Search result for

*mix*

(587 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mix, -mix-
English-Thai: Longdo Dictionary
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, S. sociable,
overmix(vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mix[VI] ผสม, See also: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง, Syn. blend, fuse, merge
mix[VT] ผสม, See also: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง, Syn. blend, fuse, merge
mix[VT] ทำให้รวมตัวกัน, Syn. unite, join, link, Ant. separate
mix[VI] พบปะผู้คน, See also: เข้าสังคม, เข้าสมาคม, Syn. get along, Ant. avoid, ignore
mix[N] ของผสม, See also: สิ่งที่ได้จากการผสม, ส่วนผสม, เครื่องปรุง, Syn. mixture, ingredient
mix[N] การผสมกัน, See also: การรวมกัน, การปนกัน, Syn. combination, mixture, Ant. separation
admix[VI] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม
admix[VT] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม, Syn. mingle, mix
mixed[ADJ] ที่ผสมกัน, See also: ที่ปนเปกัน, หลากหลาย, คละกัน, Syn. assorted, various, Ant. unvaried
mixer[N] เครื่องผสม, See also: เครื่องตี, เครื่องปั่น, Syn. juicer, blender, shaker
remix[VT] สร้างและเรียบเรียงเสียงใหม่
commix[VT] ผสม, See also: ทำให้ผสมกัน, Syn. blend
mix in[PHRV] ผสมใน, See also: รวมกับ
mix in[PHRV] เข้ากับคนอื่นได้ดี
mix up[PHRV] ผสม, See also: รวม, ปน
mix up[PHRV] ทำให้สับสน, See also: ทำให้ยุ่งเหยิง, ไม่เป็นระเบียบ, Syn. jumble up, muddle up
mix-up[N] สถานการณ์สับสนวุ่นวาย (เพราะตัดสินใจหรือทำผิดพลาด), Syn. muddle, mess, tangle
mixture[ N] การผสม, See also: การรวมกัน, การปนเปกัน, ความหลากหลาย, Syn. commixture, blend, fusion, variety, Ant. sameness, homogeneity
mixture[ N] ส่วนผสม, See also: ของผสม, สารผสม, Syn. concoction, compound
remixer[N] ผู้สร้างและเรียบเรียงเสียงใหม่
intermix[VI] ผสม, See also: ผสมเข้าด้วยกัน, Syn. blend, intermingle, mix
intermix[VT] ผสม, See also: ผสมเข้าด้วยกัน, Syn. blend, intermingle, mix
mix with[PHRV] ทำให้รวมกับ, Syn. mingle with
mix with[PHRV] พูดคุยกับคนจำนวนมาก, Syn. mingle with
mixed-up[ADJ] ซึ่งสับสนวุ่นวาย, See also: ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง, Syn. confused, muddled, mistaken, disoriented
admixture[N] ส่วนผสม, Syn. ingredient
mix up in[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, See also: มีส่วนเกี่ยวข้องใน
mixed bag[IDM] คนหรือสิ่งของคละเคล้ากัน, See also: คนหรือสิ่งของปะปนกัน
mixed bag[N] กลุ่มคนหรือสิ่งของที่มีหลากหลาย
ready-mix[ADJ] ซึ่งผสมแล้วและพร้อมนำไปใช้
commixture[N] การผสม, Syn. mixture
mix up with[PHRV] คบหากับ, See also: คบค้ากับ, สมาคมกับ
mixed grill[N] อาหารที่ประกอบด้วยผักและเนื้อย่าง
mixing bowl[N] ชามใหญ่สำหรับผสมอาหาร
cement mixer[N] เครื่องผสมปูนซีเมนต์, Syn. concrete mixer
intermixture[N] การผสมเข้าด้วยกัน, See also: การคลุกเคล้า, การทำให้ปนเปกัน
mixed doubles[N] การแข่งขันแบบคู่ผสม (ชายและหญิง)
mixed economy[N] ระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานระหว่างกิจการของรัฐและเอกชน
mixed farming[N] การทำฟาร์มแบบผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
mixed-ability[ADJ] สำหรับนักศึกษาที่มีระดับความสามารถหลากหลาย
mixed blessing[N] สิ่งที่มีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
mixed marraige[N] การแต่งงานของคนต่างเชื้อชาติหรือศาสนากัน
mixed metaphor[N] การใช้คำหรือสำนวนเปรียบเทียบขัดแย้งกันแต่ทำให้ตลกขบขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admix(แอดมิคซฺ') vt.,vi. คลุกเคล้ากับ, ผสมกับ, เติม, Syn. mix, mingle with)
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
apomixis(แอพพะมิค'ซิส) n., (pl. -mixes) วิธีการสืบพันธ์โดยใช้เพศ (apogamy)
commix(คะมิคซฺ') {commixed,commixing,commixs} vt.,vi. ผสมเข้าด้วยกัน,คลุกเคล้า, Syn. mix together,blend
commixture(คะมิค'ซฺเชอะ) n. การผสม,กระบวนการผสม,ภาวะที่ถูกผสม,ของผสม
intermix(อิน'เทอมิคซฺ) vt.,vi. ผสม,ปนเป,คลุกเคล้า., See also: intermixable adj. intermixedly adv., Syn. combine
intermixturen. การผสมผสาน,การคลุกเคล้า,สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน,สิ่งที่ใส่ลงไปผสม
mix(มิคซฺ) v.,n. (การ) ผสม,ปรุง,ปนกัน,ใส่รวมกัน,รวมกันยุ่งเหยิง,รวมกัน,คบค้า,ผสมพันธ์,ส่วนผสม,น้ำโซดา,สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle ###A. separate
mix-up(มิคซฺ'อัพฺ) n. คลายสับสน,ความยุงเหยิง
mixed(มิคซฺทฺ) adj. ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง
mixer(มิค'เซอะ) adj. บุคคลหรือสิ่งที่ทำการผสม,เครื่องปั่น
mixture(มิคซฺ'เชอะ) n. สารผสม,ส่วนผสม,สิ่งทอด้วยเส้นใยหลายสี,การผสม,สภาพที่ผสมกัน
panmixian. การผสมพันธุ์ทั่วไป
ready-mix(เรด'ดีมิคซฺ) n. ผลิตภัณฑ์ที่พอผสมน้ำแล้วก็ใช้ได้,ผลิตภัณฑ์ที่ผสมไว้ให้เสร็จแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
admix(vt) ผสม,คลุกเคล้า,เติม
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
intermix(vt) ผสมผเส,คลุกเคล้า,ทำให้ปนเป
intermixture(n) การผสมผเส,การปนเป
mix(vt) ผสม,ปะปน,ปรุง,ทำให้ยุ่งเหยิง
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
mixer(n) เครื่องปั่น,เครื่องผสม,ผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย
mixture(n) การผสม,ส่วนผสม,ของผสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panmixiaการจับคู่แบบสุ่ม [ดู random mating] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyinfection; infection, mixedการติดเชื้อระคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portfolio mixยอดรวมผสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lean mixtureไอดีบาง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lean mixtureไอดีบาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rich mixtureไอดีหนา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rich mixtureไอดีหนา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solid solution; mixed crystalผลึกผสมเนื้อเดียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
open injector-mixerหัวฉีดผสมแบบเปิด [มีความหมายเหมือนกับ bunsen-type mixer] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
optical mixtureการผสานสีทางตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apomixisแอโพมิกซิส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
admixture๑. การเพิ่มผสม๒. สิ่งเพิ่มผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendix vermiformis; vermixไส้ติ่ง [มีความหมายเหมือนกับ appendix ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air-fuel mixture; fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air-fuel mixture; fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bunsen type mixerหัวผสมแบบบุนเซน [มีความหมายเหมือนกับ open injector-mixer] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mixed nerveประสาทระคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixed parentageลูกครึ่ง [ดู mixed blood] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed policyกรมธรรม์ผสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed policyกรมธรรม์ผสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed propertyทรัพย์สินผสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed questionsปัญหาผสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed sorusกลุ่มอับสปอร์แบบแก่ไม่พร้อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed tumourเนื้องอกคละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixing boxกล่องผสมลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixotropicได้อาหารสองแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mistura; mixtureยาร่วม, ยาผสม, ยาน้ำผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixed airลมผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed bloodลูกครึ่ง [ดู mixed parentage] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed budตารวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed companyบริษัทประกันชีวิตแบบผสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed crystal; solid solutionผลึกผสมเนื้อเดียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
