Search result for

*mouthpiece*

(46 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mouthpiece, -mouthpiece-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mouthpiece[N] (เครื่องดนตรี, กล้องยาสูบ) ส่วนที่ใช้ปากเป่าหรือคาบ, See also: ส่วนปากท่อต่างๆ
mouthpiece[N] ผู้เป็นกระบอกเสียงแทน, See also: โฆษก, นักหนังสือพิมพ์, คนที่เป็นปากเสียงแทน, Syn. spokesperson

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mouthpiece(เมาธฺ'พีส) n. ส่วยที่ทำหน้าที่เป็นปาก,หลอดลมของแตร ไม้ซาง,ส่วนที่ปากของท่อ,ผู้พูดแทน,โฆษก,ปากกระบอกเสียงของคนอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He isn't deciding anything. He's a mouthpiece --เขาไม่ได้ตัดสินอะไรทั้งนั้น เป็นแค่ผู้ส่งสาร The Monster at the End of This Book (2009)
The Disir are the mouthpiece of the Triple Goddess.เหล่าผู้หยั่งรู้คือผู้ส่งสารของเทพสตรีทั้งสาม The Disir (2012)
Mouthpiece in, seconds out!กระบอกเสียงในวินาทีออก! Creed (2015)
Mouthpiece in, seconds out!กระบอกเสียงในวินาทีออก! Creed (2015)
All right. Mouthpiece.เพียงแค่เริ่มย้ายไปรอบ ๆ Creed (2015)
...mouthpiece and muzzle guard.ผ้าปิดปาก และ ที่เก็บเสียง Rise of the Villains: Scarification (2015)
Mouthpiece, check. Got all the stuff.ฟันยาง หมดละ เอาไปทุกอย่างแล้ว CounterPunch (2017)
As the mouthpiece of Steel Dragon, I had this responsibility.คุณก็เหมือนกัน Rock Star (2001)
When you're done, bottle-blows and mouthpiecesถ้าทำเสร็จแล้ว ให้เป่าปากเป่าเครื่องตนตรี Swing Girls (2004)
- Hey, mouthpiece let him answer, all right?- เฮ้ อย่าแทรกน่า Zathura: A Space Adventure (2005)
I gave him a mouthpiece so he would study hard.ฉันเคยให้ฟันยางเค้า ให้เค้าตั้งใจอ่านหนังสือ Sex Is Zero 2 (2007)
I... mouthpiece...ฉัน... ฟันยาง... Sex Is Zero 2 (2007)
I'm going to ask you to speak into the mouthpiece very clearly.รบกวนถือหูดีๆ ให้ได้ยินชัดๆหน่อยได้มั๊ยครับ Transformers (2007)
♪ with my mouthpiece? with my mouthpieceAt the Foot of Canal Street (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mouthpieceShe covered the mouthpiece of the phone with her hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบอกโทรศัพท์[N] mouthpiece
ปากเสียง[N] quarrel, See also: argument, mouthpiece, Syn. ทะเลาะ, วิวาท, Example: เสี่ยตุ่นปฏิเสธคำร้องขออย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งต้องมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับเสี่ยเจ้าของแพ
กระบอกเสียง[N] mouthpiece, See also: spokesperson, announcer, Syn. ปากเสียง, Example: หนังสือพิมพ์เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระบอกเสียง[n. exp.] (krabøk sīeng) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer   FR: porte-parole [m]
ทนายความในคดีอาญา[n. exp.] (thanāikhwām nai khadī āyā) EN: mouthpiece (inf.)   FR: avocat au criminel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUTHPIECE    M AW1 TH P IY2 S
MOUTHPIECES    M AW1 TH P IY2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mouthpiece    (n) (m au1 th p ii s)
mouthpieces    (n) (m au1 th p ii s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mundstück {n} | Mundstücke {pl}mouthpiece | mouthpieces [Add to Longdo]
Sprechmuschel {f}mouthpiece; microphone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マウスピース[, mausupi-su] (n) mouthpiece [Add to Longdo]
歌口[うたぐち, utaguchi] (n) (1) flute mouthpiece; (2) poetic style [Add to Longdo]
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup) [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
口金[くちがね, kuchigane] (n) (1) (metal) cap; (2) clasp; (3) mouthpiece; (4) socket (for light, etc.) [Add to Longdo]
口付き;口つき[くちつき;くちづき(口付き), kuchitsuki ; kuchiduki ( kuchi tsuki )] (n) (1) (in the shape of a) mouth; (2) mouthpiece (of a cigarette); (3) manner of speech [Add to Longdo]
口付き煙草[くちづきたばこ, kuchidukitabako] (n) cigarette with a mouthpiece [Add to Longdo]
送話器[そうわき, souwaki] (n) (telephone) transmitter; mouthpiece [Add to Longdo]
代弁者[だいべんしゃ, daibensha] (n) spokesman; mouthpiece [Add to Longdo]
通話口[つうわぐち, tsuuwaguchi] (n) mouthpiece of a telephone [Add to Longdo]
電話口[でんわぐち, denwaguchi] (n) telephone receiver or mouthpiece [Add to Longdo]
馬銜[はみ;はめ;ハミ, hami ; hame ; hami] (n) (uk) (See 轡) bit mouthpiece [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传声筒[chuán shēng tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄊㄨㄥˇ, / ] loudhailer; megaphone; one who parrots sb; mouthpiece [Add to Longdo]
喉舌[hóu shé, ㄏㄡˊ ㄕㄜˊ, ] mouthpiece; spokesperson [Add to Longdo]
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, / ] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mouthpiece \Mouth"piece`\, n.
   1. The part of a musical or other instrument to which the
    mouth is applied in using it; as, the mouthpiece of a
    bugle, or of a tobacco pipe.
    [1913 Webster]
 
   2. An appendage to an inlet or outlet opening of a pipe or
    vessel, to direct or facilitate the inflow or outflow of a
    fluid.
    [1913 Webster]
 
   3. One who delivers the opinion of others or of another; a
    spokesman; as, the mouthpiece of his party.
    [1913 Webster]
 
       Egmont was imprudent enough to make himself the
       mouthpiece of their remonstrance.   --Motley.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: A person's lawyer. [slang]
 
   Note: This is a term that was used sometimes in old movies.
      When a tough bad guy was arrested he might say "I ain't
      sayin' nothin' without my mouthpiece!"
      [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top