรับเพาะปลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
ขี้บ่น[adj.] (khībon) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy   FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
ขี้แย[adj.] (khīyaē) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby   FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
คอกสุนัข[n.] (khøk sunak) EN: doghouse ; kennel   FR: niche [f] ; chenil [m]
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid   FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche = boniche [f] (fam. - péj.)
ค้นพบ[v.] (khonphop) EN: discover ; see about ; find out ; rummage   FR: découvrir ; dénicher
ครอก[n.] (khrøk) EN: litter ; brood   FR: portée [f] ; couvée [f] ; nichée [f] ; petits [mpl]
กุฏิสุนัข[n. exp.] (kuti sunak) EN: doghouse ; kennel   FR: niche [f] ; chenil [m]
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber   FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge   FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
ตลาดส่วนเล็ก[n. exp.] (talāt suan lek) EN: market niche ; market niche   FR: marché de niche [m]
ทำรัง[v. exp.] (tham rang) EN: build nest   FR: construire un nid ; nidifier ; airer ; nicher

CMU English Pronouncing Dictionary
NICHE    N IH1 CH
NICHES    N IH1 CH AH0 Z
ENICHEM    EH1 N IH0 CH AH0 M
CORNICHE    K AO1 R N IH0 SH
FENICHELL    F EH1 N IH0 CH AH0 L
NICHELSON    N IH1 CH AH0 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
niche    (n) (n i1 ch)
niches    (n) (n i1 ch i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kranich {m} [ornith.] | Kraniche {pl}crane | cranes [Add to Longdo]
Nische {f} | Nischen {pl}niche | niches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニッチ[, nicchi] (n,adj-na) niche [Add to Longdo]
ニッチ市場[ニッチしじょう, nicchi shijou] (n) niche market [Add to Longdo]
隙間市場;すき間市場[すきましじょう, sukimashijou] (n) niche market [Add to Longdo]
善悪二元論[ぜんあくにげんろん, zen'akunigenron] (n) good and evil dualism; Manicheanism [Add to Longdo]
壁龕[へきがん, hekigan] (n) niche (in Western architecture) [Add to Longdo]
[がん, gan] (n) niche or alcove for an image [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三夷教[sān yí jiào, ㄙㄢ ㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, ] the three foreign religions (Nestorianism, Manicheanism and Zoroastrianism) [Add to Longdo]
佛龛[fó kān, ㄈㄛˊ ㄎㄢ, / ] niche for statue (esp. Buddhist, Christian etc) [Add to Longdo]
壁龛[bì kān, ㄅㄧˋ ㄎㄢ, / ] niche [Add to Longdo]
摩尼教[Mó ní jiào, ㄇㄛˊ ㄋㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Manicheanism [Add to Longdo]
明教[Míng jiào, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Manicheism; same as 摩尼教 [Add to Longdo]
波斯教[Bō sī jiào, ㄅㄛ ㄙ ㄐㄧㄠˋ, ] Persian religion; Zoroastrianism or Manicheanism [Add to Longdo]
[Xiān, ㄒㄧㄢ, ] Ormazda, the Sun God of the Zoroastrians and Manicheans; the Sun God [Add to Longdo]
靠山吃山,靠水吃水[kào shān chī shān, ㄎㄠˋ ㄕㄢ ㄔ ㄕㄢ, kao4 shui3 chi1 shui3, / ] The mountain dweller lives from the mountain, the shore dweller lives from the sea. (成语 saw); to make the best use of local resources; fig. to exploit one's position to advance oneself; to find one's niche; to live off the land [Add to Longdo]
[kān, ㄎㄢ, / ] niche; shrine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッチ市場[にっちしじょう, nicchishijou] niche market [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Niche \Niche\ (n[i^]ch), n. [F., fr. It. nicchia, prop., a
   shell-like recess in a wall, fr. nicchio a shellfish, mussel,
   fr. L. mytilus.]
   A cavity, hollow, or recess, generally within the thickness
   of a wall, for a statue, bust, or other erect ornament.
   Hence, any similar position, literal or figurative.
   [1913 Webster]
 
      Images defended from the injuries of the weather by
      niches of stone wherein they are placed. --Evelun.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 niche [niʃ]
   niche
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top