multimedia; intermedia; mixed mediaสื่อผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed deciduous forestป่าผสมผลัดใบ, ป่าเบญจพรรณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันชุดผสม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed fundกองทุนผสม (ระหว่างสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed immunityภูมิคุ้มกันผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixed infection; polyinfectionการติดเชื้อระคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixed inflorescenceช่อดอกรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed lawsกฎหมายผสม (เกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed marriageการสมรสผสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed media; intermedia; multimediaสื่อผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed metaphorอุปลักษณ์ประสม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixtionการรวมทรัพย์หลายเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixture; misturaยาร่วม, ยาผสม, ยาน้ำผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixture; air-fuel mixture; fuel mixtureไอดี, สสารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mixtureสารผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixture; air-fuel mixture; fuel mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed injector-mixerหัวฉีดผสมแก๊สแบบปิด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fuel mixture; air-fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ready-mixed concreteคอมกรีตผสมเสร็จ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mixed oxide fuelเชื้อเพลิงออกไซด์ผสม, ม็อกซ์, เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีส่วนผสมของยูเรเนียมออกไซด์และพลูโทเนียมออกไซด์ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงทั่วไปที่ใช้ยูเรเนียมออกไซด์อย่างเดียว [นิวเคลียร์]
Mixed fundกองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรือกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม [ตลาดทุน]
Anti-knock and anti-knock mixturesส่วนผสมป้องกันการน้อก [TU Subject Heading]
Asphalt emulsion mixturesสารผสมแอสฟัลต์อิมัลชั่น [TU Subject Heading]
Bordeaux mixtureสารผสมบอร์โด [TU Subject Heading]
Languages, Mixedภาษาผสม [TU Subject Heading]
Lymphocyte culture test, Mixedการทดสอบการเพาะเลี้ยงลิมโฟไซต์แบบผสม [TU Subject Heading]
Mixingการผสม [TU Subject Heading]
Mixing machineryเครื่องผสม [TU Subject Heading]
Ready mixed concrete industryอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ [TU Subject Heading]
Ready-mixed concreteคอนกรีตผสมเสร็จ [TU Subject Heading]
Remixesรีมิกซ์ [TU Subject Heading]
Mixed Liquor Suspended Solidsของแข็งแขวนลอยในน้ำตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Liquor Volatile Suspended Solidsของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในน้ำตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Waste Processing กระบวนการแยกขยะผสม
กระบวนการแยกขยะเพื่อให้ได้ของที่สามารถนำกลับ มาใช้อีก เช่น ขวดพลาสติกไปหลอมทำขึ้นใหม่ เศษเหล็ก กระดาษ เป็นต้น ทั้งนี้รวมไปถึงขยะชนิดที่นำไปทำปุ๋ยและเป็นเชื้อเพลิงได้ [สิ่งแวดล้อม]
Panmixia การจับคู่แบบสุ่ม
เป็นวิธีที่ทำให้เกิดการกระจายตัวของยีนส์ ในมนุษย์เป็นไปอย่างมีแบบแผน [สิ่งแวดล้อม]
Mixed MSW Composting การหมักปุ๋ยจากขยะเทศบาลผสม
การนำขยะในเทศบาลมาผสมกันเพื่อหมักทำปุ๋ย, ดู MSW [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Refuse ขยะผสม
ขยะที่มีหลากหลายชนิดปะปนกันอยู่ตั้งแต่จุด เกิดขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Deciduous Forest ป่าเบญจพรรณ
ป่าผลัดใบประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิด พื้นป่าไม้รกทึบ มีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก ในฤดูแล้งต้นไม้ทั้งหมดจะพากันผลัดใบ และมีไฟไหม้ป่าอยู่ทุกปี พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นคละเคล้าปนกันมาก แต่ก็มีเพียงไม่กี่ชนิดที่เป็นไม้เด่น ป่าประเภทนี้แบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ Teak Bearing Mixed Deciduous Forest และ Non-Teak Bearing Mixed Deciduous Forest [สิ่งแวดล้อม]
Non-Teak Bearing Mixed Deciduous Forest ป่าเบญจพรรณที่ไม่มีไม้สักขึ้นอยู่
ป่าผลัดใบประเภทป่าเบญจพรรณชนิดหนึ่ง ที่ไม่มีไม้สักขึ้นอยู่ แต่ไม้ผลัดใบชนิดอื่นๆ ที่ขึ้นปะปนกับไม้สัก เช่น แดง ประดู่ รกฟ้า ชิงชัน ขึ้นอยู่ได้ตามปกติ ป่าชนิดนี้พบมากแถบภาคตะวันออก เช่น กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี [สิ่งแวดล้อม]
Teak Bearing Mixed Deciduous Forest ป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักขึ้นอยู่,หรือเรียกว่า ป่าไม้สัก
ป่าผลัดใบประเภทป่าเบญจพรรณชนิดหนึ่ง ที่มีไม้สักขึ้นอยู่ ไม้สักเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และมีความต้องการสิ่งแวดล้อมเฉพาะอย่าง ในการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงพบไม้สัก เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น พันธุ์ไม้ชนิดอื่นที่พบขึ้นปะปนกับไม้สัก ได้แก่ ตะแบก ประดู่ รกฟ้า และแดง ส่วนพืชชั้นล่างที่พบจะเป็นพวกหญ้า กก ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ แต่ไม่พบไม้ในวงศ์ยางในป่าชนิดนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Complete Mixed AS ระบบเอเอสแบบผสมสมบูรณ์
ระบบเอเอสที่ถังเติมอากาศเป็นชนิดซีเอสทีอาร์ (CSTR) [สิ่งแวดล้อม]
Mixtureไอดี สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน]
Mixed notationสัญลักษณ์ประสม
คือ สัญลักษณ์ที่มีหลายอย่างประสมกัน เช่น มีตัวเลขและตัวอักษร เช่น สัญลักษณ์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

ตัวอย่าง

Z 659 หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดหมู่และการทำบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Banbury mixerเครื่องผสมยางแบบระบบปิดชนิดหนึ่ง ใช้ในการผสมยางกับสารเคมีต่างๆ ให้เข้ากัน [เทคโนโลยียาง]
Internal mixerเครื่องผสมยางระบบปิดเป็นเครื่องผสมยางที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เครื่องผสมยางระบบปิดมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนได้แก่ ห้องผสม (chamber) ตัวบดผสม (rotor) แท่งกด (ram) และระบบหล่อเย็น (cooling system) เครื่องผสมระบบปิดให้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผสมมากกว่าการใช้ Two-roll mill เพราะสารเคมีไม่ฟุ้งกระจายระหว่างการผสม ลดการสูญเสียสารเคมีขณะผสม และลดการผิดพลาดเนื่องจากการใช้แรงงานคนในการผสมสามารถผสมยางกับสารเคมีได้ ในปริมาณสูง เช่น 50-100 กิโลกรัม [เทคโนโลยียาง]
Mixerเครื่องมือที่ใช้ในการบดผสมยางให้เข้ากับสารเคมีโดยอาศัยแรงทางกล (แรงเฉือน) [เทคโนโลยียาง]
Mixingการบดผสมยางให้เข้ากับสารเคมี [เทคโนโลยียาง]
Adenoma, Mixedอเดโนมาผสม [การแพทย์]
Adenoma, Mixed Chief Cellอดีโนมาของชิฟเซลล์ [การแพทย์]
Adenosquamous Tumors, Mixedมะเร็งมิคซ์แอดดิโนสแควมัส [การแพทย์]
Air Mixersเครื่องผสมอากาศ [การแพทย์]
Air-Mixการผสมออกซิย์เจนกับอากาศ [การแพทย์]
Alpha and Beta-Recepter Agonists, Mixedยาที่กระตุ้นทั้งตัวรับแอลฟ่าและเบต้า [การแพทย์]
Asthma, Mixedโรคหืดแบบผสม [การแพทย์]
Astigmatism, Mixedสายตาเอียงชนิดผสม [การแพทย์]
Bordomixtureบอร์โดมิกเจอร์ [การแพทย์]
Brown Mixtureยาแก้ไอน้ำดำ,ยาแก้ไอน้ำดำ [การแพทย์]
Burns and Scalds Mixtureยารักษาแผลน้ำร้อนลวก [การแพทย์]
