Search result for

*nchen*

(161 entries)
(0.1788 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nchen, -nchen-
Possible hiragana form: *んちぇん*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Last week took me to the gray depths of the East River where Dimitri Panchenko swims his morning laps like he has every morning since the 1960s.อาทิตย์ก่อนฉันไปดูท้องน้ำสีเทา ของอีสต์ริเวอร์... ...ที่ดิมิทรี แพนเชนโก้ว่ายน้ำยามเช้า... ...อย่างที่เคยทำทุกเช้ามาตั้งแต่ช่วง 1960 The Brave One (2007)
They are taking care of me as if I were some sort of guinea pig, but I know I'll never leave this island again, at least not alive.Sie behandeln mich, als wäre ich eine Art Versuchskaninchen. Und ich weiß, ich werde diese Insel nie wieder verlassen, zumindest nicht lebendig. Zombie (1979)
! He has that right, though I've lost some good knights that way.Das ist sein Recht, aber so verlor ich manchen Ritter. Unidentified Flying Oddball (1979)
It's not that bad.Manchen mag es ja klein erscheinen, aber für mich ist es sehr wertvoll. Knockabout (1979)
- Roast Pork bun...Brathähnchen, zwei zum Preis von einem. Knockabout (1979)
One bowl of rice. - lt'd better be.- HähnchenKnockabout (1979)
Where's my chicken?Oh, mein HähnchenKnockabout (1979)
Yes, how do you know?Woher weißt du das? - Es ist mein HähnchenKnockabout (1979)
You buy some wine, I make chicken for you tonight.Hör zu, du gehst Wein kaufen, und ich röste uns zum Abendessen ein Hähnchen. Gut? Knockabout (1979)
A hen keeps packing to find grain...Das Huhn stochert herum, um ein Körnchen zu finden... Nightmares (1979)
Except for sometimes, when we have visitors.Das ist der Himmel. Außer bei manchen Besuchern. Don't Go Near the Park (1979)
No, I don't believe in little green men.Nein, ich glaube nicht an grüne MännchenThe Super Scouts: Part 2 (1980)
Or doesn't anybody like rabbit stew around here anymore?Und mag jemand hier plötzlich kein Kaninchenragout mehr? The Last Straw (1980)
I thought we were gonna have rabbit stew tonight.Ich dachte, heute gibt es Kaninchenragout. The Last Straw (1980)
Oh, don't worry about that old rabbit, Jason.Ach, keine Sorge wegen dieses alten Kaninchens, Jason. The Last Straw (1980)
Run along, sonny, you're too young to gamble.Zieh Leine, Söhnchen, du bist zu jung zum Spielen. The Prodigals (1980)
Honey, you know how some folks get when they get old.Liebling, das ist bei manchen so, wenn sie alt werden. The Remembrance (1980)
Careful. - I don't even like chicken salad.- Ich mag nicht mal Hühnchensalat. The Unthinkable (1980)
- No, these are rabbits.- Nein, KaninchenThe Unthinkable (1980)
All this is an indictment of theirparent's lackof discipline.Die Studentenanarchie ist ein schockierender Beweis, dass manchen Eltern Autorität und Disziplin fehlt. The Right to Know (1980)
It is you, Frosine, and what have you come to do here?Frosinchen? Was hast du hier zu suchen? The Miser (1980)
The first trophy was too lively appearance Von Helmont Appenburga.Das erste Hühnchen war der äußerst agile Helmut von Offenburg. Le guignolo (1980)
And some people, you know, like moving.Und manchen macht es sogar Spaß, umzuziehen. Oblomov (1980)
I broke it because I didn't know what to do with my hands.Das Soßenkännchen ist zerbrochen. Na und? Ich habe es zerbrochen, weil ich nicht wußte, wo ich hin sollte. Oblomov (1980)
As with the sauce dish yesterday?Wie mit dem SoßekännchenOblomov (1980)
