Search result for

*muddle*

(102 entries)
(1.6311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: muddle, -muddle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muddle[VI] คิดเรื่อยเปื่อย, See also: คิดฟุ้งซ่าน, คิดไร้สาระ, มั่ว, Syn. confuse
muddle[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้สับสนวุ่นวาย, Syn. confuse, jumble, mix, complicate
muddle[VT] ทำให้มึน, See also: ทำให้เมา
muddle[N] ความวุ่นวาย, See also: ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะยุ่งเหยิง, ภาวะสับสนวุ่นวาย, Syn. confusion, mess
muddled[ADJ] ซึ่งสับสนวุ่นวาย, Syn. confused
muddler[N] ไม้คนผสมเครื่องดื่ม
muddler[SL] เหล้า, See also: สุรา
muddle up[PHRV] สับสน, See also: ฟุ้งซ่าน, ไม่รู้เรื่อง, Syn. jumble up, mix up
muddlehead[N] คนโง่, Syn. blunderer
muddle-headed[ADJ] โง่
muddle through[PHRV] ประสบความสำเร็จ (แบบไม่รู้วิธีทำที่แท้จริง), See also: ทำสำเร็จแบบมั่วๆ, Syn. rub through
muddle-headedness[N] ความโง่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muddle(มัด'เดิล) vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้มึน,ผสมเหล้า,ทำให้ขุ่น,ทำเหลวไหล. vi. คิดฟุ้งซ่าน,มั่ว,กระทำเหลวไหล,muddle through ประสบความสำเร็จอย่างไม่ได้พยายามเต็มที่. n. ภาวะยุ่งเหยิง,ภาวะสับสน,, See also: muddleness n. muddlement n. muddligly