Calculus, Mixedนิ่วผสม [การแพทย์]
Carcinoma, Liver Cell, Mixedมะเร็งเซลล์ตับผสม [การแพทย์]
Cardamon Mixture, Compoundยาขับลม [การแพทย์]
Chondroma, Mixedคอนโดรมาผสม [การแพทย์]
Cirrhosis, Mixedตับแข็งชนิดผสม [การแพทย์]
Complex, Mixed-Sanwichสารประกอบเชิงซ้อนแบบแซนด์วิชผสม [การแพทย์]
Connective Tissue, Mixedผสมระหว่างเนื้อเยื่อประสาน [การแพทย์]
De-Mixingไม่ผสมกัน [การแพทย์]
Dentition, Mixedการครอบฟันชนิดผสม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cough mixture (n ) ยาแก้ไอ
mixed entrails (n ) เครื่องในรวม
spicy mixed vegetable soup (vi) แกงเลียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So whatever major you decide on, you can mix up with electives.ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณควรเลือกวิชาเรียน New Haven Can Wait (2008)
I just mixed metaphors, didn't i? Yeah, but it kind of worked.ฉันแค่เปรียบเทียบนะ ใช่ไหม แต่มันก็ได้ผลนะ Chuck in Real Life (2008)
It doesn't mix well with anticoagulants or anticonvulsives.แต่ยาต้านการแข็งของเลือดกับยากันชัก\ ผสมกันไม่ได้ดีนัก Adverse Events (2008)
Since we're in mixed company, "S" is stool.เมื่อเรานำมารวมกับ S ซึ่งหมายถึงอุจจาระ The Itch (2008)
Sound mixer/ Hyung-soo Jung Production design/ Chul-ho LeeSound mixer/ Hyung-soo Jung Production design/ Chul-ho Lee Baby and I (2008)
Quicksand is a mix of sand, mud and water.ทรายดูด มีส่วนผสมจาก ทราย โคลน และ ก็น้ำ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You Arabs think you can just mix in with our peaceful society... and we're not gonna find you, huh?คุณคนอาหรับ คุณคิดว่าคุณ จะรวมตัวกับสังคมสงบสุขของเรา... แล้วเราจะไม่หาตัวพวกคุณเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I really think you have me mixed up with somebody else.ผมคิดว่าคุณคงจำผมสลับกับอีกคนนึงแล้วล่ะ Wanted (2008)
Putting an end to his future mixing around with those ruffians.จบอนาคตของเขาด้วยการ เข้าร่วมแก้งนักเลง Episode #1.5 (2008)
She is glad he is no longer mixed up with the radicals.หล่อนดีใจที่เขาไม่ได้มั่วสุมกับพวกอันธพาล Body of Lies (2008)
I knew Los angeles is where they make the Tom Mix movies;ผมรู้ว่าที่เอลเอ คือรัฐที่พวกเขาสร้างหนังของทอมมิกซ์ Changeling (2008)
I figured if I couId meet Tom Mix maybe he would let me ride on his horse;ผมคิดว่า ถ้าผมได้เจอทอม มิกซ์ บางทีเขาอาจจะให้ผม ขี่ม้าของเขาก็ได้ Changeling (2008)
The villains and the heros get all mixed up.คนร้ายกับคนดีปนกันเป็นสีเทา Quantum of Solace (2008)
I totally understand why that saying sounds mixed-up... but I don't mean it for real.ฉับจะสรุปให้เข้าใจ สิ่งที่ฉันพูดมันผสม ๆ ปน ๆ กันไป แต่ฉันไม่ได้หมายความตรงๆ The House Bunny (2008)
But I just wanna mix drinks.ผมแค่อยากจะทำเครื่องดื่ม The House Bunny (2008)
We should totally have a mixer with you guys sometime.พวกเราน่าจะไปดื่ม กับพวกคุณนะบางที The House Bunny (2008)
It's supposed to be a mixer. There's no one here to mix.วันนี้มันต้องเป็นปาร์ตี้เครื่องดื่ม แต่ไม่มีคนมาเลย The House Bunny (2008)
And mix emperors with his tubes is Kung Fu.แล้วก็จักรพรรดิ์ลูกครึ่ง ก็เป็นกังฟู The Forbidden Kingdom (2008)
It is the Emperor's mix of jade, cinnabar and salts of mercury.เป็นสุราหยกขององค์จักรพรรดิ์ The Forbidden Kingdom (2008)
- What about this party mix? - That's 'pot-pourri'.-งานนี่จัดแบบไหน นั่นมันไม้หอม Made of Honor (2008)
Gay Gordon's party remix, just for you.ปาร์ตี้ ของ เก กอร์ดอน จัดให้ Made of Honor (2008)
Look. Now don't be afraid to mix and mash.ดูนะ ตอนนี้ ต้องไม่กลัวจะผสมผสาน Made of Honor (2008)
Maybe... Maybe we'll keep... it in the mix, maybe as a middle name...บาง ที อาจจะเอามาผสมกัน บางที เอามาเป็นชื่อกลาง Made of Honor (2008)
I always get the Germans mixed up.ผมผสมเยอรมันเข้ากันไปหมด Frost/Nixon (2008)
It gets the dirt, mixes it in with the weed in a special way.พัดพาดินมาผสมกับต้นกัญชา ในวิธีที่แสนพิเศษ Pineapple Express (2008)
The ingredients matched those I mixed.องค์ประกอบของมัน พร้อมกับส่วนประกอบที่ผมเคยคำนวณเอาไว้ Death Note: L Change the World (2008)
It's stuff the earth absorbs, we'll mix it with compost.ก็เหลือแต่ที่มิลานแล้ว Gomorrah (2008)
We shouldn't have let you get mixed up in the damned thing, is all.เราไม่ควรจะมีให้คุณได้รับผสมขึ้นมาในสิ่งที่ถูกสาปเป็นทั้งหมด Revolutionary Road (2008)
You mix that shit wrong and you got mustard gas.นายโยนผิดที่ และนายจะได้รับก๊าซพิษ Pilot (2008)
A volumetric flask is for general mixing and titration.ขวดวัดปริมาตร สำหรับใช้งานทั่วไปการผสมและความเข้นข้นสารละลาย Pilot (2008)
There's probably a mix-up. - I saw who took it. - OK.เขาผมแดง มีหนวด ใส่เสื้อมีกระดุมสีเทาๆ Bedtime Stories (2008)
/But there was a wild card in the mix... /...แต่ก็ยังมีอีกคนหนึ่ง สกีโต บรอนสันเนียน 936 01: Bedtime Stories (2008)
Inner Relaxation Mix?ไดโด้? รวมเพลงชิลๆ? Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You mixed athenol and nitric acid with the alcohol.คุณผสมแอลกอฮอลล์กับกรดไนตริคที่อยู่ในรูปแอลกอฮอลล์ หรือมีรสแอลกอฮอลล์อยู่ Pathology (2008)
A mixture of chlorofluoro carbons, nitrogen and a bit of free on my boy.ส่วนผสมระหว่างคลอโรฟลูโรคาร์บอน ไนโตรเจน Pathology (2008)
Also, that mixed CD that I left on your doorstep was the last one that I'll be making for you.อีกอย่าง ผมมิกซ์เพลง ทิ้งไว้ให้ที่หน้าบ้านคุณ เป็นสิ่งสุดท้าย ที่ผมทำให้คุณ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
He makes the best mixes in the world. Look at this cover art.เขาทำมิกซ์ที่เยี่ยมที่สุดในโลก ดูหน้าปกสิ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Hey, did you get my mixes?คุณได้มิกซ์ของผมไหม Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Mixes?มิกซ์? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
That's the breakup mix. Ten songs from my broken...รวมเพลงอกหักจากใจร้าวๆของผม Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I've been kind of getting some mixed signals from you lately.ผมคิดว่าช่วงนี้ คุณส่งสัญญาณแปลกๆถึงผม Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I loved your mixes, by the way.ฉันชอบเพลงมิกซ์ของคุณนะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Mix aluminum powder with iron oxide.ผสมผงอลูมิเนียมกับเหล็กออกไซต์ Safe and Sound (2008)
If a couple of boys from Illinois could get that close, it's time to mix things up.ถ้า 2 พี่น้องมันทำได้ขนาดนี้ เราคงต้องระมัดระวังมากขึ้น Greatness Achieved (2008)
They store it and feed off it, turning it into wood and leaves, which then decompose into a mixture of water, mineral, vegetable and living matter.พวกมันกักเก็บและปรุงอาหาร แล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้และใบไม้ ซึ่งต่อมาย่อยสลายกลายเป็นน้ำ แร่ธาตุ Home (2009)
- I put 'em on that mix I made you.- ไม่นะ ผมใส่มันลงในซีดีที่ไรท์ให้คุณนะ 500 Days of Summer (2009)
Cooked up a little commencement mix that I think all of you will enjoy.มันอาจจะมีเรื่องเรียนจบนิดหน่อย ผมว่าพวกคุณน่าจะชอบนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
Two days of scouting colleges, all those sorority mixers.แม่ก็ว่าอย่างนั้น ตระเวนหาโรงเรียน 2 วันเต็ม ๆ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I know, I know. "A mix-up at the warehouse.ฉันรู้ ฉันรู้ เกิดเหตุการณ์วุ่นวายที่โกดัง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Some mixes and candles and stuff...มีเพลง เทียน อะไรอีกหลายๆอย่างเลย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mixThat poem mixes prose with poetry.