Or breaking a sauce dish when visiting?Oder als Gast das Soßenkännchen kaputt machen? Oblomov (1980)
Powdered and bewigged like an 18th century page bay.Frisch gepudert trägt er eine Perücke aus dem 18. Jahrhundert und macht MännchenThe King and the Mockingbird (1980)
There are mornings that leave one wondering...An manchen Morgen stellt man sich Fragen. The Lady Banker (1980)
There's the rabbit hole...Da ist der Kaninchenbau... The Blue Lagoon (1980)
- Got any fried chicken?- Haben Sie BrathähnchenThe Blues Brothers (1980)
- Best damn chicken in the state.- Das beste Hähnchen im Staat. The Blues Brothers (1980)
Bring me four fried chickens and a Coke.Bringen Sie mir vier Brathähnchen und eine Cola. The Blues Brothers (1980)
Four fried chickens and a Coke.Vier Brathähnchen und eine Cola. The Blues Brothers (1980)
And the other one wants four whole fried chickens and a Coke.Und der andere will vier ganze Brathähnchen und eine Cola. The Blues Brothers (1980)
Now, this is my man, my restaurant... and you two are gonna walk right out that door... without your dry, white toast... without your four fried chickens... and without Matt "Guitar" Murphy!Das ist mein Mann, mein Restaurant ... und ihr zwei geht jetzt durch diese Tür hier raus ... ohne deinen trockenen, weißen Toast ... ohne deine vier Brathähnchen ... und ohne Matt "Guitar" Murphy! The Blues Brothers (1980)
- What do you got? - Man with a little rabbit in him.- Einen Mann, der Kaninchen spielte. Brubaker (1980)
The harmless squirrel and the friendly rabbit.Das harmlose Eichhörnchen und der freundliche Hase. Caddyshack (1980)
It's me, Mr. Squirrel.Ich bin's, Herr EichhörnchenCaddyshack (1980)
Just a harmless squirrel.Nur ein EichhörnchenCaddyshack (1980)
Mooney says he's gonna take me squirrel hunting.Mooney sagt, wir gehen Eichhörnchen jagen. Coal Miner's Daughter (1980)
Don't you bring home no squirrels.Bringt mir bloß keine Eichhörnchen heim. Coal Miner's Daughter (1980)
When I left Virginia I swore I'd never eat another squirrel.Als ich aus Virginia wegging, schwor ich mir, nie wieder Eichhörnchen zu essen. Coal Miner's Daughter (1980)
I love squirrel meat.Ich mag Eichhörnchenfleisch. Coal Miner's Daughter (1980)
Is that pouilly fume?- Magst du geräuchertes HühnchenThe Exterminator (1980)
Pratincole, phalarope, sanderling...Brachschwalbe, Thorshühnchen, Wasserläufer... The Falls (1980)
But whether the Pentagon's behind it or the Kremlin or some little green men from MarsOb aber das Pentagon, der Kreml oder Marsmännchen dahinter stecken, ich versichere, dass ich ebenso im Dunkeln tappe. The Final Countdown (1980)
Where's the chicken?Wo ist das HühnchenHerbie Goes Bananas (1980)
Who take my chicken, huh?Wer hat mein Hühnchen, hm? Herbie Goes Bananas (1980)
And I'm to believe that this car... ate your chicken dinner?Und ich soll Ihnen abnehmen, daß der Wagen Ihr Hühnchen aß? Herbie Goes Bananas (1980)
Lufthansa flight 22 arriving at gate 17.(Durchsage) Lufthansaflug 22 aus München, Ankunft Flugsteig 17. Hopscotch (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลัดบัก[TM] (Klatbak) EN: Moenchengladbach   FR: Borussia Moenchengladbach ; Glad'bach ; Moenchengladbach
มึนเช่นกลัดบัก[TM] (Meunchēnklatbak) EN: Moenchengladbach   FR: Moenchengladbach ; M'gladbach

CMU English Pronouncing Dictionary
KINCHEN    K IH1 NG K AH0 N
MUENCHEN    M Y UW1 N CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monchengladbach    (n) (m uh2 n ch i n g l a1 d b a k)