English-Thai: Nontri Dictionary
muddle(n) ความยุ่ง,ความยุ่งเหยิง,ความเหลวไหล,ความสับสน
muddle(vi,vt) ยุ่งเหยิง,งง,มั่ว,คิดฟุ้งซ่าน,สับสน,มึน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just the linear and impressionistic mix makes a very muddled composition.แบบว่า เส้นกับการแสดงความรู้สึก มันไม่ชัดเจนดูธรรมดาไปหน่อย Good Will Hunting (1997)
We muddled along, got through the years... but I've never doubted that if she ever met anyone she really fell for... who made her realize what true love is... she'd leave me like a shot... and how could I argue?ถึงเราจะอยู่ด้วยกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมา แต่พ่อก็เชื่อว่า ว่าถ้าแม่เค้าอยู่ๆ ไปเจอใคร.. ที่เป็นรักแท้ขึ้นมาสักวัน... Imagine Me & You (2005)
Yeah, well, we'll muddle through.เราจะผ่านไปได้น่า Heaven and Hell (2008)
I had no idea how muddled things had become.ฉันคิดไม่ถึงว่า เรื่องมันจะวุ่นวายอย่างนี้ Balm (2009)
It seems my olfactory sense is a bit muddled.คือตอนนี้ประสาทรับกลิ่น ของผมสับสนไปหน่อย Dream Logic (2009)
A bit of a rush job, though. Got the voice a bit muddled, did you?แม้จะเร่งด่วนไปหน่อย แต่แกสับสนเรื่องเสียงเล็กน้อยใช่ไหม? The Eleventh Hour (2010)
I'll muddle through.ฉันจะผ่านเรื่องวุ่นวายพวกนี้ Dark Side of the Moon (2010)
It's a small town, Hanna. Sometimes private and public lives can get a little muddled.เมืองมันเล็ก แฮนนา บางทีชีวิตอาจสับสนกันได้ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
But that last one, you muddled the line between winning' and losin'.แต่ครั้งสุดท้าย นายแค่สับสนระหว่าง ชัยชนะกับการสูญเสีย Django Unchained (2012)
I'm such a muddle head.ผมนี่บื้อจริงๆ She Needs Me (2012)
I'm always getting you two muddled up.ผมชอบเอานายสองคน มาพูดสลับกันบ่อยๆ Episode #18.3 (2012)
Let's not muddle the facts.เราไม่ได้ยุ่งเหยิงข้อเท็จจริง. Paranoia (2013)
I'm sorry if my thoughts are muddled.ผมเสียใจ ถ้าผมติดไปเรื่อยเปื่อยว่า The Twist in the Plot (2013)
That's very kind, but I'm sure we can muddle through on our own.คุณใจดีมากเลย แต่ผมมั่นใจว่าเราสามารถเอาตัวรอดได้ Wujing (No. 84) (2013)
I am sorry. I seem to have my dates muddles up.ขอโทษที ผมคงจำวันสลับกัน Kingsman: The Secret Service (2014)
- Isn't that a marabou muddler?- Ist das nicht ein Marabou Muddler? Who's Harry Crumb? (1989)
Until then we'll have to muddle through somehow...♪ Until then we'll have to muddle through somehow... How the Ghosts Stole Christmas (1998)
Until then we'll have to muddle through somehow♪ Until then we'll have to muddle through somehow How the Ghosts Stole Christmas (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muddleHis English has a murky, muddled sound to it, don't you think?
muddleI'm ashamed to tell such a muddled story in this dreary rainy season but please bear with me for a while.
muddleThe spirits muddled my brain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งงเป็นไก่ตาแตก[V] get confused, See also: get into a muddle, be at a loss what to do, be at sea, Example: พอมาถึงกรุงเทพฯ หล่อนงงเป็นไก่ตาแตก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน, Thai definition: งงมาก, งงจนทำอะไรไม่ได้, Notes: (สำนวน)
รกเรื้อ[V] be untidy, See also: be in disorder, be littered, be cluttered, be in a mess, be in a muddle, Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: เมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริเวณสวนยังไม่รกเรื้อด้วยหญ้าอย่างเช่นทุกวันนี้, Thai definition: รกเพราะปล่อยทิ้งไว้
ป้ำๆ เป๋อๆ[V] be clumsy and stupid, See also: be foolish, be muddle-headed, Syn. กะป้ำกะเป๋อ, ป้ำเป๋อ, หลงๆ ลืมๆ, Example: แกป้ำๆ เป๋อๆ ทำเงินหายไปร้อยบาท, Thai definition: ไม่มีสติ
ฟุ้งซ่าน[V] muddle, See also: be distracted, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: ้หากจิตฟุ้งซ่านให้ใช้วิธีการนั่งสมาธิช่วย จะก่อให้เกิดความสุขกายสบายใจ, Thai definition: คิดวุ่นวายสับสนไปมาอย่างไม่มีจุดหมาย
สับสน[V] jumble, See also: muddle, confuse, Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย, วุ่นวาย, Example: หากเราทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันจะทำให้สับสนได้ ดีไม่ดีอาจทำให้เสียไปทั้งหมด, Thai definition: ปะปนกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ
สับสนวุ่นวาย[V] muddle, See also: jumble, confuse, Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ยุ่งวุ่นวาย, Example: เหตุการณ์ชักจะสับสนวุ่นวายไปหมดแล้ว ถ้ายังไม่รีบแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่โดยเร็ว, Thai definition: ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้
กะป้ำกะเป๋อ[V] be clumsy and stupid, See also: be foolish, be muddle-headed, Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, เลอะเทอะ, หลงลืม, หลงๆ ลืมๆ, Example: นิภากะป้ำกะเป๋อมากขึ้นทุกวัน
ความขุ่นมัว[N] despondency, See also: turbidness, muddle, frustration, dullness, Syn. ความมัวหมอง
นัวเนีย[V] confuse, See also: muddle, disturb, perturb, ruffle, Syn. พัลวัน, ยุ่ง, ปัวเปีย, Thai definition: เกี่ยวพันกันยุ่งไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้งซ่าน[v.] (fungsān) EN: muddle   
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred   FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical   
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; in a muddle   FR: en friche
สับสน[v.] (sapson) EN: jumble ; muddle ; confuse   