mixAir is a mixture of several gases.
mixI have mixed feelings about this.
mixHow did she get mixed up with such unpleasant people?
mixHe got mixed up in his friend's affair.
mixHe made the soup by mixing a little meat with some rice.
mixHe is mixed up with something shabby.
mixWe're a mixed group and I never knew who was a Serb, a Croat or a Muslim.
mixThe mixture of these substances is dangerous.
mixThe teacher mixed up our names.
mixAir is a mixture of gases that we cannot see.
mixHe mixed sugar with milk.
mixGeorge does not mix much; he likes to keep to himself.
mixDon't get mixed up with those people.
mixI want to get a job that mixes work and play.
mixThe movie received mixed reviews.
mixStir the mixture until it foams, then set it aside.
mixRed and blue paint mixed together give us purple.
mixMix three eggs and a cup of sugar.
mixIt's simply that I don't really understand what a "oddball" is when said by a Mixi user.
mixThis substance will mix with water.
mixThe boss said this group is a real mixed bag. I wonder if he places me with the wheat or the chaff.
mixIt important for a nation to have an adequate mix of monetary and fiscal policies.
mixOil does not mix with water.
mixCultures of the East and the West are mixed in this country.
mixDon't mix business with pleasure.
mixShe is mixing with the wrong crowd.
mixThe question was so complicated that they were all mixed up.
mixYou can't mix oil with water.
mixMix the flour with two eggs.
mixI'd like to have smaller bills mixed in.
mixI want to get the word out - even if you don't have a lot of clothes you can enjoy dressing more fashionably by mixing and matching.
mixStock prices were mixed on the Tokyo market today.
mixI don't like to mix business with pleasure.
mixShe mixed the butter and sugar together.
mixHave you ever got in your car after a long absence and got the brake mixed up with the accelerator?
mixI was mixed up by the confusing explanation.
mixThe downside, well, it's how thoroughly work gets mixed up with my private life.
mixGeorge doesn't mix much; he likes to keep to himself.
mix"Er, that 'mixer party' thing is then ..." "Just a normal get together."
mixWe mix with the good, not with the bad.
mixA red ball is mixed in with the white ones.
mixShe mixed him up with someone else.
mixEquestrian is the only mixed-gender Olympic event.
mixMix eggs with sugar.
mixAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
mixAir is a mixture of gases.
mix"Oh, right, you're a werewolf, aren't you?" "I'm mixed blood, so I don't transform or anything."
mixOur feelings towards him are mixed.
mixHe doesn't mix well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระคน[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ปน, ผสม, Ant. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, จำแนก, Example: น้ำเสียงของแกมีแววตื่นเต้นระคนแปลกใจในที
ข้าวต้มเครื่อง[N] rice congee mixed with meat, Example: ผมกินข้าวไม่ลง แม้ว่าจะเป็นข้าวต้มเครื่องที่ภรรยาผมเตรียมไว้ให้ก็ตาม, Thai definition: ข้าวต้มที่ปรุงสำเร็จในตัว ใส่เนื้อสัตว์ หมู ปลา เป็นต้น
สวนผสม[N] mixed garden, Syn. สวนผสมผสาน
สื่อผสม[N] mixed media, Syn. มัลติมีเดีย, Example: บริษัทจะเปิดอบรมวิธีการผลิตสื่อผสมให้กับบุคคลที่สนใจภายในเดือนหน้า, Count unit: ชนิด, Thai definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่างหรือมากกว่า
สื่อผสม[N] mixed media, Thai definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่าง หรือมากกว่า
ปลอมปน[ADJ] impure, See also: unrefined, adulterated, mixed, debased, Example: ตำรวจพบสารปลอมปนในเฮโรอีน, Thai definition: ที่ไม่บริสุทธิ์
ยำ[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. เคล้าคละ, ปะปน, คลุกเคล้า, ผสม, Example: พ่อครัวนำเนื้อที่หมักไว้มายำกับผักและเครื่องปรุงรสเด็ด
ยี[V] crush, See also: mix, blend, mash, Syn. ขยี้, ขยำ, คลุกเคล้า, Example: คุณยายกำลังยีลูกตาลเพื่อทำขนมตาล, Thai definition: ขยำให้แหลก, ขยำให้เหลว
ส่วนผสม[N] component, See also: ingredient, admixture, composition, Syn. ส่วนประกอบ, Example: ไอน้ำเป็นส่วนผสมสำคัญยิ่งของอากาศ เพราะไอน้ำเป็นต้นเหตุของการเกิดฝน ลมพายุ ฟ้าแลบและฟ้าร้อง, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่ผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งรวม
เสวนา[V] associate, See also: mix (with the crowd), talk, speak, converse, Syn. พูดคุย, Example: ศาลาประชาคมเป็นที่ชาวบ้านพากันแวะเวียนมาพบปะสังสรรค์เสวนาปัญหาต่างๆ รวมทั้งเป็นที่พักพิงของคนเดินทาง
แทรกตัว[V] mix, See also: intermingle, mingle, blend, combine, Syn. ปะปน, Example: มีตำรวจสากลเยอรมันหรือหน่วยข่าวกรองเยอรมัน (DND) แทรกตัวปะปนอยู่กับบรรดานักท่องเที่ยวต่างถิ่นเพื่อจับตานักลงทุนชาวเยอรมันในเมืองไทยที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
แท้[ADJ] pure, See also: unadultered, unmixed, authentic, genuine, real, natural, unalloyed, Syn. ล้วนๆ, Example: ความชื้นในไม้นิยมแสงเป็นค่าส่วนร้อยของน้ำหนักของเนื้อไม้แท้ๆ, Thai definition: ไม่มีอะไรเจือปน
ปะปนกัน[V] mix, See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble, Syn. ปะปน, คละเคล้ากัน, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน
แกงเลียง[N] spicy mixed vegetable soup, Example: แม่ที่เพิ่งคลอดลูกควรรับประทานแกงเลียงเพื่อช่วยให้น้ำนมมาก, Thai definition: ชื่อแกงผักอย่างหนึ่งไม่เผ็ด
ข้าวแกง[N] rice and curry, See also: rice mixed curry, Example: เดี๋ยวเราแวะกินข้าวแกงกันคนละจานก่อนค่อยไปต่อ, Thai definition: อาหารไทยมีข้าวกับแกงต่างๆ เป็นต้น
คน[V] stir, See also: mix, blend, mingle, Syn. กวน, Example: แม่ครัวคนกะทิให้แตกมัน ก่อนจะเอาไปราดผักที่ต้มไว้แล้ว, Thai definition: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทำสิ่งที่นอนก้นหรือที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายขยายตัว หรือกวนสิ่งต่างๆ ให้เข้ากัน
เคล้า[V] mix, See also: mingle, blend, combine, Syn. คลุก, คน, Ant. แยก, Example: หลังจากใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วให้ใช้มือเคล้าให้เข้ากับข้าวจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่า, Thai definition: ใช้มือเป็นต้นคนเบาๆ ให้ทั่ว
ปะปน[V] be mixed up, See also: mingle, Syn. ปนเป, เจือปน, Example: พระธรรม 7 คัมภีร์นั้นเป็นเนื้อธรรมแท้ๆ ที่ไม่มีนิทานปะปน, Thai definition: เอาสิ่งที่มีจำนวนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน
ปลาแนม[N] kind of Thai dish shredded fish mixed with slices of pork skin, Example: ปลาแนมทานกับใบชะพลูเป็นอาหารสมุนไพรไทยที่ดีต่อร่างกาย, Thai definition: ชื่อของกินอย่างหนึ่ง ปรุงด้วยข้าวตากคั่วป่น หนังหมู และหนังปลาเป็นต้น
ป่าเบญจพรรณ[N] mixed forest, See also: forest with many varieties of trees, Example: แถบทิศตะวันออกของที่ราบหุบเขานางรำจะเป็นป่าเบญจพรรณ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ป่าที่มีไม้หลายพรรณคละกัน