German-Thai: Longdo Dictionary
nchenเมืองมิวนิค ทางตอนใต้ของเยอรมัน
Hähnchen(n) |das, pl. Hähnchen| ไก่, See also: das Huhn
Kaninchen(n) |das, pl. Kaninchen| กระต่าย, See also: S. Hase,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fundierte Branchenkenntnisseprofound knowledge of the trade [Add to Longdo]
Branchenindex {m} [fin.]sectoral index [Add to Longdo]
Branchenspanne {f}average industry margin [Add to Longdo]
Branchenstruktur {f}structure of the branch; structure of the specific sectors [Add to Longdo]
Branchenverzeichnis {n}classified directory [Add to Longdo]
Brathähnchen {n} [cook.]roast chicken [Add to Longdo]
Croissant {n}; Hörnchen {n}croissant [Add to Longdo]
Fahne {f}; Flagge {f}; Fähnchen {n} | Fahnen {pl}; Flaggen {pl} | die Fahne hochhaltenflag | flags | to fly the flag [Add to Longdo]
Filmsternchen {n}; Starlet {n}starlet [Add to Longdo]
Gänseblümchen {n}; Tausendschönchen {n} [bot.] | Gänseblümchen {pl}daisy | daisies [Add to Longdo]
Gelbe Seiten; Branchenverzeichnis {n}yellow pages [Add to Longdo]
Geschäftszweig {m}; Branche {f} | Geschäftszweige {pl}; Branchen {pl}area of business; branch of business | branches of business [Add to Longdo]
Goldhähnchen {n}kinglet [Add to Longdo]
Hähnchen {n}; junger Hahn [ornith.] | junges Hähnchencockerel | spring chicken [Add to Longdo]
Hase {m} (eigentlich: Kaninchen)bunny [Add to Longdo]
Heinzelmännchen {n} | Heinzelmännchen {pl}brownie | brownies [Add to Longdo]
Heinzelmännchen {n}leprechaun [Add to Longdo]
Hühnchen {n}pullet [Add to Longdo]
Hühnchenbrust {f} [cook.]chicken breast [Add to Longdo]
ein krankes Huhn; ein armes Hühnchena lame duck [Add to Longdo]
Kaninchen {n} | Kaninchen {pl}bunny | bunnies [Add to Longdo]
Kaninchen {n}coney [Add to Longdo]
Kaninchenbau {m}; Kaninchenhöhle {f}; Bau {m}; Höhle {f}burrow; rabbit burrow [Add to Longdo]
Kaninchenfell {n}rabbit skin [Add to Longdo]
Kaninchengehege {n} | Kaninchengehege {pl}rabbit warren; warren | rabbit warrens [Add to Longdo]
Kaninchenstall {m}rabbit hutch [Add to Longdo]
Körnchen {n} | Körnchen {pl}granule | granules [Add to Longdo]
Lenkerhörnchen {pl}bar ends [Add to Longdo]
Männchen {n}little man; manikin [Add to Longdo]
Männchen machento sit up and beg; to beg [Add to Longdo]
Männchen malento doodle [Add to Longdo]
Marktführer {m}; Branchenführer {m}market leader [Add to Longdo]
Messkännchen {n} | Messkännchen {pl}cruet | cruets [Add to Longdo]
Muttersöhnchen {n}mummy's darling [Add to Longdo]
Pfännchen {n}patella [Add to Longdo]
Sandmann {m}; Sandmännchen {n} | Sandmänner {pl}sandman | sandmen [Add to Longdo]
Schweinchen {n} | Schweinchen {pl}piggy | piggies [Add to Longdo]
Schweinchen {n}piglet [Add to Longdo]
Schweinchen {n} | Schweinchen {pl}shoat | shoats [Add to Longdo]
Söhnchen {n}; Kleine {m}; Kleiner; kleiner Mann | Söhnchen {pl}sonny [coll.] | sonnies [Add to Longdo]
Stehaufmännchen {n}skipjack [Add to Longdo]
Stehaufmännchen {n}roly-poly [Am.] [Add to Longdo]
Sternchen {n}starlet; little star [Add to Longdo]
Sternchen {n}asterisk [Add to Longdo]
Sternchenkonten {pl}asterisked accounts [Add to Longdo]
Versuchskaninchen {n} | Versuchskaninchen {pl}guinea pig | guinea pigs [Add to Longdo]
Waldkaninchen {n}cottontail [Add to Longdo]
Wichtelmännchen {n}pixy [Add to Longdo]
branchenspezifisch {adj}; Branchen...sectoral [Add to Longdo]
