หรือคุณหมายถึง %neün%?
Search result for

*neuen*

(64 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neuen, -neuen-
Possible hiragana form: *ねうえん*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย Night and Fog (1956)
Prepare for another attack!Bereitet einen neuen Angriff vor. The Villain (1979)
- Prepare for attack!- Bereitet einen neuen Angriff vor! The Villain (1979)
You're the new people, right?Ihr seid die Neuen, richtig? The Wanderers (1979)
In honor of your new commander, Chaerea ten gold pieces to every man.Zu Ehren eures neuen Kommandeurs Chaerea. .. ...bekommt jeder von euch zehn Goldstücke ausbezahlt. Caligula (1979)
I think we can make a new man right away.Ich denke, aus Ihnen können wir im Handumdrehen einen neuen Mann machen. Don't Go in the House (1979)
Find a new one.(Wir suchen einen neuen Herrscher. Don't Go in the House (1979)
Your Dr. Mortinson has innovated a whole new type of nuclear power plant.Ihr Dr. Mortinson hat einen neuen Typ von Kernkraftwerk erfunden. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Strangers in a new place have to stick together.Fremde sollten an neuen Orten zusammenhalten. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
He's obviously here because of the Germans' new rocket technology.Er ist offensichtlich wegen der neuen Raketentechnologie hier. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Willy, it's not a good idea to model your behavior after somebody that you don't look up to.Willy, ich find's nicht gut, böse Taten mit wieder neuen bösen Taten zu beantworten. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Oh, I don't think Mr. Steadman would mind meeting his neighbors.Vielleicht will Mr. Steadman seine neuen Nachbarn kennenlernen. Space Croppers (1980)
I just thought you'd like a chance to meet your new neighbors.Ich dachte, Sie wollten mal Ihre neuen Nachbarn treffen. Space Croppers (1980)
Troy and Dillon, my new partners.Troy and Dillon, meine neuen Partner. Space Croppers (1980)
They wish to experiment with new farming techniques, Hector.Sie wollen mit neuen Technologien experimentieren, Hector. Space Croppers (1980)
They wish to experiment with their new machines.Sie wollen mit den neuen Maschinen experimentieren. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
At home, we simply make a new Cylon when we need one:Zu Hause machen wir einfach einen neuen Zylonen, wenn wir einen brauchen. The Return of Starbuck (1980)
They wish to experiment with their new machines.Sie wollen mit ihren neuen Maschinen experimentieren. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Even when there's no chance of a patient ever really recovering, these new machines can sometimes sustain a person's heart or lungs indefinitely.Auch wenn nicht die kleinste Chance besteht, dass der Patient sich erholt, können diese neuen Maschinen Herz oder Lunge eines Menschen noch lange Zeit in Gang halten. The Super Scouts: Part 2 (1980)
What are you doing, working on a new novel?Was machst du da, schreibst du einen neuen Roman? The Furlough (1980)
Visiting the new schoolteacher. She needed help unpacking.Ich habe der neuen Lehrerin beim Auspacken geholfen. The Idol (1980)
He's not very happy about it said we'll have to make arrangements to set it up later.Er war nicht begeistert. Er will einen neuen Termin finden. The Inspiration (1980)
I think you should make another appointment.Machen Sie einen neuen Termin aus. The Inspiration (1980)
When Miss Mamie's eyesight was restored she later said that she had stood at her father's portrait and had seen a look of approval that she had never known to be there.Als Miss Mamies Augenlicht wieder hergestellt war, sagte sie später mit dem Blick auf das Bild ihres Vaters, einen neuen Gesichtsausdruck der Zustimmung gesehen zu haben. The Inspiration (1980)
Daddy, we need a new truck.Wir brauchen einen neuenThe Last Straw (1980)
This is the beginning of a new era for us.Das ist der Anfang einer neuen Ära für uns. The Outrage: Part 1 (1980)
Bert bought a brand new Model T and all he did was polish that thing and work on it and drive it all over the countryside.Bert hatte einen nagelneuen Ford Model T gekauft. Er hat das Ding Tag und Nacht bearbeitet und geputzt und ist stundenlang über Land gefahren. The Outrage: Part 2 (1980)
Elizabeth looks like a real equestrian in those new jodhpurs.Elizabeth sieht wie eine richtige Reiterin aus, in ihrer neuen Jodhpurhose. The Outrage: Part 2 (1980)
I wanna grow with the new directions to come.Ich möchte mit dem Neuen wachsen, das kommen wird. The Pledge (1980)
Now you get to make him a new one.Jetzt musst du einen Neuen backen. The Pledge (1980)
I'll save up and buy a new one.Ich spare und kaufe dir einen neuenThe Prodigals (1980)
And the only way to square it is to buy him a new one.Und jetzt will ich ihm einen neuen kaufen. The Prodigals (1980)