มูน[V] add coconut juice to glutinous rice, See also: mix coconut cream with steaming glutinous rice, Syn. ทา, Example: ข้าวเหนียวที่ใช้เป็นอาหารหวานใช้มูนกับกะทิเป็นข้าวเหนียวที่นำมารับประทานกับสังขยา, Thai definition: เอากะทิเคล้ากับข้าวเหนียวเพื่อให้มัน
ผนวก[V] append, See also: annex, attach, mix with, add, Syn. เติม, เสริม, เพิ่ม, บวก, Example: เยอรมนีตะวันตกตัดสินใจผนวกเยอรมนีตะวันออกเข้าไว้ด้วยกัน, Thai definition: รวมเข้าไป
ผสม[V] mix, See also: blend, mingle, compound, combine, Syn. ประสม, ปน, เจือปน, รวม, Example: ผ้าพวกนี้แม่ใช้ผลมะเกลือผสมน้ำแล้วย้อมจะได้ผ้าดำสำหรับผ้านุ่งผู้หญิง, Thai definition: รวมกันเข้า, Notes: (เขมร)
ผสมผสาน[V] integrate, See also: combine, blend, mix, Syn. ผสมผเส, รวม, ผสม, ปนเป, Example: รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ชาวสวนมะพร้าวในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว
ผสมผเส[V] put together, See also: gather together, mix, Syn. ปนเป, ผสม, ผสมผสาน, Example: แม้แต่คุณป้าภรรยาของแกเองก็ยังผสมผเสหัวเราะตามเขาไปด้วย, Thai definition: ปนเปกัน
ผอก[N] shrimp or fish mixed with salt, Example: เจ้าบ้านให้คนครัวทำผอกให้แขกลองชิมรสดู, Thai definition: ปลาหรือกุ้งประสมตํากับเกลือ
ส้มฟัก[N] sour fish and fermented rice, See also: fermented shredded fish mixed with rice and wrapped in banana leaves, Example: ชาวบ้านในแถบจังหวัดลพบุรีมีฝีมือในการทำส้มฟักทั้งนั้น, Count unit: แผ่น, ห่อ, Thai definition: อาหารทำด้วยปลาสับละเอียดผสมกับข้าวสุกหมักทับเอาไว้จนมีรสเปรี้ยว
ตี[V] whip, See also: mix, put together, Example: เมื่อฉันยังเด็ก ฉันจะช่วยแม่ตีไข่เพื่อทำขนมสาลี่ แล้วเอาไปขาย, Thai definition: ทำให้เข้ากัน
ทำไพ่[V] shuffle cards, See also: mix cards, Syn. ล้างไพ่, Thai definition: ละเลงไพ่ทั้งกองให้คละกันแล้วรวบเข้าเป็นกองใหม่หลังจากกินแต่ละตาแล้ว การทำไพ่อาจทำให้เป็นประโยชน์แก่มือใดมือหนึ่งก็ได้
บุหงารำไป[N] mixture of different flowers enclosed in a piece of gauze, See also: flower sachet, Syn. บุหงา, Example: ฉันชอบซื้อบุหงารำไปมาไว้ที่ห้องน้ำ มันช่วยดับกลิ่นได้ดี, Thai definition: ดอกไม้ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็กๆ ทำเป็นรูปร่างต่างๆ, Notes: (ชวา)
บุหงา[N] flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed), Syn. บุหงารำไป, Example: ฉันไปช่วยเพื่อนทำบุหงาขายอยู่พักหนึ่งตอนที่ตามพ่อไปราชการ, Thai definition: ดอกไม้ชนิดต่างๆ มี มะลิ กระดังงา กุหลาบเป็นต้น ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็กๆ ทำเป็นรูปร่างต่างๆ
ปนเป[V] mix together, See also: mingle, be intermingled, Syn. คละ, คละเคล้า, ปน, ผสม, ปะปน, Example: ข้าวของของนักเรียนปนเปกันยุ่งเหยิง, Thai definition: ปนกันยุ่งจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ปน[V] mix, See also: adulterate, mingle, be mixed, blend, Syn. ประสม, แกมกัน, รวมกัน, ประสาน, ผสาน, ปนเป, ผสมผสาน, ผสม, คละเคล้า, Example: บางคนชอบทานข้าวที่มีข้าวจ้าวปนกับข้าวเหนียว
ปรุง[V] cook, See also: mix, concoct, dress, blend, prepare, combine, Syn. ประสม, Example: อาหารหวานของไทยมีทั้งชนิดน้ำและแห้งส่วนมากปรุงด้วยกะทิน้ำตาลและแป้งเป็นหลัก, Thai definition: ประสมหรือประกอบให้เหมาะส่วน
ประสมประสาน[V] blend, See also: mix, mingle, combine, merge, Syn. ผสมผสาน, ประสาน, Example: ศิลปกรรมของไทยและชวาสามารถประสมประสานกันได้เป็นอย่างดี
ประสม[V] mix, See also: combine, mingle, amalgamate, add, compound, Syn. ผสม, รวมกัน, ปนกัน, Example: แป้งประสมกับน้ำเป็นแป้งเปียก
ซาวน้ำ[N] boiled rice flour in noodle form, mixed with curry, eaten with powdered shrimps and pineapple slices, Syn. ขนมจีนซาวน้ำ, Thai definition: เครื่องกินกับขนมจีนปนกันหลายสิ่ง มีกุ้งแห้ง กระเทียม สับปะรด หรือส้มต่างๆ
กระยาเลย[ADJ] various, See also: mixed, sundry, diversified, Syn. ต่างๆ, ปะปนกัน, Example: ช่วยจัดของกระยาเลยพวกนี้ให้เป็นหมวดหมู่ด้วย
การผสาน[N] integration, See also: welding, combination, joining, cohesion, sticking, mixing, Syn. การประสาน, การผสมผสาน, Example: ในปีพ.ศ. 2532 เส้นทางศิลปร่วมสมัยในบ้านเรานั้นจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเป็นการผสานระหว่างศิลปประเพณีและศิลปตะวันตก, Thai definition: การทำให้เข้ากันสนิท, การเชื่อมติด
กวน[V] stir, See also: mix, Syn. คน, Example: แม่กำลังกวนแป้งเพื่อทำขนมชั้น, Thai definition: คนให้เข้ากัน
กากข้าว[N] paddy mixed with milled rice, Example: ข้าวถังนี้มีกากข้าวปนอยู่มาก, Thai definition: ข้าวเปลือกที่ปนอยู่ในข้าวสารหรือข้าวสุก
การกวน[N] stirring, See also: mixing, Syn. การคน, Example: การกวนกะละแมต้องใช้เวลานานและมีความอดทนสูง, Thai definition: การคนให้เข้ากัน, การคนให้เข้ากันจนข้น
ของผสม[N] blend, See also: compound, fusion, mixture, composition, Example: คาร์โบไฮเดรตมีการสลายตัวออกมาในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะของผสมที่ซับซ้อนอันเป็นกลิ่นรสเฉพาะตัว
คละ[V] be mixed, See also: be unsorted, Syn. ปน, ผสม, ปะปน, Example: ถั่วหลายๆ ชนิดคละมาในถุงเดียวกัน
คละเคล้า[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ปะปน, ผสม, Example: กลิ่นน้ำหอมของเธอคละเคล้ากับกลิ่นเหล้าทำให้เขารู้สึกเวียนหัว
คละปน[V] mingle, See also: mix, blended, Syn. ปน, Example: โรคประสาทในเด็กมักจะมีอาการคละปนกันแบบผสม คืออาการเศร้าแฝงก้าวร้าว ดื้อดึง ต่อต้าน หงุดหงิด
คล่ำ[V] be abundant, See also: be mixed, Syn. เกลื่อนกลาด, มาก, เกลื่อนกล่น, คลาคล่ำ, Example: ท้องสนามหลวงคล่ำไปด้วยฝูงชนนับหมื่นนับแสน
คลุก[V] mix, See also: blend, stir, Syn. ผสม, เคล้า, คลุกเคล้า, Example: ชาวใต้นิยมนำน้ำบูดูมาคลุกข้าวเรียกว่า ข้าวยำ มีรสเค็มนำและมีผักสด, Thai definition: เคล้าให้เข้ากัน, ขยำให้ระคนเข้ากัน
คลุกเคล้า[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ผสม, คลุก, เคล้า, Example: แม่นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปอัดลงในพิมพ์, Thai definition: เคล้าให้เข้ากัน, ขยำให้ระคนเข้ากัน
ควบ[V] combine, See also: merge, couple, mix, blend, link, unite, amalgamate, Syn. รวม, Example: เจ้านายควบกิจการร้านแอร์กับร้านเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน, Thai definition: เอารวมเข้าเป็นอันเดียวกันหรือเข้าคู่กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
จำนวนคละ[n. exp.] (jamnūan khla) EN: mixed number   
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: mixture of vegetables   
เจือ[v.] (jeūa) EN: mix ; mingle ; blend   FR: mélanger
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate   FR: mélanger ; ajouter
เจือปน[adj.] (jeūapon) EN: added ; adulterated ; mixed   
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
แกงเลียง[xp] (kaēng līeng) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup   
การผสม[n.] (kān phasom) FR: mélange [m] ; mixture [f]
ขมิ้นกะปูน[n. exp.] (khamin ka pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขมิ้นกับปูน[n. exp.] (khamin kap pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขนมจีนแกงเนื้อ[n. exp.] (khanom jīn kaēng neūa) EN: vermicelli mixed with meat curry   