branchenüblich {adj}usual in the trade; usual in the industry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミュンヘン[, myunhen] (n) Munich; Muenchen; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前镇区[Qián zhèn qū, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄣˋ ㄑㄩ, / ] (N) Chienchen (area in Taiwan) [Add to Longdo]
十国春秋[shí guó chūn qiū, ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] History of Ten States of South China (1669) by Wu Renchen 吳任臣|吴任臣, 77 scrolls [Add to Longdo]
南城[Nán chéng, ㄋㄢˊ ㄔㄥˊ, ] Nancheng county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi [Add to Longdo]
南城县[Nán chéng xiàn, ㄋㄢˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Nancheng county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi [Add to Longdo]
吴任臣[Wú Rèn chén, ˊ ㄖㄣˋ ㄔㄣˊ, / ] Wu Renchen (1628-1689), Qing dynasty polymath and historian, author of History of Ten States of South China 十國春秋|十国春秋 [Add to Longdo]
宣城[Xuān chéng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥˊ, ] Xuancheng prefecture level city in Anhui [Add to Longdo]
宣城市[Xuān chéng shì, ㄒㄩㄢ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] Xuancheng prefecture level city in Anhui [Add to Longdo]
宣纸[xuān zhǐ, ㄒㄩㄢ ㄓˇ, / ] fine writing paper, originally from Jing county 涇縣|泾县, Xuancheng 宣城, Anhui [Add to Longdo]
宽城[Kuān chéng, ㄎㄨㄢ ㄔㄥˊ, / ] Kuancheng district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin [Add to Longdo]
宽城区[Kuān chéng qū, ㄎㄨㄢ ㄔㄥˊ ㄑㄩ, / ] Kuancheng district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin [Add to Longdo]
宽城满族自治县[Kuān chéng Mǎn zú zì zhì xiàn, ㄎㄨㄢ ㄔㄥˊ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / 滿] Kuancheng Manchurian autonomous county in Hebei [Add to Longdo]
忻城[Xīn chéng, ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ, ] (N) Xincheng (place in Guangxi) [Add to Longdo]
慕尼黑[Mù ní hēi, ㄇㄨˋ ㄋㄧˊ ㄏㄟ, ] München or Münich (capital of Bavaria, Germany) [Add to Longdo]
文成[Wén chéng, ㄨㄣˊ ㄔㄥˊ, ] (N) Wencheng (place in Zhejiang) [Add to Longdo]
新城县[Xīn chéng xiàn, ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Xincheng county in Hebei [Add to Longdo]
新城乡[Xīn chéng xiāng, ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Hsincheng (village in Taiwan) [Add to Longdo]
晋城[Jìn chéng, ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ, / ] Jìnchéng prefecture level city in Shānxī 山西 [Add to Longdo]
晋城市[Jìn chéng shì, ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] Jìnchéng prefecture level city in Shānxī 山西 [Add to Longdo]
李建成[Lǐ Jiàn chéng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, ] Li Jiancheng (589-626), eldest son of first Tang emperor Li Yuan 唐高祖李淵|唐高祖李渊, murdered by his brother 李世民 in the Xuanwu Gate coup 玄武門之變|玄武门之变; Professor Li Jiancheng (1993-), geophysicist and specialist in satellite geodesy [Add to Longdo]
荣成湾[Róng chéng wān, ㄖㄨㄥˊ ㄔㄥˊ ㄨㄢ, / ] Roncheng bay near Weihai 威海市 on north coast of Shandong [Add to Longdo]
栾城[Luán chéng, ㄌㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] (N) Luancheng (place in Hebei) [Add to Longdo]
满城[Mǎn chéng, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ, / 滿] (N) Mancheng (place in Hebei) [Add to Longdo]
班禅[Bān chán, ㄅㄢ ㄔㄢˊ, / ] Bainqen or Panchen Lama, one of two Tibetan spiritual leaders [Add to Longdo]
班禅喇嘛[Bān chán Lǎ ma, ㄅㄢ ㄔㄢˊ ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙, / ] Bainqen or Panchen Lama, one of two Tibetan spiritual leaders [Add to Longdo]