The storefront needs a coat of paint.Die Ladenfront könnte einen neuen Anstrich vertragen. The Prodigals (1980)
I was just trying to get back my money so that I could buy you a new brace and bit.Ich wollte nur mein Geld zurückholen, um dir einen neuen Bohrer zu kaufen. The Prodigals (1980)
We ask you to bless all those loved ones who are not with us today and to help us welcome a new friend in our midst.Wir bitten Dich, segne all unsere Lieben, die heute nicht bei uns sind, und hilf uns, einen neuen Freund in unserer Mitte zu begrüßen. The Travelling Man (1980)
Well, I hope you enjoy your new home, Jim-Bob.Viel Spaß in deinem neuen Zimmer, Jim-Bob. The Travelling Man (1980)
I dare say if a congressman wanted a new refrigerator, he'd get it.Bräuchte ein Kongressabgeordneter einen neuen Kühlschrank, bekäme er ihn. The Triumph (1980)
Oh, yeah, well, just when we get settled down in a nice shack up comes a messenger with word we got to move on.Na klar, kaum haben wir es uns gemütlich gemacht, kommt ein Bote mit einem neuen Marschbefehl. The Triumph (1980)
Oh, I'm gonna give him a card and put a couple of very fresh new dollar bills in it.Von mir bekommt er eine Karte mit ein paar neuen Dollarscheinen. The Valediction (1980)
So Jim Hacker's back, and after many years as a Shadow Minister seems almost certain to get a post in the new Government.Er konnte seinen Vorsprung sogar noch ausbauen. Nach vielen Jahren als Schattenminister scheint es fast als sicher, dass er nun Mitglied der neuen Regierung sein wird. Open Government (1980)
- I suppose they all say that.Ich nehme an, dass sagen alle neuen Minister. Open Government (1980)
- I'd like a new chair.Gut, ich hätte gerne einen neuen Sessel. Open Government (1980)
We're going to throw open the windows, let in a bit of fresh air, cut through all the red tape, streamline this creaking old bureaucratic machine.Wir brauchen einen neuen Besen, wir werden die Fenster aufreißen und lassen ein bisschen frische Luft rein. Zur Hölle mit dem Papierkrieg. Jetzt wird Öl in den quietschenden Beamtenapparat gegossen. Open Government (1980)
This aerospace thingumy would be rather a coup for the PM, wouldn't it?Dieses Raumfahrtdingsbums wäre ein großer Coup für den neuen Premier, nicht wahr? Open Government (1980)
Pull up a chair, Bernard... And tell us what you think of our new Minister.Nehmen Sie sich einen Stuhl, Bernard, und sagen Sie uns, was Sie von unserem neuen Minister halten. Open Government (1980)
Martin. Has the weasel had a copy of the invoice for the new American addressing machines?Martin, hat das Wiesel auch eine Kopie der Rechnung für die neuen amerikanischen Computerterminals. Open Government (1980)
It's obviously underused at the most, but it's the destinite office for the new Commission for the Environment.Es wird gewiss zurzeit unzureichend genutzt, aber es wird der Sitz der neuen Umweltkommission. The Economy Drive (1980)
We are reissuing the invitation forthe new President.- Ich habe eben mit dem Außenminister gesprochen, die Einladung gilt auch für den neuen Präsidenten. The Official Visit (1980)
And nowwe are about to catch ourfirst glimpse of President Selim Mohammed of Buranda.Und jetzt werden wir gleich zum ersten Mal den neuen Präsidenten von Buranda, Selim Mohammed, zu Gesicht bekommen. The Official Visit (1980)
But this new legislation isdesigned to create clearauthority, and save a great dealof public money.Aber durch diese neuen Gesetze schaffen wir klare Zuständigkeiten und einfachere Verfahrensweisen. Und sparen außerdem noch öffentliche Gelder. The Right to Know (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
NEUENDORF    N UW1 AH0 N D AO0 R F
NEUENFELDT    N UW1 AH0 N F EH0 L T
NEUENDORFFER    N UW1 N D AO0 R F ER0
NEUENSCHWANDER    N UW1 AH0 N SH W AO0 N D ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
neuen, See also: neu

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdm. neuen Aufschwung gebento give sb. a new lease of life [Add to Longdo]
Bundesland {n} | die alten Bundesländer [pol.] | die neuen Bundesländer [pol.](federal) state; land | the old West German states | the newly-formed German states [Add to Longdo]
Einführung {f} (eines neuen Produktes)launch (of a new product) [Add to Longdo]
Eschatologie {f}; Lehre {f} vom Weltende und Anbruch einer neuen Welteschatology [Add to Longdo]
Idee {f}; Begriff {m}; Meinung {f}; Anregung {f}; Plan {m} | Ideen {pl} | eine geniale Idee | fixe Idee {f} | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
zu neuen Ufern aufbrechento try sth. completely new [Add to Longdo]
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.) [Add to Longdo]
neuentdecktnewfound [Add to Longdo]
überlagert von (neuen Problemen)superimposed by; displaced by (new problems) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top