ขนมจีนแกงปลาดุก[n. exp.] (khanom jīn kaēng plāduk) EN: vermicelli mixed with fish curry   
ขนมจีนน้ำพริก [n. exp.] (khanom jīn nām phrik) EN: vermicelli mixed with bean curry   
ขนมจีนน้ำยา[n. exp.] (khanom jīn nām yā) EN: vermicelli mixed with a fish soup   
ข้าวต้มเครื่อง[n. exp.] (khāotom khreūang) EN: rice congee mixed with meat   
ขยำ[v.] (khayam) EN: mix with the hand ; blend ; mingle ; knead   FR: triturer ; pétrir ; malaxer ; presser
คละ[n.] (khla) EN: mixture   FR: assortiment [m] ; mélange [m]
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed   FR: assortir ; mélanger
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; unsorted ; unassorted   FR: mélangé
เคล้า[v.] (khlao) EN: mix ; mingle ; blend ; combine   FR: mêler ; mélanger
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser
คน[v.] (khon) EN: stir ; mix ; blend ; mingle   FR: remuer ; mélanger
คอนกรีตผสมสำเร็จรูป [n. exp.] (khønkrīt phasom samretrūp) EN: ready-mixed concrete   
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgame   FR: combiner ; fusionner
กล้ำ[v.] (klam) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together   
กลั้ว[v.] (klūa) EN: mix ; blend   
กองทุนผสม[n. exp.] (køngthun phasom) EN: mixed fund   FR: fonds mixte [m]
กวน[v.] (kūan) EN: mix ; stir ; whip   FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
ล้วน[adj.] (lūan) EN: exclusive ; sole ; pure ; unmixed ; absolute   FR: pur ; sans mélange ; exclusif ; absolu
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce   FR: sauce pimentée [n]
ป่าเบญจพรรณ[n. exp.] (pā benjaphan) EN: mixed deciduous forest   FR: forêt mixte [f] ; forêt d'essences diverses [f]
ปะปน[v.] (papon) EN: mix ; be mixed up ; mingle   FR: mêler
ปะปนกัน[v.] (papon kan) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble   
ผักร่วม[n. exp.] (phak ruam) EN: mixed vegetables   FR: assortiment de légumes [m]
ผนวก[v.] (phanūak) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add   FR: ajouter ; annexer
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; blend ; combine ; merge ; mingle   FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
ผสมผสาน[v.] (phasomphasān) EN: integrate ; combine ; blend ; mix   FR: composer ; harmoniser
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū nai) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in   FR: être impliqué dans
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased   
ปน[v.] (pon) EN: mix ; mingle ; blend ; confound   FR: mêler ; confondre
ปนกัน[v.] (pon kan) EN: mix   FR: mélanger
ปนเป[v.] (ponpē) EN: mix together ; mingle ; be intermingled   FR: mêler ; entremêler
ประแจรวม[n. exp.] (prajaē rūam) EN: combination spanner   FR: clé plate mixte [f]
ประสม[v.] (prasom) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together   FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
ประสมประสาน[v.] (prasomprasān) EN: blend ; mix ; mingle ; combine ; merge   
ประสมสี[v. exp.] (prasom sī) EN: mix colours   FR: mélanger les couleurs
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress   FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ไร่นาสวนผสม[n. exp.] (rainā suan phasom) EN: mixed agriculture   
ระคน[v.] (rakhon) EN: mix ; blend ; mingle ; intermingle   FR: mélanger ; mêler

CMU English Pronouncing Dictionary
MIX    M IH1 K S
MIXER    M IH1 K S ER0
MIXUP    M IH1 K S AH0 P
MIXON    M IH1 K S AH0 N
MIXTE    M IH1 K S T
MIXED    M IH1 K S T
MIXES    M IH1 K S AH0 Z
MIXING    M IH1 K S IH0 NG
MIXERS    M IH1 K S ER0 Z
MIXNER    M IH1 K S N ER0
MIXTER    M IH1 K S T ER0
MIXSON    M IH1 K S AH0 N
MIXTURE    M IH1 K S CH ER0
UNMIXED    AH0 N M IH1 K S T
MIXTURES    M IH1 K S CH ER0 Z
INTERMIX    IH2 N T ER0 M IH1 K S
SYSTEMIX    S IH1 S T AH0 M IH0 K S
SYSTEMIX    S IH2 S T EH1 M IH0 K S
INFORMIX    IH2 N F AO1 R M IH0 K S
INTERMIXED    IH2 N T ER0 M IH1 K S T
INTERMIXING    IH1 N T ER0 M IH1 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mix    (v) (m i1 k s)
admix    (v) (a1 d m i1 k s)
mixed    (v) (m i1 k s t)
mixer    (n) (m i1 k s @ r)
mixes    (v) (m i1 k s i z)
mix-up    (n) - (m i1 k s - uh p)
mixers    (n) (m i1 k s @ z)
mixing    (v) (m i1 k s i ng)
admixed    (v) (a1 d m i1 k s t)
admixes    (v) (a1 d m i1 k s i z)
mix-ups    (n) - (m i1 k s - uh p s)
mixture    (n) (m i1 k s ch @ r)
unmixed    (j) (uh1 n m i1 k s t)
admixing    (v) (a1 d m i1 k s i ng)
intermix    (v) (i2 n t @ m i1 k s)
mixed-up    (j) - (m i1 k s t - uh1 p)
mixtures    (n) (m i1 k s ch @ z)
admixture    (n) (a1 d m i1 k s ch @ r)
admixtures    (n) (a1 d m i1 k s ch @ z)
intermixed    (v) (i2 n t @ m i1 k s t)
intermixes    (v) (i2 n t @ m i1 k s i z)
intermixing    (v) (i2 n t @ m i1 k s i ng)
cement-mixer    (n) - (s i1 m e1 n t - m i k s @ r)
intermixture    (n) (i2 n t @ m i1 k s ch @ r)
cement-mixers    (n) - (s i1 m e1 n t - m i k s @ z)
intermixtures    (n) (i2 n t @ m i1 k s ch @ z)
heather-mixture    (n) - (h e1 dh @ - m i k s ch @ r)
smoking-mixture    (n) - (s m ou1 k i ng - m i k s ch @ r)
freezing-mixture    (n) - (f r ii1 z i ng - m i k s ch @ r)
freezing-mixture    (n) - (f r ii1 z i ng - m i k s ch @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing
混ぜる[まぜる, mazeru] Thai: ผสม English: to mix
交える[まじえる, majieru] Thai: เอาไปปะปน English: to mix

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leipziger Allerlei {n} [cook.]Leipzig mixed vegetable [Add to Longdo]
Anmachflüssigkeit {f}mixing liquid [Add to Longdo]
Anmachwasser {n}tempering water; gauging water; mixing water [Add to Longdo]
Bäckermaschine {f}; Teigknetmaschine {f}dough mixer [Add to Longdo]
Beimengung {f}; Beimischung {f}; Zusatzstoff {m} | Beimengungen {pl}; Beimischungen {pl}; Zusatzstoffe {pl}admixture | admixtures [Add to Longdo]
Beimischvorgang {m}mixing process [Add to Longdo]
Betonmischer {m}; Betonmischmaschine {f}concrete mixer; cement mixer [Add to Longdo]
Betonmischung {f} | Betonmischung mit niedrigem w/z-Wertconcrete mix | low-w/c mix [Add to Longdo]
Betontransportfahrzeug {n}mixer conveyor [Add to Longdo]
Bildmischer {m}; Bildmischpult {n}vision mixer [Add to Longdo]
Durcheinander {n}; Kuddelmuddel {n}mess; medley; mix-up; hash [Add to Longdo]
Fettheit {f} (eines Gemisches)richness (of mixture) [Add to Longdo]
Gasmischung {f}mixture of gases [Add to Longdo]
Gebräu {n}; Mischung {f}mixture [Add to Longdo]