临城[Lín chéng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄥˊ, / ] (N) Lincheng (place in Hebei) [Add to Longdo]
兴城[Xīng chéng, ㄒㄧㄥ ㄔㄥˊ, / ] Xincheng county level city in Huludao 葫蘆島|葫芦岛, Liaoning [Add to Longdo]
兴城市[Xīng chéng shì, ㄒㄧㄥ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] Xincheng county level city in Huludao 葫蘆島|葫芦岛, Liaoning [Add to Longdo]
舜帝陵[Shùn dì líng, ㄕㄨㄣˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, ] several tombs of legendary Emperor Shun, one in Ningyuan county 寧遠縣|宁远县 in southwest Hunan, another Yuncheng prefecture 運城|运城 Shanxi [Add to Longdo]
连城[Lián chéng, ㄌㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] Liancheng county level city in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian [Add to Longdo]
连城县[Lián chéng xiàn, ㄌㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Liancheng county in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian [Add to Longdo]
运城[Yùn chéng, ㄩㄣˋ ㄔㄥˊ, / ] Yùnchéng prefecture level city in Shānxī 山西 [Add to Longdo]
运城地区[Yùn chéng dì qū, ㄩㄣˋ ㄔㄥˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Yuncheng district (district in Shanxi) [Add to Longdo]
运城市[Yùn chéng shì, ㄩㄣˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] Yùnchéng prefecture level city in Shānxī 山西 [Add to Longdo]
郯城[Tán chéng, ㄊㄢˊ ㄔㄥˊ, ] (N) Tancheng (place in Shandong) [Add to Longdo]
郾城[Yǎn chéng, ㄧㄢˇ ㄔㄥˊ, ] (N) Yancheng (place in Henan) [Add to Longdo]
鄄城[Juàn chéng, ㄐㄩㄢˋ ㄔㄥˊ, ] (N) Juancheng (place in Shandong) [Add to Longdo]
郓城[Yùn chéng, ㄩㄣˋ ㄔㄥˊ, / ] (N) Yuncheng (place in Shandong) [Add to Longdo]
郸城[Dān chéng, ㄉㄢ ㄔㄥˊ, / ] (N) Dancheng (place in Henan) [Add to Longdo]
金城镇[Jīn chéng zhèn, ㄐㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄓㄣˋ, / ] (N) Chincheng (town in Taiwan) [Add to Longdo]
门兴格拉德巴赫[Mén xīng gé lā dé bā hè, ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ ㄍㄜˊ ㄌㄚ ㄉㄜˊ ㄅㄚ ㄏㄜˋ, / ] Mönchengladbach (city in Germany) [Add to Longdo]
韩城[Hán chéng, ㄏㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] Hancheng city and county in Shaanxi [Add to Longdo]
韩城市[Hán chéng shì, ㄏㄢˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] Hancheng city in Shaanxi [Add to Longdo]
韩城县[Hán chéng xiàn, ㄏㄢˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Hancheng county in Shaanxi [Add to Longdo]
顺城[Shùn chéng, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄥˊ, / ] Shuncheng district of Fushun city 撫順市|抚顺市, Liaoning [Add to Longdo]
顺城区[Shùn chéng qū, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄥˊ ㄑㄩ, / ] Shuncheng district of Fushun city 撫順市|抚顺市, Liaoning [Add to Longdo]
盐城[Yán chéng, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] Yancheng prefecture level city in Jiangsu [Add to Longdo]
盐城市[Yán chéng shì, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] Yancheng prefecture level city in Jiangsu [Add to Longdo]
盐埕区[Yán chéng qū, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄑㄩ, / ] (N) Yancheng (area in Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
達磨[だるま, daruma] Dharma;, Stehaufmaennchen, Prostituierte [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] Maennchen (Tiere) [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] o- = Maennchen (Tiere) [Add to Longdo]
雌雄[しゆう, shiyuu] Maennchen_und_Weibchen, Sieg_oder_Niederlage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top