CMU English Pronouncing Dictionary
MUDDLE    M AH1 D AH0 L
MUDDLED    M AH1 D AH0 L D
MUDDLES    M AH1 D AH0 L Z
MUDDLEHEADED    M AH1 D AH0 L HH EH2 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muddle    (v) (m uh1 d l)
muddled    (v) (m uh1 d l d)
muddles    (v) (m uh1 d l z)
muddle-headed    (j) - (m uh2 d l - h e1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durcheinander {n}muddle [Add to Longdo]
durcheinander bringen; verwechseln; verwirren | durcheinander bringend; verwechselnd; verwirrend | durcheinander gebracht; verwechselt; verwirrtto muddle | muddling | muddled [Add to Longdo]
durchkommen; sich durchwursteln; sich durchschlagento muddle through [Add to Longdo]
verfahren {adj} | eine verfahrene Sachemuddled | a muddle [Add to Longdo]
verhaspeln | verhaspelnd | verhaspelt | verhaspelteto get muddled | getting muddled | gets muddled | got muddled [Add to Longdo]
vermasseln | vermasselnd; wurstelnd | vermasselt | vermasselteto muddle | muddling | muddles | muddled [Add to Longdo]
wirrköpfig {adj}muddleheaded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
どろどろ(P);ドロドロ[, dorodoro (P); dorodoro] (adj-na,adv,n,adj-no) (on-mim) syrupy; muddled; (P) [Add to Longdo]
マドラー[, madora-] (n) muddler; stir stick [Add to Longdo]
彼方此方[あちらこちら(P);あちこち(P);あっちこっち(P);かなたこなた;あなたこなた(ok), achirakochira (P); achikochi (P); acchikocchi (P); kanatakonata ; anatakonata (ok)] (adv,pn) (1) (uk) here and there; (vs) (2) (あちらこちら, あちこち, あっちこっち only) to get things in the wrong order (back to front); to become muddled up; (P) [Add to Longdo]
乱雑[らんざつ, ranzatsu] (adj-na,n) clutter; disorder; promiscuity; affray; confusion; muddle; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess [Add to Longdo]
乱麻[luàn má, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. tangled skein; in a tremendous muddle; confused [Add to Longdo]
夹七夹八[jiā qī jiā bā, ㄐㄧㄚ ㄑㄧ ㄐㄧㄚ ㄅㄚ, / ] completely mixed up; in a muddle [Add to Longdo]
将错就错[jiāng cuò jiù cuò, ㄐㄧㄤ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] lit. if it's wrong, it's wrong (成语 saw); to make the best after a mistake; to accept an error and adapt to it; to muddle through [Add to Longdo]
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, / ] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party [Add to Longdo]
得过且过[dé guò qiě guò, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] satisfied just to get through (成语 saw); to muddle through; without high ambitions, but getting by [Add to Longdo]
搞混[gǎo hùn, ㄍㄠˇ ㄏㄨㄣˋ, ] to confuse; to muddle; to mix up [Add to Longdo]
[hūn, ㄏㄨㄣ, ] muddle-headed; twilight; to faint; to lose consciousness [Add to Longdo]
冲昏头脑[chōng hūn tóu nǎo, ㄔㄨㄥ ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ, / ] lit. victory muddles the brain (成语 saw); fig. excited and unable to act rationally [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] to mix; to mingle; muddled; to drift along; to muddle along; to pass for; to get along with sb; thoughtless; reckless [Add to Longdo]
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, / ] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight [Add to Longdo]
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, ] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby [Add to Longdo]
烦杂[fán zá, ㄈㄢˊ ㄗㄚˊ, / ] many and dissorderly; muddled [Add to Longdo]
犯浑[fàn hún, ㄈㄢˋ ㄏㄨㄣˊ, / ] confused; mixed up; muddled up; befuddled [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] muddled; paste; scorched [Add to Longdo]
糊塗[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, ] muddled; silly; confused [Add to Longdo]
糊涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled; silly; confused [Add to Longdo]
糊涂账[hú tu zhàng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄓㄤˋ, / ] muddled accounts; a mess of bookkeeping [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, / ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze [Add to Longdo]
缠夹不清[chán jiā bù qīng, ㄔㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, / ] to muddle things together (成语 saw); to bother sb with annoying muddle-headed talk [Add to Longdo]
缠夹二先生[chán jiā èr xiān sheng, ㄔㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄦˋ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, / ] annoying muddle-headed person who gabbles unintelligibly [Add to Longdo]
胡涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, ] muddled; silly; confused; also written 糊涂 [Add to Longdo]
莽汉[mǎng hàn, ㄇㄤˇ ㄏㄢˋ, / ] a fool; a muddle-head; a boor [Add to Longdo]
冲昏头脑[chōng hūn tóu nǎo, ㄔㄨㄥ ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ, / ] lit. victory muddles the brain (成语 saw); fig. excited and unable to act rationally [Add to Longdo]
迷糊[mí hu, ㄇㄧˊ ㄏㄨ˙, ] muddle-headed; dazed; only half conscious [Add to Longdo]
迷离马虎[mí lí mǎ hu, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ ㄇㄚˇ ㄏㄨ˙, / ] muddle-headed [Add to Longdo]
鬼摸脑壳[guǐ mō nǎo ké, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, / ] muddled; momentarily confused [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muddle \Mud"dle\, v. i.
   1. To dabble in mud. [Obs.] --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To think and act in a confused, aimless way.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muddle \Mud"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Muddled}; p. pr. & vb. n.
   {Muddling}.] [From {Mud}.]
   1. To make turbid, or muddy, as water. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He did ill to muddle the water.    --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To cloud or stupefy; to render stupid with liquor; to
    intoxicate partially.
    [1913 Webster]
 
       Epicurus seems to have had brains so muddled and
       confounded, that he scarce ever kept in the right
       way.                 --Bentley.
    [1913 Webster]
 
       Often drunk, always muddled.     --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. To waste or misuse, as one does who is stupid or
    intoxicated. [R.]
    [1913 Webster]
 
       They muddle it [money] away without method or
       object, and without having anything to show for it.
                          --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   4. To mix confusedly; to confuse; to make a mess of; as, to
    muddle matters; also, to perplex; to mystify. --F. W.
    Newman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muddle \Mud"dle\, n.
   A state of being turbid or confused; hence, intellectual
   cloudiness or dullness.
   [1913 Webster]
 
      We both grub on in a muddle.       --Dickens.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top