Gefühl {n} | Gefühle {pl} | mit gemischten Gefühlen | seinen Gefühlen freien Lauf lassen | jds. Gefühle verletzenfeeling; feel | feelings | with mixed feelings | to give vent to one's feelings | to hurt sb.'s feelings [Add to Longdo]
Gemisch {n}; Mixtur {f}mixture [Add to Longdo]
Geräteansaugkammer {f}mixing chamber [Add to Longdo]
Hardwarekombination {f} [comp.]mixed hardware [Add to Longdo]
Kältemischung {f} | Kältemischungen {pl}freezing mixture | freezing mixtures [Add to Longdo]
Milchmixgetränk {n}; Milchshake {m} [cook.]milkshake [Add to Longdo]
Misch...mixer [Add to Longdo]
Mischbatterie {f}bath mixer [Add to Longdo]
Mischkasten {n} | Mischkästen {pl}mixing box | mixing boxes [Add to Longdo]
Mischkatalysator {m}mixed catalyst [Add to Longdo]
Mischluft {f}mixed air [Add to Longdo]
Mischpopulation {f}mixed population [Add to Longdo]
Mischpult {n}mixer; mixer unit [Add to Longdo]
Mischströmung {f}mixed airflow [Add to Longdo]
Mischung {f}; Vermischung {f}intermixture [Add to Longdo]
Mischung {f}; Gemenge {n}mixture [Add to Longdo]
eine bunte Mischung (Süßigkeiten)pick 'n' mix; pick-and-mix (sweets) [Add to Longdo]
Mischungsverhältnis {n}mixing ratio [Add to Longdo]
Mischventil {n} | Dreiwege-Mischventilmixing valve | three-way mixing valve [Add to Longdo]
Mischverhältnis {n}mixture ratio [Add to Longdo]
Mischwanne {f}; Mischbecken {n}mixing pond [Add to Longdo]
Mixbecher {m} | Mixbecher {pl}shaker | shakers [Add to Longdo]
Mixer {m}blender and liquidizer [Add to Longdo]
Mixer {m}; Mischapparat {m}mixer [Add to Longdo]
Multikulti {n}multicultural mix [Add to Longdo]
Öl {n} | ohne Öl | Öl ablassenoil | unoiled | to discharge oil; to discharge oily mixture [Add to Longdo]
Rassenmischung {f}racial mixture [Add to Longdo]
Rührteig {m}; Teig {m}batter; sponge mixture [Add to Longdo]
Sand-Kies-Gemisch {n}sand-gravel-mixture [Add to Longdo]
Softwarekombination {f} [comp.]mixed software [Add to Longdo]
Spezi {f} (Getränkemix aus Limonade und Cola)lemonade and cola [Add to Longdo]
Standgas {n} (beim Auto)idling mixture (supply) [Add to Longdo]
Systemkombination {f}mixed ware [Add to Longdo]
Teemischung {f}mixture of teas [Add to Longdo]
Verfasserschaft {f} mit unterschiedlichen Funktionenmixed responsibility [Add to Longdo]
Vermengung {f}mixing; confusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
おろしポン酢[おろしポンず, oroshi pon zu] (n) ponzu mixed with grated daikon [Add to Longdo]
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
かくはん機;攪拌機;撹拌機[かくはんき, kakuhanki] (n) mixer; agitator [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
アポミクシス[, apomikushisu] (n) apomixis (seed development without fertilization) [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish) [Add to Longdo]
インフォミックス[, infomikkusu] (n) {comp} Informix [Add to Longdo]
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre [Add to Longdo]
コンクリートミキサー;コンクリトミキサ[, konkuri-tomikisa-; konkuritomikisa] (n) concrete mixer [Add to Longdo]
コンパ[, konpa] (n) (1) (sl) (abbr) party; social event; get-together; mixer; (2) compa (Haitian dance music); konpa; kompa; (P) [Add to Longdo]
ダブル[, daburu] (n,adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P) [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
ツナマヨネーズ[, tsunamayone-zu] (n) mixture of mayonnaise and canned tuna, used on bread, pasta, etc. [Add to Longdo]
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] (n) {comp} mixed data (type) environment [Add to Longdo]
トライミックス[, toraimikkusu] (n) trimix; diver's gas mix of helium, oxygen, and nitrogen [Add to Longdo]
ナイトロックス[, naitorokkusu] (n) nitrox; any nitrogen-oxygen gas mix [Add to Longdo]
ハーフ[, ha-fu] (n) (1) half; (2) someone of mixed race; (P) [Add to Longdo]
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste [Add to Longdo]
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
フラックス[, furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent [Add to Longdo]
フルーツドリンク[, furu-tsudorinku] (n) mixed juice drink (may contain non-fruit ingredients such as milk or yogurt) (from fruit drink) [Add to Longdo]
プロダクトミックス[, purodakutomikkusu] (n) product mix [Add to Longdo]
プロミックス[, puromikkusu] (n) promix [Add to Longdo]
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing [Add to Longdo]
ボルドー液[ボルドーえき, borudo-eki] (n) Bordeaux mixture [Add to Longdo]
ポリシーミックス[, porishi-mikkusu] (n) policy mix [Add to Longdo]
マイミク[, maimiku] (n) (abbr) (See マイミクシィ) my mixi; refers to the 'friend list' on mixi (or people on that list) [Add to Longdo]
マイミクシィ[, maimikushii] (n) (See マイミク) my mixi; refers to the 'friend list' on mixi (or people on that list) [Add to Longdo]
マサラ;マサラー[, masara ; masara-] (n) masala (mixture of spices used in Indian cooking) [Add to Longdo]
ミキサー(P);ミキサ[, mikisa-(P); mikisa] (n) mixer; (P) [Add to Longdo]
ミキサー車[ミキサーしゃ, mikisa-sha] (n) concrete mixer truck [Add to Longdo]
ミキサタイル[, mikisatairu] (n) {comp} mixer tile [Add to Longdo]
ミキシング[, mikishingu] (n) mixing [Add to Longdo]
ミクサー[, mikusa-] (n) mixer [Add to Longdo]
ミクス[, mikusu] (n) mix [Add to Longdo]
ミクスチュア[, mikusuchua] (n) mixture [Add to Longdo]
ミクスト[, mikusuto] (n) mixed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuàn, ㄔㄨㄢˋ, ] to string together; to mix up; to conspire; to connect; a string (computing); (classifier for rows or strings) [Add to Longdo]
交融[jiāo róng, ㄐㄧㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] to blend; to mix [Add to Longdo]
人车混行[rén chē hún xíng, ㄖㄣˊ ㄔㄜ ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] pedestrian-vehicle mixed use [Add to Longdo]
什菜[shén cài, ㄕㄣˊ ㄘㄞˋ, ] mixed vegetables [Add to Longdo]
[chàn, ㄔㄢˋ, ] irregular; mixed [Add to Longdo]
加入[jiā rù, ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ, ] to become a member; to join; to mix into; to participate in; to add in [Add to Longdo]
合成[hé chéng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, ] to compose; to constitute; compound; synthesis; mixture; synthetic [Add to Longdo]
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, ] mix with other people; socialize; deal with; contend with [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] mix together; to blend [Add to Longdo]
[shān, ㄕㄢ, ] to mix water with clay [Add to Longdo]
大杂烩[dà zá huì, ㄉㄚˋ ㄗㄚˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] mix-up; mish-mash; pot-pourri [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] to press from either side; to place in between; to sandwich; to carry sth under armpit; wedged between; between; to intersperse; to mix; to mingle; clip; folder [Add to Longdo]
夹七夹八[jiā qī jiā bā, ㄐㄧㄚ ㄑㄧ ㄐㄧㄚ ㄅㄚ, / ] completely mixed up; in a muddle [Add to Longdo]
夹杂[jiā zá, ㄐㄧㄚ ㄗㄚˊ, / ] to mix together (disparate substances); to mingle; a mix; to be tangled up with [Add to Longdo]
厮混[sī hùn, ㄙ ㄏㄨㄣˋ, / ] to hang out together with (derog.); to mix with [Add to Longdo]
悲喜交集[bēi xǐ jiāo jí, ㄅㄟ ㄒㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, ] mixed feelings of grief and joy [Add to Longdo]
感愧[gǎn kuì, ㄍㄢˇ ㄎㄨㄟˋ, ] to feel gratitude mixed with shame [Add to Longdo]
[dǎ, ㄉㄚˇ, ] to beat; to strike; to hit; to break; to type; to mix up; to build; to fight; to fetch; to make; to tie up; to issue; to shoot; to calculate; since; from [Add to Longdo]
折箩[zhē luó, ㄓㄜ ㄌㄨㄛˊ, / ] a mixed dish of the food left over from a banquet [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, ] to mix; mix in; to toss (a salad) [Add to Longdo]
拌和[bàn huò, ㄅㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, ] to mix and stir; to blend [Add to Longdo]
搞混[gǎo hùn, ㄍㄠˇ ㄏㄨㄣˋ, ] to confuse; to muddle; to mix up [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] dig; mix [Add to Longdo]
[chān, ㄔㄢ, / ] to mix [Add to Longdo]
掺假[chān jiǎ, ㄔㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] to mix in fake material; to adulterate [Add to Longdo]
掺和[chān huo, ㄔㄢ ㄏㄨㄛ˙, / ] to mix; to mingle; to meddle; to interfere [Add to Longdo]
掺杂[chān zá, ㄔㄢ ㄗㄚˊ, / ] to mix; to blend; to dilute [Add to Longdo]
[chān, ㄔㄢ, / ] assist by the arm; mix; support; sustain [Add to Longdo]
搀假[chān jiǎ, ㄔㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] to dilute; to debase (by mixing with fake material) [Add to Longdo]
搀兑[chān duì, ㄔㄢ ㄉㄨㄟˋ, / ] to mix (different substances together); to blend [Add to Longdo]
搀合[chān hé, ㄔㄢ ㄏㄜˊ, / ] to mix together; mixture; blend [Add to Longdo]
搀和[chān huo, ㄔㄢ ㄏㄨㄛ˙, / ] to mix; to mingle; to interfere; to meddle; also written 摻和|掺和 [Add to Longdo]
搀杂[chān zá, ㄔㄢ ㄗㄚˊ, / ] to mix; to blend; to dilute; also written 摻雜|掺杂 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] to disturb; to annoy; to mix; to stir [Add to Longdo]
搅动[jiǎo dòng, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to mix; to stir [Add to Longdo]
搅和[jiǎo huo, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄛ˙, / ] to mix (up); to blend; to spoil [Add to Longdo]
搅混[jiǎo hun, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄣ˙, / ] to mix; to blend [Add to Longdo]
散打[sàn dǎ, ㄙㄢˋ ㄉㄚˇ, ] mixed martial arts [Add to Longdo]
止咳糖浆[zhǐ ké táng jiāng, ㄓˇ ㄎㄜˊ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] cough suppresant syrup; cough mixture [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] meat dishes; mixed viands [Add to Longdo]
波尔多液[bō ěr duō yè, ㄅㄛ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄝˋ, / ] Bordeaux mixture [Add to Longdo]
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] confused; dirty; to mix; muddy; also written 渾|浑 [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] to mix; to mingle; muddled; to drift along; to muddle along; to pass for; to get along with sb; thoughtless; reckless [Add to Longdo]
混交[hùn jiāo, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] mixed (growth of wood) [Add to Longdo]
混交林[hùn jiāo lín, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄣˊ, ] mixed forest [Add to Longdo]
混入[hùn rù, ㄏㄨㄣˋ ㄖㄨˋ, ] mix with; adulterate with [Add to Longdo]
混合[hùn hé, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ, ] to mix; to blend [Add to Longdo]
混合失语症[hùn hé shī yǔ zhèng, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, / ] mixed aphasia [Add to Longdo]
混合感染[hùn hé gǎn rǎn, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, ] mixed infection [Add to Longdo]
混合毒剂[hùn hé dú jì, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] tactical mixture of chemical agents [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]
ミキサ[みきさ, mikisa] mixer [Add to Longdo]
混合基数記数法[こんごうきすうきすうほう, kongoukisuukisuuhou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
混合基数表記法[こんごうきすうひょうきほう, kongoukisuuhyoukihou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
混合基底記数法[こんごうきていきすうほう, kongoukiteikisuuhou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
混合基底表記法[こんごうきていひようきほう, kongoukiteihiyoukihou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
混合指定表[こんごうしていひょう, kongoushiteihyou] mixed entry table [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
複合表記法[ふくごうひょうきほう, fukugouhyoukihou] mixed notation [Add to Longdo]
インフォミックス[いんふぉみっくす, infomikkusu] Informix [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mix \Mix\, v. i.
   1. To become united into a compound; to be blended
    promiscuously together.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate; to mingle; as, Democrats and Republicans
    mixed freely at the party.
    [1913 Webster +PJC]
 
       He had mixed
       Again in fancied safety with his kind. --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mix \Mix\ (m[i^]ks), v. t. [imp. & p. p. {Mixed} (m[i^]kst)
   (less properly {Mixt}); p. pr. & vb. n. {Mixing}.] [AS.
   miscan; akin to OHG. misken, G. mischen, Russ. mieshate, W.
   mysgu, Gael. measg, L. miscere, mixtum, Gr. mi`sgein,
   migny`nai, Skr. mi[,c]ra mixed. The English word has been
   influenced by L. miscere, mixtum (cf. {Mixture}), and even
   the AS. miscan may have been borrowed fr. L. miscere. Cf.
   {Admix}, {Mash} to bruise, {Meddle}.]
   1. To cause a promiscuous interpenetration of the parts of,
    as of two or more substances with each other, or of one
    substance with others; to unite or blend into one mass or
    compound, as by stirring together; to mingle; to blend;
    as, to mix flour and salt; to mix wines.
    [1913 Webster]
 
       Fair persuasions mixed with sugared words. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite with in company; to join; to associate.
    [1913 Webster]
 
       Ephraim, he hath mixed himself among the people.
                          --Hos. vii. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. To form by mingling; to produce by the stirring together
    of ingredients; to compound of different parts.
    [1913 Webster]
 
       Hast thou no poison mixed?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have chosen an argument mixed of religious and
       civil considerations.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To combine (two or more activities) within a specified or
    implied time frame; as, to mix studying and partying while
    at college.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top